Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý Dolgu Mastiði Dolgu Mastiði Fuga Yapýþtýrýcýsý Parke Enjeksiyon Reçinesi DIÞ MEKAN AHÞAP YAPIÞTIRMA SÝSTEMÝ Simson MSR BC Simson MSR DC Simson Prep P Simson Cleaner E HALI VE PVC YAPIÞTIRICILARI FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft FloCol TileCarpet FloCol PU FloCol Conductive Ahþap Yapýþtýrýcýsý Armuz Dolgu Astar Temizleyici Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Karo Halý Yapýþtýrýcýsý 2K Poliüretan Yapýþtýrýcý Ýletken Yapýþtýrýcý

3 ÜRÜNLER FloCol MS Parquet FloCol UniParquet Simson MSR BC Taným MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý Ahþap Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Özellikler Astar gerektirmez. 4 db e kadar ses yalýtýmý saðlar. Kolay uygulanýr. Elastiktir. Su geçirimsizdir. Yüksek performanslýdýr. Tüm ahþap türlerini yapýþtýrýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. UV dayanýmlýdýr. Su ve tuzlu suya karþý mükemmel dayanýma sahiptir. Astar gerektirmez. Elastiktir. Hýzlý kurur. Ses ve titreþim azaltma özelliði vardýr. Açýk kahverengi Açýk bej Beyaz, gri TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi,6 ± 0,2 gr / cm 3 ~ 40 dakika 24 saat,7 ± 0,2 gr / cm 3 ~ 20 dakika 24 saat,3 gr / cm 3 ~ 45 dakika Min. 3 gün Sarfiyat Ambalaj 0,70 -,00 kg / m 2 2 kg lýk plastik kovada kg / m 2 0,80 -,20 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada kg / m ml sosis 84

4 + 5 ~ + 35 C FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Her türlü parkenin ve ahþap türünün (gürgen, kayýn, huþ, bambu vb), þerit ve mozaik parkelerin, hassas döþeme tahtalarýnýn, yoðunlaþtýrýlmýþ ahþaplarýn, emici ve emici olmayan yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, en fazla 23 mm kalýnlýðýndaki parkeler için uygun olan, tek komponentli, kullanýma hazýr, genel kullaným amaçlý, MS Polymer esaslý, üstün performanslý parke yapýþtýrýcýsýdýr. Islak mekanlarda (mutfak, yüzme havuzu), Ýç ve dýþ mekanlarda (teras), Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde. Neme dayanýklýdýr (örneðin, ýslak bölgelere temas eden tik aðacýnýn yapýþtýrýlmasýnda). Bekleme süresine gerek yoktur. Su içermez, bu nedenle ahþapta þiþme gibi hasar verici etkilere neden olmaz. Kullanýcý dostudur: solvent ve isosiyanat içermez. Çevre dostudur: Bu ürün GEV (Zemin Döþeme Ürünlerinde Emisyon Kontrolü Derneði) tarafýndan EC olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. EC = Çok Düþük Emisyon. Zemin altý ýsýtma ve soðutma sistemleri için uygundur. -40 C ile +20 C arasýndaki sýcaklýklarda kalýcý olarak elastiktir. Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Parke zemin üzerindeki yapýþkan kalýntýlarý kolayca çýkarýlabilir. Basýnç ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur. Metal döþemeler üzerinde korozyona neden olmaz. Darbe etkisini önemli ölçüde azaltýr. 4 db 'e kadar ses yalýtýmý saðlar. Egzotik ahþaplar için idealdir. Teknik Veriler: Kesin Trafiðe Baþlama Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.,0 kg / m 2 Açýk kahverengi Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),60 ± 0,2 Çalýþma Süresi Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi Uygulama Süresi (20 C sýcaklýkta) Zýmparalanma ve Verniklenme Ýç Lokasyonlarda Trafiði yoðun yerlerde ~ 40 dakika 24 saat 24 saat 48 saat 40 dakika + 0 C ile + 30 C arasý 48 ila 72 saat sonra Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn. Beklemeye gerek yoktur. Anhidrit þaplarýn üzerine astar uygulamaya gerek yoktur. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getirin ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýn (ya da üzerinden ruloyla geçin). Deformasyona uðramýþ döþeme tahtalarýnýn üzerine aðýrlýk konmalý ve tamamen düzelene kadar o pozisyon korunmalýdýr. Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 8 mm'lik bir boþluk açýn. Kurulumdan sonra çivileri hemen çýkarýn. Boþluk boyutlarý: zemin döþeme yapýlacak olan alanýn maksimum boyutunun %0.5'i. Açýklamalar: Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz. Baðýl nem %65'in üzerindeyse parke döþeme uygulamasý yapmayýnýz. Zemin altý ýsýtma sistemleri geçerli yönetmeliklere uygun olmalýdýr. Uygulamadan 48 önce ýsýtmayý kapatýn. Isýtmayý yavaþ yavaþ tekrar yükseltmeye baþlamadan önce, zemin kaplamanýn ardýndan en az hafta bekleyiniz. MS yapýþtýrýcý çok yapýþkandýr, kullanmadan önce eldiven takmanýzý öneririz. Kullandýktan sonra bütün kaplarýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler metil etil kenon (MEK) ya da aseton ile temizlenmelidir. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,70 -,00 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 2 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 85

5 + 5 ~ + 35 C FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý 86 Hýzlý kuruyan, solvent esaslý, sentetik reçineli universal tip parke yapýþtýrýcýdýr. 8 mm mozaik parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, 22 mm iþlenmemiþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, 5 mm lamba ve zývana olarak tasarlanmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Üretimde ön uygulamasý yapýlmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Aþýrý hassas döþeme tahtalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Seramik fayanslar ve anhidrit þaplar gibi her türlü yüzey üzerinde. Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Teknik Veriler: Parlama Noktasý (Kolayca tutuþur) < 0 C Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),70 ± 0,2 Çalýþma Süresi Açýk bej ~ 20 dakika Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi 24 saat Çalýþma Sýcaklýðý Min. + 2 C Zýmparalanma ve Verniklenme 4-5 gün sonra Donma / Çözünme - 20 C Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýnýz. Beklemeye gerek yoktur. Genelde parkeler metre geniþliðindeki þeritler halinde yapýþtýrýlmalý ve diðer þeritler yapýþtýrýlmadan önce, lastik tokmak ya da araya darbeyi azaltan bir malzeme koyarak normal çekiçle üzerine vurulmalýdýr. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getiriniz ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýnýz (ya da üzerinden ruloyla geçin). Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 5-8 mm'lik (geniþleme derzi) bir boþluk açýn. Bu boþluklar daha sonra süpürgeliklerle kaplanacaktýr. Þeritleri ya da zemin döþemelerini her 0 ila 5 m 2 'de bir uygulayýnýz. Zýmparalama ve vernikleme boya iþleri bittikten sonra yapýlmalýdýr. Açýklamalar: Parke döþeme üreticinin tavsiyeleri doðrultusunda yapýlmalýdýr. Yapýþtýrýcýnýn üzerinin kabuk tutmamasý için yapýþtýrýcýyý her kullandýktan sonra kabýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler aseton ya da mavi ispirto ile temizlenmelidir. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,80 -,20 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 20 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. +5 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. depolama ömrü maksimum 2 aydýr.,0 kg / m 2

6 PK Profi Seal Dolgu Mastiði MS Polymer esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemeler yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, meþe, kayýn, kiraz, ceviz, venge. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 290 ml lik kartuþ / kolide 2 adet. Parkett Acrylat Dolgu Mastiði Poliakrilat, dispersiyon esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemelerin yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz, akrilik derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, açýk / koyu meþe, açýk kayýn. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 300 ml lik kartuþ / kolide 2 adet. FloCol AdheFill Fuga Yapýþtýrýcýsý Lamine yer döþemelerinin montajýnda, yer döþemeleri ile ahþabýn lamba ve zývana montajýnda (sabit olmayan döþemeler için birbirine yapýþtýrma yöntemi) kullanýlan vinil yapýþtýrýcýdýr. Sarfiyat: gr / m 2. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 550 gr plastik tüp / kolide 0 adet. FloCol PU Inject Parke Enjeksiyon Reçinesi Poliüretan esaslý, parke ve lamine döþemeler altýndaki boþluklarýn doldurulmasýnda kullanýlan, kullanýma hazýr, dolgu reçinesidir. 250 gr lýk plastik tüp / kolide 2 adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 87

7 Simson MSR BC Ahþap Yapýþtýrýcýsý 88 Simson MSR BC MS, Polimer bazlý, kalýcý elastik bir yapýya sahip, hýzlý kürlenen bir yapýþtýrýcýdýr / mastiktir. MSR BC test edilmiþ, Uluslararasý Denizcilik Ýþletmeleri'nin A.653 (6) nolu kararýna göre Yüzey Yanýcýlýðý Yangýn Testi Prosedürleri'ne uygun olarak sertifikalandýrýlmýþ ve duvar, tavan ve zemin uygulamalarýnda kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksektir; yaþlanma etkilerine, su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr. Birçok yüzeye primer (astar) uygulamadan yapýþabilme özelliði vardýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esneklik gösterir. Kokusuzdur ve hýzlý kürlenir. MSR BC nin ses ve titreþim azaltma özellikleri vardýr. IMO A.653 (6) nolu karara göre Bureau Veritas tarafýndan MED sertifikalýdýr. Teknik Veriler: Kimyasal Yapýsý Kürlenme Yöntemi Yoðunluk (DIN 5245-PY) Kabuk Oluþum Süresi (+20 C / %50 baðýl nemde) Açýk Býrakma Süresi (+20 C / %50 baðýl nemde) Shore A Sertliði (DIN 53505) Hacim Deðiþmesi (DIN 5245) Ýlk Tutunma Dayanýmý (Physica Rheometer MC00) (Yapýþtýrýcý kürlenmeden ve sarkma yapmadan durabileceði m 2 baþýna uygulanabilecek max. yük) Çekme Dayanýmý (%00 uzamada) (DIN 53504/ISO 37) Kopma Uzamasý (DIN 53504/ISO 37) Kesme Dayanýmý (DIN 53284/ASTM D 002) (Alü-alü: Yapýþtýrýcý kalýnlýðý 2 mm, test hýzý 50 mm / dk.) Yýrtýlma Dayanýmý (DIN 5355/ISO 34) (Tip C, test hýzý 500 mm / dk.) MS Polimer Havadaki nem ile ~,3 gr / cm 3 ~ 25 dakika < 45 dakika 24 Saat Sonrasý Kürlenme Hýzý (+20 C / %50 baðýl nemde) ~ 2 mm Çekme Dayanýmý (Kopmada) (DIN 53504/ISO 37) Beyaz ~ 32 < % 3 ~ 75 Pa ~,0 MPa ~,9 MPa ~ % 300 ~,8 Mpa ~ 0 N / mm Solvent Oraný % 0 Ýzosiyanat Oraný % 0 Sýcaklýk Dayanýmý - 40 C ile + 80 C arasý Uygulama Sýcaklýðý + 5 C ile + 40 C arasý UV ve Dýþ Etkilere Dayaným Mükemmel Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Genelde MSR BC, temiz, kuru ve yaðsýz alüminyum, cilalý metal, ahþap ve polyester (GRP) gibi yüzeylere primersiz yapýþabilmektedir. Yüksek ýsý, özellikle de yüksek nem düzeyine eþlik eden mekanik yüklenme gibi aþýrý çevresel etmenlerle karþýlaþýldýðýnda, beton ve ahþap yüzeylerde Simson Prep P, kapalý (metal) yüzeylerde de Simson Prep M kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu ürünlerin kullanýmý ve sarfiyatý ile ilgili ürünün teknik bilgi föyüne bakýnýz. Uygulama: Özel uygulamalar için, ayrý bulunan Tik kaplamalarýn yapýþtýrýlmasý ve yalýtýmý için uygulama el kitabýna bakýnýz. MSR BC, elle ya da havalý tabanca ile kolayca sýkýlabilir ve diþli tarak ile kolayca yayýlabilir. Uygulama Sonrasý Temizlik: MSR BC nin kürlenmemiþ kalýntýlarýný temizlemek için Simson Cleaner E ile ýslatýlmýþ renksiz, temiz bir bez kullanýnýz. Bu temizleyicilerin yüzeyleri nasýl etkilediðinin bir ön testle görülmesi önerilir. 600 ml sosis / kolide 2 adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde + 5ºC ile + 30ºC arasý bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 8 aydýr.

8 Simson MSR DC Armuz Dolgu Simson MSR DC, MS Polimer esaslý, tek bileþenli, sürekli esnek, hýzlý kürlenen, siyah renkli bir güverte armuz dolgu macunudur. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksek, yaþlanma etkilerine dayanýklýdýr. Su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esnektir. Zararsýz, kokusuz ve hýzlý kürlenir. Kürlendikten sonra zýmparalanabilir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 2 adet. 600 ml sosis / kolide 2 adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde + 5ºC ile + 30ºC arasý bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 8 aydýr. Simson Prep P Astar Simson Primer P, MS Polimer esaslý birçok Simson ürününün gözenekli yüzeylere tutunmasýný arttýrmak için kullanýlan bir astardýr. Ahþap ve beton yüzeylerin hazýrlýðýnda kullanýlýr. Sarfiyat: Yüzeyin emiciliðine baðlý olarak It. ile 8-0 m 2 yer astarlanabilir. Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru bir yerde, + 5 C ile + 30 C arasýnda bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü 9 aydýr. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Simson Cleaner E Temizleyici Simson Cleaner E, Simson ürünleri ile yapýlacak yapýþtýrma iþlemi öncesinde, yüzeyleri temizlemek ve yaðdan arýndýrmak amacýyla kullanýlan bir temizleyicidir. Tik güverte armuzlarýnýn temizlenmesinde (Simson Primer P uygulamadan önce). Ýstenmeyen yerlere bulaþan ve henüz kurumamýþ MS Polimer, silikon, polisülfid, poliüretan esaslý yapýþtýrýcýlarý temizlemek için. Cam yüzeyi temizlemek için. Sarfiyat: Ahþap yüzeylerde lt Simson Cleaner E ile 5 m 2 yer temizlenir. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru bir yerde, + 5 C ile + 30 C arasýnda bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü 2 aydýr. 89

9 ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Pvc üzerine pvc yapýþtýrmada, Islak hacimlerde, Yatayda ve düþeyde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo, mantar vb. yün olmayan zemin kaplamalarýný yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Özellikler Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Uygulamasý kolaydýr. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Ekonomiktir. Genel kullanýma uygun, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Bej Krem Mat Sarý TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi,32 ± 0,2 gr / cm dakika ~ 8 saat,35 ± 0,2 gr / cm dakika 48 saat,35 ± 0,2 gr / cm dakika 48 saat Sarfiyat Ambalaj 0,20-0,45 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m 2 0,20-0,45 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m 2 0,3-0,5 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,4 kg / m

10 FloCol TileCarpet FloCol PU FloCol Conductive Karo Halý Yapýþtýrýcýsý 2 Komponentli Poliüretan Yapýþtýrýcý Ýletken Yapýþtýrýcý Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Karo halý yapýþtýrmada. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Ýletkenlik aranýlan mekanlarda. Plastik kývamlýdýr. Kolay uygulanýr. Su bazlýdýr, solvent içermez. Çabuk kurur. Çözücü içermez. Kullanýma hazýrdýr. Ýstenildiði zaman yapýþtýrýlan halýnýn tekrar sökülmesine izin verir. Poliüretan esaslýdýr. Çift komponentlidir. Elastiktir. Kolay uygulanýr. Yüksek yapýþma mukavemetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kolay uygulanýr. Astar gerektirmez. Elastiktir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek erken yapýþma mukavemetine sahiptir. Beyaz Sarý, açýk kahverengi Açýk gri, ± 0,2 gr / cm 3,0 ± 0,2 gr / cm 3,2 ± 0,2 gr / cm 3 - ~ 60 dakika... Maks 2 saat ~ 48 saat ~ 48 saat gr / m 2 0,3 -,0 kg / m² 5 kg lýk plastik kovada 6 kg lýk plastik kovada 00 gr / m 2 0,5 kg / m 2 B 2 2 0,4-0,6 kg / m² 2 kg lýk plastik kovada 0,6 kg / m 2 9

11 + 5 ~ + 35 C FloCol Premia Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý 92 PVC / vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn, teknik alanlardaki (duþ, spor salonu vb) her türlü yumuþak kaplamanýn, doðal linoleum, poliolefin, rulo veya seramik þeklindeki kaplamalarýn zemine ve duvara yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, genel kullanýma uygun, üniversal tip, üstün performanslý, akrilik yapýþtýrýcýdýr. PVC zeminler ve duvar kaplamalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, PVC'yi PVC'ye yapýþtýrmak için, Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir. Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Genel amaçlý, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Mala ya da rulo ile uygulamasý kolaydýr. PVC üzerine PVC yapýþtýrmaya olanak saðlar. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir (yaklaþýk 50 dakika). Solventsizdir; insanlarýn bulunduðu mekanlarda kullanýlmasý tavsiye edilir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Bej Vizkozite (mpa.s) ~ Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),32 ± 0,2 Soyulma Dayanýmý (N / mm),20 Açýk Zaman* Trafiðe Açýlma* Tam Kürlenme Zamaný* 5-0 dakika dakika dakika ~ 8 saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý (her kalýnlýkta) Hindistan cevizi lifi, sisal, doðal linolyum gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dk); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve / veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dk sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 24 aydýr. 0,3 kg / m 2 A2 B B2 Ortalama Tüketim m 2 baþýna 200 gr gr gr gr

12 + 5 ~ + 35 C FloCol Viva Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý PVC/vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, geniþletilmiþ vinil, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan genel kullanýma uygun, üniversal tip, akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir, Sadece yatayda. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Krem Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),35 ± 0,2 Parlama Noktasý > 6 C Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Trafiðe Açýlma* Tam Kuruma* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. 0,3 kg / m dakika dakika 8-48 saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu oluþmasýný engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dakika); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dakika sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile Ortalama Tüketim m 2 baþýna Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 2 aydýr. A2 B B2 220 gr gr gr gr 93

13 + 5 ~ + 35 C FloCol Soft Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý 94 PVC/vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, geniþletilmiþ vinil, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan genel kullanýma uygun, üniversal tip, ekonomik akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir, Sadece yatayda. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Ekonomiktir. Genel kullanýma uygun, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Mat Sarý Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),35 ± 0,2 Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Trafiðe Açýlma* Tam Kuruma* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) 5-0 dakika dakika saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu oluþmasýný engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dk); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dk sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A2 Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 24 aydýr. 0,3 kg / m 2 B B2 Ortalama Tüketim m 2 baþýna gr gr gr

14 + 5 ~ + 35 C FloCol TileCarpet Karo Halý Yapýþtýrýcýsý Halýlarýn (bitüm ya da PVC-sýrtlý tekstil, arkasý PVC kaplý vinil) ve keçe sýrtlý duvardan duvara halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda, arkalarý non-woven olan tekstil ve halýlarýn korunmasý kullanýlan ve çýkarýlabilir karo halýlar için uygun, akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir. Karolar gerektiðinden çýkarýlýp, yerine yenileri takýlabilir. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Var olan zemin kaplamalarýna ilaveten emici ve geçirimsiz yüzeylere uygundur. Yüksek yapýþtýrýcý özelliðine sahiptir. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Astar gerektirmez. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ekonomik sarfiyat. Solventsizdir. Püskürtülebilir. Yeni yapýlarda ve onarýmlarda kullanýma müsaittir. Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir rulo ya da diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn. Özel teknik zeminlere seyreltilmeden püskürtülebilir. Birikinti oluþmamasýna Karolarý yenileriyle deðiþtirmek için, yeterli bekleme süresince beklemek önemlidir: sýcaklýk ve nem þartlarýna, yüzey emiciliðine ve zemin kaplama türüne baðlý olmak kaydýyla yaklaþýk 60 dakikadýr. Geçirimsiz yüzeylerde yapýþma süresi en az 4 saattir. Sader Adhesif, kalýcý olarak yüksek yapýþkanlýk saðlayan bir film özelliðine sahiptir, karolar yenileriyle deðiþtirilebilir, karolarý kaldýrmak için baþka bir ürün kullanmaya gerek yoktur. Karo ya da halýlarý ortadan kenarlara doðru sertçe bastýrýp oturtun, bu iþlem sýrasýnda kenarlara ekstra özen gösterin. Zemin Döþemesinin Çýkarýlmasý: Döþeme malzemesini bir köþesinden baþlayarak yavaþça çekerek kaldýrýn. Yapýþkan kalýntýlarý, sýcak suda seyreltilmiþ %5 alkali deterjan solüsyonu kullanýlarak kolayca çýkarýlabilir. Yapýþkan kalýntýlarýný yaklaþýk 30 dakika, yeniden emülsiyonlaþana kadar bu sývýnýn içinde bekletin. Bir cam sileceði ya da tahta bezi ile temizleyin. Yüzeyin tamamen yapýþkandan arýnmasý için birkaç kez durulamak gerekmektedir. Teknik Veriler: Beyaz Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),0 ± 0,2 Parlama Noktasý Tutuþmaz Bekleme Süresi Karolar için ~ saat Non-vowen sýrtlý halýlar için ~ 0 dakika Çalýþma Süresi Tozsuz ise sürekli Trafiðe Açýlma Karolar için Non-vowen sýrtlý halýlar için Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) + 0 C ile + 30 C arasý Donma / Çözünme - 0 C Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: 00 gr / m 2 ~ 2 saat Hemen Açýklamalar: FloCol TileCarpet kalýcý bir yapýþma saðlayacaðýndan, zemin kaplamalarýný yapýþtýrýcý tamamen kurumadan uygulamayýnýz. Her zaman uygun bir süre beklenmelidir. Kullandýktan sonra bütün kaplarýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Sarfiyat: Zemin kaplamanýn türüne ve kullanýlan diþli taraða baðlý olarak yaklaþýk gr / m 2 Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz 5 kg lýk plastik kovada. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 95

15 + 5 ~ + 35 C FloCol PU 2 Komponentli Poliüretan Yapýþtýrýcý Halý zemin kaplama, sentetik çim, dýþ mekan spor yeri zemin kaplama, bitmemiþ ve ön aþamasý bitmiþ parke kaplamalarda ve endüstriyel PVC ve kauçuk yapýþtýrma için kullanýlan, çift komponentli, poliüretan yapýþtýrýcýdýr. Ýç ve dýþ mekanlarda, Her tür mineral zeminlerde. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Elastiktir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek yapýþma mukavemetine sahiptir. Dýþ ortam koþullarýna dayanýklýdýr. Su geçirmez. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Çalýþma Süresi (dakika) ~ 60 Ýlk Kuruma Süresi (saat) ~ 24 Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Sarý, açýk kahverengi,0 ± 0,2 ~ C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Sonrasý Bakým: Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,30 -,00 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 6 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel kendinden yayýlan zemin þaplarý ile tesviye edilmelidir. Sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. 96 Uygulama: Bostik FloCol PU, iki bileþeni homojen bir karýþým elde edene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan karýþým, uygun diþ yapýsýna sahip tarak ile zemine yayýlmalýdýr. Yapýþtýrýlacak kaplama malzemesi, yapýþtýrýcý sürülmüþ yüzeye dikkat ederek yapýþtýrýlmalýdýr. Formunu kaybetmiþ kaplamalar, rulo yapýlarak yapýþma yüzeyinden hemen alýnmalýdýr. B 0,5 kg / m 2 2

16 + 5 ~ + 35 C FloCol Conductive Ýletken Yapýþtýrýcý PVC ve linolyum malzemelerin, üst tarafý düz lastik döþemelerin ve tekstil döþemelerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, çözücü içermeyen, uzun çalýþma süresine sahip, dispersiyon tipte, kullanýma hazýr, astarsýz, iletken yapýþtýrýcýdýr. Ýç mekanlarda, Her tür mineral zeminlerde. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Kullanýma hazýrdýr, Astar gerektirmez, Elastiktir, Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek erken yapýþma mukavemetine sahiptir. Teknik Veriler: Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Ýletkenlik (DIN 53276) Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Sertleþen Malzemenin Dayanýmý Açýk gri,2 ± 0, x 0 5 Ohm Direnç ~ C ile + 35 C arasý + 25 C ile + 80 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Sonrasý Bakým: Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,4-0,6 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 2 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce, özel kendinden yayýlan zemin þaplarý ile tesviye edilmelidir. 30 m 2 yüzeye m bakýr bandý, FloCol Conductive ile kaplama malzemesinin kullaným talimatlarýna göre yapýþtýrýnýz. Bant gerektiði gibi bir elektrik teknisyeni tarafýndan topraklanmalýdýr. Uygulama: Bostik FloCol Conductive kullanmadan önce iyice karýþtýrýlmalýdýr. Bostik FloCol Conductive uygun diþ yapýsýna sahip tarak ile enine uygulanmalýdýr. Kullanýlacak kaplama, 5 dakika içerisinde, yapýþtýrýcý henüz kurumadan yerleþtirilmelidir ve iyice yapýþtýrýlmaldýr. Kaplama yaklaþýk dakika sonra tekrar bastýrýlmalýdýr. Oluklarýn termik mühürlemesini yapmak için en az 24 saat beklenmelidir. 0,6 kg / m

17 Uygulama Model Diþ Yapýsý A,0,50 0,50 A 2,30,70,40 A 3,50,60 0,40 A 4 0,75,0 0,40 A 5,00,35,45 B 2,00 2,40 2,60 B 2 2,55 3,00 2,00 B 3 3,25 3,70 3,30 B 5 5,5 5,70 4,30 A B C A B C 98

18 Uygulama Alt zemin, zeminin karakteristik özelliklerine göre doðru seçilmiþ bir Bostik NivoTech astarý ile astarlanmalýdýr. Zemin, trafik yüküne göre doðru seçilmiþ bir Bostik NivoTech kendinden yayýlan þap ile tesviye edilmelidir. Zemine yapýþtýrýlacak kaplama mazlemesinin cinsine göre seçilen yapýþtýrýcý, daha önceden genel inþaat yapým kurallarýna, teknik uygulama þartnamelerine göre tesviye edilmiþ zemin üzerine dökülür. Zemine dökülen yapýþtýrýcý, uygun diþ yapýsýna sahip bir tarak ile yapýþtýrmanýn yapýlacaðý zemine iyice yayýlmalýdýr. Her 20 m 2 de bir kullanýlan taraðýn diþ yapýsý kontrol edilmelidir. Doðru diþ yapýsýna sahip tarak kullanýmý sayesinde sarfiyat azalýr, yapýþma mukavemeti artar. Daha sonra kaplanacak malzeme hýzlý hareketler ile yapýþtýrýcý üzerine yapýþtýrýlmaldýr. 99

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

2012 Uygulama Rehberi

2012 Uygulama Rehberi 2012 Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi 1 İçindekiler Seramik Uygulamaları 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı