Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý Dolgu Mastiði Dolgu Mastiði Fuga Yapýþtýrýcýsý Parke Enjeksiyon Reçinesi DIÞ MEKAN AHÞAP YAPIÞTIRMA SÝSTEMÝ Simson MSR BC Simson MSR DC Simson Prep P Simson Cleaner E HALI VE PVC YAPIÞTIRICILARI FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft FloCol TileCarpet FloCol PU FloCol Conductive Ahþap Yapýþtýrýcýsý Armuz Dolgu Astar Temizleyici Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Karo Halý Yapýþtýrýcýsý 2K Poliüretan Yapýþtýrýcý Ýletken Yapýþtýrýcý

3 ÜRÜNLER FloCol MS Parquet FloCol UniParquet Simson MSR BC Taným MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý Ahþap Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Özellikler Astar gerektirmez. 4 db e kadar ses yalýtýmý saðlar. Kolay uygulanýr. Elastiktir. Su geçirimsizdir. Yüksek performanslýdýr. Tüm ahþap türlerini yapýþtýrýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. UV dayanýmlýdýr. Su ve tuzlu suya karþý mükemmel dayanýma sahiptir. Astar gerektirmez. Elastiktir. Hýzlý kurur. Ses ve titreþim azaltma özelliði vardýr. Açýk kahverengi Açýk bej Beyaz, gri TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi,6 ± 0,2 gr / cm 3 ~ 40 dakika 24 saat,7 ± 0,2 gr / cm 3 ~ 20 dakika 24 saat,3 gr / cm 3 ~ 45 dakika Min. 3 gün Sarfiyat Ambalaj 0,70 -,00 kg / m 2 2 kg lýk plastik kovada kg / m 2 0,80 -,20 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada kg / m ml sosis 84

4 + 5 ~ + 35 C FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Her türlü parkenin ve ahþap türünün (gürgen, kayýn, huþ, bambu vb), þerit ve mozaik parkelerin, hassas döþeme tahtalarýnýn, yoðunlaþtýrýlmýþ ahþaplarýn, emici ve emici olmayan yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, en fazla 23 mm kalýnlýðýndaki parkeler için uygun olan, tek komponentli, kullanýma hazýr, genel kullaným amaçlý, MS Polymer esaslý, üstün performanslý parke yapýþtýrýcýsýdýr. Islak mekanlarda (mutfak, yüzme havuzu), Ýç ve dýþ mekanlarda (teras), Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde. Neme dayanýklýdýr (örneðin, ýslak bölgelere temas eden tik aðacýnýn yapýþtýrýlmasýnda). Bekleme süresine gerek yoktur. Su içermez, bu nedenle ahþapta þiþme gibi hasar verici etkilere neden olmaz. Kullanýcý dostudur: solvent ve isosiyanat içermez. Çevre dostudur: Bu ürün GEV (Zemin Döþeme Ürünlerinde Emisyon Kontrolü Derneði) tarafýndan EC olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. EC = Çok Düþük Emisyon. Zemin altý ýsýtma ve soðutma sistemleri için uygundur. -40 C ile +20 C arasýndaki sýcaklýklarda kalýcý olarak elastiktir. Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Parke zemin üzerindeki yapýþkan kalýntýlarý kolayca çýkarýlabilir. Basýnç ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur. Metal döþemeler üzerinde korozyona neden olmaz. Darbe etkisini önemli ölçüde azaltýr. 4 db 'e kadar ses yalýtýmý saðlar. Egzotik ahþaplar için idealdir. Teknik Veriler: Kesin Trafiðe Baþlama Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.,0 kg / m 2 Açýk kahverengi Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),60 ± 0,2 Çalýþma Süresi Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi Uygulama Süresi (20 C sýcaklýkta) Zýmparalanma ve Verniklenme Ýç Lokasyonlarda Trafiði yoðun yerlerde ~ 40 dakika 24 saat 24 saat 48 saat 40 dakika + 0 C ile + 30 C arasý 48 ila 72 saat sonra Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn. Beklemeye gerek yoktur. Anhidrit þaplarýn üzerine astar uygulamaya gerek yoktur. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getirin ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýn (ya da üzerinden ruloyla geçin). Deformasyona uðramýþ döþeme tahtalarýnýn üzerine aðýrlýk konmalý ve tamamen düzelene kadar o pozisyon korunmalýdýr. Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 8 mm'lik bir boþluk açýn. Kurulumdan sonra çivileri hemen çýkarýn. Boþluk boyutlarý: zemin döþeme yapýlacak olan alanýn maksimum boyutunun %0.5'i. Açýklamalar: Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz. Baðýl nem %65'in üzerindeyse parke döþeme uygulamasý yapmayýnýz. Zemin altý ýsýtma sistemleri geçerli yönetmeliklere uygun olmalýdýr. Uygulamadan 48 önce ýsýtmayý kapatýn. Isýtmayý yavaþ yavaþ tekrar yükseltmeye baþlamadan önce, zemin kaplamanýn ardýndan en az hafta bekleyiniz. MS yapýþtýrýcý çok yapýþkandýr, kullanmadan önce eldiven takmanýzý öneririz. Kullandýktan sonra bütün kaplarýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler metil etil kenon (MEK) ya da aseton ile temizlenmelidir. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,70 -,00 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 2 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 85

5 + 5 ~ + 35 C FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý 86 Hýzlý kuruyan, solvent esaslý, sentetik reçineli universal tip parke yapýþtýrýcýdýr. 8 mm mozaik parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, 22 mm iþlenmemiþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, 5 mm lamba ve zývana olarak tasarlanmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Üretimde ön uygulamasý yapýlmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Aþýrý hassas döþeme tahtalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Seramik fayanslar ve anhidrit þaplar gibi her türlü yüzey üzerinde. Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Teknik Veriler: Parlama Noktasý (Kolayca tutuþur) < 0 C Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),70 ± 0,2 Çalýþma Süresi Açýk bej ~ 20 dakika Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi 24 saat Çalýþma Sýcaklýðý Min. + 2 C Zýmparalanma ve Verniklenme 4-5 gün sonra Donma / Çözünme - 20 C Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýnýz. Beklemeye gerek yoktur. Genelde parkeler metre geniþliðindeki þeritler halinde yapýþtýrýlmalý ve diðer þeritler yapýþtýrýlmadan önce, lastik tokmak ya da araya darbeyi azaltan bir malzeme koyarak normal çekiçle üzerine vurulmalýdýr. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getiriniz ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýnýz (ya da üzerinden ruloyla geçin). Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 5-8 mm'lik (geniþleme derzi) bir boþluk açýn. Bu boþluklar daha sonra süpürgeliklerle kaplanacaktýr. Þeritleri ya da zemin döþemelerini her 0 ila 5 m 2 'de bir uygulayýnýz. Zýmparalama ve vernikleme boya iþleri bittikten sonra yapýlmalýdýr. Açýklamalar: Parke döþeme üreticinin tavsiyeleri doðrultusunda yapýlmalýdýr. Yapýþtýrýcýnýn üzerinin kabuk tutmamasý için yapýþtýrýcýyý her kullandýktan sonra kabýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler aseton ya da mavi ispirto ile temizlenmelidir. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,80 -,20 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 20 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. +5 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. depolama ömrü maksimum 2 aydýr.,0 kg / m 2

6 PK Profi Seal Dolgu Mastiði MS Polymer esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemeler yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, meþe, kayýn, kiraz, ceviz, venge. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 290 ml lik kartuþ / kolide 2 adet. Parkett Acrylat Dolgu Mastiði Poliakrilat, dispersiyon esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemelerin yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz, akrilik derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, açýk / koyu meþe, açýk kayýn. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 300 ml lik kartuþ / kolide 2 adet. FloCol AdheFill Fuga Yapýþtýrýcýsý Lamine yer döþemelerinin montajýnda, yer döþemeleri ile ahþabýn lamba ve zývana montajýnda (sabit olmayan döþemeler için birbirine yapýþtýrma yöntemi) kullanýlan vinil yapýþtýrýcýdýr. Sarfiyat: gr / m 2. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 550 gr plastik tüp / kolide 0 adet. FloCol PU Inject Parke Enjeksiyon Reçinesi Poliüretan esaslý, parke ve lamine döþemeler altýndaki boþluklarýn doldurulmasýnda kullanýlan, kullanýma hazýr, dolgu reçinesidir. 250 gr lýk plastik tüp / kolide 2 adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 87

7 Simson MSR BC Ahþap Yapýþtýrýcýsý 88 Simson MSR BC MS, Polimer bazlý, kalýcý elastik bir yapýya sahip, hýzlý kürlenen bir yapýþtýrýcýdýr / mastiktir. MSR BC test edilmiþ, Uluslararasý Denizcilik Ýþletmeleri'nin A.653 (6) nolu kararýna göre Yüzey Yanýcýlýðý Yangýn Testi Prosedürleri'ne uygun olarak sertifikalandýrýlmýþ ve duvar, tavan ve zemin uygulamalarýnda kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksektir; yaþlanma etkilerine, su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr. Birçok yüzeye primer (astar) uygulamadan yapýþabilme özelliði vardýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esneklik gösterir. Kokusuzdur ve hýzlý kürlenir. MSR BC nin ses ve titreþim azaltma özellikleri vardýr. IMO A.653 (6) nolu karara göre Bureau Veritas tarafýndan MED sertifikalýdýr. Teknik Veriler: Kimyasal Yapýsý Kürlenme Yöntemi Yoðunluk (DIN 5245-PY) Kabuk Oluþum Süresi (+20 C / %50 baðýl nemde) Açýk Býrakma Süresi (+20 C / %50 baðýl nemde) Shore A Sertliði (DIN 53505) Hacim Deðiþmesi (DIN 5245) Ýlk Tutunma Dayanýmý (Physica Rheometer MC00) (Yapýþtýrýcý kürlenmeden ve sarkma yapmadan durabileceði m 2 baþýna uygulanabilecek max. yük) Çekme Dayanýmý (%00 uzamada) (DIN 53504/ISO 37) Kopma Uzamasý (DIN 53504/ISO 37) Kesme Dayanýmý (DIN 53284/ASTM D 002) (Alü-alü: Yapýþtýrýcý kalýnlýðý 2 mm, test hýzý 50 mm / dk.) Yýrtýlma Dayanýmý (DIN 5355/ISO 34) (Tip C, test hýzý 500 mm / dk.) MS Polimer Havadaki nem ile ~,3 gr / cm 3 ~ 25 dakika < 45 dakika 24 Saat Sonrasý Kürlenme Hýzý (+20 C / %50 baðýl nemde) ~ 2 mm Çekme Dayanýmý (Kopmada) (DIN 53504/ISO 37) Beyaz ~ 32 < % 3 ~ 75 Pa ~,0 MPa ~,9 MPa ~ % 300 ~,8 Mpa ~ 0 N / mm Solvent Oraný % 0 Ýzosiyanat Oraný % 0 Sýcaklýk Dayanýmý - 40 C ile + 80 C arasý Uygulama Sýcaklýðý + 5 C ile + 40 C arasý UV ve Dýþ Etkilere Dayaným Mükemmel Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Genelde MSR BC, temiz, kuru ve yaðsýz alüminyum, cilalý metal, ahþap ve polyester (GRP) gibi yüzeylere primersiz yapýþabilmektedir. Yüksek ýsý, özellikle de yüksek nem düzeyine eþlik eden mekanik yüklenme gibi aþýrý çevresel etmenlerle karþýlaþýldýðýnda, beton ve ahþap yüzeylerde Simson Prep P, kapalý (metal) yüzeylerde de Simson Prep M kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu ürünlerin kullanýmý ve sarfiyatý ile ilgili ürünün teknik bilgi föyüne bakýnýz. Uygulama: Özel uygulamalar için, ayrý bulunan Tik kaplamalarýn yapýþtýrýlmasý ve yalýtýmý için uygulama el kitabýna bakýnýz. MSR BC, elle ya da havalý tabanca ile kolayca sýkýlabilir ve diþli tarak ile kolayca yayýlabilir. Uygulama Sonrasý Temizlik: MSR BC nin kürlenmemiþ kalýntýlarýný temizlemek için Simson Cleaner E ile ýslatýlmýþ renksiz, temiz bir bez kullanýnýz. Bu temizleyicilerin yüzeyleri nasýl etkilediðinin bir ön testle görülmesi önerilir. 600 ml sosis / kolide 2 adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde + 5ºC ile + 30ºC arasý bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 8 aydýr.

8 Simson MSR DC Armuz Dolgu Simson MSR DC, MS Polimer esaslý, tek bileþenli, sürekli esnek, hýzlý kürlenen, siyah renkli bir güverte armuz dolgu macunudur. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksek, yaþlanma etkilerine dayanýklýdýr. Su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esnektir. Zararsýz, kokusuz ve hýzlý kürlenir. Kürlendikten sonra zýmparalanabilir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 2 adet. 600 ml sosis / kolide 2 adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, serin ve kuru halde + 5ºC ile + 30ºC arasý bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 8 aydýr. Simson Prep P Astar Simson Primer P, MS Polimer esaslý birçok Simson ürününün gözenekli yüzeylere tutunmasýný arttýrmak için kullanýlan bir astardýr. Ahþap ve beton yüzeylerin hazýrlýðýnda kullanýlýr. Sarfiyat: Yüzeyin emiciliðine baðlý olarak It. ile 8-0 m 2 yer astarlanabilir. Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru bir yerde, + 5 C ile + 30 C arasýnda bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü 9 aydýr. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Simson Cleaner E Temizleyici Simson Cleaner E, Simson ürünleri ile yapýlacak yapýþtýrma iþlemi öncesinde, yüzeyleri temizlemek ve yaðdan arýndýrmak amacýyla kullanýlan bir temizleyicidir. Tik güverte armuzlarýnýn temizlenmesinde (Simson Primer P uygulamadan önce). Ýstenmeyen yerlere bulaþan ve henüz kurumamýþ MS Polimer, silikon, polisülfid, poliüretan esaslý yapýþtýrýcýlarý temizlemek için. Cam yüzeyi temizlemek için. Sarfiyat: Ahþap yüzeylerde lt Simson Cleaner E ile 5 m 2 yer temizlenir. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru bir yerde, + 5 C ile + 30 C arasýnda bir sýcaklýkta depolanmalýdýr. Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü 2 aydýr. 89

9 ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Pvc üzerine pvc yapýþtýrmada, Islak hacimlerde, Yatayda ve düþeyde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo, mantar vb. yün olmayan zemin kaplamalarýný yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Özellikler Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Uygulamasý kolaydýr. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Ekonomiktir. Genel kullanýma uygun, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Bej Krem Mat Sarý TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi,32 ± 0,2 gr / cm dakika ~ 8 saat,35 ± 0,2 gr / cm dakika 48 saat,35 ± 0,2 gr / cm dakika 48 saat Sarfiyat Ambalaj 0,20-0,45 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m 2 0,20-0,45 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m 2 0,3-0,5 kg / m 2 20 kg lýk plastik kovada 0,4 kg / m

10 FloCol TileCarpet FloCol PU FloCol Conductive Karo Halý Yapýþtýrýcýsý 2 Komponentli Poliüretan Yapýþtýrýcý Ýletken Yapýþtýrýcý Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Karo halý yapýþtýrmada. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Ýletkenlik aranýlan mekanlarda. Plastik kývamlýdýr. Kolay uygulanýr. Su bazlýdýr, solvent içermez. Çabuk kurur. Çözücü içermez. Kullanýma hazýrdýr. Ýstenildiði zaman yapýþtýrýlan halýnýn tekrar sökülmesine izin verir. Poliüretan esaslýdýr. Çift komponentlidir. Elastiktir. Kolay uygulanýr. Yüksek yapýþma mukavemetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kolay uygulanýr. Astar gerektirmez. Elastiktir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek erken yapýþma mukavemetine sahiptir. Beyaz Sarý, açýk kahverengi Açýk gri, ± 0,2 gr / cm 3,0 ± 0,2 gr / cm 3,2 ± 0,2 gr / cm 3 - ~ 60 dakika... Maks 2 saat ~ 48 saat ~ 48 saat gr / m 2 0,3 -,0 kg / m² 5 kg lýk plastik kovada 6 kg lýk plastik kovada 00 gr / m 2 0,5 kg / m 2 B 2 2 0,4-0,6 kg / m² 2 kg lýk plastik kovada 0,6 kg / m 2 9

11 + 5 ~ + 35 C FloCol Premia Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý 92 PVC / vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn, teknik alanlardaki (duþ, spor salonu vb) her türlü yumuþak kaplamanýn, doðal linoleum, poliolefin, rulo veya seramik þeklindeki kaplamalarýn zemine ve duvara yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, genel kullanýma uygun, üniversal tip, üstün performanslý, akrilik yapýþtýrýcýdýr. PVC zeminler ve duvar kaplamalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, PVC'yi PVC'ye yapýþtýrmak için, Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir. Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Genel amaçlý, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Mala ya da rulo ile uygulamasý kolaydýr. PVC üzerine PVC yapýþtýrmaya olanak saðlar. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir (yaklaþýk 50 dakika). Solventsizdir; insanlarýn bulunduðu mekanlarda kullanýlmasý tavsiye edilir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Bej Vizkozite (mpa.s) ~ Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),32 ± 0,2 Soyulma Dayanýmý (N / mm),20 Açýk Zaman* Trafiðe Açýlma* Tam Kürlenme Zamaný* 5-0 dakika dakika dakika ~ 8 saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý (her kalýnlýkta) Hindistan cevizi lifi, sisal, doðal linolyum gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dk); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve / veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dk sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 24 aydýr. 0,3 kg / m 2 A2 B B2 Ortalama Tüketim m 2 baþýna 200 gr gr gr gr

12 + 5 ~ + 35 C FloCol Viva Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý PVC/vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, geniþletilmiþ vinil, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan genel kullanýma uygun, üniversal tip, akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir, Sadece yatayda. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Krem Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),35 ± 0,2 Parlama Noktasý > 6 C Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Trafiðe Açýlma* Tam Kuruma* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. 0,3 kg / m dakika dakika 8-48 saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu oluþmasýný engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dakika); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dakika sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile Ortalama Tüketim m 2 baþýna Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 2 aydýr. A2 B B2 220 gr gr gr gr 93

13 + 5 ~ + 35 C FloCol Soft Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý 94 PVC/vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, geniþletilmiþ vinil, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan genel kullanýma uygun, üniversal tip, ekonomik akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir, Sadece yatayda. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Ekonomiktir. Genel kullanýma uygun, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Mat Sarý Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),35 ± 0,2 Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Trafiðe Açýlma* Tam Kuruma* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) 5-0 dakika dakika saat 48 saat Donma / Çözünme - 0 C + 0 C ile + 30 C arasý *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu oluþmasýný engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dk); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dk sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 20 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A2 Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 24 aydýr. 0,3 kg / m 2 B B2 Ortalama Tüketim m 2 baþýna gr gr gr

14 + 5 ~ + 35 C FloCol TileCarpet Karo Halý Yapýþtýrýcýsý Halýlarýn (bitüm ya da PVC-sýrtlý tekstil, arkasý PVC kaplý vinil) ve keçe sýrtlý duvardan duvara halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda, arkalarý non-woven olan tekstil ve halýlarýn korunmasý kullanýlan ve çýkarýlabilir karo halýlar için uygun, akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir. Karolar gerektiðinden çýkarýlýp, yerine yenileri takýlabilir. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Var olan zemin kaplamalarýna ilaveten emici ve geçirimsiz yüzeylere uygundur. Yüksek yapýþtýrýcý özelliðine sahiptir. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Astar gerektirmez. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ekonomik sarfiyat. Solventsizdir. Püskürtülebilir. Yeni yapýlarda ve onarýmlarda kullanýma müsaittir. Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir rulo ya da diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn. Özel teknik zeminlere seyreltilmeden püskürtülebilir. Birikinti oluþmamasýna Karolarý yenileriyle deðiþtirmek için, yeterli bekleme süresince beklemek önemlidir: sýcaklýk ve nem þartlarýna, yüzey emiciliðine ve zemin kaplama türüne baðlý olmak kaydýyla yaklaþýk 60 dakikadýr. Geçirimsiz yüzeylerde yapýþma süresi en az 4 saattir. Sader Adhesif, kalýcý olarak yüksek yapýþkanlýk saðlayan bir film özelliðine sahiptir, karolar yenileriyle deðiþtirilebilir, karolarý kaldýrmak için baþka bir ürün kullanmaya gerek yoktur. Karo ya da halýlarý ortadan kenarlara doðru sertçe bastýrýp oturtun, bu iþlem sýrasýnda kenarlara ekstra özen gösterin. Zemin Döþemesinin Çýkarýlmasý: Döþeme malzemesini bir köþesinden baþlayarak yavaþça çekerek kaldýrýn. Yapýþkan kalýntýlarý, sýcak suda seyreltilmiþ %5 alkali deterjan solüsyonu kullanýlarak kolayca çýkarýlabilir. Yapýþkan kalýntýlarýný yaklaþýk 30 dakika, yeniden emülsiyonlaþana kadar bu sývýnýn içinde bekletin. Bir cam sileceði ya da tahta bezi ile temizleyin. Yüzeyin tamamen yapýþkandan arýnmasý için birkaç kez durulamak gerekmektedir. Teknik Veriler: Beyaz Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),0 ± 0,2 Parlama Noktasý Tutuþmaz Bekleme Süresi Karolar için ~ saat Non-vowen sýrtlý halýlar için ~ 0 dakika Çalýþma Süresi Tozsuz ise sürekli Trafiðe Açýlma Karolar için Non-vowen sýrtlý halýlar için Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) + 0 C ile + 30 C arasý Donma / Çözünme - 0 C Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: 00 gr / m 2 ~ 2 saat Hemen Açýklamalar: FloCol TileCarpet kalýcý bir yapýþma saðlayacaðýndan, zemin kaplamalarýný yapýþtýrýcý tamamen kurumadan uygulamayýnýz. Her zaman uygun bir süre beklenmelidir. Kullandýktan sonra bütün kaplarýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Sarfiyat: Zemin kaplamanýn türüne ve kullanýlan diþli taraða baðlý olarak yaklaþýk gr / m 2 Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz 5 kg lýk plastik kovada. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. +0 C ile +30 C arasýnda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda muhafaza edilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 2 aydýr. 95

15 + 5 ~ + 35 C FloCol PU 2 Komponentli Poliüretan Yapýþtýrýcý Halý zemin kaplama, sentetik çim, dýþ mekan spor yeri zemin kaplama, bitmemiþ ve ön aþamasý bitmiþ parke kaplamalarda ve endüstriyel PVC ve kauçuk yapýþtýrma için kullanýlan, çift komponentli, poliüretan yapýþtýrýcýdýr. Ýç ve dýþ mekanlarda, Her tür mineral zeminlerde. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Elastiktir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek yapýþma mukavemetine sahiptir. Dýþ ortam koþullarýna dayanýklýdýr. Su geçirmez. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Teknik Veriler: Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Çalýþma Süresi (dakika) ~ 60 Ýlk Kuruma Süresi (saat) ~ 24 Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Sarý, açýk kahverengi,0 ± 0,2 ~ C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Sonrasý Bakým: Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,30 -,00 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 6 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 2 aydýr. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel kendinden yayýlan zemin þaplarý ile tesviye edilmelidir. Sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. 96 Uygulama: Bostik FloCol PU, iki bileþeni homojen bir karýþým elde edene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan karýþým, uygun diþ yapýsýna sahip tarak ile zemine yayýlmalýdýr. Yapýþtýrýlacak kaplama malzemesi, yapýþtýrýcý sürülmüþ yüzeye dikkat ederek yapýþtýrýlmalýdýr. Formunu kaybetmiþ kaplamalar, rulo yapýlarak yapýþma yüzeyinden hemen alýnmalýdýr. B 0,5 kg / m 2 2

16 + 5 ~ + 35 C FloCol Conductive Ýletken Yapýþtýrýcý PVC ve linolyum malzemelerin, üst tarafý düz lastik döþemelerin ve tekstil döþemelerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, çözücü içermeyen, uzun çalýþma süresine sahip, dispersiyon tipte, kullanýma hazýr, astarsýz, iletken yapýþtýrýcýdýr. Ýç mekanlarda, Her tür mineral zeminlerde. Kolay ve hýzlý uygulanýr. Kullanýma hazýrdýr, Astar gerektirmez, Elastiktir, Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek erken yapýþma mukavemetine sahiptir. Teknik Veriler: Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Ýletkenlik (DIN 53276) Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Sertleþen Malzemenin Dayanýmý Açýk gri,2 ± 0, x 0 5 Ohm Direnç ~ C ile + 35 C arasý + 25 C ile + 80 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Sonrasý Bakým: Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,4-0,6 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 2 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce, özel kendinden yayýlan zemin þaplarý ile tesviye edilmelidir. 30 m 2 yüzeye m bakýr bandý, FloCol Conductive ile kaplama malzemesinin kullaným talimatlarýna göre yapýþtýrýnýz. Bant gerektiði gibi bir elektrik teknisyeni tarafýndan topraklanmalýdýr. Uygulama: Bostik FloCol Conductive kullanmadan önce iyice karýþtýrýlmalýdýr. Bostik FloCol Conductive uygun diþ yapýsýna sahip tarak ile enine uygulanmalýdýr. Kullanýlacak kaplama, 5 dakika içerisinde, yapýþtýrýcý henüz kurumadan yerleþtirilmelidir ve iyice yapýþtýrýlmaldýr. Kaplama yaklaþýk dakika sonra tekrar bastýrýlmalýdýr. Oluklarýn termik mühürlemesini yapmak için en az 24 saat beklenmelidir. 0,6 kg / m

17 Uygulama Model Diþ Yapýsý A,0,50 0,50 A 2,30,70,40 A 3,50,60 0,40 A 4 0,75,0 0,40 A 5,00,35,45 B 2,00 2,40 2,60 B 2 2,55 3,00 2,00 B 3 3,25 3,70 3,30 B 5 5,5 5,70 4,30 A B C A B C 98

18 Uygulama Alt zemin, zeminin karakteristik özelliklerine göre doðru seçilmiþ bir Bostik NivoTech astarý ile astarlanmalýdýr. Zemin, trafik yüküne göre doðru seçilmiþ bir Bostik NivoTech kendinden yayýlan þap ile tesviye edilmelidir. Zemine yapýþtýrýlacak kaplama mazlemesinin cinsine göre seçilen yapýþtýrýcý, daha önceden genel inþaat yapým kurallarýna, teknik uygulama þartnamelerine göre tesviye edilmiþ zemin üzerine dökülür. Zemine dökülen yapýþtýrýcý, uygun diþ yapýsýna sahip bir tarak ile yapýþtýrmanýn yapýlacaðý zemine iyice yayýlmalýdýr. Her 20 m 2 de bir kullanýlan taraðýn diþ yapýsý kontrol edilmelidir. Doðru diþ yapýsýna sahip tarak kullanýmý sayesinde sarfiyat azalýr, yapýþma mukavemeti artar. Daha sonra kaplanacak malzeme hýzlý hareketler ile yapýþtýrýcý üzerine yapýþtýrýlmaldýr. 99

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü.

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. ŞAP VE DÖKME EPOKSİ ASTARI ARDEX A 35 Hızlı şap çimentosu ARDURAPID Efektli Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir 3 saat sonra

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar Sikaflex 290i DC POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Siyah 100169300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah 100030600

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ

KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ Satış Adı Yapıştırıcılar 600000051 2 Kalekim Seramik Yapıştırma Harcı ( Gri ) 1025 5 0,92 4,60 600000251 2 Kalekim Seramik Yapıştırma Harcı ( Gri ) 1051 25 0,56 14,00 T603000251

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler Kalekim Mastikler ve Köpükler 85 Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler KaleMastik KaleSilikon KalePolyMas KaleFoam 86 Kalekim Mastikler ve Köpükler 8001 KaleMastik Akrilik Mastik Tek bileşenli, kolay uygulanan,

Detaylı

Detaydaki Mükemmellik... Prozem. prozem.com.tr

Detaydaki Mükemmellik... Prozem. prozem.com.tr YAPIŞTIRICILAR TESVİYE ŞAPLARI ASTARLAR Detaydaki Mükemmellik... Prozem prozem.com.tr Zemin kaplamalarında mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan tüm ürünler Prozem le elinizin altında PROZEM: ZEMİN KAPLAMA

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ÜRÜN BİLGİSİ Tanımı : Deformasyona karşı dayanıklı doğal kauçuk esaslı su yalıtım profilleri. Su ile temas ettiğinde içerdiği Hidrofilik maddeler dolarak hacminin

Detaylı

Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği

Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 23/08/2006 Identification no: 01 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex PRO-3 WF Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği Construction Ürün Tanımı Kullanım Alanları

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2016

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2016 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Sikaflex 290 DC PRO Siyah 182806300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

ARDEX SpeedTec ile hızlı ve mükemmel görünümlü zeminler :

ARDEX SpeedTec ile hızlı ve mükemmel görünümlü zeminler : YENI! ARDEX SpeedTec ile hızlı ve mükemmel görünümlü zeminler : ARDEX in yenilikçi SpeedTec- teknolojisi. ARDEX ten profesyonellere tavsiyeler: Zamanın adeta nakit olduğu günümüzde ARDEX, hızlı zemin uygulama

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

Universal-Abtönkonzentrat

Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat 20 ml decomix ile aşağıdaki renk tonu seviyeleri elde edilir Vernik 1 Dispersiyon Renklendirilecek beyaz malzeme miktarı 375 ml 750 ml 2500 ml 2,5 l

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ PARKE - HALI YAPIŞTIRICILARI SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF TEKNOLOJİLERİ PANEL YAPIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ SIVA VE ÖRGÜ

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler TEKNİK ŞARTNAME İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler SPOR SALONU ZEMİN UYGULAMA İMALAT AŞAMALARI; 1.) Zemin Hazırlığı, 2.) Beton Hazırlığı, 3.) Primer (Astar) uygulaması,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D-2K

MENZEL HYPERDESMO -D-2K Sayfa 1/5 Zemin ve Diğer Uygulamalara Yönelik Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Solventsiz, Orta Düzeyde Elastik, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI, iki komponentli,

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

Uygulama Kýlavuzu 06/2004 Knauf Vidipan Sistemleri Uygulama Kýlavuzu Knauf Vidipan Alçý harcý ile selülozun mükemmel kombinasyonu ile oluþturulan sert, dayanýklý ve en iyi fiziksel yapý deðerlerine sahip

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ 1/2017/TR (1/2017/EN ye göre)

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ 1/2017/TR (1/2017/EN ye göre) e-mail: info@cool-r.com.tr Cool-R ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ 1/2017/TR (1/2017/EN ye göre) Cool-R; yüksek solar yansıtma özellikli, eksiz uygulanabilen, leed sertifikalı, UV dayanımlı, tek komponentli, akrilik esaslı

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı