Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BU SAYIDA Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa Kutlu ile röportaj Deniz Feneri evrensel bir simge... Çoban Kýz bir mücadele öyküsü... editör den... Deniz Feneri Derneði yoksul ve maðdur insanýmýzýn problemlerinin çözümü için olaðan ve olaðan dýþý dönemlerde faaliyet yapan bir sivil toplum kuruluþudur. Sürdürdüðümüz yoksullukla mücadelede hedefimiz her yeni günde daha fazla sayýda insaný mutlu etmek, her attýðýmýz adýmda daha çok insanýn yüzünü güldürmek. Deniz Feneri nin faaliyetlerinden bir buketle daha huzurlarýnýzdayýz. Ýlk sayýdan bu yana yapýlan çalýþmalarýn sadece baþlýklarýný yazarak küçük hatýrlatmalar yapmaya kalksak elinizdeki derginin hacmi yetersiz kalýrdý. Ekranda sadece birkaç kesitini sizlerle paylaþabildiðimiz, yoðun çalýþmalarýmýzýn mutfaðýna götürmek istedik sizleri. Ama mutfaðýn bütün tezgahlarýný, tüm koridorlarýný deðil de tadýmlýk, çeþni kabilinden birkaç yemeðin ön hazýrlýðýný paylaþacaðýz sizlerle. Deniz Feneri Derneði Yönetim Kurulu hazýrladýðý Yoksulluk Acil Eylem Planý ný yeni hükümete sundu. Projenin ana baþlýklarýný Genel Baþkan Av. Yusuf Atalay ýn kaleminden okuyacaksýnýz. Deniz Feneri ismi çoðu kimse tarafýndan merak edilir ve kimin tarafýndan konulduðu hep sorulur. Deniz Feneri nin isim babasý Mustafa Kutlu ile gerçekleþtirdiðimiz söyleþiyi ile ilgili okuyacaðýnýzý umuyoruz. Derneðimizin yüksek tempolu faaliyetleri ilgili sýcak haberlerimizi web adresimizi (www.denizfeneri.org.tr) ziyaret ederek bulabilirsiniz. Yeni bir sayýda buluþmak ümidiyle. Recep Koçak Yoksulluk Acil Eylem Planý Bütün boyutlarýyla Türkiye de yoksulluk ve çareleri 4 7 Deniz Feneri nde kaliteli yönetim YOKSULLUK ACÝL EYLEM PLANI KALÝTELÝ YÖNETÝM YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ARAYIÞLAR KANAYAN YARA GELEMEYENE GÝDÝYORUZ ÝL PROJESÝ BÝR EL HÝKAYESÝ TAVÞANIN SON ATLAYIÞI LOJÝSTÝK ÝZMÝR ÞUBE YOKSULLUÐUN TANIMI ANKARA ÞUBESÝ DENÝZ FENERÝ YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ TANITIM ve ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝ YIL: 1 SAYI: 2 MART 2003 Bu derginin tüm maliyeti reklam gelirleriyle karþýlanmýþtýr. Ücretsiz daðýtýlmaktadýr. Sahibi Deniz Feneri Yrd. Dyn. Der. Adýna Av. Yusuf ATALAY Yazý Ýþleri Müdürü Osman ACUN Editör Recep KOÇAK Yayýn Hazýrlýk Gamze DÖNMEZ Art Director Serhat GENÇ 2022 ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞLER ÇARE KAPISI KAÇAN ALÝ MUSTAFA KUTLU ÝLE RÖPORTAJ BASINDA DENÝZ FENERÝ ZÝYARETLER KELEBEK Þiir ALTIN BÝLEZÝK EÐÝTÝME DESTEK ÇOBAN KIZ BAÞVURU SÜREÇLERÝ HESAP NUMARALARI Yayýn Kurulu Av. Yusuf ATALAY Harun KAPIYOLDAÞ Engin YILMAZ Halit Volkan CENGÝZ Ýbrahim ALTAN Osman ACUN Recep KOÇAK Hamit KUNT Ýlker YILMAZ Bu Sayýya Katkýda Bulunanlar M. Ali CANTÜRK Dr. Arslan TAÞDEMÝR Çiðdem TAVKUL Habibe Yýldýz Hümeyra TÜRKSOY Dr. Fatma GÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAÞDEMÝR Esra ÇELÝK Esra GÖKÇEL Yapým/Reklam Rezervasyon Renk Ajans Renk Ayrým Ekol Grafik Baský Fsf Matbaasý

2 KAPAK KONUSU Av. Yusuf Atalay DENÝZ FENERÝ DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI Deniz Feneri Derneði sahip olduðu tecrübe ve birikimlerinden yola çýkarak yoksulluk sorununun ortadan kaldýrýlmasý için yapýlmasý gerekenleri tespit etmiþ, bunlarý özet bir plan dahilinde hükümete teklif etmiþtir. Deniz Feneri Derneði, Türkiye nin yoksulluk sorununa çözüm bulmak amacýyla hazýrladýðý Yoksulluk Acil Eylem Planý ný hükümet çevrelerine sundu. Ülkemizin büyük sorunlarýndan biri halini alan yoksulluk, ortaya çýkardýðý sonuçlar itibarýyla ele alýndýðýnda çözülmesi gereken en acil problem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Yoksulluk kaynaklý adli, sosyal, saðlýk ve psikolojik problemler travma halini almadan çözülmesi gereken önemli sorunlardýr. Bu sorunlar toplumun temel taþý olan aileyi tehdit ederken saðlýksýz bir sosyal yapýyý da ortaya çýkarmaktadýr. Bu yapý toplumumuzu, gelecekte, günümüzden daha çok rahatsýz eder bir hal alacaktýr. Özellikle terör, adli vakalarýn, hýrsýzlýk, kapkaç, cinayetlerin çoðalmasý, sosyal problemlerin gün geçtikçe daha fazla medyatik hal almasý; intihar, uyuþturucu, tinerci terim ve kavramlarýna yenilerinin eklenmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Toplumumuz ise gelenek ve görenekleri, sosyal ve ekonomik imkanlarý, güçlü aile baðlarý ve yardýmseverlik anlayýþý ile bu olumsuz tabloyu aþacak güç ve imkana sahiptir. Sorun toplumumuz içinde varolan bu dinamiklerin ortaya çýkarýlýp harekete geçirilememesidir. Mevcut imkan ve kaynaklar deðerlendirildiðinde yoksul ve fakir insanlarýmýzýn da daha güzel bir hayata kavuþmalarý mümkün hale gelecektir. Bu sayede fakirlik girdabýndaki kiþiler ve aileler de sýcak yuva, mutlu aile ortamýna kavuþacak, sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanma fýrsatýný elde edeceklerdir. Deniz Feneri Derneði sahip olduðu tecrübe ve birikimlerinden yola çýkarak yoksulluk sorununun ortadan kaldýrýlmasý için yapýlmasý gerekenleri tespit etmiþ, bunlarý özet bir plan dahilinde hükümete teklif etmiþtir. Yoksulluk sorunu çözmek için yapýlmasý gerekenleri özet olarak þu þekilde sýralayabiliriz; Psikolojik Boyut 2003 Dayanýþma Yýlý Hükümet seksen bin civarýndaki STK ile kamu kaynaklarýný harekete geçirecek bir karar almalý ve 2003 yýlýný Dayanýþma Yýlý ilan etmelidir. Bir Devlet Bakaný nýn koordinatörlüðünde gerçekleþtirilecek olan bu çalýþma Devlet, STK ve vatandaþ kaynaþmasýný saðlayacak, kamu imkanlarýyla diðer kaynaklar bir araya gelerek ortaya koyacaklarý projelerle sorunun çözümüne katký saðlayacaklardýr. Dayanýþma Yýlý ilaný konu ile ilgili STK ve diðer kesimleri teþvik edecek önemli bir psikolojik unsur olarak mutlaka deðerlendirilmelidir. Çalýþma Boyutu Yoksulluk Haritasýnýn Çýkarýlmasý: Ülkemizde fakirlik ve yoksulluk sorunu ile ilgili birtakým çalýþmalarýn varlýðý herkes tarafýndan bilinmektedir. Özellikle fakirliðin boyutlarý ve açlýk sýnýrý gibi konularda çeþitli veriler ortaya konmaktadýr. Ayrýca devletin ilgili kurumlarý da konu ile ilgili istatistiksel araþtýrmalar yaparak sonuçlarýný yayýmlamakta ve sorun etrafýnda birtakým çözüm önerileri ortaya koymaktadýrlar. Genel olarak fakirlik boyutlarýný ele alan bu çalýþmalar gerekli fakat eksik gayretler olarak deðerlendirilmektedir. Zira bu çalýþmalarda ortaya konan oranlardan daha önemli olan kimlerin fakir veya yoksul olduðunun bilinmesidir. Bu bilinmeden söylenecek sözler, çözüme uzak, politik ve belirli amaca yönelik olarak kalmaya mahkumdur. Bu konuda acilen yapýlmasý gereken ilgili Devlet Bakanlýðý nýn koordinatörlüðünde yurt genelinde bir seferberlik anlayýþýyla Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve diðer kamu kaynaklarý harekete geçirilmeli, ekipler oluþturulmalý, tanýmlanmýþ formlarla yapýlacak olan sosyal incelemeler bilgisayar ortamýnda deðerlendirilmelidir. Deðerlendirmeler sonucunda tespit edilecek olan fakir ve yoksul aileler oluþturulmuþ olan ekiplere emanet edilmeli ve bu ailelerin bilgileri altý ayda bir güncellenmelidir. Ülkemizde dört milyon fakir aile varolduðu varsayýmýndan hareket ettiðimizde bir öðretmenin sekiz aile ile ilgilenmesi gerekmektedir. Buna baþka kurumlarýn personeli katýldýðýnda sayý daha da düþmektedir. Deniz Feneri nin kullanmakta olduðu bilgisayar programý ve kayýt düzeni bu çalýþmayý mümkün kýlacak özelliktedir. Acil Müdahale Yapýlan tespit ve deðerlendirme çalýþmalarýndan sonra iþbölümüne gidilmeli ortaya çýkan sorunlarýn giderilmesinde rol alacak paydaþlar belirlenerek acil müdahale programý baþlatýlmalýdýr. Acil müdahale programýnda kamu ile STK lar arasýnda uyumlu bir çalýþma düzeni kurulmalý, kamu- STK çatýþmasýna müsaade edilmemeli, kamu ve STK lar acil müdahale alanlarýný net olarak tespit etmelidirler. Acil müdahalede gýda, saðlýk, giyim, yakacak, barýnma, eðitim vb konulara öncelik verilmelidir. Orta ve Uzun Vade Müdahale Programý Acil müdahale, ilk etap çalýþmasý olarak devam ederken diðer yandan yoksulluk ve fakirlik sorununun nihai bir þekilde çözümüne yönelik çalýþmalar yapýlmalýdýr. Özellikle

3 YOKSULLUK ACÝL EYLEM PLANI barýnma, saðlýk ve eðitim, iþ edindirme gibi sorunlar devlet tarafýndan karþýlanmalýdýr. STK lar ise bir yandan yardým çalýþmalarýný sürdürürken diðer yandan vasýf kazandýrma, topluma uyum amaçlý rehabilitasyon çalýþmalarýna önem vermeliler. Fakirlik sorunu içinde bunalan insanlarýn yapýlacak toplumsal kazaným çalýþmalarýyla sosyal hayattaki normal rollerine kavuþmalarý saðlanmalýdýr. Kaynak Boyutu Ýnsan Kaynaklarý Aþaðýda verilen tabloda insan kaynaðý ortaya konmaktadýr. Bu tabloya göre düþündüðümüzde fakirlik ve yoksulluk sorununun çözülmemesi bir sorun olarak algýlanmalýdýr. Bütçe Ülkemizde büyük bir hayýr potansiyeli vardýr. Ancak bu potansiyelin kayýt dýþý olmasý nedeniyle ne baðýþçýnýn maksadýna ne de sorunun çözümüne katkýsý istenilen düzeyde olmamaktadýr. Zekat, fitre, adak, kurban vs. baðýþlarýn ülkemiz açýsýndan yýllýk toplamý 5-6 milyar dolar mertebesindedir. Baðýþçý güvendiði yere baðýþ yapmak istemektedir. Baðýþçýnýn yaptýðý baðýþý giderine katarak vergiden düþme imkanýnýn istisna olmaktan çýkarýlýp kural haline getirilmesi hem sivil kuruluþlarýn bütçelerini büyütecek hem de kayýtlý ekonominin geliþmesine katký saðlayacaktýr. Bilimsel Boyut Hükümet yoksulluk ve fakirlik sorunu etrafýnda þekillenen düþünceleri bir araya getirmek ve çözüm yollarýný belirlemek üzere 2003 yýlý ikinci yarýsýnda Yoksulluk Þurasý düzenlemelidir. Bu çalýþma ile özellikle yoksulluðun giderilmesi için yapýlmasý gereken toplumsal katýlým projeleri ortaya çýkarýlmalý, kamu ve STK lar için yol gösterici bir sonuçlar elde edilmelidir. Bu sayede çok az sayýda olan yoksulluk çalýþmalarý da çoðalarak özellikle Üniversite çevreleri sorunun çözümüne yönelik bilimsel katkýlarý saðlayacaktýr. Hukuksal Boyut Ülkemiz ve insanýmýzdaki yardým potansiyelinin harekete geçirilmesi ve daha verimli bir hale getirilmesi için yardým mevzuatý çerçevesinde düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu çalýþmalar yapýldýðýnda insanlarýmýz daha fazla katký saðlayacaklardýr. Deniz Feneri Derneði sosyal sorumluluðunun bilinci içinde yapýlacak çalýþmalarda rol almayý taahhüt etmektedir. Sivil toplum örgütleri içinde her bakýmdan en hassas konumda olaný kuþkusuz yardým kuruluþlarý dýr. Bu tür kuruluþlarda iþleyiþ hemen tümüyle güven e dayalýdýr. Güven iki þekilde saðlanabilir: 1) yakýndan tanýmakla, 2) uzaktan bilmekle. Faaliyet alaný ülke sýnýrlarýný aþan bir kuruluþu yakýndan tanýmak çok az kimse için mümkündür. Dolayýsýyla, büyük çoðunluk uzaktan güvenmek ya da güvenmemek durumundadýr. Burada çeþitli kriterler söz konusudur. Bunlarýn esasýný da baþkalarýnýn yakýndan bilmesine itibar etmek oluþturur. Bu baþkalarý arkadaþ, akraba vb. olabilir. Daha sistemli ve formel olaný ise, bu kuruluþlarýn düzgün ve düzenli olarak denetlenmesi ve tabii, denetim sonuçlarýnýn olumlu olmasýdýr. Resmi denetimlere ek olarak, üçüncü taraf ya da baðýmsýz olarak nitelenen denetimlerin bu baðlamda büyük önemi ve etkisi vardýr. Bir yardým kuruluþunun kendi isteðiyle bir baðýmsýz ve çoðu zaman da uluslararasý denetim kuruluþuna sürekli ve düzenli olarak denetlenmek üzere baþvuruda bulunmasý dahi çok önemli bir gösterge ve güven unsurudur. Ýþte, Deniz Feneri de bunu yapmýþtýr. Dernek henüz emekleme çaðýnda iken, yetkin ve basiretli yöneticileri kaliteli yönetim* arayýþýna girmiþler; sivil toplum kuruluþlarý içinde eþsiz bir konum kazanma yolunda en önemli adýmlardan birini atmýþlardýr. Kaliteli yönetim ne demektir? Kaliteli yönetim sistem demektir. Sistem; yapýlan iþlerin ne zaman, nerede, kim tarafýndan, nasýl yapýlacaðýnýn; kiþilerin yetki ve sorumluluklarýnýn ve birbirleriyle iliþkilerinin tanýmlanmasý, yazýya dökülmesi yoluyla tesis edilebilir. Sistemin tesis edilmesinden daha da önemlisi sürekliliðinin saðlanmasýdýr. Bu hiç de kolay bir iþ deðildir. Bunu saðlamak için uluslararasý platformda standartlar geliþtirilmiþtir. Kaliteli yönetimin temelini de ISO 9000 Hazýrlayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taþdemir * Ýngilizcede quality management denen kavram son yýllarýn neredeyse her kelimenin arkasýna yönetim eklememodasýna uygun olarak Türkçe de kalite yönetimi þeklinde karþýlýðýný buldu. Bu terim son on yýlda öylesine sýk kullanýlýr oldu, öylesine yerleþti ki; kaliteli yönetim adeta kulak týrmalayan ve söyleyeni de duraksatan bir ifade olarak durmaktadýr. Biz modayý deðil, yakýþaný tercih ederek burada ve her yerde kaliteli yönetim i kullanacaðýz.

4 DENÝZ FENERÝ NDE KALÝTELÝ YÖNETÝM Deniz Feneri Derneði Yönetim Kurulu Soldan Saða; Ýbrahim Altan, Harun Kapýyoldaþ, Av. Yusuf Atalay, Engin Yýlmaz, Halit Volkan Cengiz standardý oluþturmaktadýr. ISO 9000 ülke, sektör ve ölçek ayrýmý gözetilmeksizin tüm iþletme ve kuruluþlara uyarlanabilir özellikte, oldukça esnek bir yönetim standardýdýr. Tek tek kiþilerin kendi bilgi ve deneyimleriyle yapmayý akledebilecekleri hemen tüm kurumlaþma (Yine modaya inat; kurumsallaþma deðil), kurumlaþma faaliyetlerini kapsayan ve topyekün kalite ye Toplam kalite yerine uzanan yolculuðun baþlangýç noktasýný oluþturmaktadýr. ISO 9000 standardýna göre yapýlanmasýný tamamlayan kuruluþ bir belgelendirme kuruluþuna baþvurarak denetim talebinde bulunur. Baþarýlý denetim sonrasýnda kazanýlan belgenin geçerlilik süresi üç yýldýr ve bu üç yýl boyunca da ara denetimler yapýlmaktadýr. Belgenin iptali ya da yenilenememesi, alýn(a)mamýþ olmasýndan daha olumsuz bir durumdur; dolayýsýyla belgeyi bir kez almýþ olmak sürekliliði için de kýsmi bir güvence oluþturur. Deniz Feneri nde neler yapýldý? ISO 9000 standardýna göre yapýlanma sürecinde gerçekleþen iþlerden bazýlarý þöylece sýralanabilir: Mevcut organizasyon þemasý revize edildi ve görev tanýmlarý yapýldý. Kalite felsefesi, deðerler, misyon ve vizyon netleþtirildi. Ýnsan kaynaklarý yönetimi yasal düzenlemeler de dikkate alýnarak dokümante edildi. Tüm baðýþ ve yardým süreçleri ayrýntýlý olarak dokümante edildi. Satýnalma süreci; tedarikçi seçme ve deðerlendirme sistemi oluþturularak, kalite ve fiyatýn optimum kesiþme noktasýný esas alacak þekilde dokümante edildi. Baðýþçýdan baþlayarak yardým alanlara kadar malzemenin tüm serüveni kayýt altýna alýndý. Bir baðýþçý herhangi bir tarihte baðýþladýðý malzemelerden harhangi birinin nerede, kime, ne zaman, kim tarafýndan teslim edildiðini istediði zaman öðrenebilmektedir. Bunu saðlayabilmek için giriþ kalite kontrolü, ayýrma, ambalajlama, barkodlama, taþýma, depolama, muhafaza, çýkýþ kontrolü, sevkiyat ve teslimat þartlarý ayrýntýlý olarak dokümante edildi. Mavi Masa vb. çeþitli yapýlanmalar gerçekleþtirildi. Hangi sorunlu durumlarda (uygunsuzluklarda) ne tür düzeltici faaliyetler yapýlacaðý belirlendi; önleyici faaliyetlerin artýrýlmasý bilinci yerleþti. Dýþ denetimlerden ayrý olarak, kuruluþ içi denetim sistemi kuruldu; denetçiler yetiþtirildi ve düzenli denetimler baþlatýldý. Çalýþanlarýn eðitimi sistemli bir faaliyet haline getirildi. Ýhtiyaçlar periyodik olarak belirlenerek; eðitimler düzenli, sürekli ve kayýtlý olarak yürütülmeye baþladý. Tüm cihazlarýn ve araçlarýn bakým planlarý ve talimatlarý oluþturuldu; önleyici bakýmlar düzenli bir þekilde yapýlmaya baþladý. Hedefler belirlendi; ölçülmeyen þey geliþtirilemez ilkesinden hareketle, süreçlerin ve birimlerin performanslarý çeþitli istatistiksel teknikler kullanýlarak izlenmeye baþladý. Þubeler, diðer sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar, baðýþçýlar, gönüllüler ve yardým alanlarla iliþkiler ayrý prosedürler halinde dokümante edildi. Yeni düzenlemelerin yansýtýlmasýyla, mevcut bilgisayar yazýlýmý daha da geliþtirildi ve bu geliþim süreklilik arzetmektedir. Sonuçta; baðýþçýlarýn, gönüllülerin, yardým alanlarýn, çalýþanlarýn ve faaliyetlerini izleyen herkesin takdir ettiði ve gurur duyduðu Deniz Feneri lâyýk olduðu onurlu mevkie yerleþti. Deniz Feneri ni yakýndan tanýma fýrsatý bulan üst düzey kamu otoritelerinin Deniz Feneri sisteminin kamu kuruluþlarý için de örnek oluþturduðunu ifade etmeleri ayrý bir motivasyon kaynaðý oldu. Son söz olarak, Deniz Feneri ne uzunince kalite yolculuðunda baþarýlar dileyelim ve bir de dilek tutalým: Yeryüzünde yardýma muhtaç son kiþiye ulaþma vizyonu tez zamanda gerçek olsun.

5 YOKSULLUK SEMPOZYUMU YOKSULLUK SEMPOZYUMU Tarih Mayýs / 1 Haziran 2003 Yer Grand Cevahir Hotel / ÝSTANBUL Düzenleyen Deniz Feneri Derneði Haberleþme Adresi 10. Yýl Cd. Cinoðlu Çýkmazý No: 4 Zeytinburnu / Ýstanbul Telefon / 145 Faks e posta web site www. denizfeneri.org.tr Sempozyumun Hedefi Yoksulluk, günümüz toplumlarýnda evrensel bir sosyal problem olarak varlýðýný artarak devam ettirmektedir. Türkiye deki bütün gözlem ve göstergeler de bu yöndedir. Ülkemizde yoksulluða iliþkin sosyal bilim disiplinlerince bilimsel olarak ortaya konulmuþ bilgi birikimi istenen seviyenin oldukça altýnda bulunmaktadýr. Yoksulluðun Türkiye ve Dünya ölçeðinde ortaya çýkan yansýmalarýný bir kez daha dikkatlere sunmak ve kaynaklarýný tartýþmak kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Sosyal sorumluluðumuz gereði bu platformu birikimlerimiz ve deneyimlerimizle desteklemek zorunda olduðumuzu düþünüyoruz. Bu sempozyumun amacý; yoksulluk olgusunu bütün boyutlarýyla ve farklý sosyal bilim disiplinlerince ele almak, bireysel ve toplumsal olarak yoksulluðun kurumsallaþmadan önlenmesi için sivil toplum kuruluþlarýnýn, kamu yönetimlerinin ve bireysel çabalarýmýzýn ne tür sonuçlarý olabileceðini hep birlikte tasarlayýp geliþtirmek ve hayata geçirmek, ayný zamanda bu doðrultuda oluþabilecek sosyal politikalara kaynaklýk etmesini saðlamaktýr. Sempozyumun Alt Baþlýklarý Yoksulluk ve Sosyoloji/Sosyal Psikoloji Yoksulluk ve Psikoloji/Psikiyatri Yoksulluk ve Siyaset Yoksulluk ve Saðlýk Yoksulluk ve Hukuk Yoksulluk ve Ýnsan Haklarý Yoksulluk ve Ekonomi Yoksulluk ve Kamu Yönetimi Yoksulluk ve Tarih Yoksulluk ve Din Yoksulluk Kültürüne Sosyo Antropolojik Yaklaþým Yoksulluk ve Edebiyat Yoksulluk ve Müzik Yoksulluk ve Güzel Sanatlar Yoksulluk ve Devlet Yoksulluk ve Yerel Yönetimler Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluþlarý Yoksulluk ve Toplam Kalite Çabalarý Yoksulluk ve Hayýr Potansiyeli Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluk ve Kent/Kýr Yoksulluk ve Eðitim Yoksulluk ve Medya Yoksulluk ve Küreselleþme Yoksulluk ve Uluslararasý Örgütler Yoksulluk ve Sinema Yoksulluk ve Yolsuzluk Yoksulluk ve Gecekondu Yoksulluk ve Kadýn Sapkýn (Deviant) Davranýþlar ve Yoksulluk Etkileþimi AB Süreci ve Yoksulluk Bilim Kurulu Adnan Kulaksýzoðlu, Prof. Dr. Bilal Eryýlmaz, Prof. Dr. Ý. Mete Doðruer, Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, Prof. Dr. Orhan Türkdoðan, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Doç. Dr. Azim Öztürk, Doç. Dr. Kemal Sayar, Doç. Dr. Raþit Küçük, Doç. Dr Mustafa Taþdemir, Y. Doç.Dr. Adnan Tekþen, Dr. Kemal Kahraman, Dr. Celil Güngör, Yönetim uzmaný Erdem Beyazýt, Yazar Yoksullukla Mücadelede Yeni Arayýþlar Yoksulluk, bugün geldiði nokta itibariyle basit bir þekilde tanýmlanmanýn ötesine geçmiþ, derinleþmiþ, çeþitlenmiþ ve günümüz toplumlarýnda evrensel bir sosyal problem olarak varlýðýný artarak devam ettirmektedir. Türkiye deki bütün gözlem ve göstergeler de maalesef bu yöndedir. Yoksulluðu Önleme Stratejileri, hükümetler tarafýndan istenen verimlilikte uygulanamamýþ, yapýlanlar da asla yeterli olmamýþtýr. Bu ve diðer faktörlerin etkileri ile yoksulluk oranýnda giderek bir artýþ gözlenmektedir. Gelinen bu nokta, devletin yoksullukla mücadele sürecinde kendi üzerine düþeni yapsa da yalnýz baþýna yüksek verimli bir baþarýyý yakalayamayacaðý, bu sebeple konunun bir sosyal sorumluluk formatý içerisinde ele alýnmasý ve devreye sivil toplum kuruluþlarýnýn dahil edilmesi zorunlu görülmektedir. Diðer bir deyiþle sivil toplum kuruluþlarý, yoksulluðu önleme stratejileri kapsamýnda devleti tamamlayýcý bir fonksiyon icra etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte toplumda var olan hayýr potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý, yönlendirilmesi, kurumlara aktarýlmasý ve yönetilmesi önemli bir problem olarak varlýðýný sürdürmektedir. Yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluþlarýnýn çalýþmalarý; birbirlerinden kopuk, disiplin ve sistem sorunlarý ile iç içe ve büyük ölçüde geleneksel usullerle yapýldýðýndan ortak bir deneyim ve birikime dönüþememiþtir. Bunlarýn yanýnda hayýr potansiyelini taþýyan birey ve kurumlar için güven tesis etmede problemler yaþanmaktadýr. Türkiye de yoksulluða iliþkin sosyal bilim disiplinlerince bilimsel olarak ortaya konulmuþ bilgi birikimi ne yazýk ki istenen seviyenin oldukça altýnda bulunmaktadýr. Yoksulluðun önlenmesinde hükümetler, sorunu hem asgari düzeye çekici sosyal politikalar geliþtirememiþ hem de kurum olarak kendisinin nerede durmasý gerektiðini netleþtirememiþtir. Ayrýca; kamu, yerel yönetimler ve sivil kuruluþlar arasýndaki koordinasyonu da yeterince saðlayamamýþtýr. Tüm bunlarla birlikte sorunu çözme süreçlerinde asýl gerekli olan ülkemizle ilgili yoksulluk haritasý henüz çýkarýlmýþ deðildir. Diðer bir deyiþle yoksulluðu önleme çalýþmalarýnda büyük önem arz eden bilgi ve yöntem konusunda belirsizlikler bulunmaktadýr. Ýþte yukarýda özetlenen sorunlarý bizatihi yaþayan ama umutlarýný hiç kaybetmeyen Deniz Feneri Derneði, þimdiye kadar baþarýyla yürüttüðü ve bundan sonra da devam ettireceði yoksulluðu önlemeye yönelik çabalarýna yeni bir pencere açýyor. Yoksulluðun insanlýðýn bir kaderi olmadýðý inancýný taþýyan Deniz Feneri Derneði, vizyonunu ve misyonunu geniþleterek Türkiye de kendi alanýnda bir ilki daha gerçekleþtiriyor. Yoksulluk gibi yaþamsal önemi haiz, çok boyutlu bu sorunu tartýþmak ve çözümler üretmek amacýyla bütün bilim disiplinlerinden katýlýmlarýn olacaðý bilimsel bir etkinlik düzenliyor. Yoksulluk Sempozyumu 30,31 Mayýs-1 Haziran 2003 tarihleri arasýnda Ýstanbul da Deniz Feneri Derneði nin ev sahipliðinde ve organizasyonunda yapýlacak. Çok sayýda bilim ve düþünce insanýnýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve üst düzey bürokratlarýn katýlacaðý sempozyumda yoksulluk, bütün boyutlarý ile incelenecek, tartýþýlacak ve çözümler üretilecek. Bu amaçla oluþturulan ve seçkin isimlerin yer aldýðý sempozyumun bilim kurulu, çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde yürütmektedir. Sempozyumun gerçekleþmesi ile birlikte yoksulluðu önlemeye yönelik çabalar ve deneyimler bir sistem dahilinde incelenmiþ, tartýþýlmýþ ve bu alanda bilimsel bir bilgi birikimi ortaya çýkmýþ olacaktýr. Sempozyumda sunulan bildirilerin ve tartýþmalarýn yayýn haline gelmesi ile birlikte, bu birikimden bütün sivil toplum kuruluþlarýnýn, kamu kuruluþlarýnýn ve bilim dünyasýnýn istifadesine sunulacaðý bilinmektedir. Çok önemli gördüðümüz bu bilimsel çabamýza bütün bilim insanlarýnýn destek vereceðini ve dolayýsýyla yoksulluðu önlemeye yönelik çabalarýmýzda umutlarýmýzýn artarak devam edeceðine inanýyoruz. Yoksullukla mücadelede bilimsel ve pratik çalýþmalarýndan tanýdýðýmýz Muhammed Yunus un kitabýna verdiði isim gibi Yoksulluðun Bulunmadýðý Bir Dünyaya Doðru ve insanlarýn açlýk ve yoksulluk çilelerini çekmek üzere yaratýlmýþ olmadýklarýna ve en doðrusu da eðer istenirse yoksulluðun olmadýðý bir dünya yaratabileceðimize, bunun ise hayal olmadýðýna inanmamýz gerekmektedir. Deniz Feneri Derneði nin bu çabasý ve sosyal sorumluluðunun sýnýrlarýný geniþletmesi takdir edilecek bir husustur. Ortak iyiye ulaþmak hepimizin gayreti ile mümkün olabilir. Doç. Dr. Ahmet Bilgili Yoksulluk Sempozyumu Koordinatörü

6 81 ÝL PROJESÝ elemeyene idiyoruz Ýnsan hayatýnda sürekli yeni tecrübeler kazanýyor, yeni þeyler öðreniyor. Bir süredir çalýþmalarýna gönüllü olarak katýldýðým Deniz Feneri Derneði nde ben de yardýmlaþmaya dair pek çok þey öðrendim. Geçtiðimiz Ramazan ayýnda da sefer tasýyla sýcak yemek daðýtýmý projesine katýlarak hayatýn bazý insanlar için ne kadar zor olduðunu daha iyi kavradým. Bir ay boyunca Zeytinburnu ilçesinde on aileye sýcak yemek daðýtýmý yaptým. Günler geçtikçe bu iþ benim için farklý bir boyut kazandý. Sadece kapýdan ekmek ve yemek verip dönmek deðildi bizim yaptýðýmýz. Hal hatýr sormakla baþlayan sohbetler her gün biraz daha uzadý. Her birinin farklý hayat hikayeleri vardý, ama hepsine acý ve hüzün hâkimdi. Sanýrým artýk kendimi o insanlardan sorumlu hissediyorum. Yýllardýr evlatlarýnýn arayýp sormadýðý 90 yaþýndaki Fatime Teyze artýk beni torunu sayýyor. Banyosu, mutfaðý olmayan 10 m 2 lik tek odadan ibaret evinde her gün yolumu gözlüyor, birkaç çift laf etmek, sarýlýp öpmek için. 75 yaþýndaki Osman Amca iki apartman arasýna sýkýþmýþ gecekondusuna inerken düþmemem için bana merdiven yaptý.yalnýzlýðýna ve saðlýk sorunlarýna raðmen hep gülümseyerek açtý kapýyý. Benim Sadece kapýdan ekmek ve yemek verip dönmek deðil bizim yaptýðýmýz Hazýrlayan Esra Gökçel evlatlarým yaþamadý, Allah bana seni gönderdi deyiþi hep kulaklarýmda. Babasý cezaevinde olan 2 yaþýndaki Beyhan götürdüðüm oyuncak bebeðe o kadar çok sevindi ki... Bu, ona hediye edilen ilk oyuncaktý. Þimdi minicik elleriyle sýmsýký tutuyor benim adýmý verdiði bebeðini. Deniz Feneri Derneði yetkilileri projeye katýldýðým için bana teþekkür ediyorlar. Ama esas ben teþekkür etmeliyim; böyle projeler ürettikleri ve bizlere de katýlma imkaný saðladýklarý için... Bugün ise önümüzde yepyeni bir fýrsat var. Projenin devamý için hep beraber çalýþma fýrsatý. Ýstanbul un deðiþik ilçelerinde tespit edilen onlarca muhtaç aileye ulaþýp sofralarýna sýcak yemek götürebilmek için daha çok gönüllünün desteðine ihtiyacýmýz var. Hepimiz yakýn çevremizdeki aileleri hiç deðilse haftanýn bir günü ziyaret ederek o günkü yemeðini götürürsek bu yardým çemberi daha da büyüyecek. Maðdur ailelerin dertlerini paylaþmak, onlara sýcak bir sofra kurmak için Gelemeyene gidiyoruz il, aile! Deniz Feneri Derneði gönüllülerinden ve baðýþçýlarýndan aldýðý destekle 81 Ýl aileye yardým projesini sürdürüyor. 81 ÝL AÝLE Derneðimiz, 2002 yýlý faaliyetlerinden olmak üzere baþlattýðý 81 Ýl 40 Bin Aile Projesiyle her ilimizde ihtiyaç sahibi 500 aileye yardým yapmayý hedeflemiþ bulunmaktadýr. Doðu Anadolu ve Güney Doðu Anadolu illerinden gelen taleplerin fazlalýðý nedeniyle bu bölgelerdeki illerde yardým yapýlacak aile sayýsý 750 ye çýkartýlmýþtýr. 81 Ýl 40 Bin Aile Projesi kapsamýnda gidilen illerden bazýlarý Balýkesir, Bursa, Ýzmir, Yozgat, Çanakkale, Zonguldak, Amasya, Niðde, Aksaray, Bilecik, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kayseri, Kýrþehir, Nevþehir, Manisa, Tokat, Sivas, Erzurum, Aðrý, Muþ, Bingöl dür. Þu ana kadar 22 il merkezi ve bu illere baðlý 576 ilçenin yardým daðýtýmý yapýlmýþtýr. 81 Ýl 40 Bin Aile Projesi aile kapsamýnda Hakkari, Þýrnak, Kars, Iðdýr, Siirt ve Van illerinde ihtiyaçlý aile araþtýrmasý tamamlanmýþtýr. Bu illerden 750 þer aileye çeþitli yardýmlar yapýlmasý için hazýrlýklar devam etmektedir. Deniz Feneri Derneði gönüllülerinden ve baðýþçýlarýndan aldýðý destekle 81 Ýl aileye yardým projesini sürdürüyor. Deniz Feneri Ýstanbul dan ziyaretine hiç gelinmemiþ, hikayesini anlatmaya hasret insanlarýn yanýnda olmaya, 7 yaþýndaki bir çocuða nasýlsýn? neye ihtiyacýn var dediðinde her þeyim var bir kitabýmý alamadým diyen o çok büyük küçüklerin, elleri öpülesi ninelerin, gözü yaþlý insanlarýn dertlerine ortak olmaya yaptýðý projelerle devam ediyor.

7 SAÐLIK 2022 SAYILI KANUN veya Fakirliðin Bir Baþka Boyutu Hazýrlayan Çare Kapýsý Hazýrlayan Dr. Fatma Gönül Tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren 2022 sayýlý kanunla; sakatlar ve 65 yaþ üzeri muhtaç, kimsesiz yaþlýlar için baðlanan maaþ 3ana guruba ayrýlýr: A-) Yaþlýlýk Maaþý B-) Sakatlýk Maaþý C-) Malullük Maaþý Yaþlýlýk Maaþý için aranan muhtaçlýk ve kimsesizlik gibi kriterlerle ilgili uygulama hatalarý ve çözüm yollarý baþlý baþýna bir yazý konusu olmakla birlikte asýl sorun Sakatlýk ve Malullük Maaþý ile ilgilidir. Sakatlýk ve Malullük maaþý baðlanmasýnda : * Deðiþmez þartlar; a-) T.C. vatandaþý olmak b-) 18 Yaþýný doldurmuþ olmak * Deðiþebilir þartlar; c-) Herhangi bir iþte çalýþýyor olmamak d-) Herhangi bir saðlýk güvencesine ve gelire sahip olmamak e-) Özürlü (Sakatlýk Maaþý için en az % 40, Malullük için en az % 70 oranýnda Çalýþma Gücü Kaybý) olduðunu Saðlýk Kurulu Raporu ile belgelemek. c Ve d de bilgilerin güncellenmesi ve belgelenmesinde bazý sorunlar yaþanmaktadýr. Son madde e ise uygulamalar ve kriterler açýsýndan karmaþýklýklarla doludur. Özür oranýnýn belirlenmesinde kullanýlan güncel yönetmelik 18 Mart 1998 tarih ve sayýlý Resmi gazete de yayýnlanmýþtýr. Bu yönetmelikte Özür Durumuna Göre Çalýþma Gücü Kaybý ný gösteren cetvele yer verilmiþtir. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünce hazýrlanan yönetmelikte Hastalýklar ya da sakatlýklar guruplandýrýlmýþ her biri ayrý ayrý puanlandýrýlmýþtýr. Buna Göre, her bir kategoride verilmiþ olan puan deðeri Kiþinin Özür Durumuna Göre Çalýþma Gücü Kaybý ný ifade etmektedir. Ancak ilgili yönetmeliktekanaatimce; klinik durum ile çalýþma gücü arasýnda iliþki kurulmasýndan çok, klinik tablolar arasýnda deðer iliþkisi kurulmuþ gibidir. Örneðin; cinsel kimlik bozukluklarýndan olan Fetiþizm % 60, Bilateral testis yokluðu % 40 ile puanlandýrýlmýþtýr. Fetiþizm ya da testis yokluðu nun Çalýþma Gücü Kaybý na ne kadar ve nasýl yol açtýðý izaha muhtaç bir konudur. Yine Özür Durumuna Göre çalýþma Gücü Kaybý hesaplanýrken, birden fazla özür e sahip olunmasý durumunda Balthazard formülü esas alýnmaktadýr. Örneðin, bir gözün hiç görmemesi durumunda puan % 32 dir. Dalak yokluðunda % 15 dir. Her bir durum ayrý ayrý kiþinin çalýþmasýna engel olmadýðý halde, birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan bu iki klinik durum Balthazard formülüyle hesaplandýðýnda % 45 Çalýþma Gücü kaybý na yol açtýðý ortaya çýkmaktadýr. Ayný þekilde; ayak parmaðý yokluðu, safra kesesi yokluðu ve hafif derecede solunum yetmezliði gibi birbiri ile doðrudan iliþkisi olmayan klinik bulgular eklendiðinde ise çalýþma gücü kaybý oraný % 70 e varabilmektedir. Sýnýrlý kaynaklar, çok sayýda fert arasýnda dengesiz ve gereksiz daðýtýldýðýndan baðlanan maaþlar günümüz ekonomik koþullarýnda anlamsýz kalmaktadýr. Üstelik fertleri tembelliðe itmekle üretken birey olmaktan uzaklaþtýrmaktadýr. Eðer sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan yönetmelik ayný biçimde uygulanmaya devam edecekse; 2022 sayýlý kanun kapsamýnda maaþ baðlanmasý iþleminde, 5434 sayýlý T.C. Emekli Sandýðý kanununun 72. ve 74. maddelerinde hükme baðlanan, Malullük te ölçü alýnan Çalýþarak Hayatýný Kazanamaz ilkesinin esas alýnmasý gerekmektedir. Bu durumda Çalýþarak Hayatýný Kazanamayacak bir kiþiye daha yüksek deðerde maaþ baðlanma imkaný doðacaktýr. Özür Durumuna göre çalýþma Gücü Kaybý ölçüsünün esas alýndýðý, tüm kanun ve yönetmeliklerle saðlanan; istihdam, emeklilik, vergi indirimi, özürlü kimlik kartý verilmesi gibi haklarýn süreçlerinde yine benzer sorunlar yaþanmakta ve böylelikle asýl ulaþýlmak istenen denge noktasýna varýlamamaktadýr... Ýhtiyaçlý insanlara bir çok alanda yardýmlar yapan Deniz Feneri Derneði nin faaliyetleri arasýnda saðlýk konusu aðýrlýklý bir yer tutmaktadýr. Bizler, saðlýk yardýmlarýný organize ederken kendimizi bin bir türlü acýlý hikaye ve bin bir çeþit öykünün içinde buluruz. 17 yaþýndaki L. ÞÝMÞEK kahramanlarýmýzdan biri. L.Þ. aile bütçesine katkýda bulunmak için bir otobüs firmasýnda hosteslik yaparken kaza geçirir ve sað bacaðý birkaç yerinden kýrýlýr. Ýlk ameliyatýný çalýþtýðý þirket karþýlar ama tedavisinin devamý konusunda yardýmcý olunmaz. Ailenin de imkaný ve sosyal güvencesi olmadýðý için Lilifer in durumu aðýrlaþýr. Bu durum artýk L.Þ. ailesi ve çevresi için içinden çýkýlmaz bir hal aldýðýnda Lilifer in bir arkadaþý, çare adresi olarak görülen Derneðimize müracaat etti. L.Þ. anlaþmalý saðlýk kuruluþuna yönlendirip takiplerini yaptýk. Ameliyat ettirildi. Kýsa süre sonra saðlýðýna kavuþtu. O artýk toplumumuzun saðlýklý ve üretken bir bireyi. L.Þ. evine dönerken gözlerinin içi gülüyordu. O artýk hayata güvenle bakan, umutlu ve üretken bir birey. Ýkinci hikayemiz, Balýkesir de ikamet eden 36 yaþýndaki E. FÝL ile ilgili. E.F. üç çocuk annesi bir haným. Eþinin sebebiyet verdiði bir trafik kazasýnda sað bacaðýný diz altýndan kaybetmiþ. Eþi kazadan sonra E.F. Hanýmý bu durumda býrakýp onu terketmiþ. Yardýmlarla bacaðýna bir protez taktýrmýþ. Protezli bacaðýyla merdiven silerek evini geçindirmeye çalýþýrken, protezin eskimesi ve fonksiyonunu kaybetmesi nedeniyle yürümesi bile zor hale gelmiþ. E.F. Hanýmýn bu halini büyük oðlu Ramazan ýn derneðimize yazdýðý mektupla öðrendik. Ramazan küçük yaþýna raðmen annesinin çektiði sýkýntýlarý fark eden olgunlukta bir çocuk. Mektubu okuyan Deniz Feneri ekibi E.F. Haným ý Ýstanbul a getirip yeni bir protez taktýrdý. O artýk yüzü gülen, hayatýn ta içinde eþinin paylaþmak istemediði sýkýntýlarý tek baþýna göðüslemeye çalýþan bir anne. Son hikayemiz 76 yaþýndaki S. GÜVEN isimli teyzemizle ilgili. S. Haným, tek baþýna yaþýyor. Yaþlýlýðý nedeniyle pek çok saðlýk problemi vardý. Yapýlan muayenelerde guatr hastalýðý teþhis edildi. Uzun süreli ilaç tedavisinden sonra subtotal tiroidektemi operasyonu yapýldý ve þifa buldu. O þimdi ömrünün sonbaharýnda daha mutlu, gözleri daha ýþýltýlý.

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı