SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004"

Transkript

1 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan Okula Gönderdiðimiz Çocuklarýmýz, Misyonerlere Emanet!.. Misyonerler Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri ATO dan Misyonerlik Raporu Etkisi Artan Misyonerlik ve Avrupa Birliði Prof.Dr. Recep KÖK Misyonerlikle Nasýl Mücadele Edilir? Yýldýrým KOÇ Dergimizin Alev Alatlý ile Yaptýðý Söyleþi Paradoks Hakan SARILAR Namaz Sosyolojisi ve Psikolojisi Üzerine Bir Mülahaza Gülhan HALÝLOÐLU Profesyonel Ülkücüler (!) Türk Din Anlayýþý: Mâturidîlik Aile Bakanlýðý Kurulmalýdýr... Ali KINIK Hanifi ÖZCAN Cafer VAYNÝ Kafkaslarýn ve Türkistan ýn Stratejik Önemi Çaðrý Kürþat YÜCE Ýsrail in Kürt Kartý Ahmet DEMÝR Erciyes Zafer Kurultayý Yapýldý Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Aðustos sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz Bu sayýmýzda manevi deðerlerimize balta vuran ve gençlerimizi kendi öz deðerlerinden uzaklaþtýrýp, kandýrarak tuzaða düþüren ve Türkiye topraklarý üzerinde yasal olmayan yollardan Hýristiyanlýðý yaymaya çalýþan misyonerlere dikkat çekmek istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; þayet bu konuda önlemler alýnmazsa toplumumuzda ahlaki ve sosyal yönden onulmaz yaralar açacaktýr. Ýktidara gelebilmek için Siyonist - Haçlý emperyalizminin temsilcilerinden icazet alan AKP iktidarý, onlara diyet borcunu ödeyebilmek için misyonerlere geniþ bir çalýþma alaný sunmaktadýr. Artýk olay bize göre çýðýrýndan çýkmýþ ve misyonerlik ilkokullarýmýza kadar girmiþtir.. Tabii ki bu konuda en büyük görev anne ve babalara yani aileye düþüyor. Çünkü okullarýmýzdaki uygulanan eðitim sistemi ile bu tehlikeye karþý mücadele etmek imkansýzdýr. Misyonerlerin çalýþmalarý ile ilgili bir skandalý, dergimizin bu sayýsýnda, fotoðraflarý ile birlikte bulacaksýnýz. Ayrýca, Alev Alatlý ile yaptýðýmýz söyleþiyi de ilgiyle okuyacaðýnýzý düþünüyoruz. Bu yýl 15. si kutlanan Erciyes Zafer Kurultayý, bütün provokasyon giriþimlerine raðmen yüzbinlerce Ülkücü tarafýndan coþku ile kutlandý. Türk milliyetçileri, ülkemizin içinden geçtiði bu zor dönemde, dosta ve düþmana, her zamanki gibi Türkiye'nin kurtuluþunun MHP'nin tek baþýna iktidarý ile mümkün olabileceðini Erciyes daðýnýn zirvesinden bir kere daha haykýrdýlar. Erciyes Zafer Kurultayýnýn fotoðraflarýný da yine dergimizin sayfalarýnda görebilirsiniz. Son günlerde MHP'ye yönelik saldýrý ve provokasyonlarýn artmasý, hareketin doðru yolda olduðunun bir göstergesidir. Türk milliyetçileri, liderleri Devlet Bahçeli ile birlikte sýmsýký kenetlenerek iktidara yürüyorlar. Ve buna içerdeki ve dýþarýdaki hainler asla engel olamayacaklardýr. Her dem yeniden doðarýz, bizden kim usanasý Gelecek sayýmýzda buluþmak üzere Allaha emanet olun AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 16 AÐUSTOS-EYLÜL 2004 Sahibi Aliþan SATILMIÞ Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Yayýn Danýþmaný Mustafa ÝLTEKÝN Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Ben Türk Milletini, Sokaklarda ýspanak fiyatýna satýlan demokrasiye, Rüþvet ve hile çiðnenen, çiðnetilen hukuk düzenlerine, Ahlâktan mahrum bir hürriyete, tefeciliðe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapýya çaðýrmýyorum. Türklük þuur ve gururuna, Ýslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaþa, adalette yarýþa, birliðe, kardeþliðe, kýsacasý hak yolu, ALLAH YOLU'na çaðýrýyorum. Modern medeniyetin en ön safýna geçmek üzere sýçramaya çaðýrýyorum. Sizlere kolay bir baþarý, vaad ediyorum. Kýsa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola çýkmasýnlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karþýnýza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yýðýn engel çýkacaktýr. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katýlsýnlar. Milletler arasýndaki mücadele þuurundan mahrum olan toplumlar baþkasýnýn boyunduruðu altýna düþerler. Türk aydýnlarý için Batý'nýn sýðýnmasý olmak bir ideal olarak benimsenmiþtir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düþünülemez. Davalarýmýzýn çözümü kendimize dönmek, sarsýlmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalýþmaya giriþmekle mümkündür. Baþbuð Alparslan Türkeþ Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 LÝDER DEN Türkiye nin milli çýkarlarýný oyuncak haline getiren AKP, dýþ politika alanýnda bir slogan diplomasisi nin peþinde sürüklenmektedir. Baþbakan ýn aðzýndan düþürmediði kazan-kazan ve bir adým önde olma sloganlarý, anlamsýz, ucuz sloganlardýr. Türkiye ne kazanmýþtýr? Baþbakan asýl buna bakmalýdýr. Bir adým önde olacaðým diye doludizgin koþan Baþbakan, bir soluk alýp nereye koþtuðuna, Türkiye yi nereye sürüklediðine bir bakmalýdýr. Aziz Dava Arkadaþlarým, Türk Milliyetçiliðinin Gönül ve Ýman Erleri, Bugün 15. sini idrak ettiðimiz Erciyes Zafer Kurultayýna katýlan bütün ülkü ve dava arkadaþlarýmý, Türk dünyasýnýn mümtaz temsilcilerini ve deðerli misafirlerimizi sevgi, saygý ve muhabbetle selamlýyorum. Bu kutlu zafer kurultayý, Türk Milliyetçilerini bir iman, kardeþlik ve sevgi seli olarak coþku içinde biraraya getiren müstesna bir vesiledir. Böyle büyük çaplý bir buluþmanýn dünyada baþka bir örneði yoktur. Bu mutluluðu bizlere yeniden nasip eden Cenab-ý Allah a þükrediyor, daha nice büyük kucaklaþmalar yaþatmasýný niyaz ediyorum. Bu geleneði bizlere kazandýran Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey i bir kere daha rahmet ve özlemle anýyor, bizlere ýþýk tutan aziz hatýrasý önünde minnet ve tazimle eðiliyorum. Cennet mekanýnda ruhu þad olsun, dualarýmýz onunla olsun. Onbeþ yýl boyunca bizlere gurur veren bu büyük buluþmalarýn gerçekleþmesinde emeði ve hizmeti geçen bütün arkadaþlarýma gönülden teþekkürlerimi, tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Bugün Erciyes in zirvesinde sergilenen bu muhteþem manzara, Türk Milliyetçilerinin Büyük Türk Milletinin yarýnlarýna ve bu Aziz Vatanýn kaderine sahip çýkma azim ve kararlýlýðýnýn çok anlamlý bir þahlanýþýdýr. Türk Milliyetçilerinin Erciyes den yükselen bu sesi, Türkiye nin þerefli mazisine ve milli kimliðine sahip çýkarak, bunlarýn aydýnlattýðý yolda Türkiye yi onurlu bir geleceðe taþýma iradesinin bir meydan o- kumasýdýr. ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 Büyük ve güçlü Türkiye ülküsü ve sevdasý, Erciyes in dumanlý zirveleri kadar ulu ve yüce olan Türk Milliyetçilerinin tek bir nefes olarak yükselen bu sesine herkes kulak vermelidir. Türkiye nin milli birliðini hedef alan, Büyük Türk Milleti ailesinin kardeþliðini sabote etmek isteyen gaflet erbabý, iç ve dýþ ihanet odaklarý, bu milli þahlanýþtan gerekli dersi vakit geç olmadan çýkarmalý ve kendilerine çeki düzen vermelidir. Türkiye, bugün tarihinin en karanlýk dönemlerinden birini yaþamakta, bir ateþ hattýndan geçmektedir. AKP zihniyeti, yirmi ay içinde, Türkiye yi sonu meçhul karanlýk bir yola sürüklemiþtir. Böylesine aðýr þartlarýn hüküm sürdüðü bir dönemde toplanan Erciyes Zafer Kurultayýmýz, bu bakýmdan büyük önem ve anlam kazanmýþtýr. Þimdi sizlere AKP iktidarýnda yaþanan karanlýk dönemin kýsa bir muhasebesini yapmak istiyorum. Sömürü edebiyatý ile iþ baþýna gelen AKP, bugün kendi saltanatýný sürdürmek telaþýna düþmüþtür. Siyasi gelecek hesabýyla Türkiye nin yarýnlarýný ateþe atmaktan çekinmemiþtir. AKP yöneticileri, gelecek nesilleri deðil, gelecek seçimleri düþünmektedir. Türkiye, en olumsuz þartlarda bile milli haysiyetini, milli çýkarlarýný ve milli hassasiyetlerini korumasýný bilmiþtir. AKP iktidarý ise milli hassasiyetleri yok saymýþ, milli çýkarlarý ucuz pazarlýk konusu haline getirmiþ, Türkiye nin milli haysiyeti üzerinden siyaset yapmak yoluna sapmýþtýr. Bu gaflet yolculuðunun sonunda Türkiye bugün her alanda çok hazin bir duruma itilmiþtir. AKP bugün iktidardýr, ama muktedir deðildir. Acz ve hezeyan içinde bocalamakta, baþýboþ bir sürükleniþ içinde çýrpýnmaktadýr. Türkiye nin içinde bulunduðu bu periþanlýk tablosu AKP nin eseridir. Gerçekler ortadayken AKP yöneticileri hâlâ büyük bir piþkinlikle pembe tablolar çizmektedir. Türkiye nin ekonomik ve siyasi alanda itibar kazandýðý, her bakýmdan iyiye gittiði yalanýný söyleyebilmektedir. Bu, Türk Milletinin aklý, idraki ve hafýzasý ile alay etmektir. Bugün, Türk ekonomisi her an patlamaya hazýr bir AKP nin Türkiye ye kazandýrdýðý hiçbir itibar yoktur. Tam aksine, Türkiye nin itibarýnýn önündeki en büyük engel bizzat AKP ve onun temsil ettiði çarpýk zihniyettir. barut fýçýsý haline gelmiþtir. Ekonomik yapý bir býçak sýrtýndadýr. Krizin kapýda olduðu uyarýlarýna kulaðýný týkayan AKP, hâlâ þov peþinde koþmaktadýr. Duble yol gibi göz boyama amaçlý hayali projelerde gelinen nokta, tam bir duble rezalet olmuþtur. Ekonomide, Türk halkýnýn yaþamýna ve refahýna yansýyan bir iyileþme bulunmamaktadýr. Ýþsizlik ve yoksulluk giderek artmaktadýr. Bugün, Türk halký yoksulluðun ve çaresizliðin pençesine itilmiþtir. AKP nin ampulü ekonomi alanýnda yatsýya kadar bile yanmamýþ, Türk milletinin ocaðý söndürülmüþtür. AKP nin ampulü, sadece yürütülen talan ekonomisinde AKP yi destekleyenlerin, vurguncularýn yolunu aydýnlatmýþtýr. Türkiye nin siyasi itibar kazandýðý iddialarý da, içi boþ bir slogandan öte hiçbir anlam taþýmamaktadýr. AKP zihniyeti, bir fikir ve hizmet yarýþý olan siyaseti bir ihtiras ve aldatma yarýþý haline getirmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliði nin talimatlarýný yerine getirmek için bir büro olarak çalýþtýrýlmýþtýr. Bu mu Türkiye ye siyasi itibar kazandýrmýþtýr? Eve dönüþ yasasý adý altýnda PKK lýlar için af çýkartmasý, AB uðruna bölücü terörün ihanet provalarýnýn cesaretlendirilmesi mi siyasi itibar kaynaðý olmuþtur? Devletle, rejimle ve hukukla sorunlu o- lan AKP yöneticilerinin, milletvekili dokunulmazlýðý zýrhýnýn arkasýnda saklanarak adaletten kaçmalarý mý Türkiye de siyasetin itibarýný arttýrmýþtýr? Aþiret mensuplarýnýn karakol basýp eroin kaçakçýlarýný polisin elinden aldýðý ve bunun için AKP li Bakanlarýn araya girdiði Türkiye tablosu mu AKP için siyasi itibar vesilesi olmuþtur? Yoksa, AKP nin önde gelen yöneticilerinin televizyon ekranlarýnda canlý yayýn konusu olan saltanat hevesleri ve hanedan özentileri mi Türkiye ye siyasi itibar kazandýrmýþtýr? AKP nin Türkiye ye kazandýrdýðý hiçbir itibar yoktur. Tam aksine, Türkiye nin itibarýnýn önündeki en büyük engel bizzat AKP ve onun temsil ettiði çarpýk zihniyettir. AKP iktidarý dýþ politika konularýnda da bir bataða saplanmýþtýr. Türkiye, sözü dinlenen ve aðýrlýðý olan bir ülke olmaktan çýkmýþ, sadece verilen görevleri yapan Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 bir taþeron, tehdit, baský ve her türlü dayatmaya boyun eðen bir emir eri haline getirilmiþtir. Ancak, AKP yönetiminin bir noktada hakkýný teslim etmek gerekir. Ekonomide özelleþtirme politikasý iflas e- den AKP, dýþ politikayý özelleþtirmede çok baþarýlý olmuþtur. Türkiye nin dýþ politikasý, ABD ve AB nin çýkarlarýnýn emrine sokulmuþtur. Bugün Türkiye ile görülecek hesabý olan her ülke ve her grup, AB ne teslim olan AKP vasýtasýyla Türkiye ye bedel ödetmek için sýraya girmiþtir. Terör örgütü PKK ve içerdeki uzantýlarý, Yunanistan ve Ermenistan, hepsi sahnededir. Türkiye nin milli birliðini ve bütünlüðünü yýkmaya çalýþan ihanet odaklarý, meydaný boþ bulan bir cüretle tahriklerine hýz vermiþtir. Bunlarýn en büyük cesaret kaynaðý AKP iktidarýdýr. Türkiye nin geleceði ve milli birliði ileride çok tehlikeli bir siyasi kumar oynayan AKP bunun hesabýný verecektir. Türkiye nin milli çýkarlarýný oyuncak haline getiren AKP, dýþ politika alanýnda bir slogan diplomasisi nin peþinde sürüklenmektedir. Baþbakan ýn aðzýndan düþürmediði kazan-kazan ve bir adým önde olma sloganlarý, anlamsýz, ucuz sloganlardýr. Türkiye ne kazanmýþtýr? Baþbakan asýl buna bakmalýdýr. Bir adým önde olacaðým diye doludizgin koþan Baþbakan, bir soluk alýp nereye koþtuðuna, Türkiye yi nereye sürüklediðine bir bakmalýdýr. Bugün Irak politikamýz her yönüyle iflas etmiþ, milli çýkarlarýmýzýn belirlediði kýrmýzý çizgiler artýk kalmamýþtýr. Kuzey Irak ta PKK cirit atmaktadýr. Baðýmsýz Kürt devlet kurulmasý sürecinde sona yaklaþýlmaktadýr. Türkmen kardeþlerimiz, Kürt gruplara þirin görünmek için yalnýz býrakýlmýþ, ateþe atýlmýþtýr. AKP nin bu politikalarýndan kazanan sadece Kürt gruplar, kaybeden ise Türkiye ve Türkmen kardeþlerimiz olmuþtur. Bu gaflet ve ihanet deðildir de nedir? Baþbakan bunun cevabýný vermelidir. AKP nin elinde Kýbrýs milli davamýz da çok tehlikeli bir uçuruma sürüklenmiþtir. Kýbrýs ý Rumlara teslim etme oyununun son perdesi açýlmak üzeredir. Kazanan sadece Rum tarafý olmuþtur. Rumlar þimdi AKP nin AB ne teslimiyet politikasýndan yararlanarak, Kýbrýs Türklüðünü teslim alma hazýrlýðý içindedir. Türk hükümetinin baskýsýyla referandumda Annan Planýna evet diyen Türk tarafý üzerindeki ambargolar hala sürmektedir. Türk kardeþlerimiz tam bir çaresizliðe ve yalnýzlýða itilmiþtir. Sayýn Baþbakan a buradan soruyorum: Acziniz ve teslimiyet anlayýþýnýz sonucu Kýbrýs ta kim kazanmýþ, kim kaybetmiþtir? AKP hükümeti bütün bunlarý AB ne yaranmak, için yapmýþtýr. Ancak, bugüne kadar Türk Milletini AB hayali peþinde sürükleyen AKP için vade bitmiþ, kader aný gelmiþtir. Türkiye ile ilgili karar önümüzdeki Aralýk a- yýnda alacaktýr. Bu konuda iki eðilim ortaya çýkmýþtýr. Bir grup AB ülkesi, Türkiye ye yeni þartlara baðlý sudan bir tarih dahi verilmeyerek özel statü adý altýnda sýnýrlý bir ortaklýk önerilmesini savunmaktadýr. Diðer bir grup ise, Türkiye ye þartlý bir tarih verilmesini, ancak müzakere sürecinin ileriye atýlmasýný istemektedir. Bu görüþü savunanlar, Türkiye yi açýkça reddetmeyip yeni bir zorlama ve dayatma sürecinin içine çekmeyi amaçlamaktadýr. Bugüne kadar Türkiye nin ö- nüne getirilemeyen bütün bedellerin bu yeni oyalama sürecinde ödettirilmesinin hesabý yapýlmaktadýr. Bu iki görüþ de Türkiye yi eþit haklara sahip üye o- larak görmeyen bir anlayýþý yansýtmaktadýr. Ancak, AKP ne verilirse ona razý olacaðýný baþtan belli etmiþtir. Bu nedenle pazarlýk gücü kalmamýþtýr. Onlar için önemli o- lan tek þey, AB desteðiyle içine girdikleri bitkisel hayatý bir süre de olsa uzatmaktýr. Bunun için, daha þimdiden, AB nin alacaðý kararý Türk Milletine gerçek anlamýndan farklý þekilde sunma hazýrlýðý içine girmiþlerdir. Baþbakan ýn son demecinde, önemli olan üyelik deðil, görüþmelerin ne þekilde olursa olsun baþlamasýdýr demesinin nedeni budur. Türk Milleti ne söylenecek yeni bir yalanýn zemini hazýrlanmaktadýr. ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 Bu hükümet son bir ümitle Aralýk ayýnda AB nin u- zatacaðý can simidine sarýlmak için çýrpýnmaktadýr. Bunun için herþeyi yapmaya hazýrdýr. Son olarak AB yolunda Türkiye nin önüne Ermeni konusunun da çýkartýlmasý bu bakýmdan tesadüf deðildir. Seçim meydanlarýnda yankýlanan þu sözleri hepiniz hatýrlayacaksýnýz: Baþörtüsü namusumuzdur! Ýmam Hatiplere yapýlan haksýzlýðý düzeltmek namus borcumuzdur! Namus kavramý etrafýnda geliþtirilen bu sözlerin sahipleri, bugün, 20 aydýr iktidardadýr. Tek baþýna Anayasa deðiþtirecek çoðunluða sahiptir. Ancak, Türk Milletinin bu konudaki temiz duygularýný istismar eden AKP, bugün yüzseksen derece dönüþ yaparak, inançsýzlýðýný bir kere daha göstermiþtir. AKP devrinde, baþörtüsü bir kördüðüm haline gelmiþtir. AKP devrinde, Ýmam Hatipler konusu bir kangren haline getirilmiþtir. Ucuz polemikler dýþýnda, AKP bu konudaki namus sözünü yerine getirmemiþtir. Üstelik bunun suçunu da istismar ettiði Türk halkýnýn ü- zerine yýkmak istemekte ve arkamda durmadýnýz diyecek kadar küçülebilmektedir. Bu konuda bedel ödemeye hazýr olmadýðýný açýklayan Baþbakan Erdoðan, Türk halkýna siz bedel ödemek istiyor musunuz gibi garip bir soru sormaktadýr. Cevabýný biz verelim: Türk milleti AKP zihniyetini iktidara getirmekle, bu inançsýz kadrolara güvenmekle, en aðýr bedeli zaten ödemiþtir. Türk milletinin demokratik sabrý ile artýk kimse oynamamalýdýr. Ýþte gerçek AKP budur. AKP nin gerçek yüzü budur. Bunlarýn artýk daha nesine inanacak, nesine güveneceksiniz? Türkiye nin en önemli ve öncelikli meselesi, AKP iktidarýndan kurtulmaktadýr. Türkiye de yeni bir kurtuluþ hareketi, bu zihniyetten kurtulmakla baþlayacaktýr. Milliyetçi Hareket in inançlý kadrolarý bu azimle yola çýkmýþtýr. Yeni bir Kuva-i Milliye ruhu ile yeni bir milli þahlanýþý harekete geçirmek, artýk Türkiye için bir ölüm kalým meselesi haline gelmiþtir. Herkes bilmelidir ki, AKP, yaptýklarýnýn hesabýný Türk Milletine mutlaka verecektir. Bu hesap ahirete Bu konuda bedel ödemeye hazýr olmadýðýný açýklayan Baþbakan Erdoðan, Türk halkýna siz bedel ödemek istiyor musunuz gibi garip bir soru sormaktadýr. kalmayacak, ilk hesaplaþma yakýnda sandýk baþýnda görülecektir. Türk Milliyetçileri bu milli hesaplaþmanýn takipçisi olacaktýr. Buradan ilan ediyorum: AKP devrinde yapýlanlarýn bütün sorumlularýndan mutlaka hesap sorulacaktýr. Kimse yaptýðým yanýma kâr kalýr, Türk Milleti akýl ve idrakten yoksundur, zamanla unutulur hesabýný yapmamalýdýr. Böyle bir yanýlgý içine düþmemelidir. Türkiye nin kurtuluþu yakýndýr. Türkiye parlak ve o- nurlu bir geleceðe, Türk Milliyetçilerinin omuzlarýnda taþýnacaktýr. Bugün Erciyes te yaþanan milli heyecan, bunun habercisi ve müjdecisidir. Güçlü ve onurlu bir Türkiye, rehberimiz Hak, kuvvet kaynaðýmýz Halktýr diyen ve Türk milletine hizmeti en büyük mutluluk sayan Milliyetçi Hareket in omuzlarýnda yükselecektir. Türkiye nin geleceðinin yegane teminatý olan Milliyetçi Hareket i i- çerden karýþtýrmak isteyen fesat o- daklarý ve ihtiraslarýn sonu hüsran olacaktýr. Bizler, ömrünü bu yola adamýþ ve Yüce Allah a þükürler olsun ki, saðlýðýnýn da zekatýný vermiþ insanlardanýz. Ve bugün de dimdik ayaktayýz. Buradan bütün dava ve ülkü arkadaþlarýma seslenmek istiyorum: Cenab-ý Hak nasip ettiði ve siz ülkücü kardeþlerimin güveni sürdüðü müddetçe Milliyetçi Hareketin bu þerefli davasýnýn kutsal bayraðýný þerefle taþýmaya devam edeceðim. Bundan kimsenin þüphesi ve endiþesi olmasýn. Davamýz büyük, ülkümüz büyük, inancýmýz ve imanýmýz büyüktür. Zafer, inananlarýn ve inançlarý uðruna her güçlüðe þerefle katlananlarýn olacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle sizleri bir kere daha en derin sevgi ve saygýlarýmla selamlýyorum. Bu yüce davada Cenab-ý Allah ýn hidayeti ve himmetinin hep üzerinizde olmasýný niyaz ediyorum. Yüce Allah a emanet olun; saðolun, varolun Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný Not: MHP Genel Baþkaný Dr.Devlet Bahçeli nin 15.Erciyes Zafer Kurultayý nda yapmýþ olduðu konuþmanýn metnidir. Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 Genel Baþkan dan Aliþan Satýlmýþ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný AK PARTÝ - AK BUDUN ÝLÝÞKÝLERÝ (YA DA SABETAYÝSTLER ÝN ANALÝZÝNDE YENÝ SATIRBAÞLARI) Eski Türk siyaset literatüründe yönetenlere ak budun, halka da kara budun denirmiþ. Ýþte bu cemaat sütre gerisinde ak budun gibi hareket ediyor. Fakat bir farkla ki; genellikle kara budun umurlarýnda bile deðil onlarýn. Sadece kara budun un deðil, Türklerin bir çok milli meselesine de ilgi duymuyorlar. Kerkük meselesi, Türkçe, yeni Türk Cumhuriyetleriyle iliþkiler, KKTC Fakat öte yandan çoðu ABD ve AB muhibbi Türk modernleþmesi baþlangýçtan itibaren, toplumsal gücün harekete geçirilmesi yerine, toplumun geleneksel davranýþ biçimlerini yasaklayarak ve onu yeni davranýþlara zorlayarak gerçekleþtirilmeye çalýþýldý. Bu durum o günden bu güne, yönetenlerle halk arasýnda bir gerilime yol açtý. Çünkü yönetenler, modernleþmenin sosyolojik bir durum olduðunu görmezden geldiler. Bunun bir nedeni, Batý karþýsýnda tevil götürmez bir gerileme ve mücadele yoksunluðudur. Uygarlýk yarýþýndaki gerilememizin maddi sonuçlarý, 1700 den baþlayarak yüzümüze vurulmaya baþladý. Eski tarzla bir yere varamayacaðýmýzý, kendimizi kandýrmaya imkan bulamayacak þekilde anladýk. Anladýðýmýz bir baþka þey, tedbir için zamanla yarýþmak zorunda olduðumuz idi. Yarýndan tezi yok bir þeyler yapmalýydýk. Tarla açmayý beklemeden tohum atmak zorundaydýk. Evet, yönetenlerin modernleþmeyi sosyolojik bir durum saymamalarýnýn bir nedeni bu aciliyettir. 19. yüzyýl boyunca çýrpýndýk durduk. Ben, Ýmparatorluðun bu mücadelesini saygýyla karþýlýyorum. Temelindeki zamana karþý yarýþ mecburiyeti bazý kararlarý alýrken, toplumun hazýr olup, olmadýðýna bakmamalarýný meþrulaþtýrabilir. Hatta imparatorluk, bu yarýþýn sonunda modernleþmeyi yavaþ da olsa bir zemine oturtmayý baþarmýþtý. Fakat zaman içerisinde imparatorluk içerisinde modernleþmeyi ve üretim - tüketim iliþkilerini yöneten bir grup türedi. Bu grup (yani Sabetayistler), Cumhuriyete geçiþten kýsa bir süre sonra, cumhuriyet modernleþmesinin de kontrolünü ele geçirdi. Devletin yerli sanayinin ve modern ticari faaliyetlerin geliþmesi için yarattýðý imkanlarý ve ayrýcalýklarý, kendi oluþturduklarý cemaate aktarýyorlardý. Bu cemaat, en iyi eðitim kurumlarýnda kendi çocuklarýný okutuyor, yurt dýþýna burslu gidecek olanlarýn belirlenmesinde etkili oluyordu. Krediler, vergi muafiyetleri, gümrük korumalý üretim, arsa tahsisi gibi uzayýp giden devlet imkanlarýný bu mutlu azýnlýk (cemaat) aralarýnda pay ediyordu. Tek parti yönetimi döneminde, partinin kendileri için gerekli bütün ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 kadrolarýný tek bir istisna býrakmayacak þekilde ele geçirdiler. Bir yerin bütün alternatiflerini, yine kendi kontrolleri i- çinde üretiyorlardý. Çok partili dönemde, iktidar adayý bütün partilerin daha kuruluþlarý sýrasýnda çekirdek kadrosunda onlarý gördük. Daha doðrusu uzantýlarýný Çünkü onlar, ulu orta boy göstermiyorlardý. Böylece modernleþmemiz sadece onlarýn üzerinden ve sadece onlarýn istediði þekilde gerçekleþti. Elbette bu cemaatin modernleþmemize olan katkýlarý tartýþýlmaz. Fakat bu katkýnýn artýsý ve eksisi, bugüne kadar cesaretle ele alýnamamýþtýr. Bu cemaat, son zamanlarda çokça ele alýndýðý þekliyle sadece belirli bir ýrki hassasiyetle de hareket etmiyor. Daha çok gücü elde tutmaya dayalý bir menfaat birliði Yönetim erkini ele geçirenlerle de (ýrkýna ve inancýna bakmadan) ittifak yapmakta bir sakýnca görmüyorlar. Eski Türk siyaset literatüründe yönetenlere ak budun, halka da kara budun denirmiþ. Ýþte bu cemaat sütre gerisinde ak budun gibi hareket e- diyor. Fakat bir farkla ki; genellikle kara budun umurlarýnda bile deðil onlarýn. Sadece kara budun un deðil, Türklerin bir çok milli meselesine de ilgi duymuyorlar. Kerkük meselesi, Türkçe, yeni Türk Cumhuriyetleriyle iliþkiler, KKTC Fakat öte yandan çoðu ABD ve AB muhibbi Bu cemaat, Türkiye deki üretim ve hatta borçlanma pastasýndan aldýklarý aslan payýný bölüþmek istemiyor. Yurtça borçlanýyoruz, onlara veriyoruz, yiyorlar Uluslararasý baðlarý var. Kamu haberleþme organlarý kesinlikle tekellerinde Etki sahibi (sözüm ona) sivil toplum örgütlerinin hemen hemen hepsini kontrol ediyorlar. Karþýlarýna bir güç çýkarsa, basýn ve bu sözüm ona sivil toplum örgütleriyle þiddetli bir kampanyaya baþlýyorlar. Marjinalleþtirene kadar saldýrýyorlar. Yine önleyemezlerse devlet gücünü, kendi menfaatleri için istismar etmek üzere rejimin hassasiyetlerini kullanýyorlar. Derhal bir irtica yaygarasý baþlýyor. Mesnedi olsun, olmasýn hakimiyet kurduklarý basýn yayýn organlarý ve sözüm ona sivil toplum örgütleri, tüm ülkeyi gerene ve devletin duyargalarýný hareketlendirene kadar susmuyorlar. Bu fýrtýna, sonuç almadan dinmiyor. (Mesnetsizliklerine en çarpýcý örnek olarak, kendi kontrollerinden çýktýðý i- çin Tansu Çiller e, evet Tansu Çiller e mürteci suçlamasý yaptýklarýný hatýrlayýn.)(1) Son yýllardaki irtica yaygarasýnýn ardýnda da Anadolu sanayileþmesi ve bunun sonucunda kara budun un içinden çýkan yeni müteþebbislerin oluþturduklarý sermaye birikimleriyle bu efendileri zorlamaya baþlamasý yatýyordu. Durmuþ Hocaoðlu nun çok güzel ifadesiyle Anadolu da Düþük þiddetli bir devrim yaþanýyordu. Türk milleti, kendi burjuvasýný kendi içinden çýkarýyordu. Dolayýsýyla bu müteþebbisler, Türk milletinin kültürüne, kutsal deðerlerine ve milli menfaatlere karþý duyarlýydý. Halkla aralarýnda kültürel bir bað vardý. Bu durum Türkiye deki ak budun için büyük bir tehlikeydi. Bu yüzden derhal harekete geçtiler. Anadolu sanayi devrimi ni irtica masallarýyla boðmaya baþladýlar. Tabii buraya kadar yaptýðýmýz açýlýmdan sonra bir soruyla konuya gireceðim: Bu cemaat, niçin AKP için bu fýrtýnayý baþlatmadý? Tam tersi, bugün büyük gazeteler ve TV ler AKP yi alternatifsiz tek parti olarak takdim ediyorlar. Attýðý ve atacaðý adýmlar konusunda el birliðiyle yol gösteriyorlar. Milliyetçi -muhafazakar seçmene bu sizin partiniz, bu partiye oy verin diyorlar. Niçin?... AKP nin Türkiyelilik diye takdim ettiði, giderek Anadolululuða dönüþen, ideolojisiyle bu cemaatin, kozmopolit kimliði arasýnda bir kan uyuþmasý olma durumu muhtemeldir. Yine ABD gibi küresel hakimiyet peþinde olan bir güçle iliþkide, bu, milli kimliði olmayan parçalý toplum modelinin, çok iþe yaradýðý (tabii büyük güç için) söylenebilir. Cemaat üzerindeki ABD tesiri de hatýrlandýðýnda, iliþkinin bir baþka boyutuyla karþý karþýya kalýrýz. Fakat yine yetmez Cemaatin en önemli sorunu, pastasýnýn bugün ve gelecekte güvencede olmasýdýr. Yoksa Ak Parti- ak budun arasýnda, nasýl bir güvene dayalý iliþki geliþti? AKP, milliyetçi muhafazakar seçmenin hassasiyetlerini deðerlendirip, seçmene bir çok konuda söz vererek iktidar oldu. Seçmenin bir çok konuda tepkisini gösterme biçiminin sandýða gitmek olduðunu da biliyordu. Ben seni iktidara taþýyarak meselelerime sahip çýktým. Sen de hallederim dedin. Hadi hallet. Demedi mi seçmen? Yoksa ayný þeyi ak budun da mý söyledi AKP ye Anayasa deðiþtirecek çoðunluk, ak budun un Kýbrýs ta evet i için mi etkisini kullanýyor sadece? Ý- mam-hatipliler meselelerine nasýl sahip çýkacak? Nasýl bir eylem tavsiye ediliyor? Kara budun, çocuðunu ABD ye gönderecek çözümler üretemiyor. Yukarýdaki iliþkileri de çözemiyor. Orada ne oluyor? - Tabii söz konusu irtica olunca, Türk devletinin hassaslaþmasý makul. Burada þunu hatýrlamalýyýz: Türk devleti yazýnýn baþýnda da sözünü ettiðimiz acil modernleþme hamlelerine imparatorluk döneminde baþlamýþtý. O dönemde ayný zamanda Ýslam halifesi de olan sultanlar, modernleþme hamlelerini kesintiye uðratan her irticanýn, dini maske olarak kullandýðýný gördü. Sözgelimi Türk modernleþmesinin kilometre taþlarýndan olan II. Abdulhamit Han, yaptýðý her hamlenin karþýsýnda dini maske olarak kullanan bir irticanýn bulunduðundan yakýnmýþtý. O sultan ki, en dindar padiþahlarýmýzdandýr. Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 SKANDAL OKULA GÖNDERDÝÐÝMÝZ ÇOCUKLARIMIZ, MÝSYONERLERE EMANET!.. TED ANKARA KOLEJÝ ÝLKÖÐRETÝM KISMINDA ÖÐRETMENLÝK YAPAN CHRISTOPHER H. CROSSAN, KÝLÝSEDE AYÝN YÖNETÝYOR; KANDIRDIÐI ÇOCUK VE GENÇLERÝ EVÝNE DAVET EDEREK ONLARA HIRÝSTÝYANLIK PROPAGANDASI YAPIYOR. Ü lkü Ocaklarýnýn ve milletimizin deðer yargýlarýna hassasiyet gösteren çevrelerin uzun zamandýr yýkýcý çalýþmalarýna dikkat çektiði 'misyonerlik faaliyetleri', maalesef ilkokullara kadar yayýldý. 'TED Ankara Koleji - Ýlköðretim bölümünde uzman öðretici' olarak görev yapan ve 'AYDIN' kod adýný kullanan 'Christopher H. Crossan', Ankara'daki Çiðdem mahallesinde bulunan Protestan Kili-sesi nde ayin yönetmekte, ayrýca Güney Koreli yardýmcýsý 'SAMÝ' kod adlý kiþiyle birlikte aðýna düþürdüðü çocuk ve gençleri Perþembe akþamlarý, Bahçelievler semtindeki evinde yemeðe davet ederek, beyinlerini yýkamaktadýr. Christopher H. Crossan ABD VE AB ÝLE YAPILAN ANLAÞMALAR, MEYVALARINI VERMEYE BAÞLADI Daha önce de açtýklarý ev - dükkan kiliseler, kitabevleri ve radyolar aracýlýðý ile Müslümanlarý Hýristiyanlaþtýrmak için çalýþan misyonerler, AKP hükümetinin ABD ve AB ile yaptýðý anlaþmalarla bunlara verdiði tavizler sonucu cesaretlerini artýrýp, iyice pervasýzlaþmýþlardýr. AKP'nin dýþ güçlere 'diyet borcu'nu ödemek için baþlattýðý 'Heybeliada Ruhban Okulu'nu açma giriþimleri, misyonerlere moral - destek vermesi açýsýndan da ayrýca önem arzetmektedir. 'KAMUSAL ALAN' SADECE MÜSLÜMANLAR ÝÇÝN MÝ VAR? Müslümanlarýn önüne 'Kamusal alan' engelini çýkaranlarýn, bu skandaldan sonra misyonerlere karþý takýnacaðý tavrý da merakla beklemekteyiz. Yapýlan bütün uyarýlara kulak týkayarak, misyonerlerin çalýþmalarýna göz yuman ve onlarýn önündeki engelleri kaldýrýp, faaliyetlerine yeni alanlar açmaya çalýþan yetkililer en kýsa sürede yargý önüne çýkarýlmalý, gafleti aþan bu rezaletin ve ihanetin hesabýný vermelidirler. Çiðdem Mahallesindeki misyoner faaliyetlerinin yuvasý Protestan Kilisesi nin giriþi TED Ankara Koleji internet sitesinde Christopher H. Crossan ýn kendi okullarýnda öðretmen olduðunu belirten sayfa ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

11 MÝSYONERLER G ünümüz dünyasýnýn güçlü devletleri, hedefledikleri ülkeleri artýk bildiðimiz silahlý güçleri kullanarak yok etmeyi ve ele geçirmeyi çok masraflý gördüklerinden, silahlý güç kavramýný en son davranýþ biçimi olarak ele almaktadýrlar. Türkiye Cumhuriyetinin dünya coðrafyasýndaki konumu ve yeri, kendisini her harekete muktedir görebilen ülkelerin birincil önceliði olan hedefi durumuna sokmakta batýnýn Asya ya açýlýþ kapýsýnda durmasý, su kaynaklarýna sahip olmasý ve çok zengin yer altý, yer üstü doðal kaynaklarý zengin bir ülke konumu, bu saldýrgan, sömürgeci ruhlu uluslarýn iþtahlarýný kabartmaktadýr. Sözde çaðdaþ, laik ve akýlcý görünen bu batýlý uluslar, her zaman söyledikleri gibi Barýþçý ve Anti Emperyalist söylemler içerisinde bizlere akýlcýlýk, insan haklarý dersi verirken, kendileri dini ve tarihi hýnç, ihtiraslarýný her zaman her fýrsatta kollamýþlardýr yýlýnýn gelmesi ile Hristiyan alemi bir Mesih beklentisi içerisine girmiþse de bu beklentileri hüsran ile sonuçlanmýþtýr. Yine batý, Mesih in gelemeyiþinin faturasýný Türklere çýkartmýþtýr. Bu odaklar kimi zaman dinlerarasý diyalog, kimi zaman da AB yasalarý kýlýfýnda ülkemize sýzmýþlar, ve çok kolay bir Misyonerlik çalýþma alaný bulmuþlardýr. Atatürk ün saðlýðýnda ise misyonerlik olayýna karýþan her yabancý sýnýr dýþý edilmiþ ve adý karýþan okul hemen kapatýlmýþtýr. Batýnýn esas amacýnýn ardýnda bu güne kadar düþündüðü ve her fýrsat bulduðunda, tarihte sekiz kez uygulamaya koyduðu Haçlý Seferi düþüncesinin dokuzuncusu, çok i- yi bilindiði üzere ABD Baþkanýnýn aðzýndan Irak saldýrýsý öncesi dünyaya ilan edilmiþti. Yine aslen Polonya Yahudi si o- lan bugünkü Papa, her defasýnda dinlerarasý diyalog tanýmý altýnda Türklere karþý hakaretleri sürdürmektedir. Hatýrlanacaðý üzere Vatikan daki bir konuþmasýnda, sözde Ermeni Soykýrýmý (safsatasýný) kýnama adý altýnda, Müslüman Türklere olan kinini dile getirmiþtir. Amaç; Türklerin Hristiyan yapýlmasý deðildir. Amaç; ülkemizde hatýrý sayýlýr bir Hristiyan nüfus yaratýlarak etnik azýnlýk yapýsýný oluþturmak ve onlarýn baský altýnda olduðu yalaný gündeme getirilmek suretiyle ülkemize karþý her tür baskýyý yapmaktýr. Belki de en son olarak Irak örneðinde de olduðu gibi topyekün bir savaþý dahi düþlemektedirler. Türkiye de Radikal Ýslam ve Ýslami gericilik akýmlarýna karþý çok duyarlý olan devletin tüm makamlarý, çok kýsa bir süre sonra ülkemizin baðýmsýzlýk ve bütünlüðünü tehlike altýna sokacak Hristiyanlýk propagandasý için de topraklarýmýzda AB yasalarý örtüsü altýnda çalýþan misyonerlere karþý çok dikkatli ve engel koyucu tavýrlar içerisinde olmasý, ülke bütünlüðünün geleceði için çok önemli ve elzemdir. Zaman zaman Türkiye deki herhangi bir yerinde, aniden önümüze çýkan ve ellerindeki Ýncillerin tanýtýmýný yapanlardan gelen; Ýsa Mesih e inanýyor musunuz? sorusu, bugünlerde çok moda olmuþtur. Bu misyonerler, yapmakta olduklarý Hristiyanlýk propagandasýnda, Ýsa ve Ýncil e inancýn Kur an-ý Kerim ve Ýslam ýn da bir emri olduðunu hatýrlatmaktadýrlar. Ama bizlerin bu hatýrlatmalara karþý onlara; siz bizim Ýsa ya ve Ýncil e inanmamýz gerektiðini Kur an ý kanýt olarak göstererek söylüyorsunuz. Peki sizler Kur an ý ve onun peygamberini tanýyor ve inanýyor musunuz? diye sorduðumuzda, her defasýnda cevap ver(e)memekte, konu deðiþtirilmektedir. Türk devletini ve insanýný hiçbir zaman askeri yollardan yenemeyen ve ülkesini yok edemeyen Batý, dolaylý yollardan ekonomik ve kültürel kaynaklarý kullanarak yaptýðý savaþ sonucu zayýflattýðý, köküne ve kültürüne zayýf baðlarla baðlý bazý kiþileri, çeþitli enstrümanlarý da kullanarak kendi saflarýna katmaktadýr. Son iki yýl içerisinde hiç de azýmsanamayacak bir sayý, umarým ülke bütünlüðünün teminatý o- larak kendilerini görenleri uyandýrýr ve acilen ülkemizdeki misyonerlik çalýþmalarýnýn önü kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde zaman zaman oturumlarda; Türkiye de her mahalleye bir camii olur mu? konularý, CHP ve bazý maksatlý kiþilerce araþtýrýlmadan, gerçek dýþý ithamlarla gündeme getirilerek fýrtýnalar kopartýlmaktadýr. Bu kiþiler acaba, halkýnýn %98 i Müslüman olduðu defalarca dile getirilen bir ülkenin önemli bir þehri o- lan Ýzmir de yine halkýn çok büyük bir kýsmýnýn Müslüman olmasýna karþýn, nasýl oluyor da 13 kilise bulunuyor? Ankara nýn sadece Çiðdem mahallesinde -ki bu mahallede gayrimüslim azýnlýk yoktur, yeni kurulmuþ bir mahalledir- neden 2 kilise açýlýyor? Demek ki gayeleri ibadet etmek deðil, misyoner faaliyetlerde bulunmaktýr. Bu gerçeði, ibadet saatlerinde anýlan kiliselerin önüne giden herkes görebilir. Kilise cemaatinin neredeyse tamamý, Müslüman ailelerin çocuklarýndan oluþmakta ve birçoðu da maalesef maddi çýkar elde etmek için kilise müdavimi olmaktadýr. Her mahalleye camii yaptýrýlýr mý? diyen CHP li milletvekilleri acaba buna nasýl bir cevap bulacaklardýr, doðrusu çok merak ediyoruz. Ülkü Ocaklarý ( 11 )

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı