Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU

2 TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleþtirdiði resmi ziyaret vesilesiyle, T.C. Ekonomi Bakanlýðý koordine ettiði geziye T.C.Baþbakan Yardýmýcýsý Bekir BOZDAÐ,T.C Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan,T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,T.C Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay,T.C Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn yaný sýra yaklaþýk 180 firmadan 300 kiþilik bir grup katýldý.pekin,urumçi, ve Þanghay'a düzenlenen iþ adamlarý heyeti ziyaretine dernek baþkanýmýz Aykut AÇIKGÖZ BEY'de üyelerimizi temsilen iþtirak etti. Ülke temsilcilerinin söz aldýðý forumda Baþbakan Erdoðan dýþ ticaret açýðýna vurgu yaptý.türkiye, 2001 yýlýnda 199 milyon dolar olan Çin'e ihracatýný, 2011 yýlýnda 2 milyar 467 milyon dolara çýkarýrken, bu sürede Türk yatýrýmcýlarýn söz konusu ülkede yaptýklarý doðrudan yatýrýmlar da önemli ölçüde arttýðý tespitleri dile getirildi. Baþbakan Erdoðan konuþmasýnda þunlarý söyledi, ''Türkiye ile Çin, Asya'nýn iki ucunda, medeniyet inþa etmiþ iki ülke olarak, her alanda çok daha yoðun iþbirliði geliþtirebilir. Ekonomide, uluslararasý siyasette, sosyal, kültürel iþbirliðinde, Türkiye ile Çin farklý bir sinerji oluþturabilir. Avrupa Birliði ile katýlým müzakerelerini yürüten, bölgesinde, ekonomisiyle, dýþ politikasýyla yükselen bir deðer olan Türkiye, Çin ile iþbirliðini daha da geliþtirme ve artýrma arzusuna sahiptir. Bunu gerçekleþtirecek olan, hükümetlerden, devletlerden öte, sizlersiniz, siz deðerli iþadamlarýsýnýz. Çin'in, Çinli iþadamlarýnýn, Türkiye'yi bir ticaret ve üretim üssü olarak belirleyerek Türkiye'nin fýrsatlarýndan istifade etmelerini bekliyoruz. Türkiye bu noktada her türlü kolaylýðý göstermekten kaçýnmayacaktýr.

3 Çin'in, Asya'nýn batýsýndaki yükselen Türkiye fýrsatýný gözden kaçýrmayacaðýný umuyorum.uygulamaya baþlayacaðýmýz yeni teþvik sistemi, sadece ulusal yatýrýmcýlar için deðil, uluslararasý yatýrýmcýlar yani Çin'li yatýrýmcýlar için de önemli fýrsatlar sunuyor. Stratejik Yatýrým olarak adlandýrdýðýmýz teknolojik yatýrýmlarý, tekstil yatýrýmlarýný, diðer yandan savunma, uzay, taþýmacýlýk gibi yatýrýmlarý çok güçlü þekilde destekliyoruz. Yatýrýmcýlar için, yer tahsisinde, sigorta primlerinde, vergilerde ve faizlerde ciddi teþvikler getiriyoruz. Çinli yatýrýmcýlarýn, bu teþviklerle ilgileneceklerini umuyor, Türkiye'de yatýrým yapacak dostlarýmýz için kapýlarýn ardýna kadar açýk olacaðýný hatýrlatmak istiyorum. Türkiye ve Çin, dünya genelinde müteahhitlik hizmetlerinde ilk iki sýrayý paylaþýyorlar. Bunu gerçekleþtirecek olan, hükümetlerden, devletlerden öte, sizlersiniz, siz deðerli iþadamlarýsýnýz. Çin'in, Çinli iþadamlarýnýn, Türkiye'yi bir ticaret ve üretim üssü olarak belirleyerek Türkiye'nin fýrsatlarýndan istifade etmelerini bekliyoruz. Türkiye bu noktada her türlü kolaylýðý göstermekten kaçýnmayacaktýr. Çin'in, Asya'nýn batýsýndaki yükselen Türkiye fýrsatýný gözden kaçýrmayacaðýný umuyorum.uygulamaya baþlayacaðýmýz yeni teþvik sistemi, sadece ulusal yatýrýmcýlar için deðil, uluslararasý yatýrýmcýlar yani Çin'li yatýrýmcýlar için de önemli fýrsatlar sunuyor. Stratejik Yatýrým olarak adlandýrdýðýmýz teknolojik yatýrýmlarý, tekstil yatýrýmlarýný, diðer yandan savunma, uzay, taþýmacýlýk gibi yatýrýmlarý çok güçlü þekilde destekliyoruz. Yatýrýmcýlar için, yer tahsisinde, sigorta primlerinde, vergilerde ve faizlerde ciddi teþvikler getiriyoruz. Çinli yatýrýmcýlarýn, bu teþviklerle ilgileneceklerini umuyor, Türkiye'de yatýrým yapacak dostlarýmýz için kapýlarýn ardýna kadar açýk olacaðýný hatýrlatmak istiyorum. Türkiye ve Çin, dünya genelinde müteahhitlik hizmetlerinde ilk iki sýrayý paylaþýyorlar.

4 HANNOVER MESSE ULUSLARARASI SANAYÝ FUARINA ÝÞ ADAMLARIMIZI GÖTÜRDÜK KOSGEB DESTEKLÝ ULUSLARARASI SANAYÝFUARI'na bu yýl bizde iþ adamlarýmýzý götürdük Nisan 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþen fuara birçok ülkeden ithalatçý,ihracatcý ve üretici firma katýldý.

5 Endüstriyelmalzemeler, Iþýklandýrmateknolojisi, Elektrikmühendisliðiiçinekipmanlar,Elektronikekipm anlar,elektrikotomasyonteknolojisi,güçkaynaklarýve kontrolmekanizmalarývealetekipmanüretimi,transfö rmatörler,komprosörteknolojisi,enerjiveçevreseltek noloji,robotveendüstriyelotomasyonu,ýnþaatlardaki elektriktesisatteknolojisi,vb ürünlerinin bulunduðu fuara derneðimiz adýna Baþkanýmýz Aykut AÇIKGÖZ Bey öncülük etti. Fuar dönüþü deðerlendirmelerde bulunan Baþkanýmýz Aykut Açýkgöz;''Katýlýmýn bekleneni karþýladýðýný düþünüyorum.organizasyondan çok memnun kaldým gerek konaklama,gerekse ticari anlamda ziyaretimiz verimli idi.seneye ziyaretçi olarak deðil stand açarak tüm üyelerimizle burada olmak ve ticari noktada farklý baðlantýlar kurarak katký saðlamak istiyoruz. Tüm katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür ederim. Siz deðerli üyelerimizle yeni organizasyonlarda birlikte olmak bizleri onurlandýracaktýr.'' dedi.

6 GENÇ TÜTEV-BÝLÝÞÝM SEKTÖR BULUÞMASINDA TÜTEVSÝAD OLARAK GENÇ TÜTEV'Ý BÝZDE YALNIZ BIRAKMADIK! Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý(Tütev) tarafýndan ilki düzenlenen Biliþim Sektör Buluþmasý Ankara Rixos Grand Otel'de, 400'ün üzerinde katýlýmcýyla gerçekleþti. Baþkanýmýz Aykut Açýkgöz'ün de protokolde yerini aldýðý gecede sektörün ünlü simalarý, firma uzmanlarýnýn sunumlarý ilgi odaðý oldu. Dünyanýn en büyük ekonomilerinden biri olmaya aday Türkiye'mizde "Biliþim sektörünün geleceðine destek veriyoruz" sloganýyla hareket eden Biliþim Sektör Buluþmasý'2012; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý, üniversite ve öðrencilerle sektörün tüm aktörlerini bir araya getirdi. Süratle gerçekleþen ekonomik ve teknolojik geliþmeler herkese sorumluluklar yüklerken, geliþen ülkemizin dünya biliþim sektöründe "Biz de Varýz" deme zamanýnýn geldiði vurgulanan buluþmada, Tütev öðrenci topluluðu Genç Tütev'in açýlýþý da gerçekleþtirildi. Sektörün global ve ulusal ölçekteki lider firmalarýnýn öðrenci ile buluþtuðu etkinlikte, iþ profesyonelleriyle söyleþi ortamý, biliþim dünyasýna adým atmaya hazýrlanan mühendis adaylarýnýn kariyer planlamasýnda yol gösterildi. Öðrencilerle sohbetler eden firma temsilcileri ileride kendilerini bekleyen iþ hayatý, þirketlerinde görmek istedikleri personel profili hakkýnda bilgiler verdi. Bunlarla birlikte katýlýmcýlar CV'lerini býrakýp, iþ dünyasýna ilk adýmý atma ve staj imkaný fýrsatlarý da yakaladýlar. Programda söz alan Baþbakan Baþ Danýþmaný Dr. Ömer Fatih Sayan Biliþim sektörünün günümüzde ülkelerin sürdürülebilir biçimde kalkýnmalarý için önemli sektörlerden biri olduðunu ama artýk, Avrupa Birliði sürecinde, yalnýzca kullanýcýsý deðil, ayný zamanda üreticisi olmak için de yüksek çaba sarf etmek gerektiðini söyledi. Bu doðrultuda kamunun üzerine düþen görevleri destekler ve teþviklerle yerine getirmeye çalýþtýðýný, ama sürekliliðin saðlanmasý için özel sektörün de taþýn altýna elini sokmasý gerektiðini vurguladý. TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Yücel Ercan, Türkiye'de bir ilk olan Üniversite-Sektör Ortak Eðitimi'nden söz etti. Öðrenim süresi boyunca özel sektörde veya çeþitli kurumlarda, toplamý bir yýlý bulan ve ücretli çalýþma deneyimi kazandýran ortak eðitim programýný Türkiye'de uygulamaya koyan ilk üniversite olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiþtirilmesini, kuramsal ve uygulamalý eðitimin bütünlük içinde verilmesini ve üniversite-sanayi iþbirliðinin saðlanmasýný amaçladýklarýný anlattý.

7 Programa konuþmacý olarak katýlan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof.Dr. Hayri Sever de özellikle final döneminde böyle bir organizasyonun gerçekleþtirilmesinin zorluðuna dikkat çekerken, emeði geçenlere teþekkür etti. Mezunlarýnýn piyasada daha iyi þartlarda çalýþabilmesi için yerli firmalarýn kazançlarýnýn da artmasý gerektiðini söyledi. Yabancý ürünleri pazarlayarak, hizmet ile rekabet etmeye çalýþan firmalarýn karlarýnýn düþük olduðu ancak bu ticarette yabancý firmalarýn hiç de etkilenmediðinden söz etti. yabancý birçok f i r m a n ý n sponsorlukla destekledikleri Biliþim Sektör Buluþmasý'12'de Sürat Teknolojileri Genel Müdürü Ýsmet Akyüz, Türkcell Çözüm Ortaklýðý Yöneticisi Seval Üçler Yýldýz, NetApp Ankara Bölge Müdürü Burak Koç, EMC Ýþ Ortaklýðý Yöneticisi Hakan Olgunsoy da söz aldý. Sektörün global ve ulusal ölçekte yaklaþýmlarýndan, üniversite ve öðrencilerden beklentilerinden bahsettiler. Programýn en ilgi çeken bölümlerinden biride, katýlýmcýlara çekiliþle tablet bilgisayarlardan telefonlara kadar çeþitli hediyeler verilmesi oldu. Konuþmacý ve sponsorlara da teþekkür plaketi verilirken program yemekle son buldu. TÜTEVSÝAD Baþkaný Aykut Açýkgöz Bey geceyle ilgili þunlarý söyledi; Biliþim Dünya'da önemi gittikçe artan vazgeçilmez sektörlerden biridir. Ülkemizde de biliþim ile ilgili çalýþmalarýn hýz kazanmasý ve yatýrýmlarýn artmasý memnuniyet vericidir. Ülkemiz giriþimcileri, müteþebbisleri, akademisyenleri ve bürokrasinin Biliþim sektörüne ve gençlerimize bu denli önem vermesi,genç arkadaþlarýmýzýn da üzerlerine düþen sorumluluðun farkýnda olmalarý ve gayretleri ziyadesiyle bizleri memnun etmiþtir. Bizler gerek TÜTEVSÝAD Yönetim Kurulu olarak, gerekse iþadamlarý olarak tüm gençliðimiz nezdinde GENÇTÜTEV de görev alan arkadaþlarýmýza, Biliþim Sektöründe faaliyet gösteren tüm firma ve çalýþanlarýna her zaman destek vermeye hazýrýz. Bu organizasyonda bizi de misafir eden GENÇ TÜTEV'e huzurunuzda teþekkür ederim.

8 Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ÖNÜMÜZDE AÇILMAYACAK KAPI OLMADIÐINA ÝNANANLAR ÝÇÝN... Melih Gökçek Bulv.1368 Cad. Eminel Ýþ Merkezi No: Ývedik O.S.B Yenimahalle/ ANKARA- TÜRKÝYE Tel: Faks: TÜTEVSÝAD E-BÜLTEN MAYIS 2012 HER AY YAYINLANIR. YINLANIR. Her hakký TÜTEVSÝAD a aittir.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný baþkandan Deðerli Dostlarým, Seçim atmosferine girdiðimiz þu günlerde meydanlarda, sokaklarda ve iþ çevrelerinde oldukça hareketli günler yaþanýyor. Ýþ dünyasýna hâkim olan rekabet kavramý bu defa siyaset

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU, Dünya, baþ döndürücü bir hýzla deðiþip dönüþmekte ve son zamanlarýn yaygýn ifadesiyle küresel köy halini almakta. Dünyanýn deðiþiminde lokomotif iki kavramýn teknoloji ve iletiþim olduðunu söylersek yanýlmýþ

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı