Internet Information Server 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Internet Information Server 6.0"

Transkript

1 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web server servisi, Server 2003 e terfi nedenlerinin bafl nda gösterilmekte. Server 2003 e bakt m z zaman gerçekten de en köklü de iflikliklerin IIS 6.0 da oldu unu görmekteyiz. Bu sayede gerek Internet Servis Sa lay c lar olsun gerekse web server bar nd ran herkes, IIS 6.0 n getirdiklerini gördükten sonra, Server 2003 yaz l m n bir kat fazla düflünecektir. Bu yaz m zda öncelikle geriye do ru bir dönüfl yaparak IIS 4,0 dan sonra gelen tüm IIS lerin ne gibi köklü de iflikliklere u rad klar n bir tablo halinde görece iz. Ard ndan IIS 6.0 n en temel yeniliklerini ve özelliklerini s ralayarak bunlara aç kl k getirmeye çal flaca z. Örne in; Web Garden Nedir? Worker Process in amac nedir? HTTP.SYS nas l çal fl r? Ard ndan security bölümünde advanced digest ve passport security konular na girifl yapaca z. Son olarak IIS 6.0 da kullan labilen cmd araçlar na bir göz atarak ne ifle yarad klar n ve nas l kullan ld klar n örneklerle sizlere göstermeye çal flaca z. Server 2003 ile beraber IIS 6.0 n kurulum sonras standart olarak çal flmamas n sa lad. K sacas Server 2003 kurdu unuzda IIS 6.0 kurulmam fl olacak. En az ndan bu flekilde bir önlem al nm fl gözüküyor. Bildi iniz gibi, 4 adet Server 2003 iflletim sistemi mevcut. Server 2003 Standart Edition Server 2003 Enterprise Edition Server 2003 Datacenter Edition Server 2003 Web Edition IIS 6.0 tüm bu iflletim sistemlerine yüklenebilmektedir. Yap lmas gereken, iflletim sistemini kurduktan sonra Manage Your Server uygulamas n çal flt rarak Server Role alt ndaki Application Server (IIS, ASP.NET) bölümüne Yes demek. IIS 6.0 kurulumu için bu yeterli olacakt r. IIS 6.0 kurulum ve önceki sürümlerden upgrade 2000 ile Server 2003 aras ndaki en büyük farklardan birini flu flekilde aç klayal m. Bildi iniz gibi 2000 kurulumu bitti inde beraberinde IIS 5.0 de standart olarak kurulurken, son yap lan virüs sald r lar, Nimda ve benzeri tüm ataklar çok ilginç bir istatisti i gözler önüne ç kard. Nimda ve benzeri sald r lara maruz kalan makinelerin sahiplerinin %75 i makinelerinde IIS oldu unun ve IIS servislerinin çal fl r durumda olduklar - n n fark nda bile de iller!!! Tüm bu ataklar ve istatistiklerden sonra Microsoft, C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. fiekil 1: Manage Your Server bölümü kulland n z iflletim sisteminin hangi servislerinin aç k olaca n ayarlayabildi iniz bir bölüm. IIS 5.0 dan yani 2000 seviyesinden Server 2003 e upgrade s ras nda ise dikkat edilmesi gerek baz noktalar mevcut. Örne in upgrade edilmeden IIS 5.0 üzerin- 36 MAYIS 2003 &.NET Magazine

2 IIS Tarihçesi IIS Özellikleri IIS 4,0 IIS 5.0 IIS 5,1 IIS 6.0 flletim Sistemi NT 4, XP Server 2003 Yap 32 Bit 32 Bit 32 Bit 64 Bit 32 Bit 64 Bit Process Modeli Winsock (User Mode) MTX.exe Winsock (User Mode)DLLHost.exe Winsock (User Mode)DLLHost.exe http.sys (kernel mode) W3WP.exe Metabase Binary Binary Binary XML Güvenlik, SSL, SSL, Kerberos, Kerberos, Security Wizard, Kerberos, Security Wizard, Passport Wizard Uzaktan Yönetim HTMLA HTMLA, Terminal Services Terminal Services Remote Admin Tool (html), Terminal Services Cluster Deste i IIS baz nda IIS baz nda Generic Resource baz nda WWW Servisi NT 4,0 üzerinde IIS 9x üzerinde PWS ve 2000 üzerinde IIS XP Pro üzerinde istenirse IIS Server 2003 ailesinin bir üyesidir IIS 6.0 da Cluster sadece Server 2003 cluster servisi çal flt r larak kurulabilmektedir. IIS 6.0 uygulamas na ait bir cluster özelli i veya servisi bulunmamaktad r. Cluster, kurulmak istendi inde ise öncelikle cluster olacak makinelerden ilkini (ilk node u) kurduktan sonra IISSWITCH.BAT dosyas n kullanarak IIS 6.0 üzerinde bulunan tüm resource lar convert ediyoruz. Bu, cluster kurulumu için gerekli bir ad m. Bu ad mdan sonra di er oluflturulacak makineleri (node lar ) IISCONFIG dosyas n kullanarak oluflturuyor ve konfigure ediyoruz. Bunun ard ndan Server 2003 alt nda çal flan cluster servislerini açarak cluster yap s n aya a kald r yoruz. fiekil 2: Isolation Mode yap s. de kesinlikle IIS Lock Down Tool kurulu olmas gerekiyor. Ayr ca IIS 5.0 olan makinede önceden RetainW3SVCStatus anahtar n n HKEY_LOCAL_MACHI- NE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC alt nda yarat lm fl olmas gerekiyor (DWORD olarak). Bu key alt - na da yine DWORD olarak do_not_disable anahtar n n yap lmas ve de erinin 1 yap lmas upgrade den önceki son ifllem olarak göze çarpmakta. Tüm bunlar yap ld ktan sonra IIS 5.0 yüklü makineyi Server 2003 iflletim sistemine yükselterek ile IIS 6.0 in kurulu olarak direk bafllamas sa lanabilmekte. Burada önemli bir nokta daha var. IIS 4.0 dan ve IIS 5.0 dan Server 2003 e yükseltmeniz halinde IIS 6.0 a terfi edebiliyorsunuz, ancak IIS 6.0 farkl bir modda çal fl yor. Bu modun ismi IIS Isolation Mode. IIS 6.0 n Isolation Mode da çal flmas - n n tek bir sebebi var. Son bir kontrol daha yaparak IIS 6.0 ya geçiflinizin s k nt l ve problemli olmamas n sa laman z. Bilindi i gibi yazm fl oldu unuz uygulaman n yap sal yönden birçok de iflime u rayan IIS 6.0 üzerinde yazm fl oldu unuz uygulaman n çal flmama riski her zaman mevcut. IIS 5.0 da çal flan uygulaman z 2003 e terfi etti inizde ISS 6.0 da çal flmad ysa, ISS 5.0 Isolation Mode sayesinde sorunsuzca çal flmas n sa layabiliyorsunuz. Microsoft un buradaki önerisi ise bir an önce uygulaman z yeniden tasar mlamak. IIS5 isolation mode dan IIS 6 n n kendi moduna geçmeniz sizin aç n zdan önemli. Çünkü IIS 5 Isolation Mode da en önemli özelliklerden olan Recycle, Health Detection, Config ID gibi özellikler çal flmayacak ve applica- Son olarak küçük bir tablo halinde terfi ve s f rdan kurulum farklar na bir göz atal m; Dinamik içerik Statik içerik Isolation Mode Metabase Temiz Kurulum Kapal Global Mime Tipi WPIM Yeni bir xml metabase yarat l r IIS4,5 Terfi Aç k Eski Mime ayarlar geçerli IIS 5.0 Isolation Mode Eski metabase XML dosyas na gönderilir. &.NET Magazine MAYIS

3 IIS 6.0 ile beraber art k ASP, WEBDAV, ISAPI ve benzeri tüm web servislerini çal fl p çal flmad n kontrol etmek ve gerekti inde kapat p açmak art k çok daha kolay. fiekilde de gördü ünüz gibi IIS Manager içinden Web Service Extensions içinden ister ASP yi enable edin isterseniz de WEBDAV disable edin çok h zl ve kolay kullan ml bir kullan c ekran oldu unu hemen fark edeceksiniz. fiekil 3: Web Sites Properties de Isolation Mode ayar n yapabilmektesiniz. fiekil 4: Web Service Extensions ekleme ç karma art k çok daha kolay. tion pool bölümü de kaybolacakt r. IIS 6.0 dan Isolation Mode a geri dönüfl veya tekrar IIS 6.0 a yapabilmek ise çok basit. Sadece bir seçenek ile bunu yapabilmektesiniz. IIS Manager içinden Web Sites Properties alt nda Services bölümündeki Run Web Service in IIS 5.0 Isolation Mode seçene i bunu sa lamaktad r. Bu ifllem sonunda tabii ki web servisi yeniden bafllat l yor. WWW servis yönetimi ve uygulamalar n gözlemlenmesi (W3ADM) Worker Process zolasyon Modu, Web Garden Modeli, Recycle fllemi XML Metabase CMD içinden Yönetim ASP.NET ve IIS Entegrasyonu Dinamik içeri in cachelenmesi ISAPI deste inin geniflletilmesi IIS Lock Down Tool bütünleflmifl geliyor olmas Advanced Digest ve Passport HTTP.SYS Microsoft, http.sys nin art k kernel mode da çal flmas n sa layarak öncelikle performans art fl n hedeflemekte. Ayr ca http.sys bu aflamada cache deste i de veriyor. Sadece ve sadece http isteklerine cevap vererek e er cache de istenen obje yoksa içerideki ilgili application pool a giderek gerekli objeyi istekte bulunuyor ve cache ine yaz - yor, ard ndan istek yapan kullan c ya geri dönüyor. kinci bir kullan c ayn objeyi isterse http.sys hiçbir flekilde bir kez daha application pool a gitmiyor ve cache inden çok daha h zl bir flekilde kullan c ya objeyi döndürüyor. Ne zaman application pool da bir update olursa, http.sys, ntfs notification servisi taraf ndan bu konuda uyar l yor ve ilk istekte tekrar http.sys application pool a giderek bu objeyi önce kendi cache inde update ediyor, ard ndan da istek yapan kullan c ya döndürüyor. Burada önemli olan noktalar ise; kernel mode da çal flmas ndan dolay performans art fl, cache ifllemi oldu undan dolay bir kat daha performans art fl, ftp, smtp, nntp gibi servislere kar flmamas ve sadece http isteklerine cevap vermesi olarak s ralayabiliriz Burada ak llara flöyle bir soru gelebilir. Peki, http.sys nin kulland cache size ne kadar? Veya istedi imi belirleyebilir miyim? Ne yaz k ki sistemde ne kadar bofl yer varsa https.sys o kadar n kullan yor. Bu konuda biz en az ndan flu an için bir müdahalede bulunmuyoruz. W3ADM En önemli özelliklerden biri dedi imiz health detection, yani sa l k kontrolü ifllemini yapan ve gerekti inde müdahale eden bir servis olarak göze çarp yor W3ADM servisi, IIS 6.0 ile beraber gelen worker process lerin ayakta olup olmad n, CPU nun kullan m seviyesini, application pool lar n durmas na sebep olan kullan c ifllemlerinin tamam n monitor ederek gerekti inde thread ve session lar n restart edilmesini, yani recycle iflleminin yap lmas n sa layan servis oldu unu söyleyebiliriz. Burada bir ekleme yapmak gerekirse, e er IIS 6.0 yeni özellikler Internet Information Server 6.0 uygulamas için en çok öne ç kan özellikleri flu flekilde s ralayabiliriz: http.sys ve Kernel Mode Queue fiekil 5: IIS 5.0 Yap s. 38 MAYIS 2003 &.NET Magazine

4 recycle ifle yaramazsa belli bir süre sonra tamamen stop da edebilmekte. Application Pool / Worker Process: Bildi iniz gibi IIS 5 zaman nda birden çok uygulaman z web server da çal flmas gerekse bile ayn kaynaklar kullanmak zorundalard ve birinde problem ç kt nda tüm web server bundan etkilendi i için tüm ifllemler durma noktas - na gelebiliyordu. IIS 6.0 ile beraber worker process mant ifllemeye bafllad ve her uygulama için ayr bir Application Pool oluflturularak içerisinde Worker Process e ait kaynaklar atand. Bunlar di er Application Pool lar ile izole çal flt ndan dolay bir Application Pool da olan problemli uygulama, di er Application Pool lar ve haliyle Worker Porcess leri etkilememekte. Bu sayede IIS de bundan etkilenmiyor ve çal flmaya devam ediyor. W3ADM in de yapt tüm worker process lerin istikrarl bir flekilde çal flmas n sa lamak. Gerekirse recycle etmek, gerekirse düzgün çal flmad belirlendi inde otomatik stop etmek. Bunlar n sonucunda IIS ulafl labilirlili i en üst seviyede tutulabiliyor. Son olarak yaratm fl oldu unuz bir web sitesinin veya virtual sites n hangi application pool da çal flaca bilgisi Web Site Properties de Home Directory bölümünde mevcut. Web Garden: Bilindi i gibi daha önce buna benzer bir kavram mevcuttu piyasada. Web Farm. Yani birden çok IIS makinesinin oldu u bir lab veya production fiekil 7: Application Pool & Worker Process ve Web Garden terminolojisinin IIS6.0 daki yerleri. ortam düflünelim ve hepsinde ayn içerik olsun. Bunun amac birinde bir problem olsa bile load balancing veya benzeri bir servis/uygulama/donan m ile di er ayn içeri i tafl yan makineler hizmet vermeye devam edebilir, kullan c lar bundan etkilenmez denirdi. fiimdi bunun bir küçük modeli gelifltirildi. Web Garden n buradaki amac yine ulafl labilirlili in en üst düzeyde olmas n n sa lanmas. Ayn uygulamay birden çok application pool da tan mlayabiliyoruz. Ve bunlar birbirinin yede i olarak çal flmaya bafll yorlar. E er bir application pool da sorun oluflursa, http.sys istekleri di er application poola göndermeye devam edecek ve web garden mant çal flmaya bafllayacak. Tabi ki Web Farm ile karfl laflt r lmas mümkün de il, ancak ayn server da böyle bir alternatif olmas hiç de kötü de il bizce. Not- IIS 7 içinde FTP, SMTP ve NNTP servisleri de inetinfo.exe den ba- ms z çal flaca bilgisini edindik. Recycle: W3ADM taraf ndan yap lan bu ifllem application pool seviyesinde çal flarak, gerekti i veya tan mland zaman sessionlar n ve thread lerin resetlenmesini sa lamaktad r. Ekran görüntüsünden de takip edilebilece iniz gibi, istendi i takdirde belli bir süre sonunda hiçbir problem olmasa bile recycle ifllemi yapt r labiliyor. Ayr ca belli bir say da istek oldu unda yine recycle ifllemini yapt rabiliyorsunuz W3ADM servisine. Ayr ca sanal bellekte ve normal kullan lan bellekte belli bir seviyeye gelindi inde gene recycle ifllemi yap labiliyor. Bunlar n sonucunda web server n daha sa l kl çal flmas mümkün. Ancak, bu recycle ifllemi yap lmasa da onun yerine buna gerek kalmayacak fiekil 6: stedi iniz Application Poola ba layabiliyorsunuz web site. fiekil 8: Herhangi bir Application Pool Özelliklerinden girerek Recycle bölümüne ulaflabilirsiniz. &.NET Magazine MAYIS

5 daha sa lam bir web servisi yap lsayd derseniz, onu biz cevaplayamay z iflte Bu ad mda Application Pool dan bahsetmeye bafllam flken di er alanlar da k saca aç klamaya çal flal m. Performance ad m nda belli bir idle zaman sonras nda application pool un kapat labilmesini sa layabiliyorsunuz. E er kapal olan bir application pool a bir istek gelirse, http.sys den geçerek bu process manager taraf ndan W3WP.EXE ye ulaflt r l yor ve application pool bafllat larak gelen isteklere cevap verecek duruma geçebiliyor. Ayn bölümde isterseniz CPU nun ne kadar kullan laca n (sadece o application pool için) belirleme flans n z var. E er CPU kullan m sizin iste iniz d fl - na taflarsa Application Pool un kapat lmas n da sa layabilmektesiniz. Health bölümünde ise application poola ping gönderebiliyorsunuz. Örne in 30 saniye arayla. Ve belli bir time out mesaj al nd ktan sonra application poolun restart edilmesini veya tamamen kapat lmas n sa layabiliyorsunuz. Identity bölümünde ise Application Pool için bir security account tan tma flans n z mevcut. Ancak bu security account un IIS_WPG grubuna daha önceden dahil edilmesi gerekti ini hat rlatal m. Aksi takdirde Application Pool çal flmayacakt r. XML Metabase IIS 6.0 da http.sys in kernel mode a geçmesinden sonra belki de en büyük de ifliklik metabase de kaydedildi. Daha önceki tüm sürümlerinde binary olan metabase de import-export olsun, geniflletilebilirlik alan nda olsun çok fazla sorun ç kmas ndan dolay tamamen xml altyap s na geçilerek büyük bir aflama kaydedilmifl oldu. ki farkl xml dosyas ndan oluflan IIS 6 metabase de IIS konfigürasyon bilgisinin tamam Metabase. xml dosyas nda, flema ile ilgili tüm bilgiler de MBSchema.xml dosyas nda tutulmakta. Metabase in XML olmas bize afla - daki olanaklar sa lamakta: Kolay bir flekilde backup restore yap labilmesi Sorun çözme ad mlar n n n kolaylaflmas Metabase dosyalar n n herhangi bir text editor program yard m ile kolayca aç labilir olmas Performans ve sa laml n artm fl olmas Öncelikle IIS 6.0 da Metabase export ifllemini görelim Buradaki dikkat edilmesi gereken konu, export edildikten sonra import iflleminin hangi makineye yap laca. Nedeni ise flu: Export ifllemi local machine account ile yap lmakta ve e er baflka makineye import edecekseniz Save Configuration To Disk bölümünde password verilmesi gerekmekte. Bu arada yine Web Server üzerine sa tufl ile t klayarak All Tasks alt nda Backup / Restore Configuration bölümünü de kullanabilmek mümkün. Bu bölümün ilginç ve güzel bir yan daha var. IIS te yap lan tüm de iflikliklerden sonra kendi kendine otomatik olarak bir backup al yor. Backup almam fl olsan z bile, yapt n z de iflikliklerden sonra IIS te sorunlar ç k yorsa, buradan bir önceki IIS yap land rmas na geri fiekil 9: Web Server isminin üzerine sa tufl ile t klayarak All Tasks alt ndaki Save Configuration To Disk diyerek Metabase Export edebiliyorsunuz. dönebiliyorsunuz. Bunu k - saca XP deki System Restore özelli i gibi alg layabiliriz. Ayr ca otomatik history seçene ini metabase dosyas içindeki Enable History = 1 sat r n 0 a çevirerek durdurabilmekteyiz. fiekil 10: Otomatik yarat lan bu dosyalara \winnt\system32\inetsrv\history den ulaflabilirsiniz. Buna ek olarak MaxHistoryFiles=10 bölümünde de en fazla kaç tane otomatik backup yarataca n z da belirtebiliyoruz. Son olarak, EnableEditWhileRunning=1 ise IIS çal fl r durumdayken metabase de de ifliklik yapabilmenize olanak sa l yor. Yap lan de ifliklikler ise 2 dakika içinde devreye girmekte. Yine ayn bölümde (Web server üzerine sa tufl ile t klayarak All Tasks alt nda) Restart IIS deme flans n z da mevcut. CMD içinden yönetim IIS 6.0 ile beraber command prompt içinden yönetim yap lmas aç s ndan da yenilikler ve ek araçlar tasarlanm fl görünüyor. Bu sayede birçok ifllemi bir batch dosyas veya bir script ile de yapabilmeniz mümkün olabilir. Di er bir güzel taraf ise IIS 6 ile beraber kullan lan scriptlerin yaz m dili. Tüm scriptler WMI tabanl olarak karfl m za geliyor. Bu sayede WMI scripting ile gelen tüm avantajlar kullanabiliyoruz. Bildi iniz gibi bundan önceki scriptler ADSI teknolojisi ile haz rlanm flt. Tüm WMI tabanl IIS scriptlerine dizini alt ndaki system32 dizininden eriflmeniz de mümkün. fiimdi dilerseniz cmd araçlar ndan birkaç n inceleyelim. IIS_SWITCH.BAT: Daha önce de belirtti imiz gibi bu arac cluster kurulmadan önce kullanabiliyoruz. Amac ise tüm web ve ftp objelerini generic script haline dönüfltürmek. Çünkü IIS 6.0 da cluster servisi ile uyumlu çal flabilmesi için objelerin generic script olmas flart. Bilindi i gibi 2000 zaman nda clusweb.vbs ve clusftp.vbs scriptleri vard. Burada önemli bir nokta da 2000 de haz rlanm fl ve kullan lan bir cluster ortam n n 2003 e yükseltilmesinden sonra cluster n ba lant s n n kopaca. Yük- 40 MAYIS 2003 &.NET Magazine

6 Web tablosu Method Security Seviyesi Password Yolluyor mu? Nas l? Proxy ve Firewall Geçifli Var m? Client ste i Anonymous Tüm Browserlar Basic Düflük Base64 kodlamas ile clear text Ço u Browser Digest Orta Seviye Hashleniyor IE 5 ve üstü Advanced Digest Orta Seviye Hashleniyor IE 5 ve üstü Integrated Yüksek Seviye NTLM kullan l rsa Hashleniyor, Kerberos kullan l rsa Kerberos Ticket kullan l yor Hay r IE 2,0 ve üstü NTLM de, IE5 ve Win2000 ve üstü Kerberos da Certificate Yüksek IE ve Netscape.NET Passport Yüksek fiifrelenmifl flekilde IE ve Netscape Bence bir an önce testlere başlayın ve IIS 5.0 a göre performans farkını görün. seltme ifllemi esnas nda IIS Instance n silinmesi gerekiyor. Bu sayede admin yeni bir generic resource yaratacak ve cluster ba lant s yeniden kurulacak. Bu konuda ifllem yapmadan önce test ortam n zda yeterince denemeler yapmal ve Microsoft/support sitesinden ilgili makalelere ve whitepaper lara göz atmal s n z. IISCNFG.VBS: Eskiden var olan IIS- SYNC.EXE dosyas art k IIS 6.0 da çal flmamakta ve IISCNFG.VBS dosyas ifllev görmektedir. Yapt ifl ise IIS Metabase ve flema verilerini bir bilgisayardan di erine aktarmak. IISAPP: Tüm IIS Application Pool PID lerini listelemekte. IISBACK: IIS 6.0 da backup / restore ifllemini command prompt tan yapman - z IISEXT: IIS Extensionlar n kapat l p aç lmas n IISFTP: Tüm FTP site lar n listelenmesini ve durdurulup çal flt r lmas n IISFTPDR: Tüm FTP dizinlerinin listelenmesini, yeni yarat lmas n veya silinmesini IISVDIR: Tüm WEB dizinlerinin listelenmesini, yeni yarat lmas n veya silinmesini IISWEB: Tüm Web sitelerininin listelenmesini, yeni yarat lmas n veya silinmesini Security IIS 6 ile beraber iki yeni authentication standard gelmekte. lki Advanced Digest. Advanced Digest standard n n, normal digest authentication a göre art lar flu flekilde; Öncelikle IIS Sub- DLL ne gerek kalm yor ve Server 2003 ile beraber gelen Active Directory yap - s nda daha da art r lm fl flema deste inin geldi ini görüyoruz. Örne in yeni yarat lan kullan c larda advanced digest authentication özelli inin geliyor olmas gibi art lar mevcut. kinci yeni özellik Passport. Bunun için Microsoft ile bir anlaflma yapman z gerekmekte. Bu anlaflma yap ld ktan sonra size verilen passport server bilgilerini IIS ayarlar n - za girdi inizde ve yine Microsoft taraf ndan verilen kodu kendi web sitenize ekledi inizde, kullan c lar kendi Hotmail accountlar ile sizin sitenize login olabilecek duruma geliyorlar. Buradaki en büyük avantaj, authentication yap lan makinenin sizin taraf n zda olmamas. Bu sayede bak m ve gözlem ifllemleri yapman za gerek kalmayacak ve authentication yapan makine Microsoft un sorumlulu unda olacak. Çal flma prensibi ise k saca flöyle: kullan c sizin sitenize ba lanmak istedi- inde karfl s na bir flablon sayfa gelmekte ve oraya yaz lan username ve parola do rudan Microsoft ta bulunan Passport Serverlar na giderek authentication kontrol edilmekte. E er do ru ise sizin sitenize Access token ile geri dönerek girifl yapabilece ine dair bilgiyi sunucunuza verdikten sonra, kullan c sitenize eriflim sa layabilmekte. Bu yeni özellik için Microsoft un nas l bir anlaflma ve ne kadar ücret ödedi- ini ise yine Microsoft tan ö renebilirsiniz. Ancak hiç de az bir rakam olmad gelen bilgiler aras nda. S d ramad m z ve anlatacak daha çok konu var. Ancak Server 2003 için en büyük özelliklerinden biri olan IIS 6 için söylenecek pek kötü fley yok. En az ndan flu an için bekleyip görece iz diyoruz. Ancak bizce flimdiden testlerine bafllay n ve performans art fl - n ve sa laml IIS 5 e göre ne kadar yüksek oldu unu bir de siz görün diyoruz. &.NET Magazine MAYIS

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Windows Server 2003 Güncel Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Yeni sunucu iflletim sistemi en sonunda kendisini gösterdi. Windows Server 2003 hakk ndaki ön izlenimlerimizi

Detaylı

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

LOGO DESTEK DOKÜMANI

LOGO DESTEK DOKÜMANI 1) IKWeb Kurulumu IKWeb programının çalıştırılabilmesi için kurulum işleminin gerçekleştirileceği makinede IIS (Internet Information Services) ve.net Framework 2.0 kurulu olmalıdır. IKWeb kurulumu için

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Exchange Server Kurulumu

Exchange Server Kurulumu Exchange Server Kurulumu Exchange server kurulumu için öncelikle domain ortamına dahil edilmiş sunuculara ihtiyacımız bulunmaktadır. Exchange 2013 sistemde 2 adet ana rol bulunmaktadır. Bunlar CAS(Client

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu

E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu Efatura sunucusu üç uygulamadan ve veri tabanından oluşmaktadır. 1. Web Servisi 2. Web Arayüzü 3. Worker Servisi 4. Veritabanı E-Fatura Sunucusu GIB LogoConnect Web Servisi

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Startup ve Shutdown Yöntemleri. ORACLE STARTUP ve SHUTDOWN YÖNTEMLERİ

Startup ve Shutdown Yöntemleri. ORACLE STARTUP ve SHUTDOWN YÖNTEMLERİ ORACLE STARTUP ve SHUTDOWN YÖNTEMLERİ 1 Contents 1.Giriş... 3 2.Oracle Başlangıç Modları... 3 3.Restricted Mode... 3 4.Oracle Kapanma Modları... 5 5. Oracle Kapanma Sorunları... 6 2 1.Giriş Oracle ı farklı

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak

Detaylı

Oracle 12c Flex Cluster - Flex ASM

Oracle 12c Flex Cluster - Flex ASM Oracle 12c Flex Cluster - Flex ASM Özgür Umut VURGUN Ajanda Oracle Cluster 11g Oracle ASM Flex Cluster Flex Cluster Monitoring Flex Cluster Dönüşümü Flex ASM Flex ASM Cluster Flex ASM Network Flex ASM

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

2 SERVER 2012 R2 FAILOVER CLUSTER 13

2 SERVER 2012 R2 FAILOVER CLUSTER 13 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Microsoft Server 2012 Kurulumu 2 Kurulum Öncesi Hazırlık Aşamaları 2 Windows Server 2012 Donanım gereksinimleri 2 Temiz Yükleme (Clean Installation)

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı