T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK"

Transkript

1 T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : GSM: ANKARA

2 ÖZET Leasing kavramı, bir mala sahip olma yolundaki geleneksel düüncenin, çaımız ekonomik anlayıına uygun olarak deiimi sonucu ortaya çıkmıtır. Asırlar boyunca insanlar varlıklarını devam ettirebilmek için mal edinmek yoluyla güçlü olmak zorunluluunu hissetmiler, mülkiyetin zenginlie, zenginliin güce yol açtıına inanmılar ve dolayısıyla tüm gayretlerini daha çok mal edinmeye yönlendirmilerdir. Çaımızda, daha çok üretim daha fazla kar sloganı ile hareket eden müteebbisler artık mala sahip olma olgusunun yalnız baına yeterli olmadıına, üretim yoluyla kar elde etmenin daha geçerli olduuna inanmaktadırlar. Böylece, yıllar önce Aristo nun zenginlik bir eye sahip olmaktan çok, onu kullanmakta yatar düüncesi, günümüzde dorulanarak, bir malın mülkiyeti deil, fakat kullanımı verim getirir ilkesi biçiminde uygulama alanına aktarılmıtır. Mülkiyet ile zenginlik arasındaki münasebetin zayıflaması, belli üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmadan yalnızca bunların kullanım imkanlarına kavuabilme sayesinde üretim yapılabilecei ve kar temin edilebilecei, sonuçta zenginlie ulaılabilecei anlamına gelmektedir. letmeler, piyasadaki rakipleriyle mücadelenin yanısıra varlıklarının devamı için gelien teknolojiyi de izlemek zorundadırlar. letmelerin öz kaynakları ile karlarının bir bölümünün, makine ve techizat yenilenmesi ve yeni yatırımlara yönlendirilmesi, iletmelerin nakdi açıdan zayıflamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmadan, bu malların sadece kullanımı ile yetinme, irketlere cazip 2

3 gelmekte, irketler aır maddi yükler altına girmeksizin yeni teknolojiden yararlanabilme ve üretimlerini arttırabilme olanaklarına kavumaktadırlar. te, bu çalımada da Finansal Kiralamanın günümüzde bulunduu konum açıklanmaya çalıılmıtır. Hangi ilemlerin finansal kiralama kapsamı içerisine girdikleri, finansal kiralamanın türleri ve bu türlerin uygulamada nasıl kullanıldıkları ile birbirleri arasındaki farklar incelenmi, ayrıca finansal kiralama yöntemini uygulayan iletmelerin muhasebe ilemlerini ne ekilde gerçekletirdikleri açıklanmaya çalıılmıtır. Ayrıca finansal kiralama yöntemi dier finansman alternatifleriyle karılatırılarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri sergilenmeye çalıılmıtır. 3

4 ÖNSÖZ ve TEEKKÜR Bu çalımada, Dünya da son yıllarda küresellemenin de hız kazanmasıyla artan uluslararası finansman tekniklerinin en önemlilerinden birisi olan Finansal Kiralama (Leasing) üzerinde durulmutur. Bunun için Dünya daki Finansal Kiralama uygulamaları kısaca incelenmi, daha sonra ise Türkiye uygulamasına geçilmitir. Finansal Kiralama alternatifinin dier finansman yöntemleriyle karılatırılması ve en uygun olanının seçilmesi çalımanın bir bölümünü oluturmaktadır. Bunlarla birlikte Finansal Kiralamanın iletmelerin muhasebe kayıtları ve finansal tabloları üzerindeki etkisi de anlatılmı ve uygulamalı örneklerle desteklenmitir. Yapmı olduum bu çalımada benden yardımını ve desteini esirgemeyen deerli hocam Sayın Levent TARLAN a teekkürü bir borç bilirim. TÜRKER ÇEVK 4

5 Sayfa No. ÖZET 2 ÖNSÖZ ve TEEKKÜR.4 ÇNDEKLER...5 KISALTMALAR.9 EKLLER LSTES..10 ÇZELGELER LSTES...11 GR...12 BÖLÜM I 1. FNANSAL KRALAMANIN (LEASING) TANIMI, TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU FNANSAL KRALAMANIN TANIMI ve GENEL BLGLER FNANSAL KRALAMANIN TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU Finansal Kiralamanın Dünya daki Tarihi Geliimi ve Bulunduu Konum ngiltere de Finansal Kiralama talya da Finansal Kiralama Fransa da Finansal Kiralama sviçre de Finansal Kiralama Güney Kore de Finansal Kiralama Japonya da Finansal Kiralama Finansal Kiralamanın Türkiye deki Tarihsel Geliimi ve Bulunduu Konum..23 BÖLÜM II 2. FNANSAL KRALAMANIN TÜRLER FNANSAL KRALAMA (FINANCIAL LEASING) FAALYET KRALAMASI (OPERATING LEASE)

6 Sayfa No DOLAYLI DOLAYSIZ LEASING BRÜT NET FNANSAL KRALAMA SAT ve GERYE KRALA (SALE and LEASE BACK) TAM ÖDEMEL TAM ÖDEMESZ KRALAMA (FULL PAYOUT NON PAYOUT LEASE) YURTÇ YURTDII KRALAMA (DOMESTIC CROSS BORDER LEASE) GERÇEK KRALAMA (TRUE LEASE) TRAMPA KRALAMA (SWAP LEASE) DÖNEN KRALAMA (REVOLVING LEASE) KSEL KRALAMA (PERSONAL LEASE) ALT KRALAMA (SUB LEASE) DENEME SÜREL KRALAMA (TRIAL PERIOD LEASE) YÜZDE LEASING (PERCENT LEASE) HTSASLAMI HZMET KRALAMASI (SPECIALIZED SERVICE LEASE) ORTAK KRALAMA (JOINT VENTURE LEASE) KALDIRAÇLI KRALAMA (LEVERAGED LEASE) CREDIT BAIL..50 BÖLÜM III 3. FNANSAL KRALAMA LE LGL MUHASEBE KAYITLARI ve FNANSMAN ALTERNATFLERNN KARILATIRILMASI LE LGL ÖRNEK UYGULAMALAR FNANSAL KRALAMA LE LGL MUHASEBE KAYITLARI Kiracı Açısından Kiralama lemlerinin Muhasebeletirilmesi Finansal Kiralama lemlerinin Muhasebesi Faaliyet Kiralaması lemlerinin Muhasebesi Kiracının Yapacaı Örnek Muhasebe Kayıtları Leasing irketi Açısından Kiralama lemlerinin Muhasebeletirilmesi Finansal Kiralama lemlerinin Muhasebesi Faaliyet Kiralaması lemlerinin Muhasebesi.65 6

7 Sayfa No Leasing irketinin Yapacaı Örnek Muhasebe Kayıtları Faaliyet Kiralaması ile Finansal Kiralama Muhasebelerinin Karılatırılması FNANSAL KRALAMA LE SATINALMA ALTERNATFLERNN KARILATIRILMASI FNANSAL KRALAMA LE KRED LE FNANSMAN ALTERNATFLERNN KARILATIRILMASI...77 BÖLÜM IV 4. FNANSAL KRALAMANIN FAYDALARI ve SAKINCALARI FNANSAL KRALAMANIN FAYDALARI Kiralama Maliyetinin Düüklüü Finansal Kiralamanın Mali Tablolara Etkisi Riskin Daha Sınırlı Olması Yabancı Kaynak Gereksinimini Azaltması Teknolojiyi Yakından Takip Edebilme Esneklik Salama Likit Kaynakların Daha Karlı Yatırımlarda Kullanılmasının Salanması Zamanlamada Giriimciye Üstünlük Salanması Tevik Avantajı Salanması Vergiden Sonraki Gelirleri Arttırmada Yararlı Olması Faiz Hadleri ve Enflasyondan Etkilenilmemesi Vergi Avantajı FNANSAL KRALAMANIN SAKINCALARI..94 7

8 Sayfa No Finansal Kiralama Konusu Malın Hurda Deerinden Yararlanılamaması Yüksek Faiz Maliyeti Sözleme Süresinin Yol Açtıı Sıkıntılar Kiracının Yeniden Deerleme mkanından Yararlanamaması..96 SONUÇ EKLER EK 1. LEASINGE KONU OLAN VARLIKLAR. 102 EK 2. TÜRKYE DEK FNANSAL KRALAMA RKETLER..106 EK SAYILI FNANSAL KRALAMA KANUNU..113 KAYNAKÇA

9 KISALTMALAR A.P.B : Accounting Principles Board (Muhasebe Prensipleri Kurulu) E.L.A : European Leasing Association (Avrupa Finansal Kiralama Birlii) F.A.S.B : Federal Accounting Standard Board (Federal Muhasebe Standartları Kurulu F.K.K : Finansal Kiralama Kanunu I.A.S.C : International Accounting Standards Committee (Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi) I.F.C :International Finance Corparation (Uluslararası Finans Birlii) K.D.V : Katma Deer Vergisi K.K.D.F : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu T.M.S : Türkiye Muhasebe Standartları V.D.M.K : Varlıa Dayalı Menkul Kıymet 9

10 EKLLER LSTES ekil 1.1. Leasing ilemleri sırası ekil 2.1. Dolaylı Leasing ilemlerinin yapısı ekil 2.2. Sat ve geriye kirala yöntemi 10

11 ÇZELGELER LSTES Çizelge 1.1. Leasinge konu olan ürünlerin sektörlere göre yüzde daılımı Çizelge 1.2. Türkiye deki leasing ilemlerinin sektörlere göre miktarsal daılımı Çizelge 1.3. Türkiye deki leasing ilemlerinin sektörlere göre nispi daılımı Çizelge 1.4. Finansal kiralama yoluyla yapılan ithalat Çizelge 2.1. Faaliyet kiralaması ile Finansal kiralamanın karılatırılması Çizelge 3.1. Muhasebeletirmede mali ve hukuki ekli esas alan ülkeler Çizelge 3.2. Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralamasının Nakit Akımları Çizelge 3.3. Ura Ambalaj Sanayi Ortalama Sermaye Maliyeti Çizelge 3.4. Leasing Ödemelerinin imdiki Deeri Çizelge 3.5. Yatırım Kredisinin tfası Çizelge 3.6. Kredi ile Finansman Sonucu Oluan Mali Tablo Çizelge 3.7. Leasing Kredisinin tfası Çizelge 3.8. Leasing ile Finansman Sonucu Oluan Mali Tablo Çizelge 4.1. Finansal Kiralamanın Bilanço ve Gelir Tablosuna Etkisi Çizelge 4.2. Finansal Kiralamanın Rasyolar Üzerindeki Etkisi 11

12 GR Finansal Kiralama kavramı, bir mala sahip olma yolundaki geleneksel düüncenin, çaımız ekonomik anlayıına uygun olarak deiimi sonucu ortaya çıkmıtır. Asırlar boyunca insanlar varlıklarını devam ettirebilmek için mal edinmek yoluyla güçlü olmak zorunluluunu hissetmiler, mülkiyetin zenginlie, zenginliin güce yol açtıına inanmılar ve dolayısıyla tüm gayretlerini daha çok mal edinmeye yönlendirmilerdir. Çaımızda, daha çok üretim daha fazla kar sloganı ile hareket eden müteebbisler artık mala sahip olma olgusunun yalnız baına yeterli olmadıına, üretim yoluyla kar elde etmenin daha geçerli olduuna inanmaktadırlar.finansal Kiralama kavramının özünü; yatırım mallarının kullanım haklarının devri oluturmaktadır. Leasing, yatırım mallarının (menkul veya gayrimenkul) ekonomik ömrünün belirli bir süresi veya tamamı boyunca, mülkiyetini kiralayanda, zilyetliini ise belirli bir kiracıda bırakan, kiralama süresi bitiminde varlıın kiralayana geri verilmesi veya belirli bir bedel karılıında mülkiyetin kiracıya devredilmesini düzenleyen bir anlamadır. Artık Finansal Kiralama Dünya da ve Türkiye de sıkça tercih edilen bir finansman yöntemi halini almıtır. Bu çalımanın birinci bölümünde Finansal Kiralamanın tanımı ve tarihsel geliimi üzerinde durulmutur. kinci bölümde ise Finansal Kiralamanın türleri açıklanmı ve Finansal Kiralamanın çeitli ekillerinin birbirinden üstün ve zayıf yönleri incelenmitir. 12

13 Üçüncü bölümde Finansal Kiralama ilemleri ile ilgili kiralayanın ve kiracının yapacaı muhasebe kayıtları gösterilmi ve Finansal Kiralama ile dier finansman alternatifleri karılatırılmıtır. Dördüncü bölümde ise Finansal Kiralamanın faydaları ve sakıncalarına deinilmitir. 13

14 1. FNANSAL KRALAMANIN (LEASING) TANIMI, TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU 1.1. FNANSAL KRALAMANIN TANIMI ve GENEL BLGLER letmeler kurulup büyüme dönemine geçtiklerinde, özellikle ihtiyaç duydukları orta vadeli finansman kaynaklarından birisini de leasing oluturmaktadır. Leasingin temel felsefesi mülkiyet hakkının içerdii kullanma, yararlanma ve yok etme yetkilerinden yalnızca yararlanma yani semere elde etme yetkisinin ekonomik olduu varsayımına dayanmaktadır (Koç, 1999: 3). Alternatif finansman yöntemi olarak kabul edilen leasing Avrupa Finansal Kiralama Birlii (European Leasing Association ) tarafından Belli bir süre için mal sahibi kiraya veren ( Lessor) ve kiracı (Lesee) arasında imzalanan, kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise belli bir kira ödemesi karılıında kiracıda bırakan sözleme olarak tanımlanmaktadır (Erol, 1999: 337). letmeler, piyasadaki rakipleriyle mücadelenin yanısıra varlıklarının devamı için gelien teknolojiyi de izlemek zorundadırlar. letmelerin öz kaynakları ile karlarının bir bölümünün, makine ve teçhizat yenilenmesi ve yeni yatırımlara yönlendirilmesi, iletmelerin nakdi açıdan zayıflamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmadan, bu malların sadece kullanımı ile yetinme, irketlere cazip gelmekte, irketler aır maddi yükler altına girmeksizin yeni teknolojiden yararlanabilme ve üretimlerini arttırabilme olanaklarına kavumaktadırlar. 14

15 Leasing kavramının özünü; yatırım mallarının kullanım haklarının devri oluturmaktadır. Leasing, yatırım mallarının ( menkul veya gayrimenkul) ekonomik ömrünün belirli bir süresi veya tamamı boyunca, mülkiyetini kiralayanda, zilyetliini ise belirli bir kiracıda bırakan, kiralama süresi bitiminde varlıın kiralayana geri verilmesi veya belirli bir bedel karılıında mülkiyetin kiracıya devredilmesini düzenleyen bir anlamadır. Leasingde kiralayan, kira konusu malın üreticisi olabilecei gibi (dolaysız leasing), bu konuda uzmanlamı bir mali kurulu da olabilmektedir (dolaylı leasing). Bu kabil mali kurulular, kiralama ve satı amacıyla sürekli mal bulundurmamakta, kiracının istemi üzerine ilgili malı satın alma yoluna gitmektedirler. Genellikle; orta ve uzun vadeli kredilerle salanabilen yatırım malları (menkul veya gayrimenkul) yanısıra bazı haklarda (lisans, patent,marka,vb.) leasing ilemlerine (ülkemiz hariç) konu olabilmektedir (Onursal, 2003). Leasing tanımını biraz daha açmamız gerekirse; bu tür finansman yönteminde yatırımı yapan iletme, kiralama ii yapan kurum, ve ihtiyaç duyulan makine, alet veya teknolojiyi üreten iletme olmak üzere üç tarafın veya kurumun yer aldıı görülür. Tanımlardan da anlaıldıı gibi bu tür finansman yönteminde yatırımı gerçekletirmek isteyen iletme ihtiyaç duyduu makine, alet veya teknolojiye kendi öz kaynakları veya kredi imkanları ile deil, bu ile uraan kurulua (Leasing irketi) bavurarak o kurumun finanse etmesiyle yatırımı gerçekletirmektedir. Tabii ki bu yatırım için gerekli olan makine, alet veya teknoloji yatırımı yapan iletme tarafından seçilip bizzat bunları üreten satıcılardan temin edilecek ancak 15

16 bunların finansmanında kiraya veren yani leasing kuruluundan yararlanılacaktır (Uyanık, 1990: 37). Leasing ilemi kısaca u ekilde gerçeklemektedir; Kiracı gereksinim duyduu yatırım malını yada ekipmanı seçer ve karar verir, kiralama irketine bavurur, kiralama irketi gerekli gördüü aratırmaları yapar, leasing sözlemesi imzalanır. Satıcı firma ile satı anlaması (bakım ve satı sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. Kiracı sözlemede belirlenen artlar ve süreyle kira öder, süre sonunda yapılan anlamaya balı olarak leasing sona erdirilir. Bir baka ifade ile yukarıda yer alan aamaları ayrıntılı bir sıraya koyarsak; a) Yatırımcının makine veya ekipman tercihini yaparak malın satın alınacaı firmayı finansal kiralama irketine bildirmesi b) Finansman irketi ile yatırım finansmanı ile ilgili konularda anlaılması c) Finansal kiralama bavuru formunun kiracı tarafından doldurulup gerekli evrak ve dokümanların finansal kiralama irketine gönderilmesi d) Finansal kiralama irketi tarafından bavurunun incelenip deerlendirilmesi onaylanması e) Finansal kiralama sözlemesinin imzalanması f) Finansal kiralama irketi tarafından yatırım mallarının satın alınarak kiracıya teslimi g) Alınan malların sigorta ettirilmesi h) Kiracının ödemelerinin balaması 16

17 Bu ilemleri kısaca bir ekil üzerinde görecek olursak (ekil 1.1.) daha kolay anlayabiliriz. ekil 1.1. Leasing ilemleri sırası Kaynak: Leasing A.. Bilindii gibi iletmelerin finansal kiralamanın yanında kullanabilecekleri birçok kredi alternatifi vardır. Ancak iletmelerin finansal kiralamayı tercih ettikleri belli balı konular vardır. Bu konular u ekilde sıralanabilirler; letmenin kredi kaynakları sınırlı ise Sermayesi youn projelerin gerçekletirilmesinde leri teknoloji gerektiren pahalı sermaye mallarının ithalinde thalata yönelik kısıtlamaların olması halinde Kredi olanakları gibi mali olanakların sınırlı olması durumunda 17

18 Finansal kiralama maliyetlerinin dier alternatiflere göre daha ucuz olması durumunda finansal kiralama yöntemiyle finansman daha verimli olmaktadır. Finansal kiralama uygulamasından hizmet yada mal üretimi amacıyla faaliyette bulunan her türlü özel veya tüzel kurumlar leasing bavurusunda bulunabilir. Finansal kiralama hizmeti, daha çok yüksek maliyet içeren duran varlık kalemleri için bavurulan bir finansman yoludur. Bunlar aaıdaki gibidir; Amortismana tabi her türlü mal, araç, gayrimenkul, makine ve ekipman leasinge tabi olabilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilecek malların tek baına hizmet veya mal üretebiliyor olması gerekmektedir. Tek baına kullanılmayan bir mal kiralanamaz. Ticarete konu mallar ; patent, know-how gibi gayri maddi varlıklar leasing konusu olamaz yılları arasında Avrupa da yapılan bir aratırmada ürünlerin leasing konusu olma düzeyleri Çizelge 1.1. deki gibi gerçeklemitir (Yanık ve enel, 2002: 46).Leasinge konu olan varlıkların ayrıntılı gösterimi EK 1 de verilmitir. 18

19 Çizelge 1.1. Leasinge konu olan ürünlerin sektörlere göre yüzde daılımı TAIT %36 BLG-LEM %08 ÜRETM %46 SALIK %08 DER % FNANSAL KRALAMANIN TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU Finansal Kiralamanın Dünya daki Tarihsel Geliimi ve Bulunduu Konum Dünya'da Leasing'in tarihi çok eskilere uzanmaktadır. Belgeler, M.Ö yıllarında toprak ileme aletlerinin, daha sonraki yıllarda gemilerin ve Ortaça boyunca da arazi ve binaların Leasing'e konu edildiini gösteriyor. Daha sonraları leasing fikrine M.Ö. 350 yıllarında eski Yunanlılarda Aristotales izahatında rastlanabilmektedir. Aristotales e göre servet, gerçek zenginlik, mal sahiplii yerine kullanım zenginliinde bulunmaktadır. Leasing olayına 11. yüzyılda Venediklilerde de rastlanmaktadır. 11. yüzyılda Venedikliler pahalı gemi demirlerini ve çapalarını ticari gemi sahiplerine kiralarlardı. Daha sonra 1830 yıllarında 19

20 Amerika Birleik Devletlerinde yük gemilerinin kiralandıı görülmütür. Aynı yüzyılda 1877 de A.B.D Bell Telefon irketi telefonlarını kiralayarak kullanıma vermitir. Leasingin en belirgin örneine 1880 yıllarında Amerika ayakkabı irketi (United Shoe Company) ayakkabı makinesi kiralamasında rastlanmaktadır. Bunu, IBM, Remington, International Cigar Machinery irketleri takip etmitir (Erol, 1999: 336). Adam Smith in 18. yüzyılın sonlarında ileri sürdüü, sermaye birikiminin üretim araçlarının mülkiyetinden deil de iletilmesinden kaynaklandıı görüünün leasing uygulamalarının temelini oluturduu kabul edilmektedir (Altop,1990:3). II. Dünya Savaı'nda sava malzemelerinin kiralanmasıyla yeniden gündeme gelen Leasing, bu yıllarda modern bir uygulama biçimi kazanmıtır. lk modern Leasing irketi 1952'de ABD'de kuruldu(united Leasing Corparation). Onu Kanada, ngiltere, Fransa, talya ve Almanya'da kurulan Leasing irketleri izledi.1963'te bugün Leasing alanında en iddialı ülkelerden biri olan Japonya devreye girdi. Rakamlar incelendiinde 1970'ten itibaren dünyada Leasing sektörünün büyük bir artı gösterdii, %800'lere varan büyüme oranlarına ulatıı görülüyor. Bugün yılda yaklaık 750 milyar $ tutarında finansal kiralama ilemi yapılıyor, toplam yatırımların ortalama %25'i finanse ediliyor. Dünya Leasing pazarında birinci sırada olan ABD'yi Kıta Avrupası ve Uzakdou ülkeleri izliyor ngiltere de finansal kiralama ngiltere de finansal kiralama ilemini düzenleyen ayrı bir yasa yoktur. lgi alanlarına göre ayrı yasalarla finansal kiralama düzenlenmektedir. 20

21 ngiltere de de A.B.D de olduu gibi kiralayan ve kiracıya vergi tasarruflarını salamaya yönelik bir uygulama vardır yılında yürürlüe giren Finance Act kiracının kira bedellerini gelirinden dümesine olanak tanımıtır. Kiracı mal üzerindeki haklarını üçüncü kiilere satabilir veya devredebilir. (Balkaya,1988:26) ngiltere de finansal kiralama ilemleri yılları arasında önemli bir geliim göstermitir. Bankalar ve dier mali kuruluların yatırım indiriminden elde ettikleri kazançları düük kira ödemeleri eklinde kiracıya yansıtmaları bu geliimi salayan en büyük etkendir. Ancak 1984 mali yılı bütçe kanunu ile getirilen %100 lük ilk yıl yatırım indiriminin kademeli olarak sıfıra indirilmesi hükmü ile bu geliim eski hızını kaybetmitir. Ayrıca finansal kiralamada taraflara vergi, resim, harç istisnası, gümrük muafiyeti gibi ek mali tevikler uygulanmamaktadır.(danıman, 1986:17) talya da finansal kiralama talya da finansal kiralama yaklaık 30 yıllık bir geçmie sahip olduu halde, son yıl içerisinde büyük bir gelime göstermitir. E.L.A (European Leasing Association) rakamlarına göre 1984 yılında kiralanan ekipmanların toplam maliyeti 3 trilyon talyan liretidir. talya da finansal kiralamayı düzenleyen ayrı bir mevzuat yoktur. Kiralama irketi kurmak için özel bir izin alınmasına gerek olmadıı gibi herhangi bir devlet kontrolü ya da rapor verme zorunluluu da yoktur. Halbuki bankaların vadeli borç verme ilemleri Merkez Bankası tarafından kontrol edilmektedir. 21

22 Fransa da finansal kiralama Fransa da finansal kiralama uygulamasına 1961 yılında balanmıtır. Güney Kore ve Türkiye de olduu gibi Fransa da da ayrı bir finansal kiralama kanunu vardır. Fransız Finansal Kiralama Kanunu na göre kira olarak ödenen miktar göz önüne alınarak anlamaya varılan bir fiyat üzerinden kiracının malı satın alma hakkı vardır. Fransa da firmalar kiralama ilemi yapabilmek için banka ya da kredi kurumu statüsünü benimsemek zorundadır. Çünkü bu ilemler finansman amacına yöneliktir sviçre de finansal kiralama sviçre de finansal kiralama uygulamasında kiralayan, kiracı tarafından seçilip kendisi tarafından satın alınmı olan malın kullanımını belli bir süre için kira sözlemesiyle kiracıya bırakmaktadır. Malın bakım, onarım ve muhafazası kiracıya aittir. Kiralama konusunun bakalarına devri veya tekrar kiralanması kiralama irketinin izniyle mümkündür. Kiracı belirli bir kira bedelinden baka kiralama faizi de ödemek zorundadır Güney Kore de finansal kiralama Güney Kore de ilk resmi kiralama ilemi 1972 yılında Güney Kore Sınai Kiralama irketi nin kuruluu ile balamıtır. Bu irketin hissedarları Kore Kalkınma Bankası, Korean Exchange Bank ve Manufacturers Hannover Trust irketi idi. Kiralamanın özel bir yasayla düzenlenmesi gerektiini 22

23 gören bu öncü kurum maliye bakanlııyla ibirlii yapmı ve tarihinde finansal kiralama yasası yürürlüe girmitir Japonya da finansal kiralama Japonya da finansal kiralama konusunda özel bir yasa bulunmamaktadır. Finansal kiralama ilemleri vergi idaresi tarafından çıkarılan tebliler çerçevesinde yürütülmektedir. Yabancı kiralama irketleri ya Japon ortaklı bir irket kurmak, yada Japonya da ubelerini açmak yoluyla Japon finansal kiralama piyasasına girebilmektedir. Japon Kalkınma Bankası ve Eximbank kiralama firmalarına düük faizli krediler salamaktadır. (Balkaya, 1988:24-30) IFC (International Finance Corparation) tarafından incelenen 37 ülkeden 20 tanesinin hukuk mevzuatında leasing faaliyetine ilikin hükümlere rastlanmamaktadır. Sözkonusu ülkelerden yalnızca dokuz tanesinde leasing için özel olarak hazırlanmı yasanın mevcut bulunduu ve gelimi ülkelerin çounda (ngiltere, sveç, sviçre, Hollanda, Almanya, Japonya vs.) leasing kavramının hiçbir yasa veya yönetmelikle açıklanmadıı göz önüne alındıında leasing faaliyetinin uygulanabilmesi için daha çok gelimekte olan ülkelerin özel yasal düzenleme yoluna gittikleri, gelimi ülkelerde ise leasingin mevcut yasalar ve teamüller dorultusunda rahat bir uygulama alanı bulduu sonucuna varılabilir (Altop, 1990:14) Finansal Kiralamanın Türkiye deki Tarihsel Geliimi ve Bulunduu Konum Modern anlamda 1930 lu yıllarda A.B.D. de, kinci Dünya Savaı sonunda ise Avrupa Ülkelerinde uygulanmasına balanan leasing, ülkemizde sınırlı 23

24 bir biçimde ancak 1977 yılında tanınmaya balanmıtır. Faize karı olan Arap ülkeleri ile ekonomik ilikilerin younlatırılması çabalarının artması sonucu, bu ülkeler ile ilikilerin leasing kurumu aracılııyla gelitirilmesinin yerinde olacaı düüncesinden hareketle ilk kez 1977 yılında ülkemizde büyük bir sanayi kuruluunun yatırım kredisi talebinin bir Arap bankası tarafından karılanması yoluna gidilmitir. Arap ülkeleri mali kuruluları ile ilikiler ancak 1981 yılında hareketlenmi, ülkemizde kar ve zarara katılma hesabı akdi karılıında gerçek ve tüzel kiilerin yatıracakları fonlar ile özel finans kurumları kurulması 1983 yılında (83/7506 sayılı) Kararname ile kararlatırılmı, bu kurumların topladıkları fonları yatırım ekipmanları temin edilmesinde, bu ekipmanların firmalara taksitle satılmasında veya kiraya verilmesinde kullanabilecekleri belirtilmi, dolayısıyla açık olmamakla beraber, leasing e deinilmitir yılında, bu kurumların tesisine yönelik Özel Finans Kurumları Hakkında (83/7506 sayılı) Kararname eki Karara ilikin Tebli de; leasing, mal ve hizmet üretimine yönelik teçhizatın, mülkiyeti kurumda kalmak koulu ile sözleme serbestisi dahilinde iletmelere kiraya verilmesidir diye tanımlanmıtır(onursal, 2003) li yılların sonlarından itibaren ülkemizde oldukça hızlı bir gelime göstermi, finansal kiralama ilemi yapan leasing irketlerinin sayısı hızla artmıtır. Kalkınma ve yatırım bankaları da özel finans kurumlarının yanı sıra hemen hemen tüm ticaret bankalarının balı ortaklık eklinde kurdukları finansal kiralama irketleri bu alanda faaliyette bulunmaktadır(akgüç, 1998:633). 24

25 24 Ocak 1980 de yapısal uyumu öngören istikrar programı ile birlikte ihracata yönelik sanayileme stratejisini içeren, piyasa aırlıklı ve özel sektörün potansiyelinden azami ölçüde yararlanmayı öngören politikalarla Türk ekonomisinin uluslar arası rekabet ortamına uygun bir yapıya kavuturulması ve mali sistem aracılııyla yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla, bir yandan gerçekçi faiz uygulamasına önem verilirken, dier yandan faizlerde serbest bir sisteme geçi yönünde adımlar atılarak mali sistemde kurumların ve araçların çeitlenmesi yoluna gidilmitir. Söz konusu modelde yapısal deiiklik kendini en fazla finans sektöründe göstermitir(ahin, 1993:13) Ülkemizde finansal kiralama mevzuatını düzenleyen Finansal Kiralama Kanunu nun temelinde yatan düünce yatırımcılara finansman olanakları salanmasıdır. Kanun, kurumun kaynaı olan A.B.D. de ve Avrupa Ülkelerinde uygulamada bulunan finansal kiralama sözlemelerinden yalnız finansman teminine yönelik sözlemeyi esas almıtır. Bu çeit sözlemede taraflardan birisi daima bu alanda uzmanlamı bir finansman kurumu olan finansal kiralama irketidir. Bu irket, yatırımcıların sabit kredi ihtiyaçlarını, kredi esasına dayalı olarak çalıan dier finansman kurumlarından farklı olarak kredi vermek suretiyle deil, yatırımcıların gereksinimi olan malları salayarak, bu malların kullanımını bir bedel karılıı yatırımcılara devretmek suretiyle karılamaktadır. Ancak, bu ileme ilikin devir Borçlar Kanunu nda düzenlenmi bulunan kira akdindeki kullanım devrinden farklı bir nitelik göstermektedir. Gerçekten bu ilikide malın kullanımını devralan, kiracının hukuki durumu ötesinde, aynen bir malikin yetkilerini haiz olmakta, ayrıca kira akdindeki kiracının yüklendii yükümlülüklerin altına girmektedir. Bu münasebetle, finansal 25

26 kiralama irketi sözleme konusu malın hukuki mülkiyetini muhafaza ederken, malın ekonomik mülkiyeti malı devralana geçmektedir(onursal, 2003). Türkiye'de finans sektörünün deiim sürecine girmesi ile ilk Leasing irketi ktisat Finansal Kiralama A yılında kurulmutur. Oldukça kısa bir geçmii olmasına ramen, sektör hızlı bir biçimde gelimitir Bugün, çounluu banka kökenli olmak üzere yüz kadar irket Leasing alanında faaliyet göstermektedir.türkiye de faaliyet gösteren leasing irketleri kurulu tarihleri ve ödenmi sermayeleriyle birlikte EK 2 de verilmitir. Türkiye'de 1986'dan bu yana Leasing'in yatırımlardan aldıı pay giderek artmaktadır. Ancak dier ülkelerle karılatırıldıında Leasing'in ülkemiz ekonomisindeki payının yeterli olduu söylenemez.toplam sabit sermaye yatırımları içinde Leasing'in payı gelimi sanayi ülkelerinde %25 civarındayken, bu oran Türkiye'de %10 ùn altında kalmaktadır. Türkiye'de Leasing'in henüz deerlendirilmemi büyük bir gelime potansiyeli bulunmaktadır. Türk finans sektörünün teknoloji, hizmet kalitesi ve finansal araçlar açısından Batı'ya ayak uydurabilmesi için deiime uraması gerektii bir gerçek haline gelmitir. Son yıllarda aktif bankacılık yöntemlerini benimseyen Türk bankaları çada finansman teknikleri uygulamaya balamıtır. Kredi Kartları, Tüketici Kredileri, Factoring, Swift, Forfaiting, Swap ve Leasing alanlarında yapılan yeni uygulamalar, Türk finans sektörünün gelimi ülkelerle kolayca bütünleebileceini, Avrupa Birlii ile entegrasyonun salanabileceini göstermitir. 26

27 Ülkemizde leasing ilemlerinin yıllara göre daılımlarını incelediimiz zaman, kara ulaım araçlarının aırlıının dönemler itibari ile azaldıını ve dier imalat makineleri ile tekstil ve basım makinelerinin paylarının arttıını görmekteyiz. Bu deiim, kara ulaım araçları için uygulanan KDV teviklerinin kaldırılması ile de doru orantılı olup, leasing ilemlerinin daha çok yatırım ekipmanlarına kayması sektörün ekonomiye katkısı açısından da faydalı olmutur Türkiye deki leasing ilemlerinin sektörlere göre miktarsal ve nispi daılımı Çizelge 1.2. ve Çizelge 1.3. te görüldüü gibidir. 27

28 Çizelge 1.2. Türkiye deki leasing ilemlerinin sektörlere göre miktarsal daılımı Yurtiçi Kiralamalar(milyar TL) Bilgisayar, büro makineleri telekomünikasyon /3 1,542 2,067 7,192 21,568 7,235 Kara ulaım araçları 2,408 1,402 7,606 13,329 5,781 Deniz ulaım araçları 1,269 2,687 6,511 10,224 3,068 Hava ulaım araçları , ,099 Tekstil ve basım makineleri 512 2,536 7,593 19,051 7,407 Tıbbi cihazlar ,903 18,139 1,394 Dier imalat makineleri (*) 4,510 5,541 28,370 62,204 14,465 Gayrimenkuller , Toplam 11,031 15,798 60, ,055 40,718 dahildir. (*) naat makineleri, turizm tesis araçları ve muhtelif ekipmanlar 28

29 daılımı Çizelge 1.3. Türkiye deki leasing ilemlerinin sektörlere göre nispi %Daılımlar /3 Bilgisayar, büro makineleri telekomünikasyon 14% 13% 12% 14% 18% Kara ulaım araçları 22% 9% 13% 9% 14% Deniz ulaım araçları 12% 17% 11% 7% 8% Hava ulaım araçları 3% 4% 2% 1% 3% Tekstil ve basım makineleri 5% 16% 13% 13% 18% Tıbbi cihazlar 2% 15% 3% 12% 3% Dier imalat makineleri 41% 35% 47% 42% 36% Gayrimenkuller 2% 1% 0% 2% 0% Toplam 100% 100% 100% 100% 100% Kaynak: T.C. Babakanlık Hazine Müstearlıı Çizelgelerde görüldüü üzere kara ulaım araçlarının payı yıllar itibari ile azalırken deniz ulaım araçları kiralamalarının artması taımacılık sektörü açısından olumlu katkılar yapmı, yabancı bandıralı gemiler nezdinde dezavantajlı konumda olan yerli gemi sahiplerini rahatlatıcı bir faktör olarak ön plana çıkmıtır. 29

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 1 SEKTÖRE GENEL BAKIŞ İlk modern Leasing şirketi 1952 de ABD de kurulmuştur. Türkiye de sektör 28 yıllık bir geçmişe sahiptir (İlk Leasing Şirketi 1986 yılında

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ANKARA, 06.05.2016 Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir 1 Finansal Kiralamanın Tanımı - 6361 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Finansal kiralama; bir finansal

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004. Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI

YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004. Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI 1 -> 7 25.11.2013 10:55 YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004 önceki Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer * Arş. Gör. Ayşe Tansel Çetin ** Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı