T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 10/06/2013 gün ve 2013/7323 sayılı yazısında; İLGİ: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının gün ve sayılı yazısı ve ekleri. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy mahallesi, 931 parselin bir kısmının İlköğretim Tesisleri Alanına alınmasına ilişkin onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifi, tarih, 66 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 14. maddesi gereği ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza mülkiyet bilgisi iletilmemiş olup, Tapu Sorgulama Programından 7050 m² yüzölçümlü Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mah. 931 parselin Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği görülmektedir. PLANLARDAKİ DURUMU: Söz konusu parsel, tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı (B.H.A), Dere Koruma Kuşağı ve Yol Alanı olup, çok az bir kısmı da Ağaçlandırılacak Alanda kalmakta iken, parselin planda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması nedeniyle İstanbul Defterdarlığı tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle Belediyemize karşı açılan davada, İst. 4.İdare Mahkemesinin gün ve 2010/1994 E.sayılı kararı ile.dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, İst. 4.İdare Mahkemesinin gün ve 2010/1994 E., 2011/2296 K sayılı kararı ile de dava konusu işlemin uyuşmazlık konusu parsele ilişkin kısmının iptaline şeklinde karar verilmiştir.bu doğrultuda parselin plansız alanda kalması üzerine Belediye Hizmet Alanında kalan kısmının İlköğretim Tesisi alınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün, 1148 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca da tarihinde onanmıştır tasdik tarihli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Özel Koşullu Alan Sınırları-Yerleşime Uygunluk Sınırı içinde Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (ÖA-2.1a) da kısmen Ağaçlandırılacak Alanlar kısmen Trafo Merkezleri (Trafo İndirme Merkezi) kısmen Belediye Hizmet Alanı (BHA) kısmen Yol Alanında kalmakta iken, 2011/179 Esas ve 2011/2199 nolu mahkeme kararı ile tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planının parsele ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin Arnavutköy Belediye Meclisinin tarih, 66 sayılı kararında; KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/1000 Ölçekli İmar Planında 931 parselin belediye hizmet alanına ayrılan kısmının 2011/179 esas ve 2011/2199 nolu karar ile 14/06/2010 tasdik tarihli 1/1000 Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama imar planında iptaline karar verilmiş olup, mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Arnavutköy 931 parsele ait uygulama imar planı kamu yararı içerdiğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür. şeklindeki Komisyon raporunun aynen kabul edildiği görülmektedir. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşlerinin alındığı görülmektedir. 1

2 İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün tarih M.34.1.İBB / sayılı yazısında; Söz konusu teklif planda işaretli alan tarafınızca hazırlattırılan Arnavutköy İlçesine ait İmar Planlarına Esas 1/1000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA-2.la (Yüzde eğim değerlerinin "% arasında değiştiği zemin ortamlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. (EK-l). Ayrıca, bu haritalara ait açıklama raporunda. ÖA-2.la lejantlı alanlarda, yüzde eğim değerleri % arasında değişmekte olup. eğimli alanlarda şev stabilite sorunlarına yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.bu bölgede formasyonların halledilmiş kesimleri atmosferik koşullardan çabuk etkileneceğinden, açılan kazı şevleri uzun süre açık bırakılmamalı, kazı öncesi açığa çıkacak şevler uygun projelendirilmeli, gerekli istinat tedbirleri, istinat duvarı, kazık vb. iksa yöntemleri) alınmalıdır. Bu bölgelerde oturma, taşıma gücü. şişme, stabilite sorunları ile karşılaşabileceğinden yapılacak parsel bazı zemin etütlerinde tüm yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, oluşabilecek riskler için uygun önlem projeleri hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Yüzey ve atık sularının yapı temellerine ulaşması engellenmeli, uygun projelendirilmiş drenaj sistemleri uygulanmalıdır Bu alanlarda teraslama yapılarak şevlerde % eğim değerleri düşürülerek yapılaşma sağlanmalıdır' denilmektedir.(ek-2). Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında gözönüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç U.İ.Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünün tarih M.34.1.İBB sayılı yazısında; Bahse konu alanın, Sazlıdere Havzası uzun mesafeli koruma alanında kaldığından bahisle, Netice olarak: Arnavutköy İlçesi 931 sayılı parsele ilişkin hazırlanan I 1000 ölçekli plan ilgi (e) yönetmelik ve ilgi (f) yönerge hükümlerine göre uygun bulunmuştur. denilerek altyapıya ilişkin görüşleri 10 madde halinde sıralanmış olup; 4. maddede: Bahse konu alan kenarından geçen Karanlık Dere sinin yağmursuyu toplama havzası 240 ha'ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 25'er m. olmak üzere toplam 50m. alan dere yapı yaklaşma sınırı'du. Dere \apı yaklaşma sınırı olarak belirlenen bu alanlar, imar planlarında dere ıslahı, yol. yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. denilmektedir. İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih, M.34.1.İBB / sayılı yazısında; ULAŞİM KARARI: Arnavutköy, Merkez Mah. 931 parselin bir kısmına ilişkin tarih 1148 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alındığı belirlenmiş olup; söz konusu teklifin trafik üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için; Gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması. İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda teklif "İlköğretim Tesis Alanı" için gerekli otopark ihtiyacının fonksiyon alanı içinde karşılanması. İlköğretim Tesis Alanı na giriş-çıkışlara ilişkin UTK Kararı alınması. gerekmektedir. denilmektedir. İlgi (a) yazı eki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih, B.08.4.MEM / sayılı yazısında; Konu ile ilgili plan paftası incelenmiş olup Arnavutköy ilçesi Arnavutköy Mahallesi 8 Pafta 931 sayılı taşınmazın İlköğretim Alanı olarak plana işlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Valiliğimizce uygun görülmektedir. denilmektedir. DEĞERLENDİRME: Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy mahallesi, 931 parselin mer i tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında kısmen Belediye Hizmet Alanında kalması nedeniyle açılan dava neticesinde nazım imar planının parsele ilişkin kısmında dava konusu işlemin uyuşmazlık konusu parsele ilişkin kısmının iptaline şeklinde karar verilmesi üzerine, parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmına ilişkin hazırlanan nazım imar planı Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanmıştır. İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, 931 parsele ilişkin mer i onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerine hazırlandığı, 2

3 parselin İlköğretim Tesisleri Alanına alındığı ve parselin yakınından geçen dereye ilişkin Yapı Yaklaşma Sınırının (YYS) İSKİ görüşü doğrultusunda düzeltilmiş haliyle çizildiği; 1- Uygulama imar planı Arnavutköy Merkez mahallesi, F21d10b3d pafta, Arnavutköy 931 parselin bir kısmını kapsamaktadır. 2- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır. 3- Planlama alanında 1. Derece Deprem Bölgesi parametrelerine uyulacaktır. 4- İlköğretim Tesis Alanlarında yapı yaklaşma mesafesi minimum 5 (beş) metredir. 5-İlköğretim Tesis Alanının proje aşamasında giriş çıkışlar ile ilgili UTK Kararı alınacaktır. 6- Planlama alanında, tarihinde TC.Başbakanlık Afet Riski Azaltma Daire Başkanlığınca onaylanan Arnavutköy Belediyesine ait jeolojik ve jeoteknik inceleme raporunda belirtilen şartlara göre uygulama yapılacak olup Önlemli Alanda 2.1 (ÖA-2.1) kalmaktadır. 6.1 Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1) Önlemli Alan 2.1a (ÖA-2.1a): (Yüzde eğim değerlerinin % arasında değiştiği zemin ortamlar) 7-Arnavutköy 931 parselin bir kısmına ait uygulama imar planı plan paftaları, plan hükümleri, plan raporu ve plan lejandı ile bir bütündür. 8-Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi uygulama imar planı hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce raporda belirtilen hususların planlama aşamasında gözönüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla plan teklifinin şartlı uygun bulunduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce, teklifin yazıda belirtilen hususların dikkate alınması şartı ile uygun bulunduğu, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de teklifin uygun bulunduğu görülmektedir. Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy mahallesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi incelendiğinde; İst. 4.İdare Mahkemesinin gün ve 2010/1994 E., 2011/2296 K sayılı kararı ile mer i 1/5000 ölçekli nazım imar planının parsele ilişkin kısmının iptali üzerine, parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmının İlköğretim Tesisi Alanı na alınmasına ilişkin mer i onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. Denilerek. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin pafta yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından ve kamu yararı taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 3

4 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 56 Tarih: Dosya No: 2013/1383 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi,2974 ada, 16 ve 18 parsellere parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 10/06/2013 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) Bağcılar Belediye Başkanlığı nın gün, sayılı yazısı ve eki gün ve 2013/90 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın, gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP İlgi (a) yazı ile; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsellerinin otopark alanından çıkartılarak, idari tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir. MÜLKİYET Yapılan incelemede; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsellerin 715,32 ve 1469,04 m² yüzölçümünde Bağcılar Belediyesi mülkiyetinde olduğu, ve tarihlerinde edinildiği görülmüştür. MEVCUT DURUM Harita Müdürlüğü ne ait 2011 tarihli hava fotoğraflarından; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsellerin boş olduğu görülmektedir. PLANLARDAKİ DURUMU İlgi (a) yazı ekinde teklif edilen Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parseller, t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Otopark Alanında kalmakta iken, t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile İdari Tesis Alanına alınmış olup; t.t.li 1/1000 ölçekli planda Açık Otopark Alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen gün ve 2013/90 sayılı Bağcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararı nın Komisyon Görüşü bölümünde; Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsel sayılı taşınmazların açık otopark alanından (A.O.P.) çıkartılarak, idari tesis alanına alınması şeklindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür. denilmekte olup, söz konusu görüşün Adı geçen alanın, kamu kullanımı dışında kullanım getirilmemesi ibaresi eklenerek Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildiği bildirilmiştir. İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ Teklife ilişkin işlem dosyasında İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün kurum görüşleri bulunmaktadır. Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü nün gün ve 06/ sayılı görüş yazısında; Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölç. Yerleşime Uygunluk Haritaları nda Uygun Alanlar(UA) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Planlama alanının yakın çevresinde Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan mekanik sondaj çalışmalarında, Bakırköy üyesine ait kil ve kireçtaşı birimleri ile Güngören üyesine ait kum mercekli kil birimleri geçilmiştir. Bu alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da yerel olarak bazı 4

5 problemlerle karşılaşılabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır. Bu haritalara ait raporda da söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmalarında bu bilgilerin değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. NİP ve 1/1000 ölçekli UİP tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün ve 01/ sayılı görüş yazısında; ULAŞIM KARARI: Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2974 ada, 15 parselin Açık Otopark Alanı olarak planlanan bölümün Konut Alanı na, 16 ve 18 parsellerin Açık Otopark alanından İdari Tesis Alanı na alınması; onanlı imar planında 16 parsel ile 1539 parsel arasında 7.00 m genişliğinde yaya-servis yolu olarak planlanan imar yolunun istikametinin yeniden düzenlenerek m genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; iptal edilen Açık Otopark Alanının bölgedeki otopark alanı ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğu ve söz konusu alanın iptal edilmesinin ulaşım altyapısını azaltacağı belirlendiğinden teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü nün gün ve 01/ sayılı görüş yazısında; 1. Söz konusu plan sahası ile ilgili mevcut planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmekte olup hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 2. Söz konusu planlama alanından Ø300 mm çaplı atıksu şebeke hattımız ile Ø500 mm çaplı yağmursuyu şebeke hattımız geçmektedir. Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, imar plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm Ø600 mm arası çaplar en az 5m. Ø700- Ø1200 mm çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır. 3. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimz dışında, yeri değiştirilmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce idaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir. 4. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında; idaremize ait arşivimizde kayıtlı olmayan her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. denilmektedir. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ İlgi (a) yazı ile; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsellerinin otopark alanından çıkartılarak, idari tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir. İlgi(a) yazı eki teklif plan değişikliğinde, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parseller tasdik sınırı içerisine alınarak, İdari Tesis Alanı olarak düzenlendiği, İdari Tesis Alanının kuzey, güney ve batı cepheleri için 5, doğu cephesi için 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin öngörüldüğü, 2974 ada 16 parselin doğusundaki yaya yolunun yaklaşık 3 metre daraltıldığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftasına plan notu olarak; Açıklanmayan hususlarda onanlı Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notunun getirildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün olumsuz; İSKİ Genel Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün şartlı olumlu görüşleri bulunmaktadır. Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b1d pafta, 2974 ada, 16 ve 18 sayılı parsellerinin otopark alanından çıkartılarak, idari tesis alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin; tarihleri arasında askıya çıkan onanlı 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda açık otopark donatısının idari tesis alanına dönüşümünü kapsadığı, teklif edilen plan paftasında altlık olarak kullanılan plan gösteriminde tasdik tarihli 1/1000 ölçekli mer i plandan farklı olarak Yaya Yolu kenar çizgisinin kısmen yer almadığı, teklife ilişkin plan paftasında gün ve 2013/90 sayılı Bağcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararında yer alan Adı geçen alanın, kamu kullanımı 5

6 dışında kullanım getirilmemesi ibaresinin eklenmediği görülmekte olup; bahse konu ibarenin teklif plan değişikliği paftasına ilave edilmesi gerekmektedir. Denilerek. İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, 2974 ada, 16 ve 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup tt li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 6

7 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 57 Tarih: Dosya No: 2013/1397 KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 11 pafta, (eski ) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 26/06/2013 gün ve sayılı yazısında; İlgi: (a) gün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yazısı ve eki gün, 48 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paftaları. (b)büyükşehir Belediye Başkanlığının gün, S/89 sayılı Genelgesi ve gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Gaziosmanpaşa İlçesi, Şemsipaşa Mahallesi, (eski 665, 666, 675, 680) parselin Akaryakıt istasyonu alanı ve yol olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: Dosyasında bulunan tapu kaydına göre; Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy, 11 pafta, parselin; 867 m² olduğu ve Akabe Tekstil Gıda Otomotiv Akaryakıt İnşaat Nakliyat Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde olduğu, 128/867 arsa payının tarihinde edinildiği, 739/867 arsa payının ise tarihinde edinildiği görülmüştür. MEVCUT DURUM: Söz konusu parsel üzerinde (Eski ) tarihli (Eski 7830/2135) 10196/2365 sayılı ruhsatlı faal durumda akaryakıt istasyonunun bulunmakta olduğu ilgi (a) teklif eki açıklama raporunda belirtilmektedir. MER İ PLANLARDAKİ DURUMU: tasdik tarihli 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda; kısmen Akaryakıt İstasyonları alanında, kısmen 20 metrelik yol alanında, kısmen Orta Yoğunluklu Konut alanında, kısmen de Ticaret+Konut alanında kalmakta iken Nazım İmar Plan tadilatı ile parselin tamamı Akaryakıt İstasyonları alanına alınmıştır tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda; kısmen Taks: 0,30 Kaks: 0,60 Hmax: 6,50 m yapılaşma şartlarına sahip Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanında, kısmen 7 ve 8 metrelik yol alanında, kısmen Bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma koşullarına sahip Konut alanında, kısmen de Bitişik Nizam 5 kat.(b-5) yapılaşma koşullarına sahip Ticaret+Konut alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: gün, 48 sayılı İlçe Meclis Kararında; Gaziosmanpaşa İlçesi, Şemsipaşa Mahallesi, (eski 665, 666, 675, 680) yeni parselde bulunan akaryakıt istasyonu alanının istikametinin düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı incelenerek Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun 44 no' lu raporu; Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinin 09 Mayıs 2013 tarihli toplantısında oyçokluğu ile kabulüne kabulüne karar verildiği belirtilmektedir. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: - İlgi(a) yazı ekinde; - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; Söz konusu alan, Belediyesince hazırlatılmış olan 1/1000 Ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında ÇF-YÖ2 (Çukurçeşme Formasyonu -Yerleşime Önlemli Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu çalışmaların açıklama raporunda ÇF-YÖ2 alanlarında eğime bağlı olarak yer yer stabilite problemleri ile 7

8 şişme, oturma, taşıma kapasitesi problemleri beklendiği belirtilmiş olup ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir. - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; Söz konusu dilekçeye istinaden parselde yapılan mahallen tetkik neticesinde; parsel üzerinde Başkanlığımızdan alınma tarihli ve 10196/2365 sayılı çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren "Ayalp Petrol İnş, Haf. Nak. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti." unvanlı akaryakıt satış istasyonunun bulunduğu ve 1/1000 ölçekli imar planında yol olarak planlanmış kısmın hali hazırda akaryakıt istasyonunun içinde kaldığı, istasyonun kuzey kısmından yol geçtiği, komşu parselde istasyonun idari binasına ve kanopisine bitişik halde konutların bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aplikasyon krokisi ve tapu bilgilerinden parselin cephesinin yaklaşık 32 metre, derinliğinin yaklaşık 25 metre ve alanının 867 m 2 olduğu anlaşılmıştır sayılı parsel üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt satış istasyonunun komşu parselde bulunan yapılarla olan emniyet mesafelerinin TSE'nin ilgili standartlarına ( ve diğerleri) ve İtfaiye Destek Hizmetleri'nin ilgili mevzuatına uyması ve 40 metre cephe şartını sağlaması kaydıyla 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılarak parselin hazırlanan plan tadilatı teklifinde olduğu gibi, "Akaryakıt İstasyonu" alanına alınmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca görülmediği belirtilmektedir. - Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 11 pafta, (eski ) parselin "Akaryakıt İstasyonu Alanı" lejantına alınması, tarih ve 2457 sayılı imar durum belgesine uygun olarak parselden geçen 8.00m'lik imar yolunun iptal edilerek bu yol yerine parselin kuzeyinden geçen kadastral yolun kullanılmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi, mevcutta ruhsatlı faal durumda akaryakıt istasyonu bulunmasından dolayı ulaşıma ilave yük getirmediği tespit edildiğinden; -Meri planlardaki yol genişliklerinin sağlanabilmesi için yola terklerin bedelsiz olarak yapılması, t.tli 1/1000 ölçekli Gaziosmanpaşa TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Akaryakıt İstasyonu Alanı için belirlenen yapılaşma şartlarının aşılmaması hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuş olup, minimum akaryakıt istasyonu büyüklüğü, parsel derinliği ve cephe şartı konularında Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden görüş alınması gerektiği belirtilmektedir. -İSKİ Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; İmar plan sahası içinde akaryakıt istasyonu lejantı olarak planlanacak parseller için; > Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu ve içmesuyu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı İle borularımız ekseni arasında en az 7 m. yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir. > Atıksu bağlantı projesi İdaremiz İlgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında yine İdaremiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görüşü alınmalıdır. > Atıksu deşarjında "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" gereğince, Akaryakıt istasyonları için arıtma tesisi İhtiyacının ilgili Birimce bildirilmesi halinde topoğrafik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır. denilerek teklife ilişkin 4 maddelik alt yapı görüşü belirtilmiştir. DEĞERLENDİRME: Gaziosmanpaşa İlçesi, Şemsipaşa Mahallesi, (eski 665, 666, 675, 680) parselin Akaryakıt istasyonu alanı ve yol olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı F21C191B paftası üzerine hazırlandığı ve bu pafta incelendiğinde; tasdik sınırı içerisine alınan (eski 665, 666, 675, 680) parselin meri planda yer alan Konut, Konut+Ticaret Alanının iptal edilerek akaryakıt istasyonu alanına alındığı, Akaryakıt İstasyonu alanının bir kısmının iptal edilerek yol alanı olarak düzenlendiği; 1. Tasdik sınırları içindeki alan kısmen akaryakıt istasyonu alanı, kısmen de yoldur. 2. Jeolojik ve Jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 8

9 3. Bahsedilmeyen hususlarda 07/08/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gaziosmanpaşa Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan notları geçerlidir. şeklinde plan notunun önerildiği görülmektedir. Teklife ilişkin; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü bulunmakla birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün yazısında; sayılı parsel üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt satış istasyonunun komşu parselde bulunan yapılarla olan emniyet mesafelerinin TSE'nin ilgili standartlarına ( ve diğerleri) ve İtfaiye Destek Hizmetleri'nin ilgili mevzuatına uyması ve 40 metre cephe şartını sağlaması kaydıyla 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılarak parselin hazırlanan plan tadilatı teklifinde olduğu gibi, "Akaryakıt İstasyonu" alanına alınmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca görülmediği belirtilmekte olup ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce parsel cephesinin yaklaşık 32 metre olduğu belirtilmiştir t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı plan notunda 1/1000 ölçekli plan yapım aşamasında parselin ruhsat aldığı dönemdeki plana uygun olarak gereken yol düzenlemeleri yapılacaktır. ifadesi bulunduğu, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün yazısında tarihli ve 10196/2365 sayılı çalışma ruhsatı bulunduğu belirtilmiş olup, bu tarihte tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planının geçerli olduğu, Ancak Plan Açıklama Raporunda ruhsat tarihi olarak (Eski ) tarihli (Eski 7830/2135) 10196/2365 sayılı ruhsatının olduğu belirtildiğinden, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce faks olarak tarafımıza iletilen Eski gün, 7830/2135 sayılı çalışma ruhsatına göre söz konusu tarihte t.t.li 1/1000 ölçekli planı geçerli olduğu görülmüştür. Söz konusu teklif ile; mevcutta Akaryakıt İstasyonu bulunan parselin mer i planda konut ve konut+ticaret alanlarında kalan kısmının Akaryakıt İstasyonu Alanına alındığı, Akaryakıt İstasyonu Alanının bir kısmının yol alanı olarak düzenlendiği ancak teklif plan notunda yol yazılmasına rağmen lejanta işlenmediği görülmekte olup, teklifin t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür. Denilerek. Gaziosmanpaşa İlçesi, Şemsipaşa Mahallesi, (eski 665, 666, 675, 680) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 11 pafta, (eski ) parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından Kamuya terk edilmesi gereken alanlar kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz. Plan notu ilavesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. 9

10 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 58 Tarih: Dosya No: 2013/1404 KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklara İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 25/06/2013 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) Maltepe Belediye Başkanlığının tarih ve 2013/14093 sayılı yazısı ve eki İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 2013/53 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli U.İ.P.tadilat teklifi. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklara ilişkin tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının Maltepe Belediye meclisinin tarih ve 2013/53 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre gereği istenmektedir. MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden ve dosyasında yapılan incelemeden; Başıbüyük Mah., 1557 ada, 2 parselin m² ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, tarihinde Kamulaştırma sebebiyle edinildiği, 1557 ada 17 parselin m² ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, tarihinde Hükmen Tescil sebebiyle edinildiği, 1696 ada 1 parselin m² ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, tarihinde Hükmen Tescil sebebiyle edinildiği, 1696 ada 2 parselin m² ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, tarihinde Tesis Kadastrosu sebebiyle edinildiği görülmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Rektörlüğü nün gün ve 8981 sayılı yazısında; Söz konusu parsellerin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu ve Marmara Üniversitesine tahsis edildiği belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; 1557 ada 17 parselin Mediko Sosyal, Kültür, Eğitim, Döner Sermaye ve Kamu Tesisleri yapılmak üzere Marmara Üniversitesi ne tahsis edildiği görülmektedir. PLANLARDAKİ DURUM: İlgi (a) yazı ekleri ile 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilen alan, t.t.li 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım imar Planında; Üniversite Alanı, Spor Tesisi Alanı, Park Alanı, Enerji Nakil Hattı, AJE (Ayrıntılı Jeolojik etüt), Dere Koruma Kuşağı, K1 rumuzlu Konut ve Yol Alanında kalmakta iken; t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ile, Spor Tesisi, 15 m.lik yol alanı, Dere Koruma Kuşağı ve park alanının bir kısmı iptal edilerek Üniversite Alanı na alınmıştır t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğinin plan notlarında: 1. Plan onama sınırı, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklar sınırıdır. 2. Plan onama sınırı içerisindeki alan; üniversite alanı, yol alanı, pasif yeşil alan, enerji nakil hattı ve park alanıdır. Üniversite alanında KAKS:2.00 olup; brüt parsel üzerinden hesaplama yapılacaktır. 3. Plan onama sınırı içerisinde, yapı çekme mesafeleri, bloklar arası mesafe, kat yükseklikleri, blok ebatları (eni boyu), TAKS değeri, bina yüksekliği, bağlantı mekanları, çatı şekli, yapı nizamı (Ayrık, Bitişik, Blok), mimari tasarımı ilgilendiren vb. hususlar yönetmeliğe tabi olmayıp mimari 10

11 avan projede belirlenecektir. İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 4. Enerji Nakil Hattının altında TEDAŞ'tan uygun görüş almak kaydıyla, açık-kapalı otopark, oditoryum gibi üniversite ihtiyacına yönelik birimler yer alabilir ve yapılar yapılabilir. 5. Plan onama sınırı içerisindeki yapıların ihtiyaç duyabileceği trafo alanları, TEDAŞ'tan uygun görüş alınmak şartıyla avan proje aşamasında istenilen miktarda gösterilecektir. 6. Arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabi zemin olarak kabul edilecektir. 7. Bu planın onay tarihinden önce (bina yapım tekniklerine uygun olarak) yapılmış plan onama sınırı içinde yer alan yapılar mevcut yapılardır. Bu yapıların kontur ve gabarisi korunacaktır. 8. Bu planda iptal edilmeyen yollar kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli mer'i imar planından istikamet almak şartıyla bu plan şartlarına göre uygulama yapılacaktır. İptal edilen yol vb. alanlarının fonksiyon ve yapılaşma şartları da bu plandan alınacaktır. 9. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve bu raporda belirtilen hususlara uyulacaktır. 10. Açıklanmayan hususlarda onama tarihli Maltepe E-5 Kuzeyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Denilmektedir. Söz konusu alan tasdik tarihli 1/1000 ölçekli E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında; Üniversite Alanı, Spor Tesisi Alanı, Park, Enerji Nakil Hattı (Enerji Nakil Hattının altında kısmen Açık Otopark Alanı), Dere Koruma Bandı ve yol alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki teklifin İlçe Plan ve Proje Müdürlüğünün tarih ve ayılı yazısındaki; tt.li 1/5000 ölçekli Nazım Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan teklif, kamu yararı içerdiğinden; ifraz hattının Sağlık Tesisi kısmındaki iptal edilemeyen artık yol alanlarının iptal edilerek Sağlık Tesisi Alanına alınması, İstanbul Valiliği-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görüş yazısında belirtildiği üzere tt.li plandaki Spor Alanının aynı şekilde muhafaza edilmesi, halinde müdürlüğümüzce uygun görülmekte Şeklindeki görüşü ile Belediye meclisine iletildiği görülmüştür. a) İlçe İmar Komisyonu Görüşü: tarih ve 2013/12 sayılı İlçe İmar Komisyon Raporunda; Maltepe İlçesi 155 pafta, 1557 ada 2 ve 17 parseller; 164 pafta, 1696 ada, 1 ve 2 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili teklif; Bilgi paftasında işlendiği gibi spor tesisi alanı kalmak kaydıyla tadilen komisyonumuzca uygun görülmüştür. denilmektedir. b) İlçe Meclis kararı: tarih ve 2013/53 sayılı İlçe Meclis kararında; Maltepe İlçesi 155 pafta, 1557 ada 2 ve 17 parseller; 164 pafta, 1696 ada, 1 ve 2 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyonunun 12 nolu raporunun aynen kabulüne, Maltepe İlçe Belediye meclisinin 2013/MAYIS ayı toplantılarının tarihinde yaptığı 1.Birleşiminde oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki şekildedir; Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün tarih ve 1187-İBB: sayılı yazısı eki Komisyon raporunda; Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür. Denilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu plan değişikliğine ilişkin 06/07/2012 tarih ve sayılı yazımızda belirtildiği üzere, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda işlem yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir. Denilmektedir. Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünün tarih ve / sayılı yazısında; ilgi yazı ile, Üniversitelerine tahsisli İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi, P.155, 1557 Ada 2 ve 17 parsel sayılı taşınmazlar ile P.164, 1696 Ada, 1 ve 2 parseller üzerinde "Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık ve Eğitim Kompleksi Yerleşkesinin inşaatı çalışmalarının sürdüğünden bahisle; Yerleşkelerinde konuşlanacak binalarından 720 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin 1 yıl içinde hizmete açılmasının hedeflendiği, ayrıca inşaatına başlanan Temel Tıp.Bilimleri Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi ve Nörolojik Bilimler Ek Hizmet Binası Bloğunun 2013 yılında tamamlanarak hizmete alınacağı; Bahse konu çalışmaların yürütülebilmesi için 155 pafta, 1557 Ada, 2 ve 17 parseller ile 164 Pafta, 1696 Ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin hazırlanmış 1/5000 ölçekli NİP tadilatlarının onaylandığı 11

12 belirtilmiş; söz konusu tt tasdik tarihli 1/5000 ölçekli NİP'na uygun hazırlanmış olan 1/1000 alt ölçekli UİP teklifleri ile ilgili Kurum görüşümüzü bildirmemiz istenmiştir. Sözü edilen plan teklifleri incelendiğinde, plan onanma sınırı içerisindeki İdealtepe Trafosunu besleyen Enerji Nakil Hattının korunduğu ve plan notlarında, TEDAŞ'ın uygun görüşü alınmak kaydıyla Üniversite ihtiyacına yönelik yapıların yapılabileceğine dair bir ibare yer aldığı görülmektedir. Bahsedilen planlama çalışmalarında, Enerji Nakil Hattının korunması, Enerji Nakil Hattı salınım sahasında yapılacak binalar için Kuruluşumuz görüşünün alınması ve planlama süreciyle ilgili Kuruluşumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Denilmektedir. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarih ve B.02.2.TED sayılı yazısında; Yapılan inceleme neticesinde söz konusu parseller için tarih 8764 sayılı Enerji Müsaade Belgesinin düzenlendiği ve bu belgeye istinaden tesis edilerek Kurumumuza devir edilecek trafo merkezlerine ait yer tespit tutanağının yapıldığı tespit edilmiştir.yeni yapılacak plan kapsamında plan sınırları içerisinde kalan mevcut tesislerimizin korunması ve ekli yer tespit tutanağında koordinatlarla belirlenen Kurumumuza devri yapılacak alanın imar planında trafo alanı olarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Denilmektedir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tarih ve / sayılı yazısında; konuyla ilgili olarak 24/07/2011 tarih sayılı yazımızda da belirtildiği üzere 1/1000 alt ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılacak alanlarda bulunan spor alanlarının aynı şekilde muhafaza edilmesi halinde yapılacak olan Uygulama İmar Planı çalışmaları uygun görülecektir. Denilmekte olup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gün,10460 sayılı yazısında; Konuya ilişkin bölgede 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmaları yapılacak alanlarda bulunan spor alanlarının muhafaza edilmesi halinde yapılacak olan nazım ve uygulama imar plan değişikliği çalışmaları uygun görülecektir. denilmektedir. Defterdarlık Anadolu yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesinde bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Üniversitenize tahsisli taşınmazlarla ilgili olarak "Başıbüyük Sağlık ve Eğitim Kompleksi Yerleşkesi" teşkil edilecek olduğu belirtilerek, söz konusu çalışmalar için yapılacak plan değişikliğine ilişkin ekler ve 1/5000 ölçekli teklif Nazım imar Planı 08/08/2011 tarih ve 4483 sayılı yazınızla incelenmesi istenildiği, konu ile ilgili olarak 09/09/2011 tarih ve sayılı yazımızla cevap verilmiştir. Söz konusu 18/02/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı bildirilen 1/1000 alt ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiniz 28/12/2012 tarih ve sayılı, 08/01/2013 tarih ve sayılı yazınız ekinde gönderilerek idaremiz görüşünün bildirilmesi istenilmiştir. Uygulama İmar Planı Teklifi Y.Şehir Plancısı Dilber DURMUŞ tarafından teknik yönden incelenmiş olup hazırlanan tarihli raporda, "Plan tadilat önerisinde 15 metrelik yolun kaldırılması ile Nörolojik Birimler Enstitüsünün konumu nedeniyle gürültü kirliliğinin önleneceği, spor tesisleri ve park alanlarının Üniversite alanı içinde planlandığı, yapılması planlanan Üniversite Alan Kompleksinde kamu yararının olduğu görülmekte olup, planlama ilkeleri açısından Uygulama imar Plan değişikliğine itirazı gerektirir bir durumun bulunmadığı sonucuna varıldığı" belirtilmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; İlgi (a) yazı ile Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 1557 ada 2 ve 17 parseller ile 1696 ada 1 ve 2 parsellerde "Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık ve Eğitim Kompleksi Yerleşkesi" inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilmiş olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili olarak idaremiz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. Bahse konu parsellere ilişkin İdaremiz altyapı görüşü aşağıdaki gibidir; 1. Söz konusu parseller yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz konusu alan ile ilgili mevcut (içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu) altyapı tesislerimiz ile dere yapı yaklaşma sınırlarını gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Mevcut ve planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 2. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, ISKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 3. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerimizin bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanması ve ne şekilde deplase edileceğine dair, projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması ve yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 12

13 4. Mevcut ve planlanan atıksu, yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planı uygulamalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Ø300 mm- Ø600 mm arası çaplar en az 5 m, Ø700 mm-ø1200 mm için en az 10 m olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 5. Söz konusu alandan İdealtepe Deresi geçmekte olup; tarih ve B.15.1.DSİ sayılı DSİ yazısı dikkate alınarak dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından İtibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bant imar planlarında servis yolu veya yeşil alan olarak ayrılmalı, bu bantlar içerisinde derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır. 6. Dere yapı yaklaşma alanlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir /27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazıları gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir. Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 8. Küçük vadi tabanlarında atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin gelecekte yapılabilmesi maksadıyla en az 15 metre genişliğinde bir bandın imar planlarında yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir. 9. Yapılacak çalışmalarda; vadi tabanları, dere yatakları ve dere koruma bantlarında kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da vadi tabanı kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve koruma bantları dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 10. Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi durumunda (dere yapı yaklaşma sınırları haricinde), bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında öncelikli ele alınmalıdır. 11. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve taşkın koruma bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. 12. Söz konusu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı ve imar ve taşkın koruma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. 13. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan m yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. 14. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, yağışlı havalarda yağmurcularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Bodrum katları yapılması durumunda, zemin altı katlardan yapılacak atıksu ve yağmurcuyu deşarjlarının terfi sistemler olarak yapılması gerekmektedir. 15. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, yapının atıksu ve yağmursuyu çıkışlarında herhangi bir geri tepme ve su baskını olmaması için çekvalf (tek yönlü emniyet vanası) veya klapeli kapak sistemi uygulaması yapılmalıdır. 16. İstanbul İmar Yönetmeliği Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmündedir. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında 13

14 kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb, donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. 17. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, yapılarda subasman kotu altında kalan kısımlarda, sel ve taşkın riskine yönelik her türlü sızdırmazlık önleminin ve yapıların korunması için alan güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. 18. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda ki binalarda, elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri, makine vb. mekanik teçhizatın su basman kotu üzeride yerleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bodrum katlarda elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri ve mekanik teçhizatın sel ve taşkın etkilerinden en az seviyede etkilenecek koruma önlemlerin alınması gereklidir. 19. Söz konusu planlama alanında yapılacak imar planı tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. 20. İSKİ görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır. Denilmektedir. Ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih ve / sayılı yazısında; Ulaşım Kararı: Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada 2 ve 17 parsel 1696 ada 1-2 parsellerin tt'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı doğrultusunda kısmen Üniversite Alanına, kısmen Yol Alanına alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; İmar planlarına ve Maltepe İlçesi Muhtelif Yollar çalışması ve Başıbüyük Süreyyapaşa Yolu Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı (Revize2) Projesi'ne uygun yol terklerinin bedelsiz yapılması "Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 60m2'lik inşaat alanı İçin 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi, tarih ve UP /25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. Denilmektedir. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; İlgi yazıda Marmara Üniversitesine tahsisli Maltepe İlçesi Başıbüyük mahallesi P.155, 1557 ada, 2 ve 17 no'lu parseller ile P.164, 1696 ada, 1 ve 2 no'lu parsellere ilişkin olarak, 1/1000 Ölçekli U.İ.Plan değişikliği teklifi hazırlandığı belirtilmekte olup, konu ile ilgili Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir. Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında kısmen UA lejantlı 'Uygun Alan'da, kısmen de ÖA-4a lejantlı 'Önlemli Alanlar-4a da kalmakta olup; bu alanlarda Yapay Dolgu ve Kurtköy Formasyonu, Süreyyapaşa Üyesi'ne ait birimler yer almaktadır(ek-1). UA lejantlı alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklıkırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alan kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır. ÖA-4a (Yapay Dolgu) lejantlı alanlarda bulunan dolgular, taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıktan ve yayılımları ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır ve bu alanlarda uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında yukarıda belirtilen araştırmaların yapılması planlama aşamasında plan notu olarak konulmalıdır. 14

15 Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.u.i.plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Denilmektedir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi ile t.t.li 1/1000 ölçekli E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı altlık olarak kullanılarak Maltepe-Başıbüyük 155 pafta, 1557 ada, 2 ve 17 parseller; 164 pafta, 1696 ada, 1 ve 2 parseller ile kadastral boşluğun tasdik sınırı içine alındığı, 15 m.lik yolun kısmen, Spor Tesisi alanının, AJE alanının, Park alanının kısmen Üniversite alanına ilave edildiği, Enerji Nakil Hattının altındaki Otopark alanının iptal edilerek Enerji Nakil hattı ve pasif yeşil alan olarak düzenlendiği, üniversite alanında kalan küçük bir kısmın (Uyarlık cad. çıkmazı sonunda) otopark alanı olarak düzenlendiği, kısmen iptal edilen 15 mt.lik yol boyunca ve parselin güneybatısındaki park alanına komşu olan kısımda ifraz hattı işlenerek ifraz hattı parsel sınırıdır notunun yazıldığı alanın kuzey kısmında meri 1/1000 ölçekli plandaki spor alanı üzerinde trafo alanı düzenlendiği, pafta üzerinde 1. Plan onama sınırı, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklar sınırıdır. 2. Plan onama sınırı içerisindeki alan: üniversite alanı, yol alanı, pasif yeşil alan enerji nakil hattı trafo alanı ve park alanıdır. Üniversite alanında KAKS:2.00 olup; brüt parsel üzerinden hesaplama yapılacaktır. 3. Plan onama sınırı içerisinde, yapı çekme mesafeleri, bloklar arası mesafe, kat yükseklikleri, blok ebatları (eni boyu), TAKS değeri, bina yüksekliği, bağlantı mekanları, çatı şekli, yapı nizamı (Ayrık, Bitişik, Blok), mimari tasarımı ilgilendiren vb. hususlar yönetmeliğe tabi olmayıp mimari avan projede belirlenecektir. İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 4. Enerji Nakil Hattının altında TEİAŞ'tan uygun görüş almak kaydıyla, açık-kapalı otopark, oditoryum gibi üniversite ihtiyacına yönelik birimler yer alabilir ve yapılar yapılabilir. 5. Plan onama sınırı içerisindeki yapıların ihtiyaç duyabileceği trafo alanları, TEİAŞ'tan uygun görüş alınmak şartıyla avan proje aşamasında istenilen miktarda gösterilecektir. 6. Arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabi zemin olarak kabul edilecektir. 7. Bu planın onay tarihinden önce (bina yapım tekniklerine uygun olarak) yapılmış plan onama sınırı içinde yer alan yapılar mevcut yapılardır. Bu yapıların kontur ve gabarisi korunacaktır. 8. Yol alanlarına dair terkler bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz. 9. Plan onama sınırı İçindeki İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklar dışında kalan parsellere dair fonksiyon ve yapılaşma şartları ilgili parsellerin diğer kısımlarının sahip olduğu fonksiyon ve yapılaşma kararı geçerli olup; ifraz hattı parsel sınırı olarak kabul edilecektir. 10. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır. 11. Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (İSKİ, TEİAŞ, AYEDAŞ, Ulaşım Planlama Müdürlüğü vb.) alınacaktır. 12. Açıklanmayan hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararları, Plan Notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Şeklinde plan notları düzenlendiği, ilgi (a) yazı eki meclis kararı ile teklifin Bilgi paftasında işlendiği gibi spor tesisi alanı kalmak kaydıyla tadilen uygun görüldüğü, meclis kararı ile yapılan bu değişikliğin pafta üzerine işlendiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinde yapılan incelemede; Teklife ilişkin Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı'na sadık kalınması şeklinde, İl Sağlık Müdürlüğünün Söz konusu plan değişikliğine ilişkin 06/07/2012 tarih ve sayılı yazımızda belirtildiği üzere, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda işlem yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir. Şeklinde, Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünün Enerji Nakil Hattının korunması, Enerji Nakil Hattı salınım sahasında yapılacak binalar için Kuruluş görüşünün alınması ve planlama süreciyle ilgili Kuruluşlarına bilgi verilmesi şeklinde, 15

16 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün Yeni yapılacak plan kapsamında plan sınırları içerisinde kalan mevcut tesislerimizin korunması ve ekli yer tespit tutanağında koordinatlarla belirlenen Kurumumuza devri yapılacak alanın imar planında trafo alanı olarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Şeklinde; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 1/1000 alt ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılacak alanlarda bulunan spor alanlarının aynı şekilde muhafaza edilmesi halinde yapılacak olan Uygulama İmar Planı çalışmaları uygun görülecektir. Şeklinde Defterdarlık Anadolu yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının "Plan tadilat önerisinde 15 metrelik yolun kaldırılması ile Nörolojik Birimler Enstitüsünün konumu nedeniyle gürültü kirliliğinin önleneceği, spor tesisleri ve park alanlarının Üniversite alanı içinde planlandığı, yapılması planlanan Üniversite Alan Kompleksinde kamu yararının olduğu görülmekte olup, planlama ilkeleri açısından Uygulama imar Plan değişikliğine itirazı gerektirir bir durumun bulunmadığı sonucuna varıldığı" şeklinde İSKİ Genel Müdürlüğünün söz konusu parsellerin yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzaları dışında kaldığı, mevcut ve planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu altyapı hatlarının geçtiği güzergahlar imar planlarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerektiği söz konusu alandan İdealtepe Deresinin geçtiği; tarih ve B.15.1.DSİ sayılı DSİ yazısı dikkate alınarak dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından İtibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bant imar planlarında servis yolu veya yeşil alan olarak ayrılması, bu bantlar içerisinde derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması, Dere yapı yaklaşma alanlarında İdarelerince herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacağı, imar plan uygulamalarında bu alanların yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmesi şeklinde Ulaşım Planlama Müdürlüğünün İmar planlarına ve Maltepe İlçesi Muhtelif Yollar çalışması ve Başıbüyük Süreyyapaşa Yolu Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı (Revize2) Projesi'ne uygun yol terklerinin bedelsiz yapılması "Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 60m2'lik inşaat alanı İçin 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi, tarih ve UP /25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. Şeklinde, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yazılarında ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.u.i.plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görüldüğü şeklinde görüşü bulunmaktadır. İlgi (a) yazı ve eki İlçe Belediye meclisince tadilen uygun görülen teklif ile tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında Üniversite alanına ilave edilen Spor Tesisi alanının 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olarak yeniden spor alanına alındığı, teklif ile tasdik sınırı içinde kalan 15 m.lik yolun kısmen iptal edilerek ve ifraz hattı çizilerek ifraz hattı parsel sınırıdır notu yazıldığı ancak 1696 ada 1ve 2 parsellerin sınırının bir kısmının çizilen ifraz hattına uymadığı Plan onama sınırı İçindeki İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1557 ada, 2 ve 17 nolu parseller, 1696 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluklar dışında kalan parsellere dair fonksiyon ve yapılaşma şartları ilgili parsellerin diğer kısımlarının sahip olduğu fonksiyon ve yapılaşma kararı geçerli olup; ifraz hattı parsel sınırı olarak kabul edilecektir. Şeklinde plan notu düzenlenmekle birlikte tadilata konu parseller ile komşu parseller arasında kalan kadastral yolun yol olarak kullanılamayacak şekilde tanımsız bırakıldığı, Enerji Nakil hattı altında kalan alan tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan tadilatında pasif yeşil alan olarak planlanmış olup, teklif 1/1000 ölçekli plan tadilatında da pasif yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Meri 1/5000 ve teklif 1/1000 ölçekli plan tadilatında Enerji Nakil Hattının altında TEİAŞ'tan uygun görüş almak kaydıyla, açık-kapalı otopark, oditoryum gibi üniversite ihtiyacına yönelik birimler yer alabilir ve yapılar yapılabilir. denilmekle birlikte bu fonksiyonların pasif yeşil alan lejantında kullanılmasının mümkün olmayacağı görülmüştür. Ayrıca, 12 nolu teklif plan notundaki İstanbul İmar yönetmeliği ifadesinin meri İmar Yönetmeliği şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Denilerek. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile

17 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 1557 ada 2 ve 17 parseller, 1696 ada 1 ve 2 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından ve kamu yararı taşıdığından 12 nolu plan notunda geçen İstanbul İmar Yönetmeliği ibaresinin Meri İmar Yönetmeliği olarak düzeltilmesi ve spor alanı olarak gösterilen kısmın 1/5000 ölçekli plana uygun olarak üniversite alanına dahil edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 17

18 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 59 Tarih: Dosya No: 2013/1537 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Plan Tadilatı teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve sayılı yazısında; " İLGİ: a) tarih, 6308 sayı ile Müdürlüğümüzce kaydı alınan dilekçe ve eki teklif dosyası. b) tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve eki gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru TALEP: Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmazın TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı şeklindeki meri 1/5000 ölçekli plan fonksiyonun, KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Ticaret+Konut Alanı şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanılan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) dilekçe ve ekleri ile gereği için Müdürlüğümüze iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) dilekçe eki tarihli Tapu Takyidat Belgesi ve Tapu Sorgulama Sistemi üzerinden yapılan araştırmada, m 2 yüzölçümlü 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmazın Arsan Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği tespit edilmiştir. MEVCUT DURUM: İlgi (a) yazı eki tarih, UP /07 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Plan Değişikliği İnceleme Komisyon Kararı ve 2011 yılı Uydu Fotoğraflarından bahse konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşmamın olmadığı görülmektedir. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmaz; t.t. li 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planında çoğunlukla TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı nda, kısmen de İmar Yolu nda kalmakta ve bahse konu taşınmaza yönelik; 1. Tasdik sınırı, İstanbul ili, Kadıköy İlçesi. Sahrayıcedit Mahallesi, 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sınırıdır. 2. Tasdik sınırı içindeki alan, Turizm Tesis Alanı ve yol alanıdır. 3. Turizm Tesis Alanında; maxtaks:0.35, Emsal:2.5, H:Serbesttir. 4. Turizm Tesis Alanı içinde otel, motel, apart otel yer alabilir. Bu amaç dışında iskân edilemez. 5. Yapı yaklaşma mesafesi 25m lik yoldan ve kavşak kolundan 15m diğer yollardan 5m dir. 6. Tabii zemin kotu altında ve yol cephelerinde çekme mesafelerinin gerisinde kalmak kaydı ile parsel tamamında bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda doğal zemin (hafirsiz zemin) kotu üzerine çıkan kısımlar TAKS'a dahildir. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydı ile bir bodrum kat iskân edilebilir, emsale dâhil değildir. 7. Kot alınacak nokta İstanbul imar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir. 8. 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya geçmeden uygulama yapılamaz. 9. Uygulama aşamasında parsel bazında ayrıntılı zemin etüt raporunda belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır. 10. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır. 18

19 11. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği ve meri 1/5000 ölçekli plan hükümleri geçerlidir." şeklindeki plan notları yer almaktadır, t.t.'li 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planında da çoğunlukla TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı nda, kısmen de İmar Yolu nda kalmakta ve bahse konu taşınmaza yönelik; 1. Tasdik sınırı, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, 1 75 pafta, 3162 ada, 204 parsel sınırıdır. 2. Tasdik Sınırı içindeki alan; Turizm Tesis Alanı ve Yol Alanıdır. 3. Turizm Tesis Alanında maxtaks:0.35, Emsal:2.5 H:Serbesttir. 4. Turizm Tesis Alanı içinde otel, motel, apart otel yer alabilir. Bu amaç dışında iskan edilemez. 5. Tabii zemin kotu altında ve yol cephelerinde çekme mesafelerinin gerisinde kalmak kaydı ile parsel tamamında bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda doğal zemin (hafirsiz zemin) kotu üzerine çıkan kısımlar TAKS a dâhildir. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydı ile bir bodrum kat iskan edilebilir, emsale dâhil değildir. 6. TAKS değerleri içinde kalmak kaydı ile blok ebat ve şekilleri serbesttir. 7. Turizm Tesis Alanında fonksiyonun özelliği gereğince 1. Bodrum kat ve zemin katta lobby ve konferans salonu, toplantı ve sergi salonu gibi işlev alanları yer alacağından kat yükseklikleri avan proje ile belirlenecektir. 8. Uygulama Belediyesince onanacak Avan Projesine göre yapılacaktır. 9. Uygulama aşamasında parsel bazında ayrıntılı zemin etüd raporunda belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır. 10. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 11. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır. 12. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği ve meri 1/1000 ölçekli plan hükümleri geçerlidir. 13. Otopark ihtiyacı, İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre parsel alanı içinde karşılanacaktır. 14. Uygulama aşamasında giriş-çıkışlar ve otopark alanı ile ilgili olarak UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) Kararı alınacaktır gün ve M34.0.İBB M6/ sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşüne göre uygulama yapılacaktır. 16. Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. 17. İskân edilen 1. bodrum katta TAKS değeri aşılamaz şeklindeki plan notları yeralmaktadır, KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: - 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yönelik ilgi (a) dilekçe eki tarih, sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüş yazısında; Sonuç itibariyle, UA lejantlı alan, her ne kadar yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alan olsa da, uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumları ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması şartıyla, ilgi dilekçe talebi 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. - 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yönelik ilgi (a) dilekçe eki tarih, TN: sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüş yazısında; ULAŞIM KARARI: Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, 175 pafta, 3162 ada, 204 parselin TAKS:0.35, KAKS:2.5, H:Serbest yapılanma şartlarında Turizm Tesis Alanı lejantından KAKS:2.5, H:Serbest yapılanma şartlarında T+K simgeli Ticaret+Konut Alanı lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklif; inşaat alanı ve yoğunluk artışına sebep olarak ulaşıma ilave yük getireceği düşünüldüğünden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. - 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yönelik ilgi (a) dilekçe eki tarih, TN sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü kurum görüş yazısında; Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır. Ancak söz konusu taşınmazın plan gereği kamuya terk edilmesi gereken alanları bulunduğu görülmüştür olup taşınmaz maliki tadilat tekliflerinin onaylanması halinde parsellerinin plan gereği kamu hizmet alanlarına (Yollar, Yeşil alanlar) ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz terk edeceklerini plan notu olarak belirtmiştir. 19

20 denilmektedir. DEĞERLENDİRME Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmazın meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarından önceki plan-planlama süreci incelendiğinde; Söz konusu taşınmazın önceden tt li 1/5000 Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planında kısmen TAKS:0.35 KAKS:2.07 H:Serbest yapılanmalı Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı nda, kısmen TAKS:0.25 KAKS:2.07 H:Serbest yapılanmalı Konut + Ticaret Alanı nda, kısmen de İmar Yolu nda kaldığı, Devam eden süreçte t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı ile bahse konu taşınmazın E:3.00 max.taks:0.35 H:Serbest yapılanma koşullarında "Turizm Tesis Alanı" ve Yol Alanı na alındığı, bu plana yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlandığı tarih, 2312 nolu İBB Meclis Kararı ile uygun görülen t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı ile Emsal değerinin 3.00 dan 2.50 ye indirilmesi suretiyle diğer plan kararlarının muhafaza edildiği, bahse konu t.t.li 1/5000 ölçekli İtiraz Nazım İmar Planında yukarıda belirtilen 11 adet plan notunun yeraldığı, t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı doğrultusunda, tt li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında tadilat yapılması suretiyle tarih, 122 nolu İBB Meclis Kararı ile uygun görülen t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının oluştuğu, bahse konu planda anılan taşınmazın kısmen TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı nda, kısmen de İmar Yolu nda kaldığı, t.t.'li 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planında ise yukarıda belirtilen 17 adet plan notunun yeraldığı tespit edilmiştir. İlgi (a) dilekçe ekinde yer alan 1/5000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; söz konusu teklifin, G22A02B rumuzlu t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı üzerine hazırlandığı ve teklife konu 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmazın kısmen TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı, kısmen de İmar Yolu şeklindeki meri plan fonksiyonun, KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Ticaret+Konut Alanı ve Yol Alanı şeklinde değiştirildiği ve 1/5000 ölçekli teklif plana ilişkin; 1. Plan onama sınırı, İstanbul ili, Kadıköy İlçesi. Sahrayıcedit Mahallesi, 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sınırıdır. 2. Plan onama sınırı içindeki alan Ticaret+Konut ve Yol Alanıdır. 3. Ticaret+Konut Alanında Emsal:2.50, H:serbesttir. 4. Ticaret+Konut Alanında bodrum ve zemin katlarda ticaret olmak üzere üst katlarda konut yapılabilir. Bodrum ve zemin katlardaki ticaret alanında iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, sergi salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, banka, yönetim ve finans kurumları vb. tesisler yer alabilir. 5. Tabi zemin kotu altında ve yol cephelerinde çekme mesafelerinin gerisinde kalmak kaydı ile parsel tamamında bodrum kat yapılabilir. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen bodrum katlar emsale dâhil değildir. 6. Uygulama; 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onanmasına müteakip ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 7. Ticaret+Konut Alanında; fonksiyonları gereği zemin ve bodrum katlardaki kat yükseklikleri avan proje ile belirlenecektir. Bağımsız bölüm oluşturmamak kaydıyla asma kat yapılabilir. 8. Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı zemin etüd raporunda belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır. 9. Otopark ihtiyacı, İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre parsel alanı içinde karşılanacaktır. 10. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 11. Bu planda belirtilmeyen hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notlarının getirildiği görülmektedir. İlgi (a) dilekçe ile talep edilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Ulaşım Planlama Müdürlüğünce uygun görülmediği, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce şartlı uygun görüldüğü, Kamulaştırma Müdürlüğünce ise söz konusu taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir encümen kararına rastlanılmadığının ifade edildiği görülmektedir. Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 175 pafta, 3162 ada, 204 parsel sayılı taşınmazın TAKS:0.35 KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Turizm Tesis Alanı şeklindeki tt li meri 1/5000 ölçekli plandaki fonksiyon ve yapılanma koşullarının, KAKS:2.5 H:Serbest yapılanmalı Ticaret+Konut Alanı şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanılan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 20

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar 07.03.2016 28 Özü Belediye Meclisini Teşkil Eden Üyeler MECLİS KARARI Yakuplu Mahallesi 542 adanın doğusunda kalan otopark alanına ilişkin plan tadilatı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 10/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

parselin bir kısmı, 5 ada 9, 13 ve 22 sayılı parsellerin bir kısmı ile 5 ada 22 sayılı parselin

parselin bir kısmı, 5 ada 9, 13 ve 22 sayılı parsellerin bir kısmı ile 5 ada 22 sayılı parselin T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/30 Tarih : 03.08.2017 KONUNUN ÖZÜ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin 09.05.2017 tarih ve 637 sayılı Meclis Kararı ile tadilen uygun

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 240 Tarih: 16.03.2012 Dosya No: 2012/672 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: 12355 Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.11.2016

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık, 12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı Kadastral Alandan geçen İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 95 Tarih: 13.12.2012 Dosya No: 2012/2678 KONUNUN ÖZÜ: Tuzla

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar 05.10.2015 143 Özü MECLİS KARARI Gürpınar bölgesinde İSKİ tarafından dere düzenlemesi yapılan alanlarda koruma bantlarının imar planlarına işlenmesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih, 2017/16876 sayılı

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 63 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/154 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1056 ada 2

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ, 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 14.11.2012 Dosya No: 2012/2361 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 3 pafta 12

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: 13.09.2012 Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR

İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU İçindekiler 1.PLANLAMA ÇALIŞMASININ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 53 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/562 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Kartaltepe, 603 ada 6 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 81 Tarih: 13.06.2012 Dosya No: 2012/1502 KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, O-2

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM TEMMUZ AYI'NIN 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM TEMMUZ AYI'NIN 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Soğanlık, 139-2 pafta, 1101 ada, 4-5-6 parsellere ilişkin 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 15.05.2012 Dosya No: 2012/288 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye, Y.Dudullu Mah. 16 pafta Yeni 14088 (Eski

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 16.01.2015 Dosya No: 2014/1496-1987 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, 75 pafta, 292 ada, 224 (eski

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU Rapor No: 153 Tarih: 11.07.2013 Dosya No: 2013/1511 KONUNUN ÖZÜ:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 116 Tarih: 12.04.2012 Dosya No: 2011/1267 KONUNUN ÖZÜ: 01/04/2003 onay tarihli Bakırköy Merkez ve Ataköy

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/32 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: Mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulamasındaki DOP oranlarının korunması ve yapılacak olan

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 35 Tarih: 12.06.2012 Dosya No: 2012/1118 KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Uygulanan İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih, 2016/13618 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/31 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: 21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notları, 09.06.2011 tasdik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 205 Tarih: 16.08.2012 Dosya No: 2012/1316 KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu-Esenyurt

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 106 Tarih: 14.05.2015 Dosya No: 2015/756 KONUNUN ÖZÜ: NİP-7654 PIN numaralı 1/5.000 ölçekli Kartal Kordonboyu

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı