PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI"

Transkript

1 PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

2 İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Döngü Yönetimi 3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. Mevcut durum Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi 4. Hedef Analizi 5. Strateji Analizi 6. Mantıksal Çerçeve Matrisi 4. Sürdürülebilirlik 5. İzleme 6. Değerlendirme

3 PROJE NEDİR? Projeler, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanır. Bir proje her zaman... Geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olmalı ve bunu desteklemelidir. Fakat, Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade yeni bir şey oluşturmalı/geliştirmelidir. Ve Belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik açıkça tanımlanmış amaçları, Açıkça tanımlanmış hedef grup(lar)ı, Açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları Başlangıç ve bitiş tarihi Belirlenmiş bir dizi kaynağı ve bütçesi olmalıdır.

4 Proje Kurgusu Nasıl Yapılmalı? 1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması

5 Proje Döngüsü Proje Fikrini Belirleme Değerlendirme Proje Fikrinin Analizi Uygulama Ön Değerlendirme Finansman 6 Aşama

6 Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu tasarım aşaması Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama Finansman: Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması aşaması Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması

7 Bağlantılar Bütünsel Yaklaşım (ıntegrated Approach) Standartlaştırılmış Dokümanlar Ulusal\Sektörel Amaçlar Ana Format Mantıksal Çerçeve Finansman Teklifi 1. Özet 2. Projenin Arka planı 3. Sektör ve Problem Analizi Yıllık Raporlar 4. Proje\Program Tanıtımı 5.Varsayımlar, Riskler ve Esneklikler 6.Uygulama Faaliyet ve Kaynak Çizelgeleri İş Planı İş Planı İş Planı Bütçe Bütçe Bütçe 750 Maaşlar Harcırahlars Araç Gid Office Tel/Fax Tohum Gübre Değerlendirme Raporları Ek:Mantıksal Çerçeve

8 Neden Proje Döngüsü Yönetimi? Klasik projelerde en çok görülen eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları

9 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Logical Framework Approach) Projenin en önemli yönleri, 16 kutulu bir matris içerisinde özetlenir : Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı) Projenin neyi başarmasının beklendiği (Projenin Kapsamı ve Göstergeler) Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) Projenin başarısı için hangi faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar)

10 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Logical Framework Approach) Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları) Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların ya da şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar) Projenin maliyetinin ne olacağı (Maliyetler) Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar)

11 Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Proje Genel Hedefi Projenin Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar

12 ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Paydaşları Tanımlama Tanımlama Analiz Sonuç Çıkarma Alternatifleri Seçme Mevcut Durum ve Paydaş (Stakeholder) Analizi Önemli proje taraflarının, hedef grup ve projeden fayda sağlayacakların belirlenmesi ve tanımlanması; hangi problemler ilerde ortaya çıkacak ve hangi potansiyeller kullanılabilecek Sorun Analizi Ana sorunların, sınırlamaların ve olanakların tanımlanması ve sebep-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Hedef Analizi Tanımlanan problemlerden amaçların oluşturulması ve araç-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi Amaçları gerçekleştirecek farklı stratejilerin tanımlanması ve en uygun stratejilerin seçilmesi. Ayrıca, ana amaçların belirlenmesi (genel amaç ve proje amacı) Proje Mantığını Belirleme Belirleme ve İşlevselleştirme Mantıksal çerçeve Proje/program yapısının tanımlanması, aralarındaki iç mantıksal tutarlılığın test edilmesi, amaçların ölçülebilir şekilde formüle edilmesi ile araçların ve maliyetlerin genel olarak tanımlanması Faaliyet çizelgesi Faaliyetlerin sıralarının ve birbirlerine bağımlılığının belirlenmesi; sürelerinin tahmin edilmesi ve kilometre taşları belirlenerek sorumlulukların dağıtılması Kaynak çizelgesi Faaliyet çizelgesinden hareketle girdilerin seçikleştirilmesi ve bütçenin hazırlanması

13 Proje Kurgusu > Analiz Aşaması 1. Mevcut Durum Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi 4. Hedef Analizi 5. Strateji Analizi

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ Mevcut durum analizi, uygun bir proje tasarımında bulunmak için projenin kapsamı ve yerel halkın çıkar ve ihtiyaçları hakkında olabildiğince bilgi sahibi olma sürecidir. En iyi bilgilenme/öğrenme, çeşitli paydaş grupları ile yapıldığında olur. Etkileyici ve daha çok öğrenmeye açık bir durum analizi sorunun niteliği ve etkileri açısından önemlidir. 1. İyi bir literatür taraması 2. Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri 3. Toprak kullanım özellikleri 4. Çevresel sorunlar ve riskler 5. Temel altyapıya ilişkin bilgiler 6. Alana ait istatistikler 7. Hükümet politikaları ve programlar 8. Alanın sosyo-kültürel göstergeleri 9. Alanın ekonomik göstergeleri

15 Grup Çalışması I MEVCUT DURUM ANALİZİ Seçtiğiniz Proje konusu ile ilgili olarak; mevcut durumu ortaya koyun. 2. İstatistiki bilgileri ve bu bilgilerin kaynaklarını ekleyin.

16 PAYDAŞLAR ANALİZİ Kim? Paydaş, belirlenen problemleri çözmede veya projeye ilişkin olarak arzu edilen sonuçlara ulaşmada çıkarı/rolü olan herhangi bir insan grubudur. Örneğin: Devlet kurumları Özel sektör grupları, şirketler Sivil toplum grupları Toplumun üyeleri (çiftçi/tüccar, kadın/erkek, genç/yaşlı, zengin/ yoksul)

17 Neden paydaşlar analizi? Bir sorunun çözülmesi veya bir mal ya da hizmetin üretilmesi hiçbir zaman tek taraflı olarak gerçekleştirilemez. Proje konusuyla ilgili tüm tarafların bir fikri vardır ve çözüm tüm bu fikirlerin bileşkesidir. Paydaşlar analizi, tüm tarafların fikirlerini öğrenmek ve sonuçta bileşke fikri ortaya çıkarmak için yapılır.

18 Paydaşlar Analizi A-Proje Sahibi Kuruluş Projeyi hazırlayan kuruluş B-Proje Ortakları Proje konusu ile ilgili ve proje sorumluluğunu paylaşan kurum/kuruluşlar C-Hedef Grup(lar) Projenin gerçekleştirilmesinden doğrudan ve olumlu etkilenen grup veya gruplar. Proje bu gruplar için yapılmaktadır. D-Paydaşlar: 1Birincil Paydaşlar Proje konusu ile doğrudan ilişkili ve sonuçlardan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olan gruplar 2. İkincil Paydaşlar Proje konusu ile dolaylı olarak ilişkili ve sonuçlardan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olan gruplar. Birincil paydaşlara hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar da ikincil paydaş sayılır.

19 Birincil Paydaşlar Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır.

20 İkincil Paydaşlar Birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme ve iştirakçi kuruluşlardır.

21 PAYDAŞLAR ANALİZİ Paydaşlar Analizi Proje ile bir bağı olan kişileri, grupları, örgütsel yapıları tanımlar, Proje açısından önemli olabilecek grupların ve kişilerin çıkarlarını ve beklentilerini tanımlar. Paydaşlar Analizi için yapılması gerekenler Temel grupları/kişileri tanımla Sınıflandır (yararlanıcılar, uygulayıcılar, vs) Karakteristik özelliklerini belirle ve analiz et Proje açısından sonuçları tanımla

22 Paydaş Analiz Tablosu

23 Grup Çalışması II PAYDAŞ ANALİZİ Seçtiğiniz Proje konusu ile, doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan paydaşları belirleyin. 2. İlgili tüm kesimleri kapsadığınıza emin olun. Proje paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.

24 SORUN ANALİZİ Sorun analizi, sorunların esas nedenlerini bulmak, sorunun köküne inmek anlamını taşır. Bizim sorun olarak gördüğümüz ve birbirinden bağımsız olarak düşündüğümüz bir çok sorun aslında bir tek ana sorunun uzantıları olabilir. Örnek Midenizde bir ağrı var ve doktora gittiniz.

25 Niçin Yapılır? Sorun Analizi Ana Sorun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur Bir odak sorun seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir

26 Sorun Analizi Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular: Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Bu sorunun kaynağı nedir? Bu sorun görmezden gelinirse sonucu ne olur? Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

27 Sorun analizi sırasında neler yapılmalı? Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın. Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan etkileyen sorunları sıralayın. Şemada yer alan sorunların hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunların belirtilmemesine dikkat edin. Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları, sorun ağacından ayıklayın. Bu tür genel sorunları, sonraki aşamalarda varsayım ya da önkoşul olarak kullanabilirsiniz.

28 SORUN AĞACI SONUÇ NEDEN

29 Sorunları Hiyerarşik Sırada Düzene Koymak Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası) Bir başlangıç sorunu seç Başlangıç sorunu ile bağlantılı diğer sorunları araştır Neden-sonuç ilişkisini kur Başlangıç sorununa doğrudan sebep olan sorunları aşağı yaz Başlangıç sorunundan doğrudan etkilenen sorunları yukarı yaz

30 Sorunları Hiyerarşik Sırada Düzene Koymak Benzer şekilde diğer tüm sorunları birbirleriyle karşılaştırarak yerleştir Sorunları sebep-sonuç oklarıyla ilişkilendir Ağacın tamamını gözden geçir ve tamamlılığını ve geçerliliğini kontrol et

31 XXXX Projesi SORUN AĞACI ÖRNEK SONUÇLAR SEBEPLER

32 Sorun Analizi > Neden Proje Yapıyorum? 1. Sorun Analizi Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki nedensonuç ilişkilerinin ortaya konması ile Sorun Ağacı elde edilir

33 Grup Çalışması III SORUN ANALİZİ Bir sorun belirleyin ve sorunun nedenlerini grup olarak tartışın. 2. Neden-sonuç bağlantılarına dikkat ederek sorunları ağaca yerleştirin.

34 Hedeflerin Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

35 HEDEF AĞACI AMAÇ ARAÇ

36 HEDEF AĞACI

37 Hedef Analizi > Neye Ulaşmak İstiyorum? 3. Hedef Analizi Problem ağacını oluşturan negatif tespitler çözüme dönüştürülür ve olumlu gerçekleşmeler - hedefler - olarak ifade edilir. Hedef Ağacı elde edilir

38 Grup Çalışması IV HEDEF ANALİZİ Sorun ağacını oluşturan negatif tespitleri pozitif hale getirin. Araç-amaç bağlantılarını kontrol edin. Hedefleri hedef ağacına yerleştirin.

39 Strateji Analizi > Hedefime Nasıl Ulaşacağım? Bu aşama, kendi kapasitemizi tanıdığımız ve tanımladığımız aşamadır. Yeteneklerimizi, gücümüzü, güçsüz yanlarımızı ortaya koymamız gerekir. Strateji Analizinin Hedefi şudur: Belirlenen (muhtemel) amaçları bir dizi fizibilite (olabilirlik) kriterine göre analiz etmek; Proje uygulaması için uygun stratejiyi seçmek

40 Strateji Analizi > Hedefime Nasıl Ulaşacağım? Strateji Analizi Ortaya konacak kriterler ışığında hangi hedeflere odaklanılacağı ve hangi hedeflerden vazgeçileceğinin tespit edildiği analizdir. Temel kriterlere örnek:

41 Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler Maliyetler Farklı Paydaşların Bakış Açıları Faydaların Zaman Perspektifi Mevcut Kaynaklar Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler Politik Yapılabilirlik Verimlilik ve Etkinlik Sosyal Kabul Edilebilirlik Eşitsizliklerin (Kadın- Erkek) Giderilmesine Katkısı Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

42 Strateji Analizi > Hedefime Nasıl Ulaşacağım?

43 Strateji Analizi > Hedefime Nasıl Ulaşacağım?

44 Proje kaplama alanı STRATEJİ ANALİZİ

45 Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Hedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verin Stratejiyi seçin Seçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayın Hedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verin Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel amaç, proje amacı, sonuçlar) Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi) Olası etkinlikleri tanımlayın

46 Grup Çalışması V STRATEJİ ANALİZİ Hedef ağacınızı inceleyin. Yapabileceklerinizi tartışın. Stratejinizi belirleyin.

47 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 3.Doğrulama kaynakları 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 4 Araçlar Maliyetler 5 Not: Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması çerçevesinde oluşturulurken, gerektiği takdirde diğer kısımlar kontrol edilmeli ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmelidir. Ön koşullar

48 Proje Kurgusu > Planlama Aşaması Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır. Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir. Sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalar, projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevlerdir. faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer, inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.) Uygulama Araçları/Yöntemleri BÜTÇE/MALİYET

49 SONUÇLAR/ ARA HEDEFLER MANTıKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

50 Varsayımlar Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerdir. Niçin gereklidirler? Müdahale mantığı asla gerçek durumu kapsayamaz Dışsal faktörler başarı üzerinde önemli etkilere sahiptirler ve tanımlanarak dikkate alınmalıdırlar. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır

51 Varsayımlar Varsayım: Bir projenin başarısı için gerekli olan, Proje yönetiminin kontrolünde olmayan, Proje uygulaması sırasında izlenmesi gereken, bir koşuldur.

52 Varsayımlar Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir : Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri, Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşımı Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler

53 Varsayımların Oluşturulması Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulların belirlenmesi, Hiyerarşik sıralamada, seçilen strateji ile tam olarak kapsanamayan ancak projenin başarısı açısından önemi bulunan dışsal faktörlerin ifade edilmesi, Bu faktörlerden hangilerinin Genel Amacın, Proje Amacının veya Sonuçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunun belirlenmesi ve mantıksal çerçevenin uygun seviyesine yerleştirilmesi,

54 Varsayımların Yerleştirilmesi Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı Projenin Genel Hedefi Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Projenin Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet... Ön-koşullar

55 Sonuçlar

56 Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım? Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ayrıca göstergeler SMART olmalıdır.

57 Ne İşe Yararlar? Genel Amacın, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gereklidir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.

58 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Smart Olmalı o SPECIFIC (Belirli), ölçmesi gereken şeyi ölçen o MEASURABLE (Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler içerisinde tarafsız olarak doğrulanabilir olmalı o AGREED UPON (Üzerinde uzlaşılan) Bütün taraflar göstergenin özelikleri konusunda uzlaşmış olmalı o REALISTIC & SENSITIVE (gerçekçi ve duyarlı) Proje hedefleri ile ilgili ve değişime duyarlı olmalı o TIME BOUND & COST EFFECTIVE (Süreli ve maliyet etkin)

59 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergelerleri Özgün Kılmak İçin QQT Testini Uygula Hedef İlköğretim öğretmenlerine hizmet içi eğitim sağlanması Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler (TDG) Quantity - Miktar Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine hizmet içi eğitim sağlandı Quality - Kalite Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda hizmet içi eğitim sağlandı Time - Zaman Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine Eylül 1996 ya kadar eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda hizmet içi eğitim sağlandı

60 DOĞRULAMA KAYNAKLARı Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin formüle edilmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.).

61 DOĞRULAMA KAYNAKLARı Özel anketler Maliyet Faydalananlarla görüşmeler Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler Mevcut istatistiki bilgiler Yönetim raporları İdari raporlar Karmaşıklık

62 Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge & Doğrulama Kaynağı -Örnek Proje Tanımı Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge Doğrulama Kaynakları Genel Hedef Yerel halkın yaşam koşulları iyileşti Balıkçılıktan elde edilen gelir 2006 yılına kadar % 30 artar Turizm geliri 2006 yılına kadar % 30 artar. DİE nin sosyoekonomik anket raporu Proje amacı Nehir suyu kalitesi arttı Balık tüketimine bağlı hastalıklar 2006 yılına kadar % 80 oranında azalır. Balık yakalama 2006 yılına kadar % 80 oranında artar. (sabit stokla) Bölgesel hastane ve tıbbi istatistikler Nehir Otoritesi ve Kooperatiflerin Raporları Sonuç Hanelerin ve fabrikaların doğrudan kirli su atıkların azaltıldı 2006 ya kadar fabrika Atık sularının % 70 i ve evsel atık suların %80 i arıtılır. Belediyelerin anket raporu

63 MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedefler Kırsal alanda kadının ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasının sağlanması Çalışan ve ailesine gelir getiren faaliyetler bulunan kadın sayısında artış sağlandı İşsizlik oranı azaldı Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl İşsizlik ispatlarım? verileri Ailelerin gelir seviyelerin artış Hane başına milli gelir rakamı Resmi ekonomik veriler Özel Amaç Gelir getirici faaliyetler ile kadının aile geçimine katkı sağlaması Meslek eğitimi ile kadının işgücüne katılımının teşvik edilmesi Kadının çalışması ve ailesine gelir getirmesi önündeki önyargıların giderilmesi 20 kadın arıcılık ile gelir etmeye başladı 20 kadın halı-kilim dokuma ile gelir elde etmeye başladı 20 kadın yöresel mutfak ürünlerini satarak kazanç elde ediyor 20 kadın mesleki eğitim alarak istihdam edildi Kadının çalışmasına karşı çıkanlarda azalma (çalışan kadınların aileleri) Aracılıktan eldi edilen geliri gösteren resmi veriler Kayıtlı kadın istihdamı Kadın işletmecilerin gelir beyanı Kooperatif gelir beyanı Varsayımlar-Riskler: Hedef grubun projeye ilgi göstermesi Genç kızların ailelerinin desteği Arıcılığın yapılmasına destek olan doğal dengenin sürmesi Ekonomik istikrarın sürmesi Sonuçlar Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı Kadının çalışması veya gelir getirecek çalışma yapmasının önündeki engeller kısmen de olsa giderildi Mesleki eğitim sağlanması ile kadınların işgücüne katılımı teşvik edildi Kadın meslek eğitim merkezi kuruldu 20 kadına arıcılık eğitimi verildi 20 kadına halı-kilim dokuma eğitimi sağlandı 20 kadına pazarlanabilir yöresel mutfak ürünlerini eğitimi sağlandı 60 kadına pazarlama eğitimi ve danışmanlığı verildi Kadın kooperatifi kuruldu İki çalışma gezisi yapıldı 20 kadın istihdam edildi Eğitim tutanakları Toplantı kayıtları Danışmanlık faturaları Proje raporları Çalışma gezisi raporu Varsayımlar-Riskler: Hedef grubun projeye ilgi göstermesi Genç kızların ailelerinin desteği Arıcılığın yapılmasına destek olan doğal dengenin sürmesi Ekonomik istikrarın sürmesi

64 MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Faaliyet Bileşenleri 1. Hazırlık faaliyetleri 2. Eğitimler Faaliyetin maliyetleri Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım? 2. Proje için gerekli eğitim ekipmanının temin edilmesi 3. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 4. Kadın Meslek Eğitim Merkezi Renovasyonu 5. Meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi 6. Arıcılık/halı-kilim/yöresel mutfak gibi konularda eğitimler düzenlenmesi 7. Eğitim alan kızların pazarlama eğitimleri ve danışmanlığı 8. Kooperatif kurulması için teknik destek sağlanması Araçlar: 1. Proje ekibi 3. Danışmanlık hizmeti 4. Satın alma ihalesi 5. Ekipmanlar 6. İnşaat ihalesi 7. Yenilenmiş eğitim merkezi 8. Çalışma gezileri 9. Tanıtım ve görünürlük aktiviteleri (afiş, broşür, yayın vb.) Maliyetler: nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? İnsan kaynakları Seyahat Ekipman alımı Ofis giderleri Hizmetler Diğer harcamalar Yedek akçe İdari giderler TOPLAM BÜTÇE: ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır. 9. İyi uygulamaları görmek için Beypazarı ve Safranbolu ya çalışma gezisi 10. Önyargıların kırılması için topluma yönelik bilgilendirme faaliyetleri

65 Grup Çalışması VI MANTIKSAL ÇERÇEVE ANALİZİ Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar: Projenizin başlaması/uygulanması için engeller/şartları tanımlayın Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz göstergeleri doğrulayan kaynakları belirleyin MANTIKSAL ÇERÇEVE TABLONUZU DOLDURUN!!

66 Proje Kurgusu > Planlama Aşaması Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Bütçet Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Bütçe Bütçe

67 Bir faaliyet Planı: Faaliyet Planı Hedefe Yönelik Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını Sürdürür Faaliyetleri Operasyonel Detaylara Ayırır Faaliyetlerin Sırasını, Süresini ve Önceliğini Netleştirir Kilometre Taşlarını Belirler Yönetim ve Uygulama Sorumlulukları ile Yönetim Görevlerini Dağıtır

68 FAALİYETLERİN SıRALANMASı ARA HEDEF SONUÇ Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet

69 FAALİYET PLANI Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları: Ana faaliyetlerin listelenmesi; MÇ deki faaliyetler operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarak kullanılabilir. Faaliyetleri detaylandırmak; Faaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır.

70 FAALİYET PLANI Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; Faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağıımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.

71 KAYNAK PLANLAMASI Bir kaynak planı: Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder, Büyçe Bütçe Salaries Bütçe Salaries Allowances Vehicle Op Maaşlar Allowances Vehicle Office Op Harcırahlar Office Tel/Fax Araç Tel/Fax Seeds Ofis SeedsFertiliser Tel/Faks TohumFertiliser Fertiliser

72 DEĞERLENDİRME... SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... Çevre korumas ı Sosyokültürel konular Toplumsal cinsiyet Uygun teknoloji Sürdürülebilirlik, projenin gerçekleştirilmesi için sağlanan dış yardım bittikten sonra da, projenin yarar üretmeye devam etmesi demektir. Diğer bir ifade ile projenin, proje sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin kalıcılığının sağlanması ve yararlanıcılar, ilgili taraflar ve proje uygulayıcısı tarafından içselleştirilmiş olmasıdır. Kurums al ve yönetsel kapasite Politika desteği Ekonomi k ve mali rasyonell ik Benimseme, içselleştirme

73 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... Politika desteği Uygun teknoloji Proje alanına ilişkin hükümetin Bir politikası var mı? Proje sonuçlarına hükümetin yeterli desteği vereceğine dair kanıtlar var mı? Seçilen teknolojinin karşılanabilir bir maliyetle kullanılacağına ve yerel koşullara uygunluğuna ilişkin yeterli kanıtlar var mı?

74 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... Çevre korumas ı Sosyokültürel konular Projenin sonuçlarının çevre üzerinde zararlı sonuçları var mı? Olası bir zarara karşı yeterli tedbir alındı mı? Proje sosyokültürel normları dikkate alıyor mu? Projede eşit erişim ve eşit yararlanma ilkeleri dikkate alındı mı?

75 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... Toplumsal cinsiyet Projede kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının eşit bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alındı mı? Kurums al ve yönetsel kapasite Proje sahibi kuruluş yeterli kapasite ve kaynağa sahip mi?

76 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... Benimseme, içselleştirme Ekonomik ve mali rasyonelli k Tüm cinsiyet gruplarının projeyi desteklediğine ilişkin ne tür kanıtlar var? Hedef gruplar proje içinde aktif rol alıyorlar mı? Projenin sağlayacağı yararların, böylesi bir maliyeti haklı çıkaracak kadar önemli olduğuna ilişkin yeterli kanıt var mı?

77 İZLEME İş planı İş planı İş planı İzleme, proje yönetiminde günlük faaliyetlerin bir parçasıdır. Projenin uygulama takvimine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Planlanan faaliyetlerin yeniden yönlendirilmesi ya da yeniden düzenlenmesine imkan verir. Bir başka deyişle İzleme, yapılan işlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir.

78 İZLEME İzleme Hangi faaliyetler gerçekleştirildi ve nasıl bir ilerleme sağlandı? Sıklık Haftalık Bütçe-faaliyet maliyetleri Faaliyetlerde arzu edilen sonuçlara ulaşıldı mı? Bu sonuçlar proje hedeflerine bizi ne kadar yaklaştırdı? Aylık Üç aylık Altı aylık Proje çerçevesinde nasıl bir değişim oluyor? Varsayımlar doğru mu? Altı aylık Göstergeler nasıl? Altı aylık

79 DEĞERLENDİRME Değerlendirme izlemeden daha geniş bir perspektifi içerir. Projenin doğru yapılıp yapılmadığının cevabını verir Proje amacı ve hedefinin gerçekleşmesine yönelik ilerlemenin izlenmesidir Proje süresi boyunca çeşitli zamanlarda değerlendirme yapmak olanaklıdır, ara, nihai, ex post Proje dışından uzman kişiler tarafından yapılmalıdır

80 İZLEME ve DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ FARK İzleme proje faaliyetlerinin uygulanmasını kayıt altına alırken, değerlendirme hedeflere erişimi ölçer ve hazırlık uygulama aşamalarına ilişkin süreçleri gözden geçirir. Ara dönem değerlendirme, projenin uygulanması sürecinde yeniden düzenlemelere (gerektiğinde) olanak tanır. Nihai değerlendirme proje sona erdiğinde yapılır ve bu süreçten çıkarılan dersler ortaya konur. Bunlar bir sonraki projelere referans olarak kullanılır.

81 SABRINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER!!!

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR?

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? Bülent ÖZCAN AB Ekonomik ve Mali Konular Dairesi AB Uzmanı Bu sunumda neler aktarılacak? Avrupa Birliği Mali Yardımları Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir? Proje

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı AB Proje Döngüsü Yönetimi Ana İçerikler ve Araçlar Ankara, 27. 28.07.2010 Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı Eğitim Çalıştayı Hedefleri Çalıştay katılımcıları AB ve diğer Organizasyonların PCM ilkeleri

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Yıllık Toplantısı 21.11.2013, Fırat Üniversitesi, Elazığ SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

Kurumsal Stratejik Planlama

Kurumsal Stratejik Planlama Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca 11-12 Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı