Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

2

3 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, 1988 y l nda, MKB bünyesinde kurulan bir birim taraf ndan yap lmaya bafllanm flt r. Ocak 1992 tarihinde takas ve saklama görevi, MKB ve üyelerinin ortakl ile kurulan MKB Takas ve Saklama A.fi. adl flirkete devredilmifltir. 2 Ocak 1996 tarihinde Takasbank MKB Takas ve Saklama Bankas A.fi. ad yla bir sektör bankas na dönüfltürülen flirketin faaliyetleri, o tarihten itibaren bir yat r m bankas statüsünde sürdürülmektedir. Sermaye piyasas kat l mc lar n n ortakl ile kurulan Takasbank, üstlendi i fonksiyonlar itibariyle, para ve sermaye piyasalar aras nda köprü ifllevi görmekte ve ülkemizin önemli finansal kurumlar aras nda yer almaktad r. Takas, saklama ve transfer hizmetleri gibi fonksiyonlar bir banka çat s alt nda toplamas nedeniyle Takasbank, dünyadaki benzer kurumlar aras nda özel bir yere sahip olmufltur. Kurucu ortaklar aras nda Takasbank n da yer ald ve kuruluflunda altyap çal flmalar n üstlendi i Merkezi Kay t Kuruluflu nun (MKK) 2005 y l nda faaliyete geçmesi ile birlikte MKB de ifllem gören hisse senetlerinin kaydilefltirilmesi çal flmalar tamamlanm flt r. Sermaye Piyasas Kurulu nun 10 Aral k 2004 tarihinde vermifl oldu u yetki ile 4 fiubat 2005 tarihinde faaliyete geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas (VOB) ifllemlerinin takas ve teminatland rma ifllemleri, fiubat 2005 tarihinden itibaren Takasbank bünyesinde oluflturulan VOB Takas Merkezi taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca yat r m fon ve ortakl klar n n portföy varl klar da Takasbank nezdinde izlenmektedir. Takasbank, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi kapsam nda 2003 y l nda faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Fonlar na iliflkin olarak da çeflitli görevler üstlenmifltir. Bu fonlar n varl klar n n saklanmas, takas ve di er ilgili ifllemler Takasbank taraf ndan yerine getirilmektedir. Türk Sermaye Piyasalar n n geliflmesinde önemli bir rol oynayacak Bireysel Emeklilik Sistemi nin iflleyiflinde Takasbank n katk s büyüktür. Uluslararas merkezi takas ve saklama kuruluflu Euroclear Bank ile muhabirlik iliflkisine sahip olan Takasbank, yurtd fl piyasalarda gerçeklefltirilen Eurobond, yabanc tahvil, depo sertifikas ve benzeri yabanc menkul k ymetlerin takas ve saklama ifllemlerine iliflkin yurtd fl muhabirlik hizmeti vermektedir. Bu hizmet ile yurtiçi takas ve saklama konusundaki uzmanl n, yurtd fl piyasalara da tafl yan Takasbank, yurtd fl piyasalarda ifllem sonras hizmetleri teknik olanaklar, operasyonel deneyim ve maliyet aç s ndan tüm finansal kurumlar için ulafl labilir k lmay hedeflemifltir y lsonu itibariyle Takasbank tan yurtd fl menkul k ymet muhabirlik hizmeti alan kurum say s 74 tür. Nakit kredi ile arac kurulufllara k sa vadeli nakit kolayl klar sunan Takasbank, kurmufl oldu u Para Piyasas ile arac kurulufllar aras ndaki para al flverifllerinin fleffaf, h zl ve güvenilir bir ortamda yap lmas n sa lamaktad r. Son dokuz y ld r en yüksek EFT ifllem hacmini gerçeklefltiren iki bankadan biri olma konumunu sürdüren Takasbank, Türkiye nin en yüksek kurumlar vergisi ödeyen kurulufllar aras ndad r. Nakit kredi ile arac kurulufllara k sa vadeli nakit kolayl klar sunan Takasbank, kurmufl oldu u Para Piyasas ile arac kurulufllar aras ndaki para al flverifllerinin fleffaf, h zl ve güvenilir bir ortamda yap lmas n sa lamaktad r.

4

5 Uluslararas merkezi takas ve saklama kuruluflu Euroclear Bank ile muhabirlik iliflkisine sahip olan Takasbank, yurtd fl piyasalarda gerçeklefltirilen Eurobond, yabanc tahvil, depo sertifikas takas ve saklama ifllemlerine iliflkin yurtd fl muhabirlik hizmeti vermektedir.

6 4 1. BÖLÜM Özet Finansal Bilgiler Takasbank, 1 Ocak Aral k 2006 dönemindeki faaliyetleri sonucunda bin YTL'lik vergi öncesi dönem kâr elde etmifltir y l dönem mali kâr üzerinden %20 oran nda hesaplanan bin YTL'lik kurumlar vergisi, dönem ticari kâr ndan düflüldü ünde bin YTL vergi sonras kâr elde edildi i görülmektedir. Takasbank, 2006 y l içinde bin YTL'lik faiz geliri elde etmifl olup, söz konusu faiz gelirlerinin büyük bir k sm n vadeye kadar elde tutulan menkul de erlerden elde edilen bin YTL'lik faiz gelirleri ile bankalardan al nan bin YTL'lik faiz gelirleri oluflturmaktad r. Cari dönemde yurtiçi bankalara 999 bin YTL faiz gideri verilmifl, gayri nakdi kredilerden bin YTL ücret ve komisyon al nm fl, Türk paras ve yabanc para ifllemleri için bin YTL tutar nda komisyon verilmifltir. Takasbank' n esas faaliyetleri olan takas ve saklama hizmetlerinden elde etmifl oldu u komisyon gelirlerinin de yer ald Di er Faaliyet Gelirleri hesap grubunda ise bin YTL bakiye görülmektedir. Y l içinde kredi ve di er alacaklar de er düflüfl karfl l olarak 411 bin YTL ayr lm flt r Y l çinde Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 2006 y l içinde Takasbank Ana Sözleflmesi nde herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r.

7 5 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU Ortakl k Yap s, Sermayede ve Ortakl k Yap s nda Hesap Dönemi çinde Meydana Gelen De ifliklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kiflilerin Unvanlar ve Paylar Takasbank n ödenmifl sermayesi YTL nominal de erli olup, A ve B grubu paylar n temsilen ç kar lacak hisse senetlerinin tamam nama yaz l olmakta, hisse senetleri ancak MKB ve üyeleri ile kurulmufl ve ileride kurulacak olan alt n, döviz, vadeli ifllem ve menkul k ymet borsalar ve bunlar n üyeleri aras nda devredilebilmekte, MKB hariç her bir orta n pay do rudan ve dolayl olarak Banka sermayesinin %5 ini geçememektedir. Takasbank sermayesi içerisinde bulunan adet A grubu paylar n temsil eden hisse senetleri, sadece MKB ye ait olup devredilememekte, sermaye art r mlar nda yeni A grubu hisse senedi ihdas edilememekte ve MKB ye ait olan 200 YTL nominal de erdeki A grubu hisseler, MKB ye Banka Yönetim Kurulu nda dört üye ile temsil edilebilme hakk tan maktad r. Sermayenin %10'undan Fazlas na Sahip Olan Gerçek veya Tüzel Kiflilerin Unvanlar ve Paylar 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle Takasbank n toplam 87 orta bulunmakta olup, sermayenin %10 undan fazlas na sahip olan tek ortak konumunda bulunan MKB, YTL pay tutar ile toplam sermayenin %32,63 üne sahiptir. Takasbank sermayesinin %34,48 lik k sm 19 adet bankaya ve geri kalan %32,89 luk k sm ise 67 adet arac kuruma aittir. Banka n n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Varsa Banka da Sahip Olduklar Paylara liflkin Aç klamalar Takasbank n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Banka da sahip oldu u pay bulunmamaktad r.

8 6 1. BÖLÜM Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Onuncu y l m z geride b rakt m z bu dönemde, Takasbank n deneyimli ve zengin insan kaynaklar, güçlü teknolojik altyap s ve yenilikçi uygulamalar ile geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin sermaye piyasalar na örnek bir kurulufl oldu unu görmekten büyük memnunluk duydu umu ifade etmek istiyorum y l n n hemen ilk günlerinde Avrupa Birli i ile bafllayan müzakere sürecinin ekonomiye olumlu yans mas ile kazan lan ivme, y lsonuna do ru müzakerelerin t kanma aflamas na gelmesine ra men devam etmifltir. Ekonomimizin kazand güçlü büyüme ivmesi ve özellikle büyük miktarlarda süregelen do rudan yabanc sermaye giriflleri sayesinde, May s ay nda geliflmekte olan ülkeleri etkileyen dalgalanmadan önemli bir yara almadan ç km fl bulunuyoruz. Ekonomideki bu olumlu geliflmeler sonucunda tek haneli rakamlara inen enflasyon, nispi ekonomik istikrar da beraberinde getirmifl ve bankac l k sektörü yabanc bankalar n da gelmesi ile güç kazanm flt r. Ancak cari aç n büyük boyutlarda sürmesi ve 2007 y l n n bir seçim y l olmas bu istikrar tehdit eder durumdad r y l nda sermaye piyasalar nda hareketlilik ve hacim kazand ran ifllemler devam etmifltir. Yabanc kurumsal yat r mc lar n MKB deki yat r mlar önemli ölçüde artm flt r. MKB-100 Endeksi yeni rekorlara do ru yükselmifl ancak dünya piyasalar na da ba l olarak y lsonuna do ru bir düflme e ilimine girmifltir. Uluslararas derecelendirme kurulufllar Türkiye nin ülke notu ile baz önde gelen bankalar n notlar n yükseltmeye devam etmifllerdir. Kuruluflundan itibaren hedefledi i kaydi sisteme geçifli planl ad mlarla zaman içinde gerçeklefltiren Takasbank, Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. nin (MKK) hayata geçmesi ile bu görevini de baflar yla tamamlam flt r. MKB de ifllem gören ve MKK da karfl l klar kayden izlenen hisse senedi ve yat r m fonu kat lma belgelerinin MKK ad na Takasbank taraf ndan fiziken teslim al nmas na 2006 y l nda devam edilmifltir. Y lsonu itibariyle karfl l klar MKK nezdinde kayden izlenen YTL nominal de erde adet hisse senedi Takasbank kasalar nda saklanmaktad r. Ayn flekilde saklanan yat r m fonu kat lma belgesi sertifika adedi ise e ulaflm flt r. Kaydi sisteme geçifl nedeniyle Takasbank ile MKK aras nda gerçek zamanl ve eflanl çal flan bir elektronik mesaj sistemi gelifltirilmifltir y l nda, MKB Tahvil ve Bono Piyasas Kesin Al m Sat m Pazar ile Repo-Ters Repo Pazar nda toplam 2.919,9 milyar YTL tutar nda ifllem yap lm flt r. Takasbank sisteminde çok tarafl netlefltirme sonucu, 437,9 milyar YTL lik nakit takas ile 1.741,9 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet takas ifllemi gerçeklefltirilmifltir. MKK bünyesinde kaydi olarak ihraç edilen ve MKB Tahvil ve Bono Piyasas nda ifllem görmeye bafllayan özel sektör tahvillerinin takas ifllemleri de A ustos ay ndan itibaren Takasbank taraf ndan sonuçland r lmaya bafllanm flt r. Bu amaçla Takasbank takas sisteminde gerekli düzenlemeler yapm flt r y l nda Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas takas üyeli ine kabul edilen dört yeni kurumun kat l m ile toplam üye say s 60 a ulaflm flt r y l içinde VOB da ifllem hacminin art fl na paralel olarak aç k pozisyon say s nda da bir art fl gözlemlenmifltir. Aç k pozisyon say s 29 Aral k 2006 tarihinde olarak gerçekleflmifltir. Ayn tarihte aç k pozisyonun piyasa de eri 387,8 milyon YTL dir y l bafl ndan itibaren MKB Hisse Senetleri Piyasas ifllem hacmi ve endeks rakam nda görülen hareketlere paralel olarak Takasbank kredileri de artan bir ivme ile büyümüfl ve günlük ortalama kredi hacmi 19,9 milyon YTL ye ulaflm flt r. Bu art fla ba l olarak nakit kredi faiz geliri 3,9 milyon YTL ile bir önceki y l n %18 üzerinde gerçekleflmifltir Kas m ay n n sonunda uygulamaya al nan Ödünç Pay Senedi Piyasas 2006 y l içinde arac kurulufllarca giderek artan oranlarda kullan lmaya bafllanm flt r. Y l içinde bu piyasan n iflleyiflini kolaylaflt rmak ve daha yayg n kullan m n sa lamak amac ile sürekli iyilefltirmeler yap lm flt r. Takasbank gerek Türkiye deki güçlü konumu gerekse s n r ötesine uzanan çal flmalar n n sonucu olarak art k uluslararas piyasalarda da ad çokça duyulan ve örnek al nan bir kurum haline gelmifltir. Ülkemizi ve sermaye piyasalar m z uluslararas platformlarda baflar ile temsil eden Takasbank n bu y lki faaliyet raporunda bu konuya biraz daha fazla yer ay rd k. Bu nedenle uluslararas çal flmalar m z n önemli bir hedefi olan Uluslararas Takas ve Saklama Konular na liflkin Önerilere ve Standartlara Uyum konulu bir bölümü faaliyet raporuna ekledik. Say s z yenilikçi projeye imza atarak sermaye piyasalar m z n geliflimine do rudan somut katk lar sa layan Takasbank, bundan sonra da ayn baflarma azmi ile gelece e h zla yürümeye devam edecektir. Baflar l çal flmalar nedeniyle de erli yöneticilerimize ve çal flanlar m za, flahs m ve Yönetim Kurulu ad na teflekkürlerimi iletirim.

9 7 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU Takasbank gerek Türkiye deki güçlü konumu gerekse s n r ötesine uzanan çal flmalar n n sonucu olarak art k uluslararas piyasalarda da ad çokça duyulan ve örnek al nan bir kurum haline gelmifltir. OSMAN B RSEN YÖNET M KURULU BAflKAN

10 8 1. BÖLÜM Genel Müdür ün Mesaj H zl haberleflme olanaklar n n ve bilgi paylafl m n n artmas ile dünya h zla küçülmekte, internet sayesinde yayg nlaflan küreselleflme, ülkeleri, kültürleri ve ifl yapma flekillerini büyük ölçüde birbirlerine yak nlaflt rmaktad r. Bugün için baflar l kurumlar n sadece yerel piyasalarda kalmalar mümkün de ildir. E er baflar l olmaya azmettiyseniz mutlaka uluslararas arenaya ç kmak zorundas n z. Takasbank n öncelikli misyonu ülkemizin sermaye piyasalar n n ak flkanl n sa layarak geliflimine katk da bulunmak olmakla birlikte, daha genifl bir yaklafl mla nihai misyonu küresel bir aktör olarak uluslararas sermaye hareketlerinden ülkemizin en iyi flartlarda azami yarar sa lamas n kolaylaflt rmakt r. Takasbank, kuruluflundaki önemli misyonlar ndan biri olan menkul k ymetlerin kaydilefltirilmesi projesini 2005 y l n n sonunda MKK n n faaliyete geçmesi ile tamamlam flt r. Türk sermaye piyasalar için çok önemli olan bu projeden sonra Takasbank uluslararas çal flmalar na ivme kazand rmak amac ndad r. Bu nedenle, baflar larla dolu bir on y l geride b rak rken bu y lki faaliyet raporumuzda uluslararas çal flmalar m za biraz daha fazlaca de inmek istedik y l içinde MKK ad na Takasbank nezdinde saklanan hisse senedi ve yat r m fonu kat lma belgelerinin iptal ve imha sürecine yönelik MKK yetkilileri ile birlikte yöntem belirleme çal flmalar yap lm flt r. Belirlenecek yöntem dahilinde iptal ve imha çal flmalar na 2007 y l nda bafllanacakt r. Takasbank, SWIFT üyesi olmayan kurumlar n daha düflük maliyetlerle üye olabilmesi amac yla SWIFT taraf ndan gelifltirilen Üye/Konsantratör modeli çerçevesinde hizmet vermek üzere 2006 y l nda çal flmalara bafllam flt r. Üye/Konsantratör modeli ile SWIFT üyesi olan bir kurum, kendi network sistemi üzerinden, SWIFT üyesi olmayan kurulufllara, kolay ve düflük maliyetli olarak SWIFT e eriflim olana sa layabilmektedir. Takasbank, Üye/Konsantratör kurum olarak, hizmet verece i kurumlar n SWIFT sisteminin yönetiminden, SWIFTNet ba lant s n n kurulmas ndan, devaml l n n sa lanmas ndan ve SWIFTNet üzerinden güvenilir bir flekilde mesajlar n n iletilmesinden sorumlu olacakt r. Projenin 2007 y l n n ilk alt ay içerisinde uygulamaya al nmas planlanmaktad r. Di er taraftan, flartl virman ifllemlerinin tam otomasyon ortam nda gerçeklefltirilebilmesi için SWIFT sistemi ile entegre flekilde gelifltirilmekte olan otomasyon sisteminin analiz ve yaz l m çal flmalar nda son aflamaya gelinmifltir. Yeni sistemin 2007 y l n n ilk yar s nda uygulamaya al nmas planlanmaktad r. Bu proje ile saklamac bankalara ve yabanc kurumsal yat r mc lara hizmet veren arac kurumlar aras ndaki takas teyitleflme ifllemlerinin elektronik ortamda ve T+1 günü akflam na kadar tamamlanmas hedeflenmektedir. Devlet ç Borçlanma Senetleri nin MKK bünyesinde kaydilefltirilerek yat r mc isminde izlenmesi projesi kapsam nda, MKK ve TCMB ile eflgüdümlü yürütülen çal flmalar tamamlanm flt r. Yabanc menkul k ymet ve Eurobond takas/saklama hizmetleri halen 27 Bireysel Emeklilik Fonu (BEF) ve 22 yat r m fonu için sunulmaktad r y lsonu itibariyle 11 emeklilik flirketi taraf ndan kurulan 103 adet BEF in toplam fon varl k de eri bir önceki y la göre yaklafl k %120,9 luk art fl ile 2.821,9 milyon YTL olmufltur. Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas taraf ndan yeni düzenlenen alt n sözleflmeleri 1 Mart ta, gösterge D BS üzerine V S ise 27 Nisan da ifllem görmeye bafllam flt r y l içinde aç k pozisyonlar n a rl 2005 y l ndaki gibi döviz ve hisse senedi endeks sözleflmelerinde toplanm flt r y l nda döviz sözleflmeleri lehinde olan ifllem yo unlaflmas, 2006 y l nda hisse senedi endeks sözleflmelerinde gerçekleflmifltir. Ulusal Pazar daki tüm hisse senetlerinin ifllemlere konu olabildi i Ödünç Pay Senedi Piyasas nda 2006 y l içinde 220 adet farkl hisse senedi ifllem görmüfltür y l nda bu piyasada gerçekleflen ifllemlerin toplam hacmi 127 milyon adet ve 769 milyon YTL olmufltur. Takasbank Borsa Para Piyasas ifllem hacmi 2006 y l nda 44,98 milyar YTL (31,67 milyar ABD dolar ) olmufltur. Günlük ifllem hacmi ortalamas 179,21 milyon YTL olurken, ortalama ifllem büyüklü ü 0,92 milyon YTL, ifllem adedi ise olmufltur. Fon yönetimi ifllemleri Takasbank n en önemli gelir kayna n oluflturmaktad r y l nda Takasbank n gelirlerinin yaklafl k %57 si fon yönetimi ifllemlerinden sa lanm flt r y l sonunda yurtd fl nda saklamada bulunan menkul k ymetlerin ortalama de eri 629,92 milyon avroya ulaflm flt r. Y l içinde takas na arac l k edilen menkul k ymetlerin toplam de eri ise 4,7 milyar avro olarak gerçekleflmifltir y lsonu itibariyle yabanc kurulufllar n Takasbank nezdinde saklamada tuttu u sabit getirili menkul k ymetlerin ayl k ortalama nominal de eri 25 milyon avro, hisse senetlerinin piyasa de eri ise 7,8 milyon avro olarak gerçekleflmifltir. FEAS Affiliate Member Çal flma Grubu nun birinci toplant s, Takasbank baflkanl nda Nisan 2006 tarihinde stanbul da, ikinci toplant s ise, yine Takasbank baflkanl nda Ekim 2006 tarihinde Kahire de gerçeklefltirilmifltir. Takasbank, merkezi takas ve saklama kurulufllar aras nda karfl l kl ç karlar do rultusunda ortak projeler oluflturulmas ve görüfl al flveriflinde bulunulabilmesi amac yla kurulmufl bir birlik olan Avrupa Merkezi Saklamac lar Birli i ne (European Central Securities Depositories Association-ECSDA) 2006 y l nda üye olmufltur. Takasbank 2006 y l nda, Ödeme ve Menkul K ymet Takas Sistemlerinde Takas n Sonland r lmas çin AB Direktifi nin Türk mevzuat na uyarlanmas çal flmalar çerçevesinde, Sermaye Piyasas Kurulu nun koordinatörlü ünde Alman Sermaye Piyasas yetkilileri ile birlikte yürütülen Twinning Projesi ne aktif olarak kat larak Türk Sermaye Piyasas Takas ve Saklama Mevzuat n n flekillenmesinde önemli katk larda bulunmufltur. Ülkemizin ulusal numaraland rma kuruluflu olarak 1995 y l ndan bu yana ANNA n n aktif bir üyesi olan Takasbank, son iki y ld r ISIN kodu ve temel menkul k ymet bilgilerinin dünya genelinde internet arac l ile toplanmas n ve ürün olarak finansal kurulufllara sunulmas n amaçlayan ANNA Service Bureau nun (ASB) Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütmektedir. Tüm çal flmalar m zda bizleri her zaman destekleyen ve teflvik eden SPK ve MKB yönetimlerine, ortaklar m za ve müflterilerimize Takasbank a gösterdikleri yak n ilgi ve güven için teflekkür ederim. Takasbank n uluslararas platformda örnek al nan bir kurum olmas nda flüphesiz ki en büyük pay çal flanlar m za aittir. Bu nedenle kendilerine özel teflekkürü bir borç bilirim.

11 9 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU 2006 y lsonu itibariyle yabanc kurulufllar n Takasbank nezdinde saklamada tuttu u sabit getirili menkul k ymetlerin ayl k ortalama nominal de eri 25 milyon avro, hisse senetlerinin piyasa de eri ise 7,8 milyon avro olarak gerçekleflmifltir. EM N S. ÇATANA GENEL MÜDÜR VE YÖNET M KURULU ÜYES

12 Takasbank, merkezi takas ve saklama kurulufllar aras nda karfl l kl ç karlar do rultusunda ortak projeler oluflturulmas ve görüfl al flveriflinde bulunabilmesi amac yla kurulmufl bir birlik olan Avrupa Merkezi Saklamac lar Birli i ne 2006 y l nda üye olmufltur.

13

14 12 1. BÖLÜM 2006 Y l Faaliyetleri Saklama Kaydilefltirme uygulamalar çerçevesinde, MKB de ifllem gören ve Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. de karfl l klar kayden izlenen hisse senedi ve yat r m fonu kat lma belgelerinin MKK ad na Takasbank taraf ndan fiziki teslim al nmas ifllemleri, 2006 y l boyunca sürdürülmüfltür. Y l içinde YTL nominal ve adet hisse senedi, YTL nominal ve adet yat r m fonu kat lma belgesi fiziken teslim al nm flt r. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle karfl l klar MKK nezdinde kayden izlenen YTL nominal de erde adet hisse senedi Takasbank kasalar nda MKK ad na saklanmaktad r. Ayn flekilde saklanan yat r m fonu kat lma belgesi sertifika adedi ise e ulaflm flt r. MKK ad na Takasbank nezdinde saklanan hisse senedi ve yat r m fonu kat lma belgelerinin iptal ve imha sürecine yönelik olarak 2006 y l içinde MKK yetkilileri ile birlikte yöntem belirleme ve uygulama çal flmalar yap lm flt r. Bu konuyla ilgili çerçeve sözleflme 25 Aral k 2006 tarihi itibariyle imzalanm flt r. Belirlenecek prosedür dahilinde iptal ve imha çal flmalar na 2007 y l nda bafllanacakt r. Aynen saklama sisteminde hesap aç lmak suretiyle, kurumsal yat r mc lara aynen saklama hizmeti verilmeye devam edilmifltir. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle Takasbank aynen saklama kasalar nda adet sertifikadan oluflan adet hisse senedi bulunmaktad r. Söz konusu k ymetlerin piyasa de eri YTL dir. Takasbank 2003 y l ndan itibaren bireysel emeklilik flirketlerine saklay c s fat yla hizmet vermektedir. Bu kapsamda, bireysel emeklilik flirketleri kat l mc lar na hesaplar ndaki fon paylar n Takasbank nezdinde isimlerine aç lm fl hesaplarda izleme olana getirilmifltir. Bireysel emeklilik sistemi kat l mc lar, Takasbank internet adresinde bulunan TakasNET sistemine ba lanarak fon portföy de erlerini adet ve piyasa de eri cinsinden ö renebilmektedir. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle bireysel emeklilik flirketleri toplam aç k hesap say s a, bakiyeli hesap say s ise e ulaflm flt r. Takasbank nezdinde 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 11 adet emeklilik flirketine ait 103 adet emeklilik fonu bulunmaktad r y l içinde Vadeli fllemler Piyasas müflterileri için Takasbank sisteminde aç lan hesaplar n isme çevirme ifllemlerine devam edilmifltir. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle VOB sisteminde yaklafl k aç k hesap bulunmaktad r. VOB müflterileri Takasbank internet adresinde bulunan TakasNET sistemine ba lanarak hesaplar n n pozisyon, portföy de eri ve kâr/zarar durumlar n gösteren raporlara ulaflabilmektedirler. H SSE SENETLER TAKAS filemler MKB Hisse Senetleri Piyasas takas sisteminde 98 arac kurum organize piyasa takas ifllemlerini gerçeklefltirmekte, bunlar n d fl nda 16 banka, 11 emeklilik flirketi, 103 emeklilik fonu, 328 yat r m fonu/ortakl ve 21 portföy yönetim flirketi, sekiz borsa yat r m fonu organize piyasa takas ba lant l olarak takas sisteminde faaliyet göstermektedir y l içinde MKB Hisse Senetleri Piyasas nda toplam 325,70 milyar YTL ifllem hacmi gerçeklefltirilmifl, takas sistemindeki etkinli in en önemli unsurlar ndan biri olan çok tarafl netlefltirme ifllemi sonucunda, 31,60 milyar YTL lik nakit (%9,70) ve 106,66 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet (%32,75) takas yap lm flt r. fiartl virman ifllemleri ise 2005 y l na göre %33,49 oran nda artarak, toplam 146,63 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet ve 146,41 milyar YTL tutar nda nakit transferi yap lm fl, bu ifllemlerin 3,49 milyar YTL si Takas Tan ml fiartl Virman ifllemi olarak gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal yat r mc lar taraf ndan da toplam 15,87 milyar YTL piyasa de erli serbest virman ifllemi yap lm flt r. 8 Kas m 2004 tarihinde uygulamaya al nan ve fon portföyünde bulunan menkul k ymet ve sermaye piyasas araçlar fon ad na saklanan, fon pay oluflturma ve geri al m ifllemleri ile ikincil piyasa takas ifllemleri Takasbank sisteminde gerçeklefltirilen hisse senetlerine dayal Borsa Yat r m Fonu (BYF) say s 2006 y l nda yediye ulaflm flt r. Ayr ca 2006 y l içinde alt n ve di er k ymetli madenlere dayal Borsa Yat r m Fonlar n n da Takasbank BYF sisteminde ifllem görebilmelerine olanak sa layacak revizyonlar yap lm fl ve fon portföyünde yer alan k ymetli madenlerin fon ad na saklanmas için stanbul Alt n Borsas nezdinde hesap aç lm flt r y l içinde kurulan alt na dayal bir adet Borsa Yat r m Fonu ifllem görmeye bafllam flt r. Borsa Yat r m Fonlar d fl nda portföyünde k ymetli maden bulunan yat r m fonlar na saklama hizmeti verilebilmesi amac yla yine

15 13 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU stanbul Alt n Borsas nezdinde hesap aç lm fl ve yat r m fonlar na Takasbank ekranlar arac l yla hesaplar n izleme ve ç k fl ifllemlerini gerçeklefltirme olana verilmifltir. Kaydi sisteme geçifl nedeniyle Takasbank ile Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. aras nda gerçek zamanl ve eflanl oluflan elektronik mesaja dayanan sistem entegrasyonu sa lanm flt r y l içinde kurumlardan gelen talepler ve sistem iyilefltirme kapsam nda revizyonlar gerçeklefltirilmifltir. fiartl virman ifllemlerinde, ön efllefltirme ifllemlerinde ileri valörlü talimatlar n flartl virman bitifl saatinden sonra da sisteme tan mlanabilmesi ve efllefltirme ifllemlerinde küsurat farklar n n kabul edilebilmesi için revizyonlar yap lm flt r. fiartl virman ifllemlerinin tam otomasyon ortam nda gerçeklefltirilebilmesi için SWIFT sistemi ile entegre flekilde gelifltirilmekte olan otomasyon sisteminin analiz ve yaz l m çal flmalar son aflamaya gelmifltir. Yeni sistemin 2007 y l n n ilk yar s nda uygulamaya al nmas planlanmaktad r. Uygulamaya al nacak tam otomasyon sisteminde, takas talimatlar n SWIFT arac l ile arac kurulufllar na veya saklamac kurulufllar na gönderen yabanc kurumsal yat r mc lar n ifllemleri, yine SWIFT sistemi üzerinden Takasbank sistemine 2006 Y l Virman fllemleri (milyon YTL) aktar lacak ve Takasbank sistemine ulaflan bu talimatlar otomatik olarak flartl virman sistemine dahil edilecektir. Böylece kurumlar n SWIFT üzerinden ald klar talimatlar tekrar Takasbank sistemine tan mlamalar na gerek kalmayacak ve ifllemler tam otomasyon ortam nda gerçeklefltirilecektir. Ayr ca, SWIFT sisteminden al nan talimatlara istinaden oluflturulan flartl virman talimatlar n n durumlar (eflleflme ve gerçekleflme gibi) ilgili kuruma SWIFT mesaj olarak gönderilecek, kurumlar taraf ndan SWIFT mesaj gönderilerek talimat n durumu hakk nda sorgulama yap labilecektir. Bu proje ile ayn zamanda saklamac bankalar ile yabanc kurumsal yat r mc lara hizmet veren arac kurumlar aras ndaki takas teyitleflme ifllemlerinin elektronik ortamda ve T+1 günü akflam na kadar tamamlanmas hedeflenmektedir. MKB piyasalar na iliflkin ifllem teminatlar n n Takasbank nezdinde tutulmas, de erlenmesi ve Hisse Senetleri Piyasas ifllem teminat sisteminin yeniden yap land r lmas amac yla MKB ve Takasbank uzmanlar ndan oluflan MKB-Takasbank Teminatlama Sistemi Gelifltirme ve Uygulama Proje Ekibi kurulmufltur. Bu konudaki çal flmalar 2007 y l içinde sürdürülecektir. Toplam Serbest fiartl fiartl Virman/ Aylar Virman Virman Virman Toplam Virman Ocak - fiubat ,30 Mart - Nisan ,77 May s - Haziran ,34 Temmuz - A ustos ,23 Eylül - Ekim ,66 Kas m - Aral k ,58 Toplam ,23 Hisse Senedi fllem Hacimleri (milyon YTL) ARALIK KASIM EK M EYLÜL A USTOS TEMMUZ HAZ RAN MAYIS N SAN MART fiubat OCAK Borsa fllem Hacmi Net Nakit Takas Tutar Net Menkul Takas Tutar MKB Not: Günlük ortalama de erler verilmifltir.

16 14 1. BÖLÜM 2006 Y l Faaliyetleri Nak t Operasyon fllemler Y llar Aras nda Takasbank Üzerinden Yap lan hale Tekliflerinin Adet ve Nominal Tutarlar Y llar Aras nda Gelen/Giden Nakit Mesajlar n Toplam Adet ve Tutarlar gelen G den 2000 gelen G den G den gelen G den gelen G den gelen gelen G den 2002 gelen G den 2006 y l içinde MKB Hisse Senetleri Piyasas nda toplam 325,70 milyar YTL ifllem hacmi gerçeklefltirilmifl, takas sistemindeki etkinli in en önemli unsurlar ndan biri olan çok tarafl netlefltirme ifllemi sonucunda, 31,60 milyar YTL lik nakit (%9,70) ve 106,66 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet (%32,75) takas yap lm flt r. hale Teklif Say s hale Teklifi Nominal De er (milyon YTL) Toplam Adet Toplam Tutar (milyon YTL)

17 15 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU TAHV L VE BONO TAKAS filemler 2006 y l nda, MKB Tahvil ve Bono Piyasas Kesin Al m Sat m Pazar ile Repo-Ters Repo Pazar nda toplam 2.919,9 milyar YTL tutar nda ifllem yap lm flt r. Takasbank sisteminde çok tarafl netlefltirme sonucu, 437,9 milyar YTL lik nakit takas ile 1.741,9 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet takas ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca, döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri pazar nda gerçeklefltirilen 17 milyon avro ve 432,8 milyon ABD dolar tutar ndaki kesin al m sat m ifllemlerinin netlefltirilmesi sonucunda, 16,8 milyon avro ve 426,4 milyon ABD dolar tutar nda nakit takas ifllemi muhabir bankalar arac l ile sonuçland r lm flt r. Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. bünyesinde kaydi olarak ihraç edilen ve 10 A ustos 2006 tarihi itibariyle MKB Tahvil ve Bono Piyasas nda ifllem görmeye bafllayan özel sektör tahvillerinin takas ifllemleri de ayn tarih itibariyle Takasbank taraf ndan sonuçland r lmaya bafllanm flt r. Bu amaçla Takasbank takas sisteminde gerekli revizyonlar gerçeklefltirilmifltir. Döviz ödemeli k ymetlerin itfa ve kupon ödemesi ifllemlerine iliflkin otomasyon tamamlanm fl olup, 2007 Ocak ay içinde uygulamaya al nacakt r. Transferi (EMKT) ifllemleri ve virman yaz l m nda gerekli de ifliklikler yap lm flt r. Sigorta flirketlerinin Hazine Müsteflarl ad na teminat olarak verdikleri k ymetlerin MKK nezdindeki Takasbank hesaplar nda kaydi olarak izlenmesi temin edilmifl, MKK nezdindeki müflteri hesaplar ndan verilen teminatlar n takibi için gerekli revizyonlar tamamlanm fl ve ilgili raporlar revize edilmifltir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan, 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü ve Geçici 67 nci maddesi ile stopaj oranlar na iliflkin yap lan düzenlemeler çerçevesinde Takasbank Devlet ç Borçlanma Senetleri Saklama Sistemi nde yeni vergi düzenlemelerine iliflkin revizyonlar yap lm flt r Y l D BS Borsa ve Takas fllem Hacimleri (milyon YTL) ARALIK KASIM EK M EYLÜL A USTOS TEMMUZ HAZ RAN Devlet ç Borçlanma Senetleri nin (D BS) Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. (MKK) bünyesinde kaydilefltirilerek yat r mc isminde izlenmesi projesi kapsam nda, MKK ve TCMB ile koordineli olarak yürütülen çal flmalar tamamlanm flt r. Bu kapsamda, Tahvil Otomasyon Sistemi nde yer alan, itfa/kupon ödemesi ifllemleri, Elektronik Menkul K ymet MAYIS N SAN MART OCAK fiubat Borsa fllem Hacmi Nakit Takas fllem Hacmi K ymet Takas fllem Hacmi

18 16 1. BÖLÜM 2006 Y l Faaliyetleri Y llara Göre D BS Saklama Bakiyeleri ABD dolar : TCMB Döviz Al fl Kuru (29 Aral k 2006 = 1,4131 YTL) D BS (milyon YTL) ABD Dolar Piyasa De eri Nominal Piyasa De eri (milyon ABD dolar ) , , , , , , , , , , , ,99 Takasbank sisteminde çok tarafl netlefltirme sonucu, 437,9 milyar YTL lik nakit takas ile 1.741,9 milyar YTL piyasa de erli menkul k ymet takas ifllemi gerçeklefltirilmifltir , , ,12 Ortalama , , , D BS Saklama Bakiyeleri (Nominal) , , , , , Y l nda tfa ve Kupon Ödemesi fllemleri tfa Kupon YTL (milyon) , ,34 USD (milyon) 11,32 4,70 EUR (milyon) - 0, Y l Tahvil ve Bono Piyasas Menkul K ymet Takas fllemleri Borsa fllem Hacmi TVS Nakit Takas TVS Menkul Takas YTL (milyar) 2.919,94 437, ,88 USD (milyon) 432,85 426,42 433,07 EUR (milyon) 17,00 16,84 16,61

19 17 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU B reysel Emekl l k Fonlar ve YatIrIm Fonlar fllemler Yabanc menkul k ymet ve Eurobond takas/saklama hizmetleri halen 27 Bireysel Emeklilik Fonu (BEF) için sunulmaktad r. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 11 emeklilik flirketi taraf ndan kurulan 103 adet BEF in toplam fon varl k de eri 2.821,9 milyon YTL dir. Bu tutar bir önceki y la göre yaklafl k %120,9 luk bir büyümeyi göstermektedir. Yabanc menkul k ymet ve Eurobond takas/saklama hizmetleri halen 22 yat r m fonu için sunulmaktad r. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 295 adet yat r m fonunun toplam fon varl k de eri bir önceki y la göre %25,3 azalarak ,5 milyon YTL ye düflmüfltür. Bireysel Emeklilik Fonlar için gelifltirilen Fon Tür Kontrol ve Fon Portföy S n rlama Kontrolü mekanizmalar n n Yat r m Fonlar ve Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar için de oluflturulabilmesi amac yla Fon Takas, Saklama ve Bilgi Ak fl Sistemi nde yap lan de ifliklikler 2 May s 2006 tarihi itibariyle uygulamaya al nm flt r. Sermaye Piyasas Kurulu nun talepleri kapsam nda bahse konu sistemde; Her fon ve ortakl k için vadeli ifllemler aç k pozisyon tutarlar n, Fon ve ortakl klar n Ödünç Pay Senedi Piyasas nda yapt klar ifllem tutarlar n, Fon ve ortakl klar n hisse senedi piyasas, yabanc menkul k ymetler, devlet iç borçlanma senetleri kesin al m-sat m pazar, repo-ters repo piyasas ifllem tutarlar n gösteren dosyalar sistem taraf ndan otomatik olarak oluflturularak Sermaye Piyasas Kurulu sistemine aktar lmaya bafllanm flt r. Ayr ca bireysel emeklilik yat r m fonlar ve yat r m fonlar birim pay de eri de erleme farklar n gidermek amac yla yürütülen iyilefltirme çal flmalar çerçevesinde; Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda ifllem yapan fonlar n hak kazand klar kâr tutarlar n n de erleme tarihinde fon de erleme tablosuna yans t lmas, Fonlar n portföylerinde bulundurduklar Özel Sektör Tahvilleri nin de erleme esaslar çerçevesinde fiyatlanarak fon portföy tablosunda raporlanmas, Devlet ç Borçlanma Senetleri nin de erlemesinde, ayn gün valörlü olarak ifllem görmeyen k ymetlerin de erlenmesinde ifllem gördükleri son gün ayn gün valörlü ifllemlerde oluflan a rl kl ortalama fiyat n baz al narak hesaplanmas, Repo-ters repo de erleme ifllemlerinde kullan lan faiz oran n n 10 hane küsuratl olarak hesaplanmas, Takasbank arac l ile stanbul Alt n Borsas nda alt n saklamas yapan fonlar n alt n de erlemelerinin otomatik olarak Banka sistemince yap lmas sa lanm flt r y l nda, bireysel emeklilik yat r m fonlar ve yat r m fonlar birim pay de eri de erleme farklar n gidermek amac yla Fon Takas, Saklama ve Bilgi Ak fl sisteminde gerekli de iflikliklerin yap lmas na devam edilmesi planlanmaktad r. Bu çerçevede, baflta de iflken faizli Devlet ç Borçlanma Senetleri nin fiyat hesaplamalar n n Takasbank taraf ndan gerçeklefltirilmesi ve hisse senedi halka arz ndan k ymet alan fonlara ve k ymetlere iliflkin bakiye bilgilerinin Banka sistemine girifline olanak tan nmas olmak üzere çeflitli konularda çal flmalar yap lacakt r. Bireysel Emeklilik Fonlar Portföy Da l mlar 67,83 0,10 Borsa Para Piyasas Vadeli Mevduat Eurobond-Yabanc Menkul K ymet Yat r m Fonlar Portföy Da l mlar 38,40 2,10 Borsa Para Piyasas Eurobond-Yabanc Menkul K ymet 3,18 1,37 5,38 8,60 % 14,91 % 0,10 Hisse Senedi Ters Repo Tahvil-Bono 58,03 Hisse Senedi Ters Repo Tahvil-Bono

20 18 1. BÖLÜM 2006 Y l Faaliyetleri VOB Takas Merkez 2006 y l nda Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas takas üyeli ine kabul edilen dört yeni kurumun kat l m ile toplam üye say s 60 a ulaflm flt r. Y l içinde iki bankan n birleflmesi sürecinde bankalardan birinin sahip oldu u müflteri hesaplar n n di erine devri gerçeklefltirilmifl ve bu bankan n takas üyeli i sona ermifltir y l içinde VOB Takas Merkezi nce VOB da ifllem görecek hesaplar n aç lmas, teminatland rma, nemaland rma, günlük olarak hesap güncelleme ve kâr/zarar ödeme ifllemleri gerçeklefltirilmifltir. 29 Aral k 2006 itibariyle toplam aç k hesap say s dir y l içinde VOB da ifllem hacminin art fl na paralel olarak aç k pozisyon say s nda da art fl gözlemlenmifltir. Aç k pozisyon say s 29 Aral k 2006 tarihinde olarak gerçekleflmifltir. Ayn tarihte aç k pozisyonun piyasa de eri 387,8 milyon YTL dir. Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas taraf ndan yeni düzenlenen alt n sözleflmeleri 1 Mart ta, gösterge D BS üzerine V S ise 27 Nisan da ifllem görmeye bafllam flt r y l içinde aç k pozisyonlar n a rl 2005 y l ndaki gibi döviz ve hisse senedi endeks kontratlar nda toplanm flt r y l nda döviz kontratlar lehinde olan ifllem yo unlaflmas, 2006 y l nda hisse senedi endeks kontratlar lehinde gerçekleflmifltir. 29 Aral k 2006 itibariyle V S aç k pozisyonlar n da l m ; Döviz: ( adedi USD/YTL, adedi EUR/YTL) Endeks: ( adedi MKB-30, 3 adedi MKB-100) Alt n: 4 olarak gerçekleflmifltir. Y lsonu itibariyle 60 Do rudan Takas Üyesi nin Garanti Fonu Katk Paylar toplam YTL dir. Fon büyüklü ünün YTL lik k sm Türk Liras nakit katk paylar ndan oluflmaktad r. 29 Aral k 2006 tarihi itibariyle Takasbank VOB Takas Merkezi nezdinde tutulan VOB ifllem teminatlar tutar YTL dir. Bunun YTL lik k sm nakit ifllem teminatlar ndan oluflmaktad r. VOB seans saatleri piyasa kat l mc lar ndan gelen yo un talep do rultusunda 20 Mart 2006 tarihinden itibaren 09:15-12:00 / 13:00-16:40 olarak düzenlenmifl ve VOB seans saatlerinin spot piyasalarla uyumu sa lanm flt r. Seans saatlerinin uzat lmas paralelinde takas süresi de ifllemin yap ld n n ertesi günü saat 14:30 olarak belirlenmifl ve böylece T+1 e geçifl sa lanm flt r. D BS cinsi k ymetlerin kaydilefltirilmesi çerçevesinde TV S'de MKK revizyonlar gerçeklefltirilmifl, VOB ve üyelerin kat l m ile MKK testleri yap lm flt r. Yabanc yat r mc lar n piyasada gerçeklefltirdikleri ifllemlere iliflkin teminat yükümlülüklerini zaman nda karfl layabilmeleri ve pozisyon devri (give-up) olana n n sunulmas kapsam nda analiz çal flmalar na devam edilmifl, saklamac bankalar ve arac kurumlar ile yap lan de erlendirmeler sonucunda pozisyon devri modeli oluflturulmufltur y l nda pozisyon devri projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktad r y l n n ilk yar s ndan itibaren VOB da ifllem görecek olan hisse senedi vadeli ifllem sözleflmelerinin takas da Takasbank taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Bu kapsamda sermaye art r m ve temettü durumunda (hisse senedi fiyat n n bölünmesi halinde) gerekli sistem revizyonlar ve haz rl k çal flmalar tamamlanm flt r. 29 Aral k 2006 tarihi itibariyle Takasbank VOB Takas Merkezi nezdinde tutulan VOB ifllem teminatlar tutar YTL dir. Bunun YTL lik k sm nakit ifllem teminatlar ndan oluflmaktad r.

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009 ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009 Kuruluş Tarihi 06 Ağustos 2003 Risk Grubu Dengeli Muhafazakar Tanım Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik ġirketleri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sermaye Piyasalarõ Değerlendirme Toplantõsõ

Sermaye Piyasalarõ Değerlendirme Toplantõsõ Sermaye Piyasalarõ Değerlendirme Toplantõsõ IN FONKSİYONLARI Emin Çatana Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi 13 Aralõk 2003 Sunuş! Giriş! Hizmetler! Projeler! Uluslararasõ Değerlendirmeler 2 Tarihçe! 1988-

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı