Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler"

Transkript

1 Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler Damla KARAKOÇ*, Murat ÇİMEN**, Nazan DEMİR*, Cahit ŞOS*, Harun GÖKYER*, Eyup ABLAK*, Ceren KUTLU* Özet Bu araştırma ekonomik öneme sahip süt biyokimyasal parametrelerinin Ağustos ve Kasım aylarındaki varyasyonlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Datalar Batman ili Silvan ilçesinden elde edilmiştir. Araştırmada süt yağ oranları Ağustos ayına göre Kasım ayında daha yüksek seviyede saptanmıştır. Ağustos ayındaki kuru madde değeri Kasım ayındaki kuru madde değerinden daha düşük bulunmuştur. Sütlerde protein değerleri bakımından aylar arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden elde edilen sütlerde ekonomik öneme sahip biyokimyasal parametreler üzerinde bilgilere ulaşmak içindaha ileri düzeyde araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Süt, biyokimyasal parametre, mevsim Biochemical Components with Economic Importance in Milk produced in August and November in Batman Province Abstract This research was performed to investigate the monthly variations in milk parameters having economic importancefor August and November. The data were obtained from Silvan County of Batman Province. In the study, the milk fat rates in November month were higher than that of August. The milk dry matter values in August were lower than that of November. There were no differences for protein values among months. Further researches are needed to collect information about biochemical parameters having economic importance in milk from different regions of Turkey. Keywords: Milk, biochemical parameter, season * Lisans öğrencisi, Tunceli Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ** Prof. Dr., Sorumlu yazar, Tunceli Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

2 20 Damla KARAKOÇ, Murat ÇİMEN, Nazan DEMİR, Cahit ŞOS, Harun GÖKYER, Eyup ABLAK, Ceren KUTLU Giriş Süt bileşenleri ile süt ve süt ürünleri üreticileri ve tüketicileri çok yakından ilgilenmektedir. Çünkü ürünlerinin kalitesi ve randımanı sütün kompozisyonuna göre değişebilmektedir. Süt kompozisyonu hayvanın türü, ırkı, laktasyon dönemi,sağım zamanı,bakım ve beslenme koşulları ile mevsimden önemli düzeyde etkilenmektedir.birçok Avrupa ülkesinde sütün fiyatını belirlerken bakılan ilk kriter sütün miktarından çok sütün bileşenleridir.çünkü süt parametreleri gerek ekonomik öneme sahip olması, gerekse AB ülkelerinde sütün yağı gibi parametrelerinin destek kapsamında olması nedeniyle vazgeçilmez bir öneme sahiptir (Kominakis ve ark., 2009).Amerika ve AB ülkelerinde sütün fiyatının belirlenmesini sağlayan parametrelerde sütteki kuru madde,yağ, protein içeriği dikkate alınmaktadır (Filik vd., 2011). Özellikle sütte ekonomik öneme sahip parametreler üzerine değişik çevre koşullarında ve ülkemizde mevcut ırklar bazında referans değerlerin belirleneceği çalışmalara ihtiyaç vardır (Çetin ve ark., 2010; Tekelioğlu ve ark., 2010a; Tekelioğlu ve ark., 2010b; Yıldırım, 2009).AB adayı olan ülkemizde de gelecekte süt kompozisyonuna göre fiyatlandırma kaçınılmazdır. Ülkemizde farklı süt işletmelerinden, farklı sezonlarda ekonomik öneme sahip süt parametreleri üzerine yapılan çalışmalara rastlanılmadığı belirtilmektedir (Yıldırım, 2009). Literatürlerde süt biyokimyasal parametrelerinin mevsimsel değişimleri ile ilgili araştırmalar bulunmasına rağmen (Guo ve ark., 2001), ekonomik öneme sahip biyokimyasal parametrelerin tümünü derleyecek şekilde özelleşmiş araştırmalar değillerdir. Yapılan bu çalışma ile literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile sütte ekonomik öneme sahip parametrelerin Ağustos ve Kasım aylarına bağlı olarak değişimleri ele alınarak incelenmesi hedeflenmiştir. Materyal ve Yöntem Araştırmada Sütak Süt Ürünleri Ltd. Şti. tarafından 2012 yılı Ağustos ve Kasım aylarında Batman ili Silvan ilçesinden günlük olarak toplanan sütlerin işletme bünyesinde yapılan rutin analizleri sonucunda işletme tarafından kayıt altına alınan biyokimyasal parametrelere ait veriler kullanılmıştır. Süt yağı, proteini ve kuru madde oranı Milkana Superior Milk Analyzer (with data memory) cihazı yardımıyla belirlenmiştir. Herhangi bir kimyasal madde kullanmadan 10 ml kadar bir süt

3 Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip örneği numune kabına konmuş ve 90 saniye sonra cihazdan ilgili değerler okunmuştur. Araştırmada, Ağustos ve Kasım aylarına ait ekonomik öneme sahip süt parametrelerinin karşılaştırılmasında Bağımsız iki örnek T testi analizinden yararlanılmıştır. İlgili analizin yapılmasında SPSS 20 paket programı kullanılmıştır (Norusis, 1993). Araştırma Bulguları ve Tartışma Araştırmada sütteki biyokimyasal parametrelereyönelik olarak yapılan bağımsız iki örnek T testi istatistikî analiz sonuçları Tablo1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Ağustos ve Kasım aylarında alınan örneklerde ekonomik öneme sahip süt parametrelerinin değerleri Aylar Toplam yağ, % Toplam Kuru Madde, % Toplam Protein, % Ağustos 3,64±0,12 9,93±0,03 3,27±0,04 Kasım 4,4±0,06** 10,4±0,14** 3,38±0,049 ** p<0.01 Tablo 1 den de görüldüğü gibi toplam yağ oranları Ağustos ayına göre Kasım ayında daha yüksek seviyede saptanmıştır (p<0.01). Ağustos ayındaki kuru madde ortalaması Kasım ayındaki kuru madde ortalamasından istatistikî olarak daha düşük seviyede bulunmuştur (p<0.01). Sütlerde protein değerleri bakımından aylar arasında herhangi bir istatistikîfarklılığa rastlanılmadığı görülmektedir. Farklı hava koşullarının süt yağ düzeylerine etki ettiğinin belirlendiği bir çalışmada sıcaklık stresinin yem tüketimini azalttığı bildirilmektedir. Özellikle erken laktasyondaki yüksek süt verimli hayvanlarda yem alımındaki azalışın negatif enerji dengesini (enerji yetmezliği) şiddetlendirdiği, bununda süt yağına olumsuz etki ettiği belirtilmektedir (Çelik, 2006). Bu literatür ışığında, yaptığımız çalışmada Ağustos ayındaki sıcak hava stresi süt toplam yağının düşmesinde etkili olmuş olabileceği söylenebilir. Toplam kurumadde de benzer şekilde görülen değişimi, Topçu (2013) nun bildirdiği toplam kuru madde ve toplam yağın paralel şekilde değişim gösterdiğine dair ifadesi desteklemektedir. Literatürden de anlaşıldığı gibi sütlerde kuru madde ve toplam yağ paralel şekilde değişim göstermektedir. Bu

4 22 Damla KARAKOÇ, Murat ÇİMEN, Nazan DEMİR, Cahit ŞOS, Harun GÖKYER, Eyup ABLAK, Ceren KUTLU sebeple mevcut araştırmamızda toplam kuru madde ve toplam yağ ortalamaları Ağustos ayında Kasım ayına göre paralel şekilde azalma göstermiştir. Konu ile ilgili yapılan literatür taramalarında mevsimlerin süt biyokimyasal parametreleri üzerine etkisinin incelenmesine yönelik çalışmalar yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Sonuç Yapılan çalışmada toplam yağ ve kuru madde oranları Ağustos ayına göre Kasım ayında daha yüksek seviyede saptanmıştır. Süt toplam protein değerleri ise aylar arasında benzer bulunmuştur. Bu sonuçlara göre örneklerin alındığıiki aydaki değişimler sadece yağ ve kuru madde değerlerine etki etmektedir. Bulunan bu sonuçların paralel araştırmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır. Kaynaklar Çelik, L., (2006). Konjige Linoleik Asidin Ruminatlarda Biyosentezi, Fizyolojive Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri. HayvansalÜretim, 47(1): 1 7. Çetin, M., Çimen, M., Goksoy, E.O. and Yıldırım, S., (2010). Biochemical Components Having Economic Importance for Goat Milk in Different Environmental Conditions. International Journal of AgricultureandBiology, 12(5): Filik, G., Görgülü M. ve Boğa M., (2011). Farklı Mevsimlerde Siyah Alaca Süt İneklerinin Sabah Akşam Süt Kompozisyonunun Değişimi. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. Eskişehir. Guo, M.R.,Dixon, P.H., Park, Y.W., Gilmore, J.A. and Kindstedt, P.S., (2001). Seasonal Changes in The Chemical Composition of Commingled Goat Milk. J.DairySci.84 (E. Supll.) : E79 E83. Kominakis, A.P, Papavasiliou, D.,Rogdakis E., (2009). Relationships among udder characteristices, milk and non yield trails in Frizarta dairy sheep. Small Rum. Res. 84/(1/3): Norusis, M.J.,(1993). SPSS for Windows: Base SystemUser's Guide, SPSS, Chicago Tekelioglu, O., Çimen M. andbayril T., (2010a). The Milk Biochemical Parameters Having Economic Importance in Machine Milked Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (3):

5 Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Tekelioglu, O., Çimen M., Bayril, T. ve Dilmaç, M., (2010b). Makineli sağımla erken kışdöneminde elde edilen sütlerde yağlılık düzeylerinin haftalık değişimi. Hasad Hayvancılık Dergisi. 26 (301): Topçu, H., (2013). Erkenlaktasyon döneminde Saanen keçilerde ana canlı ağırlığının ekonomik öneme sahip süt biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi. T.C Tunceli üniversitesifen bilimleri enstitüsü. Yüksek lisans tezi. Yıldırım, S.,(2009). The Biochemical Parameters Having Economic Importance in Milk from Machine Milking in Different Regions of Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 5(4):

6 24

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Ecmel DİNÇER, Cemil TÖLÜ, Ali KARABAYIR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257 Research Article Keçi Rasyonlarında Farklı Düzeylerde Meşe Yaprağı Kullanılmasının Sindirilebilirlik ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması **

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Eyyüp AKÇİL 1, Nihat DENEK 2* 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment Atila KARAHAN ÖZET Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının

Detaylı

YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Öz Agah Sinan ÜNSAR *, Hüsniye ALPERTONGA ** Uzun dönemli karlar, profesyonel

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 95-99 FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Ersin POLAT Halil DEMİR

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2014/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı