BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 123 Ç N D E K L E R U S T O S Her Oyun Kurallarıyla Oynansa... METE KYOL 10 tasözleri (II) ORHN VEL DEDEO LU 17 z Çekmedi İstibdadtan Mustafa Kemal YfiR ÖZTÜRK 24 Başkent Üniversitesi Türkiye Cephesi ne 2009 Mezununu Daha Gönderdi 30 İnsanları Seveceksin L N L ERDEM 33 Cumhuriyet Savcısının Birinci Vazifesi Cumhuriyeti Korumaktır SELM TBEK Sayfa: 56 KIRMIZI SNDLETL ÇOCU UN ÖYKÜSÜ 38 tatürk ün Yapma Dedikleri Orada Bile Yapılmıyor KY KRN 41 Karanlıktan ydınlığa Geçerken Bir Öğretmenin Yaşadıkları KONUR ERTOP 46 Kimler Kazanacak Bu Olimpiyatlarda? H. GÜNEfi TY 52 Pekin e Hoş Geldiniz SEMR TY 56 Kırmızı Sandaletli Çocuğun Öyküsü MET N GÖREN 60 cta Est Fabula SONGÜL SYDM 69 Kars ın Kuşları Kendilerine Sahip Çıkan Bir Türk e Doğa nın En Büyük Ödülünü Getirdiler ZM R TOLG 73 Neler Çıkmıyor Şu Sandıktan? MEHMET MUHS NO LU 80 Hiçbir Şeyden Çekmedi Poşetten Çektiği Kadar fiebnem fien 85 El Greco YÜCEL KSOY 89 Kırlangıçlar Neden Sürekli Uçarlar? ERDO N SKMN 91 Japon Kara Karpuzu Hint Kumaşı Oldu NÜKHET L C KO LU 94 Romantik ve de Karizmatik Yves Montand ı Yakından Tanıyabilmek GÜRBÜZ EVREN 99 Kaş ta Barış Var... SENEM fiengül 102 Kelebekler Daha Çok İlgi Hak Ediyorlar CHERYL TNRIVERD 109 3Ç Çetesi nin Uç Serüvenleri L MURT ERKORKMZ 116 Yağ Satarım Bal Satarım MUZFFER ZGÜ 122 Mavi Düşün Yolculuğu NURY BRTOSCHEK 128 Rehana LYS HL L 131 Semire ve nnesi... MET N TMER 136 Uzaklarda İlk Gece... MEHMET ÜNVER 142 En Küçük Melek Şimdi 6 Yaşında SENNUR BURS Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 ustos SuDokular 84 Bilginizi Denetleyin 145 Mankafa Poldi 147 nne ve Babalardan 148 Sayfa: 102 KELEBEKLER DH ÇOK LG HK ED YORLR 1001 Güzel Söz 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük

5 DN S ZE Mete kyol HER OYUN KURLLRIYL OYNNS... STEME DRES : Yüksek Ö retim E itim ve raflt rma Vakf Sehery ld z Sok., No: 22/11, Etiler, stanbul Tel.: (0 212) S ahada tüm kurallar uygulanarak oynanan bir futbol maç n, tribünlerde sakin sakin oturup seyretmek, futbolu seven herkesi elbette mutlu eder. Özellikle kendi tak m m z n güzel bir golünü, kendi tak m m - z n kalecisinin güzel bir kurtar fl - n bencil bir coflkuyla alk fllarken, evrensel bir yap t karfl s ndaki hayranl m z n beyinsel lezzetini de duyumsar z. Fakat kazansak bile, her maçtan sonra yerimizden ayn mutlulukla kalkabildi imizi ileri sürmemiz biraz zordur. Bunun da tek nedeni, sahadaki oyunun kurallara göre oynanmamas d r. Hakemin, flu ya da bu taraf tutarak, flu ya da bu kiflinin etkisi alt nda kalarak, flu ya da bu kifliler karfl s nda flirin görünme çabas yla yönetti i bir maç n as l sonucu, göstergedeki rakamlardan önce, tribünlerdeki seyircilerin yüreksel ve beyinsel yap lar na yans yan etkisinde görülmektedir. Futbolu böylesine içtenlikli ve derin bir sevgiyle sevmemize karfl n, kimi dönemlerde yönetilen böylesi maçlar n 90 dakikas, hemen hepimiz için bir anda 90 saat ya da 90 gün süreli ve gerçek anlamda bitmek tükenmek bilmeyen bir iflkence süresine dönüflüyor tribünlerde de... Çünkü o dönemlerde sevgili sevgilimiz futbol, kendini her zaman sevdirdi i o her zamanki güzelli iyle ç kmam fl oluyor karfl m za... Yapmamas gereken özellikle kural d fl davran fllar yla, kendi güzelli ini, kendi elleriyle bir çeflit peçeliyor. sl nda tribünlerde iflkenceyi biz çekiyoruz ama, suçu iflleyen biz de iliz. Yoksa, sahada tüm kurallar uygulanarak oynanan bir futbol maç n, uygar ülkelerin vatandafllar gibi, tribünlerde sakin sakin oturup seyretmek ve mutlu olmak varken, zaman zaman biz neden iflkence alt ndaym fl z gibi bir duyguya kapt rmak zorunda kalal m kendimizi? Böyle dönemlerde, sahadaki oyuncunun aya na kural d fl bir tekme at lmas ndan ne fark kal yor sanki, saha içindeki, saha yanlar ndaki ve saha d fl ndaki hakemlerin, tribünlerdeki 90 dakikam z bir iflkence dönemine dönüfltürmelerinin? 7

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ugün kitapevinde dolafl rken, Bütün Dünya n n B 2007 Eylül tarihli dergisinin kapa nda Cemile ytaç ad n gördüm ve dergiyi hemen sat n ald m. Babam zaten hep al rd ay n ilk günü derginizi... Yaz y a layarak okudum. Benim babam da, Doktor Necmettin Öncül, 1924 do umlu... kinci Dünya Savafl ndan kaçan Yahudi Hoca Frank n ö rencisi olmufl, Tokat Talebe Yurdu nu kurmufl ve 10 y l iflletmifl, tatürk ün yan nda olan Hamdullah Suphi Tanr över in genel sekreterli ini yapm fl son gençler den birisidir. Cenazesinde bafl m hafifçe örttüm; ama kuaförden ç k p gittim. Babam bak ms z insan sevmezdi. En güzel k yafetimi giydim, bize k yamazd, üzülmemizi istemezdi. Çok teflekkür ederim, sayg lar mla, Nazan vkovan. erhaba Mehmet Bey, Mucit Babam n n s na bafl- M l kl yaz n z okudum. nlaml ve güzel buldum. Bunu size söylemeden iflime bafllamak anlams z olurdu. Dün okumufl, o sayfan n ucunu incitmeden katlam fl, ifl yerime getirmifl, fiunun bir fotokopisini çektireyim dedi imde, Hemen geliyorum deyip ç km fl, befl dakika sonra derginin yenisini al p gelmifl Zeliha Ö retmen in davran fl da anlaml yd. Sayg lar mla, Remzi Karabulut, Tarsus, Mersin. YZRIMIZIN YNITI: erhaba Remzi Bey, ilginize M çok teflekkür ediyorum. Tüm okurlar m n mesajlar n keyifle yan tl yorum. Bu sat rlarla da olsa size ulaflmak mutluluk verici... Sevgilerimle, Mehmet Ünver. erhaba Nuray bla, bugün M içimden herkese mutluluk mailleri atmak geldi; ama öyle haz rlar ndan de il içimden geldi i gibi yaz lan bu da sizin pa- y n za düflen... Sizi gerçek hayatta tan mad m; ama sanki y llard r berabermifliz gibi hissedebiliyorum akl ma geldi inizde k z n z da kardeflim gibi düflünebiliyorum. Bu geceki mutluluk dile im, en büyük destekçiniz hayattaki en büyük eseriniz ve mutlulu unuz Lara ile huzurlu, sevgi dolu ve kocaman kocaman mutluluklar n içinde oldu u bir hayat yaflaman z diliyorum. Malatya dan sizlere kocaman sevgilerimi gönderiyorum ve sizin bir sözünüzle yaz - ma son veriyorum: yi ki vars n z sizi seviyorum Ezgi Durak, Malatya. YZRIMIZIN YNITI: evgili Ezgi ci im, do rusu S iletin bana en güzel do um günü arma an oldu. Ne mutlu bana ki, böylesine sevgi dolu kocaman bir aileye sahibim. Beni gerçek hayatta hiç tan - mad n ama sanki y llard r berabermifliz gibi duyumsad n yaz yorsun. Do rusu, çevremize flöyle bir bakt m zda fiziksel olarak yan m zda bulunan kiflilerin bile birbirlerini bu denli tan yamad klar n ne yaz k ki üzülerek gözlemliyoruz. nsan iliflkilerinin h zla ç kar iliflkisine dönüflmekte oldu u günümüzde bizler Bütün Dünya çat s alt nda hâlâ sevgiyi, dostlu u, güzellikleri ve elbette zaman zaman hüzünlerimizi de paylafl yoruz birbirimizle... Bütün Dünya ile kap n z çalarak, evlerinize konuk oluflumun dokuzuncu y l nda olman n gururu ve mutlulu unu yafl yorum. Sevgi ve huzur dolu, kocaman mutluluklar n içinde oldu- u yaflam dile in için çok teflekkür ederim. Yüre indeki sevgiyi böyle cömertçe paylaflmak istemen ne güzel, inan bana buna hepimizin gereksinimi var. Ben de sana ve ailemizin tüm bireylerine sevdiklerimizle birlikte sa l kl, huzurlu ve sevgi dolu, mutlu bir yaflam diliyorum. Nuray Bartoschek. erhaba Nuray Han m, Bütün Dünya dergisinin M Ocak say s ndaki Bir Y l Daha Geride B rak rken adl yaz n z için sizi rahats z ediyorum. Yaz - n z çok be endim. Gerçekten, çok farkl bir flekilde ele al n p güzel bir dille yaz lm fl bir yaz... Her ay yaz lar n z takip ediyorum ve sizi çok baflar l buluyorum. Eme iniz için teflekkür ediyorum. Baflar lar n z n devam dile iyle... Özlem Uzun, stanbul. evgili Bütün Dünya çal flanlar, hepinize çok teflekkür S ederim, haz rlad n z dergi eme inize gerçekten de iyor. Gülizar Yalamano lu. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu TSÖZLER kinci Bölüm Dergimizin geçen say - s nda atasözlerinin yap sall üzerinde durmufltum. Bu say - da ise atasözlerimizle örtüflen ya da benzeflen yabanc atasözleri yan nda, yabanc sözcüklerle kar fl k söylenilen atasözlerimize de inece im. tasözleri için binlerce y l öncesinden günümüze gelen sözler deriz. Kaç binlerce y l?...ö. III üncü bin y l n sonlar - na do ru yaz tekniklerini gelifltiren Sümerler, o zamana kadar a zdan a za süregelen yaz nsal de erlerini, atasözü ve deyimlerini, kilden haz rlanm fl tabletler üzerine yazmaya bafllarlar. flte o tabletlerden günümüze ulaflan birinin üzerinde okunabilen atasözü: El ele ev yap l r / mide mideye ev y k l r. Bugün bizim, Çok el iflde, az el aflda (olmal ) dedi imiz atasözümüz, Sümerlerin ancak.ö. III üncü binde yaz ya dökebildikleri atasözleriyle ayn gözlemi paylaflm yor mu?.. Onlar n atasözleri ve deyimleri de sözlü olarak kuflaktan kufla- a, kimbilir kaç bin y l öncesinden geliyordu... Sümer tabletlerinde dikkat çeken yön, atasözlerinin az, deyimlerinin daha çok olufludur. Bu gözlemim Sümerlerle s n rl de il; hemen bütün dillerde deyimler, atasözlerinden aflk n. Nitekim, Ömer s m ksoy un sözlüklerinde günümüzde kullan lan atasözleri say s 2110, deyimlerin say s 5743 tür. ksoy, daha genifl bir taramayla bu say lar n artabilece ini de belirtir. *** Latince birkaç atasözü: Latinlerin ünlü komedi yazar Statius (.Ö....-öl. 168) her ne kadar Homo homini deus (insan insan n tanr s d r) dese de, yine o yüzy llar n Latin yazar Plautus un (.Ö ) bir sözü vard r: Homo homini lupus ( nsan insan n kurdudur). ki ngiliz filozofu, Bacon ( ) ve Hobbes ( ) taraf ndan insan, insan n benzerlerinin düflman d r anlam nda çokça kullan lan ve zamanla Latin atasözü olarak benimsenen bu söz Türkçede, nsan insan n fleytan d r ( nsan insan do ru yoldan sapt r r) biçimindedir. Bu Latince iki atasözü, de iflik bir biçimde, Kitab- Mukaddes te de yer al r: Homo solus aut deus, aut daemon (Tek bafl na bir insan, ya tanr - d r ya fleytan). Errare humanum est (Yan lmak insana özgüdür). Ömer s m ksoy (no. 1097) [*]: Hatas z kul olmaz (Yan lmayan, hatas olmayan insan yoktur). Ira furor brevis est (Öfke, k sa bir deliliktir). ksoy (no. 1662): Öfkeyle kalkan zararla oturur... (Kifli, öfkelendi inde duygusunun esiridir, ölçüsüz davran fllarda bulunur). Ventum seminabunt et turbinem metend (Rüzgâr eken kas rga biçer). ksoy (no. 1717): Rüzgâr eken f rt na biçer. Qui vivra, verro (Yaflayan görür). ksoy (no. 2002): Yafla yafla, gör temafla (temafla: gözle izlemek). *** Bu arada ilginç bir yay ndan da örnekler sunaca m. talyan yazar Timoted gnellini nin 1687 de yay mlanm fl bir yap t yla ilgili olarak Yugoslav yazar Vladimir Dirimba n n bir yaz - s n, Hac emin Bavbek XVII. Yüzy lda Yay mlanm fl Bir Türk tasözleri ve Vecizeleri Derlemesi bafll yla Türkçeye çevirmifl. Yap t n önemli özelli i, Türk atasözlerinin yan nda rapça, Farsça, talyanca, Latince çevirilerinin de yer almas. flte XVII. yüzy lda kullan lmakta olan atasözlerimizden birkaç örnek: Bir elde iki karpuz dutulmaz (ksoy no.1204: ki karpuz bir koltu a s maz). Kan kan ile yumazlar, kan su ile yuyallar (ksoy no. 1311: Kan kanla yumazlar, kan su ile yurlar). Konak konak sevmez, ev sahab ikisin dah sevmez (ksoy no. 1599: Misafir misafiri istemez sevmez, ev sahibi ikisini de). Sab r ile kuruk halva olur, tut yaprag atlas (ksoy no. 1727: Sab r ile koruk helva olur, dut yapra atlas). *** Bugün ran ve rap dillerinde kullan lan pek çok atasözü [**] bizim atasözlerimizle çok benzeflir. Örne in: raplar n El-aceletü mineflfleytan (cele fleytandand r), Elhareket ül-bereket (Hareket berekettir), El-cezai min cins ül-amel (Kifli etti ini bulur) gibi atasözleri Türkçede cele ifle fleytan kar

8 BD USTOS 2008 BD USTOS 2008 fl r, Nerede hareket, orada bereket, Kifli ekti ini biçer ; ranl lar n Katre katre cem gerded vangehi derya fleved, vaz-i duhol fleniden ez dur hoflest, tefl ki gereft hoflk-u ter misuzed atasözleri de Türkçede Damlaya damlaya göl olur, Davulun sesi uzaktan hofl gelir, Kurunun yan nda yafl da yanar biçiminde kullan lmaktad r. Ziya fiükûn un Gencinei Güftar Ferhengi Ziya (Farsça-Türkçe Lûgat) nda herzehre: u a ac maddesinde örnek olarak Sâdi den bir ikili (beyit) verilir. kilinin Türkçeye çevirisi: u a ac taze hurma vermez / Ne tohum ekersen ayn n um. Bizim, Ne ekersen onu biçersin atasözümüzü ne kadar and r yor. Bir Sefarad atasözü vard r; çok gerçekçi, her gerçek kadar da ac : Baba o luna (para) verdi inde baba da güler o ul da; o ul verdi inde, o ul da a lar baba da... (!) Gerçi, bizim de buna and ran bir atasözümüz yok de- il: Baba o luna ba ba fllam fl, o ul babaya bir salk m üzüm vermemifl... *** Dilimizde, geçmifl yüzy llardan günümüze gelmifl rapça / Farsça / Türkçe kar fl m pek çok atasözü bulunmaktad r. flte bunlardan biri; Zürefan n düflkünü, beyaz giyer k fl günü atasözü ilginçtir. Ünlü sözlük bilimcisi Pars Tu lac, çok de erli yap t Okyanus 20. yüzy l nsiklopedik Türkçe Sözlük ünde (Cilt 3, 1974) zürafa i. Osm.<r. zürâfe maddesini Çift-parmakl lar tak m n n Zürafagiller familyas ndan bir memeli türü. Uzunlu u 225, kuyru u 110 sm... olarak tan mlamas n n ard ndan atasözü diye zürafan n düflkünü beyaz giyer k fl günü nü örnek verir ve Bak iflaretiyle de Eflkiyan n düflkünü, beyaz giyer k fl günü sözüne gönderme yapar. Baflka baz sözlüklerde de gördü üm böylesi yanl fl tan mlar nedeniyle bu atasözüne bir anlam veremeyen ve zürafa ya elbise giydirmenin uygunsuzlu unu sezenler, yanl fl bir baflka yanl flla düzeltmeye kalkarak, zürafan n düflkünü... yerine fukaran n düflkünü..., ihtiyar n düflkünü..., eflk - yan n düflkünü... dahas, zemherinin düflkünü... gibi yak flt rmalar yaparlar ki, bu gibi söyleyifllerin, atasözünün gerçek anlam yla uzaktan yak ndan iliflkisi yok. Bu atasözünde söz konusu zürafa (.-.) de- il, zarif sözcü ünün ço ulu kibar, zarif kimseler anlam nda zürefa / zurefâ (..-) d r. rapça zürafa ile zürefa sözcüklerinin kar flt r lmas, böyle bir yanl fll a neden olmakta. Beyaz sözcü ünün de asl Farsca hasa dan hasse, patiska cinsinden beyaz bir bezdir. Üç dil kar fl m bu atasözünün geçmiflteki kullan m Zürefân n düflkünü, hasse giyer k fl günü biçimindedir. Bu atasözüyle, bir zamanlar salt varl klar nedeniyle toplumda sayg gören kiflilerin, giyimlerini mevsimine göre ayarlayamayacak kadar yoksullafl nca, ne durumlara düflüp nas l alay konusu olabilecekleri vurgulan r. Böylesine anlaml anlams z sözcük de iflmeleri, atasözünün Türkçe kökenli olmay fl ndan kaynaklanmaktad r; örnekleriyse pek çoktur... [*] ksoy, Ömer s m tasözleri ve Deyimler Sözlü ü Cilt I, TDK yay [**] caro lu, M. Türker Dünya tasözleri Referans yay. nkara 2006 Bir Frans z asilzade, ngiltere Kral 2. Charles n yeme- inde bulunma flerefine eriflmiflti. Dönemin ngiliz geleneklerine göre, krala hizmet edenler dizleri üzerinde yürüyerek salona girip ç k yorlard. Bu sayg ifadesine konu un dikkatini çeken 2. Charles, yeryüzünde baflka hiçbir kral n böylesine sayg görmedi ini belirtmiflti. Frans z asilzade bu övünmeyi büyük bir dinginlikle dinledikten sonra gülümseyerek flöyle dedi: fiimdi yan ld m anl yorum. Bense hizmet edenlerin, bu denli berbat haz rlanm fl yemekler sunduklar için, diz çöküp krallar ndan af dilediklerini sanm flt m! Otobüse binen yafll kad n n bileti yoktu. Otobüs floförüne, bir sonraki duraktan bilet al p alamayaca n sordu: Evlad m dedi. Biletim yok. Bir sonraki duraktan bilet alabilir miyim? fioför bu öneriyi olumlu karfl lad ; ama kendisi de bir öneride bulundu: Olur tabii... dedi. ma önce yolculara bir sorun bence... Yafll kad n, floförün yapt öneriyi kabul ederek yolculara seslendi: ffedersiniz dedi. Bundan sonraki duraktan bilet alabilir miyim acaba? 12 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. daniska (almanca) a) Danzig de do an lman b) nak fl c) örgü ç) en iyi 2. calip (arapça) a) yön b) yük arabas c) çekici ç) tafl y c 3. baki (arapça) a) sürekli olan b) daimi c) artan ç) tekrarlanan 4. ayvan (farsça) a) sundurma, teras b) bir taraf d fla aç k oda c) bahçedeki gölgelik ç) kuyubafl 5. dahiliye (arapça) a) iç hastal k b) askeri okulda yönetici subay c) devlet yönetiminde içiflleri ç) do umevi ko uflu 6. canavar (farsça) a) yaramaz çocuk b) masallarda sözü edilen y rt c hayvan c) ac mas z ç) yaban hayvan 7. baca (farsça) a) yeralt yap lar n n hava deli i b) Oca n üstündeki tafl raf c) duman çeken maden ya da kâgir yol ç) oca n damdan yukar bölümü 8. bahis (arapça) a) söz etmek b) konuflulan fley, konu c) hakl ç kana verilecek fleyle ilgili anlaflma ç) iddiac l k 9. ayniyet (arapça) a) t pk l k, özdefllik b) harcamaya elveriflli c) sürekli de iflen ç) gözle ilgili 10. can (farsça) a) yaflama b) dirlik c) gönül ç) ölümle vücuttan ayr lan 11. bahar (arapça) a) yiyecek ve içeceklere hofl koku veren b) a açlarda çiçek ve yaprak açan ay c) k fl ve yaz aras ndaki mevsim ç) gündüz ve gece eflitli inde güneflin bulundu u nokta 12. cafcaf (farsça) a) flirret b) makyaj c) gösteriflli ç) süs 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. daniska (almanca) ç) en iyi. 2. calip (arapça) c) çekici. 3. baki (arapça) b) daimi. 4. ayvan (farsça) a) sundurma, teras. 5. dahiliye (arapça) c) devlet yönetiminde içiflleri. 6. canavar (farsça) b) masallarda sözü edilen y rt c hayvan. 7. baca (farsça) c) duman çeken maden ya da kâgir yol. 8. bahis (arapça) b) konuflulan fley, konu. 9. ayniyet (arapça) a) t pk l k, özdefllik. 10. can (farsça) ç) ölümle vücuttan ayr lan. 11. bahar (arapça) c) k fl ve yaz aras ndaki mevsim. 12. cafcaf (farsça) c) gösteriflli. Bir doktor ve bir avukat kat ld klar partide sohbet ediyorlard ; fakat sohbetleri, sürekli rahats zl klar ndan söz eden ve doktordan t bbi öneri almak isteyen insanlar taraf ndan kesiliyordu. radan bir saat geçtikten sonra doktor avukata sordu: Ofis d fl ndayken seni durdurup hukuki yard m isteyenlere karfl ne yap yorsun? vukat bu soruyu Onlara yard m ediyorum diyerek yan tlad. rd ndan da faturalar n gönderiyorum. Doktor önce flafl rd, sonra da bu fikri denemeye karar verdi. Ertesi gün karar n uygulamak için ofisteydi. Posta kutusundaysa kendisini, avukat taraf ndan gönderilmifl bir fatura bekliyordu. Z ÇEKMED ST BDDTN MUSTF KEML stanbul da Harp kademisi son s n fta okuyan Mustafa Kemal in uzun bir süredir duydu u kayg lar, 1904 y l n n sonlar nda giderek artm flt. ç ve d fl geliflmeler, gündelik yaflama yans yan olumsuzluklar Mustafa Kemal i her geçen gün daha çok üzüyordu. Hafta tatilinden dönüflü sonras bir gün, arkadafllar yla konuflurken aya a kalkt ve tüm üzüntüsü yan s ra, tüm kayg lar n da aç k aç k dile getirdi: li Fuat ile Beyo lu nda dolaflt k. Bütün dükkanlar Rum, Ermeni, Yahudi, Frans z, ngiliz ve talyanlar n levhalar ile dolu. Bu ülke onlar n m, bizim mi? Yüzy llard r vatan çocuklar n savafl meydanlar nda harcam fl z, az nl k ise memlekette kalm fl, ilerlemifl. Ekonomi bir ulusun yaflamas n n temelini oluflturur. Y llard r Yunan gemicileri Türk bayra alt nda dolaflarak kdeniz ve dünya ticaretini eline alm fl. Marsilya, Trieste gibi büyük kentlere yerleflen Yunanl lar böylece zengin olmufllar, memleketlerine para tafl m fllar, okul açm fllar. Buralarda 17

11 BD USTOS 2008 BD USTOS 2008 yetiflenler Rusya dan da yard m görerek isyan bayra açm fl, ba- ms zl n kazanm fllar. Yar n, korkar m ki, bizden Makedonya y isteyecekler. S rplar, Karada l lar, Bulgarlar da ayn davan n peflindeler. için Rumeli nde dolaflan komitac lar n yafla- Bugün mas n engellemek devletin gücü d fl na ç km fl bulunuyor. E er Balkan uluslar bir anlaflmaya var rlarsa güzel Rumeli yi kaybedece imize hiç kuflku etmeyelim. Bosna- Hersek ten bafllayan kopar lma Meriç te bile durdurulamaz. *** Mustafa Kemal, arkadafllar aras nda hiçbir zaman rkç bir tutum izlememifltir; ama Türkler i küçümseyen sözlerin sahiplerine de gerekli karfl l klar vermekten çekinmemifltir. Birgün ö retmenlerinden biri kendi ulusunu küçümsemeye kalkm fl, gereksiz yere raplar övmeye bafllam flt. Kavm-i Necip-i rap (Soylu rap Kavmi) sözüyle peygamberin bile rap oldu undan söz ediyor, raplar n Tanr n n nezdinde bile en üstün ulus oldu unu ileri sürüyordu. Mustafa Kemal s n fta aya a kalkt ve ö retmenine k sa, fakat öz bir ders verdi: E er Türkler olmasayd, Türk komutan ve bilim adamlar rap uygarl na fl k tutmasalard, Endülüs ten Orta sya ya ulaflan genifl bölgede ne Emeviler, ne de bbasiler bir hilafet kurabilirdi dedi. Mustafa Kemal, raplar a güvenmez, onlardan dost olmayaca- n bilirdi. rkadafllar yla yapt tart flmalardan birinde bu konudaki görüflünü aç kl kla ifade etti: rkadafllar! Göreceksiniz bu raplar Osmanl mparatorlu- u na bir oyun oynayacaklar. Ne slam olmam z ne de hilafetin bizde olmas raplar ile bir çat alt nda kalmam z sa layamaz. Bunlar bir rap imparatorlu u peflindeler. Bugün raplar bence Osmanl n n en bahtiyar kullar d r. Yar n bu devlet parçalan rsa raplar hiçbir zaman huzur görmeyecektir. Mustafa Kemal, üçüncü s n fta okudu u y l arkadafllar aras nda bir yard m sand kurmufltu. rkadafllar ndan paraya gereksinimi olanlar, bu sand ktan borç para alabiliyorlard. Hafiyelerden biri bunu Jön Türkler e yard m için sand k kuruldu biçiminde Y ld z Saray na ihbar edince, Mustafa Kemal ve yak n arkadafllar izlenmeye al nd lar. zlenen Mustafa Kemal, li Fuat, li Fethi, Hüseyin Rauf ve Refet, bu sand ktan ald klar borç parayla bir apartman dairesi kiralam fllard. Burada biraraya gelip özgürlük, ülkenin kurtuluflu gibi konular görüflüyorlar, tart fl yorlard. rkadafllar! Göreceksiniz bu raplar Osmanl mparatorlu u na bir oyun oynayacaklar. Ne slam olmam z ne de hilafetin bizde olmas raplar ile bir çat alt nda kalmam z sa layamaz. Okuldan mezun olduklar günden beri izleniyorlar; fakat bunu kendileri bilmiyorlard. Bir gün Fethi Bey ad nda biriyle tan flt lar. Toplant lar na o da kat lmak istedi: Subayd m. Ordudan at ld m. Yoksul düfltüm diyerek kendini ac nd rd. Yatacak yerinin olmad - n, yard ma gereksinim duydu- unu söyledi. Mustafa Kemal ve arkadafllar, kendini böyle tan tan bir kifliyi geri çevirmeyi düflünmediler bile... Tuttuklar dairede ona bir yer verdiler, orada yat p kalkmas n sa lad lar. Mustafa Kemal, s k s k provalara gitti i terziden o gün yeni üniformas n alacakt. Fethi Bey bir öneride bulundu kendisine: Sizle özel olarak görüflmem gereken birkaç konu var dedi. Bugün flu saate, filanca yerde buluflabilir miyiz? Mustafa Kemal, Fethi Bey le buluflmak üzere kararlaflt r lan saatte, kararlaflt r lan yere gitti. Orada kendisini yaln zca Fethi Bey de il, beraberinde birkaç kifli daha bekliyordu. Saray görevlileriydi bu kifliler... Mustafa Kemal tuza a düflürüldü ünü anlad ; ama ifl iflten geçmiflti. Yaln zca kendisi için de il, tuttuklar daireyi birlikte kulland klar arkadafllar için de gözalt na al nma emri ç km flt. O günün akflama do ru bir saatinde li Fuat, dikimi o gün bitecek olan üniformas n almak üzere lt n Makas adl terzi dükkan - na u rad. Üniformas n görünce dayanamad, üzerindekileri ç kar p, yeni üniformas n giydi. kflam ortak dairelerine döndü ünde arkadafllar na hoflluk yapmak istemiflti. Tam dükkandan ç kaca- s rada terzi eliyle iflaret yapt, akl na bir fley geldi ini söyledi. rkadafl n z Yüzbafl Mustafa Kemal Bey in üniformas da haz r dedi. Ö le saatlerinde gelip alacakt ; ama akflam oluyor, hâlâ gelmedi. li Fuat, önemsemedi: Herhalde bir ifli ç km flt r, usta dedi. Bugün gelmediyse, nas l olsa yar n gelir al r. Terzi dükkan ndan yeni üniformas yla ç kan ve büyük bir savafl kazanm fl mareflal gibi k l c n flak rdatarak köprüye do ru yürüyen li Fuat n yan nda bir anda atl bir araba durdu. Saray n eczac bafl s ve li Fuat n uzaktan ak

12 BD USTOS 2008 rabas olan hmet Refik Pafla, arabas na davet etti genç yüzbafl y : sizi büyük bir felaketten kurtarmak isti- O lum, yorum dedi. Harp kademisi nden ç kan kurmay subaylardan baz lar bir komite oluflturmufl. Bu komitenin bafl nda hat r mda yaln z ad kalan Selanikli Mustafa Kemal Efendi varm fl. Siz de komitedenmiflsiniz. ran zda para toplam fls n z. Padiflah m z efendimize Ramazan n onbeflinde Topkap Saray ndaki H rka-i fierif ziyaretine gidece i s rada, arabas na bomba at lmak suretiyle bir suikast haz rlanm fl. li Fuat konuflan kiflinin saray n yaln zca eczac bafl s olmad n ayn zamanda baflhafiyelerinden biri oldu unu çok iyi biliyordu: Bu söylediklerinizin hepsi ama hepsi yalan dedi. hmet Refik Pafla, babacan bir tav r tak nmaya çal flarak sürdürdü konuflmas n : Ben de olas bulmuyorum bu ifli dedi. Mustafa Kemal Efendi ile di er birkaç yüzbafl tutukland. Tutuklanma nedenleri de belli... fiimdi beni dinle, ben sizin büyükannenizin yetifltirdi i bir kimse ve ailenizin bir üyesiyim. Bana güveniniz. li Fuat, Mustafa Kemal in ve öteki arkadafllar n n tutukland n ö renince telafllanmamaya çal flt : Benden ne yapmam bekliyorsunuz? diye sordu. Benden ne istiyorsunuz? li Fuat n bu sorusu üzerine hmet Refik Pafla rahat bir soluk ald. v n tuza a düflürdü ünü san yordu. Sesine daha l ml bir ton vererek konufltu: Kurtulman z, hatta askerlik mesle inde h zla yükselmeniz pek kolay ve basit bir ifltir dedi. flin asl n ve do rusunu bana anlat rs n z. Biz de bunu padiflah m z efendimize iletiriz. Her ikimizin de, yani senin de benim de ba l l m z nedeniyle rütbelerimizi birer derece yükseltirler. Örne in siz hemen binbafl olabilirsiniz ve stanbul da kalabilirsiniz. Peflinen söyleyeyim ki saraya jurnal edilen bu olay belki de do ru olmayabilir. ncak bunu do ruymufl gibi anlatmak da bir koruma zorunlulu udur. Çünkü asl olmayan bu gibi haberlerin arkas nda mutlaka bir gerçek gizlidir. Mevki için, para için, rütbe için her türlü kötülü ü yapabilecek insanlar n varl n bilen li Fuat ölçülü konufltu: nlatt klar n z n hiçbiri do ru de ildir dedi. rkadafllar mdan hiçbirinin ve özellikle yak n arkadafl m Mustafa Kemal in akl ndan ve düfllerinden geçecek fleyler de ildir sizin anlatt klar n z... Benim bildi im baz bekar arkadafllar üç ayda bir maafl alabildikleri için ailelerinden gelen paralar aralar nda güvendikleri bir arkadafla saklatt r rlar. Gerek gördükçe oradan para çekerler. flte sizin ralar nda para toplad lar diye söyledi iniz olay budur. Benimse ailem stanbul da bulundu u, durumum da yerinde oldu u için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu sözler hmet Refik Pafla n n hofluna gitmedi, öfkelendi. li Fuat birden kendini Y ld z Saray n n önünde, daha sonra da sorgu odas nda buldu. Kabasakal Mehmet Pafla onu hemen tan d. li Fuat n söylediklerinin hiçbir etkisi yoktu. Pafla kafas nda belirledi i senaryoya uygun yan tlar bekliyordu. Olmad n görünce k zd, elini masas n n alt na götürüp uzun bir de nek ald ve yan ndaki çavufllara emretti: Çevirin yüzbafl y, dayak ataca m dedi. Çavufllar paflan n emrini yerine getirmek üzereyken li Fuat, sert bir sesle paflay uyard : Padiflah m z n da onaylad ceza yasas nda bir asker, askerlikten at lmad kça, üniformas üzerinden al nmad kça, kendisine hükmen dayak cezas uygulanamaz. Siz baflkumandan m z ve padiflah efendimizin saray nda onun onaylad yasaya karfl gelemezsiniz. E er gelirseniz ben BD USTOS 2008 li Fuat yirmi gün sonra sal verildi. Mustafa Kemal ise tutuklu kald. Olay duyan Zübeyde Han m stanbul a gelerek o lunun bafl na ne geldi ini ö renmek istedi. Görüfltürmediler. de onun bana verdi i bu onurlu rütbenin hakk n var gücümle savunmaya kalkar m. O zaman gerçek suçlu ben de il siz olursunuz. flte bu kadar. Pafla donup kald : l n yüzbafl efendiyi götürün dedi. li Fuat yirmi gün sonra sal - verildi. Mustafa Kemal ise tutuklu kald. Olay duyan Zübeyde Han m Selanik ten stanbul a gelip o lunun bafl na ne geldi ini ö renmek istedi. Görüfltürmediler. R za Pafla olup bitenleri duyunca gençlerin savunmas n yapt. Bütün tutuklular sal verildi. Bir tek Mustafa Kemal kald. Tu lalar k - z l oldu u için k z l ad verilen tutsakevine sa giren ölü ç k yordu. Tüm bask lara ve dayatmalara karfl n Mustafa Kemal suçlamalar kabul etmedi. Bir fley yapamayan Y ld z Saray n n hafiyeleri sonunda Mustafa Kemal le uzlaflman n yolunu arad lar. Padiflah n bir adam Mustafa Kemal le görüfltü. Sonunda Mustafa Kemal sal - verildi. Çevrelerinde bu kez, askerlikten at ld klar ve sürgün edildikleri dedikodular dolaflt - r lmaya bafllad. Kendilerinden önceki kurmaylar Divan

13 BD USTOS 2008 Harp te yarg land ktan sonra Fizan a sürgün edilmifllerdi. Sürgüne gidifl haberini beklerken genelkurmaya ça r ld lar. Edirne ve Selanik teki II. ve III. Ordu ya atanacaklar bildirildi. Çok sevinçliydiler. Ne ordudan at lm fl ne de kovulmufllard. Rahat bir soluk ald ktan sonra Mustafa Kemal, sevincini li Fuat la paylaflt : rt k Selanik te bana konuk olursun dedi. Mustafa Kemal hemen annesine bir mektup yazd : Müjde! Yak nda kavuflaca z. Galiba Selanik e geliyorum. Sevinçten havalara uçan Mustafa Kemal ve arkadafllar atama yerlerini ö renmek için genelkurmaya gittiklerinde, beklemedikleri bir olayla daha karfl laflt lar: Sizin kura çekmenize gerek yok dediler. ran zda anlafl n, yerlerinizi kendiniz seçin. Mustafa Kemal bu yumuflak tutumdan ve tan nan ayr cal ktan kuflkuland. Üç arkadafl, gösterilen odada kendi aralar nda anlaflt lar ve kararlar n bildirdiler. Eve dönerlerken, kendi seçtikleri görev yerlerini düflünüyorlard. Rumeli kar fl k günler yafl - yordu. R za Pafla n n II. ve III. Ordular n çok iyi yetiflmifl bu subaylara gereksinimi var! demesine karfl n Zülüflü smail Pafla n n Saray n bunlardan kuflkular var! diyerek karfl koymas sonucu Mustafa Kemal ve arkadafllar kibarca sürgün edilmifllerdi. Kolay kolay stanbul a gelemeyecekleri ve stanbul u rahats z edemeyecekleri yerlere atanm fllard. Mustafa Kemal, bu üzücü haberi al nca çok üzüldü: Haydi Beyo lu na ç kal m dedi. Zeuve Birahanesi ne gideriz. li Fuat, her zamanki evsahipli ini yineledi: B rak n Beyo lu nu dedi. Bizim eve gidelim. Mustafa Kemal in bu öneriyi geri çevirecek durumu yoktu. Viski, soda ve biraz çerez ald lar, vapura bindiler. Mustafa Kemal in akl na annesi geldi. Gözleri yaflard : Zavall anneci im dedi kendi kendine... Bu gidiflle beni çoook bekleyecek. 22 Büyük bir yolcu uça nda alt yafllar nda yaramaz bir çocuk vard. Durmadan bir oraya bir buraya kofluyor, yolcular rahats z edecek denli gürültü yap yordu. Sonunda bir yolcu dayanamad ve çocu u azarlad : Gel bakal m, yaramaz çocuk dedi. Ya burada uslu uslu otur ya da ç k d flar da oyna...

14 Baflkent Üniversitesi Türkiye Cephesi ne 2009 Mezununu Daha Gönderdi Baflkent Üniversitesi, kuruluflunun 15 inci y l nda 2009 mezununu, ulusa hizmet görevlerine bafllamak üzere geçen ay, yurdun dört köflesindeki görev yerlerine u urlad. Üniversite yerleflkesinde yap lan ve seçkin konuklar n ve ö renci yak nlar n n kat ld klar görkemli mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal, ö rencilere yapt geleneksel Yolunuz ç k Olsun konuflmas nda onlar üniversiteden u urlarken ülkenin son y llardaki görünümünü gözler önüne serdi ve... Türkiye Cephesi nin en genç erlerine flu sorumluluklar n an msatt : tatürk, arkadafllar ve aziz flehitlerimizin hayat pahas na kurup bize emanet ettikleri cumhuriyetimizin üniter, laik, demokratik ve ça dafl bir devlet olarak yaflamas n ve geliflmesini engellemeye çal flan devletlerin temsilcileri ve maalesef ülkemizdeki inançlar n ve sözde ilkelerini kazançlar u runa araç olarak kullanan ve say lar devaml artan yandafllar, bu amaçlar na ulaflabilmek için özellikle son y llarda bir yönden yapay gündemlerle toplumumuzu meflgul etmekte, bu nedenle gerçek problemler görülmemekte, di er yönden, ülkemizin sa l k, e itim ve iletiflim imkanlar n da milli olmaktan ç karmaya çal fl rken, bankalar m z ve her santimetrekaresinde birçok insan m z n hayat yatan topraklar m z, cumhuriyetimizin geliflmesinde önemli katk lar olan kurulufllar m z, küreselleflme söylemleriyle sat lmakta ve kiflisel kazançlar u runa feda edilmektedirler. flte de erli gençler, bütün bu flartlarda bizim birinci görevimiz devletimize, cumhuriyetimize ve tatürk ilkelerine sahip ç karak gelece ine katk sa lamakt r. nan yorum ki Baflkent Üniversitesi ndeki e itim döneminizde bu mücadeleyi verecek güce sahip oldunuz ve karfl n za ç kar labilecek bütün engelleri aflacaks n z. Görüflmek üzere, yolunuz aç k olsun. (Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal n konuflmas n n tümü izleyen sayfalar m zdad r.) Fotograf: Gültekin Erdo an 24 25

15 Türkiye Cephesi nde 2009 Baflkentli daha Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal n Ö retim Y l Mezuniyet Töreni nde yapt geleneksel Yolunuz ç k Olsun konuflmas n n tam metni: Bugün, 98 ön lisans, 1436 lisans ve 475 yüksek lisans olmak üzere 2009 mezunumuza diplomalar n verece iz. Diploma almay hak eden ö rencilerimizi, onlara deste ini esirgemeyen anne, babalar ve onlar bu baflar ya ulaflt ran ö retim üyelerini ve yard mc lar n yürekten kutluyorum. Bugün alaca n z diploman z, hiç kuflkusuz, ailelerinizin, e itimcilerinizin ve sizlerin emek ve özverisinin gurur verici buluflmas n temsil ediyor. nan yorum ki diploman z, ülkemiz ve gelece imiz için en iyi biçimde de erlendirerek Baflkent Üniversitesi ni de gururla temsil edeceksiniz. Baflkent Üniversitesi bugün 12 fakülteden 11 i ile Devlet Konservatuar m z, 1 yüksekokul 3 meslek yüksekokulu ve 7 Enstitümüzde toplam 96 bölümde 283 ön lisans, 7703 lisans, 701 yüksek lisans toplam 8687 ö renci e itim görmektedir. Bu ö rencilerin 52 si önlisans, 2065 lisans, 147 si yüksek lisans olmak üzere toplam 2264 ö renciye de yüzde 15,5 oran nda burs verilmektedir. lk ve ortaö retimde ise dana ve nkara da 1694 ö renci ve 220 ö retmeniyle e itim vermektedir. Bu ö rencilerden de 244 üne yüzde 29,15 oran nda burs verilmektedir E itim ve Ö retim y l nda 32 yeni bölüm daha aç larak bölüm say m z 128 e ulaflacakt r. Bu yeni aç lacak bölümler; Devlet Konservatuar nda 4, E itim Fakültesi nde 1, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde 1, nkara Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda 8, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda 4, nkara Kazan Meslek Yüksekokulu nda 3, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda 1, E itim Bilimleri Enstitüsü nde 1, Fen Bilimleri Enstitüsü nde 1, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde 2, dana Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda 4 ve Konya Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda 2 bölüm olmak üzere yeni birimlerle e itim hizmetlerimiz yayg nlaflt r lm flt r. Ö rencilerimizin toplam kalite sistemi içerisinde yetiflmesini 121 i profesör, 86 s doçent, 218 i yard mc doçent, 220 si ö retim görevlisi, 165 okutman, 250 uzman, 397 araflt rma görevlisi, 9 u yabanc uyruklu olmak üzere 1457 ö retim eleman m z sa lamaktad r. Bu ö retim üye ve yard mc lar - m zdan 142 si uluslararas, 434 de Türkiye Cephesi nde 2009 Baflkentli ulusal bilimsel toplant larda görevlendirilmiflledir. Bilimsel makale olarak uluslararas yay n say s 473 e ulaflarak ö retim üyesi baz nda 1 in üzerine ç kar lm flt r. Bütün e itim kurumlar m zda e itim dili elbet ki Türkçe dir. Bizim için Türkçe miz dil bayra - m zd r. Onu bilim dili haline getirmek birinci derecede baflta üniversitelerimiz olmak üzere e itim kurumlar n n görevidir. Baflka bir deyiflle, bu bir vatandafll k borcudur. Bugün hepimiz biliyoruz ki, dünya teknolojinin ulaflt düzeyde giderek küçülmekte ve bilgi kullan m itibariyle küresel bir yap arz etmektedir. Dolay s yla, dünya ile entegre olabilmek için hiç flüphesiz uluslararas düzeyde asgari bir yabanc dil bilmek zorunlu hale gelmifltir. Bu nedenledir ki, Baflkent Üniversitesi kurulufl yönetmeli inde, Üniversitenin e itim dilinin Türkçe, fakat yabanc dilin baraj oldu u aç kça belirtilmifltir. Di er bir deyiflle lisan ö retmeyi sadece haz rl k dönemi olarak görmemifliz ö rencilerimizin haz rl k dönemini geçtikten sonra mezun oluncaya kadar özellikle mesleki aç dan güçlenmeleri amac yla lisan baraj dersi olarak konmufltur. Bu kadarla da daha

16 BD USTOS 2008 BD USTOS 2008 yetinmeyip üniversitemizde ayr - ca Dil raflt rma ve Uygulama Merkezi kurarak ö rencilerimize birden fazla yabanc dil ö renme imkan da sa lam fl durumday z. Bugün Baflkent Üniversitemizin birçok ö rencisi birden fazla yabanc dil ö renerek e itimlerine devam etmektedirler. Bu e itim faaliyetlerini sürdürürken devlet bütçesinden sadece e itime katk olmak üzere bütçemizin binde beflinden daha az bir katk al nmaktad r. Sa l k hizmetlerimiz ülkemizin birçok yerleflkesinde yo un olarak devam ederken (nkara, dana, lanya, zmir, Konya, Yalova, stanbul, yafl, Yenikent, Zile, fianl urfa, Ba l ca, skenderun), stanbul da 2 ve nkara da 1 olmak üzere bütün branfllar içine alan yeni semt poliklinikleri de aç lm flt r. Üniversitemizin sa l k alan ndaki bütün faaliyetleri tamamen kendi imkanlar yla yürütülmektedir. Baflkent Üniversitesi ndeki e itim ve sa l k hizmetleriyle beraber bu faali- Türkiye Cephesi nde 2009 yetleri destekleyen di- Baflkentlidaha er aktiviteleri de baflar yla uygulamaktad r. Üniversitemiz, Kanal B, Baflkent Haber jans, Radyo Baflkent ve Bütün Dünya dergisi ile çal flmalar n gelifltirerek sürdürmektedir. Medya kurumlar m z n varl k amac, her ö esi belgeyle saptanm fl haber ve bilgileriyle, toplumumuzun haber alma ve bilgi edinme hakk n yetkin biçimde kullanmas için çal flmakt r. Üniversitemizin K z lcahamam ve Gölbafl Patalya Otelleri; turizm, spor ve di er ilgili bölümlerde e itim görmekte olan ö rencilerimize uygulama otelleri olarak çeflitli imkanlar sunarken, özellikle kongre ve spor turizminde de önemli bir yere sahiptir. K z lcahamam da kurdu- umuz spor tesislerimiz çok say da kulübün nkara da kamp yapmas ve antrenman olana bulmas n sa lam flt r. Süt ve süt ürünleri üretmek amaçl kurdu- umuz K z lcahamam daki çiftli- imiz, Kazan daki süt ve süt ürünleri fabrikam z ve Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitümüz, Kampus giriflindeki Molpet Petrol stasyonumuz, demir do rama, marangoz ve konfeksiyon atölyelerimizde ihtiyaçlar - m z karfl lamaya yönelik üretim faaliyetlerimiz sürmektedir. Di er bir deyiflle bankac l k ve ulafl m faaliyetleri d fl nda hemen herfley üniversitemiz kurumlar taraf ndan yürütülmektedir. Üniversitemizin bugünkü noktaya geliflinde katk s olan tüm çal flanlar m za bir kez daha teflekkür ediyorum. Üniversitemiz, 2008 y l için ,00 YTL yi bulan bir bütçe öngörmüfltür. Tasarlanan bu bütçenin tarihi itibariyle ,00 YTL tutar, çeflitli yat r mlar ve harcamalarla gerçekleflmifltir. Bilindi i gibi vak f üniversiteleri anayasam z n 130. maddesinin son f kras gere i mali ve idari yönden özerk olup devlet bütçesinden sadece 2547 say l yasan n geçici 18. maddesinin flartlar n gerçeklefltirenler e itim faaliyetiyle ilgili katk pay alabilmektedirler. Nitekim 2007 y l nda bütçesi ,00 YTL olan, Baflkent Üniversitesi e itime katk pay olarak yaln z ,00 YTL civar nda bir katk pay alm flt r ki bu da bütçesinin yaklafl k yüzde 0,40 kadar d r. Buna karfl n üniversitemiz, ülkemizin sa l k ve üniversitelerimizin akademik kadro ihtiyac n karfl lamak amac yla istihdam edilen 393 araflt rma görevlisinin üniversitemize y ll k maliyeti ,00 YTL yi, karfl l ks z burs verilen 2264 ö rencimizin y ll k maliyeti ,00 YTL yi bulmaktad r. Bilimsel faaliyetler ve kongreler için yap lan toplam harcamalar ise ,00 YTL yi bulmaktad r. tatürk, arkadafllar ve aziz flehitlerimizin hayat pahas na kurup bize emanet ettikleri cumhuriyetimizin üniter, laik, demokratik ve ça dafl bir devlet olarak yaflamas - n ve geliflmesini engellemeye çal flan devletlerin temsilcileri Türkiye Cephesi nde ve maalesef ülkemizdeki inançlar n ve 2009 Baflkentli sözde ilkelerini kazançlar u runa araç olarak kullanan ve say lar devaml artan yandafllar, bu amaçlar na ulaflabilmek için özellikle son y llarda bir yönden yapay gündemlerle toplumumuzu meflgul etmekte, bu nedenle gerçek problemler görülmemekte, di er yönden, ülkemizin sa l k, e itim ve iletiflim imkanlar n da milli olmaktan ç karmaya çal fl rken, bankalar m z ve her santimetrekaresinde birçok insan m - z n hayat yatan topraklar m z, cumhuriyetimizin geliflmesinde önemli katk lar olan kurulufllar - m z, küreselleflme söylemleriyle sat lmakta ve kiflisel kazançlar u runa feda edilmektedirler. flte de erli gençler, bütün bu flartlarda bizim birinci görevimiz devletimize, cumhuriyetimize ve tatürk ilkelerine sahip ç karak gelece- ine katk sa lamakt r. nan yorum ki Baflkent Üniversitesi ndeki e itim döneminizde bu mücadeleyi verecek güce sahip oldunuz ve karfl n za ç kar labilecek bütün engelleri aflacaks n z. Görüflmek üzere, yolunuz aç k olsun daha

17 YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem nsanlar Seveceksin Sevgi denizlerine yelken açanlarsa evreni yaflan r k lanlard r. Onlard r her an güzelliklerle donatan... fiairin söyledi i de bu de il mi? Hayat n nesi var ellerde kalan / Sevifl de gönül biraz oyalan. Mitolojiler de insan sevgisiyle nak fllanm flt r. Tasavvuf da öyle... Ölümsüz ozan dilleri de öyle... C ra an Saray ayr cal kl gecelerinin birindedir. Gö ün laciverdinden s yr lan y ld zlar Bo- az n gizemli sular nda oynafl yorlar. stanbul un bu görkemli gecesinde kinci Lloyd s Denizcilik Oskarlar da t lacakt r. Ödüllerini alanlar k sa konuflmalar n n ard ndan kürsüden ayr l yorlar. En son konuflmac uzman denizcili in kurucusu, kaptanlar n babas olarak tan nan Kaptan ltay ltu dur. Sözcüklerin üzerine basa basa konufluyor. Yüre inden gelen sesiyle nsanlar seveceksiniz. Hatta sizi sevmeyenleri de sevmesini bileceksiniz diyor. Ben insanlar n vefas na âfl k oldum. O aflkt r beni baflar l k lan... Kötülüklerden kaçt m, iyiliklere kofltum. Beni ömür boyu baflar ödülüne lay k görenlere ve sizlere binlerce teflekkürler dedi inde alt yüzün üzerindeki dinleyicinin doldurdu- u salon alk fllardan ç nl yordu. Ben alk fllardan oldum olas korkmuflumdur. Nitekim flu anda da endiflelerin girdab nday m. Ça lar gerisinde kalan Çiçeron un Beni alk fllamay n. Beni övgülerin sarhofllu una sürüklemeyin sözlerini an ms yorum. Bir ara Bu alk fllar baflar y haz rlayan insan sevgisinedir diye düflünüp rahatlad m. nan yorum ki, efsanelerle, masallarla sarmafl dolafl olan aflk n ilk basama, hatta ç rakl k dönemi olan sevgi, mutlulu un ve baflar lar n anahtar d r. Bar flc l bir dünyada yaflaman n özlemini ruhlar nda duyanlar, sevgi p narlar ndan yudumlarlar. Bir soyut kavramdan bir somut varl a uzanan cennet, sevginin ad de il mi? Sevgidir insanlar yaflatan, o uzun soluklu bir nefes, o bir Tanr gücüdür. Bencil duygular n içinde yaflayanlar susuz topraklar gibidirler. Ne çiçek verirler ne de meyve... Hazreti Muhammed in bafl ndan afla ya, dolu bir deve iflkembesi boflalt ld nda Rabbim onlar ba flla, ne yapt klar n bilmiyorlar yakar - fl nda bulunmufltu. Hazreti sa da çarm hta kendisini tafllayanlar için Baba affet onlar diye yalvarm flt. Kendi özlerine kapal olanlar baflkalar n n kalplerine giremedikleri için insan sevgisinden yoksundurlar ve yaprak do rar gibi insanlar kan deryas içinde do rarlar. Dünler içinde vard lar, bugün de vard rlar. nsanl n merdivenlerinden ç karak soylu duygu ve düflüncelerin iklimine ulaflanlar, gönülden yaflan r bir dünyan n gerçekleflmesinin mimarlar d rlar. Sevgisiz bir yaflam amaçlayanlar, haml k flerbetini içenler olup dünyam z üzerinde yersiz, gereksiz a rl kt rlar. Sahte sevgileri giyinip çevreyi aldatanlarsa gerçekte kendilerini aldatmaktad rlar. Sevgi denizlerine yelken açanlarsa evreni yaflan r k lanlard r. Onlard r her an güzelliklerle donatan... fiairin söyledi i de bu de il mi? Hayat n nesi var ellerde kalan / Sevifl de gönül biraz oyalan. Mitolojiler de insan sevgisiyle nak fllanm flt r. Tasavvuf da öyle... Ölümsüz ozan dilleri de öyle... nsan sevgisini maddenin cazibesinde feda edenlerin kurakl - n, temiz düflüncelerle ayd nl a ç karanlar velilik aflamas n kazanm fl olanlard r. Ve dünyam z bu alt n kalpli insanlarla dönüflünü sürdürmektedir. Zaman n sonsuzlu una sevgisizli in tafllar n atanlar, Günahl, Günahs z demeden insanlar tafllayanlard r. Yatacak yerleri yoktur. Sevgiye zaman kalmad diyenlerse vahas z bir çöldürler. nsan gönlünü ferahlatacak hiçbir durumlar yoktur. Ya bir terör belas d rlar ya da sefaletlerin yap mc s... Kahr n da iflkencenin de yap s d rlar. Sevgi ise dolu dolu yaflamak ve mutlu olmakt r. Kimi zaman bir yavrunun masum gülümsemesindedir, kimi zaman bir doktorun flifal ellerinde... Kimi zaman da yoksulun kat ndaki umuttur, kimi zamansa bir Merhaba n n içtenli inde... Mevlana Hamd m, pifltim, yand m diyor. Piflmek, olgunlaflmak, mükemmele yaklaflmakt r. nsanlar diline, dinine ve rengine bakmadan sevmektir. Tüm varl klar yüre inde duyumsay p sevginin s cakl n vermektir. Modern bir evliya olabilmek, insanl k dünyas na huzur ve mutluluk da tmakt r. Y kanlar hat r- naflad m Yarabbi flad olsun / Benim için na-murad olsun diyenler bermurad olsun dizeleri nsanlar seveceksiniz in fliirleflmifl biçimi de il midir? Bence evet

18 32 VRUP NIN 301 NC MDDELER GÖNDER : fibn L YfiRO LU lmanya Ceza Kanunu, Madde 90: Her kim bir toplant da ya da yaz l neflriyat n da t lmas suretiyle alenen lmanya Federal Cumhuriyeti ne ya da federe devletlerine ya da anayasal düzenine hakaret eder ya da kötü niyetle afla larsa ya da lmanya Federal Cumhuriyeti nin ya da federe devletlerden birinin renklerini, bayra n, armas n ya da ulusal marfl n tahkir ederse üç y la kadar hapis ya da para cezas ile cezaland r l r. talya Ceza Kanunu, Madde 292: Her kim ulusal bayra ya da devlete ait di er bir simgeyi afla larsa bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Polonya Ceza Kanunu, Madde 133: Her kim Polonya halk n ve Polonya Cumhuriyeti ni alenen afla larsa bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. spanya Ceza Kanunu Madde 543: spanya n n, özerk bölgelerini veya simge ve amblemlerinin sözle, yaz yla ya da eylemle alenen afla - larsa ya da küçük düflürürse, yedi aydan 12 aya kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Danimarka Ceza Kanunu Madde 110: Her kim bir milleti, devleti ya da bayrak ya da alametlerini ya da Birleflmifl Milletleri ya da vrupa Parlamentosu nu alenen afla larsa dört aya, e er a rlaflt r c nedenler varsa iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Fransa Bas n Özgürlü ü Kanunu Madde 30: Hiç kimse Frans z ulusunu, Frans z devlet kurumlar n afla lay c yay n yapamaz. Portekiz Ceza Kanunu Madde 332: Her kim sözle, hareketle, yaz yla ya da bir iletiflim arac yla cumhuriyeti, ulusal bayra ya da ulusal marfl, Portekiz hükümranl n n herhangi bir simgesini ya da amblemini afla lar ya da gerekli sayg y göstermezse 2 y la kadar hapis cezas yla cezaland r l r. Cumhuriyet Savc s n n Birinci Vazifesi Cumhuriyeti Korumakt r YZN: SELM TBEK zaman olur ki, cumhuriyeti korumak için baflbakandan, bakan- Oyle dan, müsteflardan, validen, büyükelçiden bile hesap sormak gerekebilir. flte o hesab soracak olan cumhuriyet savc s d r! dalet Bakan Mahmut Esat Bozkurt, tatürk ün sorusunu yan tlarken böyle diyordu. tatürk, gülümseyerek hoflnut kald n belli etti: Devam et Bozkurt... *** Lozan da doktoras n tamamlad ktan sonra, tatürk ün hukuk reformu yapmakla görevlendirdi i dalet Bakan Mahmut Esat Bozkurt, savc lara verilen cumhuriyet savc s unvan n n isim babas d r. ta n n huzurunda hukuk reformu için fikir f rt nas yap l rken, Bozkurt çok tepki al r ve s k flt r l r: Neden sadece savc lara cumhuriyet savc s denilir? Cumhuriyet baflbakan, cumhuriyet bakan, cumhuriyet müsteflar, cumhuriyet valisi, cumhuriyet büyükelçisi olmuyor da, neden cumhuriyet savc s? Savc lara neden bu imtiyaz?.. tatürk, Bozkurt soyad n verdi i adalet bakan na Ne diyorsun? diye sorar. Bozkurt, yukar da belirtti imiz net yan t verir. Cumhuriyet savc s - n n cumhuriyeti korumak ve kollamak yetkisinin hukuk reformuna ve tatürk ün yorumuna kadar uzand - n belirten Prof. Dr. 33

19 Mahmut Esat Bozkurt un dliye Vekilli i döneminde Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin temel yasalar haz rland. Nur fienel, Bugün cumhuriyet baflsavc s üzerinde flimflekler çakt r l rken, bu an n n bir kez daha yaz lmas gerekliydi diyor ve ekliyor: Bilen de bilmeyen de ö rensin!.. *** tatürk ün yak n çal flma arkadafllar ndan ve genç Türkiye Cumhuriyeti nin hukuki temellerinin at lmas nda büyük katk larda bulunmufl bir devlet adam olan Bozkurt, 1892 de Kufladas nda do du. Babas Kufladas n n ileri gelen ailelerinden Hac mahmuto ullar ndan Hasan Bey di. ki y l zmir dadisi nde okuduktan sonra, II. bdülhamit yönetimine karfl mücadeleye kat lan day s Ubeydullah Efendi ile birlikte stanbul a gitti de stanbul Hukuk Mektebi nden mezun olan Bozkurt, sviçre de Lozan ve Freiburg Üniversitelerinde ö renim gördü ve kapitülasyonlar konusunda doktora yapt. zmir in Yunanl lar taraf ndan iflgalinden sonra Kurtulufl Savafl na kat lmak üzere yurda döndü ve Ege Bölgesi nde Kuvay Milliye örgütünde yer alarak, önemli yararl klar gösterdi. TBMM 1. Dönemi nde zmir den milletvekili olarak meclise girdi. Mecliste nayasa Komisyonu ve D fliflleri Komisyonu nda çal flt. 12 Temmuz 1922 de Rauf Bey in (Orbay) baflkan oldu u IV. cra Vekilleri Heyeti nde (12 Temmuz ustos 1923) ktisat Vekilli- i ne seçildi. 11 ustos 1923 te bafllayan TBMM 2. Dönemi nde zmir den tekrar milletvekili seçildi. li Fethi Bey in (Okyar) baflkanl nda kurulan V. cra Vekilleri Heyeti nde (14 ustos Kas m 1923), ikinci kez ktisat Vekilli- i ne seçildi. 20 Nisan 1924 te kabul edilen Teflkilat- Esasiye Kanunu nun (nayasa) haz rlay c lar aras nda yer alan Mahmut Esat Bozkurt, nkara Hukuk Fakültesi nin ç l fl töreninde, tatürk Mahmut Esat Bozkurt u dinlerken... (05 Kas m 1925) 22 Kas m 1924 te li Fethi Bey in 3. hükümetinde dliye Vekilli- i ne atand. 5 Kas m 1925 te nkara Hukuk Mektebi nin aç lmas nda büyük pay oldu. Bozkurt, 3. ve 4. smet nönü Hükümetlerinde (3 Mart Kas m 1927) de dliye Vekili olarak görev yapt. Türk Medeni Kanunu (17 fiubat 1926), Türk Ceza Kanunu (1 Mart 1926), Kabotaj Kanunu (19 Nisan 1926), Borçlar Kanunu (22 Nisan 1926), Ticaret Kanunu (29 May s 1926), Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (18 Haziran 1926) gibi, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin temel yasalar, Mahmut Esat Bozkurt un dliye Vekilli i döneminde haz rland ve yürürlü e girdi. *** 1934 te Soyad Kanunu nun yürürlü e girmesiyle Bozkurt soyad n alan Mahmut Esat Bey, nkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde anayasa ve devletler hukuku profesörlü ü de yapt. 21 ral k 1943 te beyin kanamas sonucu stanbul da yaflam - n yitiren Mahmut Esat Bozkurt, 1. Dönem den ölümüne de in zmir milletvekili olarak TBMM de görev ald. Bozkurt un 1926 y l nda yazd - Medeni Kanun Genel Gerekçesi'nin (Esbab Mucibe Layihas ), 2001 TBMM sinde yol açt tart flmalar nedeniyle ad bir kez daha gündemde yer ald. Cumhuriyet tarihinde Bozkurt-Lotus Vakas olarak adland r lan ve Lahey Uluslararas dalet Divan na dek uzanan Türk-Frans z anlaflmazl nda, ülkemizi Mahmut Esat Bozkurt temsil etmiflti. Bu dava, tarihçiler taraf ndan, Türk hukukunun ve adalet örgütünün kapitülasyonlar dönemini geride b rakarak, insan ve egemenlik haklar na dayal ça dafl hukuk düzeyine yükseldi inin bir simgesi olarak de erlendirilir

20 *** 1926 y l n n 2 ustos gecesi, Midilli das n n on kilometre kadar kuzeyinde, Lotus ad nda yolcu tafl yan bir Frans z gemisi, Bozkurt ad nda kömür tafl yan Türk flilebine çarparak bat rd. Bu olayda 8 Türk denizci yaflam n kaybetti. Sa kalan Türk denizciler Lotus taraf ndan kurtar l p ertesi gün stanbul a getirildiler. Lotus un kaptan Demons ile Bozkurt un kaptan Hasan Bey, bu kazada yaflam n kaybeden Türkler in yak nlar n n flikayeti üzerine tutukland lar. Tan k Ziya Ifl tman n ve Ender-Mehmet Tiftikçi nin kitaplar nda, bu dava ve Mahmut Esat Bozkurt un anlatt klar flöyle özetleniyor: stanbul a r ceza mahkemesi, Fransa n n lotus adl gemisinin kaptan n 80 gün hapis cezas na mahkum etti. Bunun üzerine hadise uluslararas bir mesele haline getirildi. Fransa kapitülasyonlardan kalma al flkanl n unutamam fl olacak ki, Türkiye nin bir Frans z kaptan n yarg layamayaca n ileri sürüp, Türkiye deki mahkemenin karar n protesto etti. konuyu 12 Ekim günü uluslararas Lahey dalet Divan na gö- Taraflar türme konusunda anlaflt lar. Mahkemede Türkiye yi zaman n dalet Bakan Mahmut Esat Bey temsil edecekti. Mahmut Esat konunun içyüzünü flöyle anlat r: Birgün tatürk, beni nezdlerine (yanlar na) ça rd lar. Meseleyi bir daha izah etmemi istediler. zah ettim ve sözlerimi flöyle tamamlad m: Paflam Lahey dalet Divan na gidelim. Kimin hakl oldu u orada meydana ç ks n. Ben hakl oldu umuzdan eminim. Müsaade ederseniz, bu davam z ben müdafaa edeyim. Kaybedersem memlekete bir daha dönmem. Fakat kazanaca z. Hem, dalet Divan na gitmeden, Frans zlar n dedi ini yapacak olursak, Frans z Devleti nin tehditleri karfl s nda boyun e mifl olaca z. Bu durum onlara, di er meselelerde de ayn tehditleri öne sürme cesaretini verecektir. Hâlbuki, Lahey dalet Divan na gidip kaybetsek dahi, fleref ve haysiyetimiz zedelenmez. Zira milletleraras bir mahkemenin karar na uymak (...) lik de il, bilâkis flereftir. Bu sözlerim üzerine tatürk bana: Güle güle git. Kazanacaks n. Kazanmasan da, memleket seni ba r na basacakt r dedi. Nihayet duruflma ve görüflmelerin ard ndan, mahkeme 27 Eylül 1927 tarihinde sonuçland. Genç Türkiye Cumhuriyeti nin Lozan dan sonraki ikinci büyük hukuk zaferi olarak tarihe geçmifltir. *** Prof. Dr. Faruk Erem, 1973 te cumhuriyetin kurulufl y ldönümü nedeniyle yay mlad 50.Y l ve Mahmut Esat Bozkurt adl kitab nda flöyle diyor: BD USTOS 2008 Bozkurt un tatürk ün direktifleri ile yepyeni bir hukukçu kufla yetifltirmifl olmas, yafl m z ne olursa olsun, hepimizin bu kuflakta yer almas, biz hukukçular için ortak görev ba- d r. tatürk ün hukuk devriminden en ufak bir sapmaya göz yummak, büyük sorumluluklar gerektirir. Geriye dönüfl isteklerine zaman zaman, rastlanm flt r. Bu isteklerin alt nda karanl k duygular yatar. Bu isteklerin baz lar korkunç denecek kadar sinsi ve kurnazd r. tatürk ün flu sözlerinin hiç unutulmamas gerek: Medeni Hukukta, ile Hukukunda takip edece imiz yol, ancak uygarl k yolu olacakt r, Hukukta idarei maslahat ve hurafelere ba l l k, milletleri uyanmaktan men eden a r kâbustur. Türk milleti üzerinde kâbus bulunduramaz. So uk bir k fl günü hastanedeki arkadafl n ziyarete giden adam, yaln zca havan n de il, yollar n da çok kötü oldu unu anlat yordu: Yollar buz tutmufl... Do ru dürüst yürüyebilmek olanaks z... Bir ad m at yorsun, iki ad m geri kay yorsun... Hastan n akl bu aç klamaya pek yatmad : Madem att n her ad mda iki ad m geri kay yorsun dedi. Peki buraya nas l gelebildin? rkadafl, hastaneye gelebilmek için uygulad yöntemi de aç klad : Hastaneye do ru yürüyerek sana gelmemin olanaks z oldu unu anlay nca, geri döndüm ve eve do ru yürümeye bafllad m dedi. Biraz zaman m ald ; ama sonunda gelebildim buraya

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı.

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı. 6.50 metrelik mini teknelerle yapılan ve Fransa dan başlayıp Atlantik geçişi ile Brezilya da sona eren Mini Transat ın startı ile 85 tekne denize açıldı. Türk yelkenci Tolga Pamir de aralarında olacaktı

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı