KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİ UYGULAMA SIRASI VE SÜRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİ UYGULAMA SIRASI VE SÜRESİ"

Transkript

1 KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİ UYGULAMA SIRASI VE SÜRESİ Uzm Hem Derya KAYA İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2 Kemoterapi Kanser sağaltımında kullanılan antineoplastik ilaçlar ile yapılan tedavi Hedef: Kimyasal maddeler, hormonlar, bitkisel kaynaklı ilaçlar ve antibiyotikler ile sağlıklı hücreleri etkilemeksizin kontrolsuz proliferasyon gösteren hücrelerin durdurulması ve ortadan kaldırılması DNA sentezini ya da işlevini bozarak etki gösterir.

3 Kemoterapi Amaç; kanseri tedavi etmek, ortalama yaşam süresini uzatmak ve yaşamı tehdit eden spesifik komplikasyonların riskini azaltmak Hücre siklusu üzerine etkilerine göre belirlenir. Hücre siklusuna özgü ilaçlar, hücre siklusunun belirli bir aşamasında etkilerini gösterir. Hücre siklusuna özgü olmayan ilaçlar ise, bölünen ve dinlenen hücreleri, hücre siklusunun her aşamasında etkiler.

4 Kemoterapi Tekli ajanlar daha az toksik ve sinerjistik etkili ilaçlar ve kombine edildiklerinde antitümör etkileri artmaktadır. İlaçlar biyokimyasal etki mekanizmalarına, hücre siklusunun farklı fazlarına etkilerine göre kombine edilir. Kombinasyona gidilmesinin nedenleri, Maksimum etki elde ederken, minimum toksisitede kalabilmek Doz titrasyonu ile vücuda alınacak ilaç miktarının minimum düzeyde tutulması. İlaç optimal doz ya da doz yoğunluğunda (mg/m 2 x hafta) ve optimal yolla kullanılmalıdır.

5 Kombine Tedavi Planlarken Prensipler: Tek ilaç çalışmalarında tümör üzerinde tercihen tam remisyon sağlayan ilaç olması Diğer ilaçlarla çapraz direnç (cross-resistance) göstermemesi Etki mekanizmalarının antagonist olmaması Hücre yaşam döngüsünün veya metabolik yollarının farklı noktaları üzerinde etkin olması Toksisitelerinin birbirine eklenmemesi Kombinasyonda her ilacın uygun dozda ve aralıklarla veriliyor olması.

6 Kombine Kemoterapi Hedefleri:

7 Kemoterapötik İlaçlar ve Özellikleri

8 Kemoterapötik İlaçlar ve Özellikleri

9 Kemoterapötik İlaçlar ve Özellikleri Biolojik Ajanlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler: Sitokinler; Hemotopoetik Büyüme Faktörleri; G-CSF(Neopogen ), GM- CSF(Leukine ), EPO(Eritropoetin ), İL-11(Neumega ) İnterferonlar; İnterferon-alfa 2 İnterlökinler; İL-2 Monoklonal Antikorlar; Gentuzumab, Rituximab, Transtuzumab, Alemtuzumab, Bevacizumab, Panitumumab, İbritumomab, Cetuximab..

10 Monoklonal Antikorlar Antijenin belirli bir noktasına spesifik olarak bağlanabilen tek tip immünglobilin yapısı gösteren moleküller

11 Monoklonal Antikorlar Grup taşımayan monoklonal antikorlar (unconjugated): Komplemana bağımlı sitotoksisite ve antikora bağımlı hücresel sitotoksisiteyi aktive ederek direk tümör hücresinin ölümüne yol açar. Grup taşıyan monoklonal antikorlar (conjugated): Kanser hücresinde bulunan spesifik bir antijene karşı geliştirilmiş antikora radyoizitop bağlanmasıyla elde edilir. Belirli antijeni taşıyan kanser hücrelerinin bulunduğu her bölgenin radyasyona maruz kalmasını sağlamak ve böylece normal hücrelerin radyasyondan zarar görmesini engellemektedir.

12 Kemoterapötik İlaçların Kullanımı Üretici Firmanın saklama, hazırlama ve uygulama koşullarına uyulmalıdır. Etkileşimleri önlemek için sadece önerilen infüzyon solüsyonları kullanılmalıdır. Farklı ilaçlar tek bir solüsyonda veya enjektörde karıştırılmamalıdır. İnfüzyon solüsyonlarının iyi karışmasına dikkat edilmeli; bulanıklaşma, çökme ve renk değişikliği varsa uygulanmamalıdır.

13 Kemoterapi Uygulamaları Uzun süren bir süreç İlk tedavide verilen bakım ve değerlendirme sonraki tedavilerde yol gösterici Takibin, kapsamlı bakımın yapılması ve kaydedilmesi Hasta ve ailenin tedavi, komplikasyonlar, etki ve yan etkiler konusunda bilgilendirilmesi Bilgilendirilmiş onam alınması

14 Kemoterapötik İlaçların Kullanımı

15 Kemoterapötik İlaçların Kullanımı Her kür kemoterapi öncesi kan sayımı yapılmalı, Kan sayımı görülerek gerekli doz ayarlaması yapılmalıdır. Lökosit sayısı 3000/mm 3 Nötrofil sayısı 1500/mm 3 ün üstünde Trombositler /mm 3 olmalıdır. Tedavi öncesi vital bulgular, kilo, boy varsa premedikasyon kontrol edilmelidir.

16 ALKİLLEYİCİ AJANLAR İfosfamide (Holoxan ): Bronş, over, testis tümörleri, meme karsinomu, yumuşak doku sarkomu, pankreas karsinomu, hipernefroma, endometriyal karsinom ve malign lenfomalar Değişik dozlarda ( mg/m 2 ) % 0,9 NaCl veya % 5 Dextroz içinde 30 dakika - 24 saatlik infüzyon Hazırlanacak solüsyonun yoğunluğu 0,6 2,0 mg/ml Emetojenik risk Orta düzey, İritan bir ajan

17 ALKİLLEYİCİ AJANLAR İfosfamide Hemorajik sistite neden olabileceğinden günde 4 litre sıvı alınması sağlanmalı Mesane toksisitesini önlemek için Mesna mutlaka tedaviye eklenmelidir. Ifosfomid ve Siklofosfamid e bağlı mesane toksisitesini, bu ilaçların etkinliğini azaltmadan önlemek için Mesna uygulanır.

18 ALKİLLEYİCİ AJANLAR Mesna; 1. İlk dozu İfosfamidden 15 dakika önce, 2. ve 3. dozları İfosfamidden 4 ve 8 saat sonra verilir. Verilen toplam doz İfosfamid dozunun % 60 ı kadar olmalıdır. 2. İfosfamid ve Mesnayı aynı solüsyon içinde aynı miktarda kombine vermektir. 3. Toplam İfosafamid dozunun %20 si kadar bir Mesna dozu İfosfamid verilirken bolus olarak verilir. Devamı 2 ve 6 saat sonra toplam İfosfamid dozunun %40 ı kadar doz oral olarak verilebilir.

19 ALKİLLEYİCİ AJANLAR İfosfamide Doza bağlı olarak farklı derecelerde kemik iliği supresyonu ve hemorajik sistit, serum kreatininde artış, kreatinin klirensinde azalma, proteinüri gibi böbrek fonksiyon bozuklukları Ensefalopati, bulantı, kusma, alopesi, azospermi/oligospermi, amenore, pulmoner fibrozis, hiponatremi, hipokalemi, akut pankreatit, bulanık görme, baş dönmesi ve aşırı duyarlılık reaksiyonları da görülebilmektedir. Radyasyon reaksiyonlarını arttırabilir.

20 ANTİMETABOLİT AJANLAR Cladribine (Leustatin 10 mg (1 mg/ml)): Lenfoproliferatif hastalık ve saçlı hücreli lösemi 0,1-0,15 mg/kg/gün, ml % 0,9 NaCl içinde 2-24 saat infüzyonla verilir (toplam doz = 0,7-0,9 mg/m 2 ) Sadece % 0,9 NaCl ile sulandırılmalıdır. Hematolojik toksisite (nötropeni, trombositopeni), enfeksiyon, cilt döküntüleri, nöropati görülebilir.

21 ANTİMETABOLİT AJANLAR Cladribine Allopurinol 300 mg/gün, Cladribin tedavisinin ilk günü başlanıp 2 hafta devam edilir. Allopurinol ve hidrasyon ile hemorajik sistit olasılığı en aza indirilebilir. Alkalizasyonun sağlanması için intravenöz sıvılar içine Sodyum Bikarbonat eklenmelidir.

22 ANTİMETABOLİT AJANLAR Cladribine Tedavi haftasında iki günde bir, sonraki 7 hafta boyunca da haftalık olarak tam kan sayımı, serum elektrolitleri, BUN, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri ve ürik asit düzeyleri kontrol edilir. 3 ay sonra kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, sonraki 2 yıl boyunca 3 6 ayda bir, sonrasındaki 3 yılda 6 ayda bir kan sayımı kontrolü

23 ANTİMETABOLİT AJANLAR Fludarabine (Fludara ): Tekli ajan olarak, Lenfoproliferatif hastalıklar, kronik lenfositik lösemi tedavisinde kullanılır. 25 mg/m 2 /gün, ml % 0,9 NaCl veya % 5 Dekstroz içinde, dakikada infüzyonla, toplam 5 gün ve 28 gün aralıklarla, 12 siklusa kadar uygulanır (toplam doz = 125 mg/m 2 ). Tedaviden bir gün önce başlayıp her siklusun 8. gününe kadar (toplam 9 gün) 28 gün aralıklarla Allopurinol uygulanır(en az 3 siklus devam ettirilir).

24 ANTİMETABOLİT AJANLAR Fludarabine : AML ve ALL de Sitozin Arabinozid ile birlikte kullanılır. 30 mg/m 2 /gün, ml % 0,9 NaCl veya % 5 Dekstroz içinde, dakikada infüzyonla 5 gün (toplam doz = 150 mg/m 2 ). Sitozin Arabinozid 2000 mg/m 2 /gün, ml % 0,9 NaCl veya % 5 dekstroz içinde, 4 saatte infüzyonla 5 gün (toplam doz = mg/m 2 ). Uygulama Fludarabin verildikten sonra en az 4 saat beklenerek yapılmalıdır.

25 ANTİMETABOLİT AJANLAR Fludarabine : Lenfoproliferatif hastalıklar, KLL tedavisinde Siklofosfamid ve Rituximab ile kombine şekilde uygulanır ( FC ya da FCR). Ağır nörolojik sistem toksisite (körlük, koma ve ölüm), KLL için tavsiye edilen dozdan yaklaşık 4 misli daha yüksek dozda (96 mg/m 2 /gün; 5-7 gün boyunca) % 36

26 ANTİMETABOLİT AJANLAR Fludarabine : KLL için önerilen dozlarda tedavi edilen hastalarda seyrek olarak koma, nöbet ve ajitasyon veya çok nadiren konfüzyon ciddi santral sinir sistemi toksisitesi. Nörolojik yan etki belirtileri açısından takip Emetojenik riski çok düşük Vezikan / İritan değil

27 ANTİMETABOLİT AJANLAR 5 Fluorouracil (5 Fluorouracil, 5FU, Fivoflu, Fluro-5, Oncourasil ): Meme, rektum, kolon kanserleri, karaciğer karsinomunda, pankreas, over, uterus (özellikle serviks), mesane, mide, prostat kanserleri, hodgkin lenfoma Düşük doz kemoterapide, günde 2 mg/kg aşılmamalıdır. Yüksek doz tedavide hastanın kan tablosu ve genel durumu önemlidir. Kemik iliğini deprese eden diğer ilaçlarla kombine edildiğinde, 5- Fluorourasilin toksisitesi artar.

28 ANTİMETABOLİT AJANLAR 5 Fluorouracil Sadece % 0,9 NaCl veya % 5 Dekstroz ile sulandırılabilir, başka hiçbir sıvı ya da ilaç ile karıştırılmamalıdır. Folik Asidin bulunduğu kombinasyonlarda, Folik Asit mutlaka 5-Fluorourasil den önce; Methotrexate uygulamalarından 24 saat sonra uygulanmalıdır. Doxorubicin, Epirubicin, Diazepam, Methotreksat, Sitarabin ile ilaç uyuşmazlığı vardır, bu ajan arasında mutlaka damar yolu serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

29 ANTİMETABOLİT AJANLAR 5 Fluorouracil Son tedavi dozundan en az 6 ay sonrasına kadar hem erkek hem de kadınlar için yeterli kontrasepsiyon sağlanmalıdır. Aktif iskemik kalp hastalığı olan veya son 6 ayda enfarktüs geçiren hastalara uygulanmamalıdır. Emetojenik riski düşük Vezikan / iritan değil

30 ANTİMETABOLİT AJANLAR 5 Fluorouracil Lökopeni, trombositopeni, stomatit, özafajit, mukozit diyare, gastrointestinal kanama ve ülserasyon görülürse tedavi durdurulmalıdır. Mukozit, el ayak sendromu, diyare, bulantı-kusma İştahsızlık, gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet, tat değişiklikleri, ağızda metalik tad, radyasyon hatırlatma fenomeni, nadiren ama ciddi olabilen EKG değişiklikleri, angina, miyokart enfarktüsü gibi kardiotoksik etkiler

31 ANTİMETABOLİT AJANLAR Gemcitabine (Gemzar, Gemful, Gemko ): Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, ilerlemiş meme, over, prostat, küçük hücreli akciğer karsinomu, böbrek, pankreas ve mesane kanserleri 1000 mg/m² ml % 0,9 NaCl içinde 30 dakika 3 hafta süreyle haftada bir + bir haftalık dinlenme dönemi (4 haftalık siklus) İnfüzyon süresinin uzatılması ve doz aralığının kısaltılması toksisiteyi arttırır.

32 ANTİMETABOLİT AJANLAR Gemcitabine Cisplatin, Carboplatin ve Docetaxel ile kombinasyonda önce Gemcitabine sonra diğerleri uygulanır. 1 g flakon 17,5 mg sodyum içerir. Tuzsuz diyet önerilir. Anemi, trombositopeni, lökopeni, bulantı-kusma, karaciğer enzimlerinde artış, proteinüri, hematüri(hafif), nefrotoksisite, dispne, deri döküntüleri, bronkospazm(çok nadir), grip belirtileri Her uygulama öncesi kan sayımı kontrolü

33 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vincristine (Vincristin, Vincristin DBL, Vincristin PCH, Oncovin ): Akut lösemi, Hodgkin, Non-Hodgkin lenfomalar, rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilms tümörü, östeojenik sarkoma, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma, küçük hücreli akciğer kanseri Çocuklar için, 1,5-2 mg/m 2, Yetişkinler için 1,4 mg/m 2 İntratekal kullanımı ölümcül Beraber verildiğinde Methotreksat ın toksisitesini arttırır. Emetojenik riski çok düşük, vezikan bir ajan

34 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vincristin BEACOPP (Bleomisin, Etoposid, Adriamisin, Siklofosfamid, Vinkristin, Prokarbazin, Prednizolon), Doz arttırılmış BEACOPP, HİPER-CVAD (Siklofosfamid, Vinkristin, Deksametazon, Metotreksat, ARA-C), R-CHOP(Rituksimab, Siklofosfamid, Adriablastin [Daunorubisin], Vinkristin, Metil Prednizolon), CVP (Siklofosfamid, Vincristin, Metilprednizolon), HOELZER rejimlerinde 1 3 dakikada puşe EPOCH(Etoposid, Prednison, Vinkristin, Siklofosfamid, Doksorubisin) rejiminde ise 4 gün boyunca IV devamlı infüzyon

35 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vincristin L-asparaginaz Vincristin den önce verilirse Vincristin in hepatik kleransını azaltır. Vinka alkaloidleriyle özellikle Mitomisin-C ile kombine kullanıldıklarında akut nefes darlığı ve ciddi bronkospazm Bu etkiler Vinka Alkaloidi uygulandıktan birkaç dakika-birkaç saat sonra, Mitomisin-C dozundan sonra ise 2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır.

36 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vincristin Ürik asit nefropatisi, kabızlık, saç dökülmesi, immunosüpresyon ve nörotoksisite ( nörotik ağrı duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derin tendon refleksleri kaybı) Her uygulamadan önce tam kan sayımı, serum elektrolitleri, BUN, kreatinin ve ürik asit düzeyleri kontrolü

37 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vinorelbine (Navelbine, Renovel ): Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve metastatik meme kanseri Monoterapide, haftada bir mg/m 2 Kombine kemoterapide, doz ve uygulama sıklığı değişir ml % 0,9 NaCl içerisinde dakika Enjeksiyonu takiben damar yolu SF ile yıkanmalıdır.

38 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vinorelbine Sadece intravenöz yoldan kullanılır. Emetojenik riski çok az Vezikan bir ajan Lökopeni, anemi, trombositopeni, bulantı-kusma, kaslarda halsizlik, kabızlık, ishal, el ve ayaklarda karıncalanma ve alopesi

39 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vinblastine (Vinblastin ): Hodgin, lenfositik lenfoma, mycosis fungoides, ilerlemiş testis kanseri, kaposi sarkomu, uygun endokrin cerrahiye ve hormanal tedaviye cevap vermeyen meme kanseri. Çocuklarda 2,5 mg/m 2, erişkinlerde 3,7 mg/m 2 Maximum haftalık erişkin dozu 18,5 mg/m 2 ve çocuk dozu 12,5 mg /m 2 Puşe (Yavaş) ya da 1st infüzyon şeklinde uygulanır.

40 BİTKİ ALKALOİDLERİ Vinblastine Sadece % 0,9 NaCl veya % 5 Dekstroz ile sulandırılır. Emetojenik riski çok az Vezikan bir ajan Lökopeni, bulantı, kusma, konstipasyon, ileus, diyare, rektal kanama, uyuşukluk, parestezi, periferal nevrit, mental depresyon ve baş dönmesi

41 BİTKİ ALKALOİDLERİ Paclitaxel (Taxol, Ebetaxel, Anzatax, Taxen, Ataxil, Vitax ): Over, endometrium, meme, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Kaposi sarkomu, baş ve boyun tümörleri Değişik dozlarda ml % 0,9 NaCl içinde 1 3 st Uygulamadan dakika önce Kortikosteroid, Difenhidramin ve H 2 antagonistleriyle premedikasyon 1 saat önce 1000 ml % 0,9 NaCl ile hidrasyon Emetojenik riski düşük, vezikan bir ajan

42 BİTKİ ALKALOİDLERİ Paclitaxel Paclitaxel Carboplatin ve Cisplatin den önce uygulanır. Filtre por büyüklükleri < 0,22 mikron olan non PVC torba ve setler kullanılmalıdır. Uygulamanın ilk bir saati içinde 15 dakikada bir, sonra 30 dakikada bir vital bulgu kontrolü Nötropeni, trombositopeni, anemi, stomatit, diyare, nöropati, artralji, miyalji, alopesi, hipotansiyon ve radyasyon hatırlatma fenomeni

43 BİTKİ ALKALOİDLERİ Docetaxel (Taxotere, Doxitax, Doceter ): İlerlemiş veya metastatik meme ve baş-boyun kanserleri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, over kanseri, nüks over kanseri Değişik dozlarda(60 75 mg/m 2 ) 250cc % 0,9 NaCl içinde 1st İlaç uygulamasından 13 ve 1 saat önce, ilacın verildiği gün akşam ve ertesi gün akşam Kortikosteroid, Difenhidramin ve H 2 antagonistleriyle premedikasyon

44 BİTKİ ALKALOİDLERİ Docetaxel Emetojenik risk düşük Vezikan/iritan değil Nötropeni, trombositopeni, anemi, stomatit, diyare, bulantı, kusma, alopesi, tırnak değişiklikleri, ödem, yorgunluk - halsizlik, enfeksiyon, karaciğer enzimlerinde artış kas ve eklem ağrıları

45 BİTKİ ALKALOİDLERİ İrinotecan (Campto, Camptosar ): İleri evre kolorektal ve küçük hücreli akciğer kanseri Monoterapide 350 mg/m 2, kombine tedavide ise değişen dozlarda uygulanır ml % 5 Dextroz (tercihen) veya %0,9 NaCl içinde 90 dakikada uygulanır. İrinotekan ın 5-FU ve Folik Asit ile olan kombinasyonunda, önce İrinotekan sonra Folik Asit daha sonra da 5-FU uygulanır.

46 BİTKİ ALKALOİDLERİ İrinotecan Emetojenik riski orta Antiemetik premedikasyon uygulamadan 30 dakika önce yapılmalıdır. İshal en sık ve nötropeni de varsa ölümcül olabilen yan etkisi Akut ve ağır kolinerjik sendrom geçiren hastalarda sonraki uygulamalarda profilaktik atropin sülfat tedavisi önerilir.

47 BİTKİ ALKALOİDLERİ İrinotecan Uygulamadan sonraki 24 saat içinde baş dönmesi ve görme bozuklukları Vezikan /iritan değil Bulantı-kusma, abdominal kramplar, halsizlik, nötropeni, anemi, alopesi, ateş, kilo kaybı, dehidratasyon, kabızlık, stomatit, dispne, öksürük, pnömoni, yüzde kızarma, el ve ayaklarda şişme, uykusuzluk

48 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Bleomycin (Bleocin, Bleocin S, Bleolem ): Skuamöz hücreli kanserler, cilt, baş-boyun, akciğer, serviks kanseri, hodgkin lenfoma, retikülosarkom, lenfosarkom, koriokarsinoma, teratokarsinoma Değişik dozlarda (10 20 mg/m 2 ) % 0,9 NaCl veya % 5 Dextroz ile 10 dakikada yavaş puşe ya da 24 st infüzyon Vinblastin ile olan kombinasyonlarda Vinblastin Bleomicin den 6 saat önce uygulanmalıdır(vbc).

49 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Bleomycin Total maksimum dozu 400 mg/m 2 dir. Doz yükseldikçe pulmoner toksisite riski artmaktadır. Bleomicin tedavisi başlamadan önce hastanın SFT si ve akciğerin radyolojik görüntüsü mutlaka kontrol edilmelidir.

50 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Bleomycin İritan bir ajan Emetojenik riski çok düşük Ateş, titreme, cilt reaksiyonları, tırnaklarda incelme, alopesi, bulantı - kusma, iştahsızlık, stomatit, radyasyon hatırlatma fenomeni, pönomoni

51 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Doxorubicin (Adriamicin, Adriablastin, Doxo-Teva, Doxorubicin-Dabur ): Akut ve kronik lösemi, nöroblastoma, akciğer ve meme kanseri, yumuşak doku sarkomu, mesane, mide, baş-boyun kanserleri, Willms tümörü, jinekolojik kanserler Değişik dozlarda(20 75 mg/m 2 ) % 0,9 NaCl veya % 5 Dextroz ile 5 dakikada yavaş puşe ya da 24 st infüzyon 550 mg/m 2 'lik kümülatif bir dozdan sonra kardiyotoksisite ihtimali artar.

52 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Doxorubicin Alopesi, mukozit, kemik iliği depresyonu, bulantı, kusma, diyare, taşikardi görülebilmektedir. Docetaxel ile olan kombinasyonlarında Doxorubicin önce uygulanır. Paclitaxel ile olan kombinaslonlarında önce Doxorubicin, 1 st sonra paclitaxel uygulanır.

53 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Pegylated Lipozomal Doxorubicin (Caelyx ): İlerlemiş over kanseri, metastatik meme kanseri, Kaposi Sarkomu Sadece % 5 Dekstroz ile sulandırılabilir, başka hiçbir sıvı ya da ilaç ile karıştırılmamalı < 90 mg doz 250 ml, 90 mg doz 500 ml ile seyreltilmeli Kesinlikle IM, SC ya da IV bolus şeklinde uygulanmamalı

54 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Pegylated Lipozomal Doxorubicin İnfüzyon başlangıçta dakikada 1 mg gidecek hızda ayarlanır. Aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmez ise infüzyon 1 saatte tamamlanır. EKG, EKO veya tercihen Multigated Arteriyografi (MUGA) ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun ölçümü rutin olarak uygulanmalı ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

55 ANTRASİKLİN VE ANTİTÜMÖR ANTİBİOTİKLERİ Pegylated Lipozomal Doxorubicin: Emetojenik riski orta İritan bir ajan Palmar-plantar eritrodisestezi, stomatit/mukozit, bulantı, lökopeni, anemi, nötropeni ve trombositopeni sık görülür. Başağrısı, alerjik reaksiyon, titremeler, enfeksiyon, göğüs ve sırt ağrısı, kırıklık hali, kardiyovasküler bozukluk, mukozit, özofajit, kusma, gastrit, disfaji nadir

56 PLATİN BİLEŞİKLERİ Cisplatin (Cisplatin DBL, Cisplatin Ebewe, Cisplatin TEVA, Cisplatinium, Oncoplatin, Platosin-S ): Germ hücreli karsinom, over, mesane ve baş - boyun kanserleri, Hodgkin ve non- Hodgkin lenfoma, nöroblastoma, mide, akciğer, özofagus, serviks ve prostat kanserleri, miyeloma, melanoma Değişik dozlarda ( mg/m 2 ) ml % 0,9 NaCl ile 2 st infüzyon 6-8 saatten oluşacak daha uzun bir infüzyon süresi gastrointestinal ve renal toksisitenin etkisini azaltır.

57 PLATİN BİLEŞİKLERİ Cisplatin İntravenöz uygulama amacıyla %5 dekstroz, amino asit solüsyonu veya sodyum laktat içeren herhangi bir solüsyon ile karıştırılmamalıdır. Uygulama sırasında alüminyum içeren hiç bir malzeme kullanılmamalıdır. Cisplatin uygulaması esnasında (ve sonrasında) diürezi sağlamak hidrasyon gereklidir.

58 PLATİN BİLEŞİKLERİ Cisplatin Hidrasyon, 1-2 litre % 0,9 NaCl ya da % 5 Dekstroz solüsyonunun 2 saat içerisinde verilmesi ile sağlanır. Tedavi öncesi hidrasyonun son 30 dakikasında veya hidrasyondan sonra % 20 Mannitol 15 dk Hastanın günde en az 4 litre sıvı alması sağlanır. Hidrasyon sıvısına10 meq KCL ve 1 ampul MgSO 4 eklenebilir. Emetojenik riski yüksek ve iritan bir ajan

59 PLATİN BİLEŞİKLERİ Cisplatin Nefrotoksisite, ototoksisite, hemotoksisite, anafilaksi, hipomagnezemi / hipokalsemi, nörotoksisite ve konvülziyon Bulantı ve kusma, iştahsızlık, tat duyusunun azalması, stomatit ve mukozit Diğer antitümoral ilaçlarla kombine uygulamasının kalp enfartüsü ve beyin enfarktüsüne yol açabildiği bildirilmiştir.

60 PLATİN BİLEŞİKLERİ Carboplatin (Carboplatin, Carboplatin TEVA, Carboplatin Ebeve, Paraplatin, Carmen, Carbodex, Platinwas ): İleri evre over kanseri, beyin, meme, baş-boyun, endometrium, akciğer, testiküler kanserler, Hodgkin lenfoma, maling melanom ve primeri bilinmeyen kanserler Doz ayarlamasında hastanın cinsiyeti, yaşı, ağırlığı, boy, serum kreatinin düzeyi ve AUC değeri belirleyicidir.

61 PLATİN BİLEŞİKLERİ Carboplatin CHATELUT formülü Toplam Carboplatin dozu (mg) = (Hedef AUC) x (GFR + 25) (her siklusta verilebilecek maksimum doz = 800 mg) %5 Dekstroz içinde dakikada infüzyonla verilir. Hiperhidrasyon ve diürez gerekmez. Paclitaxel ile kombinasyonlarında, önce Paclitaxel sonra Carboplatin uygulanır.

62 PLATİN BİLEŞİKLERİ Carboplatin Emetojenik riski orta İritan bir ajan Lökopeni, trombositopeni, anemi, bulantı, kusma, diyare, konstipayon, kreatinin klirensinde azalma,ürik asit BUN ve serum kreatinin düzeylerinde artış, parestezi, kulak çınlaması, karaciğer enzimlerinde artış, hipokalsemi, hipomagnezemi, hipersensitivite, deri döküntüleri ve alopesi

63 PLATİN BİLEŞİKLERİ Oxaliplatin (Eloxatin ): Metastatik kolorektal kanser, evre III kolon kanseri Değişik dozlarda ( mg/m 2 ) ml % 5 Dekstroz ile 2-6 st infüzyon Sadece % 5 Dekstroz ile sulandırılabilir, başka hiçbir sıvı ya da ilaç ile karıştırılmamalıdır. İrinotekan, Kapesitabin 5-Fluorourasil ve Folinik Asit ile kombine olarak kullanılan protokolleri vardır. Emetojenik riski orta düzey, vezikan/iritan değil

64 PLATİN BİLEŞİKLERİ Oxaliplatin Oxaliplatin her zaman fluoropirimidinlerden önce uygulanmalıdır. Nötropeni, trombositopeni, bulantı-kusma ve diyare, böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir. Doz sınırlayıcı toksisitesi nörolojiktir. Soğuğun etkisi ile meydana gelen kramplı ve krampsız olarak ekstremitelerin diastezi / parestezisi ile karakterize duyusal periferik nöropatiler, derin tendon refleksi kaybı ve Lhermitte belirtisi Uygulamayı takip eden 3-5 gün soğuktan korunur.

65 Folik Asit Analoğu Pemetrekset (Alimta, Pemtrex ): Malign plevral mezotelyoma, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri 500 mg/m cc % 0,9 NaCl içinde 10 dk infüzyon - 21 günde bir Cisplatinle olan kombinasyonlarında Pemetrekset uygulaması bittikten 30 dk sonra Cisplatin uygulanır. Uygulamadan bir gün önce, uygulamanın olduğu gün ve ertesi günü Kortikosteroid ile premedikasyon

66 Folik Asit Analoğu Pemetrekset Toksisiteyi azaltmak için vitamin desteği de verilmelidir. Günlük olarak oral Folik Asit veya Folik Asit içeren (350 ile 1000 mcg) multivitamin İlk Pemetrekset dozundan önceki yedi günde en az beş doz, tüm tedavi kürü boyunca ve son pemetrekset dozundan sonra da 21 gün daha devam ettirilmelidir. İlk dozdan 1hafta önce, tedavi günü ve her 3 kürde bir B 12 (1000 mcg) enjeksiyonu

67 Folik Asit Analoğu Pemetrekset İmmunosupresyon, bulantı, kusma, stomatit, farenjit, anoreksi, diyare, konstipasyon, yorgunluk, sensoriyel nöropati, kreatinin klirensinde azalma, döküntü, alopesi, enfeksiyon, yüksek ateş, febril nötropeni, böbrek yetmezliği, göğüs ağrısı, ürtiker, konjunktivit, dispepsi, dehidratasyon, tat alma bozukluğu. NSAİİ'ler Pemetrekset uygulamasından 5 gün öncesinden başlayarak, uygulama gününde ve uygulamanın sonrasında en az iki gün bırakmalıdır.

68 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: G-CSF (Neopogen, Leucostim ): Febril nötropeni oluşum sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılması amacıyla kullanılır. G-CSF dozu 0,5 MU (5 µg)/kg/gün. Başlangıç dozu SC enjeksiyon ile günde 2 MU/kg'dır. SC enjeksiyon ya da % 5 Dekstroz solüsyonu içinde seyreltilmiş halde 30 dakika süre ile verilen IV infüzyon

69 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: G-CSF (Neopogen, Leucostim ): G-CSF 'in ilk dozu; sitotoksik kemoterapiden en az 24 saat sonra verilmelidir. Kemik iliği infüzyonundan sonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır. Sıklıkla kas ve iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar; nadiren, bulantı ve kusma, saç dökülmesi, ishal, yorgunluk, iştahsızlık, mukozit, baş ağrısı, öksürük, deri döküntüsü, göğüs ağrısı, genel zayıflık, boğaz ağrısı, kabızlık ve spesifik olmayan ağrılar bildirilmiştir.

70 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Aldesleukin (Promeukin ): Metastatik renal hücreli karsinom, metastatik maling melanom Doz 18 milyon IU (1 mg)/m 2 dir. Her flakon, 1,2 ml enjeksiyonluk steril suyla sulandırılmalıdır. Aşırı köpürmeyi önlemek için sulandırıcı, flakonun kenarından akıtılmalı, içerik tamamen çözünene kadar çalkalanmadan karıştırılmalıdır.

71 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Aldesleukin (Promeukin ): Solüsyon % 5 Dekstroz ile seyreltilir ve 24 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. Beta Blokerler gibi antihipertansif ilaçlar Aldeslökin ile görülen hipotansiyonu artırabilirler. Aldesleukin uygulamasından sonra kontrast madde kullanılması, toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

72 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Aldesleukin (Promeukin ): Hafif - orta derecede hipotansiyon, oligüri, dispne, bulantı-kusma, diyare, anoreksi, anemi, eritem / döküntü, kilo artışı ile birlikte ödem, ateş, kırıklık hali ve yorgunluk Serum üre ve kreatininde yükselme, hiperbilirubinemi, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme görülebilmektedir.

73 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Rituximab (Mabthera ): B hücreli non-hodgkin Lenfoma ve kronik lenfositik lösemi Uygulama protokollere göre mg/m 2 IV infüzyon % 0,9 NaCl veya % 5 Dekstroz içinde, konsantrasyonu 1-4 mg/ml arasında olacak şekilde hazırlanır. Kesinlikle IV puşe ya da bolus şeklinde uygulanmaz. Diğer ajanlarla aynı infüzyon sıvısına kesinlikle konulmaz.

74 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Rituximab Rituximab infüzyonu tek başına yapılmalıdır. Mutlaka önce Rituximab infüzyonu tamamlandıktan sonra diğer kemoterapötik ilaçların uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 30 dakika önce asetaminofen ve antihistaminik ile premedikasyon Tedaviden 24 saat önce tüm antihipertansif ilaçlarını almayı kesmelidir.

75 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Rituximab (Mabthera ): Hızlı tümör lizisi geliştirme riski altındaki hastalarda TLS profilaksisi. (İnfüzyondan 1-2 saat sonra TLS ile ilişkili belirti ve semptomlar bildirilmiştir.) Başlangıçta infüzyon hızı 50 mg/st olmalıdır. İlk 30 dakika içinde hipersensitivite veya infüzyonla ilişkili reaksiyon görülmezse her 30 dakikada bir infüzyon hızı 50 mg/st artırılmalıdır. Verilebilecek maksimum hız 400 mg/st tir.

76 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Rituximab (Mabthera ): Bir önceki infüzyon sorunsuz olarak tamamlandıysa takip eden tedavi günlerinde infüzyona 100 mg/st hızından başlanılıp her 30 dakikada bir yapılacak hız artırımları 100 mg/st olarak belirlenebilir. Uygulama sırasında reaksiyon meydana gelirse; infüzyon durdurulur ve semptomlar ilerlemeye devam ederse reaksiyon öncesi verilme hızı % 50 azaltılarak yeniden başlanır.

77 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Rituximab (Mabthera ): Ciddi yan etkileri; bronkospazm, hipotansiyon, anjio-ödem, aritmi Hafif ve orta yan etkiler ise ateş, titreme, asteni, bulantı, halsizlik, baş ağrısı, kaşıntı, deri döküntüleri, ürtiker, burun akıntısı, miyalji/artralji İleriki dönemde hafif derecede lökopeni, trombositopeni, nötropeni ve anemi

78 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Transtuzumab (Herceptin ): Metastatik meme kanseri 4 mg/kg yükleme dozunu takiben 2 mg/kg haftalık doz şeklinde IV infüzyon Kesinlikle IV puşe ya da bolus şeklinde uygulanmamalı, % 5 Dekstroz ile seyreltilmemeli, hiçbir ilaç ile karıştırılmamalıdır. İlk infüzyon 90 dakikada, sonraki infüzyonlar 30 dakikada uygulanır. Kardiyak değerlendirme tedavi öncesi yapılmalı ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

79 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Transtuzumab (Herceptin ): Buzdolabında C de saklanır, kesinlikle dondurulmaz. İnfüzyon sırasında ateş, titreme asteni, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, dispne, döküntü, hipotansiyon Nadir olarak tümör bölgesinde ağrı, diyare, hepatik ve renal toksisite, özellikle yaşlı hastalarda ve Doxorubicin ya da Siklofosfamid ile birlikte kullanıldığında kardiyotoksisite

80 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Bevacizumab (Altuzan ): Metastatik kolon ya da rektum kanseri 5 mg/kg doz 100 ml % 0,9 NaCl içinde IV infüzyon Kesinlikle IV puşe ya da bolus şeklinde uygulanmamalı, % 5 Dekstroz ile seyreltilmemeli, hiçbir ilaç ile karıştırılmamalıdır. İlk infüzyon 90 dakikada, ikincisi 60 dakikada, infüzyon iyi tolere edilirse sonraki bütün infüzyonlar 30 dakikada

81 Bevacizumab ın n Tümör e T e Etkisi BEVACIZUMAB uygulanmadan önce BEVACIZUMAB uygulandıktan sonra

82 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Bevacizumab (Altuzan ): Buzdolabında C de saklanır, kesinlikle dondurulmaz. En sık görülen yan etkiler: Gastrointestinal perforasyonlar, hemoraji ve arteryel tromboemboli Hemoraji, hipertansiyon, proteinüri, konjestif kalp yetmezliği, ishal, halsizlik, lökopeni, tromboembolizm, hiponatremi

83 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Cetuximab (Erbitux ): Metastatik kolorektal karsinom İlk infüzyon 400 mg/m 2 en az 120 dakikada, sonraki infüzyonlar 250 mg/m 2 en az 90 dk İnfüzyon 5 ml/dk hızını geçmemelidir. 30 dk önce antipretikler ile premedikasyon Sulandırılmaz, çalkalanmaz ve kesinlikle dondurulmaz Güneş ışınlarından korunmalıdır

84 BİOLOJİK AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Cetuximab (Erbitux ): İnfüzyondan sonra damar yolu % 0,9 NaCl ile yıkanmalıdır. 0,22 mikronluk filtreli setler ile uygulama İnfüzyon sırasında hipersensitivite belirtileri görülebilir. İshal, halsizlik, güçsüzlük, bulantı, kusma, anoreksi, lökopeni, akne benzeri döküntü görülebilir.

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Ecz.Yücelen GÖNEN. Altunizade Hastanesi

Ecz.Yücelen GÖNEN. Altunizade Hastanesi Ecz.Yücelen GÖNEN Altunizade Hastanesi Kemoterapi İlaçları Sitotoksik Yüksek Riskli Yan etki insidansları yüksek Genel yan etkiler İlaca özgü yan etkiler Genel Yan Etkiler Alerjik reaksiyonlar Miyelosupresyon

Detaylı

PROTOKOL KODU: BRAJACTT (BReast AdJuvant Adriamicin Cyclophosphamide paclitaxel Trastuzumab) TÜMÖR GRUBU: MEME CA

PROTOKOL KODU: BRAJACTT (BReast AdJuvant Adriamicin Cyclophosphamide paclitaxel Trastuzumab) TÜMÖR GRUBU: MEME CA BRAJACTT PROTOKOLÜ MEME CA / ADJUVAN KEMOTERAPİ DOKSORUBİSİN + SİKLOFOSFAMİD + PAKLITAKSEL + TRASTUZUMAB BRAJACTT PROTOKOL KODU: BRAJACTT (BReast AdJuvant Adriamicin Cyclophosphamide paclitaxel Trastuzumab)

Detaylı

ONKOLOJİDE YENİ İLAÇLAR

ONKOLOJİDE YENİ İLAÇLAR ONKOLOJİDE YENİ İLAÇLAR 1 MİNE BULUŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİ KT ÖZEL DAL HEMŞİRESİ ANTALYA MART 2014 Yeni İlaçlar Bendamustin Hidroklorür Brentuximab Vedotin Cabazitaxel İpilimumab Ofatumumab

Detaylı

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml FORMÜLÜ Aktif madde Cisplatinum 10 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 180 mg (stabilizatör olarak), Hidroklorik asit 9.8 mg (ph'ı ayarlamak amacıyla), Enjeksiyonluk

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. TAXOTERE 20 mg i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. TAXOTERE 20 mg i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOTERE 20 mg i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Dosetaksel trihidrat 20.0 mg Yardımcı maddeler: Polisorbat

Detaylı

PEDİATRİK HEMATOLOJİK ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İLAÇLAR

PEDİATRİK HEMATOLOJİK ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İLAÇLAR PEDİATRİK HEMATOLOJİK ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İLAÇLAR http://www.fairview.org/healthlibrary/article/40345 Hazırlayan: Hayriye MUCUK Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Hematolojik Onkoloji Servisi Sorumlu

Detaylı

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir.

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir. PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 50 ml Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Flakon Steril, Apirojen FORMÜLÜ 50 ml solüsyon içeren flakon: Sisplatin Sodyum klorür Enjeksiyonluk su 25 mg 450 mg k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

YAŞLI KANSER HASTASINDA İLAÇ ETKİLEŞİMİ

YAŞLI KANSER HASTASINDA İLAÇ ETKİLEŞİMİ YAŞLI KANSER HASTASINDA İLAÇ ETKİLEŞİMİ MEDİKAL ONKOLOJİ PERSPEKTİFİ PROF.DR.ŞUAYİB YALÇIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ YAŞLILIK VE KANSER Tüm kanser vakalarının %50

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NAVELBINE yalnızca damar içine uygulanan infüzyon solüsyonudur. 1 flakonluk kutularda takdim edilmektedir.

KULLANMA TALİMATI. NAVELBINE yalnızca damar içine uygulanan infüzyon solüsyonudur. 1 flakonluk kutularda takdim edilmektedir. KULLANMA TALİMATI NAVELBINE 10 mg / 1 ml Enjektabl Solüsyon Damar içine uygulanır Etkin madde: Her bir flakon 10 mg vinorelbine eşdeğer 13.85 mg vinorelbin tartarat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk

Detaylı

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır.

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır. LASTET İnj. FORMÜLÜ Aktif madde Etoposid Yardımcı madde Sitrik asit Polisorbat 80 Polietilen glikol Dehidrate etanol 100 mg 10 mg 400 mg 3000 mg 5 ml'ye tamamlayacak kadar FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

ORNA. Enjektabl Solüsyon. Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

ORNA. Enjektabl Solüsyon. Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri ORNA Prospektüs Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 100 ml lik bir flakon içeriği: Sisplatin 100 mg Mannitol 100 mg Sodyum klorür 900 mg Enjeksiyonluk su k.m. 100 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER Prospektüs Carboplatin DBL 150 mg / 15 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 15 ml lik bir flakon içeriği: Karboplatin 150 mg Enjeksiyonluk su k.m. 15 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SORUNLAR / RİSKLER BELİRLEME VE GÖRÜLME SIKLIĞI

SORUNLAR / RİSKLER BELİRLEME VE GÖRÜLME SIKLIĞI SORUNLAR / RİSKLER BELİRLEME VE GÖRÜLME SIKLIĞI Akut Bulantı-Kusma: %70-80 Gecikmiş Bulantı-Kusma: %80 Hastada RİSK ETMENLERİ Kemoterapiye Bağlı: Bir günden fazla kemoterapi Kemoterapi siklus sayısı Doz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZOMEBON 4 mg/5 ml I.V. İnfüzyon için Konsantre Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Damar yoluyla kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. ZOMEBON 4 mg/5 ml I.V. İnfüzyon için Konsantre Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Damar yoluyla kullanılır. KULLANMA TALİMATI ZOMEBON 4 mg/5 ml I.V. İnfüzyon için Konsantre Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Damar yoluyla kullanılır. Etkin madde: Her 5 ml çözelti 4 mg zoledronik aside eşdeğer 4.264 mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXİTAX TEC 20 mg IV infüzyon çözeltisi içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXİTAX TEC 20 mg IV infüzyon çözeltisi içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DOXİTAX TEC 20 mg IV infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml çözelti için Etkin madde: Dosetaksel trihidrat Yardımcı madde:

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI TAXOTERE 80 mg i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar yoluyla kullanılır Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXEL 80 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXEL 80 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOXEL 80 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 2 ml çözelti için; Etkin madde Her bir flakon, 80 mg dosetaksel

Detaylı

PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI

PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 2. KALĐTATĐF ve KANTĐTATĐF TERKĐBĐ 100 ml solüsyon içeren flakon; Sisplatin......50 mg Sodyum klorür...900 mg Enjeksiyonluk su...yeter miktar 100 ml

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir EMFER 100 mg/5 ml i.v. Ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde (5ml); 100.0 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer demir hidroksit sükroz kompleksi içerir Yardımcı maddeler:

Detaylı

PLATİNLERİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Prof. Dr. Gülten Tekuzman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü

PLATİNLERİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Prof. Dr. Gülten Tekuzman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü PLATİNLERİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Prof. Dr. Gülten Tekuzman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü Sisplatin-DNA adduktları a. Monofonksiyonel olarak guanine bağlanmış sisplatin

Detaylı

Taxotere 80 mg Flakon

Taxotere 80 mg Flakon Taxotere 80 mg Flakon FORMÜLÜ Her flakon, 80 mg dosetaksel trihidrat,2.0 ml kafi miktarda polisorbat 80 DF/RPR2 içerir. Her flakon beraberinde, çözücü ampul olarak 764.4 mg alkol ( v/v % 95 ) ve 6.0 ml

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI TOTMDSD46 4.2.216 Antibiyotik ADI HAZIRLANIŞI Saklama koşulu TAZOCIN G IV infüzyon (Piperasilin + Tazobaktam 5 ml ila 15 ml lik: %.9 NACL %5 Dekstroz Ringer Laktat solüsyonu Sıvılarla ile en az 3 dakikada

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. TREKSO 80 mg/2.0 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon Damar yoluyla kullanılır.

KULLANMA TALĐMATI. TREKSO 80 mg/2.0 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon Damar yoluyla kullanılır. KULLANMA TALĐMATI TREKSO 80 mg/2.0 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon Damar yoluyla kullanılır. Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80, sitrik asit anhidroz, polietilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOCETER 20 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOCETER 20 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DOCETER 20 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 0.5 ml çözelti için Etkin madde: Dosetaksel trihidrat 21.336 mg (20 mg

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül FORMÜLÜ Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

FARMAR İLAÇ, TEKSTİL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

FARMAR İLAÇ, TEKSTİL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Kemoplat 10 mg / 20 ml İV Enjektabl Solüsyon İçeren Flakon FORMÜLÜ 20 ml lik bir flakon içeriği: Sisplatin 10 mg Sodyum klorür 180 mg Hidroklorik asit ph ayarı için Sodyum hidroksit ph ayarı için Enjeksiyonluk

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. SANTAX 160 mg / 16 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. SANTAX 160 mg / 16 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ SANTAX 160 mg / 16 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 16 ml flakon 160 mg dosetaksel

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TADOCEL 20 mg/0.5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. TADOCEL 20 mg/0.5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI TADOCEL 20 mg/0.5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Dosetaksel (Her bir flakon 20 mg dosetaksel içeren konsantre çözelti içerir)

Detaylı

Dr. Ufuk Yılmaz. İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

Dr. Ufuk Yılmaz. İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH İlaçlar, istenmediği halde damar dışına kaçabilir Etrafındaki subkutan dokuya yayılabilir Şiddetli, irreversibıl değişikliklere kadar

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon

Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon FORMÜLÜ: Aktif madde Mitomisin-C Yardımcı maddeler Sodyum Klorür 10 mg 240 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakokinetik özellikleri Mitomisin'lerin Streptomyces

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXEL 40 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXEL 40 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOXEL 40 mg İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml çözelti için; Etkin madde Her bir flakon, 40 mg dosetaksel

Detaylı

lütfen NationalMSsociety.org

lütfen NationalMSsociety.org National MS Society " MS İLAÇLARI VE/DMT YANadresini ETKİLERİ " konulu tablo ekte yer almaktadır. En web güncelsitesinde bilgiler için yayınlanan lütfen NationalMSsociety.org ziyaret edin, Mayıs 2017 güncellendi.

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Yardımcı maddeler: 50/50 (h/h) oranında polisorbat 80/etanol (susuz) a eşit olacak şekilde ;

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Yardımcı maddeler: 50/50 (h/h) oranında polisorbat 80/etanol (susuz) a eşit olacak şekilde ; 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ TAXOTERE 160 mg/8 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Dosetaksel trihidrat 160 mg/8 ml Yardımcı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Zoledronik asit 4.00 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Radyolojik yöntemlerle

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Kemoterapiye bağlı bulantı/kusma hastanın yaşam kalitesini etkilediği gibi, devam edecek

Detaylı

KANSER TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA BULANTI-KUSMA

KANSER TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA BULANTI-KUSMA KANSER TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA BULANTI-KUSMA Hemşire Filiz SAVRAN YILDIZ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji- Onkoloji Ünitesi Edirne-2016 Kanser: DNA hasarı sonucu hücrelerin

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXİTAX TEC 40 mg I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DOXİTAX TEC 40 mg I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DOXİTAX TEC 40 mg I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 2 ml çözelti için Etkin madde: Dosetaksel 40 mg Yardımcı madde: Susuz

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİGo to top of the page

KISA ÜRÜN BİLGİSİGo to top of the page KISA ÜRÜN BİLGİSİGo to top of the page 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TADOCEL 20 mg/1 ml İ.V. İnfüzyon için Konsantre Çözelti İçeren Flakon Gto top of the page 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Konsantre

Detaylı

Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80, susuz etanol ve sitrik asit

Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80, susuz etanol ve sitrik asit KULLANMA TALİMATI TAXOTERE 160 mg/8 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar yoluyla kullanılır Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80, susuz etanol ve sitrik asit Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir.

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. KULLANMA TALİMATI COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. Etkin madde: Her bir flakon 150 mg kolistin bazına eşdeğer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı 20.04.2007 GENELGE 2007/29 Bilindiği gibi endikasyon

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size bir antikanser ajan olan Docetaxel tedavisi önerildi. Tedavi yaklaşık 1,5 saat sürer ve üç hafta aralıklarla

Detaylı

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara TÜMÖR LİZİS SENDROMU Doç.Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara Tümör hücrelerinin hızlı bir şekilde yıkılmasıyla ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edebilen

Detaylı

MEME KANSERİNDE KEMOTERAPİ HORMON TEDAVİSİ ve HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER. Özel Tansan Onkoloji Kliniği Hemşire Yıldız ÇAYIR

MEME KANSERİNDE KEMOTERAPİ HORMON TEDAVİSİ ve HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER. Özel Tansan Onkoloji Kliniği Hemşire Yıldız ÇAYIR MEME KANSERİNDE KEMOTERAPİ HORMON TEDAVİSİ ve HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Özel Tansan Onkoloji Kliniği Hemşire Yıldız ÇAYIR patoloji ER/PR + HER-2/neu + ER/PR - HER-2/neu - Kemoterapi Hormonoterapi Hedefe

Detaylı

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti FORMÜLÜ Her bir flakon; 150 mg karboplatin, 150 mg mannitol ile enjeksiyonluk su y.m. 15 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

PROSPEKTÜS. CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon

PROSPEKTÜS. CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon PROSPEKTÜS CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon FORMÜL : Beher flakon 10 mg sisplatin ( 0,5 mg sisplatin / ml ), 180 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su

Detaylı

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1. Bu kılavuz, endikasyon dışı (off label use) kullanılan veya şahsi tedavi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CARBODEX 450 mg/45 ml iv infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CARBODEX 450 mg/45 ml iv infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CARBODEX 450 mg/45 ml iv infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml sinde 10 mg karboplatin Yardımcı Maddeler: Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir).

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). KULLANMA TALİMATI SYNAGIS 50 mg I.M. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon İntramüsküler yoldan alınır. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). Yardımcı maddeler: Histidin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI ELOXATIN 200 mg / ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar yoluyla uygulanır. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı

Detaylı

Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler

Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler İkinci Baskı Editörler Maryane Fishman, RN,MS Mary Mrozek Orlowski, RN, MSN, AOCN Amerikan Onkoloji Hemşireleri Derneği (ONS) bu baskıdaki değerli

Detaylı

EKSTRAVAZASYON ÖNLEME VE BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

EKSTRAVAZASYON ÖNLEME VE BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Amber Eker Adem Aköl Sinan Özyavaş Şerife Selcen Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/9 1. AMAÇ

Detaylı

ASETOMİNOFEN ZEHİRLENMELERİ UZ. DR. MEHMET YİĞİT SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ «

ASETOMİNOFEN ZEHİRLENMELERİ UZ. DR. MEHMET YİĞİT SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ « ASETOMİNOFEN ZEHİRLENMELERİ UZ. DR. MEHMET YİĞİT SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ « Sunum planı Epidemiyoloji Farmakokinetik Klinik özellikler Tanı Tedavi Sonuç Epidemiyoloji

Detaylı

Mitomycin- C Kyowa 20 mg Enjektabl Flakon

Mitomycin- C Kyowa 20 mg Enjektabl Flakon Mitomycin- C Kyowa 20 mg Enjektabl Flakon FORMÜLÜ: Aktif madde Mitomisin-C Yardımcı maddeler Sodyum Klorür 20 mg 480 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Mitomycin-C Kyowa geniş antikanser

Detaylı

PROSPEKTÜS. CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon

PROSPEKTÜS. CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon PROSPEKTÜS CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜL : Beher flakon 150 mg karboplatin ( 10 mg karboplatin / ml ), enjeksiyonluk su k.m. içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Meme Kanserinde Kemoterapi ve Hormon Tedavisi

Meme Kanserinde Kemoterapi ve Hormon Tedavisi Meme Kanserinde Kemoterapi ve Hormon Tedavisi Sunu planı Meme Kanserinde Tedavi Yöntemleri Kemoterapi Meme Kanserinde Kullanılan Kemoterapi Ajanları Kemoterapinin Yan Etkileri Meme Kanserinde Hormon Tedavisi

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI ELOXATIN 5 mg / ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar yoluyla uygulanır. Etkin madde: 40 ml lik flakonda, 40 ml konsantre çözelti içinde 200 mg Okzaliplatin Yardımcı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. TREKSO 20 mg/0.5 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. TREKSO 20 mg/0.5 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TREKSO 20 mg/0.5 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Konsantre Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her 0.5 ml çözelti için; Dosetaksel 20

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Antineoplastik Ajanlara Olası Maruz Kalma Yolları. Risk Oluşturabilecek Uygulamalar

Antineoplastik Ajanlara Olası Maruz Kalma Yolları. Risk Oluşturabilecek Uygulamalar Tehlikeli İlaç nedir? Araştırmalar Antineoplastik Ajanlara Olası Maruz Kalma Yolları Risk Oluşturabilecek Uygulamalar Kimler Risk Altındadır? Antineoplastik Ajanların Onkoloji Hemşireleri Açısından Akut

Detaylı

HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür

HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür FORMÜL Her bir flakon, 4 mg topotekana eşdeğer topotekan hidroklorür içerir. Yardımcı madde olarak 48.0 mg mannitol ve 20.0 mg

Detaylı

ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml

ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml FORMÜLÜ Etoposid podofilotoksin yarı sentetik bir türevi olup "4'-Demetilepipodofilotoksin 9 -(4,6.0-(R)- etiliden -β-d glukopranosid" kimyasal adıyla bilinir. Beher 5

Detaylı

ORGAN TOKSİSİTELERİ NEFROTOKSİSİTE, NÖROTOKSİSİTE, HEPATOTOKSİSİTE, PULMONER TOKSİSİTE, KARDİYOTOKSİSİTE, HEMORAJİK SİSTİT

ORGAN TOKSİSİTELERİ NEFROTOKSİSİTE, NÖROTOKSİSİTE, HEPATOTOKSİSİTE, PULMONER TOKSİSİTE, KARDİYOTOKSİSİTE, HEMORAJİK SİSTİT ORGAN TOKSİSİTELERİ NEFROTOKSİSİTE, NÖROTOKSİSİTE, HEPATOTOKSİSİTE, PULMONER TOKSİSİTE, KARDİYOTOKSİSİTE, HEMORAJİK SİSTİT ORGAN TOKSİSİTELERİ Antineoplastik ilaçlar vücutta patolojik biçimde çoğalmakta

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI TADOCEL 20 mg/1 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI TADOCEL 20 mg/1 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI TADOCEL 20 mg/1 ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar yoluyla uygulanır. Etkin madde: Dosetaksel (her bir flakon 20 mg dosetaksel içeren konsantre çözelti içerir)

Detaylı

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit,

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

KEMOTERAPATİK İLAÇLARIN KARDİYOTOKSİSİTESİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ

KEMOTERAPATİK İLAÇLARIN KARDİYOTOKSİSİTESİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ KEMOTERAPATİK İLAÇLARIN KARDİYOTOKSİSİTESİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ Kardiyotoksisite ile İlişkili Kemoterapatik Ajanlar Miyokardial depresyon ile

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su

Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su TAXOTERE 80 mg i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar yoluyla kullanılır Etkin madde: Dosetaksel Yardımcı maddeler: Polisorbat 80 DF/RPR2, alkol ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler. Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli.

EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler. Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli. EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli. Mik AD ATEŞ EtkiliART seçenekleriilehiv hastalarında yıllar içinde nedeni

Detaylı

ONKOECZADER ORAL ONKOLOJİ İLAÇLARI 2017 ECZ. HALE TURGUT T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİV. DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞ. HAST. ECZANESİ

ONKOECZADER ORAL ONKOLOJİ İLAÇLARI 2017 ECZ. HALE TURGUT T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİV. DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞ. HAST. ECZANESİ ORAL ONKOLOJİ İLAÇLARI 2017 ECZ. HALE TURGUT T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİV. DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞ. HAST. ECZANESİ ORAL ANTİNEOPLASTİKLER ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI SUNUM ÖZETİ! COTELLİC! ZELBORAF! İBRANCE! TARCEVA!

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı