ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL"

Transkript

1 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL 75

2 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması Projesi kapsamında yapılan saha araştırması ve hazırlanan bu raporun içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İktisadi Araştırmalar Vakfı na aittir. Araştırma sonuçları Vakıf tan yazılı izin alınmadıkça, aynen veya kısman iktibas edilemez. 76

3 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL SUNUŞ Ülkemizde, Kentsel Dönüşüm çalışmalarının 1838 li yıllarda Tanzimat dönemi ile başladığı ve dalga dalga ilerlediği söylenebilir li yıllardan itibaren İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin göç almaya başlaması ile ulaşım, barınma başta olmak üzere belediye hizmetlerine erişimde sorunlar ve kısıtlar yaşanmaya başlanmıştır li yıllardan itibaren büyük kentlerde imar affıyla yasadışı kentsel doku oluşmaya başlamış ve bu nedenle işlevsel dönüşümlerin başlatıldığı yıllar olmuştur lar küreselleşmenin etkisi ile kentlerde yeni yapıların, plazaların alışveriş merkezlerinin ortaya çıktığı yıllardır. Marmara depreminin etkisi ile 2000 li yıllar kentlerin planlanması, yapılanması halkın daha rahat, huzurlu modern alanlarda yaşaması, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha yaşanılır kentler oluşturma isteği açısından bir gereksinim haline gelmiştir. Marmara depremi aynı zamanda mevcut konut stokunun da risk altında olduğunu ortaya çıkarmıştır. İstanbul un bir dünya kenti olma vizyonu kentte fiziki mekanların yeniden planlanması ve geliştirilmesini ne kadar gerektiriyor ise, kentte yaşayanların yaşadıkları ortama ilişkin görüşlerinin alınması da önemlidir. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması ile bazı ilçe belediyelerimiz tarafından çeşitli araştırmalar yaptırılmıştır. İktisadi Araştırmalar Vakfı olarak, saha araştırması sonuçlarını sunduğumuz bu raporda, kentsel dönüşüm olgusu, yaşanılan konut kimliği, mahalle ve kent yaşamı farkındalık kavramı ile birlikte ele alınmıştır. 77

4 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Kentsel dönüşüm uygulamasının başlayacağı dört ilçe seçilmiş, seçilen ilçeler Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenler e bağlı 10 mahallede 1019 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması İstanbul Kalkınma Ajansı nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yine ajans desteği ile kitap haline getirilecektir. Hem nicel, hem de nitel yöntemlerin uygulandığı bu araştırmanın sonuçları soru formunun hazırlanış mantığından hareketle dört bölümde sunulmuştur. Birinci bölümde deneklerin demografik yapısı, ikinci bölümde yaşanılan konut bilgileri, üçüncü bölümde kent-mahalle kimliği ve son bölümde kentsel dönüşüm algısı ve bu algının farkındalığı ile saha araştırmasının ilçeler ve mahalleler bazında sonuçlarının da gösterildiği raporda araştırmanın çapraz sonuçlarına da yer verilerek derinlemesine analizlerin yapılabilmesi hedeflenmiştir. İçerdiği veri ve analizlerle, bu alanda çalışma yapanlar için bir fikir sağlayacak veri bütünü sunan bu araştırmanın saha çalışmasını (yüz yüze görüşme) sağlayan Frekans Araştırma Ltd.Şti. ne, bulguları değerlendiren ve tabloları hazırlayan Vakfımız Proje Koordinatörü ve Projenin Yürütücüsü Raife Y.Eyiler e, araştırmanın ve raporun denetimini sağlayan, sonuçların çok değişkenli test sonuçları ile değerlendirerek, çok değişkenli doğrusal modelleme analizi yapan Vakfımız Danışmanı Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç Dr. Meltem Şengün Ucal a, proje süresince emeğini esirgemeyen Vakfımız Genel Sekreteri Nahit Özen e teşekkür ederim. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı 78

5 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KALİTESİ İÇİN FARKINDALIK ARAŞTIRMASI 1. Amaç ve Kapsam Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması İstanbul gibi bir metropolde kentsel dönüşüm olgusunu kavramsal, sosyal (mahalle ve kent yaşamı) değişimler ve dinamikler, kentsel dönüşümün yaşam kalitesini hangi yönde etkilediği, farkındalık kavramları açısıyla ele almakta ve gelecek dönüşüm uygulamalarına ışık tutabilecek bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır. Bu uygulamalı araştırmanın temel amacı Türkiye deki kentsel dönüşümü anlayabilmek ve gelecek dönüşümlere ışık tutarak yaşam kalitesindeki pozitif ve negatif etkileri bireylerin beklentileri bağlamında göz önüne sermektir. Bu bakış açısı altında çalışmanın üç önemli vurgusu vardır. Birincisi, araştırmanın yapıldığı sahalar dahilinde kent - mahalle kimliğini tespit ederek kentsel dönüşüm olgusunun kavramsal olarak irdelenmesi; ikincisi günümüzdeki kentsel dönüşüm uygulamalarına ışık tutabilmek için dönüşümün yaşanılan kentin fiziksel ve toplumsal olgularına ne ölçüde etki ettiğini dikkate alan çok boyutlu bir farkındalık değerlendirmesinin yapılmasıdır. Üçüncüsü kentsel dönüşümde, yaşayan bireylerin yaşam kalitesini dikkate alacak gelecek projelere yol gösterici önerilerin geliştirilmesidir. 2. Araştırma Yöntemi Yüz-yüze görüşmeler yapmak için yapılandırılmış bir anket formu, Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İÜ İktisat Fakültesi nden öğretim üyeleri ile yine aynı Üniversitenin Sosyal Antropoloji bölümünden ve çeşitli kurumlardan uzmanların işbirliği ile proje ekibi tarafından araştırmanın hedefleri dahilinde geliştirilmiştir. Proje ekibi ve Saha Araştırma Ekibi, hedef bölgeyi göz önünde bulundurarak 1000 örneklem büyüklüğü planlamış ve 1019 görüşme gerçekleştirmiştir. 79

6 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Amaç ve Kapsam da ifade edildiği üzere araştırmanın üç aşamalı bir amacı olmasına rağmen farkındalıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu bağlamda, pozitif etki algısının pozitif farkındalığa; negatif etki algısının da negatif farkındalığa neden olacağı hipotezi ile yola çıkılmaktadır. Araştırmanın yöntemsel olarak birinci aşamasında, hipotezin analizi için öncelikli olarak değişkenler arasındaki bağımlılığı yok etmek ve boyut indirgeme için faktör analizine (bkz. Tablo 24 ) başvurulmuştur. İkinci olarak da, buradan alınan sonuçlar doğrultusunda çok değişkenli test sonuçları değerlendirilerek çok değişkenli doğrusal modelleme analizi yapılmıştır. 3. Araştırma Örneklemi Çoğrafi alanda yapılan bir araştırmada hanehalkı yani bölge yaşayanları hakkında yararlı açıklamalar da sağlamak amacıyla, bu temsilliyeti en iyi verecek ve diğer seçim yöntemlerine göre sakıncaları az, avantajları çok olan örnekleme yöntemi olan tabakalı rastlantısal örnekleme tercih edilmiştir. İlk adımda bu yöntemin etkin olabilmesi için kentsel dönüşüm uygulanacak ilçeler içinde 2011 yılı seçmen kütüklerine göre seçmen sayısı yoğun olan dört ilçe belirlenmiş ve örnek dağılımı bu dört ilçenin seçmen toplamının oransal dağılımına uygun olarak yapılmıştır. Örnekleme alınacak bireyler aşağıdaki (1) no lu formül kullanılarak tabakalardaki birey sayısına göre orantılı olarak seçilmiştir. Formül:1 n NT TÖS = ( ) * n N NT = t inci tabakanın birim sayısı ntös = tabakanın örneklem büyüklü ü N = Populasyondaki birim sayısı n = örnek büyüklü ü Anket çalışmalarında zaman zaman sahada çalışmanın özelliğinden doğan bazı ölçme ve anketleme hataları oluşabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak anketlemeden doğan hataları önlemek amacıyla pre-testing yoluna gidilmiştir. Pre-testing sonuçlarının anlamlılık sunması sonucunda ankete devam edilmiştir. 80

7 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL lçeler Esenler Tablo 1. Örneklem Da ılım Tablosu Seçmen Seçmen Mahalleler Sayısı Da ılımı Fevzi Çakmak Örneklem Sayısı % lçe Toplamı % Ferhatpa a % Ata ehir Esatpa a % Örnek % lçe Toplamı % Fener - Balat % Fatih Ayvansaray % lçe Toplamı % Fevziçakmak % Gaziosmanpa a Merkez Mah % Yıldıztabya % lçe Toplamı % Genel Toplam % Araştırma Bulguları 4.1. Deneklerin Demografik Yapısı Araştırma kapsamındaki deneklerin profili hakkında bilgi sahibi olabilmek için, deneklere; yaşı, medeni hali, hanedeki statüsü, hanede ikamet eden kişi sayısı, en son bitirilen okul, çalışma durumu ve gelirlerini sübjektif olarak tanımlamaları istenmiştir. Araştırmaya katılanların %51,2 si kadın, %48,8 i ise erkektir. Türkiye de yapılan araştırmalarda kadın erkek deneklerin oranı genel nüfus dağılımına uygun olarak birbirine yakın seyretmektedir. Örneklemin yaş dağılımı %65,2 ile yaş aralığında yoğunlaşmıştır. Deneklerin eğitim durumu incelendiğinde en büyük kesimin %62,4 ile lise altı eğitimli olanların oluşturduğu görülmüştür. Deneklerimizin %77,6 sı evli, %17,3 ü ise bekardır. Hane halkı sayısı ise, 4-6 kişi arasında yoğunlaşmaktadır. Araştırmaya katılanların çalışma durumlarına bakıldığında, çalışanların %30,6; ev kadınlarının %37,9 seviyesinde olduğu, emeklilerin ise, %18,9 81

8 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki çalışan deneklerin % 39 u işçi, % 24 ü memur, % 14 ü işyeri sahibi, %12 si tek başına çalışanlardan oluşmaktadır. Deneklerin gelir durumlarını sübjektif ifadelerle tanımlamaları ve kademeli gelir skalası olarak; - Oldukça yetersiz, - Yetersiz, - Ancak yeterli, - Yeterli, ifadeleriyle belirtmeleri istenmiştir. Buna göre deneklerin % 45,7 si aile gelirinin yetersiz olduğunu, % 33,3 ü ancak yeterli olduğunu, % 20,8 i ise yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 2: Deneklerin Demografik Yapısı Denek Oran% Cinsiyet Kadın Erkek Ya Da ılımı Medeni Hal Evli Bekar Dul Bo anmı Görü me Yapılan Ki inin Hanedeki Statüsü Evin beyi Evin Hanımı Evin Kızı Evin O lu Di er Hanede kamet Eden ki i Sayısı 1-3 ki i ki i

9 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL Hanede Ya ayan Engelli Evet var diyenler Hayır yok diyenler E itim Durumu Okuryazar de il Okuryazar-okul bitirmedi lkokul-ortaokul Lise ve dengi Yüksekokul-Üniversite Çalı ma Durumu Çalı ıyor Emekli Ev kadını Çalı mıyor-ama i de aramıyor Çalı mıyor-i arıyor Ö renci Mesle i çi-hizmetli-düzenli i i olan Memur, teknik eleman,uzman Tek ba ına çalı an, esnaf, dükkan sahibi yeri sahibi(1-10 çalı an) çi-hizmetli Serbest meslek sahibi (Avukat, doktor, mali mü avir...) 5 0,5 Yönetici(1-5 çalı anı olan) Meslek belirtmeyen u andaki Ya am Ko ullarına Göre Net Aile Geliri Oldukça yetersiz Yetersiz Ancak yeterli Yeterli Cevap yok Konut Bilgileri Araştırmanın bu bölümünde deneklere; Konut sahipliği bilgisi ve tapu tescil durumu, konutun cinsi, kaç metrekare olduğu, evin oda sayısı, konutta ısınma amaçlı kullanılan yakıt türü, konutlarında var olan sorunlar ile İstanbul için var olduğu bilinen deprem gerçeği ile konutlarının dayanıklılığı arasında nasıl bir bağ kurabildikleri yani farkındalıkları ve oturdukları konut ile ilgili algılamalarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuş- 83

10 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI tur. Ayrıca, konutun inşa yılı da sorularak konuttan memnuniyet ve depreme dayanıklılık algısı arasındaki ilgi araştırılmıştır. Araştırmaya katılanların % 57,7 si ev sahibi iken, % 32,9 u kiracıdır. %9,2 si ise oturduğu evin ailesine veya akrabasına ait olduğunu ve kira ödemediğini ifade etmiştir. Ev sahipliği oranının ortalamanın üzerine çıktığı ilçe Gaziosmanpaşa dır. Bu ilçede yaşayanların %61,6 sı oturduğu evin sahibidir. Ev sahibi olanların % 72,2 si de haneye giren gelirin yeterli olduğunu beyan etmiştir. Emeklilerin ev sahibi olma oranı ise %81,3 dür. Araştırma kapsamında görüşülen deneklerin %82,4 ü apartmanda, %13,3 ü müstakil evde, %4 ü ise gecekonduda oturmaktadır. Oturulan evlerin büyüklüğü ise çok çeşitli olup, 30 m2 ile 285 m2 arasında değişmektedir. Deneklerin %57 si salon dahil 3 odalı evde oturuken, %29 u 4 odalı evde oturmaktadır. 2 odalı evde oturanların oranı % 9 ; 5 ve 6 odalı evde oturanların oranı ise, %4 dür. Ancak evin ihtiyaçtan çok küçük olması (%26,2) en belirgin şikayet nedenidir. Evde rutubet olması, akan çatı sorunu ve evlerin yeterince ışık almaması, karanlık olması da diğer şikayet nedenleridir. Araştırma kapsamındaki deneklerin % 67,4 ünün evinde kombi-kat kaloriferi mevcut olup, %22,1 i ise, soba (odun veya kömür) kullandığını beyan etmiştir. Doğalgazlı soba kullananların oranı %7,9 iken, elektrikli ısıtıcı kullananların yüzdesi ise 1,7 dir. Saha araştırması kapsamındaki deneklerin ancak % 57,7 si evlerinin tapu-mülkiyet durumu hakkında bilgi vermiş, % 42,3 ü ise kiracı olduğu için cevap vermemiştir. Tapu mülkiyet durumu hakkında cevap verenlerin mülkiyet dağılımı aşağıdaki gibidir: Kat mülkiyeti tapusu olanlar: % 55,9 Sadece arsa tapusu olanlar: % 29,9 Hisseli tapusu olanlar: % 6,4 Tapusu olmayanlar: % 2,3 İlçe bazında baktığımızda kat mülkiyetli tapu sahibi olma durumunun en yüksek olduğu ilçe % 68 ile Gaziosmanpaşa dır. Fatih ilçesinde bu oran 84

11 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL %67,6 olup, kat mülkiyetli tapu oranının en düşük olduğu ilçe, %38,7 ile Ataşehir dir. Arsa tapusu sahibi olanların yüksek olduğu ilçe Ataşehir de müstakil ev sahipliği oranı (%21,2) diğer ilçelere göre daha yüksektir. Tablo 3: Ara tırma Kapsamındaki Mahallelerdeki Konutların Yapım Yılı öyledir dan önce in a edilenler % arası in a edilenle: % arası in a edilenler % arası in a edilenler % arası in a edilenler % sonrası in a edilenler %21.1 n a tarihini bilmeyenler* %22.1 * Kiracılar ve akrabasına ait evde oturanlar dikkate alındı ında bu oran normaldir. Deneklerin beyanına göre araştırma yapılan mahallerde konutların %53 ü 1980 den sonra yapılmış. 80 sonrası liberal ekonomik modelin tam olarak uygulanması, İstanbul un hızlı göç alışı ile birlikte bu ilçelerde yoğun bir yapılaşma olmuştur. İlçe bazında oturulan konutların yapım yılına baktığımızda aşağıdaki rakamları görmekteyiz öncesi yapılanlar 1980 sonrası yapılanlar Esenler % 9,9 % 60,3 Ata ehir % 18,6 % 61,5 Fatih % 60,4 % 14,4 Gaziosmanpa a % 18,1 % 62,8 Fatih ilçesi nin İstanbul il genelindeki arazi konumu ve binaların yenilenmemesi nedeniyle göç almadığı rakamsal olarak da karşımıza çıkmıştır. Kentsel Dönüşüm kapsamındaki mahallelerde yaşayanların evden memnuniyet durumuna baktığımızda, evlerinden memnun olanlar % 75,2 oranında iken, evlerinden memnun olmayanlar % 15,2, ne memnun ne de memnun olmayanlar ise % 9,5 oranındadır. 85

12 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Tablo 4: Deneklerin Oturdukları Evden Duydukları Memnuniyet (1: Hiç Memnun De il, 5: Çok Memnun) Evlerinden Memnun Memnun Kararsız olmayanlar (1) olanlar (5) Genel % 15,2 % 9,5 % 75,2 Esenler % 15,9 % 10,6 % 73,5 Ata ehir % 14,1 % 8,4 % 77,2 Fatih % 24,6 % 11,2 % 64,2 GOP % 11,1 % 9,2 % 79,8 Tablo 5: Deneklerimizin Evlerinin Depreme Kar ı Ne Derece Dayanıklı Oldu u Konusundaki Algıları (1: Hiç Dayanıklı De il, 5: Çok Dayanıklı) Dayanıksız Dayanıklı Kararsızlar bulanlar bulanlar Genel: % 20,8 % 12,4 % 56,2 Esenler % 29,8 % 10,6 % 53,6 Ata ehir % 23,8 % 12,9 % 54,0 Fatih % 20,4 % 16,0 % 53,0 GOP % 14,8 % 10,8 % 61,1 Araştırma kapsamındaki deneklerin oturdukları evlerini depreme karşı dayanıklı bulmaları 1999 depreminde zarar görmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle zarar görmemiş olmakla depreme dayanıklılık eşdeğerdir. Deneklerimizin evlerinin sel/su baskınına karşı ne derece dayanıklı olduğu konusundaki algıları ise şöyledir: Dayanıksız bulanlar Kararsızlar Dayanıklı bulanlar % 5 %4,2 %85,2 Sel/su baskınına karşı dayanıklılık konusundaki algı ve farkındalık tamamiyle herhangi bir hasara maruz kalmama ile açıklanabilir. Araştırma kapsamındaki mahallelerde son on yıl içinde büyük hasara yol açan su baskınları yaşanmamıştır. Araştırma kapsamındaki deneklerin %86,3 ünün evinde hayvan beslemediği, hayvan besleyen %13,7 lik kesimin ise, kedi,köpek, kuş, balık, ta- 86

13 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL vuk, kaplumbağa, güvercin, tavşan beslediğini belirtmiştir. Evde hayvan besleyenlerin %7,9 u evinde tavuk beslemektedir Kent - Mahalle Kimliği Araştırma kapsamındaki deneklerin kentlilik ve mahallelerindeki yaşam kalitesini değerlendirmeleri istendiğinde, İstanbul da ve mahallesinde yaşam süresi, İstanbul ve mahallesinde yaşamaktan ne derece memnun olduğu, mahallesinde aldığı kent hizmetlerinden ne derece memnun olduğu ve de İstanbul un birinci, ikinci, üçüncü öncelikli sorunlarını belirtmesi istenmiştir. Araştırma kapsamındaki deneklerin % 15,1 i 15 yıldan daha az bir süredir İstanbul da yaşarken, % 34,2 si yıldır İstanbul da yaşamaktadır. 30 yıldan daha uzun bir süredir İstanbul da yaşayanların oranı ise %50,6 dır. Tablo 6: Ara tırma Kapsamındaki Mahallelerde Ya ayan Deneklerin stanbul da Ya am Süresinin Yıllara Göre Oransal (%) Da ılımı Mahalleler/Yıllar 5 yıl 5-10 yıl yıl yıl yıl 30 + Fevzi Çakmak 3,3 7,3 12,6 13,9 19,2 43,7 Ferhatpa a 4,3 5,4 7,5 23,7 22,6 36,6 Esatpa a 2,6 6,1 7,8 14,8 20,0 48,7 Örnek 3,9 6,8 4,9 4,9 17,5 62,1 Fener-Balat 1,2 3,5 2,3 16,3 24,4 52,3 Ayvansaray 1,0 4,0 5,9 11,9 22,8 54,5 Fevziçakmak 2,0 9,8 7,8 20,6 16,7 43,1 Merkez Mahallesi 1,4 5,0 2,8 11,3 20,6 58,2 Yıldıztabya 2,4 4,7 6,3 9,4 22,0 55,1 Deneklerimizin bulundukları mahallelerinde yaşama süreleri ise, İstanbul da yaşama süreleri ile paralellik göstermemektedir. Bu da İstanbul da yaşadıkları süre içinde en az bir kez mahalle değiştirdiklerine işaret eder. 15 yıldan daha az süredir mahallesinde yaşayanların yüzdesi % 43,5 dir yıldır aynı mahallesinde yaşayanların oranı ise % 29,3 dür. 30 yıldan daha uzun süredir aynı mahallede yaşayanların oranı ise % 27,1 dir. 87

14 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Tablo 7: Deneklerin Mahallesinde Ya am Süresinin Yıllara Göre Oransal (%) Da ılımı Mahalleler/Yıllar yıl yıl yıl yıl 30 + Fevzi Çakmak 11,3 22,5 21,2 17,2 13,9 13,9 Ferhatpa a 18,3 24,7 14,0 20,4 15,1 7,5 Esatpa a 13,9 13,0 7,0 17,4 22,6 26,1 Örnek 16,5 6,8 3,9 9,7 16,5 46,6 Fener-Balat 5,8 10,5 10,5 17,4 23,3 32,6 Ayvansaray 11,9 14,9 15,8 12,9 15,8 28,7 Fevziçakmak 16,7 22,5 13,7 13,7 12,7 20,6 Merkez Mahallesi 17,7 18,4 5,0 9,9 14,2 34,0 Yıldıztabya 18,9 18,1 11,8 8,7 7,9 34,6 Deneklerimize İstanbul da ve mahallerinde yaşamaktan duydukları memnuniyeti sorduğumuzda, oranların benzerlik içinde olduğu izlenmiştir. Araştırma kapsamındaki deneklerin % 65,0 i İstanbul da yaşamaktan memnun olduğunu belirtmiştir. Hiç Memnun De ilim Mahallesinde yaşamaktan memnun olanların oranı ise, % 69,9 dur. Hiç Memnun De ilim Çok Memnunum % 20,2 %14,7 % 65,0 Çok Memnunum % 19,3 %10,9 % 69,9 Araştırma kapsamındaki deneklerimizin yaşadıkları mahalleye duydukları memnuniyetin genel olarak İstanbul da yaşamaktan duydukları memnuniyete göre biraz daha yüksek çıkması normal karşılanmalıdır. Mahallesinde belediye hizmetlerinden ve diğer hizmetlerden doğrudan haberdar olduğu gibi, kendisini mahallesine bağlayan aile ilişkileri (evin aileden kalması gibi) İstanbul a bağlayan ilişkiye göre daha duygusaldır. 88

15 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL MAHALLE Tablo 8: Deneklerin İstanbul da ve Mahallesinde Yaşamaktan Duyduğu Memnuniyet İSTABUL'DA YAŞAMAKTAN DUYDUĞU MEMNUNİYET MAHALLESİNDE YAŞAMAKTAN DUYDUĞU MEMNUNİYET FEVZİ ÇAKMAK FERHAT PAŞA ESAT PAŞA ÖRNEK MAH. FENER- BALAT AYVAN SARAY FEVZİ ÇAKMAK MERKEZ MAH. YILDIZ TABYA 6,54 6,94 5,74 6,46 6,73 6,58 6,91 6,47 6,82 6,44 7,08 6,9 7,62 6,53 6,74 6,8 6,24 7,75 0: Hiç memnun değilim, 10: Çok memnunum 89

16 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Deneklerimizin yaşları itibariyle memnuniyet durumuna baktığımızda, 45 yaş üstündeki deneklerin mahallesinde yaşamaktan duyduğu memnuniyeti (7,08) diğer yaş gruplarındakine göre daha yüksektir. Keza emeklilerin memnuniyeti de 7,12 dir. Tablo 9: Ara tırma Kapsamındaki Deneklerin Mahallede Verilen Hizmetleri Yetersiz, Yeterli ve Çok Yeterli Bulma Durumuna Göre Deneklerin Oransal Da ılımı Hiç yeterli de il Yeterli Çok yeterli E itim ve sa lık hizmetleri %28,4 %12,6 %59,0 Park, bahçe ve ye il alanlar %49,2 %8,7 %42,1 Yol ve kaldırımlar %35,7 %12,0 %52,2 Mahalle altyapı hizmetleri %27,3 %11,6 %61,1 Güvenlik ve asayi %31,6 %11,9 %56,5 Çöp toplama ve çevre temizli i %12,9 %6,1 %80,9 Toplu ta ıt ve ula ım kolaylı ı %19,2 %10,0 %70,8 %42,1 gibi bir çoğunluk yaşadıkları mahallelerde park, bahçe ve yeşil alanların yetersiz oluşunu vurgularken diğer hizmetleri yeterli bulmaktadırlar. Deneklerin %35,7 gibi bir yüzdesi yol ve kaldırımları yetersiz bulmaktadır.. En yeterli bulunan hizmet ise çöp toplama ve çevre temizliğidir. Deneklerin % 80,9 u bu hizmeti yeterli buluyor. 90

17 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL Tablo 10: Deneklerin Mahallesinde Verilen Hizmetten Duyduğu Memnuniyet YILDIZTABYA MERKEZ MAH. FEVZİÇAKMAK AYVANSARAY FENER-BALAT ÖRNEK MAH. ESATPAŞA Çöp toplama ve çevre temizliği Güvenlik ve asayiş Altyapı hizmetleri Yol ve kaldırımlar Park bahçe ve yeşil alanlar Eğitim ve sağlık hizmetleri Toplu taşım ve ulaşım kolaylığı FERHATPAŞA FEVZİ ÇAKMAK Araştırma kapsamındaki deneklerimize İstanbul un en önemli üç sorunu nedir? diye sorduğumuzda, verdikleri cevaplar birinci/ikinci/üçüncü önceliklerin toplamı olarak bakıldığında şöyledir: 91

18 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Sorunlar Cevaplanma tekrarı % Trafik ve ula ım sorunu ,7 Çarpık kentle me ,5 Göç ve nüfus artı ı ,2 Deprem riski ,5 Ye il alan park bahçe yetersizli i 290 9,7 Çevre kirlili i 247 8,2 Asayi ve güvenlik 210 7,0 Altyapı sorunları 134 4,5 Pahalılık ve geçim sıkıntısı 14 0,5 Di er (belirtilmemi ) 35 1,2 Cevap vermeyen 6 0,2 stanbul un birinci derecede önemli ilk be sorunu sırasıyla; Trafik ve ula ım sorunu 422 ki i % 41,4 Çarpık kentle me 219 ki i % 21,5 Göç ve nüfus artı ı 108 ki i % 10,6 Deprem riski 69 ki i % 6,8 Ye il alan park ve bahçe yetersizli i 69 ki i % 6,8 stanbul un ikinci derecede önemli ilk be sorunu sırasıyla; Trafik ve ula ım sorunu 235 ki i % 23,1 Göç ve nüfus artı ı 159 ki i % 15,6 Deprem riski 131 ki i % 12,9 Çarpık kentle me 123 ki i % 12,1 Ye il alan, park ve bahçe yetersizli i 121 ki i % 11,9 stanbul un üçüncü derecede önemli ilk be sorunu sırasıyla: Göç ve nüfus artı ı 188 ki i % 18,4 Çarpık kentle me 184 ki i % 18,1 Deprem riski 145 ki i % 14,2 Çevre kirlili i 119 ki i % 11,7 Ye il alan,park ve bahçe yetersizli i 100 ki i % 9,8 İstanbullular için trafik ve ulaşım sorunu en önemli sorundur. Saha araştırması yapılan tarihte köprü, çevre yolları vb alanlarda yol bakım/onarım çalışmaları nedeniyle İstanbullular büyük bir ulaşım sorunu yaşamış olmaları nedeniyle trafik ve ulaşım sorununu birinci ve ikinci öncelikli olarak belirlemiş olabilirler. İstanbullu için yaşadığı şehrin çarpık kentleşmesi de önemli bir sorun olarak görülmektedir. İstanbullu artık göç istememektedir. Deprem riski ise, İstanbullu için ancak cevap verme frekansı dikkate alındığında dördüncü sırada yer alırken, birinci derecede önemli sorun olarak ancak 69 kişi tarafından belirtilmiştir. 92

19 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL Bunda İstanbullunun büyük bir deprem yaşamadığı, hemen yakınında oluşan Gölcük depreminin ise, İstanbul da birkaç semtin dışında az sayıda binayı yıkıcı olarak etkilemiş olmasıdır. Ve etkilenen semtlerin bu semtlerle bağlantısı yoktur. Yine de İstanbul kentinde hasarlı binalar konusunda yeterince bilinç gelişmemiş olduğu veya halkın deprem riski ve korkusunu gündeminde tutmadığı/önemsemediği söylenebilir. Tablo 11: lçelerde Ya ayan Deneklerimize Göre stanbul un En Önemli Sorunu (%) lçeler/sorunlar Esenler Ata ehir Fatih GOP Çarpık kentle me 22,5 23,8 22,5 18,6 Trafik ve ula ım sorunu 33,8 44,7 36,4 44,3 Asayi ve güvenlik 7,3 2,6 5,9 3,8 Deprem riski 7,9 6,1 11,8 4,3 Ye il alan/park bahçe yetersizli i 11,3 5,8 2,7 7,8 Çevre kirlili i 3,3 2,6 3,7 3,2 Göç ve nüfus artı ı 9,9 9,0 13,9 10,5 Altyapı sorunları 2,6 2,9 1,6 2,7 Pahalılık ve geçim sıkıntısı 0,7 0,3 1,1 1,4 Di er 0,0 1,9 0,0 2,7 Cevapsız 0,7 0,3 0,5 0,5 Toplam Kentsel Dönüşüm Araştırma konumuz olan kentsel dönüşüm konusundaki farkındalığı ve bilinci ortaya çıkartmak amacıyla deneklerimize, yaşadıkları mahalleyi seçme nedenleri, mahalle ve İstanbul kent geneli ile yaşam ilişkileri, kentsel dönüşüm ifadesi hakkındaki bilinirlik, kentsel dönüşümün İstanbul a neler kazandırabileceği hakkındaki bilinç düzeyini ortaya çıkaracak sorular yöneltilmiştir. Kentsel dönüşüm kapsamına giren ilçe/mahallelerde yaşam profilini yakından görüntülemek ve sosyo - ekonomik fotoğrafa ulaşmak amacıyla yöneltilen sorularda ulaşılan sonuçlar bölgelere ait yaşam tercihlerini de vermiştir. Özellikle ankete katılan bireylerin yaşadıkları mahalleyi tercih etmelerindeki etkilere bakıldığında en büyük etkinin ailenin devamlılığı, ikinci etkinin maddi - ekonomik, üçüncü etkinin ise akrabalık ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. 93

20 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Tablo 12: Deneklerimize Göre Mahallenin Tercih Edilme Nedenleri Aileden miras kaldı ı için 366 ki i % 35,9 Maddi gücü ya adı ı mahalleye yetti i için 251 ki i % 24,6 Akraba ve hem erileri oldu u için diyenler 143 ki i % 14,0 Ev yapma imkanını burada buldu u için 67 ki i % 6,6 Evlenince e i tercih etti i için 66 ki i % 6,6 yerine yakın oldu u için 46 ki i % 4,5 Sakin/temiz olması nedeniyle 31 ki i % 3,0 Ula ım kolaylı ı nedeniyle 21 ki i % 1,6 Diğer önemli ve çarpıcı bir sonuç da araştırma sahası içindeki mahallelerde yaşayan bireylerin mahallelerinden pek çıkmadıkları görülmektedir. Ayda birkaç kez mahalle dı ına çıkanlar 215 ki i % 21,1 Haftada birkaç kez mahalle dı ına çıkanlar 268 ki i %26,3 Haftada dört be kez mahalle dı ına çıkanlar 114 ki i %11,2 Hemen hemen her gün diyenler ise 390 ki i % 38,3 Mahallesinden her gün düzenli olarak dışarıya çıkanların % 76 sı iş nedeniyle, % 13 ü okul nedeniyle mahallesinden çıkmaktadır. İş ve okul nedenleri dışında deneklerimizin mahallerinden dışarıya çıkma amacının başında önceliği alışveriş almaktadır. Akraba, eş dost ziyaretleri, hastane ve sağlık nedenleri ile mahalle dışına çıkmak ifade edilen diğer nedenlerdir. Kentsel Dönüşüm İfadesi: Araştırma kapsamındaki deneklerin % 78,3 ü ( 798 kişi) kentsel dönüşüm ifadesini duymuştur. Tablo 13: Mahallelere Göre Kentsel Dönü üm fadesinin Duyulma Oranı (%) Duydum diyenler Duymadım diyenler Fevzi Çakmak 78,1 21,9 Ferhatpa a 73,1 26,9 Esatpa a 76,5 23,5 Örnek 82,5 17,5 Fener-Balat 75,6 24,4 Ayvansaray 82,2 17,8 Fevziçakmak 75,5 24,5 Merkez Mahallesi 82,3 17,7 Yıldıztabya 77,2 22,8 94

21 ARAfiTIRMA SUNUMU / DOÇ. DR. MELTEM fiengün UCAL Kentsel dönüşüm ifadesini en yüksek yoğunlukla duyanlar Ataşehir- Örnek (%82,5) Fatih-Ayvansaray (%82,2), Gaziosmanpaşa-Merkez Mahallesinde (%82,3) yaşayanlardır. Tablo 14: E itim Seviyesine Göre Kentsel Dönü üm fadesinin Duyulma Oranı (%) Okul bitirmeyenler 50,7 49,3 lkokul-ortaokul 74,8 25,2 Lise ve dengi 90,6 9,4 Yüksekokul/üniversite 95,8 4,2 Eğitim seviyesi yükseldikçe, kentsel dönüşümle ilgili çıkan haberlerden bilgi sahibi olma durumu yükselmektedir. Tablo 15: Ev Sahibi Olma Durumuna Göre Kentsel Dönü üm fadesinin Duyulma Oranı (%) Ev sahibi 83,3 16,7 Ev sahibi de il 71,5 28,5 Tablo 16: Çalı ma Durumuna Göre Kentsel Dönü üm fadesinin Duyulma Oranı (%) Çalı anlar 86,5 13,5 Emekliler 81,9 18,1 Ev kadınları 66,6 33,4 Tablo 17: Kentsel Dönü üm Alanı çinde Oldu unu Bilenler: Oturdu u konutun kentsel dönü üm alanı içinde oldu unu bilenler %17,2 Bilmeyenler: %24,2 Fikrim yok diyenler: %58,6 Araştırmanın yapıldığı mahalleler kentsel dönüşüm alanı içinde yer almasına karşın bu durumun bilinmemesi bilgilendirme yapılmaması ile açıklanabilir. Diğer bir taraftan fikrim yok diyenlerin %58,6 oranında olması yüksek bir oran olup deneklerin cevap vermemeyi tercih etmeleri ile de açıklanabilir. Oturduğu konutun kentsel dönüşüm alanı içinde olmasını bilenlerin bu kadar düşük oranda olmasını, hemen peşinden sorduğumuz soruya aldığımız cevapta bulabiliriz. 95

22 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE FARKINDALIK ARAfiTIRMASI Zira deneklerin % 94,5 i kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmadığını belirtmişlerdir. Bilgilendirme yapılmadığını belirtenlerin en yoğun olduğu ilçe, %96 ile Esenler dir. Ortalamanın altında kalan ilçe ise, %92,5 ile Fatih dir. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapıldığını belirten 56 kişinin; %31 i Belediye Yetkilileri tarafından, %39 u TV, gazete ve internet aracılığı ile bilgilendiğini, %23 ü mahalledeki tanıdıklardan duyduğunu, %7 si de müteahhitten duyduğunu belirtmiştir. Bilgilendirme durumuna ilçeler bazında baktığımızda durum şöyledir: Belediye yetkilileri tarafından yüzyüze bilgilendirildim diyenlerin, %50 si Fatih te, %40 ı Gaziosmanpaşa da, %28,6 sı Ataşehir ilçesindedir. Yazılı bildirim, resmi mektup alanlar ise, % 6,7 ile Gaziosmanpaşada dır. Tablo 18: Kentsel Dönü ümün Deneklere Birinci Öncelikle Neyi fade Etti i Soruldu unda Verilen Cevapların fadeler Arasındaki Oransal Da ılımı (%) öyledir Depreme ve do al afetlere dayanıklı konutlar yapılması % 44,2 ehircilik anlayı ı ile projeye uygun binaların yapılması % 11,8 Altyapı, yol, ula ım gibi belediyecilik hizmetlerinin tam olarak verildi i konut alanlarının yapılması % 7,3 Park bahçe, spor tesisleri, ye il alanların oldu u yerle imler % 5,9 Mahallede ya ayanların ya am kalitesinin artması % 2,1 Eski ve depreme dayanıksız binaların yıkılıp yenisinin yapılması %18,4 Bir takım kamu otoritelerinin ve müteahitlerin rant elde etmesi % 4,3 Mülk sahiplerinin mülklerinin de erinin artması % 1,6 Di er % 2.0 Fikrim yok diyenler % 2,0 Toplam: %

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İstanbul İli Trafik Eğilimleri Anketi Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması AMAÇ Buca ilçesinde yaşayan engellilerin; Kimlik ve iletişim bilgilerini, Engel grubu ve derecesinin tespitini, Ailede başka engellilerin yada sağlık sorunu

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması:

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması: SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA 2 Mayıs Pazartesi yi Salı ya bağlayan gece sel felaketine yüzünden Gökçeada sakinleri kötü bir güne başlamışlardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Gökçeada'da saat 00.10 başlayan

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi nin ilk sonuçları açıklandı. Yerel

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI

3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI 3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI Konut ve çevre koşulları yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Konuttan memnuniyetin yaşamdan memnuniyetin büyük oranda belirleyicisi olduğu bilinmektedir.

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 HB010 Anket yılı 4 2012 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması 17 Mart 2009 Gazeteciler Mahallesi

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015 MERMER OCAKLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER (ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI 1 MAYıS, 2015 lerinde 2 Bu araştırma

Detaylı

Anket Çalışması ve Sonuç Değerlendirmesi

Anket Çalışması ve Sonuç Değerlendirmesi Çayyolu Kentsel Alanında Algı ve Kentsel Gelişim Süreçlerine Katılım Araştırması Anket Çalışması ve Sonuç Değerlendirmesi Gülse ERAYDIN Sinem CİVELEK Merve SERT Çayyolu Kentsel Alanında Algı ve Kentsel

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi İçerik Çalışmanın Amacı Mavi Bayrak Ödülü Yatlar için Mavi Bayrak kriterleri Çalışma yöntemi Bulgular Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır.

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bayrampaşa da yaşamak neden ayrıcalıktır? Konum olarak İstanbul un en merkezi ilçelerinden biri. Avrupa nın en büyük 2.Otogarı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 9. Sınıf öğrencilerimizin % 87,70 inin

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 9. Sınıf öğrencilerimizin % 87,70 inin SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 9. Sınıfları 6 şubede toplan 240 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. 9/A sınıfından 38, 9/B sınıfından 29, 9/C

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Belediyelerde rüşvet tarifesi

Belediyelerde rüşvet tarifesi Belediyelerde rüşvet tarifesi Sayı: 2009/4 Tarih: 14.02.2009 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya göre, İstanbul un genelinde trafik bir numaralı sorun

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı