NITRO KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NITRO KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 NITRO KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI NDEKS

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 Devrilme Uyar s... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k - lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n - z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. Bak m konusunda, bayinizin arac n z çok iyi tan d - n, e itimli teknikerleri oldu unu ve orijinal Mopar parçalar kulland n ve daima sizin memnuniyetinize yönelik hareket edece ini unutmay n z. Devrilme Uyar s Arazi amaçl araçlar n devrilme riski di er araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlar na göre yerden daha yüksektir, a rl k merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler aras ndaki mesafe daha dard r. Bu sayede farkl arazi koflullar nda daha yüksek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir flekilde kullan lan tüm araçlar kontrolden ç kabi- 4 lir. Ancak, a rl k merkezinin daha yüksekte olmas ve tekerlekler aras ndaki mesafenin daha dar olmas nedeniyle, bu tür araçlar n kontrolden ç kt klar nda karfl laflt klar devrilme riski di er araçlardan daha fazlad r. Yüksek h zlarda keskin dönüfller veya ani manevralar ya da di er tehlikeli hareketler gibi arac n kontrolünü kaybetmenize neden olacak davran fllardan kaç n n z. Bu arac n güvenli bir flekilde kullan lma- UYARI: YÜKSEK DEVR LME R SK Ani Manevralardan ve Afl r H zdan Kaç n n z. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Tak n z. Daha Fazla Bilgi için Kullanma K lavuzuna Baflvurunuz. mas kazaya, arac n devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arac n z dikkatli bir flekilde kullan n z. Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullan lmamas ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arac n devrilmesiyle sonuçlanan bir kaza sonras nda emniyet kemerini takmayan biri takan birine göre daha çok ölüm riskiyle karfl karfl yad r. Lütfen emniyet kemerinizi ba lay n z. ÖNEML NOT BU K TAPÇIK BASKIYA G RD TAR H T BAR Y- LE MEVCUT EN SON B LG LER ÇERMEKTE- D R. GÜNCELLEME YAPIP BASMA HAKKI SAK- LIDIR Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k - lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü- ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür.

6 Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç - n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda, Yetkili Servisinizin arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen kurulufl oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KULLANIM KILAVUZU htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için arka sayfadaki tabloya bak n z: 5

7 YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYAL ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K DENGE ELEKTRON K HIZ PROGRAMI/FREN KONTROLÜ DESTEK S STEM BRAKE YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA SV C KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN PR Z ) YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM SU FISK YES ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK ÇEK fi KONTROL DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi ABS ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI PARK LAMBALARI ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L TLEME ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi FREN S STEM UYARI PARK FREN AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI ÇOCUK KOLTU U ALT KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI (LATCH) U CONNECT DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR ARIZA GÖSTERGE fianziman MOTOR SO UTMA HAVA YASTI I YOLCU HAVA KAPILAR AÇIK KONVERT BL KONVERT BL ÜSTÜ KORNA KULLANICI KILAVUZU LAMBASI YA I SUYU SICAKLI I S STEM YASTI I KAPALI ÜSTÜ AÇIK KAPALI ISO ya BAKINIZ. SICAKLI I 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) ön panelin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. Arac n z n flasi kodunun ve iste e ba l donan mlar n kayd için bu etiketi saklay n z. Araç flasi numaras Araç flasi numaras (VIN) plakas n n sökülmesi kanuna ayk r d r. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI! Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi D REKS YON K L D BAZI MODELLERDE Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi Direksiyon Kilidinin Aç lmas SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) MMOB L ZER S STEM.. 12 Genel bilgiler ARAÇ GÜVENL K ALARMI BAZI MODELLERDE Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kart lmas G R fi AYDINLATMA S STEM UZAKTAN KUMANDA Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Genel Bilgiler Uzaktan Kumanda Cihaz n n Pillerinin De ifltirilmesi KAPI K L TLER

11 10 Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Kilidi Sistemi (Arka kap larda) CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Rüzgar Türbülans BAGAJ KAPISI YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Otomatik Kilitleme Modu - Baz Modellerde Enerji Yönetimi Özelli i Emniyet Kemeri Ön Gergileri Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri (BeltAlert) Hat rlatma Sistemi Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yast Çocuk Koruma Sistemi MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER EMN YET NOTLARI Egzoz Gaz Arac n çinde Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri Arac n D fl nda Yapman z Gereken Düzenli Emniyet Kontrolleri... 34

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Yeni arac n z n anahtarlar üzerinde anahtar kod numaras yaz l plastik bir torbada verilir. Anahtarlar n z torbas z olarak al rsan z, yetkili bayiden kod numaras n vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi taraf ndan arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Düz (Manuel) fianz man Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getirip iterek LOCK (K L TL ) konumuna getiriniz ve anahtar ç kar n z. Otomatik fianz man Baz Modellerde Vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz. Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getirip iterek LOCK (K L TL ) konumuna çeviriniz ve anahtar ç kar n z. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kontak Anahtar Konumlar START (MARfi) UYARI! Çocuklar arac n içinde bir yetiflkin olmadan b - rakman z bir çok aç dan tehlikelidir. Çocuklar yaralanabilir. Çocuklar park frenine, fren pedal na veya vites koluna dokunmamalar konusunda uyar lmal d r. Kontak anahtar n yuvas nda tak l b rakmay n z. Çocuklar tak l olan anahtar ile oynayarak elektrik kumandal camlar, di er kumandalar çal flt rabilir hatta arac hareket ettirebilir. D KKAT! Kilitli olmayan araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken daima anahtar yan n - za al n z ve bütün kap lar kilitleyiniz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kontak anahtar, sürücü kap s n açt n zda bir sinyal sesi ile size anahtar ç kartman z gerekti i hat rlat lacakt r. D REKS YON K L D BAZI MODELLERDE Arac n zda pasif direksiyon kilidi donan m olabilir (sadece düz flanz man). Bu kilit, direksiyonun kontak anahtar olmadan hareket ettirilmesini önler. Direksiyon herhangi bir yönde yar m tur döndürülürse ve anahtar yuvas nda de ilse direksiyon kilitlenir. Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi Motor çal fl rken direksiyon simidini tam düz konumdayken yar m tur çeviriniz ve motoru kapat p anahtar ç kar n z. Kilitlenene kadar direksiyon simidini herhangi bir yönde hafifçe oynat n z. 11

13 Direksiyon Kilidinin Aç lmas Kontak anahtar n tak p direksiyonu hafifçe sa a ya da sola çevirerek kilidi aç n z. Kilitlemek için direksiyon simidini sa a çevirdiyseniz kilidi açmak için de tekrar sa a çevirmelisiniz. Ayn flekilde, sola çevirdiyseniz de daha sonra tekrar sola çevirerek aç n z. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) MMOB L ZER S STEM Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sistemi (SKIM), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra SKIM Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na ge- 12 lir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas, arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor 2 saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. SKIM Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s - ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmakta iken) yanmas durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, konta her aç fl n zda motor yeniden duraca ndan KONTA I KAPATMA- YINIZ. Arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin serviste bak m n n yap labilmesi için dört haneli bir PIN koduna gereksinim duyulmaktad r. Bu numaray yetkili sat c n zdan ö renebilirsiniz. Arac n z servise götürürken, arac n za göre programlanm fl TÜM ANAHTARLARI DA GÖTÜRMEN Z GEREK R. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Girifl Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC say l Avrupa Komisyonu Yönergesinin temel koflullar na ve ilgili hükümlerine uygun oldu unu beyan eder. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sistemi 134 khz frekans nda çal flmaktad r. Bu sistem 1999/5/EC say l Yönergeyi uygulayan afla daki ülkelerde kullan lacakt r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall k. Uygunluk Beyan n n asl n internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. (Site ngilizcedir.) Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: 1. Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 2. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. ARAÇ GÜVENL K ALARMI - BAZI MODELLERDE Sistem kap lar, bagaj kap s n, bagaj kap s cam n ve kontak anahtar n izleyerek araca izinsiz giriflleri ve arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Alarm etkinlefltirildi inde, sistem hem sesli hem de görsel sinyaller vermektedir. Korna üç dakika boyunca sürekli olarak çalacak ve ön farlarla arka lambalar bu sürenin ard ndan 15 dakika daha yan p sönmeye devam edecektir.

14 Panik (varsa) ve Güvenlik alarmlar birbirinden farkl d r. Lütfen bu iki alarm n sesini ö renebilmek için bu alarmlar çal flt r n z. Çünkü bu alarmlardan biri herhangi bir zamanda çald takdirde onun hangi alarm oldu unu ve nas l kapat laca n bilmelisiniz. Alarm n Kurulmas Kap lar ve bagaj kap s n uzaktan kumanda yard - m yla kilitledi inizde ya da kap aç k durumda iken elektrik kumandal kap kilidi dü mesini kulland - n zda alarm kurulacakt r. Tüm kap lar kapat l p kilitlendikten sonra, (gösterge tablosunda bulunan) Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas, sistemin kurulmakta oldu unu belirtmek amac ile 16 saniye süreyle h zl bir flekilde yan p sönecektir. Kurma iflleminin öncesindeki bu 16 saniyelik süre boyunca, herhangi bir kap n n ya da bagaj kap s n n aç lmas kurma iflleminin iptal edilmesine neden olacakt r. Sistem baflar l bir flekilde kuruldu unda, Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas, sistemin tamamen kurulmufl oldu unu göstermek amac ile yavafl bir flekilde yan p sönmeye bafllayacakt r. Kap kilitlerinin, kap içlerinde bulunan kilit dü meleri ya da sürücü kap s kilidi yard m yla manuel olarak kilitlenmesi alarm n kurulmas n sa lamaz. Sistemin Devreden Ç kart lmas Sistemi devre d fl b rakmak için Uzaktan kumanday kullan n z. Ayr ca, geçerli bir sentry key (kontak anahtar ) ile kontak anahtar n ON/START (AÇIK/ MARfi BASMA) konumuna getirerek de sistemi devre d fl b rakabilirsiniz. Siz yokken birisi sistemi tetiklerse siz kap lar açarken korna üç kez çalar. Arac n kurcalan p kurcalanmad n kontrol ediniz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak flekilde tasarlanm flt r; ancak sistemin beklenmedik bir flekilde kurulaca durumlar yarat labilmektedir. Arac n içinde iken kap lar uzaktan kumanda yard - m yla kilitledi inizde, sistem kurulduktan sonra (16 saniyelik sürenin sonunda), kap y açmak için kap kolunu çekti inizde alarm çalacakt r. Bu durumla karfl laflt n zda, sistemi devre d fl b rakmak için uzaktan kumanda cihaz n n üzerindeki Unlock (kilit açma) dü mesine bas n z. Kap kilitlerinin kap içlerinde bulunan kilit dü meleri ya da sürücü kap - s kilidi yard m yla manuel olarak aç lmas Güvenlik Alarm Sisteminin devre d fl b rak lmas n sa lamayacakt r. G R fi AYDINLATMA S STEM Herhangi bir kap y açt n zda araç içi ayd nlatma lambalar yanacakt r. ç ayd nlatma lambalar tüm kap lar kapand ktan sonra 30 saniye süreyle yan k kalacak ve sonra zay flayarak sönecektir. Tüm kap lar kapat p konta açt n zda da iç ayd nlatma lambalar sönecektir. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarl kta bulunan uzaktan kumanda yard m yla, azami 7 metre mesafeden arac n z n kap ve bagaj kapa kilitlerini aç p kapatman z ve panik alarm n (varsa) etkinlefltirmenizi sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için uzaktan kumanday araca do rultman za gerek yoktur. Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Sadece sürücü kap s n açmak için bir kez; bütün kap lar ve bagaj kap s n da açmak için ise iki kez uzaktan kumanda üzerindeki Unlock (Kilit Açma) dü mesine bas n z. Bu dü meye bas ld nda ayd nlatmal girifl sistemi lambalar yanacak ve park lambalar iki kez yan p sönecektir. Uzaktan Kumanda ile lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas Sistem, afla daki ifllem ile Unlock (Kilit Açma) dü mesine ilk bas flta bütün kap lar açacak ya da sadece sürücü kap s n açacak flekilde programlanabilir. 13

15 Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) donan ml araçlarla ilgili olarak bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi Tüm kap lar ve bagaj kap s n kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki "Lock" (Kilitleme) dü mesine bas n z. Kontak anahtar kapal yken bütün kap lar kilitlenirse park lambalar bir kez yan p söner ve korna bir kez çalar. Kilit Açma S ras nda Sesli Uyar Bütün kap lar ve bagaj kap s n kilitlemek için Lock (Kilitleme) dü mesine bas p b rak n z. Kilit sinyalini belirtmek için dönüfl sinyali lambalar yan p söner ve korna bir kez çalar. stenildi i takdirde, Kilit Açma S ras nda Sesli Uyar özelli i afla daki ifllem ile kapat l p aç labilir: EVIC donan ml araçlar için bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. Kilitleme S ras nda Lamba Uyar s Kilitleme s ras nda lamba uyar s özelli i istenildi i takdirde aç l p kapat labilir. EVIC donan ml araçlar için bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Bu bölümdeki SENTRY KEY Müflteri Anahtar - n n Programlanmas k sm na bak n z. Programlanm fl bir uzaktan kumandan z yoksa ayr nt l bilgi için bayiniz ile irtibata geçiniz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyar nca verici ve al c lar n MHz tafl y c frekans nda çal flmalar gerekmektedir. Bu cihazlar kullan ld klar ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklar n belgeleyen sertifikalara sahip olmal d r. ki farkl yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke taraf ndan kullan lan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar ) ve ETC baz nda haz rlanan ancak ilave baz koflullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeli i. Di er gereklilikler 95/96/EC KO- M SYON YÖNERGES EK VI.da belirtilmifltir. Bu cihazlar n çal flmas afla da belirtilen iki koflula ba l d r: Bu cihazlar zararl parazitlere neden olmamal - d r. Bu cihazlar istenmeden çal flmalar na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihaz n n Pillerinin De ifltirilmesi CR2032 pil kullan lmas önerilmektedir. Perklorat Malzeme kullan m s ras nda özen gösteriniz, ayr nt l bilgi için hazardouswaste/perchlorate (site ingilizcedir) 1. Uzaktan kumanda cihaz n dü meleri afla ya bakacak flekilde çevirerek küçük civatas n sökünüz ve ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. Uzaktan Kumandan n kiye Ayr lmas 14

16 2. Eski pili ç kar p yenisini tak n z. Yeni pile parmaklar n zla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokunman z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. Uzaktan kumanda üzerinde bir vida varsa, viday da tak p s kmay unutmay n z. KAPI K L TLER Kilometre sayac alan nda bulunan vakumlu floresan ekran (VF) door (kap ) mesaj n gösterdi inde herhangi bir kap n n aç k kalm fl oldu unu ya da tam kapanmad n belirtir. Araç hareket etmedi inde ve bir kap aç k oldu unda veya tam kapanmad nda VF ekran door (kap ) mesaj n gösterir. GATE (BAGAJ KAPISI) veya GASCAP (YAKIT DEPO KAPA I) dahil di er aktif uyar lar da VF ekran nda görülebilir ve bunlar s rayla gösterilir. Araç hareket ediyorsa, her gösterim için birer kez olmak üzere üç tek uyar sesi duyulur (toplam üç gösterim). Bundan sonra, ekranda sadece mesajlar görüntülenmeye devam eder ancak sesli uyar verilmez. VF uyar lar görüntülenirken trip/reset dü mesine bas ld nda görüntüleniyorsa VF ekran sadece kilometre sayac /günlük kilometre sayac na geri döner. Manuel Kap Kilitleri Arac n içinde kap lar kilitlemek için kap kilidi mandallar n kullan n z. Mandal bas l ysa kap kilitli demektir. Bu yüzden, kap lar kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde kalmad ndan emin olunuz. Manuel Kap Kilitleri UYARI! Olas bir kaza an nda güvenli inizi ve emniyetinizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç - kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na ya da kilitlenmemifl bir arac n yan nda b rakmay n z. Araç donan m n n gözetiminiz d fl nda kullan lmas yaralanma ve ölüme neden olabilir. 15

17 Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Ön kap panellerinde elektrik kumandal kap kilidi dü meleri bulunmaktad r. Bu dü meler ile kap lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Kumandal Kap Kilidi Dü meleri Elektrikli kap kilit dü mesine kontak anahtar yuvas nda ve sürücü kap s aç k iken bast n zda kap - lar kilitlenmeyecektir. Böylece, yanl fll kla anahtar arac n içinde unutup arac kilitlemeniz önlenmifl olur. Anahtar ç karmak veya kap y kapatmak kilitlerin çal flmas na izin verir. Anahtar kontakta ve kap aç kken anahtar n ç kar lmas gerekti ini hat rlatan bir uyar sesi duyulur. Otomatik Kap Kilitleri Bu özellik seçildi inde, tüm kap lar kapal iken arac n h z 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerine ç kt nda tüm kap kilitleri otomatik olarak kilitlenecektir. Kap lardan biri aç ld nda sistem resetlenecektir. Bu özelli in devreden ç kart lmas mümkündür. Kullan m K lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan- Programlanabilen Özellikler k sm na ya da yetkili bayinize baflvurunuz. Ç k flta kap kilitlerinin otomatik olarak aç lmas (Otomatik kap kilitleri etkinlefltirildi inde) Bu özellik, araç hareketsiz durumda iken ve otomatik flanz man P (Park) veya N ( Bofl) konumlar ndan birinde iken sürücü kap s aç ld nda, tüm kap kilitlerinin otomatik olarak aç lmas n sa lamaktad r. Kullan m K lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler k sm na ya da yetkili bayinize baflvurunuz. Çocuk Kilidi Sistemi (Arka Kap larda) Kontak Anahtar n n ucunu kilide sokup kilitli veya aç k konumlar na çeviriniz. Kontak Anahtar n n Sokulmas UYARI! Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi- inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z. Çocuk kilidi etkin iken sistemdeki acil durum ç - k fl için kap iç kilit mandal n yukar çekiniz (kilit aç k), cam aç n z ve kap y d flar dan aç n z. 16

18 CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Elektrikli cam kumanda dü meleri sürücü kap s - kaplama panelinin üzerinde bulunmaktad r. Ön yolcu kap s nda/arka kap larda, ön yolcu kap s /arka kap camlar na kumanda eden birer dü me bulunmaktad r. Cam kumandalar sadece kontak anahtar ON (AÇIK) veya ACCESSORY (AKSESUAR) konumundayken çal fl r. Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kal r. EVIC donan ml araçlarda bu özellik programlanabilir. Bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. UYARI! Anahtar kontaktayken çocuklar arac n içinde b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar ile oynarken elleri s k flabilir. Bu tür durumlarda çocuklar ciddi flekilde yaralanabilir. Otomatik Aç lma Özelli i Sürücü kap s cam dü mesinde Otomatik Aç lma özelli i bulunmaktad r. Cam dü mesine direnç noktas n geçecek flekilde bas p b rakt n zda cam otomatik olarak aç lacakt r. Otomatik Aç lma özelli ini iptal etmek için dü meye ikinci kez herhangi bir yönde bas p b rakman z yeterli olacakt r. Otomatik aç lma özelli i çal fl rken cam n tamamen aç lmas n durdurmak için dü meyi hafifçe çekiniz. Cam yar m açmak için dü meyi ilk kademeye getiriniz ve cam n durmas n istedi inizde b rak n z. Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 10 dakika boyunca aktif kal r. Ön kap - lardan herhangi biri aç ld nda bu özellik iptal olur. S k flmay Önleme Fonksiyonlu Otomatik Kapanma Özelli i (Sadece Sürücü Kap s ve Ön Yolcu Kap s nda) Cam dü mesini ikinci kademeye getirip b rak n z, cam otomatik olarak kapanacakt r. Cam n otomatik kapanma s ras nda tamamen kapanmas n istemiyorsan z dü meye hafifçe bas - n z. Cam yar m kapatmak için cam dü mesini birinci kademeye getiriniz ve cam n durmas n istedi iniz zaman dü meyi b rak n z. Cam kapan rken herhangi bir flekilde engellenirse hareketi ters yönde devam eder ve durur. Engeli cam n önünden çekip cam kapatmak için tekrar cam dü mesine bas n z. Kötü yol koflullar n n ortaya ç kard sars nt lar otomatik kapanma s ras nda beklenmedik bir s rada ters yöne hareketi tetikleyebilir. Bu durumda, dü meyi dikkatlice ilk kademeye getiriniz ve cam manuel yoldan kapat n z. 17

19 UYARI! Cam kapanmak üzere oldu u s rada s k flmay önleme özelli i çal flmaz. Cam kapatmadan önce önünde herhangi bir obje olmad ndan emin olunuz. Cam Kilitleme Dü mesi Sürücü kap s nda bulunan cam kilitleme dü mesi di er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmenize olanak sa lamaktad r. Di- er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme dü mesine basman z yeterli olacakt r. Cam kumanda dü melerini etkinlefltirmek için cam kilit dü mesine bir kez daha basman z gerekmektedir. Rüzgar Türbülans Rüzgar türbülans kulaklar n zda bas nç oluflmas - na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman - za neden olacakt r. Camlar aç k durumda iken veya aç l r tavan (baz modellerde) k smen ya da tamamen aç k bir konumda iken rüzgar türbülans oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt lmas mümkündür. Rüzgar türbülans aç - l r tavan aç k durumda iken olufluyorsa, aç l r tavan türbülans azaltacak flekilde ayarlay n z. BAGAJ KAPISI Kilometre sayac nda bulunan vakumlu floresan (VF) ekran, bagaj kap s n n tam olarak kapanmad n belirtmek için gate (kap ) mesaj n görüntüler. EVIC donan ml araçlarda, GATE AJAR (kap aç k) mesaj görüntülenir. Baflka uyar lar da varsa, bunlar da VF ekran nda gösterilir ve s rayla gösterilmeye devam edilir. Araç hareket halindeyken, bagaj kap s aç ksa (her turda bir kez olmak üzere) üç kez uyar sesi verilir. Bundan sonra, VF ekran sadece mesajlar görüntülemeye devam eder (uyar sesi verilmez). VF ekran nda mesajlar görüntülenirken trip/reset dü mesine bas l rsa VF ekran sadece kilometre sayac /günlük kilometre sayac ekran n gösterir. Bagaj kap s n açmak için mandal bast r p yukar kald r n z. Araç kap lar n n kilitlerini manuel yoldan kap kilit mandallar ile veya kontak anahtar n kullanarak açt n zda bagaj kap s aç lmaz. Bagaj Kap s n n Aç lmas Elektrikli Cam Kilit Dü mesi 18

20 UYARI! Bagaj kap s aç k durumdayken araç kullan l rsa zehirli egzoz gazlar arac n içine girebilir. Bu zehirli gaz size ve yolcular n za zarar verebilir. Arac çal flt rd n z zaman bagaj kap s n mutlaka kapal tutunuz. YOLCU KORUMA S STEMLER Arac n z n en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve sa ön yolcu için ön hava yast klar n ve sürücü ile cam kenar nda oturan yolcular için yan perde yast klar n içermektedir. Yetiflkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklar n araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltu undaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklar n tespit etmek amac ile kullanabilirsiniz. Ön hava yast klar kademeli fliflirme mekanizmas na sahiptir. Bu sayede hava yast klar çarp flma fliddetine ba l olarak kademeli flekilde aç lmaktad r. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcular n z n mümkün oldu u kadar güvenli bir flekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne flekilde kullan lmas gerekti i aç klanmaktad r. UYARI! Sizin ve yolcular n z n emniyet kemerleri do ru bir flekilde tak lmam fl ise olas bir kaza an ndaçok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac n z n iç aksam na ya da di er yolculara çarpabilir veya arac n d fl na f rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac n içerisinde bulunan di er kiflilerin emniyet kemerlerini do ru bir flekilde takt klar ndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsan z dahi k sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal s n z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar flaca n z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebilece i gibi oturdu unuz sokakta da bafl n za gelebilir. Araflt rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard n ve çarp flma s ras nda ciddi yaralanma riskini azaltt - n göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d flar ya f rlad klar kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular n araçtan d flar ya f rlamalar n önlemekte ve arac n iç aksam na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad r. Motorlu tafl tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Arac n zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad r. Emniyet kemeri toplay - c s çok ani durufllarda veya bir çarp flma an nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k sm n n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa lamaktad r. Ancak, bir kaza s ras nda emniyet kemeri kilitlenerek sizin arac n iç aksam na çarpma ve araçtan d flar ya f rlama riskinizi azalt r. UYARI! Emniyet kemerini hatal bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf n saracak bir tasar ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarp flma an nda bütün a rl en iyi flekilde onlar tafl yabilir. Emniyet kemerinin yanl fl yere tak lmas herhangi bir çarp flma an nda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar ndan kay p d flar f rlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak ve ayn zamanda yolcular n z n da güvenli ini sa lamak için bu talimatlara uyunuz. ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba lanmamal d r. Tek emniyet kemeri ile ba lanm fl kifliler olas bir kaza an nda çarp flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas için kullan lmamal d r. 19

21 Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar 1. Araca binerek kap y kapat n z. Geriye yaslan p koltu u ayarlay n z. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkal n n üst k sm nda, kolunuzun yan nda bulunmaktad r. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kayd rarak belinizi saracak flekilde ayarlay n z. 20 Emniyet Kemeri Dili 3. Emniyet kemeri size uygun uzunlu a geldi i zaman kilitleme dilini tokaya tak n z. Dilin yuvas na oturdu unu duyaca n z klik sesi ile anlayabilirsiniz. Emniyet Kemerinin Tak lmas UYARI! Yanl fl bir tokaya tak lan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacakt r. Bel k sm vücudunuzda daha yüksek bir yere oturaca ndan s k flt rarak iç organlar n z n zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yak n tokaya tak n z. Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt r. Araç aniden durdu unda öne do ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art racakt r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal s n z. Emniyet kemerini kolunuzun alt ndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp flma an nda arac n iç aksam na çarpacak, bafl ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt r. Kolunuzun alt nda tak lm fl bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Gö üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü de ildir. Kemeri daima omuzlar n z n üzerinden takarak çarp flma an nda a rl n güçlü kemiklerinize verilmesini sa lay n z. Arkada b rak lm fl bir omuz kemeri kaza an nda sizi yaralanmalara karfl koruyamayacakt r. Omuz emniyet kemerini takmad n z takdirde kaza an nda kafan z çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullan lmal d r.

22 4. Bel kemerini kar n bölgesinin alt na uyluk kemiklerinizin etraf na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki bofllu u almak için omuz taraf ndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok s k ise, gevfletmek için kemer dilini geriye do ru kayd rarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarp flma an nda kemerin alt ndan kayarak f rlaman z önleyece- ini hat rdan ç kartmay n z. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Ön koltuklarda, omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar veya afla ayarlanabilir. Kilit dü mesine basarak tespit kancas n yukar ya veya afla ya kayd rmak suretiyle vücudunuza en uygun konuma getiriniz. UYARI! Bel emniyet kemerinin çok yukar ya tak lmas bir çarp flma an nda iç yaralanma riskini art - racakt r. Kemer, güçlü olan le en ve kalça kemiklerinize de il, karn n za bask yapacakt r. Bel emniyet kemerini mümkün oldu unca afla ya tak n z ve üzerinize tam oturmas na özen gösteriniz. Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak yapamayacakt r. Böyle bir kemer olas bir kaza an nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu undan emin olunuz. Kemeri düzeltemedi iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz k sm n, boynunuza bask yapmayacak ve rahat olman z sa layacak bir flekilde gö üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz. Kemer toplay c s kemerin gevflekli ini alacakt r. Emniyet Kemerinin S k l n n Ayarlanmas 6. Emniyet kemerini ç kartmak için tokan n üzerinde bulunan PRESS yaz l k rm z dü meye bas n z. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas na sar lacakt r. Kemerin tamamen sar lmas için gerekti i takdirde kemer dilini kemer üzerinde kayd r n z. UYARI! Y rt lm fl veya y pranm fl bir emniyet kemeri çarp flma esnas nda koparak sizi korumas z b rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y rt lma, y pranma ve gevfleme olup olmad n düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarl k s mlar zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde de ifliklik yapmay n z. Kaza s - ras nda hasar gören emniyet kemerleri (toplay c - n n e ilmesi, kemerin y rt lmas vb.) mutlaka de- ifltirilmelidir. Üst Omuz Kemerinin Ayarlanmas Örne in k sa boyluysan z kemeri afla ya, daha uzun boyluysan z yukar ya al n z. Tespit kancas n serbest b rakt n zda kilitlenip kilitlenmedi ini anlamak için afla ve yukar hareket ettirmeye çal fl - n z. 21

23 Otomatik Kilitleme Modu Baz Modellerde Bu konumda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenmektedir. Ancak omuz kemerindeki bofllu u almak için kemerin toplanmas mümkün olacakt r. Otomatik Kilitleme Modu Ne Zaman Kullan lmal Arka orta koltu a bir çocuk koltu u yerlefltirildi inde kullan lmal d r. 12 yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltukta, gerekli emniyet tedbirleri al nm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Otomatik Kilitleme Modunun Kullan lma fiekli 1. Bel ve omuz kemerini tak n z. 2. Kemeri omuz k sm ndan tutarak tamamen d flar ç kana kadar afla ya do ru çekiniz. 3. Kemerin toplanmas n sa lay n z. Kemerin toplanmas s ras nda bir klik sesi duyulacakt r. Bu ses otomatik kilitleme moduna geçildi ini belirtmektedir. Otomatik Kilitleme Modunun Devre D fl B rak lmas Bel/omuz emniyet kemerini ç kart p tamamen toplanarak otomatik kilitleme modundan ç kmas n ve arac n hareketine duyarl (acil durum) kilitleme moduna girmesini sa lay n z. Enerji Yönetimi Özelli i Arac n z n ön koltuklar nda, önden al nacak darbelerde yaralanma riskini azaltan enerji yönetimi sistemine sahip emniyet kemerleri kullan lmaktad r. 22 Bu emniyet kemeri sisteminde, kemerin kontrollü bir flekilde aç lmas n sa layan bir toplay c bulunmaktad r. Bu sistem emniyet kemerinin gö üs bölgesine yapaca etkinin azalt lmas n sa layacak flekilde tasarlanm flt r. UYARI! Servis Manuelinde belirtilen prosedürlere göre kontrol edildi inde, emniyet kemerinin otomatik kilitleme sistemine sahip toplay c s ya da baflka bir ifllevi düzgün çal flm yorsa, emniyet kemeri ve toplay c grubu mutlaka de ifltirilmelidir. Emniyet kemeri ve toplay c grubunun de ifltirilmemesi çarp flmalarda yaralanma riskini art racakt r. Emniyet Kemeri Ön Gergileri Sürücü ve ön yolcu koltuklar ndaki emniyet kemerlerinde, çarp flma s ras nda kemerlerin gevflekli ini alan gergiler bulunmaktad r. Bir çarp flma an nda bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya yolcuyu s k bir flekilde sarmas n sa layarak emniyet kemeri sisteminin performans n artt rmaktad r. Ön gergiler, çocuk koltu unda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan c lar için uygundur. Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin düzgün bir flekilde tak lmam fl olmas n telafi etmez. Emniyet kemeri s k ca tak lmal ve düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir. Emniyet kemeri ön gergileri Hava Yast Kumanda Modülü (ORC) taraf ndan tetiklenir. Ön hava yast klar gibi ön gergiler de tek kullan ml kt r. Hava yast klar n n ve ön gergilerin devreye girece i fliddette bir kazadan sonra hava yast klar da ön gergiler de de ifltirilmelidir. Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert) Araç çal flt r ld ktan itibaren 60 saniye içinde emniyet kemeri tak lmazsa ve araç h z 8 km/s den fazlaysa Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert) sürücünün emniyet kemerini takmas gerekti ini hat rlat r. Sürücü de di er yolculara kemerlerini ba lamalar gerekti ini hat rlatmal d r. Alarm bir kez çalmaya bafllad nda Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) uyar vermeye devam eder ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas 96 saniye veya sürücü emniyet kemeri tak lana kadar yan p söner. Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert), sürücü emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre tak l olmad nda ve araç h z 8 km/s den daha fazla oldu unda tekrar aktif duruma geçer.

24 Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) yetkili bayiniz veya afla daki ad mlarda devreye sokulabilir veya devreden ç kart labilir: Afla daki ad mlar kontak anahtar ON (AÇIK) veya START (MARfi BASMA) konumuna getirildikten sonra 60 saniye içinde yerine getirilmelidir. Üretici Gelifltirilmifl Uyar Sisteminin (BeltAlert) devreden ç kart lmas n tavsiye etmemektedir. 1. Kontak anahtar n OFF (KAPALI) konumuna getiriniz ve sürücü emniyet kemerini ba lay n z. 2. Motoru çal flt r n z ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas n n sönmesini bekleyiniz. 3. Arac n çal flt r lmas ndan itibaren 60 saniye içinde sürücü emniyet kemeri en az üç kez tak l p ç kar lmal d r ve en son kemer tak l kalmal d r. 4. Motoru kapat n z. Tek bir uyar sesi size programlaman n baflar yla tamamland n belirtecektir. Bu ifllem tekrarlanarak Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) tekrar devreye sokulabilir. Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) devre d fl olsa bile, Emniyet Kemeri Uyar Lambas sürücü emniyet kemeri tak l olmad nda yanmaya devam eder. Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Hamile kad nlar n hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalar n öneririz. Bebe i emniyette tutman n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt r. Hamile kad nlar emniyet kemerinin bel k sm n uyluk kemiklerinin etraf na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu unca oturmas na özen göstermelidir. Kemer afla da tutulmal ve kar n üzerine gelmemelidir. Böylece olas bir çarp flma an nda tüm a rl güçlü kalça kemikleri tafl yacakt r. Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yast SÜRÜCÜ HAVA YASTI I D Z KORUYUCU Ön hava yast parçalar YOLCU HAVA YASTI I Arac n zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yast klar bulunmaktad r. Sürücü hava yast direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Ön yolcu hava yast gö üste, torpido gözünün üst k sm nda bulunmaktad r. Hava yast kapaklar nda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad r. Ön hava yast klar daha az darbe veren mekanizmas ile Federal Yönetmeliklere uygundur. Arac n z sürücü ile ön ve arka koltuklarda cam kenar nda oturan yolcular n korunmas n sa layan yan perde hava yast klar ile donat lm flt r. Yan camlar n üzerinde bulunan bu hava yast klar n kapaklar nda SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad r. Yan Perde Hava Yast n n Yeri 23

25 Hava yast kapaklar n iç döfleme üzerinde belirgin bir flekilde göremeyebilirsiniz. Ancak çarp flma an nda hava yast n n fliflmesini sa layacak flekilde aç lacaklard r. UYARI! Ön hava yast kapaklar n n üzerine veya çevresine herhangi bir eflya koymay n z ve bu kapaklar açmaya çal flmay n z. Hava yast klar na zarar verebilir ve hava yast gerekti inde sizi koruyamayaca için yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yast klar fliflti inde aç lmak üzere dizayn edilmifltir. Yan hava yast n n önünü kapatacak yüksekli e hiçbir eflya koymay n z. Yan perde hava yast n n bulundu u alanda hiçbir engel olmamal d r. Aç l r tavan dahil, tavan yap s n de ifltirecek aksesuarlar takt rmay n z. Arac n tavan na, tak lmas için kal c ba lant lar (c vata, vida) gerektiren port bagajlar takmay n z. Her ne sebeple olursa olsun arac n z n tavan n delmeyiniz. Hava yast kapaklar n n üzerini örtmeyiniz ve herhangi bir eflya yerlefltirmeyiniz. Hava yast - n n aç lmas s ras nda bu cisimler ciddi yaralanmalara neden olabileceklerdir. 24 Ön hava yast klar kademeli fliflirme mekanizmas ile donat lm flt r. Böylece hava yast klar çarp flman n fliddetine ba l olarak farkl kuvvetlerde aç lmaktad r. Emniyet kemerlerinin yan s ra ön hava yast klar ve ön gö üste bulunan diz koruyucular sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma sa lar. Yan hava yast klar da emniyet kemerleri ile birlikte yolcu korumas n artt r r. Emniyet kemerleri sizi birçok çarp flmada koruyacak flekilde gelifltirilmifltir. Ön hava yast klar orta ve yüksek fliddetteki önden çarpmalarda aç l r. Orta ve büyük fliddetteki yandan çarpmalarda çarpman n oldu u taraftaki yan hava yast aç lacakt r. Baz çarp flmalarda ise hem ön hem de yan hava yast klar aç labilecektir. Ancak hava yast klar n n aç ld fliddetteki çarp flmalarda dahi hava yast klar n n sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi do ru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de takm fl olman z flartt r. Hava yast klar n n aç lmas nedeniyle oluflabilecek zararlar en aza indirebilmek için alman z gereken baz basit önlemler afla da aç klanmaktad r yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri tak lm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklar nda oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yast bulunan bir arac n ön koltu unda seyahat etmemelidir. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast n n aç lmas durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Arac n emniyet kemerini gerekti i gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar arka koltu a yerlefltirilen çocuk koltuklar nda veya belden korumal yard mc koltuklarda oturmal d r. Çocuk koltu u veya belden korumal yard mc koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda, emniyet kemeri tak l halde seyahat etmelidir. Çocuklar n omuz emniyet kemerini kol alt nda veya arkalar nda b rakmalar na izin vermeyiniz. Arac n ön koltu unda kalabal ktan dolay 1 ila 12 yafl aras nda bir çocu un seyahat etmesi gerekiyorsa koltu u mümkün oldu u kadar geriye çekip uygun bir çocuk koltu u kullan n z. Çocuk Koruma Sistemi bafll kl bölüme bak n z. Do ru kulland n zdan emin olmak için çocuk koltu unun kullanma talimatlar n mutlaka okuyunuz. 2. Tüm yolcular bel ve omuz emniyet kemerlerini düzgün bir flekilde takmal d rlar. 3. Sürücü ve ön yolcu koltuklar hava yast n n aç lmas için gerekti i kadar alan b rakmak amac ile mümkün oldu u kadar geride kullan lmal d r. 4. Kap lara ve camlara yaslanmay n z. Yan hava yast klar sizinle kap aras ndaki alanda fliddetli bir flekilde aç l r.

26 UYARI! Arac n zda sadece hava yast n za güvenerek seyahat etmek olas bir kaza an nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çal flmaktad r. Hava yast klar baz çarp flmalarda aç lmayacakt r. Arac n zda hava yast donan - m bulunsa bile daima emniyet kemerini tak n z. Direksiyon simidine veya ön gö se çok yak n oturmak hava yast n n aç lmas durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar n n aç labilmesi için önlerinde bofl alan olmal d r. Ön koltuklara oturdu unuzda arkan za yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya ön gö üs paneline uzatabilecek kadar bofl alan b rak n z. Yan perde hava yast klar n n da aç lmak için bofl alana ihtiyaçlar vard r. Kap ya veya cama yaslanmay n z. Koltu u ortalayarak dik bir flekilde oturunuz. Hava Yast Sisteminin Parçalar Hava Yast Sistemi afla daki parçalardan oluflmaktad r: Hava Yast Kumanda Modülü Hava Yast Uyar Lambas Sürücü hava yast Yan camlar n üstündeki yan perde hava yast klar Yan darbe sensörleri Direksiyon Simidi ve Kolonu Gösterge paneli Ara Kablolar Diz koruyucular Ön darbe sensörleri Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gergileri Hava Yast Sisteminin Çal flmas Hava Yast Kumanda Modülü (ORC) önden al nan darbenin hava yast n n aç lmas n gerektirecek kadar fliddetli olup olmad n belirler. Ön hava yast fliflirme mekanizmalar ORC taraf ndan verilen talimata göre hava yast klar n farkl fliddetlerde açacak flekilde tasarlanm fllard r. ORC, devrilmeleri ve arkadan al nan darbeleri alg lamamaktad r. Kontak anahtar START (MARfi BASMA) veya ON (AÇIK) konumlar ndan birine getirildi inde, hava yast kumanda modülü sistemin elektronik parçalar n n çal flmaya haz r olup olmad n denetler. Bu parçalar aras nda diz koruyucular, gösterge paneli, direksiyon simidi ve direksiyon kolonu d fl nda yukar da say lan tüm parçalar bulunmaktad r. Kontak anahtar LOCK (K L TL ) veya ACC (AKSESUAR) konumunda iken ya da yuvada de ilken hava yast klar devrede de ildir ve aç lmayacaklard r. Kontak ilk aç ld nda hava yast kumanda modülü (ORC), kontrol amac ile AIRBAG uyar lambas n 6-8 saniye süre ile yakacakt r. Kontrol ifllemi tamamland nda AIRBAG uyar lambas sönecektir. ORC sistemin herhangi bir k sm nda bir ar za tespit etti i takdirde, ar zan n durumuna göre uyar lambas n n zaman zaman ya da sürekli olarak yanmas n sa layacakt r. lk çal flt rmadan sonra lamban n yeniden yanmas durumunda sesli bir uyar sinyali verilecektir. UYARI! Gösterge panelindeki AIRBAG uyar lambas n n dikkate al nmamas bir çarp flma s ras nda sizi koruyacak hava yast klar ndan yoksun kalman z anlam na gelmektedir. Uyar lambas n n kontak anahtar n çevirdi inizde yanmamas, motor çal flt r ld ktan sonra sürekli olarak yanmas veya seyir halinde iken yanmaya bafllamas durumunda hava yast sistemini bir an önce kontrol ettiriniz. 12 yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltu a yerlefltirilmifl uygun bir çocuk koltu unda, emniyet kemeri tak lm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Sürücü ve Ön Yolcu Hava yast /fliflirme mekanizmalar direksiyon simidinin göbe inde ve gösterge panelinin sa taraf nda yer almaktad r. Hava Yast Kumanda modülü hava yast klar - 25

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı