NITRO KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NITRO KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 NITRO KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI NDEKS

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 Devrilme Uyar s... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k - lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n - z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. Bak m konusunda, bayinizin arac n z çok iyi tan d - n, e itimli teknikerleri oldu unu ve orijinal Mopar parçalar kulland n ve daima sizin memnuniyetinize yönelik hareket edece ini unutmay n z. Devrilme Uyar s Arazi amaçl araçlar n devrilme riski di er araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlar na göre yerden daha yüksektir, a rl k merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler aras ndaki mesafe daha dard r. Bu sayede farkl arazi koflullar nda daha yüksek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir flekilde kullan lan tüm araçlar kontrolden ç kabi- 4 lir. Ancak, a rl k merkezinin daha yüksekte olmas ve tekerlekler aras ndaki mesafenin daha dar olmas nedeniyle, bu tür araçlar n kontrolden ç kt klar nda karfl laflt klar devrilme riski di er araçlardan daha fazlad r. Yüksek h zlarda keskin dönüfller veya ani manevralar ya da di er tehlikeli hareketler gibi arac n kontrolünü kaybetmenize neden olacak davran fllardan kaç n n z. Bu arac n güvenli bir flekilde kullan lma- UYARI: YÜKSEK DEVR LME R SK Ani Manevralardan ve Afl r H zdan Kaç n n z. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Tak n z. Daha Fazla Bilgi için Kullanma K lavuzuna Baflvurunuz. mas kazaya, arac n devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arac n z dikkatli bir flekilde kullan n z. Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullan lmamas ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arac n devrilmesiyle sonuçlanan bir kaza sonras nda emniyet kemerini takmayan biri takan birine göre daha çok ölüm riskiyle karfl karfl yad r. Lütfen emniyet kemerinizi ba lay n z. ÖNEML NOT BU K TAPÇIK BASKIYA G RD TAR H T BAR Y- LE MEVCUT EN SON B LG LER ÇERMEKTE- D R. GÜNCELLEME YAPIP BASMA HAKKI SAK- LIDIR Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k - lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü- ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür.

6 Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç - n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda, Yetkili Servisinizin arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen kurulufl oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KULLANIM KILAVUZU htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için arka sayfadaki tabloya bak n z: 5

7 YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYAL ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K DENGE ELEKTRON K HIZ PROGRAMI/FREN KONTROLÜ DESTEK S STEM BRAKE YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA SV C KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN PR Z ) YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM SU FISK YES ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK ÇEK fi KONTROL DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi ABS ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI PARK LAMBALARI ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L TLEME ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi FREN S STEM UYARI PARK FREN AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI ÇOCUK KOLTU U ALT KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI (LATCH) U CONNECT DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR ARIZA GÖSTERGE fianziman MOTOR SO UTMA HAVA YASTI I YOLCU HAVA KAPILAR AÇIK KONVERT BL KONVERT BL ÜSTÜ KORNA KULLANICI KILAVUZU LAMBASI YA I SUYU SICAKLI I S STEM YASTI I KAPALI ÜSTÜ AÇIK KAPALI ISO ya BAKINIZ. SICAKLI I 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) ön panelin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. Arac n z n flasi kodunun ve iste e ba l donan mlar n kayd için bu etiketi saklay n z. Araç flasi numaras Araç flasi numaras (VIN) plakas n n sökülmesi kanuna ayk r d r. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI! Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi D REKS YON K L D BAZI MODELLERDE Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi Direksiyon Kilidinin Aç lmas SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) MMOB L ZER S STEM.. 12 Genel bilgiler ARAÇ GÜVENL K ALARMI BAZI MODELLERDE Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kart lmas G R fi AYDINLATMA S STEM UZAKTAN KUMANDA Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Genel Bilgiler Uzaktan Kumanda Cihaz n n Pillerinin De ifltirilmesi KAPI K L TLER

11 10 Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Kilidi Sistemi (Arka kap larda) CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Rüzgar Türbülans BAGAJ KAPISI YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Otomatik Kilitleme Modu - Baz Modellerde Enerji Yönetimi Özelli i Emniyet Kemeri Ön Gergileri Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri (BeltAlert) Hat rlatma Sistemi Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yast Çocuk Koruma Sistemi MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER EMN YET NOTLARI Egzoz Gaz Arac n çinde Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri Arac n D fl nda Yapman z Gereken Düzenli Emniyet Kontrolleri... 34

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Yeni arac n z n anahtarlar üzerinde anahtar kod numaras yaz l plastik bir torbada verilir. Anahtarlar n z torbas z olarak al rsan z, yetkili bayiden kod numaras n vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi taraf ndan arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Düz (Manuel) fianz man Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getirip iterek LOCK (K L TL ) konumuna getiriniz ve anahtar ç kar n z. Otomatik fianz man Baz Modellerde Vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz. Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getirip iterek LOCK (K L TL ) konumuna çeviriniz ve anahtar ç kar n z. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kontak Anahtar Konumlar START (MARfi) UYARI! Çocuklar arac n içinde bir yetiflkin olmadan b - rakman z bir çok aç dan tehlikelidir. Çocuklar yaralanabilir. Çocuklar park frenine, fren pedal na veya vites koluna dokunmamalar konusunda uyar lmal d r. Kontak anahtar n yuvas nda tak l b rakmay n z. Çocuklar tak l olan anahtar ile oynayarak elektrik kumandal camlar, di er kumandalar çal flt rabilir hatta arac hareket ettirebilir. D KKAT! Kilitli olmayan araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken daima anahtar yan n - za al n z ve bütün kap lar kilitleyiniz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kontak anahtar, sürücü kap s n açt n zda bir sinyal sesi ile size anahtar ç kartman z gerekti i hat rlat lacakt r. D REKS YON K L D BAZI MODELLERDE Arac n zda pasif direksiyon kilidi donan m olabilir (sadece düz flanz man). Bu kilit, direksiyonun kontak anahtar olmadan hareket ettirilmesini önler. Direksiyon herhangi bir yönde yar m tur döndürülürse ve anahtar yuvas nda de ilse direksiyon kilitlenir. Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi Motor çal fl rken direksiyon simidini tam düz konumdayken yar m tur çeviriniz ve motoru kapat p anahtar ç kar n z. Kilitlenene kadar direksiyon simidini herhangi bir yönde hafifçe oynat n z. 11

13 Direksiyon Kilidinin Aç lmas Kontak anahtar n tak p direksiyonu hafifçe sa a ya da sola çevirerek kilidi aç n z. Kilitlemek için direksiyon simidini sa a çevirdiyseniz kilidi açmak için de tekrar sa a çevirmelisiniz. Ayn flekilde, sola çevirdiyseniz de daha sonra tekrar sola çevirerek aç n z. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) MMOB L ZER S STEM Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sistemi (SKIM), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra SKIM Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na ge- 12 lir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas, arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor 2 saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. SKIM Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s - ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmakta iken) yanmas durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, konta her aç fl n zda motor yeniden duraca ndan KONTA I KAPATMA- YINIZ. Arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin serviste bak m n n yap labilmesi için dört haneli bir PIN koduna gereksinim duyulmaktad r. Bu numaray yetkili sat c n zdan ö renebilirsiniz. Arac n z servise götürürken, arac n za göre programlanm fl TÜM ANAHTARLARI DA GÖTÜRMEN Z GEREK R. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Girifl Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC say l Avrupa Komisyonu Yönergesinin temel koflullar na ve ilgili hükümlerine uygun oldu unu beyan eder. Sentry Key (Kontak Anahtar ) Immobilizer Sistemi 134 khz frekans nda çal flmaktad r. Bu sistem 1999/5/EC say l Yönergeyi uygulayan afla daki ülkelerde kullan lacakt r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall k. Uygunluk Beyan n n asl n internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. (Site ngilizcedir.) Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: 1. Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 2. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. ARAÇ GÜVENL K ALARMI - BAZI MODELLERDE Sistem kap lar, bagaj kap s n, bagaj kap s cam n ve kontak anahtar n izleyerek araca izinsiz giriflleri ve arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Alarm etkinlefltirildi inde, sistem hem sesli hem de görsel sinyaller vermektedir. Korna üç dakika boyunca sürekli olarak çalacak ve ön farlarla arka lambalar bu sürenin ard ndan 15 dakika daha yan p sönmeye devam edecektir.

14 Panik (varsa) ve Güvenlik alarmlar birbirinden farkl d r. Lütfen bu iki alarm n sesini ö renebilmek için bu alarmlar çal flt r n z. Çünkü bu alarmlardan biri herhangi bir zamanda çald takdirde onun hangi alarm oldu unu ve nas l kapat laca n bilmelisiniz. Alarm n Kurulmas Kap lar ve bagaj kap s n uzaktan kumanda yard - m yla kilitledi inizde ya da kap aç k durumda iken elektrik kumandal kap kilidi dü mesini kulland - n zda alarm kurulacakt r. Tüm kap lar kapat l p kilitlendikten sonra, (gösterge tablosunda bulunan) Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas, sistemin kurulmakta oldu unu belirtmek amac ile 16 saniye süreyle h zl bir flekilde yan p sönecektir. Kurma iflleminin öncesindeki bu 16 saniyelik süre boyunca, herhangi bir kap n n ya da bagaj kap s n n aç lmas kurma iflleminin iptal edilmesine neden olacakt r. Sistem baflar l bir flekilde kuruldu unda, Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas, sistemin tamamen kurulmufl oldu unu göstermek amac ile yavafl bir flekilde yan p sönmeye bafllayacakt r. Kap kilitlerinin, kap içlerinde bulunan kilit dü meleri ya da sürücü kap s kilidi yard m yla manuel olarak kilitlenmesi alarm n kurulmas n sa lamaz. Sistemin Devreden Ç kart lmas Sistemi devre d fl b rakmak için Uzaktan kumanday kullan n z. Ayr ca, geçerli bir sentry key (kontak anahtar ) ile kontak anahtar n ON/START (AÇIK/ MARfi BASMA) konumuna getirerek de sistemi devre d fl b rakabilirsiniz. Siz yokken birisi sistemi tetiklerse siz kap lar açarken korna üç kez çalar. Arac n kurcalan p kurcalanmad n kontrol ediniz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak flekilde tasarlanm flt r; ancak sistemin beklenmedik bir flekilde kurulaca durumlar yarat labilmektedir. Arac n içinde iken kap lar uzaktan kumanda yard - m yla kilitledi inizde, sistem kurulduktan sonra (16 saniyelik sürenin sonunda), kap y açmak için kap kolunu çekti inizde alarm çalacakt r. Bu durumla karfl laflt n zda, sistemi devre d fl b rakmak için uzaktan kumanda cihaz n n üzerindeki Unlock (kilit açma) dü mesine bas n z. Kap kilitlerinin kap içlerinde bulunan kilit dü meleri ya da sürücü kap - s kilidi yard m yla manuel olarak aç lmas Güvenlik Alarm Sisteminin devre d fl b rak lmas n sa lamayacakt r. G R fi AYDINLATMA S STEM Herhangi bir kap y açt n zda araç içi ayd nlatma lambalar yanacakt r. ç ayd nlatma lambalar tüm kap lar kapand ktan sonra 30 saniye süreyle yan k kalacak ve sonra zay flayarak sönecektir. Tüm kap lar kapat p konta açt n zda da iç ayd nlatma lambalar sönecektir. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarl kta bulunan uzaktan kumanda yard m yla, azami 7 metre mesafeden arac n z n kap ve bagaj kapa kilitlerini aç p kapatman z ve panik alarm n (varsa) etkinlefltirmenizi sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için uzaktan kumanday araca do rultman za gerek yoktur. Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Sadece sürücü kap s n açmak için bir kez; bütün kap lar ve bagaj kap s n da açmak için ise iki kez uzaktan kumanda üzerindeki Unlock (Kilit Açma) dü mesine bas n z. Bu dü meye bas ld nda ayd nlatmal girifl sistemi lambalar yanacak ve park lambalar iki kez yan p sönecektir. Uzaktan Kumanda ile lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas Sistem, afla daki ifllem ile Unlock (Kilit Açma) dü mesine ilk bas flta bütün kap lar açacak ya da sadece sürücü kap s n açacak flekilde programlanabilir. 13

15 Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) donan ml araçlarla ilgili olarak bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi Tüm kap lar ve bagaj kap s n kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki "Lock" (Kilitleme) dü mesine bas n z. Kontak anahtar kapal yken bütün kap lar kilitlenirse park lambalar bir kez yan p söner ve korna bir kez çalar. Kilit Açma S ras nda Sesli Uyar Bütün kap lar ve bagaj kap s n kilitlemek için Lock (Kilitleme) dü mesine bas p b rak n z. Kilit sinyalini belirtmek için dönüfl sinyali lambalar yan p söner ve korna bir kez çalar. stenildi i takdirde, Kilit Açma S ras nda Sesli Uyar özelli i afla daki ifllem ile kapat l p aç labilir: EVIC donan ml araçlar için bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. Kilitleme S ras nda Lamba Uyar s Kilitleme s ras nda lamba uyar s özelli i istenildi i takdirde aç l p kapat labilir. EVIC donan ml araçlar için bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Bu bölümdeki SENTRY KEY Müflteri Anahtar - n n Programlanmas k sm na bak n z. Programlanm fl bir uzaktan kumandan z yoksa ayr nt l bilgi için bayiniz ile irtibata geçiniz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyar nca verici ve al c lar n MHz tafl y c frekans nda çal flmalar gerekmektedir. Bu cihazlar kullan ld klar ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklar n belgeleyen sertifikalara sahip olmal d r. ki farkl yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke taraf ndan kullan lan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar ) ve ETC baz nda haz rlanan ancak ilave baz koflullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeli i. Di er gereklilikler 95/96/EC KO- M SYON YÖNERGES EK VI.da belirtilmifltir. Bu cihazlar n çal flmas afla da belirtilen iki koflula ba l d r: Bu cihazlar zararl parazitlere neden olmamal - d r. Bu cihazlar istenmeden çal flmalar na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihaz n n Pillerinin De ifltirilmesi CR2032 pil kullan lmas önerilmektedir. Perklorat Malzeme kullan m s ras nda özen gösteriniz, ayr nt l bilgi için hazardouswaste/perchlorate (site ingilizcedir) 1. Uzaktan kumanda cihaz n dü meleri afla ya bakacak flekilde çevirerek küçük civatas n sökünüz ve ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. Uzaktan Kumandan n kiye Ayr lmas 14

16 2. Eski pili ç kar p yenisini tak n z. Yeni pile parmaklar n zla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokunman z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. Uzaktan kumanda üzerinde bir vida varsa, viday da tak p s kmay unutmay n z. KAPI K L TLER Kilometre sayac alan nda bulunan vakumlu floresan ekran (VF) door (kap ) mesaj n gösterdi inde herhangi bir kap n n aç k kalm fl oldu unu ya da tam kapanmad n belirtir. Araç hareket etmedi inde ve bir kap aç k oldu unda veya tam kapanmad nda VF ekran door (kap ) mesaj n gösterir. GATE (BAGAJ KAPISI) veya GASCAP (YAKIT DEPO KAPA I) dahil di er aktif uyar lar da VF ekran nda görülebilir ve bunlar s rayla gösterilir. Araç hareket ediyorsa, her gösterim için birer kez olmak üzere üç tek uyar sesi duyulur (toplam üç gösterim). Bundan sonra, ekranda sadece mesajlar görüntülenmeye devam eder ancak sesli uyar verilmez. VF uyar lar görüntülenirken trip/reset dü mesine bas ld nda görüntüleniyorsa VF ekran sadece kilometre sayac /günlük kilometre sayac na geri döner. Manuel Kap Kilitleri Arac n içinde kap lar kilitlemek için kap kilidi mandallar n kullan n z. Mandal bas l ysa kap kilitli demektir. Bu yüzden, kap lar kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde kalmad ndan emin olunuz. Manuel Kap Kilitleri UYARI! Olas bir kaza an nda güvenli inizi ve emniyetinizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç - kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na ya da kilitlenmemifl bir arac n yan nda b rakmay n z. Araç donan m n n gözetiminiz d fl nda kullan lmas yaralanma ve ölüme neden olabilir. 15

17 Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Ön kap panellerinde elektrik kumandal kap kilidi dü meleri bulunmaktad r. Bu dü meler ile kap lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Kumandal Kap Kilidi Dü meleri Elektrikli kap kilit dü mesine kontak anahtar yuvas nda ve sürücü kap s aç k iken bast n zda kap - lar kilitlenmeyecektir. Böylece, yanl fll kla anahtar arac n içinde unutup arac kilitlemeniz önlenmifl olur. Anahtar ç karmak veya kap y kapatmak kilitlerin çal flmas na izin verir. Anahtar kontakta ve kap aç kken anahtar n ç kar lmas gerekti ini hat rlatan bir uyar sesi duyulur. Otomatik Kap Kilitleri Bu özellik seçildi inde, tüm kap lar kapal iken arac n h z 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerine ç kt nda tüm kap kilitleri otomatik olarak kilitlenecektir. Kap lardan biri aç ld nda sistem resetlenecektir. Bu özelli in devreden ç kart lmas mümkündür. Kullan m K lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan- Programlanabilen Özellikler k sm na ya da yetkili bayinize baflvurunuz. Ç k flta kap kilitlerinin otomatik olarak aç lmas (Otomatik kap kilitleri etkinlefltirildi inde) Bu özellik, araç hareketsiz durumda iken ve otomatik flanz man P (Park) veya N ( Bofl) konumlar ndan birinde iken sürücü kap s aç ld nda, tüm kap kilitlerinin otomatik olarak aç lmas n sa lamaktad r. Kullan m K lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler k sm na ya da yetkili bayinize baflvurunuz. Çocuk Kilidi Sistemi (Arka Kap larda) Kontak Anahtar n n ucunu kilide sokup kilitli veya aç k konumlar na çeviriniz. Kontak Anahtar n n Sokulmas UYARI! Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi- inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z. Çocuk kilidi etkin iken sistemdeki acil durum ç - k fl için kap iç kilit mandal n yukar çekiniz (kilit aç k), cam aç n z ve kap y d flar dan aç n z. 16

18 CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Elektrikli cam kumanda dü meleri sürücü kap s - kaplama panelinin üzerinde bulunmaktad r. Ön yolcu kap s nda/arka kap larda, ön yolcu kap s /arka kap camlar na kumanda eden birer dü me bulunmaktad r. Cam kumandalar sadece kontak anahtar ON (AÇIK) veya ACCESSORY (AKSESUAR) konumundayken çal fl r. Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kal r. EVIC donan ml araçlarda bu özellik programlanabilir. Bu k lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k sma bak n z. UYARI! Anahtar kontaktayken çocuklar arac n içinde b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar ile oynarken elleri s k flabilir. Bu tür durumlarda çocuklar ciddi flekilde yaralanabilir. Otomatik Aç lma Özelli i Sürücü kap s cam dü mesinde Otomatik Aç lma özelli i bulunmaktad r. Cam dü mesine direnç noktas n geçecek flekilde bas p b rakt n zda cam otomatik olarak aç lacakt r. Otomatik Aç lma özelli ini iptal etmek için dü meye ikinci kez herhangi bir yönde bas p b rakman z yeterli olacakt r. Otomatik aç lma özelli i çal fl rken cam n tamamen aç lmas n durdurmak için dü meyi hafifçe çekiniz. Cam yar m açmak için dü meyi ilk kademeye getiriniz ve cam n durmas n istedi inizde b rak n z. Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 10 dakika boyunca aktif kal r. Ön kap - lardan herhangi biri aç ld nda bu özellik iptal olur. S k flmay Önleme Fonksiyonlu Otomatik Kapanma Özelli i (Sadece Sürücü Kap s ve Ön Yolcu Kap s nda) Cam dü mesini ikinci kademeye getirip b rak n z, cam otomatik olarak kapanacakt r. Cam n otomatik kapanma s ras nda tamamen kapanmas n istemiyorsan z dü meye hafifçe bas - n z. Cam yar m kapatmak için cam dü mesini birinci kademeye getiriniz ve cam n durmas n istedi iniz zaman dü meyi b rak n z. Cam kapan rken herhangi bir flekilde engellenirse hareketi ters yönde devam eder ve durur. Engeli cam n önünden çekip cam kapatmak için tekrar cam dü mesine bas n z. Kötü yol koflullar n n ortaya ç kard sars nt lar otomatik kapanma s ras nda beklenmedik bir s rada ters yöne hareketi tetikleyebilir. Bu durumda, dü meyi dikkatlice ilk kademeye getiriniz ve cam manuel yoldan kapat n z. 17

19 UYARI! Cam kapanmak üzere oldu u s rada s k flmay önleme özelli i çal flmaz. Cam kapatmadan önce önünde herhangi bir obje olmad ndan emin olunuz. Cam Kilitleme Dü mesi Sürücü kap s nda bulunan cam kilitleme dü mesi di er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmenize olanak sa lamaktad r. Di- er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme dü mesine basman z yeterli olacakt r. Cam kumanda dü melerini etkinlefltirmek için cam kilit dü mesine bir kez daha basman z gerekmektedir. Rüzgar Türbülans Rüzgar türbülans kulaklar n zda bas nç oluflmas - na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman - za neden olacakt r. Camlar aç k durumda iken veya aç l r tavan (baz modellerde) k smen ya da tamamen aç k bir konumda iken rüzgar türbülans oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt lmas mümkündür. Rüzgar türbülans aç - l r tavan aç k durumda iken olufluyorsa, aç l r tavan türbülans azaltacak flekilde ayarlay n z. BAGAJ KAPISI Kilometre sayac nda bulunan vakumlu floresan (VF) ekran, bagaj kap s n n tam olarak kapanmad n belirtmek için gate (kap ) mesaj n görüntüler. EVIC donan ml araçlarda, GATE AJAR (kap aç k) mesaj görüntülenir. Baflka uyar lar da varsa, bunlar da VF ekran nda gösterilir ve s rayla gösterilmeye devam edilir. Araç hareket halindeyken, bagaj kap s aç ksa (her turda bir kez olmak üzere) üç kez uyar sesi verilir. Bundan sonra, VF ekran sadece mesajlar görüntülemeye devam eder (uyar sesi verilmez). VF ekran nda mesajlar görüntülenirken trip/reset dü mesine bas l rsa VF ekran sadece kilometre sayac /günlük kilometre sayac ekran n gösterir. Bagaj kap s n açmak için mandal bast r p yukar kald r n z. Araç kap lar n n kilitlerini manuel yoldan kap kilit mandallar ile veya kontak anahtar n kullanarak açt n zda bagaj kap s aç lmaz. Bagaj Kap s n n Aç lmas Elektrikli Cam Kilit Dü mesi 18

20 UYARI! Bagaj kap s aç k durumdayken araç kullan l rsa zehirli egzoz gazlar arac n içine girebilir. Bu zehirli gaz size ve yolcular n za zarar verebilir. Arac çal flt rd n z zaman bagaj kap s n mutlaka kapal tutunuz. YOLCU KORUMA S STEMLER Arac n z n en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve sa ön yolcu için ön hava yast klar n ve sürücü ile cam kenar nda oturan yolcular için yan perde yast klar n içermektedir. Yetiflkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklar n araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltu undaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklar n tespit etmek amac ile kullanabilirsiniz. Ön hava yast klar kademeli fliflirme mekanizmas na sahiptir. Bu sayede hava yast klar çarp flma fliddetine ba l olarak kademeli flekilde aç lmaktad r. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcular n z n mümkün oldu u kadar güvenli bir flekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne flekilde kullan lmas gerekti i aç klanmaktad r. UYARI! Sizin ve yolcular n z n emniyet kemerleri do ru bir flekilde tak lmam fl ise olas bir kaza an ndaçok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac n z n iç aksam na ya da di er yolculara çarpabilir veya arac n d fl na f rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac n içerisinde bulunan di er kiflilerin emniyet kemerlerini do ru bir flekilde takt klar ndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsan z dahi k sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal s n z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar flaca n z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebilece i gibi oturdu unuz sokakta da bafl n za gelebilir. Araflt rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard n ve çarp flma s ras nda ciddi yaralanma riskini azaltt - n göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d flar ya f rlad klar kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular n araçtan d flar ya f rlamalar n önlemekte ve arac n iç aksam na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad r. Motorlu tafl tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Arac n zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad r. Emniyet kemeri toplay - c s çok ani durufllarda veya bir çarp flma an nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k sm n n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa lamaktad r. Ancak, bir kaza s ras nda emniyet kemeri kilitlenerek sizin arac n iç aksam na çarpma ve araçtan d flar ya f rlama riskinizi azalt r. UYARI! Emniyet kemerini hatal bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf n saracak bir tasar ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarp flma an nda bütün a rl en iyi flekilde onlar tafl yabilir. Emniyet kemerinin yanl fl yere tak lmas herhangi bir çarp flma an nda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar ndan kay p d flar f rlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak ve ayn zamanda yolcular n z n da güvenli ini sa lamak için bu talimatlara uyunuz. ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba lanmamal d r. Tek emniyet kemeri ile ba lanm fl kifliler olas bir kaza an nda çarp flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas için kullan lmamal d r. 19

21 Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar 1. Araca binerek kap y kapat n z. Geriye yaslan p koltu u ayarlay n z. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkal n n üst k sm nda, kolunuzun yan nda bulunmaktad r. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kayd rarak belinizi saracak flekilde ayarlay n z. 20 Emniyet Kemeri Dili 3. Emniyet kemeri size uygun uzunlu a geldi i zaman kilitleme dilini tokaya tak n z. Dilin yuvas na oturdu unu duyaca n z klik sesi ile anlayabilirsiniz. Emniyet Kemerinin Tak lmas UYARI! Yanl fl bir tokaya tak lan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacakt r. Bel k sm vücudunuzda daha yüksek bir yere oturaca ndan s k flt rarak iç organlar n z n zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yak n tokaya tak n z. Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt r. Araç aniden durdu unda öne do ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art racakt r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal s n z. Emniyet kemerini kolunuzun alt ndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp flma an nda arac n iç aksam na çarpacak, bafl ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt r. Kolunuzun alt nda tak lm fl bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Gö üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü de ildir. Kemeri daima omuzlar n z n üzerinden takarak çarp flma an nda a rl n güçlü kemiklerinize verilmesini sa lay n z. Arkada b rak lm fl bir omuz kemeri kaza an nda sizi yaralanmalara karfl koruyamayacakt r. Omuz emniyet kemerini takmad n z takdirde kaza an nda kafan z çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullan lmal d r.

22 4. Bel kemerini kar n bölgesinin alt na uyluk kemiklerinizin etraf na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki bofllu u almak için omuz taraf ndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok s k ise, gevfletmek için kemer dilini geriye do ru kayd rarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarp flma an nda kemerin alt ndan kayarak f rlaman z önleyece- ini hat rdan ç kartmay n z. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Ön koltuklarda, omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar veya afla ayarlanabilir. Kilit dü mesine basarak tespit kancas n yukar ya veya afla ya kayd rmak suretiyle vücudunuza en uygun konuma getiriniz. UYARI! Bel emniyet kemerinin çok yukar ya tak lmas bir çarp flma an nda iç yaralanma riskini art - racakt r. Kemer, güçlü olan le en ve kalça kemiklerinize de il, karn n za bask yapacakt r. Bel emniyet kemerini mümkün oldu unca afla ya tak n z ve üzerinize tam oturmas na özen gösteriniz. Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak yapamayacakt r. Böyle bir kemer olas bir kaza an nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu undan emin olunuz. Kemeri düzeltemedi iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz k sm n, boynunuza bask yapmayacak ve rahat olman z sa layacak bir flekilde gö üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz. Kemer toplay c s kemerin gevflekli ini alacakt r. Emniyet Kemerinin S k l n n Ayarlanmas 6. Emniyet kemerini ç kartmak için tokan n üzerinde bulunan PRESS yaz l k rm z dü meye bas n z. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas na sar lacakt r. Kemerin tamamen sar lmas için gerekti i takdirde kemer dilini kemer üzerinde kayd r n z. UYARI! Y rt lm fl veya y pranm fl bir emniyet kemeri çarp flma esnas nda koparak sizi korumas z b rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y rt lma, y pranma ve gevfleme olup olmad n düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarl k s mlar zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde de ifliklik yapmay n z. Kaza s - ras nda hasar gören emniyet kemerleri (toplay c - n n e ilmesi, kemerin y rt lmas vb.) mutlaka de- ifltirilmelidir. Üst Omuz Kemerinin Ayarlanmas Örne in k sa boyluysan z kemeri afla ya, daha uzun boyluysan z yukar ya al n z. Tespit kancas n serbest b rakt n zda kilitlenip kilitlenmedi ini anlamak için afla ve yukar hareket ettirmeye çal fl - n z. 21

23 Otomatik Kilitleme Modu Baz Modellerde Bu konumda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenmektedir. Ancak omuz kemerindeki bofllu u almak için kemerin toplanmas mümkün olacakt r. Otomatik Kilitleme Modu Ne Zaman Kullan lmal Arka orta koltu a bir çocuk koltu u yerlefltirildi inde kullan lmal d r. 12 yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltukta, gerekli emniyet tedbirleri al nm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Otomatik Kilitleme Modunun Kullan lma fiekli 1. Bel ve omuz kemerini tak n z. 2. Kemeri omuz k sm ndan tutarak tamamen d flar ç kana kadar afla ya do ru çekiniz. 3. Kemerin toplanmas n sa lay n z. Kemerin toplanmas s ras nda bir klik sesi duyulacakt r. Bu ses otomatik kilitleme moduna geçildi ini belirtmektedir. Otomatik Kilitleme Modunun Devre D fl B rak lmas Bel/omuz emniyet kemerini ç kart p tamamen toplanarak otomatik kilitleme modundan ç kmas n ve arac n hareketine duyarl (acil durum) kilitleme moduna girmesini sa lay n z. Enerji Yönetimi Özelli i Arac n z n ön koltuklar nda, önden al nacak darbelerde yaralanma riskini azaltan enerji yönetimi sistemine sahip emniyet kemerleri kullan lmaktad r. 22 Bu emniyet kemeri sisteminde, kemerin kontrollü bir flekilde aç lmas n sa layan bir toplay c bulunmaktad r. Bu sistem emniyet kemerinin gö üs bölgesine yapaca etkinin azalt lmas n sa layacak flekilde tasarlanm flt r. UYARI! Servis Manuelinde belirtilen prosedürlere göre kontrol edildi inde, emniyet kemerinin otomatik kilitleme sistemine sahip toplay c s ya da baflka bir ifllevi düzgün çal flm yorsa, emniyet kemeri ve toplay c grubu mutlaka de ifltirilmelidir. Emniyet kemeri ve toplay c grubunun de ifltirilmemesi çarp flmalarda yaralanma riskini art racakt r. Emniyet Kemeri Ön Gergileri Sürücü ve ön yolcu koltuklar ndaki emniyet kemerlerinde, çarp flma s ras nda kemerlerin gevflekli ini alan gergiler bulunmaktad r. Bir çarp flma an nda bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya yolcuyu s k bir flekilde sarmas n sa layarak emniyet kemeri sisteminin performans n artt rmaktad r. Ön gergiler, çocuk koltu unda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan c lar için uygundur. Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin düzgün bir flekilde tak lmam fl olmas n telafi etmez. Emniyet kemeri s k ca tak lmal ve düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir. Emniyet kemeri ön gergileri Hava Yast Kumanda Modülü (ORC) taraf ndan tetiklenir. Ön hava yast klar gibi ön gergiler de tek kullan ml kt r. Hava yast klar n n ve ön gergilerin devreye girece i fliddette bir kazadan sonra hava yast klar da ön gergiler de de ifltirilmelidir. Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert) Araç çal flt r ld ktan itibaren 60 saniye içinde emniyet kemeri tak lmazsa ve araç h z 8 km/s den fazlaysa Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert) sürücünün emniyet kemerini takmas gerekti ini hat rlat r. Sürücü de di er yolculara kemerlerini ba lamalar gerekti ini hat rlatmal d r. Alarm bir kez çalmaya bafllad nda Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) uyar vermeye devam eder ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas 96 saniye veya sürücü emniyet kemeri tak lana kadar yan p söner. Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert), sürücü emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre tak l olmad nda ve araç h z 8 km/s den daha fazla oldu unda tekrar aktif duruma geçer.

24 Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) yetkili bayiniz veya afla daki ad mlarda devreye sokulabilir veya devreden ç kart labilir: Afla daki ad mlar kontak anahtar ON (AÇIK) veya START (MARfi BASMA) konumuna getirildikten sonra 60 saniye içinde yerine getirilmelidir. Üretici Gelifltirilmifl Uyar Sisteminin (BeltAlert) devreden ç kart lmas n tavsiye etmemektedir. 1. Kontak anahtar n OFF (KAPALI) konumuna getiriniz ve sürücü emniyet kemerini ba lay n z. 2. Motoru çal flt r n z ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas n n sönmesini bekleyiniz. 3. Arac n çal flt r lmas ndan itibaren 60 saniye içinde sürücü emniyet kemeri en az üç kez tak l p ç kar lmal d r ve en son kemer tak l kalmal d r. 4. Motoru kapat n z. Tek bir uyar sesi size programlaman n baflar yla tamamland n belirtecektir. Bu ifllem tekrarlanarak Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) tekrar devreye sokulabilir. Gelifltirilmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) devre d fl olsa bile, Emniyet Kemeri Uyar Lambas sürücü emniyet kemeri tak l olmad nda yanmaya devam eder. Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Hamile kad nlar n hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalar n öneririz. Bebe i emniyette tutman n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt r. Hamile kad nlar emniyet kemerinin bel k sm n uyluk kemiklerinin etraf na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu unca oturmas na özen göstermelidir. Kemer afla da tutulmal ve kar n üzerine gelmemelidir. Böylece olas bir çarp flma an nda tüm a rl güçlü kalça kemikleri tafl yacakt r. Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yast SÜRÜCÜ HAVA YASTI I D Z KORUYUCU Ön hava yast parçalar YOLCU HAVA YASTI I Arac n zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yast klar bulunmaktad r. Sürücü hava yast direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Ön yolcu hava yast gö üste, torpido gözünün üst k sm nda bulunmaktad r. Hava yast kapaklar nda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad r. Ön hava yast klar daha az darbe veren mekanizmas ile Federal Yönetmeliklere uygundur. Arac n z sürücü ile ön ve arka koltuklarda cam kenar nda oturan yolcular n korunmas n sa layan yan perde hava yast klar ile donat lm flt r. Yan camlar n üzerinde bulunan bu hava yast klar n kapaklar nda SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad r. Yan Perde Hava Yast n n Yeri 23

25 Hava yast kapaklar n iç döfleme üzerinde belirgin bir flekilde göremeyebilirsiniz. Ancak çarp flma an nda hava yast n n fliflmesini sa layacak flekilde aç lacaklard r. UYARI! Ön hava yast kapaklar n n üzerine veya çevresine herhangi bir eflya koymay n z ve bu kapaklar açmaya çal flmay n z. Hava yast klar na zarar verebilir ve hava yast gerekti inde sizi koruyamayaca için yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yast klar fliflti inde aç lmak üzere dizayn edilmifltir. Yan hava yast n n önünü kapatacak yüksekli e hiçbir eflya koymay n z. Yan perde hava yast n n bulundu u alanda hiçbir engel olmamal d r. Aç l r tavan dahil, tavan yap s n de ifltirecek aksesuarlar takt rmay n z. Arac n tavan na, tak lmas için kal c ba lant lar (c vata, vida) gerektiren port bagajlar takmay n z. Her ne sebeple olursa olsun arac n z n tavan n delmeyiniz. Hava yast kapaklar n n üzerini örtmeyiniz ve herhangi bir eflya yerlefltirmeyiniz. Hava yast - n n aç lmas s ras nda bu cisimler ciddi yaralanmalara neden olabileceklerdir. 24 Ön hava yast klar kademeli fliflirme mekanizmas ile donat lm flt r. Böylece hava yast klar çarp flman n fliddetine ba l olarak farkl kuvvetlerde aç lmaktad r. Emniyet kemerlerinin yan s ra ön hava yast klar ve ön gö üste bulunan diz koruyucular sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma sa lar. Yan hava yast klar da emniyet kemerleri ile birlikte yolcu korumas n artt r r. Emniyet kemerleri sizi birçok çarp flmada koruyacak flekilde gelifltirilmifltir. Ön hava yast klar orta ve yüksek fliddetteki önden çarpmalarda aç l r. Orta ve büyük fliddetteki yandan çarpmalarda çarpman n oldu u taraftaki yan hava yast aç lacakt r. Baz çarp flmalarda ise hem ön hem de yan hava yast klar aç labilecektir. Ancak hava yast klar n n aç ld fliddetteki çarp flmalarda dahi hava yast klar n n sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi do ru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de takm fl olman z flartt r. Hava yast klar n n aç lmas nedeniyle oluflabilecek zararlar en aza indirebilmek için alman z gereken baz basit önlemler afla da aç klanmaktad r yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri tak lm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklar nda oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yast bulunan bir arac n ön koltu unda seyahat etmemelidir. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast n n aç lmas durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Arac n emniyet kemerini gerekti i gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar arka koltu a yerlefltirilen çocuk koltuklar nda veya belden korumal yard mc koltuklarda oturmal d r. Çocuk koltu u veya belden korumal yard mc koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda, emniyet kemeri tak l halde seyahat etmelidir. Çocuklar n omuz emniyet kemerini kol alt nda veya arkalar nda b rakmalar na izin vermeyiniz. Arac n ön koltu unda kalabal ktan dolay 1 ila 12 yafl aras nda bir çocu un seyahat etmesi gerekiyorsa koltu u mümkün oldu u kadar geriye çekip uygun bir çocuk koltu u kullan n z. Çocuk Koruma Sistemi bafll kl bölüme bak n z. Do ru kulland n zdan emin olmak için çocuk koltu unun kullanma talimatlar n mutlaka okuyunuz. 2. Tüm yolcular bel ve omuz emniyet kemerlerini düzgün bir flekilde takmal d rlar. 3. Sürücü ve ön yolcu koltuklar hava yast n n aç lmas için gerekti i kadar alan b rakmak amac ile mümkün oldu u kadar geride kullan lmal d r. 4. Kap lara ve camlara yaslanmay n z. Yan hava yast klar sizinle kap aras ndaki alanda fliddetli bir flekilde aç l r.

26 UYARI! Arac n zda sadece hava yast n za güvenerek seyahat etmek olas bir kaza an nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çal flmaktad r. Hava yast klar baz çarp flmalarda aç lmayacakt r. Arac n zda hava yast donan - m bulunsa bile daima emniyet kemerini tak n z. Direksiyon simidine veya ön gö se çok yak n oturmak hava yast n n aç lmas durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar n n aç labilmesi için önlerinde bofl alan olmal d r. Ön koltuklara oturdu unuzda arkan za yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya ön gö üs paneline uzatabilecek kadar bofl alan b rak n z. Yan perde hava yast klar n n da aç lmak için bofl alana ihtiyaçlar vard r. Kap ya veya cama yaslanmay n z. Koltu u ortalayarak dik bir flekilde oturunuz. Hava Yast Sisteminin Parçalar Hava Yast Sistemi afla daki parçalardan oluflmaktad r: Hava Yast Kumanda Modülü Hava Yast Uyar Lambas Sürücü hava yast Yan camlar n üstündeki yan perde hava yast klar Yan darbe sensörleri Direksiyon Simidi ve Kolonu Gösterge paneli Ara Kablolar Diz koruyucular Ön darbe sensörleri Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gergileri Hava Yast Sisteminin Çal flmas Hava Yast Kumanda Modülü (ORC) önden al nan darbenin hava yast n n aç lmas n gerektirecek kadar fliddetli olup olmad n belirler. Ön hava yast fliflirme mekanizmalar ORC taraf ndan verilen talimata göre hava yast klar n farkl fliddetlerde açacak flekilde tasarlanm fllard r. ORC, devrilmeleri ve arkadan al nan darbeleri alg lamamaktad r. Kontak anahtar START (MARfi BASMA) veya ON (AÇIK) konumlar ndan birine getirildi inde, hava yast kumanda modülü sistemin elektronik parçalar n n çal flmaya haz r olup olmad n denetler. Bu parçalar aras nda diz koruyucular, gösterge paneli, direksiyon simidi ve direksiyon kolonu d fl nda yukar da say lan tüm parçalar bulunmaktad r. Kontak anahtar LOCK (K L TL ) veya ACC (AKSESUAR) konumunda iken ya da yuvada de ilken hava yast klar devrede de ildir ve aç lmayacaklard r. Kontak ilk aç ld nda hava yast kumanda modülü (ORC), kontrol amac ile AIRBAG uyar lambas n 6-8 saniye süre ile yakacakt r. Kontrol ifllemi tamamland nda AIRBAG uyar lambas sönecektir. ORC sistemin herhangi bir k sm nda bir ar za tespit etti i takdirde, ar zan n durumuna göre uyar lambas n n zaman zaman ya da sürekli olarak yanmas n sa layacakt r. lk çal flt rmadan sonra lamban n yeniden yanmas durumunda sesli bir uyar sinyali verilecektir. UYARI! Gösterge panelindeki AIRBAG uyar lambas n n dikkate al nmamas bir çarp flma s ras nda sizi koruyacak hava yast klar ndan yoksun kalman z anlam na gelmektedir. Uyar lambas n n kontak anahtar n çevirdi inizde yanmamas, motor çal flt r ld ktan sonra sürekli olarak yanmas veya seyir halinde iken yanmaya bafllamas durumunda hava yast sistemini bir an önce kontrol ettiriniz. 12 yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltu a yerlefltirilmifl uygun bir çocuk koltu unda, emniyet kemeri tak lm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Sürücü ve Ön Yolcu Hava yast /fliflirme mekanizmalar direksiyon simidinin göbe inde ve gösterge panelinin sa taraf nda yer almaktad r. Hava Yast Kumanda modülü hava yast klar - 25

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 3 4 5 6 7 8 9 ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLİKLERİ... 31 ÖN PANEL... 51 ARACIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı