2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik"

Transkript

1 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengil Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Mehmet Uhri Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy 2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu Bir 14 Mart Daha Basýn Açýklamasý Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Acil Servislere Dikkat Saðlýkta Dönüþüm ÝÇÝNDEKÝLER MART 2008 ÖZEL SAYI YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Kadýn ve Saðlýk Özel Saðlýk Kuruluþlarý Yönetmeliði Deðiþikliði Hekim Haklarý da Var Ýhanet Zinciri Biz Kadýnlar Uçak Kazasý Üzerine Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET Meslekte 30 Yýl Meslekte 40 Yýl Meslekte 50 Yýl Meslekte 55 Yýl Meslekte 60 Yýl Meslekte 65 Yýl Geçmiþten 2 Fotðraf

2 TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ANTALYA TABÝP ODASI BAÞKANLIÐI 2008 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL DUYURUSU 6023 sayýlý Türk Tabipleri Birliði Yasasý'nýn 13. ve 14. Maddeleri uyarýnca Antalya Tabip Odasý Olaðan Seçimli Genel Kurulu çoðunluk aranarak aþaðýdaki gündemle 19 Nisan 2008 tarihinde saat:10.00'da Tekelioðlu Ýl Halk Kütüphanesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirecektir. Çoðunluk saðlanabildiði takdirde 20 Nisan 2008 tarihinde saatleri arasýnda ayný yerde Yönetim Kurulu ve diðer organlarýn seçimleri yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ayný yerde; GENEL KURUL 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat:10.00'da TEKELÝOÐLU ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ TOPLANTI SALONUNDA, SEÇÝM 27 Nisan 2008 Pazar günü saatleri arasýnda TEKELÝOÐLU ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ SALONUNDA çoðunluk aranmaksýzýn gerçekleþtirilecektir. TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA SAYGIYLA DUYURULUR. ANTALYA TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU GENEL KURUL GÜNDEMÝ 1) Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý 2) Yoklama ve Tabip Odasý Baþkaný'nýn açýþ konuþmasý 3) Kongre divaný seçimi 4) Kongreyi onurlandýran konuklara söz verilmesi 5) Yönetim kurulu 2007 yýlý faaliyet raporunun okunmasý 6) Raporlar hakkýnda konuþmalar, 7) 2007 yýlý kesin hesap bilançosu okunmasý ve ibrasý 8) Denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve ibrasý 9) 2008 yýlý tahmini bütçesinin sunumu ve oylanmasý 10) Seçimlere katýlacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Delegasyon adaylarýnýn belirlenmesi 11) Divana sunulan önerilerin görüþülmesi 12) Dilek ve temenniler 2

3 Bir 14 Mart Daha Dr. Sadýk Özen Öðrencilik yýllarýndan baþlayarak köklü bir çözüm getirmek yerine, hekimler için 14 Mart günleri hep önemli birtakým yüzeysel önlemlerle göz olmuþtur. 14 Martlar hem hekimlerin boyamaya çalýþýlýrsa, olacaðý budur. kendi aralarýnda, hem de toplumun Halk muayene ve ilaç kuyruðunda diðer fertleriyle hekimler arasýnda; beklemekten kurtarýlýrsa saðlýk sevgi, dostluk, dayanýþma, paylaþým ve sorunlarýnýn çözümleneceði sanýlýyor. birlikteliðin sembolü olmuþlardýr. Bu Bu, soruna kesin çözüm getirmeyen bir itibarla týp mensuplarý için önemli aldatmacadýr. Hastalar iyi muayene kutlama günleridir 14 Mart'lar Ama ne edilemeden, sadece, verilen hizmetin yazýk ki, gün geçtikçe, bu günlerin önemi ve deðeri sayýsý söz konusu edilerek olumlu söylemlerde azalmakta, mutluluk yaþanmasý yerine, içine bulunuluyor. Bu gerçek dýþý bir tutumdur. düþülen olumsuzluklarla, bir aðlama duvarý Ülkemizde hasta sayýsý çýð gibi büyümektedir. niteliði kazanmaktadýr bu güzel günler. Oysa, görünen hasta sayýsý ile gerçek hasta sayýsý Ben, bundan 50 yýl önce yaþadýðým 14 Mart'larý arasýnda büyük bir çeliþki vardýr. Ýyi muayene bu günlerle asla kýyaslayamam. Hatta öylesine ki, olabilme olanaðý bulamayan ve iyileþemeyen geçen yýlki veya bir daha öncekilerle bile Çünkü, insanlar, tatminsizlik içinde tekrar tekrar hekimlerle veya saðlýk sistemimizle ilgili muayeneye giderek polikliniklerdeki hasta olumsuzluklara her geçen gün yenileri sayýsýnýn artmasýna neden olmaktadýrlar. Gerçek eklenmekte. Çünkü Cumhuriyetimiz' in hasta sayýsý saptanan rakamlarýn çok altýndadýr. kuruluþundan bu yana, ilk kuruluþ yýllarý dýþýnda, Hekimlere yapýlan performans uygulamasý yerine, tutarlý bir saðlýk politikasý gerçekleþtirememiþiz. iyileþtirilen hasta sayýsýna göre pirim verilmesi Ne Yazýk ki, o mahrumiyet yýllarýnda yapýlanlara, esasý getirilmelidir. Bir hekimi günde bugün içinde bulunduðumuz ilerleme ve hastaya bakan bir robot haline getirmek geliþmiþlik atmosferi içinde bile hatalý ve tehlike yaratýcý bir durumdur. eriþemiyoruz. Çünkü o gün bizi Öncelikle hekimlerin robot gibi yönetenler daha ilkeli ve özveriliydi. çalýþmaktan kurtarýlmalarý gerekiyor. Eðer bir ülkede; hekimlik mesleði Bunun için yapýlmasý gereken ilk þey, siyasetçilerin oltasýna takýlmýþsa, sadece hekimlerin uluslar arasý standartlara o ülkenin hekimleri için deðil, ülkenin u y g u n þ e k i l d e ç a l ý þ m a l a r ý n ý n t ü m i n s a n l a r ý i ç i n b ü y ü k saðlanmasýdýr. Bu standart, bir hastanýn olumsuzluklarýn yaþanmasý söz muayenesi için 20 dakika zaman k o n u s u d u r. Þ u a n d a i ç i n d e a y r ý l m a s ý d ý r. H a y d i b i z b u n a, bulunduðumuz durum iþte budur. koþullarýmýz gereði dakika Halkýmýzýn saðlýðý, adým adým, telafisi diyelim. Bunun altýndaki bir sürede, bir zor olacak bir kargaþa ortamýna hekimin yeterli bir muayene yaptýðý sürüklenmektedir. Ýyi düþünülmeden, istiþare söylenemez. edilmeden, Tabip Odalarýnýn, halkýn veya Bu vesile ile bir vicdan muhasebesi veya t e m s i l c i l e r i n i n b i l g i v e g ö r ü þ l e r i n e özeleþtiri yapmamýzýn da yerinde olacaðýný baþvurulmadan, siyasi mülahazalar ön plana düþünüyorum. Hani ne derler, çuvaldýzý alýnarak, gökten düþer gibi alýnan kararlar, ortamý karþýmýzdakine batýrýrken, iðneyi de kendine daha da bulandýrýyor. Eðer böyle devam ederse, batýrabilmelisin. Yani, yaþanan olumsuzluklarda yakýn bir gelecekte, sosyal devlet anlayýþý bir tarafa bizim hiç mi payýmýz yok? Tabii ki var. Maalesef, býrakýlarak, halkýmýz kaderi ile baþbaþa kalacaktýr. ilkesinden ve deontoloji kurallarýndan uzaklaþmýþ, Daha þimdiden, sosyal güvenlik çatýsýnýn çökmek p a r a d ü þ k ü n ü, ç ý k a r c ý b a z ý üzere olduðu söylentileri baþlamýþtýr. Meselelere 3

4 meslektaþlarýmýzýn olduðu bilinmektedir. Bunlarý, t o p l u m u n g e n e l e t i k k u r a l l a r ý i ç i n d e deðerlendirmek gerekiyor. Bereket versin ki, bu konudaki yozlaþma, diðer bazý meslek kuruluþlarýndan daha az. Yine de, Hekimlik mesleðinin kutsal özelliði yanýnda, bu tür davranýþlarýn hiç olmamasýný istiyoruz. Bu 14 Mart'ýn hekimlerimiz ve halkýmýz için neler ifade ettiðini kýsaca özetledim. Benim için ise bu 14Mart'ýn ayrý bir deðeri var. Bu yýl hekimlik mesleðimde 50. yýlýmý dolduruyorum. Tabip odam bana bir plaket verecek. Þimdiden onun heyecanýný yaþýyorum. Bu bir mutluluktur. Dünyaya yeniden gelecek olsam yine hekim olmak isterdim. Bu duygularýmýn ýþýðý altýnda, genç meslektaþlarýma; saðlýk, huzur, baþarý ve mutluluk içince uzun meslek yaþamlarý diliyorum. 14 Mart hepimize kutlu olsun. Sorunlarýmýzýn çözüme kavuþtuðu 14 Mart'lar dileðiyle saygýlar sunarým. Deðerli Meslektaþýmýz, biz o kadar seviniyoruz derse, her yere alo þikayet Biz hekimler bu güzel ülkemizin her yerinde hattý konulursa, hükümetin en yüksek makamlarý tüm olumsuzluklara karþýn özveriyle hizmet hekimler için; bunlar iðne yapmayý bile bilmezler vermeye çalýþmaktayýz. Son yýllarda hekimlerin ve derse bu ortamda vatandaþ ne yapmaz. saðlýk çalýþanlarýnýn giderek artan biçimde, hasta Biz hekimlerin beklentileri o alçakgönüllü ve hasta yakýnlarý tarafýndan saldýrýya uðramalarý, Türk insanýnýn beklentisinden farklý deðildir. dövülmeleri sýradan olaylar haline gelmiþtir. Bu Sadece güven, sevgi ve saygý beklemektedirler. olaylar ancak bir hekim aðýr yaralanýrsa basýnda Bakanlýktan iyi bir söz, bir destek duymak yer bulmaktadýr. Eðer sonu hastanede veya istemektedirler. karakolda bitmeyen bir þiddete uðranmýþsa Ne yazýk ki bugüne kadar bu konularda yetkili kimsenin haberi olmamaktadýr. siyasi erkten tepki belirten, kamuoyunu uyaran Tüm kamu hastanelerinde özel güvenlik bir tek açýklama duymamak ve görmemek, þirketleri ile sözleþmeler yapýlmýþ onlarca özel özveriyle hizmet vermeye çalýþtýðýmýz güvenlik görevlisi kamu saðlýk kuruluþlarýnda hastalarýmýz ve hasta yakýnlarýmýz tarafýndan sözde güvenliðimizi saðlamaktadýr. Ama bunlar sürekli saldýrýya uðramanýn acýsýný yaþayan biz hastane bahçesinde Okmeydaný Eðitim ve hekimlerin acýsýný daha da artýrmaktadýr. Araþtýrma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik Þefi Doç. Artýk 'býçak parasý!!, soruþturma Dr. Necati Yenice'nin vurulmasýný sayýn Prof. Dr. açacaðýz!!, hesap sorarýz!!, çok yüksek para Göksel Kalaycýoðlu'nun öldürülmesini Alanya'da veriyoruz!!, þikayetiniz varsa Bakanlýðý arayýn, Dr. Mevlüt Sönmez'in öldüresiye dövülmesini beni arayýn!! gibi açýklamalar duymak önlememektedir. Eðer bu meslekte bizim istemiyoruz. güvenliðimizi özel güvenlik saðlayacaksa ortada Tepkimizi göstermek için Türk Tabipler Birliði çiddi bir güvenlik yetersizliði var demektir. genel merkezince kararlaþtýrýldýðý gibi tüm Bizlerin güvenliðini saðlayacak olan sevgi, Türkiye'de saðlýk kuruluþlarýnda 3 Ocak 2008 saygý,karþýlýklý anlayýþtýr.eðer son yýllarda Perþembe günü önlüklerimize siyah kurdele s a l d ý r ý l a r a r t m ý þ s a o z a m a n b a k a n l ý k takacaðýz iþyerlerimizde arasý uygulamalarýnda eksiklikler,yanlýþlýklar var bu düþünme etkinliði gerçekleþtireceðiz. nedenle onlarca üniformalý özel güvenlikçiye Etkinliðin örgütlenmesi ve sorunlarýmýzýn ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. tartýþýlmasý için 2 Ocak 2008 Çarþamba Antalya Bizler geçmiþte beyaz önlüklü yardýmcý saðlýk Tabip Odamýzda saat 18.00' de yapacaðýmýz personelinin kapýlarýnda durduðu hastanelerde de toplantýya siz deðerli meslektaþlarýmýzý çalýþtýk onlarý belinde copu elinde, telsizi baþýnda bekliyoruz. ne idüðü belirsiz armalarý yoktu. Dostluk ve Sevgilerimizle, Bakanlýðýn müsteþar düzeyinde yetkilileri Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu hekimleri þikayet edin, ne kadar þikayet gelirse 4 Hekimlere Þiddet Konusunda Basýn Açýklamasý

5 Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný Doktor F. Yonca AYAS Oðlum bilgisayar oynarken ya da bazen beni de kasýyor ama acýsý dinmiþ atari; yýllardýr büyük bir keyif ile oturup yaþlý bir amca; doðru teþhis ile hastaneye onu izlerim. sevk edilmiþ ve iyileþmiþ küçücük bir Hafife almayýnýz bu oyunlarý lütfen. bebek; bebeðini nasýl emzireceðini Mesela bir oyununda oðlumun; kente ne öðrettiðim bir genç anne; ya da kondom kadar yatýrým yapsanýz; ne kadar kullanmayý öðrettiðim bir genç erkek ya teknoloji getirseniz de bir müddet sonra da kadýn.. evler baþlýyordu yýkýlmaya neden? Dr. F.Yonca Ayas Ýþimi yaparken acýlarý dindiren Çünkü kütüphane ve tiyatro okulu kurmayý þifacýlar gibi görüyorum kendimi unutmuþsunuzdur.. Ruhumu korumaya çalýþýyorum çok zor olsa Çizgi film hatta film izler gibi izlerim oðlumu da oyun oynarken hatta bir oyunu sayesinde araba Ve biliyorum teknoloji ne kadar geliþirse markalarýný öðrenmiþtim. geliþsin; ruhumuz olmadýkça 'Ben doktorum' Uzun süredir oynamýyordu; geçen cumartesi cümlesini beynimize kazýmadýkça mesleðimiz ve nostalji yapalým dedik ve eski oyunlarýndan söz biz ileriye deðil geriye gideceðiz. Mutsuzluk etmeye onlarý kurcalamaya baþladýk. þansýmýz ve kaderimiz olacak; sürekli soracaðýz ; Ve Gate Of Eternity isimli oyun geldi gündeme. neden diye.. Oyunda teknolojiyi geliþtirmeye çalýþan bir grup Ama artýk silkinmek zamaný deðil mi? var dünyayý kurtarmak için. Ancak bu teknolojinin Ruhlarýmýzý korumak geliþmesi için ruhlarý avlamalarý gerek Ve ne z a m a n ý oluyor biliyor musunuz: Ruhlar avlandýkça M e s l e ð i m i z i n teknoloji geliþiyor, geliþiyor ama dünya bir türlü g ü z e l l i ð i n i ; düzelmiyor Sonra birileri daha doðrusu bir önlüðümüzün gücünü þaman onlara anlatýyor ki. fark etmek zamaný Þimdi ne ilgisi var diyeceksiniz 14 Mart ile bu deðil mi? yazýnýn. Belki de yoktur ama sanki bizim de Kendimiz için ; ruhlarýmýz bir yerlerde birileri tarafýndan çalýndý ü l k e i ç i n ; mý diye düþünüyorum ben. Ýnanca dair; baðýmsýzlýðýmýz için; düþünmeye dair; dirence dair ruhlarýmýz.yoksa kendimizi sevmek, farkýnda olmadan bizler de sabah iþe giden akþam mesleðimizi sevmek; eve gelip televizyon izleyen ve sadece nefes ya da beyaz önlüðümüzün gücünü keþfetmek zamaný.. alýþveriþ etmeyi yaþamak sanan bedenlere mi Önce insaným dönüþtük? Sonra doktor Oysa ruhlarýmýz vardý bizim týp fakültesine Sonra da kadýn diyen bir el yazýyor bunlarý; son girerken beyaz önlüðümüze dair; aþka sevdaya ikisini de yýllardýr gururla taþýmýþ bir yüreðin ait..ruhlarýmýz vardý dünyanýn en kutsal mesleði elleri için yemin ederken. Ve artýk doktorluðun; dünyaya doktorca Ruhlarýmýz vardý bizi güçlü kýlan umutlarýmýzýn bakmanýn bir yaþam tarzý olduðunu kullanabilen yanýnda Ve çoðumuz o kýrmýzý þeritli diplomayý mutluluk kaynaðý; ve inanýlmaz bir güç potansiyeli elimize almayý baþardýk; öyle ya da böyle bir olduðunu kabul etme ve ettirme zamaný yerlerde acýlarý dindiriyoruz ama ruhlarýmýzla mý yoksa Þimdi BEYAZ ÖNLÜKLERÝMÝZÝN ZAMANI; Ruhum her sabah yenileniyor benim iþe 14 MARTLARIN BAYRAÐINI GERÇEKTEN giderken; çalýþtýðým ortamýn fiziksel koþullarý çok AÇMA ZAMANI iyi deðil; ayný yolu her seferinde gidip gelmek 5

6 Dr. Uður Yýlmaz Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Anlayýþý ve Bunun Saðlýk Sistemindeki Sonuçlarý 1. GÝRÝÞ saðlýðýnda iyileþme gibi kavramlardan Verimlik, bir üretim ya da hizmet bahsetmez. Onlar saðlýk pazarý, kârlýlýk sisteminin ürettiði çýktý ile, bu çýktýyý oraný, pazar hissesinden bahsederler. yaratmak için kullanýlan girdi arasýndaki Onlarýn kullandýðý çýktý, saðlýkla ilgili bir iliþkidir. Verimlilik, çeþitli mal ve kavram deðildir. Çýktý satýlan ürün ve hizmetlerin üretiminden kaynaklanan elde edilen kazançtýr. Bu da tedavi veya emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, ameliyat olan ilaç veya malzeme bilgi- etken kullanýmýdýr diye kullanan hasta sayýsý demektir. Bu da kiþi tanýmlanabilir. Yüksek verimlilik ayný baþýna saðlýk harcamalarýnýn artmasý miktar kaynakla daha çok üretmek anlamýna gelir. Bunun için de saðlýk ya da ayný girdiyle daha çok çýktý hizmeti kavramý deðiþtirilmiþ, insan elde etmektir. Verimlilik ayný hayatý týbbileþtirilmiþ ve insanlar hasta zamanda sonuçlarla,bu sonucu elde etmek olmasalar dahi sürekli saðlýk teknolojisi için harcanan zaman arasýndaki iliþki ve ilaç kullanan kiþilere dönüþtürülmüþtür. olarak da tanýmlanabilir. Ýstenen sonucu Modern týpta saðlýk hizmeti artýk saðlýk piyasasý saðlamak için harcanan zaman azaldýkça, olmuþtur. sistemin verimliliði artar. (Joseph Týp karteli önemli ilaç ve týbbi ürünlerin üretim Prokopenko: Verimlilik Yönetimi, MPM Yayýnlarý.) ve patent haklarýný ellerinde bulundurur. Hizmet alanlarýnda ve özellikle saðlýk Ülkelerdeki saðlýk sistemleri, týp eðitimi ve bilimi hizmetlerinde verimliliðe bu kavram açýsýndan bunlarýn çýkarýna göre belirlenir. Týbbi cihaz, ilaç ve yaklaþtýðýmýzda iki verimlilik anlayýþý ortaya ürünler bunlarýn araþtýrma laboratuarlarýnda çýkmaktadýr. geliþtirilir veya bunlarýn ödediði fonlarla bu Verimlilikte çýktý ayný zamanda elde edilen çalýþmalar yapýlýr. Basýn ve medya bunlarýn sonuçtur. Konu saðlýk hizmeti olduðu zaman eldeki ürettiði ürünleri pazarlamak için bir araçtýr. Hem mevcut bütün imkânlarla saðlýk yönünden en iyi hekimlere hem de halka yönelik týbbi programlar, çýktýyý almak iyi bir saðlýk hizmetinin göstergesi toplantýlar, kongreler ve seminerler bu amaca olacaktýr. Saðlýk hizmetinde çýktý, kiþilerin ve h i z m e t e d e r. T ý b b i i l a ç v e ü r ü n l e r i n toplumun saðlýðýný en iyi hâle getirmek ve kullanýlmasýnda bunlarýn hastalýklarý ne kadar muhafaza etmek ise, saðlýk tesislerinde verilen tedavi ettiðinden deðil, ilacýn uygun þekilde verilip hizmetin böyle bir çýktý saðlamasý gerekir. Saðlýk verilmediði ve giriþimin ne derecede baþarý ile hizmetlerinin bu þekilde verilmesi ayný zamanda yapýldýðý üzerinde durulur. Kalite ve standart en bu hizmetlerin insancýl amaçla verilmesi ve çok üzerinde durduklarý konu olup ÝSO standardý kullanýlmasý demektir. Böyle bir saðlýk hizmeti gibi kalite kavramlarýndan bahsedilir. Bu tercihi ayný zamanda siyasi bir tercihtir. standartlara ve kaliteye uyulmasý kitlelere kullanýlan týbbi yöntem ve giriþimin baþarýsý olarak Verimlilikte girdi ve çýktý kavramlarý herkes için takdim edilir. Halbuki bu kavramlar yerine elde ayný anlama gelmez. Ayný girdi ile daha çok çýktý edilen sonuç ve tedavinin baþarýsý önemlidir. almayý, ticari yatýrýmda düþündüðümüz zaman, birim yatýrýmla elde edilebilecek en fazla kârý elde Bu baþarý toplum tarafýndan bu yöntem ve etmek daha fazla çýktý olarak yorumlanabilir. Bu ilacýn hastalýklar üzerinde etkili ve yararlý olmasý takdirde verimlilik yatýrýmý yapan veya para olarak algýlanýr. Halk özellikle saðlýk alanýnda esas kazanmak için iþ yapan kiþi ve þirketlerin yatýrýma amacýn insan saðlýðý olduðunu ve yapýlan iþlem ve oranla kazancý ile ölçülür. Bu formülü saðlýk tedavilerin tamamen bu amaca yönelik yapýldýðýný hizmetlerine uyguladýðýmýz zaman her kademede düþünmektedir. Týbbi firmalar sadece insani bu þekilde örgütlenmiþ týp kartelinin saðlýk anlayýþý nedenlerle yeni ilaç, malzeme, cihaz ve teknoloji ortaya çýkar. Uluslar arasý ilaç þirketleri kendi yayýnlarýnda saðlýk hizmeti, hastalýklarýn önlenmesi ve toplum 6

7 üretmektedir. Bu ürünlerin pahalý olmasýnýn Bu ticaretin geliþmesi bir taraftan da bu nedeni olarak bunlarýn geliþtirilmesi için çok pahalý merkezlerin fazlalýðý ile mümkündür. Ýþte bu araþtýrmalarýn yapýlmasýdýr. Öyle bir beyin noktada baþta WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) olmak yýkanmasý yapýlmýþtýr ki ürünlerin yeni, pahalý ve üzere bazý uluslar arasý örgütler saðlýk hizmeti ile orijinal olduðu oranda o kadar etkili ve yaralý ilgili standartlardan bahsetmektedirler. Bu olduðuna inanýlmaktadýr. standartlar da genellikle saðlýk hizmetleri için Toplumdaki diðer bir yanýlgýda kartelin kiþilerin ve devletin yaptýðý toplam harcama, kiþi belirlediði týp anlayýþýnýn neticede bir bilimsel bir baþýna hastaneye baþvurma ve ilaç kullanma oraný, anlayýþ olduðudur. Onlara göre týp bilimi ve saðlýk kiþi baþýna düþen hekim ve hasta sayýsý gibi sistemi sýnýflar ve siyasi sistemler üstü bir þeydir. oranlardýr. Bir ülkenin medeni ve geliþmiþ Uygulanan bu týp anlayýþý her sistem için geçerlidir olmasý için bu oranlarýn yükseltilmesi gerektiði ve seçeneði yoktur. Ülkelerin siyasi sistemi farklý belirtilir. Ülkelerin saðlýk seviyesinin geliþtirilmesi olsa bile saðlýk alanýnda yapmasý gereken bu için bu standartlara ulaþýlmasý tavsiye edilir. modern týp (!) anlayýþýný uygulamaktýr. Bunlarýn kullandýðý kulaða hoþ gelen diðer bir Genellikle kamucu saðlýk sisteminden ifade de saðlýkta eþitsizliklerin giderilmesidir. Ülke bahsedildiðinde, bu sistem de sonuçlarý ve genelinde hekim ve hastane daðýlýmýnýn yetersiz verimlilik anlayýþý yönünden ele alýnmaz. olmasý da saðlýkta eþitsizlik olarak adlandýrýlýr. Hizmetlerin devlet tarafýndan ve halka ücretsiz Bunun giderilmesi ile her yerde saðlýk hizmeti verilmesini kamucu bir saðlýk sistemi olarak verilmesi saðlanmýþ olacaktýr. Halbuki gerektiði algýlanmaktadýr. Onlar eleþtirisi ve muhalefeti oranda veya daha fazla hekim ve saðlýk tesisi çoðu zaman özel hastaneciliðe yöneliktir. Sorunu bulunmasý buralarda düzgün ve iyi bir saðlýk yeterince algýlayamayan bu kesim sadece özel hizmeti verildiðinin göstergesi deðildir. Bu sayýnýn hastaneciliðin fazla geliþmesine ve yayýlmasýna fazla olduðu ülkelerde özellikle saðlýklý ve ihtiyacý karþýdýr. Bunlar karteli görmez, tek tük özel olmayan kiþilere uygulanan gereksiz týbbi giriþim hastane patronu ile uðraþýr. Bunu devrimcilik, ve tedavilerin oranýn daha da arttýðý görülmektedir. solculuk sanýr. Baþta ABD ve diðer batý ülkeleri çok fazla saðlýk 2. SÝSTEMÝNÝN VERÝMLÝLÝK ANLAYIÞI tesisi bulunmasýna raðmen saðlýk hizmetlerinin en AÇISINDAN ÝNCELENMESÝ kötü ve en pahalý olduðu ülkelerdir. Ýþin ilginç olan yaný TTB'nin de yýllarca ayný sloganlarla sözde Saðlýk hizmetlerinde verimlilik kavramý, zor muhalefet ve siyaset yapmasýdýr. Kimse yapýlan anlaþýlan bir kavramdýr. Ayrýca saðlýk hizmetleri harcamalarýn ne kadarýnýn insanlarýn yararýna hizmet alanýnýn da en pahalý bölümüdür. Saðlýk olduðu ve toplumun saðlýk seviyesini ne kadar hizmetleri yapýlan iþlerin iç yüzünün ilerlettiði üzerinde durmamaktadýr. Halbuki anlaþýlmasýný istemeyen çevrelerce karmaþýk, verimliliði, toplumcu ve insan merkezli olarak anlaþýlmaz ve algýlanmasý güç bir hale yorumladýðýmýzda iyi bir saðlýk hizmetinde hasta, sokulmuþtur. Kimse bu hizmetlerin ne amaçla hastane, hekim sayýsý ve ilaç giderlerinde bir verildiði ve saðlýk hizmetlerinin çýktýsýnýn ve azalma olmasý gerekir. sonucunun ne olmasý gerektiði üzerinde durmamaktadýr. Ayrýca toplumun saðlýk durumunu, sadece hekim sayýsýný arttýrmak ve hastane açmakla Halk, saðlýk hizmetlerinin ücretsiz olmasý, düzeltmek mümkün deðildir. Ya da hastalýklarýn istenilen hastane ve eczaneye gidilebilmesi ve artmasýnýn nedeni hekim ve hastane sayýsýnýn az yapýlan iþlemlerde kendi istek ve arzularýna göre olmasýndan deðildir. Burada ters bir iliþki vardýr. hareket edilmesi üzerinde yönlendirilmiþtir. Hekim ve hastane sayýsý arttýðý oranda hasta Hizmeti verenler ve hükümetler de sunulan sayýsýnda bir artýþ görülmektedir. Bu gün görülen hizmet türleri ve çeþitliliði, muayene ve tedavi olan hastalýklarýn büyük bir kýsmý kötü çevre koþullarý, hasta sayýsýnda ve kullanýlan ürün ve ilaç trafik kazalarý, fosil yakýtlarýnýn neden olduðu miktarýnda artýþ, müþteri memnuniyeti, hastane sorunlar, hatalý veya genetiði deðiþtirilmiþ personelinin güler yüzlü olmasý gibi konular ürünlerle beslenme ve çoðu saðlýk tesislerinde ve üzerinde durmaktadýr. Hasta sayýsý ve gereksiz olarak yapýlan iatrojenik (hekim harcamalarýn artmasýný baþarý olarak ilân tarafýndan uygulanan tedavinin doðal bir sonucu edilmektedir. Bütün saðlýk piyasasýnýn bir ticari olarak veya çoðunlukla gereksiz ve yarasýz bir amaç için örgütlendiði bu anlayýþta saðlýk tesisleri tedavinin komplikasyonu olarak veya týbbi týbbi ürün ve hastalýklarýn satýldýðý ve pazarlandýðý uygulamanýn ustalýkla yapýlmamasý sonucu büyük maðaza veya alýþveriþ merkezi görevi geliþen týbbi durum ve sorunlar) tedavi ve görmektedir. giriþimlere baðlý saðlýk sorunlarýdýr. 7

8 Modern týp anlayýþýnýn saðlýk hizmeti harcamalarýnýn artýþýnýn bir diðer nedeni de budur. dendiðinde anladýðý tek þey, hastalýk aranmasý ve Saðlýk hizmetleri, bu hizmetler hekimler ilaç kullanýlmasýdýr. Bu nedenle týbbi sorunu olan tarafýndan yürütüldüðü için, bireysel ve hekim ve olmayan kiþilerde döne döne hastalýk aranýr ve merkezli bir hizmet olarak algýlanýr. Bu nedenle tarama testleri uygulanýr. Bu yöntemler aynen hekimin iyi ve kötü olmasýndan, hekim balýkçýlarýn balýk avlamak için uyguladýðý tirol ve hatalarýndan ve hekim performansýndan dip tarama avcýlýðýna benzer. Amaç avdan boþ bahsedilir. Saðlýkta dönüþümle birlikte saðlýk dönmemektir. Bu aramalarda muhakkak ya bir piyasasý geniþlemiþ ve bu geniþlemeye paralel hastalýk veya ilaç kullanmak için bir neden olarak saðlýkla ilgili iþlemlerden dolayý zarar gören saptanýr. Taramalarýn boþ çýkmamasý için gerçekte ve ölen kiþi sayýsý da artmýþtýr. Bu nedenle saðlýkta hastalýk olmayan bir çok uyduruk hastalýk tanýmý çýktý kavramý hekimle hasta arasýnda bir meseleye yapýlarak hastalýk sayýsý arttýrýlmýþtýr. Ayrýca indirgenerek kötü týbbi uygulamalar (malpraktis) bilinen hastalýklarýn tedavi þekilleri de piyasaya olarak deðerlendirilip yargý yoluna yönlendirilmiþ s o k u l a n i l a ç v e ü r ü n l e r l e d u r m a d a n ve hasta þikâyetlerini azaltmak ve dikkati baþka deðiþtirilmektedir. yöne çekmek için hastanýn bilgilendirilmesi ve Piyasa týbbýnda koruyucu týp da gene aþý ve ilaç hasta haklarý gibi kavramlar iþlenmeye baþlamýþtýr. kullanmak demektir. Halbuki bir çok hastalýk Türkiye'de saðlýkta dönüþüm projesi ile birlikte çevresel nedenlerle meydana gelir. Bunlarýn aþýsý saðlýk camiasýnda üzerinde en fazla konuþulan ve ilacý yoktur. Öncelikle bu çevresel ve ekolojik kavram hekim performansý dýr. nedenleri düzeltmek gerekir. 3. SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROJESÝNDE Toplumun saðlýk seviyesinin diðer bir HEKÝM PERFORMANSI göstergesi olarak yeni doðan ve anne ölüm oraný, Saðlýkta Dönüþüm kendisini küreselleþme aþýlama oranlarýndan bahsedilmektedir. Bunlar bir olarak isimlendiren ABD emperyalizminin bütün ülkede verilen saðlýk hizmetlerinin tek baþýna dünyada tek baþýna egemen olma mücadelesinin yeterli olduðunu gösteren rakamlar deðildir. saðlýk hizmetleri alanýndaki uygulamasýnýn adýdýr. Bunlarýn yanýnda tedavi ve giriþim baþýna yatýþ Burada ulus devletlerin elinde olan bütün süreleri, komplikasyon ve ölüm oranlarý, imkanlarýn özelleþtirilerek veya satýlarak yok tedavilerin etkililiði ve maliyeti gibi ölçütler edilmektedir. Saðlýkta dönüþüm ile de daha önce üzerinde durulmasý gerekir. Þüphesiz saðlýk bir dereceye kadar var olmasýna izin verilen kamu hizmeti dediðimizde bu hizmetlerin hastalar saðlýk sistemleri ve saðlýk anlayýþýnýn özelleþtirme üzerinde uygulanan bir hizmet olmasý gerekir. ile artýk tamamen yok edilmesi ve daha sonra Gereksiz yapýlan giriþimler ve kullanýlan ilaçlar ve doðrudan uluslar arasý týp karteli ve oligarþisinin b u n l a r ý n a r t ý þ n e d e n l e r i ü z e r i n d e e l i n e v e y ö n e t i m i n e d e v r e d i l m e s i durulmamaktadýr. Bütün bu oranlar bebek ölüm amaçlanmaktadýr. oraný arkasýna gizlenir. Piyasa merkezli saðlýk hizmetlerinde hekim Verimlilik ve saðlýk hizmetinde baþarýnýn ne performansý da piyasanýn taleplerine göre olduðunu Türkiye'den bir örnekle açýklayalým: belirlenmektedir. Burada performans, hekimin Cumhuriyetin kurulduðu yýllarda sýtma ile çalýþtýðý hastaneye ve nihai olarak týp karteline savaþ için yürütülen mücadele buna iyi bir örnektir. saðladýðý kazançla ölçülür. Bu týbbi bir baþarý ve Sýtma savaþý her üçü de hekim olmayan üç kiþinin yeteneðin ölçülmesi deðildir. Kartelin kazancýný yurt çapýnda yürüttüðü mücadelelerle mümkün arttýrdýðý oranda, hekimin kendisinin de olmuþtur. Bu üç kiþiden birisi sadece kan alýp kazanmasý demektir. yayma yapýyor, diðeri bunu mikroskopta inceleyip Baþlangýçta hekimlere verilen performansa göre hastalýðý teþhis ediyor, üçüncüsü de ilacýný veriyor. ü c r e t k a v r a m ý h e k i m l e r i n e m e ð i n i n Bu þekilde az sayýda kiþi ile etkili bir sýtma deðerlendirilmesi ve gelirlerinin arttýrýlmasý olarak mücadelesi yapýlmýþtýr. Bu örnekte olduðu gibi yorumlanmýþtýr. Sýrf bu performans anlayýþý bazen hastalýklarla mücadele için binlerce kiþiye, nedeni ile saðlýkta dönüþümün diðer yönleri tesise ve hatta hekime bile gerek yoktur. Bu üzerinde durulmamýþ ve sanki saðlýkta dönüþüm mücadelenin girdileri bu üç kiþinin maaþý, projesi sadece bu amaçla yapýlan bir iþ gibi harcamalarý, kullanýlan malzeme ve ilaçlardýr. Çýktý algýlanarak bu proje ya açýktan ya da kerhen ise (sonuç) bu mücadeleler sonucu azalan sýtma desteklenmiþtir. Topluma da bu dönüþümün hastalarý ve bunun ülke ekonomisine katkýsýdýr. herkesin istediði hastaneye gitmesi ve istediði Fakat modern týp anlayýþýnda hastane, hekim ve eczaneden ilacýný alabilmesi için yapýlan bir saðlýk imkânlarý arttýðý oranda hasta ve dönüþüm olduðu söylenmiþtir. hastalýklarda da bir artma görülmektedir. Saðlýk 8

9 Saðlýkta dönüþüm ile önce, SSK hastaneleri ve ameliyatlarda yeterli bir kâr payý ile maliyetlerin kapatýlarak sosyal güvenlik kuruluþlarý sadece bir önceden belirlendiði bir uygulama söz konusudur. geri ödeme kurumuna döndürülmüþ ve Bu uygulamada da tedavi maliyeti ne kadar düþük hastanelerde verilen hizmetler için bir fiyat olursa sabit fiyat üzerinden hastanenin kârý o çizelgesi belirlenerek hastanelerden verdikleri kadar fazla olacaktýr. Bu takdirde hastalarýn hizmeti bu þekilde fiyatlandýrmalarý istenmiþtir. ortalama hastanede kalma süreleri, tetkik sayýlarý, Hastaneler verdikleri hizmetleri hastalýk ve tedavi ve ilaç giderleri, bakým masraflarýnýn en tedavinin þekline göre ya paket fiyat üzerinden ya düþük seviyede tutulacaðý görülecektir. Bu nedenle da iþlem baþýna faturalandýrarak bunun parasýný özel hastanelerin bu giriþimleri en düþük maliyetle sosyal güvenlik kuruluþlarýndan almaya yapacak cerrahlarý çalýþtýrmasý uygun olacaktýr. Bu baþlamýþlardýr. Buna bazý ilaçlarla týbbi cihaz ve iþlemin doðru, uygun ve gerçekten yapýlmasý malzemelerin fiyatý dahil deðildir. Projenin gereken bir hastaya yapýldýðýný varsaydýðýmýz uygulandýðý diðer ülkelerde olduðu gibi bu takdirde iyi bir performans anlamýna gelebilir. uygulama ile iki ayrý performans uygulamasý Fakat her iki performans anlayýþýnda, iþlemlerin görülmeye baþlanmýþtýr. hangi teþhise göre veya neden yapýldýðý üzerinde A) Yapýlan her iþlemin ve yatýþ gününün, durulmamaktadýr. Yani bir giriþimin gerçekten tetkikin, tedavinin, ilacýn, malzemenin, muayene yapýlýp yapýlmadýðý veya yapýldýysa bu giriþimi ve konsültasyonun herhangi bir ölçüye baðlý olarak gerektiren bir hastaya mý yapýldýðý araþtýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlmadýðý iþlem baþýna ücretlendirme ve denetlenemez. Önemli olan yapýlan giriþime ödeme yapýldýðý hizmette (fee for sevice veya uygun bir teþhis veya varsayýmla hasta veya kiþiler lokantalarda olduðu gibi a la carté) ödeme: Bu ü z e r i n d e t ý b b i t e k n o l o j i v e ü r ü n l e r i n durumda yatýþ, ayaktan takip, yapýlan týbbi iþlem, kullanýlmasýdýr. Burada da hekim veya cerrah muayene, konsültasyon, ilaç, malzeme, cihaz vb. yaptýðý tedavi ve giriþimi arttýrma güdüsüyle olabildiðince abartýlýr. Çok hastasý olan ve bu karþýlaþtýðý için ya hiçbir týbbi ve cerrahi sorunu þekilde tanýya göre yapýlan iþlemleri en fazla bulunmayan kiþilerde cerrahi sorun veya hastalýk abartabilen hekimin performansý yüksektir. Bu arar ya da tamamen saðlýklý olan kiþileri bile bir nedenle hekim uygulayabileceði bütün týbbi þekilde bu tür bir giriþime ikna edebilir. Bütün teknoloji, tetkik, tedavi ve ilacý hastasýnda bunlar için hasta korkutulur; gelecekte uygulamaya çalýþacak veya saptanmasý güç oluþabilecek veya varsayýlan kötü durumlar kalemlerde bunu hastane idaresi ile birlikte abartýlýr. Zaten bu iþleri yorumlayamayacak çalýþarak faturalama bilgileri ve hileleri ile durumda olan hastalar bir þekilde ikna edilir. abartacaktýr. Bu uygulamada hastanýn geç Hastalýk arama ve bulma iþinde hastanelere ilaç iyileþmesi, devamlý tetkik ve tedavi yapýlacak firmalarý veya onlarla iliþkili dernekler ve örgütler sorunlarýnýn ve komplikasyonlarýn geliþmesi de yardým eder. Ücretsiz muayene kampanyalarý önemli deðildir. Hatta hastanýn böyle düzenlerler. Modern týbbýn hastalýk mönüsünde komplikasyonlar nedeniyle uzun süre yoðun bakým çoðu uydurulmuþ ve deðiþtirilmiþ, kolaylýkla bir tedavisi gereksinimi, sisteme daha fazla ve tatlý hastalýk olarak yorumlanabilecek bir çok hastalýk kârlar býrakýr. Saðlýk hizmetleri vasýtasýyla ve gerekçe bulmak çok kolaydýr. Giriþim ve insanlara zarara verilmesi arzu edilen bir durum ameliyatlarýn baþarý ile yapýlmasý bunlarýn uygun gibi düþünülmezken, hekimlerin bu þekilde kötü ve gerekli durumlarda yapýldýðýný göstermez. çalýþmasý özendirilmekte ve teþvik edilmektedir. Çünkü bu giriþim neticede kiþinin saðlýk durumuna Bu tür fiyatlandýrmada, kullandýrýlabilecek veya olumlu bir katký yapmayacaktýr. Bu þekilde sadece fatura edilebilecek bir çok ilaç ve özellikle en pahalý gereksiz olarak yapýlan tedavi, giriþim ve olanlarý hastaya kullandýrýlýr veya fatura edilir. ameliyatlarýn sayýsý artacaktýr. Halkýmýz gereksiz ve aþýrý tetkik ve tedavi olarak Paket uygulamalarda geliri arttýracak diðer bir yorumlayabileceðimiz bu kötü týbbi hizmeti, uygulama ayný anda yapýlan ameliyat ve giriþimleri olmasý gereken saðlýk hizmeti olarak yorumladýðý arttýrmaktýr. Bu þekilde gerçekten yapýlmayan veya i ç i n s o r u n u a n l a y a m a m a k t a v e hasta için hiç de gerekli olmayan diðer bazý giriþim yorumlayamamaktadýr. Burada esas eksiklik ve ameliyatlar da ücretlendirilmiþ olur. Burada þimdiye kadar halka bunlarýn doðru bir þekilde arttýrýlan sadece iþlem kalemi olduðundan, tahlil, anlatýlmamasýnda yatmaktadýr. tetkik, tedavi,ilaç gibi iþlerle faturayý þiþirmeye B) Paket fiyata göre yapýlan ücretlendirme: Bu gerek de yoktur. Bu uygulamalarda ne kadar kârlý gereksiz faturalama ve giderlerinin azaltýlmasý görünse de sýradan bazý tedavi ve giriþimlerin kâr amacýyla yapýldýðý iddia edilen bir uygulamadýr. oraný onlarý tatmin etmez. Bu nedenle çabalar daha Sadece yatan hastalarda uygulanmaktadýr. Burada kazançlý tedavi, giriþim ve ameliyatlar üzerine özellikle belirli tetkik, tanýsal ve tedavi edici giriþim yoðunlaþýr. Bugün bir çok giriþim ve tetkik artýk 9

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı