2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik"

Transkript

1 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengil Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Mehmet Uhri Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy 2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu Bir 14 Mart Daha Basýn Açýklamasý Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Acil Servislere Dikkat Saðlýkta Dönüþüm ÝÇÝNDEKÝLER MART 2008 ÖZEL SAYI YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Kadýn ve Saðlýk Özel Saðlýk Kuruluþlarý Yönetmeliði Deðiþikliði Hekim Haklarý da Var Ýhanet Zinciri Biz Kadýnlar Uçak Kazasý Üzerine Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET Meslekte 30 Yýl Meslekte 40 Yýl Meslekte 50 Yýl Meslekte 55 Yýl Meslekte 60 Yýl Meslekte 65 Yýl Geçmiþten 2 Fotðraf

2 TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ANTALYA TABÝP ODASI BAÞKANLIÐI 2008 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL DUYURUSU 6023 sayýlý Türk Tabipleri Birliði Yasasý'nýn 13. ve 14. Maddeleri uyarýnca Antalya Tabip Odasý Olaðan Seçimli Genel Kurulu çoðunluk aranarak aþaðýdaki gündemle 19 Nisan 2008 tarihinde saat:10.00'da Tekelioðlu Ýl Halk Kütüphanesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirecektir. Çoðunluk saðlanabildiði takdirde 20 Nisan 2008 tarihinde saatleri arasýnda ayný yerde Yönetim Kurulu ve diðer organlarýn seçimleri yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ayný yerde; GENEL KURUL 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat:10.00'da TEKELÝOÐLU ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ TOPLANTI SALONUNDA, SEÇÝM 27 Nisan 2008 Pazar günü saatleri arasýnda TEKELÝOÐLU ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ SALONUNDA çoðunluk aranmaksýzýn gerçekleþtirilecektir. TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA SAYGIYLA DUYURULUR. ANTALYA TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU GENEL KURUL GÜNDEMÝ 1) Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý 2) Yoklama ve Tabip Odasý Baþkaný'nýn açýþ konuþmasý 3) Kongre divaný seçimi 4) Kongreyi onurlandýran konuklara söz verilmesi 5) Yönetim kurulu 2007 yýlý faaliyet raporunun okunmasý 6) Raporlar hakkýnda konuþmalar, 7) 2007 yýlý kesin hesap bilançosu okunmasý ve ibrasý 8) Denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve ibrasý 9) 2008 yýlý tahmini bütçesinin sunumu ve oylanmasý 10) Seçimlere katýlacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Delegasyon adaylarýnýn belirlenmesi 11) Divana sunulan önerilerin görüþülmesi 12) Dilek ve temenniler 2

3 Bir 14 Mart Daha Dr. Sadýk Özen Öðrencilik yýllarýndan baþlayarak köklü bir çözüm getirmek yerine, hekimler için 14 Mart günleri hep önemli birtakým yüzeysel önlemlerle göz olmuþtur. 14 Martlar hem hekimlerin boyamaya çalýþýlýrsa, olacaðý budur. kendi aralarýnda, hem de toplumun Halk muayene ve ilaç kuyruðunda diðer fertleriyle hekimler arasýnda; beklemekten kurtarýlýrsa saðlýk sevgi, dostluk, dayanýþma, paylaþým ve sorunlarýnýn çözümleneceði sanýlýyor. birlikteliðin sembolü olmuþlardýr. Bu Bu, soruna kesin çözüm getirmeyen bir itibarla týp mensuplarý için önemli aldatmacadýr. Hastalar iyi muayene kutlama günleridir 14 Mart'lar Ama ne edilemeden, sadece, verilen hizmetin yazýk ki, gün geçtikçe, bu günlerin önemi ve deðeri sayýsý söz konusu edilerek olumlu söylemlerde azalmakta, mutluluk yaþanmasý yerine, içine bulunuluyor. Bu gerçek dýþý bir tutumdur. düþülen olumsuzluklarla, bir aðlama duvarý Ülkemizde hasta sayýsý çýð gibi büyümektedir. niteliði kazanmaktadýr bu güzel günler. Oysa, görünen hasta sayýsý ile gerçek hasta sayýsý Ben, bundan 50 yýl önce yaþadýðým 14 Mart'larý arasýnda büyük bir çeliþki vardýr. Ýyi muayene bu günlerle asla kýyaslayamam. Hatta öylesine ki, olabilme olanaðý bulamayan ve iyileþemeyen geçen yýlki veya bir daha öncekilerle bile Çünkü, insanlar, tatminsizlik içinde tekrar tekrar hekimlerle veya saðlýk sistemimizle ilgili muayeneye giderek polikliniklerdeki hasta olumsuzluklara her geçen gün yenileri sayýsýnýn artmasýna neden olmaktadýrlar. Gerçek eklenmekte. Çünkü Cumhuriyetimiz' in hasta sayýsý saptanan rakamlarýn çok altýndadýr. kuruluþundan bu yana, ilk kuruluþ yýllarý dýþýnda, Hekimlere yapýlan performans uygulamasý yerine, tutarlý bir saðlýk politikasý gerçekleþtirememiþiz. iyileþtirilen hasta sayýsýna göre pirim verilmesi Ne Yazýk ki, o mahrumiyet yýllarýnda yapýlanlara, esasý getirilmelidir. Bir hekimi günde bugün içinde bulunduðumuz ilerleme ve hastaya bakan bir robot haline getirmek geliþmiþlik atmosferi içinde bile hatalý ve tehlike yaratýcý bir durumdur. eriþemiyoruz. Çünkü o gün bizi Öncelikle hekimlerin robot gibi yönetenler daha ilkeli ve özveriliydi. çalýþmaktan kurtarýlmalarý gerekiyor. Eðer bir ülkede; hekimlik mesleði Bunun için yapýlmasý gereken ilk þey, siyasetçilerin oltasýna takýlmýþsa, sadece hekimlerin uluslar arasý standartlara o ülkenin hekimleri için deðil, ülkenin u y g u n þ e k i l d e ç a l ý þ m a l a r ý n ý n t ü m i n s a n l a r ý i ç i n b ü y ü k saðlanmasýdýr. Bu standart, bir hastanýn olumsuzluklarýn yaþanmasý söz muayenesi için 20 dakika zaman k o n u s u d u r. Þ u a n d a i ç i n d e a y r ý l m a s ý d ý r. H a y d i b i z b u n a, bulunduðumuz durum iþte budur. koþullarýmýz gereði dakika Halkýmýzýn saðlýðý, adým adým, telafisi diyelim. Bunun altýndaki bir sürede, bir zor olacak bir kargaþa ortamýna hekimin yeterli bir muayene yaptýðý sürüklenmektedir. Ýyi düþünülmeden, istiþare söylenemez. edilmeden, Tabip Odalarýnýn, halkýn veya Bu vesile ile bir vicdan muhasebesi veya t e m s i l c i l e r i n i n b i l g i v e g ö r ü þ l e r i n e özeleþtiri yapmamýzýn da yerinde olacaðýný baþvurulmadan, siyasi mülahazalar ön plana düþünüyorum. Hani ne derler, çuvaldýzý alýnarak, gökten düþer gibi alýnan kararlar, ortamý karþýmýzdakine batýrýrken, iðneyi de kendine daha da bulandýrýyor. Eðer böyle devam ederse, batýrabilmelisin. Yani, yaþanan olumsuzluklarda yakýn bir gelecekte, sosyal devlet anlayýþý bir tarafa bizim hiç mi payýmýz yok? Tabii ki var. Maalesef, býrakýlarak, halkýmýz kaderi ile baþbaþa kalacaktýr. ilkesinden ve deontoloji kurallarýndan uzaklaþmýþ, Daha þimdiden, sosyal güvenlik çatýsýnýn çökmek p a r a d ü þ k ü n ü, ç ý k a r c ý b a z ý üzere olduðu söylentileri baþlamýþtýr. Meselelere 3

4 meslektaþlarýmýzýn olduðu bilinmektedir. Bunlarý, t o p l u m u n g e n e l e t i k k u r a l l a r ý i ç i n d e deðerlendirmek gerekiyor. Bereket versin ki, bu konudaki yozlaþma, diðer bazý meslek kuruluþlarýndan daha az. Yine de, Hekimlik mesleðinin kutsal özelliði yanýnda, bu tür davranýþlarýn hiç olmamasýný istiyoruz. Bu 14 Mart'ýn hekimlerimiz ve halkýmýz için neler ifade ettiðini kýsaca özetledim. Benim için ise bu 14Mart'ýn ayrý bir deðeri var. Bu yýl hekimlik mesleðimde 50. yýlýmý dolduruyorum. Tabip odam bana bir plaket verecek. Þimdiden onun heyecanýný yaþýyorum. Bu bir mutluluktur. Dünyaya yeniden gelecek olsam yine hekim olmak isterdim. Bu duygularýmýn ýþýðý altýnda, genç meslektaþlarýma; saðlýk, huzur, baþarý ve mutluluk içince uzun meslek yaþamlarý diliyorum. 14 Mart hepimize kutlu olsun. Sorunlarýmýzýn çözüme kavuþtuðu 14 Mart'lar dileðiyle saygýlar sunarým. Deðerli Meslektaþýmýz, biz o kadar seviniyoruz derse, her yere alo þikayet Biz hekimler bu güzel ülkemizin her yerinde hattý konulursa, hükümetin en yüksek makamlarý tüm olumsuzluklara karþýn özveriyle hizmet hekimler için; bunlar iðne yapmayý bile bilmezler vermeye çalýþmaktayýz. Son yýllarda hekimlerin ve derse bu ortamda vatandaþ ne yapmaz. saðlýk çalýþanlarýnýn giderek artan biçimde, hasta Biz hekimlerin beklentileri o alçakgönüllü ve hasta yakýnlarý tarafýndan saldýrýya uðramalarý, Türk insanýnýn beklentisinden farklý deðildir. dövülmeleri sýradan olaylar haline gelmiþtir. Bu Sadece güven, sevgi ve saygý beklemektedirler. olaylar ancak bir hekim aðýr yaralanýrsa basýnda Bakanlýktan iyi bir söz, bir destek duymak yer bulmaktadýr. Eðer sonu hastanede veya istemektedirler. karakolda bitmeyen bir þiddete uðranmýþsa Ne yazýk ki bugüne kadar bu konularda yetkili kimsenin haberi olmamaktadýr. siyasi erkten tepki belirten, kamuoyunu uyaran Tüm kamu hastanelerinde özel güvenlik bir tek açýklama duymamak ve görmemek, þirketleri ile sözleþmeler yapýlmýþ onlarca özel özveriyle hizmet vermeye çalýþtýðýmýz güvenlik görevlisi kamu saðlýk kuruluþlarýnda hastalarýmýz ve hasta yakýnlarýmýz tarafýndan sözde güvenliðimizi saðlamaktadýr. Ama bunlar sürekli saldýrýya uðramanýn acýsýný yaþayan biz hastane bahçesinde Okmeydaný Eðitim ve hekimlerin acýsýný daha da artýrmaktadýr. Araþtýrma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik Þefi Doç. Artýk 'býçak parasý!!, soruþturma Dr. Necati Yenice'nin vurulmasýný sayýn Prof. Dr. açacaðýz!!, hesap sorarýz!!, çok yüksek para Göksel Kalaycýoðlu'nun öldürülmesini Alanya'da veriyoruz!!, þikayetiniz varsa Bakanlýðý arayýn, Dr. Mevlüt Sönmez'in öldüresiye dövülmesini beni arayýn!! gibi açýklamalar duymak önlememektedir. Eðer bu meslekte bizim istemiyoruz. güvenliðimizi özel güvenlik saðlayacaksa ortada Tepkimizi göstermek için Türk Tabipler Birliði çiddi bir güvenlik yetersizliði var demektir. genel merkezince kararlaþtýrýldýðý gibi tüm Bizlerin güvenliðini saðlayacak olan sevgi, Türkiye'de saðlýk kuruluþlarýnda 3 Ocak 2008 saygý,karþýlýklý anlayýþtýr.eðer son yýllarda Perþembe günü önlüklerimize siyah kurdele s a l d ý r ý l a r a r t m ý þ s a o z a m a n b a k a n l ý k takacaðýz iþyerlerimizde arasý uygulamalarýnda eksiklikler,yanlýþlýklar var bu düþünme etkinliði gerçekleþtireceðiz. nedenle onlarca üniformalý özel güvenlikçiye Etkinliðin örgütlenmesi ve sorunlarýmýzýn ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. tartýþýlmasý için 2 Ocak 2008 Çarþamba Antalya Bizler geçmiþte beyaz önlüklü yardýmcý saðlýk Tabip Odamýzda saat 18.00' de yapacaðýmýz personelinin kapýlarýnda durduðu hastanelerde de toplantýya siz deðerli meslektaþlarýmýzý çalýþtýk onlarý belinde copu elinde, telsizi baþýnda bekliyoruz. ne idüðü belirsiz armalarý yoktu. Dostluk ve Sevgilerimizle, Bakanlýðýn müsteþar düzeyinde yetkilileri Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu hekimleri þikayet edin, ne kadar þikayet gelirse 4 Hekimlere Þiddet Konusunda Basýn Açýklamasý

5 Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný Doktor F. Yonca AYAS Oðlum bilgisayar oynarken ya da bazen beni de kasýyor ama acýsý dinmiþ atari; yýllardýr büyük bir keyif ile oturup yaþlý bir amca; doðru teþhis ile hastaneye onu izlerim. sevk edilmiþ ve iyileþmiþ küçücük bir Hafife almayýnýz bu oyunlarý lütfen. bebek; bebeðini nasýl emzireceðini Mesela bir oyununda oðlumun; kente ne öðrettiðim bir genç anne; ya da kondom kadar yatýrým yapsanýz; ne kadar kullanmayý öðrettiðim bir genç erkek ya teknoloji getirseniz de bir müddet sonra da kadýn.. evler baþlýyordu yýkýlmaya neden? Dr. F.Yonca Ayas Ýþimi yaparken acýlarý dindiren Çünkü kütüphane ve tiyatro okulu kurmayý þifacýlar gibi görüyorum kendimi unutmuþsunuzdur.. Ruhumu korumaya çalýþýyorum çok zor olsa Çizgi film hatta film izler gibi izlerim oðlumu da oyun oynarken hatta bir oyunu sayesinde araba Ve biliyorum teknoloji ne kadar geliþirse markalarýný öðrenmiþtim. geliþsin; ruhumuz olmadýkça 'Ben doktorum' Uzun süredir oynamýyordu; geçen cumartesi cümlesini beynimize kazýmadýkça mesleðimiz ve nostalji yapalým dedik ve eski oyunlarýndan söz biz ileriye deðil geriye gideceðiz. Mutsuzluk etmeye onlarý kurcalamaya baþladýk. þansýmýz ve kaderimiz olacak; sürekli soracaðýz ; Ve Gate Of Eternity isimli oyun geldi gündeme. neden diye.. Oyunda teknolojiyi geliþtirmeye çalýþan bir grup Ama artýk silkinmek zamaný deðil mi? var dünyayý kurtarmak için. Ancak bu teknolojinin Ruhlarýmýzý korumak geliþmesi için ruhlarý avlamalarý gerek Ve ne z a m a n ý oluyor biliyor musunuz: Ruhlar avlandýkça M e s l e ð i m i z i n teknoloji geliþiyor, geliþiyor ama dünya bir türlü g ü z e l l i ð i n i ; düzelmiyor Sonra birileri daha doðrusu bir önlüðümüzün gücünü þaman onlara anlatýyor ki. fark etmek zamaný Þimdi ne ilgisi var diyeceksiniz 14 Mart ile bu deðil mi? yazýnýn. Belki de yoktur ama sanki bizim de Kendimiz için ; ruhlarýmýz bir yerlerde birileri tarafýndan çalýndý ü l k e i ç i n ; mý diye düþünüyorum ben. Ýnanca dair; baðýmsýzlýðýmýz için; düþünmeye dair; dirence dair ruhlarýmýz.yoksa kendimizi sevmek, farkýnda olmadan bizler de sabah iþe giden akþam mesleðimizi sevmek; eve gelip televizyon izleyen ve sadece nefes ya da beyaz önlüðümüzün gücünü keþfetmek zamaný.. alýþveriþ etmeyi yaþamak sanan bedenlere mi Önce insaným dönüþtük? Sonra doktor Oysa ruhlarýmýz vardý bizim týp fakültesine Sonra da kadýn diyen bir el yazýyor bunlarý; son girerken beyaz önlüðümüze dair; aþka sevdaya ikisini de yýllardýr gururla taþýmýþ bir yüreðin ait..ruhlarýmýz vardý dünyanýn en kutsal mesleði elleri için yemin ederken. Ve artýk doktorluðun; dünyaya doktorca Ruhlarýmýz vardý bizi güçlü kýlan umutlarýmýzýn bakmanýn bir yaþam tarzý olduðunu kullanabilen yanýnda Ve çoðumuz o kýrmýzý þeritli diplomayý mutluluk kaynaðý; ve inanýlmaz bir güç potansiyeli elimize almayý baþardýk; öyle ya da böyle bir olduðunu kabul etme ve ettirme zamaný yerlerde acýlarý dindiriyoruz ama ruhlarýmýzla mý yoksa Þimdi BEYAZ ÖNLÜKLERÝMÝZÝN ZAMANI; Ruhum her sabah yenileniyor benim iþe 14 MARTLARIN BAYRAÐINI GERÇEKTEN giderken; çalýþtýðým ortamýn fiziksel koþullarý çok AÇMA ZAMANI iyi deðil; ayný yolu her seferinde gidip gelmek 5

6 Dr. Uður Yýlmaz Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Anlayýþý ve Bunun Saðlýk Sistemindeki Sonuçlarý 1. GÝRÝÞ saðlýðýnda iyileþme gibi kavramlardan Verimlik, bir üretim ya da hizmet bahsetmez. Onlar saðlýk pazarý, kârlýlýk sisteminin ürettiði çýktý ile, bu çýktýyý oraný, pazar hissesinden bahsederler. yaratmak için kullanýlan girdi arasýndaki Onlarýn kullandýðý çýktý, saðlýkla ilgili bir iliþkidir. Verimlilik, çeþitli mal ve kavram deðildir. Çýktý satýlan ürün ve hizmetlerin üretiminden kaynaklanan elde edilen kazançtýr. Bu da tedavi veya emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, ameliyat olan ilaç veya malzeme bilgi- etken kullanýmýdýr diye kullanan hasta sayýsý demektir. Bu da kiþi tanýmlanabilir. Yüksek verimlilik ayný baþýna saðlýk harcamalarýnýn artmasý miktar kaynakla daha çok üretmek anlamýna gelir. Bunun için de saðlýk ya da ayný girdiyle daha çok çýktý hizmeti kavramý deðiþtirilmiþ, insan elde etmektir. Verimlilik ayný hayatý týbbileþtirilmiþ ve insanlar hasta zamanda sonuçlarla,bu sonucu elde etmek olmasalar dahi sürekli saðlýk teknolojisi için harcanan zaman arasýndaki iliþki ve ilaç kullanan kiþilere dönüþtürülmüþtür. olarak da tanýmlanabilir. Ýstenen sonucu Modern týpta saðlýk hizmeti artýk saðlýk piyasasý saðlamak için harcanan zaman azaldýkça, olmuþtur. sistemin verimliliði artar. (Joseph Týp karteli önemli ilaç ve týbbi ürünlerin üretim Prokopenko: Verimlilik Yönetimi, MPM Yayýnlarý.) ve patent haklarýný ellerinde bulundurur. Hizmet alanlarýnda ve özellikle saðlýk Ülkelerdeki saðlýk sistemleri, týp eðitimi ve bilimi hizmetlerinde verimliliðe bu kavram açýsýndan bunlarýn çýkarýna göre belirlenir. Týbbi cihaz, ilaç ve yaklaþtýðýmýzda iki verimlilik anlayýþý ortaya ürünler bunlarýn araþtýrma laboratuarlarýnda çýkmaktadýr. geliþtirilir veya bunlarýn ödediði fonlarla bu Verimlilikte çýktý ayný zamanda elde edilen çalýþmalar yapýlýr. Basýn ve medya bunlarýn sonuçtur. Konu saðlýk hizmeti olduðu zaman eldeki ürettiði ürünleri pazarlamak için bir araçtýr. Hem mevcut bütün imkânlarla saðlýk yönünden en iyi hekimlere hem de halka yönelik týbbi programlar, çýktýyý almak iyi bir saðlýk hizmetinin göstergesi toplantýlar, kongreler ve seminerler bu amaca olacaktýr. Saðlýk hizmetinde çýktý, kiþilerin ve h i z m e t e d e r. T ý b b i i l a ç v e ü r ü n l e r i n toplumun saðlýðýný en iyi hâle getirmek ve kullanýlmasýnda bunlarýn hastalýklarý ne kadar muhafaza etmek ise, saðlýk tesislerinde verilen tedavi ettiðinden deðil, ilacýn uygun þekilde verilip hizmetin böyle bir çýktý saðlamasý gerekir. Saðlýk verilmediði ve giriþimin ne derecede baþarý ile hizmetlerinin bu þekilde verilmesi ayný zamanda yapýldýðý üzerinde durulur. Kalite ve standart en bu hizmetlerin insancýl amaçla verilmesi ve çok üzerinde durduklarý konu olup ÝSO standardý kullanýlmasý demektir. Böyle bir saðlýk hizmeti gibi kalite kavramlarýndan bahsedilir. Bu tercihi ayný zamanda siyasi bir tercihtir. standartlara ve kaliteye uyulmasý kitlelere kullanýlan týbbi yöntem ve giriþimin baþarýsý olarak Verimlilikte girdi ve çýktý kavramlarý herkes için takdim edilir. Halbuki bu kavramlar yerine elde ayný anlama gelmez. Ayný girdi ile daha çok çýktý edilen sonuç ve tedavinin baþarýsý önemlidir. almayý, ticari yatýrýmda düþündüðümüz zaman, birim yatýrýmla elde edilebilecek en fazla kârý elde Bu baþarý toplum tarafýndan bu yöntem ve etmek daha fazla çýktý olarak yorumlanabilir. Bu ilacýn hastalýklar üzerinde etkili ve yararlý olmasý takdirde verimlilik yatýrýmý yapan veya para olarak algýlanýr. Halk özellikle saðlýk alanýnda esas kazanmak için iþ yapan kiþi ve þirketlerin yatýrýma amacýn insan saðlýðý olduðunu ve yapýlan iþlem ve oranla kazancý ile ölçülür. Bu formülü saðlýk tedavilerin tamamen bu amaca yönelik yapýldýðýný hizmetlerine uyguladýðýmýz zaman her kademede düþünmektedir. Týbbi firmalar sadece insani bu þekilde örgütlenmiþ týp kartelinin saðlýk anlayýþý nedenlerle yeni ilaç, malzeme, cihaz ve teknoloji ortaya çýkar. Uluslar arasý ilaç þirketleri kendi yayýnlarýnda saðlýk hizmeti, hastalýklarýn önlenmesi ve toplum 6

7 üretmektedir. Bu ürünlerin pahalý olmasýnýn Bu ticaretin geliþmesi bir taraftan da bu nedeni olarak bunlarýn geliþtirilmesi için çok pahalý merkezlerin fazlalýðý ile mümkündür. Ýþte bu araþtýrmalarýn yapýlmasýdýr. Öyle bir beyin noktada baþta WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) olmak yýkanmasý yapýlmýþtýr ki ürünlerin yeni, pahalý ve üzere bazý uluslar arasý örgütler saðlýk hizmeti ile orijinal olduðu oranda o kadar etkili ve yaralý ilgili standartlardan bahsetmektedirler. Bu olduðuna inanýlmaktadýr. standartlar da genellikle saðlýk hizmetleri için Toplumdaki diðer bir yanýlgýda kartelin kiþilerin ve devletin yaptýðý toplam harcama, kiþi belirlediði týp anlayýþýnýn neticede bir bilimsel bir baþýna hastaneye baþvurma ve ilaç kullanma oraný, anlayýþ olduðudur. Onlara göre týp bilimi ve saðlýk kiþi baþýna düþen hekim ve hasta sayýsý gibi sistemi sýnýflar ve siyasi sistemler üstü bir þeydir. oranlardýr. Bir ülkenin medeni ve geliþmiþ Uygulanan bu týp anlayýþý her sistem için geçerlidir olmasý için bu oranlarýn yükseltilmesi gerektiði ve seçeneði yoktur. Ülkelerin siyasi sistemi farklý belirtilir. Ülkelerin saðlýk seviyesinin geliþtirilmesi olsa bile saðlýk alanýnda yapmasý gereken bu için bu standartlara ulaþýlmasý tavsiye edilir. modern týp (!) anlayýþýný uygulamaktýr. Bunlarýn kullandýðý kulaða hoþ gelen diðer bir Genellikle kamucu saðlýk sisteminden ifade de saðlýkta eþitsizliklerin giderilmesidir. Ülke bahsedildiðinde, bu sistem de sonuçlarý ve genelinde hekim ve hastane daðýlýmýnýn yetersiz verimlilik anlayýþý yönünden ele alýnmaz. olmasý da saðlýkta eþitsizlik olarak adlandýrýlýr. Hizmetlerin devlet tarafýndan ve halka ücretsiz Bunun giderilmesi ile her yerde saðlýk hizmeti verilmesini kamucu bir saðlýk sistemi olarak verilmesi saðlanmýþ olacaktýr. Halbuki gerektiði algýlanmaktadýr. Onlar eleþtirisi ve muhalefeti oranda veya daha fazla hekim ve saðlýk tesisi çoðu zaman özel hastaneciliðe yöneliktir. Sorunu bulunmasý buralarda düzgün ve iyi bir saðlýk yeterince algýlayamayan bu kesim sadece özel hizmeti verildiðinin göstergesi deðildir. Bu sayýnýn hastaneciliðin fazla geliþmesine ve yayýlmasýna fazla olduðu ülkelerde özellikle saðlýklý ve ihtiyacý karþýdýr. Bunlar karteli görmez, tek tük özel olmayan kiþilere uygulanan gereksiz týbbi giriþim hastane patronu ile uðraþýr. Bunu devrimcilik, ve tedavilerin oranýn daha da arttýðý görülmektedir. solculuk sanýr. Baþta ABD ve diðer batý ülkeleri çok fazla saðlýk 2. SÝSTEMÝNÝN VERÝMLÝLÝK ANLAYIÞI tesisi bulunmasýna raðmen saðlýk hizmetlerinin en AÇISINDAN ÝNCELENMESÝ kötü ve en pahalý olduðu ülkelerdir. Ýþin ilginç olan yaný TTB'nin de yýllarca ayný sloganlarla sözde Saðlýk hizmetlerinde verimlilik kavramý, zor muhalefet ve siyaset yapmasýdýr. Kimse yapýlan anlaþýlan bir kavramdýr. Ayrýca saðlýk hizmetleri harcamalarýn ne kadarýnýn insanlarýn yararýna hizmet alanýnýn da en pahalý bölümüdür. Saðlýk olduðu ve toplumun saðlýk seviyesini ne kadar hizmetleri yapýlan iþlerin iç yüzünün ilerlettiði üzerinde durmamaktadýr. Halbuki anlaþýlmasýný istemeyen çevrelerce karmaþýk, verimliliði, toplumcu ve insan merkezli olarak anlaþýlmaz ve algýlanmasý güç bir hale yorumladýðýmýzda iyi bir saðlýk hizmetinde hasta, sokulmuþtur. Kimse bu hizmetlerin ne amaçla hastane, hekim sayýsý ve ilaç giderlerinde bir verildiði ve saðlýk hizmetlerinin çýktýsýnýn ve azalma olmasý gerekir. sonucunun ne olmasý gerektiði üzerinde durmamaktadýr. Ayrýca toplumun saðlýk durumunu, sadece hekim sayýsýný arttýrmak ve hastane açmakla Halk, saðlýk hizmetlerinin ücretsiz olmasý, düzeltmek mümkün deðildir. Ya da hastalýklarýn istenilen hastane ve eczaneye gidilebilmesi ve artmasýnýn nedeni hekim ve hastane sayýsýnýn az yapýlan iþlemlerde kendi istek ve arzularýna göre olmasýndan deðildir. Burada ters bir iliþki vardýr. hareket edilmesi üzerinde yönlendirilmiþtir. Hekim ve hastane sayýsý arttýðý oranda hasta Hizmeti verenler ve hükümetler de sunulan sayýsýnda bir artýþ görülmektedir. Bu gün görülen hizmet türleri ve çeþitliliði, muayene ve tedavi olan hastalýklarýn büyük bir kýsmý kötü çevre koþullarý, hasta sayýsýnda ve kullanýlan ürün ve ilaç trafik kazalarý, fosil yakýtlarýnýn neden olduðu miktarýnda artýþ, müþteri memnuniyeti, hastane sorunlar, hatalý veya genetiði deðiþtirilmiþ personelinin güler yüzlü olmasý gibi konular ürünlerle beslenme ve çoðu saðlýk tesislerinde ve üzerinde durmaktadýr. Hasta sayýsý ve gereksiz olarak yapýlan iatrojenik (hekim harcamalarýn artmasýný baþarý olarak ilân tarafýndan uygulanan tedavinin doðal bir sonucu edilmektedir. Bütün saðlýk piyasasýnýn bir ticari olarak veya çoðunlukla gereksiz ve yarasýz bir amaç için örgütlendiði bu anlayýþta saðlýk tesisleri tedavinin komplikasyonu olarak veya týbbi týbbi ürün ve hastalýklarýn satýldýðý ve pazarlandýðý uygulamanýn ustalýkla yapýlmamasý sonucu büyük maðaza veya alýþveriþ merkezi görevi geliþen týbbi durum ve sorunlar) tedavi ve görmektedir. giriþimlere baðlý saðlýk sorunlarýdýr. 7

8 Modern týp anlayýþýnýn saðlýk hizmeti harcamalarýnýn artýþýnýn bir diðer nedeni de budur. dendiðinde anladýðý tek þey, hastalýk aranmasý ve Saðlýk hizmetleri, bu hizmetler hekimler ilaç kullanýlmasýdýr. Bu nedenle týbbi sorunu olan tarafýndan yürütüldüðü için, bireysel ve hekim ve olmayan kiþilerde döne döne hastalýk aranýr ve merkezli bir hizmet olarak algýlanýr. Bu nedenle tarama testleri uygulanýr. Bu yöntemler aynen hekimin iyi ve kötü olmasýndan, hekim balýkçýlarýn balýk avlamak için uyguladýðý tirol ve hatalarýndan ve hekim performansýndan dip tarama avcýlýðýna benzer. Amaç avdan boþ bahsedilir. Saðlýkta dönüþümle birlikte saðlýk dönmemektir. Bu aramalarda muhakkak ya bir piyasasý geniþlemiþ ve bu geniþlemeye paralel hastalýk veya ilaç kullanmak için bir neden olarak saðlýkla ilgili iþlemlerden dolayý zarar gören saptanýr. Taramalarýn boþ çýkmamasý için gerçekte ve ölen kiþi sayýsý da artmýþtýr. Bu nedenle saðlýkta hastalýk olmayan bir çok uyduruk hastalýk tanýmý çýktý kavramý hekimle hasta arasýnda bir meseleye yapýlarak hastalýk sayýsý arttýrýlmýþtýr. Ayrýca indirgenerek kötü týbbi uygulamalar (malpraktis) bilinen hastalýklarýn tedavi þekilleri de piyasaya olarak deðerlendirilip yargý yoluna yönlendirilmiþ s o k u l a n i l a ç v e ü r ü n l e r l e d u r m a d a n ve hasta þikâyetlerini azaltmak ve dikkati baþka deðiþtirilmektedir. yöne çekmek için hastanýn bilgilendirilmesi ve Piyasa týbbýnda koruyucu týp da gene aþý ve ilaç hasta haklarý gibi kavramlar iþlenmeye baþlamýþtýr. kullanmak demektir. Halbuki bir çok hastalýk Türkiye'de saðlýkta dönüþüm projesi ile birlikte çevresel nedenlerle meydana gelir. Bunlarýn aþýsý saðlýk camiasýnda üzerinde en fazla konuþulan ve ilacý yoktur. Öncelikle bu çevresel ve ekolojik kavram hekim performansý dýr. nedenleri düzeltmek gerekir. 3. SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROJESÝNDE Toplumun saðlýk seviyesinin diðer bir HEKÝM PERFORMANSI göstergesi olarak yeni doðan ve anne ölüm oraný, Saðlýkta Dönüþüm kendisini küreselleþme aþýlama oranlarýndan bahsedilmektedir. Bunlar bir olarak isimlendiren ABD emperyalizminin bütün ülkede verilen saðlýk hizmetlerinin tek baþýna dünyada tek baþýna egemen olma mücadelesinin yeterli olduðunu gösteren rakamlar deðildir. saðlýk hizmetleri alanýndaki uygulamasýnýn adýdýr. Bunlarýn yanýnda tedavi ve giriþim baþýna yatýþ Burada ulus devletlerin elinde olan bütün süreleri, komplikasyon ve ölüm oranlarý, imkanlarýn özelleþtirilerek veya satýlarak yok tedavilerin etkililiði ve maliyeti gibi ölçütler edilmektedir. Saðlýkta dönüþüm ile de daha önce üzerinde durulmasý gerekir. Þüphesiz saðlýk bir dereceye kadar var olmasýna izin verilen kamu hizmeti dediðimizde bu hizmetlerin hastalar saðlýk sistemleri ve saðlýk anlayýþýnýn özelleþtirme üzerinde uygulanan bir hizmet olmasý gerekir. ile artýk tamamen yok edilmesi ve daha sonra Gereksiz yapýlan giriþimler ve kullanýlan ilaçlar ve doðrudan uluslar arasý týp karteli ve oligarþisinin b u n l a r ý n a r t ý þ n e d e n l e r i ü z e r i n d e e l i n e v e y ö n e t i m i n e d e v r e d i l m e s i durulmamaktadýr. Bütün bu oranlar bebek ölüm amaçlanmaktadýr. oraný arkasýna gizlenir. Piyasa merkezli saðlýk hizmetlerinde hekim Verimlilik ve saðlýk hizmetinde baþarýnýn ne performansý da piyasanýn taleplerine göre olduðunu Türkiye'den bir örnekle açýklayalým: belirlenmektedir. Burada performans, hekimin Cumhuriyetin kurulduðu yýllarda sýtma ile çalýþtýðý hastaneye ve nihai olarak týp karteline savaþ için yürütülen mücadele buna iyi bir örnektir. saðladýðý kazançla ölçülür. Bu týbbi bir baþarý ve Sýtma savaþý her üçü de hekim olmayan üç kiþinin yeteneðin ölçülmesi deðildir. Kartelin kazancýný yurt çapýnda yürüttüðü mücadelelerle mümkün arttýrdýðý oranda, hekimin kendisinin de olmuþtur. Bu üç kiþiden birisi sadece kan alýp kazanmasý demektir. yayma yapýyor, diðeri bunu mikroskopta inceleyip Baþlangýçta hekimlere verilen performansa göre hastalýðý teþhis ediyor, üçüncüsü de ilacýný veriyor. ü c r e t k a v r a m ý h e k i m l e r i n e m e ð i n i n Bu þekilde az sayýda kiþi ile etkili bir sýtma deðerlendirilmesi ve gelirlerinin arttýrýlmasý olarak mücadelesi yapýlmýþtýr. Bu örnekte olduðu gibi yorumlanmýþtýr. Sýrf bu performans anlayýþý bazen hastalýklarla mücadele için binlerce kiþiye, nedeni ile saðlýkta dönüþümün diðer yönleri tesise ve hatta hekime bile gerek yoktur. Bu üzerinde durulmamýþ ve sanki saðlýkta dönüþüm mücadelenin girdileri bu üç kiþinin maaþý, projesi sadece bu amaçla yapýlan bir iþ gibi harcamalarý, kullanýlan malzeme ve ilaçlardýr. Çýktý algýlanarak bu proje ya açýktan ya da kerhen ise (sonuç) bu mücadeleler sonucu azalan sýtma desteklenmiþtir. Topluma da bu dönüþümün hastalarý ve bunun ülke ekonomisine katkýsýdýr. herkesin istediði hastaneye gitmesi ve istediði Fakat modern týp anlayýþýnda hastane, hekim ve eczaneden ilacýný alabilmesi için yapýlan bir saðlýk imkânlarý arttýðý oranda hasta ve dönüþüm olduðu söylenmiþtir. hastalýklarda da bir artma görülmektedir. Saðlýk 8

9 Saðlýkta dönüþüm ile önce, SSK hastaneleri ve ameliyatlarda yeterli bir kâr payý ile maliyetlerin kapatýlarak sosyal güvenlik kuruluþlarý sadece bir önceden belirlendiði bir uygulama söz konusudur. geri ödeme kurumuna döndürülmüþ ve Bu uygulamada da tedavi maliyeti ne kadar düþük hastanelerde verilen hizmetler için bir fiyat olursa sabit fiyat üzerinden hastanenin kârý o çizelgesi belirlenerek hastanelerden verdikleri kadar fazla olacaktýr. Bu takdirde hastalarýn hizmeti bu þekilde fiyatlandýrmalarý istenmiþtir. ortalama hastanede kalma süreleri, tetkik sayýlarý, Hastaneler verdikleri hizmetleri hastalýk ve tedavi ve ilaç giderleri, bakým masraflarýnýn en tedavinin þekline göre ya paket fiyat üzerinden ya düþük seviyede tutulacaðý görülecektir. Bu nedenle da iþlem baþýna faturalandýrarak bunun parasýný özel hastanelerin bu giriþimleri en düþük maliyetle sosyal güvenlik kuruluþlarýndan almaya yapacak cerrahlarý çalýþtýrmasý uygun olacaktýr. Bu baþlamýþlardýr. Buna bazý ilaçlarla týbbi cihaz ve iþlemin doðru, uygun ve gerçekten yapýlmasý malzemelerin fiyatý dahil deðildir. Projenin gereken bir hastaya yapýldýðýný varsaydýðýmýz uygulandýðý diðer ülkelerde olduðu gibi bu takdirde iyi bir performans anlamýna gelebilir. uygulama ile iki ayrý performans uygulamasý Fakat her iki performans anlayýþýnda, iþlemlerin görülmeye baþlanmýþtýr. hangi teþhise göre veya neden yapýldýðý üzerinde A) Yapýlan her iþlemin ve yatýþ gününün, durulmamaktadýr. Yani bir giriþimin gerçekten tetkikin, tedavinin, ilacýn, malzemenin, muayene yapýlýp yapýlmadýðý veya yapýldýysa bu giriþimi ve konsültasyonun herhangi bir ölçüye baðlý olarak gerektiren bir hastaya mý yapýldýðý araþtýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlmadýðý iþlem baþýna ücretlendirme ve denetlenemez. Önemli olan yapýlan giriþime ödeme yapýldýðý hizmette (fee for sevice veya uygun bir teþhis veya varsayýmla hasta veya kiþiler lokantalarda olduðu gibi a la carté) ödeme: Bu ü z e r i n d e t ý b b i t e k n o l o j i v e ü r ü n l e r i n durumda yatýþ, ayaktan takip, yapýlan týbbi iþlem, kullanýlmasýdýr. Burada da hekim veya cerrah muayene, konsültasyon, ilaç, malzeme, cihaz vb. yaptýðý tedavi ve giriþimi arttýrma güdüsüyle olabildiðince abartýlýr. Çok hastasý olan ve bu karþýlaþtýðý için ya hiçbir týbbi ve cerrahi sorunu þekilde tanýya göre yapýlan iþlemleri en fazla bulunmayan kiþilerde cerrahi sorun veya hastalýk abartabilen hekimin performansý yüksektir. Bu arar ya da tamamen saðlýklý olan kiþileri bile bir nedenle hekim uygulayabileceði bütün týbbi þekilde bu tür bir giriþime ikna edebilir. Bütün teknoloji, tetkik, tedavi ve ilacý hastasýnda bunlar için hasta korkutulur; gelecekte uygulamaya çalýþacak veya saptanmasý güç oluþabilecek veya varsayýlan kötü durumlar kalemlerde bunu hastane idaresi ile birlikte abartýlýr. Zaten bu iþleri yorumlayamayacak çalýþarak faturalama bilgileri ve hileleri ile durumda olan hastalar bir þekilde ikna edilir. abartacaktýr. Bu uygulamada hastanýn geç Hastalýk arama ve bulma iþinde hastanelere ilaç iyileþmesi, devamlý tetkik ve tedavi yapýlacak firmalarý veya onlarla iliþkili dernekler ve örgütler sorunlarýnýn ve komplikasyonlarýn geliþmesi de yardým eder. Ücretsiz muayene kampanyalarý önemli deðildir. Hatta hastanýn böyle düzenlerler. Modern týbbýn hastalýk mönüsünde komplikasyonlar nedeniyle uzun süre yoðun bakým çoðu uydurulmuþ ve deðiþtirilmiþ, kolaylýkla bir tedavisi gereksinimi, sisteme daha fazla ve tatlý hastalýk olarak yorumlanabilecek bir çok hastalýk kârlar býrakýr. Saðlýk hizmetleri vasýtasýyla ve gerekçe bulmak çok kolaydýr. Giriþim ve insanlara zarara verilmesi arzu edilen bir durum ameliyatlarýn baþarý ile yapýlmasý bunlarýn uygun gibi düþünülmezken, hekimlerin bu þekilde kötü ve gerekli durumlarda yapýldýðýný göstermez. çalýþmasý özendirilmekte ve teþvik edilmektedir. Çünkü bu giriþim neticede kiþinin saðlýk durumuna Bu tür fiyatlandýrmada, kullandýrýlabilecek veya olumlu bir katký yapmayacaktýr. Bu þekilde sadece fatura edilebilecek bir çok ilaç ve özellikle en pahalý gereksiz olarak yapýlan tedavi, giriþim ve olanlarý hastaya kullandýrýlýr veya fatura edilir. ameliyatlarýn sayýsý artacaktýr. Halkýmýz gereksiz ve aþýrý tetkik ve tedavi olarak Paket uygulamalarda geliri arttýracak diðer bir yorumlayabileceðimiz bu kötü týbbi hizmeti, uygulama ayný anda yapýlan ameliyat ve giriþimleri olmasý gereken saðlýk hizmeti olarak yorumladýðý arttýrmaktýr. Bu þekilde gerçekten yapýlmayan veya i ç i n s o r u n u a n l a y a m a m a k t a v e hasta için hiç de gerekli olmayan diðer bazý giriþim yorumlayamamaktadýr. Burada esas eksiklik ve ameliyatlar da ücretlendirilmiþ olur. Burada þimdiye kadar halka bunlarýn doðru bir þekilde arttýrýlan sadece iþlem kalemi olduðundan, tahlil, anlatýlmamasýnda yatmaktadýr. tetkik, tedavi,ilaç gibi iþlerle faturayý þiþirmeye B) Paket fiyata göre yapýlan ücretlendirme: Bu gerek de yoktur. Bu uygulamalarda ne kadar kârlý gereksiz faturalama ve giderlerinin azaltýlmasý görünse de sýradan bazý tedavi ve giriþimlerin kâr amacýyla yapýldýðý iddia edilen bir uygulamadýr. oraný onlarý tatmin etmez. Bu nedenle çabalar daha Sadece yatan hastalarda uygulanmaktadýr. Burada kazançlý tedavi, giriþim ve ameliyatlar üzerine özellikle belirli tetkik, tanýsal ve tedavi edici giriþim yoðunlaþýr. Bugün bir çok giriþim ve tetkik artýk 9

10 olarak yapýlmaktadýr. Bu ameliyatlarýn hemen fazladýr. hepsi kullanýlan malzeme ve bunun getireceði Dünyada en fazla satýlan ilk on ilaca kazanç için yapýlýr. Pahalý ürünlerin kullanýlmasý baktýðýmýzda, bu ilaçlarýn hiçbir hastalýðýn ile giriþimin daha baþarýlý olacaðýna hasta ikna tedavisinde kullanýlmayan ve insanlara saðlýk edilir. Hastalar çoðu zaman bu pahalý ürünlere yönünden bir fayda saðlamayan ilaçlar olduðu ameliyat ücretinin 2-3 katý ek ücret ödemek görülür. Bu ilaçlardan bazýlarý ile (kolesterol ve zorunda kalýr. Çok pahalý bazý ilaçlar da paket kemik erimesi ilaçlarý) hiçbir hastalýk tedavi ücretin dýþýndadýr. Burada tedavi maliyetini edilmezken, insan fizyolojisine aykýrý olarak deðerlendirdiðimizde hastalara yapýlacak devamlý kullandýrýlan menopoz tedavileri ile de ayrýca kontrol ve tetkiklerle sürekli kullandýrýlacak kanser geliþmesine zemin yaratýlmaktadýr. ilaçlarýn maliyeti de düþünmek gerekir. Araþtýrma muayenelerinin ve daha sonra da Sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn yapýlan giriþimlerin bir kýsým giderlerinin sigorta iþlemlerin gerçek hastalara yapýlýp yapýlmadýðýný tarafýndan ödenmesi gereksiz cerrahi giriþimlerin sorgulamak bir yana bunlarýn gerçekten yapýlýp oranýný da arttýrmaktadýr. Bu þekilde sezaryen yapýlmadýðýný sorgulama ve denetleme hakký oranlarý % 85'lere ulaþmýþtýr. Koroner anjiografi yoktur. Denetimler fatura üzerinden yapýlýr. Bu dahil diðer giriþimler ise hemen her baþvuran fatura eklerinde ise yapýlan giriþimlerle ilgili hiçbir hastaya yapýlýr hale gelmiþtir. Buna sayýsý giderek belge istenemeyeceði kurala baðlanmýþtýr. Yani artan sürekli kullandýrýlan ilaç, aþý ve diðer ürünleri denetimler de göstermelik ve sanaldýr. e k l e d i ð i m i z z a m a n s a ð l ý k g i d e r l e r i v e Her iki faturalama anlayýþýnda da saðlýk harcamalarýnýn devamlý artmasýnýn kaçýnýlmaz kuruluþu ve hastanelere gelirlerini ve kârlarýný olduðu görülür. arttýrabilecekleri imkânlarýn fazlasýyla yaratýlmýþ Saðlýk hizmetlerine yapýlan harcama bir olduðu görülmektedir. Bu þekilde primlerle geliþmiþlik göstergesi olduðu için bu artýþlar kötüye toplanan sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn paralarý yorumlanmaz. Bu þekilde, medeni devletlere oluk oluk saðlýk kuruluþlarýna aktarýlmaktadýr. yaklaþtýðýmýz savunulur. Týp karteli gereksiz ilaç Ýnsan merkezli týp anlayýþýnda hekim kullanýlmasý ve kendi ürünlerine getirilen en ufak performansý yukarýdaki anlayýþýn tamamen bir engellemeden ve sýnýrlamadan rahatsýz olur ve zýddýdýr. Burada hekimin týbbi muayene ve insanlar ölsün mü diyerek toplumu galeyana giriþimleri sadece uygun hastalara yapmasý, getirir. Halbuki kendi ilaçlarýnýn tüketilmemesi, morbidite'yi arttýran gereksiz, ilaç, muayene ve insanlar için deðil kendileri için bir ölümdür. giriþimlerden kaçýnmasý, en etkili tedaviyi en Saðlýk giderlerindeki artýþ, primlerde ve katký düþük masrafla baþarmasý esastýr. Saðlýk paylarýnda sürekli bir artýþla birlikte toplumun hizmetlerinin de bu amaçla verilmesi ile toplumda özel saðlýk sigortalarý yaptýrýlmasýna da hasta olan, muayene olan veya hastanelere baðlý yöneltilmesi ile sonuçlanacaktýr. yaþayan, devamlý ilaç kullanan kiþi sayýsýnýn 5. ULUSAL VE ÝNSAN MERKEZLÝ BÝR azalmasý saðlanýr ki, bu durum uluslar arasý týp KAMU SAÐLIK SÝSTEMÝ OLABÝLÝR MÝ kartelinin ancak kabusu olabilir. Saðlýk hizmetlerinin insan merkezli ve 4. VERÝMLÝLÝÐÝ ARTTIRMAKTA SAÐLIK toplumcu olarak verildiði ülkelerde, saðlýk giderleri SÝGORTACILIÐININ ROLÜ giderek azalacaðý ve toplum daha saðlýklý olacaðý Yukarýdaki açýklamalardan kolaylýkla için, bu harcamalarýn genel bütçeden karþýlanmasý anlaþýlabileceði gibi bu sistemde sigortacýlýk mümkündür. Ýþin içinde ticaret ve pazarlama sistemi zaten yüksek olan ve giderek artmasý olmadýðý için devlet tarafýndan karþýlanmasý esastýr hedeflenen saðlýk harcamalarýna sürekli bir ve kolaydýr. Bu durumda týp kartelinin satýþ finansman yaratmak için getirilen bir pazarlama listesinde bulunan bir çok ilaç, malzeme, cihaz, taktiðidir. Aksi takdirde hem pahalý ve hem de hastalýk ve tedavinin artýk kullanýlmasýna gerek gereksiz olan bir çok týbbi uygulama ve ilaç toplum kalmayacaktýr. Ýlaçlarýn ve malzemelerin ülke tarafýndan bu kadar çok tüketilmezdi. içinde üretilmesi ve olmayanlarýn uygun Kiþilerin kendi keselerinden yapacaðý koþullarda devlet tarafýndan ithal edilmesi ile harcamalarda ceplerinde olan paraya da bakarlar gereksiz olarak ilaçlara ödenen milyarlar ve modern týp pazarýnda bulunan gereksiz hastalýk harcanmamýþ olur. Saðlýklý bir insanýn sürekli ve tedavilere bu kadar para ayýrmazdý. Sigortanýn saðlýk hizmeti almasý, üzerinde týbbi teknoloji yaptýðý katký kiþilerin kendi keselerinden yaptýðý uygulanmasý, tarama testlerinden geçmesi ve ilaç harcamalarý göz ardý etmesine de yaramaktadýr. kullanmasý gerekli deðildir. Çünkü diðer canlýlarda Bazý giriþim ve tedavilerde kiþilerin keselerinden olduðu gibi insan vücudu bir çok hastalýðý ve yaptýðý harcama sigortanýn ödediðinden de sorunu kendi kendine iyileþtirebilmektedir. 10

11 gitmelerine neden olan rahatsýzlýklarýn çoðu bir daha da fazla bozduðu gibi artan giderler nedeni ile hastalýk deðil rahatsýzlýktýr. Bunlarýn teþhis ve zaten çökmüþ olan ekonomimizi daha da tedavi yöntemi de mevcut deðildir. Kendi çökertecektir. kendilerine iyileþirler. Ýnsanlarýn hayatýný devam Saðlýk hizmetlerinin piyasacý bir anlayýþla ve týp ettirmesi için sürekli ilaç kullanmasýna gerek kartelinin arzularýna göre verilmesinin saðlýk yoktur. hizmetleri giderlerini arttýracaðýný, bu sistemi Saðlýkta dönüþümde bu nedenle önce SSK uygulamak isteyenler de çok iyi bilmektedir. hastanelerinin ve ilaç fabrikalarýnýn tasfiyesi Ýdareciler ve siyasetçiler sosyal güvenlik üzerinde durulmuþtur. Bu hastanelerde harcamalarýnýn ve açýðýn arttýðýndan devredildiði saatten itibaren SSK ilaç bahsetmektedirler. Bu þikâyetlerin amacý bu fabrikalarýnda üretilen ilaçlarla, SSK'nýn ilaç soygun sisteminde bir deðiþiklik yapmak deðildir. firmalarýndan ucuz ilaç siyaseti ile almýþ olduðu Burada amaç; sigorta primlerinin arttýrýlmasý, ilaçlarýn kullanýlmasýna son verilmesi son emekli maaþlarýnýn azaltýlmasý, saðlýk giderlerinde derecede anlamlýdýr. katký paylarýnýn arttýrýlmasý ve özel sigorta yapýlmasý yönünde toplumu hazýrlamaktýr. Hak SONUÇ VE ÇIKTI kaybý bununla kalmayacaktýr. Yöneticiler bu Saðlýk hizmeti adý altýnda saðlýk gereksiz saðlýk ticaretini engelleyeceklerine bu ticareti ile yapýlan harcamalarla aþýrý saðlýk harcamalarý nedeniyle ülkelerin saðlýk giderleri hýzla ve aþýrý emeklilik yaþýnýn yükseltmekte ve oranda artmaktadýr. Bu saðlýk emekli maaþlarýný azaltýlmaktadýrlar. h i z m e t i a d ý a l t ý n d a y a p ý l a n Saðlýk hizmetlerinin pazarlama harcamalar o kadar fazla ve mantýðý ile kâr amacýyla uygulanmasý sýnýrsýzdýr ki bu giderler güçlü hem saðlýk ve hem de maddi olarak ekonomisi olduðu varsayýlan ABD insanlarýn bu iþten zarar görmesi gibi bir ülkede bile çöküþe neden demektir. Ya da saðlýk ticaretinde olmuþtur. Finkelstein bu konuda veya pazarýnda verimliliðin arttýðýný þunlarý söylemektedir: duyduðumuzda saðlýk hizmeti adý ABD, uyguladýðý saðlýk sistemi altýnda insanlara ve topluma verilen ile sadece saðlýk durumunun zararýn da ayný oranda artmýþ kötüleþtiði deðil mali durumun da olduðunu söyleyebiliriz. çöktüðü tek ülkedir. ABD'de saðlýk Sistemden beslenen ve onun faturalarý kiþisel iflaslarýn bir m a n t ý ð ý i l e d e v þ i r i l m i þ v e numaralý nedenidir. Bir çok kiþi örgütlenmiþ önemli bir kesim vardýr. saðlýk hizmetleri için ödemek zorunda kaldýklarý Bu aþamada, bu kesimlerin de halkçý bir saðlýk maliyetin kendi bütçelerinin ötesinde olduðunu anlayýþýna ciddi direnç göstereceði açýktýr. Diðer düþünmektedirler. Jordan W Finkelstein: ülkelerin aksine halkla birlikte bütün siyasi Biobehavioral health. New York: The Mc Graw Hill partilerin ve sendikalarýn da bu projeyi Co. 2000,S.59. desteklemesi nedeniyle halkçý saðlýk sisteminin Ülkemizde Saðlýkta Dönüþüm ve onun mevzilerini savunmak mümkün olmamýþtýr. uygulamalarý ile yapýlmak istenen budur. Gelinen noktada siyasi sistemin ve ekonominin tamamen uluslar arasý oligarþinin kontrolüne Yabancý güçlerin kendi ülkelerinde dahi girmesi nedeniyle bu süreci geriye çevirmek çözümsüz olan ve çöken bu sistemi Türkiye'de mümkün görülmemektedir. Sistem kökünden uygulamak istemeleri ayný zamanda silahlý bir deðiþmedikçe sistemin iþleyiþinden kaynaklanan mücadele olmadan veya ondan önce Türkiye'yi sorunlarýn önlenmesi ve ortadan kaldýrýlmasý söz çökertme planlarýnýn da bir parçasýdýr. Türkiye'de konusu deðildir. Kamucu-ulusal bir saðlýk sistemi su, elektrik, telefon ve diðer alanlarda yapýlan ancak tam olarak ancak ülkenin tam baðýmsýz özelleþtirmeler bir çok hizmet ve mal alýmýný olmasý ile mümkün olabilir. pahalý hale getirmiþ ve iþsizliði attýrmýþtýr. Saðlýk alanýnda yapýlan büyük çaplý özelleþtirme ve kontrol edilemeyen harcamalar insan saðlýðýný 11

12 Acil Servislere Dikkat!.. Dr. Murat Kýnýkoðlu Geçen hafta, hastalarýmdan biri, kazanamaz. Yapýlan her tetkik, elinde bir torba dolusu ilaç, kollarý konulan her teþhis, uygulanan her çürük içinde ziyaretime geldi. Akþam tedavi para ; önemli bir yemeðine oturmak üzereyken þeyiniz yok, evinize göðsünde bir aðrý hissedince hemen gidebilirsiniz lafý ise risk ve yakýndaki özel hastanenin aciline hava getirir. gitmiþler. Elektrokardiyografi 4. Buradaki hata; hastanede çekilmiþ, testler yapýlmýþ, serum veya doktorlarda deðil, takýldýktan sonra bir elektro daha... sistemdedir. Hükümetin Kan sulandýrýcý ilaçlar, aðrý özelleþtirme politikasý ile tek amacý gidericiler, aðýzdan mide ilaçlarý... kar olan özel sektör saðlýk Nöbetçi doktor Her ihtimale kuruluþlarýnýn saðlýk sistemimizdeki karþý sabaha kadar yoðun payýnýn artmasý, çok tetkik/çok bakýmda tutalým... diyince teþhis/çok ilaç sarmalýný daha da çaresiz hastanede kalmýþlar. Uykusuz azdýracak, hastaneye girip de tetkik geçen gecenin sabahý, olabilecek tüm yaptýrmadan, onlarca ilaç almadan hastalýk ihtimalleri sýralandýktan dýþarýya çýkmak gittikçe daha zorlaþacaktýr. sonra en kýsa zamanda bir kardiyolog, bir 5. Hastamý öldürdün, diye kurþunlanan, gastroenterelog, bir akciðer uzmaný tarafýndan býçaklanan doktorlarý gazetelerde görülmesi önerisi ile taburcu edilmiþ. Yukarda okumuþsunuzdur. Acil servislerdeki anlattýðým hikayeye benzer durumlar belki sizin de meslektaþlarýmýz, yeterli can güvenlikleri baþýnýzdan geçmiþtir. Gelin bu olaydan bazý dersler olmadan acaba bir þekilde ben de suçlanýr çýkaralým: mýyým endiþesi ile çalýþmaktadýrlar. Bu nedenle 1. Araþtýrmalar Acil servislerdeki yanlýþ acil servis doktorunun birinci görevi ve öncelikli teþhis oranýnýn ( %20-40 ), polikliniklere göre hedefi herhangi bir hastalýðý daha yüksek olduðunu göstermiþtir. Acile atlamamaktýr. Sizin ekonomik durumunuz, götürülen çocuklara yanlýþ teþhis koyma oraný geceyi soðuk bir hastane odasýnda geçirip %27-58 arasýnda bulunmuþtur. Kriz durumunun geçirmemeniz, canýnýzýn yanmasý, hatta iyi olup oluþturduðu psikolojik baský ile biran önce teþhis olmamanýz bile önem açýsýndan ikinci sýrada koyma isteðinin acil servislerdeki doðru teþhis gelir. Bu yüzden çok küçük bir ihtimal dahi olsa oranýný azalttýðý düþünülmektedir. mümkün olabilecek tüm hastalýklarý ekarte 2. Þunu unutmayalým ki acil servisler ilk etmek için mümkün olduðunca çok tetkik þikayette ve her þikayette baþ vurulacak istemeleri normaldir. yerler deðildirler. Adý üstünde, sadece acil saðlýk 6. Ýstisnalar olmakla beraber acil servislerde sorunlarýnda gidilmesi gereken yerlerdir. Devlet genellikle her branþtan uzman hekim bulunmaz. h a s t a n e l e r i n d e, i s t e d i k l e r i b r a n þ l a r ý n Her hastalýktan az çok anlama yeteneði olmasý polikliniklerinden randevu alamayan hastalarýn beklenen nöbetçi doktor arkadaþlarýmýz hastalýðý doðrudan acile baþvurmasý, bu servislerin iþ atlamamak ve biran önce doðru teþhise ulaþmak yükünü artýrabilmektedir. için daha çok tetkik yapmak veya tedavide daha 3. Hastaneler, özellikle özel hastaneler, diðer çok ilaç kullanmak yolunu seçebilirler. iþletmeler gibi kar amaçlý kuruluþlardýr. Bu Sonuç olarak, herhangi bir þikayetiniz açýdan baktýðýnýzda alýþveriþ ettiðiniz marketle olduðunda, hemen acile koþmak yerine sizi semtinizdeki özel hastane arasýnda bir fark tanýyan, risk faktörlerinizi ve saðlýk geçmiþinizi yoktur. Doktorlar, hastanýn baþýný okþayýp, bilen doktorunuzu aramanýz ve onun önerileri Önemli bir þeyiniz yok, bir antiasit alýn doðrultusunda hareket etmeniz hem keseniz hem aðrýnýz geçer, derlerse sistem para saðlýnýz için daha iyi olur. 12

13 Saðlýkta Dönüþüm Hastane Kapatmayý Sürdürüyor! Gaziantep-Kilis Tabip Odasý Tarihinde yaptýðýmýz basýn açýklamasý Ayrýca geri ödeme kurumlarýnýn getirdiði ile 25 Aralýk Devlet Hastanesi hekimlerinin sýnýrlamalarla ilaca þehrin merkezinde çýðlýðýný duyun diye seslenmiþtik kamuoyuna ulaþamayan halk kamuya ait mevcut doðumevine Devlet hastanelerinden yükselen bu çýðlýk yarýn ulaþmak için kaç kere dolmuþ deðiþtirmek zorunda halkýmýzýn saðlýða ulaþamamasý ile sonuçlanabilir kalacak ve kaç dolmuþ parasý verecektir. 75.Yýl d i y e d e Doðumevi'nin bulunduðu mahalleye þehrin her belirtmiþtik. Geçen zaman içerisinde saðýr sultan s e m t i n d e n t o p l u t a þ ý m a a r a c ý d a duysa da kulaðýnýn üstüne yatanlar iþlerine bulunamamaktadýr. 5 ytl tutarýndaki ilacý Yeþil gelmediðinden duymazlýktan gelmeyi Kartlý vatandaþýmýz kaç ytl ulaþým bedeli ödeyerek sürdürüyorlar Oysaki yarým asýra yakýn þehrin ve alabilecektir. Yeþil kartlý vatandaþý maðdur bölgenin saðlýðýna önemli hizmet vermiþ etmenin kime ne yararý var? hastanemiz kapanmak üzere. Kim derdi ki Hastanede hekim sayýsý azalýrken Döner Sermaye a n a l a r ý n aracýlýðý ile sözleþmeli hemþire, ebe alýmý hýzla bebekleri ile kucaklaþtýðý, nice hastalarýn þifa ile sürmektedir Hekimler olmadan hastane iþletmeyi vedalaþtýðý büyük bir devlet hastanesi,kötü düþünmediklerine göre, zarar eden, ekonomik politika ve politikacýlarýn yanlýþ tercihleri nedeni olarak kamunun `baþýna bela' devlet kurumu ile halkýna hizmet veremez hale gelsin. Aslýnda oluþturarak ve bildik senaryoyu sahneleyerek süreç, Çocuk Hastanesine alternatif, kentin ve kapatýlmaya zemin hazýrlamaktadýrlar. Saðlýkta bölgenin Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý servisini dönüþüm meyvelerini veriyor k a p a t a r a k Saðlýk Ocaklarýný kapattýnýz sýra Devlet baþlatýlmýþtý Aðustos ayý son günlerinde Hastanelerinde mi? Peki kapattýktan sonra Saðlýk Bakaný þehrimizi ziyaret ettiðinde, Çocuk satmayý da düþünüyor musunuz? Bilindiði gibi Hastanesinde ve özellikle Yeni doðan servisinde hükümetin temel saðlýk politikasý baþbakanýn hastane enfeksiyonu olursa alternatifiniz nedir söylediði þekliyle "Devletin saðlýk hizmetlerinden d i y e çekilme sidir". Bu nedenle kamu hastanelerinde sorduðumuz sorunun bugünlerde yanýtýný kalan az sayýdaki hekim arkadaþýmýz aðýr çalýþma alýyoruz. Takdiri ilahi!.çünkü alternatif yeni doðan ve nöbet koþullarýnda verebildikleri kadar hizmet ve çocuk yoðun bakým ünitemiz hala yok! vermeye çalýþmaktaýrlar. Süreç birçok meslektaþýmýzýn özel hastaneleri Devlet hastaneleri sosyal yardým amacý taþýr, kar seçmeye zorlanmasý ile sürdü. Bu günlerde ayný amacý taþýmaz ve bu yönü ile yurttaþ ile devlet hastanenin Kadýn Hastalýklarý ve Doðum arasýndaki baðlýlýðý arttýrýr. Her ne sebeple olursa Servisinin kapatýlmasý gündemde. Bu serviste 2 yýl olsun sosyal bir devletin saðlýktan çekilmesi söz öncesine kadar 24 kadýn hastalýklarý ve doðum konusu olamaz. Sosyal bir devletin baþbakaný da uzmaný meslektaþýmýz görev yapmaktaydý. devlet saðlýktan çekilecektir þeklinde bir açýklama Özellikle son 6 aydaki bariz sayýda hekimin yapamaz. Ýþte bu nedene halkýn saðlýða kamudan ayrýlmasý sonucu ayný serviste bu gün 4 ulaþabilmesi için devlet hastanelerinin dimdik ve uzman doktor görev yapmaktadýr. Þehrin merkezi eskisinden daha güçlü olarak ayakta kalmasý yerinde, ulaþýmý kolay, tarif gerekmeyen, doðum zorunludur. dahil her türlü acilin ve halkýn kolaylýkla ulaþtýðý Öyle ise: Acilen devlet hastanelerinin baþta hekim nirengi noktasý hastanenin doðum servisi yanlýþ olmak üzere personel ve malzeme açýðý giderilmeli, siyasi tercihlere kurban olmak yapýsal, idari sorunlarý çözülmeli, üzere. çaðýn gerektirdiði yatýrýmlar Sýra hangi serviste? Hastaneye sýra yapýlmalýdýr. Tüm çalýþanlarýn ne zaman gelecek? Günde 6 bin özlük haklarý kalýcý olarak hasta bakan hastane bu günlerde düzeltilmelidir. Tam gün çalýþan bu rakamýn üçte biri sayýda hasta h e k i m l e r i m i z i ç i n d e v l e t bakmaktadýr. Hastane atýl duruma hastaneleri sorun deðil cazibe getirilmiþtir. merkezi olmalýdýr. 13

14 Dünya Kadýnlar Günü : Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, Kadýn ve Saðlýk medimagazin.com.tr Türk Tabipleri Birliði (TTB) Kadýn Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý Kolu Baþkaný Dr. Hülya Biriken, ''Kadýnýn toplumsal cinsiyet baðlamýnda yaþadýðý eþitsizlikler, ayrýmcý uygulamalar yaþama hakkýný bile kullanamamasýnýn ortamýný hazýrlamaktadýr'' dedi. Hülya Biriken, TTB Kadýn Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý Kolu tarafýndan Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle hazýrlanan ''Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, Kadýn ve Saðlýk'' konulu raporu TTB Genel Merkezi'nde açýkladý. Biriken, cinsiyet nedeniyle toplumun kadýna biçtiði rol ve beklentilerin bazý haklarýn kullanýlamamasýna yol açtýðýný, bu durumun da kadýn saðlýðý için kýsýr döngü oluþturduðunu belirtti. Kadýnlarýn erkeklere göre daha uzun yaþadýklarýný, ancak kadýnlarýn hastalýk yükünün erkeklere göre daha fazla olduðunu anlatan Biriken, ''Toplumsal cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn en çarpýcý olumsuz sonucu saðlýk hizmetlerinden y a r a r l a n m a d a o r t a y a çýkmaktadýr'' dedi. Ülkede kadýnlarýn eðitim düzeyi yükseldikçe doðum öncesi bakým alma ve saðlýklý koþullarda doðum yapma oranlarýnýn arttýðýný ifade eden Biriken, eðitim düzeyi çok düþük olanlar arasýnda doðum öncesi bakým alma oranýnýn yüzde 37.6, saðlýklý doðum oraný yüzde 54.8 iken, ortaokul ve üzerinde öðrenim görmüþ olanlarda bu oranlarýn sýrasýyla yüzde 96 ve yüzde 99.7 olduðuna iþaret etti. Kadýna yönelik þiddetin öncelikli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu vurgulayan Biriken, ''Kadýnýn toplumsal cinsiyet baðlamýnda yaþadýðý eþitsizlikler, ayrýmcý uygulamalar yaþama hakkýný bile kullanamamasýnýn ortamýný hazýrlamaktadýr. Bu açýdan ülkemizde var olan ve kadýna yönelik þiddetin en uç noktasý olan namus cinayetleri dikkat çekici düzeydedir'' þeklinde konuþtu yýllarý arasýnda namus cinayeti nedeniyle yaklaþýk 500 kadýnýn öldürüldüðünü ifade eden Biriken, bekaret kontrolünün de kadýnýn insan haklarýnýn ihlal edilmesi olduðunu söyledi. Ülkedeki saðlýk hizmetlerinde bölgeler ve cinsiyetler arasý farklýlýðý giderici yaklaþýmlarýn uygulanmasý ve bu amaçla saðlýk yatýrýmlarýnýn yapýlmasý gerektiðini belirten Biriken, kadýn saðlýðýna bütüncül bir yaklaþýmda bulunulmasý gereðine de iþaret etti. Türkiye'de göreceli tüm iyileþtirmelere karþýn, kadýnýn toplumsal statüsünün saðlýðýný ve saðlýk hizmetlerinden yararlanmasýný önemli ölçüde etkileyecek kadar düþük olduðunun altýný çizen Biriken, Saðlýkta Dönüþüm Projesi, aile hekimliði ve genel saðlýk sigortasý uygulamalarýnýn kadýn saðlýðýný olumsuz etkileyeceðini savundu. CÝNSÝYETLER ARASI EÞÝTSÝZLÝK TTB'nin raporunda, Türkiye'de erkeklerde okur-yazarlýk oranýnýn yüzde 89, kadýnlarda ise yüzde 72 olduðu, sosyal yaþamda yer almada ve fýrsatlarýn kullanýlmasýnda cinsiyetler arasý eþitsizliðin sadece Türkiye'de deðil, tüm geliþmekte olan ülkelerde görüldüðü belirtildi. K ý z ç o c u k l a r ý n c i n s i y e t i nedeniyle ihmal, hizmetten yararlanamama gibi saðlýklarýný etkileyen olumsuzluklar yaþadýklarý, ergenlik döneminde ise toplumsal baský, cinsel taciz ve istismar, istenmeyen gebelik ve düþüklerle karþýlaþtýklarý bildirilen raporda, e r i þ k i n l i k v e d a h a i l e r i k i dönemlerde de anemi, paralý seks ve þiddet gibi sorunlarla yüz yüze kaldýklarý ifade edildi. 14

15 Ayaktan Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik Deðiþikliði Neler Getiriyor? Dr. Selçuk Koçlar Antalya Tabip Odasý Yön. Kur. Üyesi A y a k t a n T e þ h i s T e d a v i vb) artýk yapýlamayacaktýr. yönetmeliði 15 Þubat Cuma günü Eski yönetmelikte; teþhis merkezi Resmi Gazetede yayýnlandý. olarak tanýmlanan 3153 sayýlý Yönetmeliðin amacý, kaynak israfý Radyoloji, Radyom ve Elektrikle ve atýl kapasiteye yol açýlmaksýzýn ülke T e d a v i v e D i ð e r F i z y o t e r a p i düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli Müesseseleri Hakkýnda Kanun ile 992 saðlýk hizmeti sunulmasýný saðlamak sayýlý Seriri Taharriyat ve Tahlilat üzere ayakta teþhis ve tedavi yapýlan Yapýlan ve Masli Teamüller Aranýlan ö z e l s a ð l ý k k u r u l u þ l a r ý n ý n Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve yapýlandýrýlmalarý, ruhsatlandýrma Kimya Laboratuarlarý Kanunu iþlemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine çerçevesinde birden fazla ilgili uzman son verilmesi, denetimleri ve diðer hekimlerce açýlan ve özel donanýma hususlar ile ilgili usûl ve esaslarý düzenlemek sahip, özel mevzuatýna göre faaliyet gösterip teþhis olarak belirtildi. hizmeti sunan özel saðlýk kuruluþlarý madde 2 ile Saðlýkta dönüþüm projesi ile hükümet iktidara kapsam dýþý tutulmuþtur. geldiði günden beri duraksamadan uyguladýðý Yeni Yönetmelikte; saðlýk kuruluþu açmaya ve kamu saðlýk alanýný özerkleþtirmek, sonunda iþletmeye yetkili kiþiler içerisinden 2368 sayýlý özelleþtirmeyi amaçlamaktadýr. Bu amaçla ülkenin Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma tümünde özel saðlýk sektörü desteklenmiþ, Esaslarýna Dair Kanun hükümlerine göre ayný doðusu, batýsý ile tüm ülke özel hastane týp merkezi hakký haiz olan Devlet memuru veya diðer kamu ve polikliniklerle dolmuþtur. Uygulanan politika görevlisi statüsünde bulunan hekimler ve ayrýca bu yönde iken ne oldu da bakanlýk merkezi ortaklarýnýn tamamý hekim veya uzman planlamacý-devletçi oldu? Bir bütün olarak eski ve hekimlerin bulunduðu þirketler, 2908 sayýlý yeni yönetmelik karþýlaþtýrýldýðýnda özel dal Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu merkezi, muayenehane benzeri çalýþanlarýný daha Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu çok kuruluþlara ortak olan hekimlerin yararýna çalýþtýðýna karar verilen ve tüzüðünde oluþturduðu, bizzat iþverenlerin kendilerinin saðlýk hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan emeklerini harcadýklarý ayný zamanda çalýþan dernekler, 13/07/1967 tarihli ve 903 sayýlý olduklarý iþletmeler yaþamak ve varlýklarýný Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar sürdürmekte zorlanacaklardýr. Özel hastane Kurulunca vergi muafiyeti tanýnmýþ olan ve benzeri saðlýk kuruluþlarýnda yatak sayýsýný kuruluþ senedinde saðlýk hizmeti sunumu ile ilgili artýrmak ve bazý düzenlemekleri daha sýklaþtýrmak düzenleme bulunan vakýflar ve Kanunla kurulan gibi deðiþiklikler dýþýnda yeni yönetmeliklerden kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý fazla etkilenmemektedir. tanýmý çýkarýlmýþ olup bu durumda devlet memuru Eski yönetmenlikle yeni yönetmelik arasýnda kiþilerin bu kuruluþlarý açamayacaðý anlamý önemli gördüðümüz farklarý kýsaca irdeleyelim: çýkmakta bir çeþit tam gün uygulamasýna Yeni yönetmenliðe göre; Özel Dal Merkezleri ve geçilmektedir. Teþhis merkezleri Yönetmeliðin 2. bölümünde Madde 9' da Týp merkezi açmak için müracaat saðlýk kuruluþlarýnýn türleri içerisinde edecekler her yýl Ekim ayýnda Bakanlýk internet sayýlmamakta, muayenehaneler ise yer sitesinde ilan edilecek olan týp merkezi açýlabilecek almaktadýr. Muayenehaneler, bir tabip tarafýndan yerler listesini inceleyip Kasým ayý sonuna kadar mesleðini serbest olarak icra etmek üzere açýlan, Bakanlýða baþvuracaklar. Yerleþim yeri itibariyle cerrahi ve giriþimsel týbbi iþlemlerin yapýlmadýðý planlanan týp merkezi sayýsýndan fazla istekli iþyeri olarak tanýmlanmaktadýr. Bu durumda olmasý halinde aralarýnda noter huzurunda kura muayenehanelerde þu anda yapýlmakta olan küçük çekeceklerdir. cerrahi iþlemler (lipom çýkarma, nazal polip kürtaj 15

16 Týp merkezi açanlar týp merkezini açtýktan sonra alýnmasý þarttý getirilmiþtir. iþletme hakkýný bir yýl süreyle baþkasýna Eskisinde týp merkezi oda büyüklükleri metre devretmeyeceðine dair taahhütname vermek kare olarak belirtilirken bu boyutlar kaldýrýlmýþtýr. zorundadýrlar. Tabelalar 8 m büyüklüðü ile sýnýrlý iken Yenisinde Ruhsatlandýrýlan týp merkezlerine yenisinde bu boyut belirtilmemiþ tabela büyüklüðü yeni týbbi hizmet birimi, teknoloji yoðunluklu týbbi serbest býrakýlmýþtýr. cihaz ve saðlýk çalýþaný ilave edilmek istenildiðinde Eskisinde saðlýk kuruluþlarý ve çalýþanlarý, de planlamaya uyulmasý zorunludur. Denilmekte yukarýda açýklanan hususlara riayet etmek ve saðlýk çalýþaný ve araç alýmý izne baðlanmaktadýr. reklam, tanýtým, bilgilendirme niteliðindeki her Eski yönetmelik'te týp merkezlerinde asgari türlü faaliyetleri için Müdürlükten izin almak olarak bünyesinde iç hastalýklarý, kadýn hastalýklarý zorundadýr denilerek reklamdan söz edilebilmekte ve doðum, çocuk saðlýðý ve hastalýklarý ve genel iken yenisinde Madde 29 (1) ile Saðlýk kuruluþlarý cerrahi týp dallarýnda birer uzman hekim olmak tarafýndan reklam yapýlamaz denilerek konuya üzere; asgari dört uzmanlýk dalýnda faaliyet kesinlik kazandýrýlmýþtýr. Bu olumlu bir geliþmedir. gösteren ve bünyelerindeki bu uzmanlardan iç Yenisinde týp merkezinde müdahale yapýlan hastalýklarý veya çocuk saðlýðý ve hastalýklarý hastalarda müdahaleye baðlý olarak geliþen uzmanlarýndan bir kadrolu hekim ile kadýn komplikasyonlar ve/veya yoðun bakým hizmetine hastalýklarý ve doðum veya genel cerrahi týp ihtiyaç olan durumlarda týp merkezi tarafýndan, dallarýnda bir kadrolu hekim olmak üzere en az iki önceden belirlenmiþ, koordineli olarak çalýþýlan ve kadrolu uzman hekim çalýþtýrma zorunluluk iken bu hizmetlerin alýndýðý özel veya kamu hastanesiyle yenisinde klinik uzmanlýk dallarýnda en az dört gereken koordinasyon saðlanarak hasta transfer tabibin tam zamanlý çalýþmasý zorunluluk olarak edilir ve hastanýn tedavisi saðlanýr. Söz konusu belirtilmiþ branþlar tanýmlanmamýþtýr. hastanýn transferi ve transfer edildiði Eski yönetmelikte Baþvuru ve Açýlma Ýzni hastanelerdeki teþhis ve tedavisi ile ilgili ücretleri Ýþlemleri bölümünde baþvuru için gereken belgeler týp merkezi tarafýndan karþýlanýr. Bu ücret hastadan kýsmý madde 10 L þýkkýnda; Saðlýk kuruluþunda talep edilemez denilmektedir. çalýþacak bütün hekim ve diþ hekimleri için baðlý Özel Dal Merkezleri ile ilgili 39 uncu maddenin olduklarý meslek kuruluþu tarafýndan düzenlenmiþ, birinci fýkrasýnýn (a) bendi ile yürürlükten meslek kuruluþuna kayýtlý olduklarýný bildirir belge kaldýrýlan yönetmeliðe göre açýlmýþ olan saðlýk istenmekte iken yenisinde bu konudan söz kuruluþlarý, 38. maddenin birinci fýkrasýnda edilmemektedir. Bunun TTB etkinliðini azaltmaya öngörülen tebliðin yürürlüðe girdiði tarihten yönelik giriþim olup olmadýðýný zaman itibaren en geç dört yýl içinde, tabip sayýsý hariç gösterecektir. Ýþyeri hekimliðinde getirilen olmak üzere bu Yönetmeliðe uyum saðlamak ve deðiþiklikler ile bu alanda karmaþa yaþanmýþ Sosyal ruhsat almak zorundadýr. Bu durumda Özel Dal Sigortalar Kurumu her ilde farklý uygulamaya Merkezlerinin çoðunluðu özellikle imar rantýnýn gitmiþtir. Örneðin Denizli de kendilerine müracaat yüksek olduðu metropol þehirlerde gerekli bina ve eden hekimlerden Tabip Odasýna üye olduklarýna otopark þartlarýný yerine getiremeyeceklerdir. dair belge istenirken Antalya da kamu da çalýþan hekimlerden oda üyelik belgesi istenmemiþ Güzellik ve estetik veya bu amaçla açýlan odamýza üye olmayan hatta sertifikasý olmayan merkezlerin ve ünitelerin uyumu ile ilgili olarak; hekimlere iþyeri SSK Ýl Müdürlüðü tarafýndan iþyeri geçici madde 4 (1) 39 uncu maddenin birinci hekimliði verilmiþtir. Yeni yönetmelikte oda kayýt fýkrasýnýn (b) bendi ile yürürlükten kaldýrýlan belgesi belirtilmediðinden bazý saðlýk müdürlükleri Yönetmeliðe göre açýlan merkezlerin ve ünitelerin bu belgeyi istemeyebilir. Bu 6023 sayýlý TTB uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, Yasasýna aykýrýdýr. 01/01/2010 tarihinde sona erer denilmektedir. Bu durumda bu merkezler zorunlu olarak güzellik Saðlýk kuruluþlarýn bina yapýlarýnýn nasýl olacaðý salonuna dönüþecektir. konusu yeni yönetmelikte deðiþtirilmiþtir. Binanýn müstakil olmasý zorunlu kýlýnmýþ ahþap bina Yönetmelik Ayaktan Tedavi yapýlan özel tanýmdan kaldýrýlmýþtýr. Týp merkezi binasýnda, saðlýk kuruluþlarýný Saðlýk Bakanlýðý eliyle kamu hiçbir surette baþka amaca yönelik iþyeri yararýna düzenleyeceðini iddia etmektedir. Ancak bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, baþka bir bu yönetmelikle özünde kamu saðlýk hizmetlerini amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kiþilere özerkleþtirme-özelleþtirme projesi olan saðlýkta kiralanamaz veya herhangi bir þekilde dönüþümde aksama yaratabilecek unsurlar devredilemez hükmü konulmuþtur. Otoparklar bakanlýk eliyle ortadan kaldýrýlacak ve büyük zorunlu hale getirilmiþtir. güçlerin alana hakim olmalarýnýn önü açýlacaktýr. Týp merkezi açýlmadan önce Bakanlýktan ön izin 16

17 *Hasta Haklarý Gibi Hekim Haklarý da Var* HEKÝM GÜNCESÝ Prof. Dr. Ayþegül DEMÝRHAN ERDEMÝR Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalý Baþkaný Hekim de bir insan ve onun da zarar vermemek için kaçýnma hakký haklarý var. Son aylarda hekimlere vardýr. Burada hastaya zarar vermeme hasta yakýnlarý tarafýndan yapýlan bazý ilkesine uyulmuþ olur. s a l d ý r ý l a r b i z i m b u h a k l a r ý g) Hekimin yeteneðini geliþtirme hatýrlatmamýzý gerektirdi. Çünkü hakký vardýr. Bunun için kendi hekim günün yirmi dört saati hastasýný alanýnda bilimsel çalýþmalar, deneyler düþünen ve onun iyiliði için çalýþan bir yapmak, yabancý dilini geliþtirmek, özverili meslek sahibidir. Bu bakýmdan kurslara, seminerlere katýlmak gibi onun da hastalarý gibi haklarý vardýr. uðraþlarý olacaktýr. Hekim hastayý tedavi eden ve h) Hekimin etik ikilemleri çözmede hastalýðýnýn sonuna kadar onu izleyen danýþma hakký vardýr. Bunun için bir bir saðlýk mensubudur. Hekimin hasta týp etikçisi ile iþbirliði yaparak etik karþýsýndaki haklarý yasalar ve sorunlarý çözebilir. bildirgelerle belirtilmiþtir. Bunlarý ý) Hekimin cezalandýrma eylemlerinde kýsaca þöyle sýralayabiliriz: bulunmayý reddetme hakký vardýr. Dünya a) Hekim, hastasýna çaðdaþ týbbýn bütün Hekimler Birliði, hiçbir hekimden ölüm cezasýna metodlarýný uygulama hakkýna sahiptir. Eðer etkin biçimde katýlma istenemez þeklinde hekim bu olanaklarý hastasýna karþý kullanmazsa yayýnladýðý Lizbon Kararlarý (1981) ile bu konuyu h a s t a y ý aydýnlatmýþtýr. Tokyo Bildirgesi de bu konudan söz gereðince tedavi edememiþ olabilir. eder. b) Hekimin týp etiði ilkelerine baðlý olma hakký j) Hekimin baský altýnda olmadan mesleðini vardýr. Çünkü eðer hekim bu ilkelere sadýk uygulama hakký vardýr. Burada hekimin hastasýný kalmazsa etik ikilemleri çözmede zorlanabilir. Bu özgürce tedavi edebilmesi hakký önemlidir ve durum da hastanýn zararýna olacaktýr. hastasýný tedavi etmekten alýkonulmasý ya da c) Hekimin saðlýðýný koruma hakký vardýr. Eðer klinik özgürlüðünün hangi ortamda olursa olsun hekim hastayý tedavi ederken saðlýk açýsýndan bazý alýnmasý, onun bu hakkýna aykýrý hareket olur ki bu tehlikelere de girecekse kendini korumaya hakký da bildirgelerde belirtilmiþtir. bulunmaktadýr. Özellikle bulaþýcý hastalýklar Aþaðýdaki bazý uluslararasý bildirge de hekim konusunda dikkatli olmasý gerekir. haklarýný bize açýk olarak vermektedir.: d) Hekimin onurlu ve sýkýntýsýz bir þekilde ''Bütün Ulusal Bakým Sistemleri Ýçin Saðlýk Bakýmý belirli bir gelir düzeyine sahip olmak hakký vardýr. Sunulmasýnda On Ýki Ýlke 17'nci Dünya Tabipler e) Hekimin bazý durumlarda hastayý reddetme Birliði Genel Kurulunda (Ekim 1963, New York- h a k k ý v a r d ý r. B u h a k, a n c a k ö z e l ABD) benimsenmiþ, 35'inci Dünya Tabipler Birliði muayenehanelerde, tek hekim Genel Kurulunda (Ekim 1983, Venedik-Ýtalya) olmayan yerlerde ve hastanýn geliþtirilmiþtir. h e k i m i n e g ü v e n d u y m a d ý ð ý Öndeyiþ: durumlarda olabilir. Çünkü hekim D ü n y a y ü z ü n d e s a ð l ý k bu durumlar dýþýnda böyle bir hizmetleri, büyük ölçüde býrakýnýz hakka sahip olamaz. Hekim yapsýnlar tarzýnda olanlardan, özellikle acil durumlarda ve kiþisel bütünüyle ve kapsamlý þekilde nedenlerle hasta bakmazsa hekim devlet tarafýndan örgütlenenlere sorumluluðu doðar. d e k ç o k ç e þ i t l i b i ç i m l e r d e f) Hekimin hata yapabileceði düzenlenmiþtir. herhangi bir uygulamadan hastaya 17

18 Bütün sistemleri ayrýntýlý olarak anlatmak olanaksýzdýr, ama bir kýsým ülkenin yalnýzca son derece gereksinimi olanlara yardým ettiði, bir kýsmýnýn ise bütün saðlýk bakýmýný örgütleyerek daha da ileri gittiði söylenebilir. Saðlýk bakýmý alanýnda hükümet politikalarý ve eylemleri ile kiþisel giriþimin buna çeþitli derecelerde katýlmasý sonucunda, týbbi bakým saðlama yollarý sonsuz bir çeþitlilik içinde ortaya çýkmaktadýr. Bu alanda en uygunu kuþkusuz, "Hem hekimin, hem de hastanýn özgürlüðüne en geniþ saygýyý göstererek eriþilen en yüksek düzeyde saðlýk hizmetinin sunulmasý" olmalýdýr. Ancak beðenenlerin de, beðenmeyenlerin de bulunacaðý çeþitli ulusal sistemlerin gündelik uygulamalarý sýrasýnda ortaya çýkan sorunlarýn çözümünde iþe yaramasý açýsýndan, yukarýdaki tipte bir formül kesinlikten çok uzak olmaktadýr. Dünya Tabipler Birliði (DTB), týbbi uygulamanýn temel ilkelerini korumak ve hekimlik mesleðinin özgürlüðünü savunmakla görevlidir. Sonuç olarak DTB'den çeþitli sistemlerle ilgili deðer yargýlarý üretmesi beklenemez. Bununla birlikte DTB'nin hekimlik mesleðinin hangi koþullarda devletin saðlýk hizmetleriyle iþbirliði yapabileceðine, olabildiði ölçüde karar vermek gibi güç bir görevi de vardýr. Ýlkeler: I. Hangi saðlýk sisteminde olursa olsun, hekimlik uygulamasýnýn koþullarý hekim örgütlerinin temsilcilerine danýþýlarak belirlenmelidir. II. Her saðlýk sistemi, hastanýn kendi seçtiði hekime baþvurmasýna, hekimin de yalnýzca kendi seçtiði hastalara bakmasýna izin vermeli; her iki hak d a herhangi bir þekilde zedelenmemelidir. Özgür seçim ilkesine, týbbi tedavinin bütünüyle ya da kýsmen tedavi merkezlerinde saðlandýðý yerlerde de uyulmalýdýr. Acil durumdaki bir hastaya bakmak, hekimler için mesleki ve ahlâki yönden zorunlu bir görevdir. III. Her saðlýk bakým sistemi, diplomalý bütün hekimlere açýk olmalýdýr. Gerek hekimlik mesleði, gerekse birey olarak hekimler, istemedikleri görevi almaya zorlanmamalýdýrlar. IV. Hekim, mesleðini istediði yerde uygulamakta ve hizmetini, eðitimini gördüðü uzmanlýk dalý ile sýnýrlandýrmakta özgür olmalýdýr. Söz konusu ülkenin týbbi gereksinimleri karþýlanmalý ve olabildiði ölçüde hekimlik mesleði genç hekimleri hekime çok gereksinim duyulan yörelere yönlendirmeye çalýþmalýdýr. Bu bölgelerin baþka yerlerden daha az beðenilir olduðu durumlarda, bu bölgelere giden hekimler uygun biçimde özendirilmeli, araç-gereçleri yeterli olmalý ve yaþam düzeyleri mesleki sorumluluklarý ile orantýlý bulunmalýdýr. V. Meslek, saðlýða ve hastalýða iliþkin sorunlarla uðraþan bütün resmi kuruluþlarda yeterince temsil edilmelidir. VI. Hekim-hasta iliþkisinin gizlilik yönü, hastanýn tedavisinin ve daha sonraki kontrollerinin her evresinde bulunan herkes tarafýndan kabul edilmeli ve gözetilmelidir. Yetkililer de bu konuya gerekli saygýyý göstermelidir. VII. Hekimin ahlâki, ekonomik ve mesleki baðýmsýzlýðý güvence altýna alýnmalýdýr. VIII. Hekimlik hizmetlerine iliþkin ücretlerin hekim ile hasta arasýnda doðrudan doðruya anlaþma þeklinde belirlenmediði ulusal saðlýk bakým sistemlerinde emeðin karþýlýðýný belirleyen y e t k i l i l e r, h e k i m i n ü c r e t i n i y e t e r i n c e karþýlamalýdýr. IX. Hekimlik hizmetlerine iliþkin ücretler saptanýrken, verilen hizmetler deðerlendirilmeli ve bu ücretler yalnýzca ödeme yapan yetkili kurumun ekonomik durumuna göre ya da tek yanlý hükümet kararlarýnýn bir sonucu olarak belirlenmemeli, ayný zamanda hekimlik mesleðini temsil eden kuruluþ tarafýndan da kabul edilebilir olmalýdýr. X. Gerek hizmetin niteliðini korumaya, gerekse hizmetlerden yararlanmaya yönelik olarak hekimlik hizmetlerinin sayý ve maliyet yönünden g ö z d e n geçirilmesi, yalnýzca hekimler tarafýndan yapýlmalý ve durum ulusal deðil, yerel ve bölgesel standartlara göre deðerlendirilmelidir. XI. Hastanýn çýkarlarýnýn korunabilmesi yönünden, hekimin yürürlükteki týbbi standartlara uygun biçimde reçete yazma ya da gerekli gördüðü baþka herhangi bir tedaviyi önerme hakký sýnýrlanmamalýdýr. XII. Hekim, mesleki bilgisini arttýrmaya ve mesleki düzeyini yükseltmeye yönelik her etkinliðe katýlmaya özendirilmelidir.'' Görüldüðü gibi insan saðlýðý gibi çok önemli bir konunun sorumluluðunu taþýyan bir hekim, hastasýna empatiyle yaklaþýrken özellikle hasta yakýnlarýnýn da ayný derecede özverili bir anlayýþ içinde olmasý ve hekimi hastanýn en yakýný olarak görmesi gerekir. Ýþte bu karþýlýklý iyi iliþki, birçok saðlýk sorununun çözülmesinde bir anlayýþ ortamý oluþmasýna neden olacak ve özellikle hastanýn da hekimine alýþmasýný saðlayacaktýr. Özellikle hasta, hekimine böyle bir ortamda daha rahat güven duyar. Eðer bir hasta yakýný hekime güvenirse hasta yakýný da ayný ölçüde güvenir. Kanýmýzca burada yine hekime görev düþmektedir. Hastadan önce hasta yakýný ile iyi iliþkiler kurabilen bir hekim, hastayý da saðlýðý ile ilgili birçok konuda ikna edebilir ve onun rahatça tedavi olmasýný 18

19 Ýhanet Zinciri Dr. Sadýk Özen Yazýmýn baþlýðýnýn, ilk anda, baþta Laiklik nitelendirdiðimiz, savunma ve dostluk paktlarýnýn olmak üzere, Atatürk Ýlke ve Devrimleri'ne ihaneti içinde olduðumuz Avrupa Devletleri ile çaðrýþtýrmýþ olacaðýný sanýyorum. Ama amacým bu münasebetlerimizi kýsaca gözden geçirelim. Biz deðil. Avrupa Birliði'ne girebilme çýðýrtkanlýðýnýn onlarýn oluþturduklarý Birlik e girebilmek için, yaþandýðý bu dönemde; özellikle þu günlerde, siyasal ve ekonomik baðýmsýzlýðýmýzý bile gözden Almanya'nýn bir kentinde, Türkler'in yaþadýðý çýkarabilir, her dediklerine Evet diyebilir, binanýn kundaklanarak dokuz vatandaþýmýzýn dayatmalarý karþýsýnda yasalarýmýzý bile hunharca katledilmesi beni son derecede üzmüþ deðiþtirirken, acaba onlarýn; Ülkemize, bulunuyor. Kendimi kaptýrdýðým bu üzüntü Ulusumuza, Devletimize, dilimize ve dinimize nedeniyle hislerimi açýklama gereðini duydum. Bu bakýþ açýlarý nedir? Bunlar gerçekten bizim vesile ile Avrupa'nýn çeþitli ülkesinde biz Türkler' e dostlarýmýz mý, yoksa, Haçlý Seferleri'nden karþý ihanet derecesine varan tutum ve günümüze kadar geçen bunca yýla raðmen, bizi davranýþlarý dile getirerek irdelenmesini sömürme ve yok etme planlarýný hala sürdürmekte istiyorum. olan düþmanlarýmýz mýdýr? Öncelikle þunu belirtmem gerekiyor: Ben Önce en yakýn Komþumuz Yunanistan'dan Yurtta Sulh, Cihanda Sulh diyen ve bizlere baþlayalým. Biz, Atatürk ile Venizelos arasýnda Muasýr Medeniyet yolunu gösteren baþlatýlan diyalogu hala sürdürmeye çalýþýyoruz. Atatürkçü kuþaðýn bir ferdiyim. Avrupalýlar' ýn Dinlerine saygý gösteriyor, kültürlerini yaþatmaya geldikleri çaðdaþ düzeye, sahip olduklarý sosyal ve katkýda bulunuyoruz. Müziklerini, þarkýlarýný, teknolojik geliþimlere asla karþý olamam. Ama, bu oyunlarýný ve yemeklerini bile benimsedik. özellikleri nedeniyle, kendimi körü körüne bir Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde onlarýn Batýlý özentisine ve Avrupa Birliði hayaline yanýnda yer almaktayýz. Bizim ve onlarýn olan de kaptýramam. Çünkü bu niteliklere, kendi birçok þeyi onlarla paylaþmaya çalýþýyoruz. Peki, yetenek ve olanaklarýmýzla da kavuþmamýzýn bütün bunlar karþýsýnda onlar ne yapýyorlar? mümkün olabileceðini düþünüyorum. Yeter ki Genel Kurmay Baþkanlarýmýz birbirini ziyaret kendimize güvenebilelim. Yeter ki, devletimizi ederken ve 49 yýldan sonra ülkemize gelen yönetenlerin sýk sýk dile getirdikleri Vatan Baþbakanlarýný aðýrlar, dostluk niþanesi olarak Sevgisi ve buna baðlý olarak yaptýklarý aralarýna kýrmýzý telefon hatlarý çekilirken, bu uygulamalar gerçek olabilsin. Yeter ki, yapýlanlarýn bilincine varabiliyorlar mý?. Tam Yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele aksine ya yeni bir Kardak krizi yaratýyor, ya edeceðiz diye yola çýkanlar yeni yolsuzluk ve gemilerimizin önünü kesmeye çalýþýyor, ya da Ýt yoksulluklar yaratmasýnlar. Yeter ki, Tüyü dalaþý ile uçaklarýmýzý taciz ediyorlar. bitmeyen yetimin hakkýný yedirmeyeceðiz Yunanistan'da yaþayan Türkler dillerini diyenler yetim hakký yemesinler. Bizim; unumuz, rahatça konuþamýyor, ibadetlerini istedikleri gibi þekerimiz ve suyumuz var; helvamýzý kendimiz yapamýyor, dini liderlerini hür iradeleri ile karýp yiyebiliriz. seçemiyorlar. Ege Kýta Sahanlýðý, Þimdi; geçmiþte Türk ve Heybeliada'da Ruhban Okulu Ýslamiyet'i yok etmek için birbiri açýlmasý ve Ekümeniklik iddialarý a r d ý n a d ü z e n l e n e n H a ç l ý bir türlü sona ermiyor. Bütün Seferleri'ni, Balkan Harbi'ni, bunlar dostluk ve iyi komþuluk Çanakkale Savaþlarý'ný, Birinci ve münasebetleri ile baðdaþabilir mi? Ýkinci Dünya Savaþlarýný ve maruz Bulgaristan'da da; bazý farklarla býrakýlmýþ olduðumuz daha birçok Yunanistan'dakine bezer þeyler savaþý unutarak günümüze gelelim. yaþanmaktadýr. Irkdaþlarýmýzýn Dost, müttefik, stratejik ortak diye Türkçe konuþmalarý, çocuklarýna 19

20 Türkçe isimler koymalarý ve Ýslami kurallara göre Türkiye aleyhinde kötüleyici beyanlarda bulunan ibadet etmeleri yasaklanmýþtýr. Bu konularda T.C kimliði taþýyan bazý bölücülere kucak açtýðý ve zaman zaman olumlu adýmlar atýlýyor gibi onlarý çalýþmadýklarý halde maaþa baðlayarak izlenimler yaratýlsa da temeldeki sorunlar devam koruduðu ve kolladýðý bilinmektedir. Bunun etmektedir. yanýnda, ayný savunma paktýnda üye olmamýza Dost ve kardeþ Ýtalya'nýn, yalanlara dayalý sözde karþýn, uluslararasý arenada sürekli olarak bizi Ermeni Soykýrýmý iddiasý ile ilgili olarak kötüleyen ve zora sokmak isteyen çalýþmalar aldýðý kararlar ve bunun yarattýðý olumsuzluklar yapmakta sakýnca görmemektedir. kabul edilebilir þeyler deðildir. Zaman zaman Danimarka, bir taraftan insan hak ve sergilenen dostluk gösterileri; tamamen ekonomik özgürlüðünün savunuculuðunu yaparken, bir çýkarlara dayalý olup yüzeysel bir görüntüden t a r a f t a n d a y ü c e d i n i m i z i n k u r u c u s u ibarettir ve saðlam bir temeli yoktur. Peygamberimiz Hazreti Muhammet'e hakaret Almanya ile olan iliþkilerimiz çok eski yýllara eden karikatürlerin çizilmesine ve yayýnlanmasýna dayanýyor olsa bile, aramýzda gerçek anlamda bir izin vermektedir. Bu da yetmiyormuþ gibi, bu dostluk baðý kurulamamýþtýr. Hitler Almanya'sýnýn ülkede Hazreti Muhammet hakkýnda en olumsuz saldýrgan ýrkçý politikasý zaman zaman yazýlarýn yazýlmasý için yarýþmalar düzenlenmiþtir. hortlamakta ve gerçek yüzünü göstermektedir. Bütün bunlar, Ýslamiyet'e olduðu kadar, halkýnýn Birkaç yýl önce Solingen'de yaþayan bir Türk büyük bölümü Müslüman olan Ülkemize, ailesinin diri diri yakýlýþý bunun en belirgin Ulusumuza ve insanlarýmýza karþý yapýlan örneklerinden biridir. Pis Türkler kökünüzü aþaðýlayýcý hakaretlerdir. kazýyacaðýz sloganýyla, yakýn bir süre önce Yüz yýldan beri, ülkemizi bölmek isteyen yeraltý dokuz vatandaþýmýzýn diri diri yakýlarak örgütlerine kucak açan, onlarýn ülkelerinde katledilmeleri, vatandaþlarýmýza karþý beslenen barýnmasýný saðlayan ve onlara destek olan Ýsviçre husumetin ve yapýlan yeni saldýrýlarýn bir baþka Hükümetleri son olarak sözde Ermeni örneði ve kanýtýdýr. Böyle bir milletle dostluk Soykýrýmý'ný bahane ederek Türkiye ve Türkler'e iliþkilerinin sürdürülmeye çalýþýlmasý gerçekçi bir karþý çok haksýz ve düþmanca bir tutum izlediler ve yaklaþým deðildir. Ýki yüzlülük ve riya ile olumlu bu olumsuz tutumlarýný hala sürdürmekteler. sonuçlara ulaþýlamayacaðý ve dost olunamayacaðý Türkler Ermeni Soykýrýmý yapmamýþtýr diyenlerin bilinmelidir. cezalandýrýlmalarý için yasa çýkardýlar ve bu Fransa; ulusal zenginliðimiz olan etnik suçlamayla bir siyasi parti liderimizi mahkum kökenlerimizi ve inanç ayrýlýklarýný bölücü unsur ettiler. Bu son derecede hatalý, kasýtlý ve düþmanca olarak kullanarak, PKK'ya destek vererek, ona bir eylemdir. silah ve para yardýmý yaparak, parlamenterlerini Avusturya Devleti, Osmanlý Ýmparatorluðu ve hatta Cumhurbaþkanlarýnýn eþini Türkiye'ye döneminde Viyana'nýn kuþatýlmasý olayýný hala gönderek bölücü propaganda çalýþmalarýnda hazmedememiþ görünüyor ve bu izlenimi bulunmakta, açýktan açýða bizi bölme çabalarýný ve yaratacak bir politika izlemekte devam ediyor. ülkemiz üzerindeki emperyalist emellerini Burada tek tek ele almaya gerek görmediðim sürdürmektedir. Bu arada Avrupa Birliði'ne Kuzey ülkeleri ve Ýngiltere için de benzeri þeyler alýnmamamýz için bütün gayretini göstermektedir. söz konusudur. Durum böyle iken, yani etrafýmýz Bir taraftan da yasalarýmýzda kendi çýkarlarýna Avrupa Ülkeleri'nin ihanet zinciri ile çevrilmiþ uygun deðiþiklikler yapmamýz için bizi bulunuyorken, iþ baþýnda bulunan iktidar zorlamaktadýr. Bütün bunlar dostluða ihanettir. tarafýndan hala Avrupa Birliði'ne girebilme Asla böyle bir dostluk olamaz. çabasýnýn sürdürülmesine akýl erdirilmesi Belçika; Ulusumuza, Ülkemize ve Devletimize mümkün deðildir. Bu tutumu, sahip olduðumuz karþý gerçek yüzünü Fehriye Erdal olayý ile ortaya Türk ve Müslüman olma özelliðimizle koymuþ, uluslararasý anlaþmalara raðmen bu azýlý baðdaþtýramýyorum. Hele de Ýslamiyet dinine teröristi ülkemize iade etmeyerek yargýlamamýza baðlýlýðý iddiasýnda bulunan ve laiklik ilkesine olanak vermemiþtir. Bununla da yetinmeyen karþý tavýr sergileyen bir hükümetin Avrupa Belçika, bu azýlý katilin baðlý olduðu terör örgütünü Birliði'ne girebilme konusundaki aþýrý isteðine terörist örgütler listesinden çýkarmýþtýr. Zaten, anlam veremiyorum. Ýnþallah, dile getirmeye Belçika'nýn, uzun yýllardan beri, kasýtlý olarak, çalýþtýðým açýklamalar ýþýðýnda, bir gün, 20

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı