KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ"

Transkript

1 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

2 KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye ve giriģimcilik kültürünü yaygınlaģtırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destek sunarak, KOBĠ`lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak için çalıģır.

3 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Programın Amacı ve Gerekçesi EkonomikProgramın sorunlarının Amacıçözümünün ve Gerekçesi temel faktörü olan giriģimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaģtırılması, BaĢarılı ve sürdürülebilir iģletmelerin kurulması, GiriĢimcilik kültürünün yaygınlaģtırılması, ĠĢ GeliĢtirme Merkezlerinin kurulması ile giriģimciliğin geliģtirilmesi, Ġstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı giriģimciliğin desteklenmesi.

4 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI KAPSAMI: GiriĢimcilik Destek Programı 4 alt programdan oluģur: 1. Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi 2. ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği 3. Yeni GiriĢimci Desteği 4. ĠĢ Planı Ödülü

5 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ) Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalıģmasından oluģan eğitim programını kapsar (giriģimcilik özelliklerinin sınanması, iģ fikri egzersizleri yapılması ve iģ planı hazırlanması), Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluģlar (üniversite, ĠġKUR, meslek kuruluģu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

6 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ) AMACI: 1) Eğitim sonunda katılımcıların KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planı formatını anlamaları. 2) Katılımcıların; en kısa sürede KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planını tamamlayarak,kuracakları iģ için KOSGEB`e destek baģvurusunda bulunmalarına yardımcı olacak bilgilerin verilmesi.

7 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ) Bu destekten; Uygulamalı giriģimcilik eğitimini tamamlayarak iģini kuran giriģimciler ve ĠġGEM giriģimcileri faydalanabilir.

8 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği`ne giden yol.. o Eğitimin tamamlanması o Sertifika alınması o Taslak ĠĢ Planının tamamlanması o Teslimden önce KOSGEB yetkilileri ile gözden geçirilmesi o ĠĢletme KuruluĢu o Sertifika ile birlikte iģ planın KOSGEB`e resmen teslim edilmesi. o Kurula sunum (Uygun görülen iģ planları ) o Kurul Kararı

9 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği HĠBE Esasları = ĠĢletme KuruluĢu Makine, Ekipman, Ofis Mobilya, Yazılım, Donanım ĠĢletme Giderlerinde;Enerji, ĠletiĢim, Personel (ayda en fazla TL) Ankara Bölgesi için destek oranları: Kadın GiriĢimci için %70 Erkek GiriĢimci için %60

10 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği KREDĠ Esasları TL Yapılacak yatırımın aģağıdaki oranlarında kredi desteği verilmektedir. Kadın GiriĢimci için %70 Erkek GiriĢimci için %60 Kredi KOSGEB tarafından ödenmektedir. Banka teminatı Ģartı vardır. Ġlk 2 yıl ödeme yoktur. Sonraki 2 yılda 8 eģit taksitte ödeme yapılacaktır. Faiz yoktur.

11 Detaylı bilgi ve diğer destekler için: Destekler bölümünden; Yeni Girişimci Desteği Uygulama Esasları Dosyasını Okuyunuz.

12 ArkadaĢınızı Bize Tanıtın ArkadaĢınızın adı Medeni Durumu Nereli Nerelerde yaģamıģ Eğitimi ĠĢ tecrübesi, deneyimler, beceriler Ġlgi alanları, hobileri ĠĢ fikri

13 GENEL GĠRĠġĠMCĠLĠK TEMALARI

14 GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR? GiriĢimci pazardaki herhangi bir boģluğu görerek değerlendiren, iģ fikrini hayata geçirerek bu boģluğu dolduran kiģidir.giriģimci risk üstlenir, kaynakları bir araya getirir,.. GiriĢimcilik pazardaki fırsatların belirlenmesi ile baģlayan, kaynaklar ve girdiler kullanılarak yeni iģlerin yaratıldığı, ekonomik fırsatların refaha dönüģtürüldüğü dinamik bir süreçtir.

15 TÜRKĠYE GĠRĠġĠMCĠ BĠR ÜLKE MĠDĠR? O GiriĢimcilik kapasitesi çeģitlenmiģ ve geliģmiģ iller O GiriĢimcilik kapasitesi hızla geliģen iller O GiriĢimcilik kapasitesi yüksek ama sınırlı sektörlerde kalmıģ iller O GiriĢimcilik kapasitesi geliģen iller O GiriĢimcilik kapasitesi sınırlı geliģen iller

16 ĠġLETMELERĠN BAġARI ORANLARI Dünyada yeni kurulan iģyerlerinin ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı yaklaģık %40 dır.

17 ĠġLETMELERĠN BAġARI ORANLARI Türkiye de ilk 5 yıl sonunda iģletmelerin ayakta kalma oranı yaklaģık % 30 dur. ĠĢyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları hem dünyada hem de Türkiye de artmaktadır.

18 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Neden Buradasınız? 5N 1K Ne yapmak istiyorsunuz? Niçin yapmak istiyorsunuz? Ne zaman yapacaksınız? Nerede yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Kim ile yapacaksınız?

19 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Bugün; Özgüvenimizi ölçeceğiz, GiriĢimci miyiz sorusunu yanıtlayacağız, ĠĢ fikri nedir öğreneceğiz,

20 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Hayatımızı Planlamak; Nasıl bir hayatımın olmasını istiyorum ve bu hayatı nasıl gerçekleģtirebilirim? Plan için atılacak ilk adım, bir amacın belirlenmesidir. Ve plan uygulamaya konur Bir insanın arzu ettiği geleceğe ulaģabileceği kararları alabilmesi için önce ne istediğini bilmesi gerekir. Daha sonra amacı gerçekleģtirmek için hangi yolun izleneceğine karar verilir Unutmayalım ki; Planlı insanlar %95 baģarılıdır

21 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Kendimizi tanıyalım; Kendinizi sevmeniz, kendinizle barıģık olmanız kendi değerinizin farkında olmanız size güç verir, Sizi motive eden net ve kesin hedeflerinizin olması size güç verir, GeçmiĢteki hatalarınıza tecrübe ve eğitim gözüyle bakmanız size güç verir. Kendimizi, kendimizle ya da rakiplerimizle kıyaslamak yerine geçmiģteki kendimizle kıyaslarsak kendimizi daha güçlü hissederiz.

22 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Neyi iyi yaparım; Yeteneklerinizi gözden geçirin ve bir listesini yapın. Hiçbir yeteneğinizi atlamayın Geleceğinizi yeteneklerinizle gerçekleģtireceksiniz

23 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Gelecek hayalleriniz; ġimdi baģka bir zamana gitme zamanıdır. Arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alıp rahatlayın. Bulunduğunuz yeri ve bu odayı bırakın, geleceğe gelin. Kendinizi olmak istediğiniz ortamda dururken hayal edin.etrafınıza bakın ve nasıl bir yer olduğunu keģfetmeye çalıģın. Unutmayın ki; Hayalleriniz yeteneklerinizle gerçek olur

24 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK KiĢilik Yapınız; En hoģlandığınız ve beğendiğiniz özelliğinizi nasıl iģe dönüģtürebilirsiniz? Kendi iģinizi kurmayı düģündüren Ģey bağımsız olmaktır. ġu andaki durumunuz da yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi birleģtirip bunları uygun bir iģe dönüģtürmenin yolu var mı?

25 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Yapmaktan hoģlandığınız faaliyetler; Zamanınızı en iyi değerlendirdiğiniz, yaparken hoģlandığınız faaliyetler nelerdir? Çocukluk ve gençlik yıllarınızdaki faaliyet ve hobileriniz nelerdir?

26 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Güçlü ve Zayıf Yanlarınız; KiĢiliğinizin Güçlü ve Zayıf yanlarını içeren listesini yaptıktan sonra zayıf yanlarınızın da pozitif nitelikler olabileceğini düģünün. Geleceğinizi planlarken bazı zayıf yanlarınızın olduğunu, bunların hesaba katılması, belki de tedbir alınması gerektiğini unutmayın.

27 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Hepimizin içinde bir giriģimcilik ve kendi iģimizi kuracak becerileri var. Yıllardır ne kadar çok bilgi biriktirdiğimizi çok kolay unutuyoruz. Eğer evinizi idare etmek, aile faaliyetlerini organize etmek, aile bütçesini yönetmek gibi iģleri yapıyorsanız zaten hepiniz birer giriģimci ve zaman yönetimi uzmanısınız demektir

28 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Size yardımcı olabilecek kiģiler; Kendi iģinize baģlarken kaç kiģiyi tanıdığınız çok faydalıdır. Eski patronlar, Eski iģ arkadaģları, Aile fertleri, ArkadaĢlar, Tanıdıkların listesini yapınız, bu isimler yeni iģinize baģlarken size yardımcı olabilirler.

29 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Vizyonunuz ne? Vizyon gelecekte olmak istediğimiz yer demektir. Vizyon rüyalarımızı gerçekleģtirme iģidir. BaĢarılı olan insanlar vizyon sahibi olan insanlardır UlaĢmak için çalıģılmayan vizyon faydası olmayan bir hayaldir Dolayısı ile ne istediğimizi biliyor muyuz?

30 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Niçin yeni bir iģ kurmak istiyorum? Eğer daha basit bir hayat istiyorsanız BURADA DURUN, çünkü kendi iģinizi yapmak daha kolaya sahip olmak demek değildir. Diğer taraftan eğer bir farklılık yaratmak, meydan okumak, beraberinde korkunç bir çalıģma temposu istiyorsanız o halde

31 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Ücretli ÇalıĢanlar neden iģ kurmak istiyor? Hayalleri (%23) Bağımsızlık (%23) KarĢılık alamama (%15) Yetki kısıtlaması (%7) Daha ileri gidemeyecek olma (%6) Sektörde daha iyi bir firmanın bulunmaması (%4) Kendisinin daha baģarılı olacağına inanma (%4)

32 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI ĠĢletme Sahibi - Avantajlar Ġzlemek yerine liderlik yapmak Fikirlerini uygulama Ģansı Yaratıcılığa açık olması Yüksek kazanç beklentisi Bağımsız çalıģmak ĠĢ ortamını kontrol altında tutmak Emirler verebilmek

33 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI Ücretli ÇalıĢan - Avantajlar BelirlenmiĢ, sınırlı sorumluluklar Düzenli gelir Düzenli ve belirli çalıģma saatleri Daha belirli bir gelecek Az risk Sınırlı kontrol görevi

34 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI ĠĢletme Sahibi Dezavantajlar Uzun çalıģma saatleri GeniĢ sorumluluklar Risk almak Gelir düzensizliği Finansmanla uğraģma zorunluluğu Sürekli öğrenme gereği ĠĢleri delege edememe Ġdari ve bürokratik iģler BaĢarının çalıģanlara da bağlı olması

35 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI Ücretli ÇalıĢan- Dezavantajlar Emirleri uygulama zorunluluğu Yeteneklerin kolayca anlaģılmaması Sabit ücret Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki Yeni fikirleri kolaylıkla uygulayamama ĠĢverene bağımlılık

36 GĠRĠġĠMCĠNĠN KORKULARI VE RĠSKLERĠ Yalnızlık Stres Güvensizlik Ekonomik kriz Hayır diyememe Nakit akıģında aksama Zaman darlığı Hızlı büyüme Tedarikçilerle uğraģma MüĢteri bulamama Aile huzurunun bozulması

37 GĠRĠġĠMCĠLĠK HAKKINDA MĠTLER Girişimci doğulur, sonradan olunmaz Her insan yeni bir iş kurabilir Girişimciler kumarbazdır Sermaye en önemli girdidir Okulda başarılı olanlar, başarılı girişimci olurlar Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır

38 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR? Bir gereksinimi teģhis ederek iģ fikrine dönüģtüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari iģletme kuran kiģi ve kiģilerdir.

39 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK BaĢarılı bir giriģimci; - Uygun kiģisel özellikler, - Beceri ve deneyimler, - Kaynaklara - ĠĢ fikrine sahip olmalıdır.

40 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK 1) KiĢisel özellikler; Organizasyon yeteneği DıĢadönüklük Risk almaya yatkınlık Kararlılık Vizyonerlik Takım ruhuna yatkınlık Liderlik Esneklik

41 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK KiĢisel özellikler; - Yaptığı hatalardan ders çıkarma - Meraklı olma - Ġnsanlarla kolay iletiģim kurma - Sorunları fırsat olarak görebilme - Olaylara geniģ açıdan bakabilme - Kolay vazgeçmeme

42 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK 2) Beceri ve deneyimler; - Teknik/iĢlevsel bilgiler - Yönetim bilgileri - Planlama bilgileri - Finansman vb. konularda beceri ve deneyim sahibi olmak.

43 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Teknik ve ĠĢlevsel Bilgiler Ürün/Hizmet Tasarımı Makine-Ekipman Ġhtiyacı Malzeme Yönetimi Proje Planlama ve Kontrol Pazarlama SatıĢ Personel Yönetimi Ġdari ĠĢler Finansman Yönetimi

44 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Planlama Bilgileri ĠĢ hacminin tahmin edilmesi Fırsatların/olası sorunların belirlenmesi ĠĢin geliģme eğiliminin tahmin edilmesi ĠĢin genel stratejisinin belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi GerçekleĢen sonuçların izlenmesi Planlanan ile gerçekleģenlerin karģılaģtırılması Planlanan gelir-gider ile gerçekleģen gelir-giderin karģılaģtırılması

45 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Kaynaklar; - Zaman - Yer - Para - Hammadde - Alet, donanım - Pazar - Çevre

46 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Ġġ FĠKRĠ Kendi iģini kurma motivasyonuna sahip giriģimci için baģarının ilk koģulu baģarı potansiyeli yüksek bir iģ fikrine sahip olmaktır.

47 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme ĠĢ fikirleri 2 temel kaynaktan ortaya çıkar: GeçmiĢ deneyim, bilgi ve beceriler Piyasadaki fırsatlar

48 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme ĠĢ ve eğitim geçmiģi, bulunacak iģ fikirlerini sınırlandırmaz

49 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme Ġnsanların hayatını nasıl daha kolaylaģtırabilirim? Daha basit Daha iyi, Daha hızlı Daha ucuz

50 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme Türkiye de Ģu dönemde keģfedilmiģ ve uygulanan yaklaģık civarında iģ fikri vardır. GeliĢmiĢ ülkelerde bu sayı civarında

51 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Girişimciliğin temel kuralı, resmin bütününü görebilmektir.

52 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Ġyi bir iģ fikri nedir? ĠĢ, bir fikri satılabilir ürün veya hizmete dönüģtürmektir. Sadece bir fikre sahip olmak yeterli değildir, fikirlerin uygulamaya konulması gerekir. ĠĢ yapmayı seviyorsunuz ĠĢ yapma beceriniz var Ġnsanların ihtiyacı olan bir ürün/hizmet sunmak istiyorsunuz ĠĢ için doğru insanları tanıyorsunuz Ürün/hizmetiniz piyasada olanlardan farklı Ürün/hizmetinize ihtiyacı olan yeterince müģteri var Potansiyel müģterilerinizi biliyorsunuz

53 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ fikrini seçmek; Bildiğim ve yapabileceğim iģler neler olabilir?... ĠĢ fikrini elemek; En uygun iģ fikrini bulmak için aģağıdaki yöntemler kullanılabilinir: Fikirleri tarafsız olarak değerlendirmek. Riski hesaplamak Yapılabilir olmayan fikirleri elemek. Gerçeklerden uzaklaģmamak,

54 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ fikrinin elenmesi; Pek çok iģ fikri geliģtirebilirsiniz ancak karar vermeyi kolaylaģtırmak için en güçlü olduğuna inandığınız üçünü seçiniz

55 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Ürün yada hizmeti tanımlayın? Ürün yada hizmetin en önemli özelliğini tanımlayın? Ürün yada hizmetinizin farkı ne? Potansiyel müģteriniz kim? Pazarın büyüklüğü ne kadar? Ürün yada hizmeti hangi fiyattan satacaksınız?

56 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Bu iģi nerede yapacaksınız? Size kimler yardımcı olabilir? ĠĢe baģlamak içim ne kadar paraya ihtiyacınız var? ĠĢe baģlamak için ne kadar paranız var? Bu iģin ne riski var? Bu iģi yaparken beceri, bilgi, ekipman gerekiyor mu?

57 DOĞRU Ġġ FĠKĠRĠNĠ SEÇMEK Avantaj ve dezavantajları; Seçtiğiniz 3 iģ fikrinden her birinin avantaj ve dezavantajları belirlenmelidir.

58 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Fikir değerlendirme; Bir iģ fikrini yargılamak için en uygun yol ona farklı açılardan bakarak not vermektir. Kararınızı Verin ve Harekete Geçin!!!

59 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Ġyi bir iģ fikri nasıl bulunur? Nereden bakılarak fikir edinilir? Ne anlama gelir? Neyle baģlamalı? YaĢam kalitemi iyileģtirecek 3 ürün yada hizmet ne olabilir? ĠĢ hayatımı kolaylaģtıracak 3 ürün yada hizmet ne olabilir?

60 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK FĠKĠR ARAġTIRMA Masa baģı araģtırma Yayınlar (Dergi, gazete, kitap) Internet Saha araģtırması Gözlem (Sokakta, dinleyerek, TV, reklamlar v.s.) Dernek ve kurumlar (KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ġhracatçı Birlikleri, meslek odaları, ĠĢadamları / GiriĢimci Dernekleri Anket Yüz yüze görüģmeler

61 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Yeni bir fikir yaratma yöntemleri Eğitim Deneyim Beceriler Gözlem Beyin fırtınası Fikirler Haritası Sorun çözme Ġhtiyaç giderme Yatay düģünme SWOT

62 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Ġġ FĠKRĠNĠZĠ SINAMA Yapılabilirlik çalıģması Pazar araģtırması BaĢlangıç maliyetleri, ĠĢletme maliyetleri, SatıĢ tahminleri, Kârlılık Güvendiğiniz kiģiler Konuyla ilgili Konuyla ilgisiz (farklı bakıģ açısı) GZOT Analizi Farkınız ne?

63 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken Sorular Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder? Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif edebiliyor musunuz? Bu iģ için gerekli olan temel yetenekler nelerdir? Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim? Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı? Bu yeni ürün/hizmet için talep yaratılabilir mi?

64 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken Sorular Ürün/hizmetin temel baģarı kriteri nedir? (Bilgi, sermaye,makine, v.b) ĠĢin gerektirdiği çaba / kiģisel katkılar giriģimcinin özelliklerine uygun mu? Ne tür bir hukuki yapı tercih edilmeli? Bireysel mi, ortak bir giriģim mi? Mevcut bir iģletme mi devir alınmalı, yoksa yeniden bir iģletmemi kurmalı? ĠĢ kurmak için uygun zaman ve uygun yer tanımlandı mı?

65 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Sonuç olarak, iyi bir iģ fikri; - Ġnsanların satın almak isteyecekleri ve - ĠĢletmenin sahibi olarak giriģimcinin bilgi ve deneyim sahibi olduğu bir mal ve hizmeti sunmayı hedeflemelidir.

66 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Akılda Tutulması Gerekenler 1. ĠĢ fikrinizin tamamen orijinal veya yeni bir fikir olması gerekmiyor. 2. Diğer iģletmeler tarafından zaten yapılan iģlerin aynısını ortaya koymak akıllıca bir yaklaģım değildir. 3. Ġdeal ürün veya hizmet diğerlerinde olmayan bir özellik veya faydayı ortaya koyandır. 4. Sevdiğiniz bir iģ olmalı!

67 67 67

68 Ġġ PLANI YÖN; Nereye gideceğini bilmeyen yelkene hiçbir rüzgar yardım edemez! VĠZYON; Vizyon, bir iģletmenin gelecekte nerde olması istendiğine dair fikrin oluģturulmasıdır.

69 İŞ PLANI Ġġ PLANI NEDĠR VE HANGĠ BÖLÜMLERDEN OLUġUR?

70 İŞ PLANI Mevcut durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve ulaģılacak sonuçları gösterir. Projenin hayata geçirilmesi ile ilgili tüm unsurların detaylarıyla planlandığı ve gerçekleģtirmeye hazır hale getirildiği çalıģmadır. TamamlanmıĢ bir iģ planı, giriģimcinin rehberi ve yol haritasıdır. Aynı zamanda, finans / kredi sağlayıcılar, yatırımcılar ve potansiyel ortaklara iģin anlatılması için kullanılacak en geçerli ve gerçekçi belgedir.

71 Ġġ PLANI Neden iģ planı yazmamız gerekir? Önemli bir mali ve kiģisel riske girmeden önce, düģünülen ticari giriģimin buna değip değmeyeceğine karar vermek için. Amaçları belirlemede yönlendirici olması. Ortak olmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekmede ve mali destek bulmada etkili olması. ÇalıĢanlara, ortaklara hatta aile bireylerine yapılacak iģi anlatma ve inandırma amaçlı kullanılabilmesi.

72 Ġġ PLANI MĠSYON; Misyon, bir iģletmenin kısaca amacını açıklar Amaç: Neden bu iģletme var? Strateji ve Kapsam: Hangi iģ ve nasıl? Değerler: ĠĢletme neye inanıyor? Standart ve normlar: Hangi kurallar geçerli olacak?

73 Ġġ PLANI VĠZYON; Vizyon, bir iģletmenin gelecekte olmak istediği yerdir. Her iģletmenin bir vizyonu olmalıdır.

74 Ġġ PLANI 1. Ne iģ yapacaksınız? 2. Hedef pazarınız kim? 3. Hangi ürünü / hizmeti sunacaksınız? 4. Ürün/hizmetinizin pazardaki rakiplerinizden farkı ne olacak? 5. Rakibiniz kim/kimler? 6. Hangi tedarikçileri kullanacaksınız? 7. Hangi yasal Ģirket tipi size uygun? 8. ġirketinizi nerede kuracaksınız? 9. Ekip/ÇalıĢan ihtiyacınız ne olacak? 10. Bu iģ karlı olacak mı?

75 Ġġ PLANI (MüĢteriler, Pazar ve Ürünler) 1. Ne iģ yapacaksınız? Dükkanda Evde Lokantada 2. Hedef pazarınız kim? Ne tip müģterileri hedefleyeceksiniz? 3. Hangi ürünü / hizmeti sunacaksınız? Ürünlerinizi kendiniz mi üreteceksiniz, dıģarıdan mı tedarik edeceksiniz? MüĢteriye hangi hizmetleri sunacaksınız?

76 Ġġ PLANI (Rekabet ve Tedarikçiler) 4. Ürün/hizmetinizin rakiplerinden farkı ne olacak? MüĢteriler neden sizi tercih edecek 5. Rakipleriniz kimler? ġu anda ve gelecekte size ne tür tehlike oluģturuyorlar? 6. Hangi tedarikçileri kullanacaksınız? Hangi ürün/hizmetleri kimlerden alabilirsiniz ve seçiminizi hangi kriterlere göre yapacaksınız?

77 Ġġ PLANI (ġirket ve Yer) 7. Hangi yasal iģletme tipi size uygun? ġahıs iģletmesi mi, kuracaksınız yoksa limited Ģirket mi? 8. ĠĢletmenizi nerede kuracaksınız? Kira sözleģmesinde neleri göz önünde bulundurmalısınız? ĠĢ yeri seçiminde hangi kriterleri dikkate almalısınız?

78 Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr) 9. Ekip / çalıģan ihtiyacınız ne olacak? Sizden baģka çalıģana ihtiyaç duyacak mısınız? Ne tür yetenekte kiģilere ihtiyacınız olacak? Kaç YTL maaģ ödemeniz gerekecek? 10. Bu iģ kârlı olacak mı? Önümüzdeki bir yıl için kar-zarar tablosunu da içeren mali bütçeleme yapmalısınız.

79 Ġġ PLANI ĠĢ Planının bölümleri GiriĢimcinin Tanıtımı ĠĢin Temel Nitelikleri ĠĢletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri Örgütlenme ve Yönetim Süreçleri ĠĢletmenin Finansman Yapısının AraĢtırılması ve Tahmini Finansal Tabloların Hazırlanması

80 Ġġ PLANI 1. BÖLÜM Bu bölüm 1-2 sayfa olmalı ve okuyan kiģiye genel bilgiler vermelidir. Okuyanları diğer detaylara özendirici Ģekilde yazılmalı.. DĠKKAT GiriĢimci -KiĢisel bilgiler, iģ deneyimi, bilgi ve beceriler, eğitim durumu, iģ fikrini seçme nedenleri- ĠĢletmenin faaliyet konusu-aģırı detay yok, sade ve net ifadeler Genel olarak iģ kurma süreci planı

81 Ġġ PLANI GĠRĠġĠMCĠYE / ORTAKLARINA VE ĠġLETMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 2.3 ĠĢ Fikri ve Seçme Nedeni İş fikriniz nedir? Neden seçtiniz? Çok iyi bilmek, piyasada var olan boşluk, 2.4 ĠĢletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni İşiniz neyi gerektiriyor, ortağı var mı? 2.5 ĠĢletmenin Misyonu Kalite, devamlılık, değerler, büyüme 2.6 ĠĢletmenin Vizyonu Gelecekte nerede olmayı planlıyorsunuz? 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri İşletmenin geleceği, vizyona giden yolun basamakları 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Kısa vadeli hedeflerin birleşmesi

82 Ġġ PLANI 3. Bölüm-PAZAR ĠĢ fikrinin içinde bulunduğu sektör/alt sektörler hangileridir ve özellikleri nelerdir? ĠĢle ilgili girdi ve iģgücü piyasalarının temel özellikleri Seçilen sunum bölgesi (hedef pazar) ve bölge içinde seçilen hedef müģteri kitlesinin tanımlanması (özellikleri) Hedef bölgedeki rakipler ve özellikleri (rakip analizi) Ürün ya da hizmetler müģterilere nasıl tanıtılacak? Hangi unsurlar ön planda tutulacak?

83 Ġġ PLANI 3. Bölüm-PAZAR SatıĢ ve pazarlama için temel hedefler 1., 2. ve 3. yıl için hedeflenen bölge Hedeflenen müģteri grubunun tanımı, büyüklüğü ve harcama özellikleri Rekabet durumu, ana rakipler Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları GiriĢimcinin rakipler karģısındaki güçlü ve zayıf yanları GiriĢimcinin zayıf yanları için planlanan tedbirler Tahmini SatıĢ Planı Ġlk yıl için tahmini satıģ planı (aylık bazda, miktar olarak)* SatıĢta yıl içindeki dönemsel değiģimleri etkileyecek faktörler Ġlk yıldan sonraki satıģ tahminleri (satıģlarda nasıl bir değiģim olacak? Neden? Nasıl?)

84 Ġġ PLANI ĠLK YIL ĠÇĠN SATIġ PLANI ÜRÜN / HĠZME T AYLAR (ADAM-SAAT/ADET??) TOP LA M 84 84

85 Ġġ PLANI Ürün ya da Hizmetlerinizin SatıĢ Fiyatı Ürün/hiz met Birim maliyet Kâr SatıĢ Fiyatı Ürün ya da hizmetlerinizin satıģ fiyatını nasıl / neye göre belirleyeceksiniz? 85 85

86 Ġġ PLANI Dağıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye ulaģtırma metotları (hedef kitleye nasıl ulaģacaksınız?) ĠĢletme yeri hangi özelliklere sahip olmalı? müģterilere ulaģmak için kullanacağınız dağıtım/iletiģim kanalları Dağıtım/iletiĢim kanallarında yer alacak aracılar ve özellikleri? Ürünlerin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler Tanıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye nasıl tanıtacaksınız? Planladığınız reklam tanıtım çalıģmaları Öncelikle ulaģmak istediğiniz müģteri grubu Reklam ve tanıtım çalıģmalarına ayıracağınız bütçe Bu çalıģmalar satıģları nasıl etkileyecek? Pazardaki eğilimler, olası fırsatlar ve tehditler

87 Ġġ PLANI Yapacağınız Pazarlama ÇalıĢmalarının Aktivite Planı Pazarlama aktiviteleri / Zaman Hedef Kitle Ayrılacak bütçe

88 Ġġ PLANI Üretim iģ akıģı ve üretim planlaması ĠĢ akıģ Ģeması Alternatif metotlar ve sizin tercih ettiğiniz metot bunu seçme nedeniniz Aylık üretim planı ÜRÜN /HĠZ MET AYLAR

89 Ġġ PLANI Üretim için gerekli makine ve ekipmanlar Makine ve ekipman seçimini belirleyen özellikler Makine ekipma n Adet Marka model Fiyat Ödeme planı 89 89

90 Ġġ PLANI Üretimi Ġçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler Birim ürün için kullanılması gereken hammadde ve girdi miktarları -Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları Hammadde / malzeme Satıcı firma Birim Fiyat Açıklama Ödeme koģulları, teslimat süresi, teslimat miktarı, nakliye koģulları Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık) 90 90

91 Ġġ PLANI Üretimi için gerekli iģgücü Her bir iģ grubu için kaç kiģi gerekiyor, özellikleri ne olmalı? Nasıl temin edilecek? ĠĢgücü maliyeti (brüt ücret) ne olacak? Bu rakamlar neye göre belirlendi?

92 Ġġ PLANI Üretimi için gerekli iģyeri özellikleri ĠĢyerinde gerekli tesisat ve donanım o Elektrik tesisatı o Su tesisatı o Isınma tesisatı o Aydınlatma tesisatı o Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi o Ofis donanımı

93 Ġġ PLANI Örgütlenme ve yönetim Üretim dıģındaki temel süreçler nasıl yürütülecek? (Ġdari iģler, satın alma, pazarlama, satıģ, vb) Her biri için kaç kiģi gerekiyor, özellikleri ne olmalı? Nasıl temin edilecek? Brüt ücretler ve diğer ödemeler (komisyon, prim vb) Organizasyon Yapısı ve görev dağılımı Yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları?

94 Ġġ PLANI FĠNANS KuruluĢ aģamasında gerekli yatırım ve iģletme sermayesi ihtiyacı BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı ĠĢletme Giderleri Ġhtiyacı ĠĢletme Sermayesi Toplam yatırım ihtiyacı = sabit yatırım ihtiyacı + iģletme sermayesi

95 Ġġ PLANI 95 95

96 Ġġ PLANI FĠNANS Giderler KDV H KDV D ĠĢletme KuruluĢ Giderleri Toplam DemirbaĢlar Toplam Abonelikler, Tadilat vb. Toplam Genel Toplam 96 Ġthalat, gümrükleme giderleri, taģıma ve sigorta masrafları ve montaj giderleri 96

97 Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr) FĠNANSAL TAHMĠNLER - Nakit akıģı (Nakit Projeksiyonları) Üretim / SatıĢ Hedefleri Kârlılık Hesabı Kara geçiģ (BaĢa BaĢ Noktası) Finansal Kaynaklar Öz kaynak ve Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman

98 Ġġ PLANI ĠĢ planınızı kendiniz yazın, Planı olabildiğince kısa tutun, Hedef pazarı belirleyin, Önemli riskleri aydınlatın, Güçlü noktalarınızı vurgulayın, Tahminlerde gerçekçi olun, abartmalardan kaçının. Planda ortaya koymak istediğiniz anahtar noktaların taslağını hazırlayın, Planı düzgün bir Ģekilde organize edin ve bütün haline getirin, Planın yazımında üçüncü Ģahıs dili kullanın, Gereğinden fazla / az ayrıntıdan kaçının.

99 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARLAMA NEDĠR? -Pazarlama ürünün müģteriye ulaģtırılmasıdır. - Pazarlama değiģ-tokuģ aracılığı ile ihtiyaç ve taleplerin karģılanmasıdır. - Pazarlama, iģletme faaliyetlerinin baģarılı bir Ģekilde yürütülmesinde doğrudan etki eden yönetim fonksiyonudur. - Pazarlama değiģ-tokuģ ile müģteriye sürekli yarar sağlanmasıdır.

100 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR NERESĠDĠR? Ürün ya da hizmetin el değiģtirdiği her yer Mağaza, hal, manav, restoran, banka, ev, internet ortamı, okul, sokak

101 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) HEDEF PAZAR Toplam nüfus Satınalma gücü olan Satınalma isteği olan Ulaşabileceğimiz grup 101 Müşterilerimiz 101

102 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARIN ÖZELLĠKLERĠ Potansiyel müģteri özellikleri Pazarın büyüklüğü Satın alma gücü Rakipler (ürünler ve firmalar) belirlendikten sonra hedefler konulmalı ve pazarlama ve üretim faaliyetleri baģlamalıdır.

103 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR ARAġTIRMASI Gözlem, Sözlü veya yazılı anketler, Hazır araģtırmaların incelenmesi, Masa baģında veya pazardaki üretici, satıcı gibi firmalar ile yüz yüze yapılan görüģmeler ile yapılır.

104 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR ARAġTIRMASI Ġhtiyacı bilmek Ġhtiyacı üretmek SatıĢ

105 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) POTANSĠYEL MÜġTERĠM KĠM? Kimler? Kaç yaģındalar? YaĢ, cinsiyet, gelir, iģ? Ġhtiyaç duydukları miktar? Neye ihtiyaçları var? Nasıl ödeyecekler? Hayat stilleri, sosyal sınıfları, kiģilikleri? Nasıl alıģveriģ yapıyorlar? Sağlayacakları fayda, fırsat, kullanım? Nerede yaģıyorlar? Ġhtiyacı nerede karģılıyorlar?

106 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Detaylı Pazar AraĢtırması Ġçin: Bilgi kaynakları Ana kaynaklar (MüĢteri Tedarikçi Rakip) Tali kaynaklar (T/S/M Odaları, esnaf, banka, dernekler, danıģmanlar, üniversiteler, gazete, internet..)

107 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Ne (Ürün) Nasıl (Tanıtım) Kime (MüĢteri) Nerede (Yer) Kaça (Fiyat)

108 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Doğru sonuca ulaşmak için; * Doğru soruları sorun. * Soruları doğru sorun

109 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARI BÖLMEK Bütün tüketicilere ulaģamazsınız???? Alıcıları benzer özellikleri taģıyan küçük gruplara bölmek kaynaklarınızı verimli kullanmanızı sağlar. - YaĢa, cinsiyete, gelire göre - Coğrafi özelliklere göre - Sosyal sınıf, kiģilik özelliklerine göre - Hayat tarzına göre

110 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) 1. Çevremiz Ekonomik koģullar, pazarın büyümesi, yeni eğilimler, kanunlar,vergiler ĠĢ dünyası,tedarikçiler, sanayi Pazar ve rekabet. 2. Biz Ġnsan ve mali kaynaklar KiĢisel, sosyal konumumuz Diğer kiģisel noktalar Teknik bilgimiz, kiģisel tecrübe ve yeteneklerimiz

111 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) Rakiplerimizi tanıyor muyuz? Rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler? Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler? Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor? Ġlerde ne değiģiklikler yapabilirler?

112 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) Rakiplerimizi tanıyor muyuz? Rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler? Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler? Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor? Ġlerde ne değiģiklikler yapabilirler?

113 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) PAZAR VE Rakiplerimiz Güçlü yönler : Rakiplere kıyasla daha iyi neyi yapabiliriz Zayıf Yönler : BaĢkaları bize göre neyi daha iyi yapıyor Fırsatlar: Pazarın verdiği, sağladığı olumlu yanlar Tehditler: Pazarın taģıdığı olumsuz koģullar

114 Pazarlama Karması Hedef MüĢteriler Konumlandırma Ürün/Hizmet Ürünlerin özellik ve çeģitleri Kalite Tasarım Sunum MarkalaĢma Tanıtım SatıĢ GeliĢtirme KiĢisel SatıĢ Verimli Reklam Halkla ĠliĢkiler Fiyat Fiyat Stratejisi Liste Fiyatı Ġndirimler Yer UlaĢım Dekorasyon/Atmosfer

115 PAZARLAMA PLANI (KONUMLANDIRMA) Pazarlama Tekniği Ürün Fiyat Yer Tanıtım

116 PAZARLAMA PLANI Ürün; Hedef? Yarar? MüĢterinin fikri? Fark?

117 PAZARLAMA PLANI Fiyat; Talebin belirlediği ; Pazar tepkisini göz önünde tutar, ürün maliyetini göz önüne almaz, ürünün piyasadaki değeri fiyatı belirler. Maliyetin belirlediği ; Maliyetlerin üstüne, sabit bir kar yüzdesi eklenir.

118 PAZARLAMA PLANI Talebe göre fiyat: Daha geçerlidir, çünkü Pazar tepkisini göz önünde tutar. Talep fiyatı ürün maliyetini göz önüne almaz. Maliyetten ziyade ürünün piyasadaki kıymeti fiyatı belirler. Maliyete göre fiyat: Maliyetlerin üstüne, kar amaçlı, sabit bir yüzdenin eklenmesi ile hesaplanır. Rakiplerden benzer bir uygulama geldiği takdirde fiyatların düģmesine ve kar marjının daralmasına neden olur.

119 PAZARLAMA PLANI FĠYAT-TEK GELĠR KALEMĠ KARLIKLIK HESAPLARINA DĠKKAT!.. Satılmayı bekleyen ürün maliyettir. Kar satıģla gelir.

120 PAZARLAMA PLANI Yer; Ürün/Servis ile müģterinin doğru zamanda doğru yerde buluģması gerekir. Ürün/Servisin müģteriye ulaģması için hangi dağıtım kanallarını ya da satıģ noktalarını kullanacaksınız?

121 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Ürününüzü / Servisinizi kimse tanımıyorsa nasıl satacaksınız? Tanıtım SatıĢı : Kısa vadede satıģlarda satıģı artıģı yakalamak amaçlı yapılır. KiĢisel satıģ: Ürünün birebir müģteriye satıģıdır. Reklam: TV, gazete, dergi ile satıģ Halkla iliģkiler: MüĢteriler ile olumlu iliģkiler.

122 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) MüĢteri iģletmenizi tanımıyorsa, nasıl SĠZĠN müģteriniz olabilir? Siz müģterinizi tanımıyorsanız ONU nasıl hizmetinizden haberdar edeceksiniz?

123 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtımın Yararları Ġnsanlara varlığınızı gösterir Sunduğunuz teklifleri insanların fark etmesini sağlar SatıĢları artırır Piyasada boģluk yakalamanızı sağlar Daha rekabetçi yapar Firma adı ve marka yaratmanıza katkı yapar MüĢteri sadakatini destekler Piyasada Pazar payınızı korumanızı sağlar ĠĢletmenizle ilgili bir imaj yaratmanıza katkı yapar

124 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtım Yöntemleri Kulaktan kulağa bilgi yayma, ağ oluģturma, halkla iliģkiler ĠĢletmenin unvanı, logosu, baģlıklı kağıtları, iģ kartları Tabela, ambalaj malzemeleri BroĢürleri, afiģleri, el ilanları Yüz yüze satıģ Posta veya telefonla doğrudan pazarlama TeĢvikler, indirimler, yarıģmalar, ödüller, sponsorluklar Promosyonlar Reklam MüĢteri hizmetleri servisi

125 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtımın Formülü Dikkat çekmek Ġlgi uyandırmak Ġstek uyandırmak Harekete geçirmek

126 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) TANITIM-ĠNTERNET Ġnternet Ģu ana kadar ki satıģ Ģeklini hızla değiģtirmektedir. Tüketiciler artık oturdukları yerden binlerce ürünü tek bir tuģla araģtırmakta ve online olarak satın almaktadır. ĠĢletmelerin artık müģteri bulmak ve tutabilmek için online satıģ stratejisi geliģtirmeye ihtiyaçları vardır. E-ticaretin inceliklerini kapsayan iģ planı pazarlamanın bir parçası olmuģtur.

127 PAZARLAMA PLANI TANITIM YER ÜRÜN FĠYAT

128 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) BEġĠBĠRYERDEYSE O ARTIK SATIġTIR! Konumlandırmayı belirle Ürün/Hizmet tanımı yap Tanıtım faaliyetlerini planla Doğru Yer seçimi Fiyat stratejisini belirle

129 SATIġ PLANI SatıĢ ve satmak; Bir ürün veya hizmet sunarak, müģterilerin bir ihtiyacını gidermelerine yardımcı olmanın bir yoludur. SatıĢ faaliyetleri, firmanın iģletme ve pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır.

130 SATIġ PLANI Pazarlama döngüsünde satıģın yeri

131 SATIġ PLANI SatıĢ AĢamaları; Dikkat: MüĢterinizin dikkatini, farklı yöntemler kullanarak çekmek. Ġlgi: MüĢterinizin ihtiyaçlarına hitap ederek ürün veya hizmetinizle ilgilenmelerini sağlamak. Ġstek: Ürün veya hizmetinizi alma isteği uyandırmak. Eylem: MüĢterinin sipariģ vermesini sağlamak.

132 SATIġ PLANI Kar Sermaye Fiyat Rakipler Hedef MüĢteriler Tedarikçi Temini Tahmini SatıĢ Ürün/Hizmetler

133 SATIġ PLANI MüĢterinin gözünde ürününüzün değeri; MüĢteriye sunduğunuz değer nedir? Ürününüzün sunduğu faydalara / değerlere konsantre olun. SatıĢa odaklanmayın, ürününüzün müģterinin ihtiyaçlarını karģılamasına odaklanın. Eğer bir fayda / değer sunamıyorsanız, rekabet edebilmek için fiyatı (yani kârınızı) düģürmek zorunda kalırsınız.

134 SATIġ PLANI Fiyat Değer KarĢılaĢtırması MüĢterinin belirli bir ürünü seçme nedeni, aslında o ürünün kendisi değil, müģteriye sunduğu farklılık ve faydadır. Sunduğunuz olmalısınız ve bunu müģteriye iyi yansıtma değerden emin olmalısınız ki, duygusal ve mantıksal olarak ürününüzü almak istesin. Sunulan fayda değer, fiyattan daha önemlidir. 70/30

135 SATIġ PLANI SatıĢ için Çevre; ĠĢinize faydası olabilecek kiģilerle iletiģim kurun, Çevreniz geliģir SatıĢlarınız artar Yeni müģterilerle tanıģabilirsiniz Kimlerin sizi tanıdığı, sizin kimi tanıdığınızdan daha önemlidir.

136 SATIġ PLANI MüĢteri gözüyle ürün/servisi eleģtirmek; Ürününüzün/servisinizin müģteriyi memnun etmeyebilecek tarafları var mı? Nasıl azaltabilirsiniz? Yok edemediğiniz riskleri, ürünün sunduğu faydalarla karģılatırın. MüĢterinin riskleri ve faydaları birlikte değerlendirmesini sağlayın

137 SATIġ PLANI Hangisi daha iyi satar : Ürün mü müģteri mi? Ürünü daha önce kullanmıģ olan müģterilerin sözleri, ürünle ilgili anlattığımız her Ģeyden daha etkilidir. Reklam, Ģirketinizi, müģterinin sözleri ise ürünü tanıtır. En iyi satıģ elemanınız mutlu bir müģteridir.

138 SATIġ PLANI Önce MüĢteri... MüĢterinizi sizin ürününüze yönlendiren duygusal motivasyonu bulun. MüĢterinin ihtiyaçlarına odaklanın. MüĢterinizin lisanını kullanın. MüĢterinin önceliklerine önem verin.

139 SATIġ PLANI Sadık MüĢteri; MüĢterinin amacına odaklanın. Fayda satın. Ürünlerinizi ve çevreyi iyi tanıyın. Kaynak olun. Sözünüzde durun. Önce müģteri tatmini! Çözüm üretin. Olumlu olun.

140 SATIġ PLANI Doğru davranıģ biçimi Ġyi bir satıcı aģağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: o o o o o o o o o CoĢkulu ve güdülenmiģ Ürün bilgisi Kendini müģterinin yerine koyabilme SatıĢ becerileri Yardımsever Sorun çözücü Dürüst Olaylara olumlu yaklaģan Ġnsanlarla kolay iliģki kurabilen

141 SATIġ PLANI SATIġ PLANI YAPILIRKEN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 1. Satılacak ürün ne? 2. Günlük/aylık/yıllık ne kadar satılabilir? 3. Hangi hammadde ve hizmetlere ihtiyacım var? 4. Nerede satmalıyım? (hedef pazarım) 5. Hedef müģterilerim kim? 6. Hedeflediğim alandaki rakipler? 7. Fiyatım ne olmalı? 8. Ne kadar paraya ihtiyacım var, ne kadar kâr elde etmeliyim?

142 SATIġ PLANI SatıĢ ; Son Nokta SatıĢ yaparak para, Dost edinerek servet kazanırsınız

143 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim Nedir? Sosyal ve yaģamın temelinde bulunan bir olgu olarak insani ihtiyaçları karģılayacak mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla gerçekleģtirilen faaliyetler bütünü; yeni bir mal ya da hizmetin yaratılmasını sağlayan etkinlikler toplamıdır.

144 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim girdilerin çıktılara dönüģtürülme sürecidir. Üretim ve operasyon yönetimi; tasarımdan hammadde teminine, malzeme seçiminden makine-ekipmandan izleme-kontrol adımlarına, paketleme, depolama, taģıma, satıģ sonrası servis gibi tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve izlenmesidir.

145 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim yönetimi; tüketicilerin istekleri, girdiler, girdilerin iģlendiği süreç, süreçten elde edilen çıktılar tüketicinin tatmini

146 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Mal Üretimi SipariĢe Göre Seri Üretim Üretim ÇeĢitleri Devamlı KarıĢık Aralıklı Hizmet Üretimi Hizmetler üretilirken tüketilir. Doktorluk, Avukatlık, DanıĢmanlık, Mimarlık, Mühendislik, Eğitim v.b.hizmetleri

147 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜRÜN PLANLAMASI Ġstenilen zamanda; Ġstenilen sayıda; Ġstenen özelliklerde; Ġstenen kalitede Üretimin yapılabilmesi için finans dahil gerekli planlamanın yapılmasıdır.

148 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim ve Operasyon; Ġhtiyaçların tespiti Ġhtiyaç duyulan kaynaklar Operasyon kontrol formu

149 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim Kategorilerine Örnekler TARIMSAL ÜRETĠM; toprağı ekmek suretiyle belirli birtakım ürünler yetiģtirmektir. SANAYĠ ÜRETĠM; sanayi birtakım girdiler kullanmak suretiyle, endüstriyel ürünler meydana getirmektir. ZĠHĠNSEL ÜRETĠM; zihin gücü ve emeği harcayarak entelektüel bir ürün ya da eser meydana getirmektir. EL SANATLARI; el tezgahlarında bir yardımcı araç kullanılarak yapılan iģlerdir.

150 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ĠĢletmeler, ölçeğine ve üretimlerine bakılmaksızın aģağıdaki aģamaları yaģarlar. Temel süreçler Üretim: Hedef müģteriler için ürün ve hizmet üretmek. Pazarlama: Ürün ve hizmetlerinizin müģteri istek ve taleplerini karģıladığını anlatmak. 150 Destek Süreçler Finans ĠK Muhasebe Kalite kontrol Diğer 150

151 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretime geçerken; BaĢlangıç için hedeflenen iģletme büyüklüğüne göre üretim kapasitesinin, En uygun üretim teknolojisi ve üretim yönetiminin, Üretim Ģartlarına en uygun yerin özelliklerinin belirlenmesi gerekir.

152 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim kapasitesi; Ne kadar üretebilirsiniz?(kapasite) Ne kadar üretmelisiniz?(satın alma ve üretim tahmini)

153 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜRETĠM SĠSTEMĠ ANLAYIġI İyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede müşteriye sunabilmek. -Operasyonel kararlılık üzerine kurulu olan üretim sistemleri baģarıda süreklilik getirir. 3 temel direği aģağıdaki Ģekilde özetlenebilir: Tam zamanında üretim Sürekli ĠyileĢtirme Makine ve insan uyumu

154 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Tam zamanında üretim ve sevkiyat Talep olunca en kısa zamanda üretmek (kısa zaman: sipariģ-teslimat arasındaki zaman) Sıralı üretim (miktar ve çeģitliliğin belirli ve dengeli bir üretim sıralaması ile yapılması) Temel operasyon kuralları (çalıģan güvenliği, devam eden iģ Makine ve akıģı, standart iģ, gerekli miktarda üretim) Makine-Ġnsan uyumu insan arasındaki uyumu sağlayarak, kaliteyi üretim sırasında üreterek ve insan gücünü koruyarak düģük maliyetli yüksek kaliteli iģ çıkartmak. Sürekli ĠyileĢtirme ĠyileĢtirmenin sonu yoktur felsefesi ile hareket ederek mevcut durumun her zaman iyileģtirme amacı ile gözden geçirilmesi ve geliģtirilmesinin hedeflenmesi.

155 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON MĠNĠMUM STOK SEVĠYESĠ Yukarıdaki anlayıģla çalıģtırılan üretim sisteminde; sevkiyatlar zamanında, emniyet stokları en düģük seviyede tutulur. Gerektiği zamanda, gerektiği kalitede, gerektiği kadar ürün üretilir ve talep edilen zamanda sorunsuz olarak müģteriye teslim edilir.

156 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretilmesi düģünülen ürün / hizmet özellikleri nasıl belirlenir? Hedef müģterileri belirlemek ve tanımak ürün / hizmeti nasıl etkiler?

157 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Ürün DüĢüncesi Ekonomik ve Teknik Yapılabilirlik ÇalıĢması Üretim Süreci ve Ürün Tasarımı Yeni Ürünün Üretimi ve Pazarlanması

158 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÖRNEK ÜRETĠM SÜRECĠ Fındık YetiĢtirme Süreci Fındık YetiĢtirme Tekniğini Öğrenmek Uygun Arazi Fındık ÇeĢidi Seçimi Ekim Süreci Bakım Süreci DevĢirme Süreci Fındık DevĢirme Süreci ĠĢçileri Bulmak/AnlaĢmak/Sevk Etmek Fındık Toplama Fındıkları Çuvallamak Harman Alanına Götürmek Tartmak Fabrikaya Sevk

159 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Kalite; Kalite Nedir? En iyiyi mi üretmeliyim yoksa isteneni mi? Kalite anlayıģı size neler kazandıracaktır?

160 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Kalite kavramı; Üretimde baģarıyı yakalama MüĢteri ihtiyaçlarını karģılama MüĢteri memnuniyeti TKY ve KYS

161 ÜRETĠM ve ORGANĠZASYON Bütün parçaların doğru yere konmuģ olması demek:

162 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Organizasyon Ģeması; görevlerin organizasyon içindeki düzeyini, yerini ve bağlantılarını açıkça gösterir. Organizasyon Ģemaları, yazılı kaynaklardan daha çabuk ve anlaģılabilir biçimde örgütsel iliģkileri açıklama özelliğine sahiptir. ġemada belirtilen her bir görev için ayrı bir kiģi ataması zorunlu değildir. Bir kiģi birden fazla görev üstlenebilir.

163 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON

164 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON GÖREV TANIMLARI ġemada belirtilen her bir pozisyon için görev tanımlaması yapılmalıdır ATANACAK PERSONEL ÖZELLĠKLERĠ Görevi icra edecek kiģi / kiģilerin sahip olmaları gereken özellikler (eğitim, deneyim ve diğer kriterler) belirlenmelidir.

165 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜCRET BELĠRLEME Görev tanımı Eğitim ve deneyim seviyesi Piyasa Geçim standartları ĠĢletmenizin durumu ÇalıĢma durumu (sürekli, sezonluk, proje bazında, parttime, tam zamanlı..) PERFORMANS YÖNETĠMĠ Görev tanımı Beklentiler (Sizin ve personelin ortak geliģim beklentileri) Hedefler Değerlendirme kriterleri Değerlendirme uygulaması

166 FİNANS PLANI Finans nedir? ĠĢinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları iģinizin gerektirdiği Ģekilde kullanmaktır.

167 FİNANS PLANI Finansal Planlama nedir?

168 FİNANSAL PLANLAMA Ġġ KURMAK ĠÇĠN GEREKEN KAYNAKLAR Nakit çıkıģı gereken tüm unsurları listeleyiniz. Ġlk baģlangıçta, bir defaya mahsus yapılacak harcamalar: Makine, ekipman ve aletler ĠĢ yerinde inģaat ve dekorasyon iģleri ĠĢ kuruluģunun yasal iģlemleri Elektrik / su / doğalgaz abonelikleri BaĢlangıçta ve daha sonrasında sürekli yapılacak harcamalar Kira Hammadde ve iģletme malzemeleri Kırtasiye ve idari giderler Personel maaģları

169 FİNANSAL PLANLAMA ÖNEMLĠ!!!! Tahmini rakamları değil, Net rakamları tek tek araģtırıp ayrıntılı olarak listeleyin.

170 FİNANSAL PLANLAMA Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri Yatırım Giderleri: ĠĢin ilk kuruluģunda gereken harcamalar. ĠĢletme Giderleri: ĠĢin yürütülmesi için yapılması gereken harcamalar BaĢlangıç giderleri = Yatırım giderleri + ĠĢletme giderleri

171 FİNANSAL PLANLAMA Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri Bina ve ĠnĢaat Giderleri ĠnĢaat, Dekorasyon v.s. Donanım DemirbaĢlar, Ekipmanlar v.s. KuruluĢ giderleri Kira Personel Hammadde Elektrik, su v.s Toplam

172 FİNANSAL PLANLAMA Kira Personel giderleri Hammadde Diğer ĠĢletme Giderleri Toplam

173 FİNANS PLANI Finansal Kaynaklar; ĠĢinizi kurmak ve devam ettirmek için gereken, parayla ölçülebilen bütün değerlerdir.

174 FİNANS PLANI Finansal Kontrol nedir? Ne planlamıģtım? Sapmaların sebepleri ve düzeltici faaliyetler ġu an neredeyim? Sapma var mı?

175 FİNANSAL PLANLAMA FĠNANSAL PLANLAMA VE TAKĠP Ġhtiyaçları belirleyin. Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğuna karar verin. Finansal kaynakları araģtırın. (Aile, arkadaģlar, banka, diğer ödünç alma kaynaklar, kredi kartları) BaĢlangıçta kullanacağınız nakit miktarı önceden belirlenmelidir. SatıĢ ve giderleri tahmin edin. Planladığınız zaman içinde elde ettiğiniz gelir ve harcamaları izleyin. SatıĢ Hedefleri GerçekleĢen Sonuç Analizi Düzeltmeler

176 FİNANSAL PLANLAMA Finans planlaması ve kontrolü neden bu kadar önemli? Serbest muhasebeciniz sadece yapılmıģ iģlemlerin kayıtlarını tutar ve raporlamalarını yapar. PATRON sizsiniz! ĠĢiniz ve geleceğinizle ilgili planları siz yapacaksınız. Sonuçlarını siz yaģayacaksınız!

177 FİNANSAL PLANLAMA Finansal plan: Bir bütçenin meydana getirilmesi BaĢarılı iģletmecilik= Kar getiren iģletmecilik Kâr: Toplam gelir, toplam giderlerden fazladır. Satılan ürünün ve servis fiyatının tüm ilgili maliyeti kapsaması ile elde edilir. Belirlenen sürede vergi ödenir, kalan; NET KÂR dır.

178 FĠNANSAL PLANLAMA Maliyet Hesabı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak Türkçe - turkki KILAVUZ Finlandiya'da Girişimci Olmak Önsöz Önsöz Kendi işini kurmak, göçmenler için Finlandiya'da iş bulmanın iyi bir yoludur. Halen, bu ülkede yurtdışından gelenler tarafından kurulmuş

Detaylı

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1263. maddesine göre sigorta Ģöyle tanımlanmıģtır. Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karģılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı