KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ"

Transkript

1 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

2 KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye ve giriģimcilik kültürünü yaygınlaģtırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destek sunarak, KOBĠ`lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak için çalıģır.

3 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Programın Amacı ve Gerekçesi EkonomikProgramın sorunlarının Amacıçözümünün ve Gerekçesi temel faktörü olan giriģimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaģtırılması, BaĢarılı ve sürdürülebilir iģletmelerin kurulması, GiriĢimcilik kültürünün yaygınlaģtırılması, ĠĢ GeliĢtirme Merkezlerinin kurulması ile giriģimciliğin geliģtirilmesi, Ġstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı giriģimciliğin desteklenmesi.

4 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI KAPSAMI: GiriĢimcilik Destek Programı 4 alt programdan oluģur: 1. Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi 2. ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği 3. Yeni GiriĢimci Desteği 4. ĠĢ Planı Ödülü

5 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ) Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalıģmasından oluģan eğitim programını kapsar (giriģimcilik özelliklerinin sınanması, iģ fikri egzersizleri yapılması ve iģ planı hazırlanması), Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluģlar (üniversite, ĠġKUR, meslek kuruluģu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

6 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ) AMACI: 1) Eğitim sonunda katılımcıların KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planı formatını anlamaları. 2) Katılımcıların; en kısa sürede KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planını tamamlayarak,kuracakları iģ için KOSGEB`e destek baģvurusunda bulunmalarına yardımcı olacak bilgilerin verilmesi.

7 KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI (YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ) Bu destekten; Uygulamalı giriģimcilik eğitimini tamamlayarak iģini kuran giriģimciler ve ĠġGEM giriģimcileri faydalanabilir.

8 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği`ne giden yol.. o Eğitimin tamamlanması o Sertifika alınması o Taslak ĠĢ Planının tamamlanması o Teslimden önce KOSGEB yetkilileri ile gözden geçirilmesi o ĠĢletme KuruluĢu o Sertifika ile birlikte iģ planın KOSGEB`e resmen teslim edilmesi. o Kurula sunum (Uygun görülen iģ planları ) o Kurul Kararı

9 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği HĠBE Esasları = ĠĢletme KuruluĢu Makine, Ekipman, Ofis Mobilya, Yazılım, Donanım ĠĢletme Giderlerinde;Enerji, ĠletiĢim, Personel (ayda en fazla TL) Ankara Bölgesi için destek oranları: Kadın GiriĢimci için %70 Erkek GiriĢimci için %60

10 KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği KREDĠ Esasları TL Yapılacak yatırımın aģağıdaki oranlarında kredi desteği verilmektedir. Kadın GiriĢimci için %70 Erkek GiriĢimci için %60 Kredi KOSGEB tarafından ödenmektedir. Banka teminatı Ģartı vardır. Ġlk 2 yıl ödeme yoktur. Sonraki 2 yılda 8 eģit taksitte ödeme yapılacaktır. Faiz yoktur.

11 Detaylı bilgi ve diğer destekler için: Destekler bölümünden; Yeni Girişimci Desteği Uygulama Esasları Dosyasını Okuyunuz.

12 ArkadaĢınızı Bize Tanıtın ArkadaĢınızın adı Medeni Durumu Nereli Nerelerde yaģamıģ Eğitimi ĠĢ tecrübesi, deneyimler, beceriler Ġlgi alanları, hobileri ĠĢ fikri

13 GENEL GĠRĠġĠMCĠLĠK TEMALARI

14 GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR? GiriĢimci pazardaki herhangi bir boģluğu görerek değerlendiren, iģ fikrini hayata geçirerek bu boģluğu dolduran kiģidir.giriģimci risk üstlenir, kaynakları bir araya getirir,.. GiriĢimcilik pazardaki fırsatların belirlenmesi ile baģlayan, kaynaklar ve girdiler kullanılarak yeni iģlerin yaratıldığı, ekonomik fırsatların refaha dönüģtürüldüğü dinamik bir süreçtir.

15 TÜRKĠYE GĠRĠġĠMCĠ BĠR ÜLKE MĠDĠR? O GiriĢimcilik kapasitesi çeģitlenmiģ ve geliģmiģ iller O GiriĢimcilik kapasitesi hızla geliģen iller O GiriĢimcilik kapasitesi yüksek ama sınırlı sektörlerde kalmıģ iller O GiriĢimcilik kapasitesi geliģen iller O GiriĢimcilik kapasitesi sınırlı geliģen iller

16 ĠġLETMELERĠN BAġARI ORANLARI Dünyada yeni kurulan iģyerlerinin ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı yaklaģık %40 dır.

17 ĠġLETMELERĠN BAġARI ORANLARI Türkiye de ilk 5 yıl sonunda iģletmelerin ayakta kalma oranı yaklaģık % 30 dur. ĠĢyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları hem dünyada hem de Türkiye de artmaktadır.

18 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Neden Buradasınız? 5N 1K Ne yapmak istiyorsunuz? Niçin yapmak istiyorsunuz? Ne zaman yapacaksınız? Nerede yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Kim ile yapacaksınız?

19 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Bugün; Özgüvenimizi ölçeceğiz, GiriĢimci miyiz sorusunu yanıtlayacağız, ĠĢ fikri nedir öğreneceğiz,

20 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Hayatımızı Planlamak; Nasıl bir hayatımın olmasını istiyorum ve bu hayatı nasıl gerçekleģtirebilirim? Plan için atılacak ilk adım, bir amacın belirlenmesidir. Ve plan uygulamaya konur Bir insanın arzu ettiği geleceğe ulaģabileceği kararları alabilmesi için önce ne istediğini bilmesi gerekir. Daha sonra amacı gerçekleģtirmek için hangi yolun izleneceğine karar verilir Unutmayalım ki; Planlı insanlar %95 baģarılıdır

21 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Kendimizi tanıyalım; Kendinizi sevmeniz, kendinizle barıģık olmanız kendi değerinizin farkında olmanız size güç verir, Sizi motive eden net ve kesin hedeflerinizin olması size güç verir, GeçmiĢteki hatalarınıza tecrübe ve eğitim gözüyle bakmanız size güç verir. Kendimizi, kendimizle ya da rakiplerimizle kıyaslamak yerine geçmiģteki kendimizle kıyaslarsak kendimizi daha güçlü hissederiz.

22 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Neyi iyi yaparım; Yeteneklerinizi gözden geçirin ve bir listesini yapın. Hiçbir yeteneğinizi atlamayın Geleceğinizi yeteneklerinizle gerçekleģtireceksiniz

23 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ GELĠġTĠRME Gelecek hayalleriniz; ġimdi baģka bir zamana gitme zamanıdır. Arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alıp rahatlayın. Bulunduğunuz yeri ve bu odayı bırakın, geleceğe gelin. Kendinizi olmak istediğiniz ortamda dururken hayal edin.etrafınıza bakın ve nasıl bir yer olduğunu keģfetmeye çalıģın. Unutmayın ki; Hayalleriniz yeteneklerinizle gerçek olur

24 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK KiĢilik Yapınız; En hoģlandığınız ve beğendiğiniz özelliğinizi nasıl iģe dönüģtürebilirsiniz? Kendi iģinizi kurmayı düģündüren Ģey bağımsız olmaktır. ġu andaki durumunuz da yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi birleģtirip bunları uygun bir iģe dönüģtürmenin yolu var mı?

25 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Yapmaktan hoģlandığınız faaliyetler; Zamanınızı en iyi değerlendirdiğiniz, yaparken hoģlandığınız faaliyetler nelerdir? Çocukluk ve gençlik yıllarınızdaki faaliyet ve hobileriniz nelerdir?

26 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Güçlü ve Zayıf Yanlarınız; KiĢiliğinizin Güçlü ve Zayıf yanlarını içeren listesini yaptıktan sonra zayıf yanlarınızın da pozitif nitelikler olabileceğini düģünün. Geleceğinizi planlarken bazı zayıf yanlarınızın olduğunu, bunların hesaba katılması, belki de tedbir alınması gerektiğini unutmayın.

27 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Hepimizin içinde bir giriģimcilik ve kendi iģimizi kuracak becerileri var. Yıllardır ne kadar çok bilgi biriktirdiğimizi çok kolay unutuyoruz. Eğer evinizi idare etmek, aile faaliyetlerini organize etmek, aile bütçesini yönetmek gibi iģleri yapıyorsanız zaten hepiniz birer giriģimci ve zaman yönetimi uzmanısınız demektir

28 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Size yardımcı olabilecek kiģiler; Kendi iģinize baģlarken kaç kiģiyi tanıdığınız çok faydalıdır. Eski patronlar, Eski iģ arkadaģları, Aile fertleri, ArkadaĢlar, Tanıdıkların listesini yapınız, bu isimler yeni iģinize baģlarken size yardımcı olabilirler.

29 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Vizyonunuz ne? Vizyon gelecekte olmak istediğimiz yer demektir. Vizyon rüyalarımızı gerçekleģtirme iģidir. BaĢarılı olan insanlar vizyon sahibi olan insanlardır UlaĢmak için çalıģılmayan vizyon faydası olmayan bir hayaldir Dolayısı ile ne istediğimizi biliyor muyuz?

30 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Niçin yeni bir iģ kurmak istiyorum? Eğer daha basit bir hayat istiyorsanız BURADA DURUN, çünkü kendi iģinizi yapmak daha kolaya sahip olmak demek değildir. Diğer taraftan eğer bir farklılık yaratmak, meydan okumak, beraberinde korkunç bir çalıģma temposu istiyorsanız o halde

31 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Ücretli ÇalıĢanlar neden iģ kurmak istiyor? Hayalleri (%23) Bağımsızlık (%23) KarĢılık alamama (%15) Yetki kısıtlaması (%7) Daha ileri gidemeyecek olma (%6) Sektörde daha iyi bir firmanın bulunmaması (%4) Kendisinin daha baģarılı olacağına inanma (%4)

32 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI ĠĢletme Sahibi - Avantajlar Ġzlemek yerine liderlik yapmak Fikirlerini uygulama Ģansı Yaratıcılığa açık olması Yüksek kazanç beklentisi Bağımsız çalıģmak ĠĢ ortamını kontrol altında tutmak Emirler verebilmek

33 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI Ücretli ÇalıĢan - Avantajlar BelirlenmiĢ, sınırlı sorumluluklar Düzenli gelir Düzenli ve belirli çalıģma saatleri Daha belirli bir gelecek Az risk Sınırlı kontrol görevi

34 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI ĠĢletme Sahibi Dezavantajlar Uzun çalıģma saatleri GeniĢ sorumluluklar Risk almak Gelir düzensizliği Finansmanla uğraģma zorunluluğu Sürekli öğrenme gereği ĠĢleri delege edememe Ġdari ve bürokratik iģler BaĢarının çalıģanlara da bağlı olması

35 ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN KARġILAġTIRILMASI Ücretli ÇalıĢan- Dezavantajlar Emirleri uygulama zorunluluğu Yeteneklerin kolayca anlaģılmaması Sabit ücret Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki Yeni fikirleri kolaylıkla uygulayamama ĠĢverene bağımlılık

36 GĠRĠġĠMCĠNĠN KORKULARI VE RĠSKLERĠ Yalnızlık Stres Güvensizlik Ekonomik kriz Hayır diyememe Nakit akıģında aksama Zaman darlığı Hızlı büyüme Tedarikçilerle uğraģma MüĢteri bulamama Aile huzurunun bozulması

37 GĠRĠġĠMCĠLĠK HAKKINDA MĠTLER Girişimci doğulur, sonradan olunmaz Her insan yeni bir iş kurabilir Girişimciler kumarbazdır Sermaye en önemli girdidir Okulda başarılı olanlar, başarılı girişimci olurlar Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır

38 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR? Bir gereksinimi teģhis ederek iģ fikrine dönüģtüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari iģletme kuran kiģi ve kiģilerdir.

39 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK BaĢarılı bir giriģimci; - Uygun kiģisel özellikler, - Beceri ve deneyimler, - Kaynaklara - ĠĢ fikrine sahip olmalıdır.

40 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK 1) KiĢisel özellikler; Organizasyon yeteneği DıĢadönüklük Risk almaya yatkınlık Kararlılık Vizyonerlik Takım ruhuna yatkınlık Liderlik Esneklik

41 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK KiĢisel özellikler; - Yaptığı hatalardan ders çıkarma - Meraklı olma - Ġnsanlarla kolay iletiģim kurma - Sorunları fırsat olarak görebilme - Olaylara geniģ açıdan bakabilme - Kolay vazgeçmeme

42 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK 2) Beceri ve deneyimler; - Teknik/iĢlevsel bilgiler - Yönetim bilgileri - Planlama bilgileri - Finansman vb. konularda beceri ve deneyim sahibi olmak.

43 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Teknik ve ĠĢlevsel Bilgiler Ürün/Hizmet Tasarımı Makine-Ekipman Ġhtiyacı Malzeme Yönetimi Proje Planlama ve Kontrol Pazarlama SatıĢ Personel Yönetimi Ġdari ĠĢler Finansman Yönetimi

44 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Planlama Bilgileri ĠĢ hacminin tahmin edilmesi Fırsatların/olası sorunların belirlenmesi ĠĢin geliģme eğiliminin tahmin edilmesi ĠĢin genel stratejisinin belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi GerçekleĢen sonuçların izlenmesi Planlanan ile gerçekleģenlerin karģılaģtırılması Planlanan gelir-gider ile gerçekleģen gelir-giderin karģılaģtırılması

45 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Kaynaklar; - Zaman - Yer - Para - Hammadde - Alet, donanım - Pazar - Çevre

46 ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK Ġġ FĠKRĠ Kendi iģini kurma motivasyonuna sahip giriģimci için baģarının ilk koģulu baģarı potansiyeli yüksek bir iģ fikrine sahip olmaktır.

47 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme ĠĢ fikirleri 2 temel kaynaktan ortaya çıkar: GeçmiĢ deneyim, bilgi ve beceriler Piyasadaki fırsatlar

48 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme ĠĢ ve eğitim geçmiģi, bulunacak iģ fikirlerini sınırlandırmaz

49 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme Ġnsanların hayatını nasıl daha kolaylaģtırabilirim? Daha basit Daha iyi, Daha hızlı Daha ucuz

50 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme Türkiye de Ģu dönemde keģfedilmiģ ve uygulanan yaklaģık civarında iģ fikri vardır. GeliĢmiĢ ülkelerde bu sayı civarında

51 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Girişimciliğin temel kuralı, resmin bütününü görebilmektir.

52 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Ġyi bir iģ fikri nedir? ĠĢ, bir fikri satılabilir ürün veya hizmete dönüģtürmektir. Sadece bir fikre sahip olmak yeterli değildir, fikirlerin uygulamaya konulması gerekir. ĠĢ yapmayı seviyorsunuz ĠĢ yapma beceriniz var Ġnsanların ihtiyacı olan bir ürün/hizmet sunmak istiyorsunuz ĠĢ için doğru insanları tanıyorsunuz Ürün/hizmetiniz piyasada olanlardan farklı Ürün/hizmetinize ihtiyacı olan yeterince müģteri var Potansiyel müģterilerinizi biliyorsunuz

53 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ fikrini seçmek; Bildiğim ve yapabileceğim iģler neler olabilir?... ĠĢ fikrini elemek; En uygun iģ fikrini bulmak için aģağıdaki yöntemler kullanılabilinir: Fikirleri tarafsız olarak değerlendirmek. Riski hesaplamak Yapılabilir olmayan fikirleri elemek. Gerçeklerden uzaklaģmamak,

54 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK ĠĢ fikrinin elenmesi; Pek çok iģ fikri geliģtirebilirsiniz ancak karar vermeyi kolaylaģtırmak için en güçlü olduğuna inandığınız üçünü seçiniz

55 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Ürün yada hizmeti tanımlayın? Ürün yada hizmetin en önemli özelliğini tanımlayın? Ürün yada hizmetinizin farkı ne? Potansiyel müģteriniz kim? Pazarın büyüklüğü ne kadar? Ürün yada hizmeti hangi fiyattan satacaksınız?

56 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Bu iģi nerede yapacaksınız? Size kimler yardımcı olabilir? ĠĢe baģlamak içim ne kadar paraya ihtiyacınız var? ĠĢe baģlamak için ne kadar paranız var? Bu iģin ne riski var? Bu iģi yaparken beceri, bilgi, ekipman gerekiyor mu?

57 DOĞRU Ġġ FĠKĠRĠNĠ SEÇMEK Avantaj ve dezavantajları; Seçtiğiniz 3 iģ fikrinden her birinin avantaj ve dezavantajları belirlenmelidir.

58 DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK Fikir değerlendirme; Bir iģ fikrini yargılamak için en uygun yol ona farklı açılardan bakarak not vermektir. Kararınızı Verin ve Harekete Geçin!!!

59 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Ġyi bir iģ fikri nasıl bulunur? Nereden bakılarak fikir edinilir? Ne anlama gelir? Neyle baģlamalı? YaĢam kalitemi iyileģtirecek 3 ürün yada hizmet ne olabilir? ĠĢ hayatımı kolaylaģtıracak 3 ürün yada hizmet ne olabilir?

60 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK FĠKĠR ARAġTIRMA Masa baģı araģtırma Yayınlar (Dergi, gazete, kitap) Internet Saha araģtırması Gözlem (Sokakta, dinleyerek, TV, reklamlar v.s.) Dernek ve kurumlar (KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ġhracatçı Birlikleri, meslek odaları, ĠĢadamları / GiriĢimci Dernekleri Anket Yüz yüze görüģmeler

61 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Yeni bir fikir yaratma yöntemleri Eğitim Deneyim Beceriler Gözlem Beyin fırtınası Fikirler Haritası Sorun çözme Ġhtiyaç giderme Yatay düģünme SWOT

62 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Ġġ FĠKRĠNĠZĠ SINAMA Yapılabilirlik çalıģması Pazar araģtırması BaĢlangıç maliyetleri, ĠĢletme maliyetleri, SatıĢ tahminleri, Kârlılık Güvendiğiniz kiģiler Konuyla ilgili Konuyla ilgisiz (farklı bakıģ açısı) GZOT Analizi Farkınız ne?

63 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken Sorular Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder? Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif edebiliyor musunuz? Bu iģ için gerekli olan temel yetenekler nelerdir? Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim? Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı? Bu yeni ürün/hizmet için talep yaratılabilir mi?

64 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken Sorular Ürün/hizmetin temel baģarı kriteri nedir? (Bilgi, sermaye,makine, v.b) ĠĢin gerektirdiği çaba / kiģisel katkılar giriģimcinin özelliklerine uygun mu? Ne tür bir hukuki yapı tercih edilmeli? Bireysel mi, ortak bir giriģim mi? Mevcut bir iģletme mi devir alınmalı, yoksa yeniden bir iģletmemi kurmalı? ĠĢ kurmak için uygun zaman ve uygun yer tanımlandı mı?

65 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Sonuç olarak, iyi bir iģ fikri; - Ġnsanların satın almak isteyecekleri ve - ĠĢletmenin sahibi olarak giriģimcinin bilgi ve deneyim sahibi olduğu bir mal ve hizmeti sunmayı hedeflemelidir.

66 DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK Akılda Tutulması Gerekenler 1. ĠĢ fikrinizin tamamen orijinal veya yeni bir fikir olması gerekmiyor. 2. Diğer iģletmeler tarafından zaten yapılan iģlerin aynısını ortaya koymak akıllıca bir yaklaģım değildir. 3. Ġdeal ürün veya hizmet diğerlerinde olmayan bir özellik veya faydayı ortaya koyandır. 4. Sevdiğiniz bir iģ olmalı!

67 67 67

68 Ġġ PLANI YÖN; Nereye gideceğini bilmeyen yelkene hiçbir rüzgar yardım edemez! VĠZYON; Vizyon, bir iģletmenin gelecekte nerde olması istendiğine dair fikrin oluģturulmasıdır.

69 İŞ PLANI Ġġ PLANI NEDĠR VE HANGĠ BÖLÜMLERDEN OLUġUR?

70 İŞ PLANI Mevcut durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve ulaģılacak sonuçları gösterir. Projenin hayata geçirilmesi ile ilgili tüm unsurların detaylarıyla planlandığı ve gerçekleģtirmeye hazır hale getirildiği çalıģmadır. TamamlanmıĢ bir iģ planı, giriģimcinin rehberi ve yol haritasıdır. Aynı zamanda, finans / kredi sağlayıcılar, yatırımcılar ve potansiyel ortaklara iģin anlatılması için kullanılacak en geçerli ve gerçekçi belgedir.

71 Ġġ PLANI Neden iģ planı yazmamız gerekir? Önemli bir mali ve kiģisel riske girmeden önce, düģünülen ticari giriģimin buna değip değmeyeceğine karar vermek için. Amaçları belirlemede yönlendirici olması. Ortak olmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekmede ve mali destek bulmada etkili olması. ÇalıĢanlara, ortaklara hatta aile bireylerine yapılacak iģi anlatma ve inandırma amaçlı kullanılabilmesi.

72 Ġġ PLANI MĠSYON; Misyon, bir iģletmenin kısaca amacını açıklar Amaç: Neden bu iģletme var? Strateji ve Kapsam: Hangi iģ ve nasıl? Değerler: ĠĢletme neye inanıyor? Standart ve normlar: Hangi kurallar geçerli olacak?

73 Ġġ PLANI VĠZYON; Vizyon, bir iģletmenin gelecekte olmak istediği yerdir. Her iģletmenin bir vizyonu olmalıdır.

74 Ġġ PLANI 1. Ne iģ yapacaksınız? 2. Hedef pazarınız kim? 3. Hangi ürünü / hizmeti sunacaksınız? 4. Ürün/hizmetinizin pazardaki rakiplerinizden farkı ne olacak? 5. Rakibiniz kim/kimler? 6. Hangi tedarikçileri kullanacaksınız? 7. Hangi yasal Ģirket tipi size uygun? 8. ġirketinizi nerede kuracaksınız? 9. Ekip/ÇalıĢan ihtiyacınız ne olacak? 10. Bu iģ karlı olacak mı?

75 Ġġ PLANI (MüĢteriler, Pazar ve Ürünler) 1. Ne iģ yapacaksınız? Dükkanda Evde Lokantada 2. Hedef pazarınız kim? Ne tip müģterileri hedefleyeceksiniz? 3. Hangi ürünü / hizmeti sunacaksınız? Ürünlerinizi kendiniz mi üreteceksiniz, dıģarıdan mı tedarik edeceksiniz? MüĢteriye hangi hizmetleri sunacaksınız?

76 Ġġ PLANI (Rekabet ve Tedarikçiler) 4. Ürün/hizmetinizin rakiplerinden farkı ne olacak? MüĢteriler neden sizi tercih edecek 5. Rakipleriniz kimler? ġu anda ve gelecekte size ne tür tehlike oluģturuyorlar? 6. Hangi tedarikçileri kullanacaksınız? Hangi ürün/hizmetleri kimlerden alabilirsiniz ve seçiminizi hangi kriterlere göre yapacaksınız?

77 Ġġ PLANI (ġirket ve Yer) 7. Hangi yasal iģletme tipi size uygun? ġahıs iģletmesi mi, kuracaksınız yoksa limited Ģirket mi? 8. ĠĢletmenizi nerede kuracaksınız? Kira sözleģmesinde neleri göz önünde bulundurmalısınız? ĠĢ yeri seçiminde hangi kriterleri dikkate almalısınız?

78 Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr) 9. Ekip / çalıģan ihtiyacınız ne olacak? Sizden baģka çalıģana ihtiyaç duyacak mısınız? Ne tür yetenekte kiģilere ihtiyacınız olacak? Kaç YTL maaģ ödemeniz gerekecek? 10. Bu iģ kârlı olacak mı? Önümüzdeki bir yıl için kar-zarar tablosunu da içeren mali bütçeleme yapmalısınız.

79 Ġġ PLANI ĠĢ Planının bölümleri GiriĢimcinin Tanıtımı ĠĢin Temel Nitelikleri ĠĢletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri Örgütlenme ve Yönetim Süreçleri ĠĢletmenin Finansman Yapısının AraĢtırılması ve Tahmini Finansal Tabloların Hazırlanması

80 Ġġ PLANI 1. BÖLÜM Bu bölüm 1-2 sayfa olmalı ve okuyan kiģiye genel bilgiler vermelidir. Okuyanları diğer detaylara özendirici Ģekilde yazılmalı.. DĠKKAT GiriĢimci -KiĢisel bilgiler, iģ deneyimi, bilgi ve beceriler, eğitim durumu, iģ fikrini seçme nedenleri- ĠĢletmenin faaliyet konusu-aģırı detay yok, sade ve net ifadeler Genel olarak iģ kurma süreci planı

81 Ġġ PLANI GĠRĠġĠMCĠYE / ORTAKLARINA VE ĠġLETMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 2.3 ĠĢ Fikri ve Seçme Nedeni İş fikriniz nedir? Neden seçtiniz? Çok iyi bilmek, piyasada var olan boşluk, 2.4 ĠĢletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni İşiniz neyi gerektiriyor, ortağı var mı? 2.5 ĠĢletmenin Misyonu Kalite, devamlılık, değerler, büyüme 2.6 ĠĢletmenin Vizyonu Gelecekte nerede olmayı planlıyorsunuz? 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri İşletmenin geleceği, vizyona giden yolun basamakları 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Kısa vadeli hedeflerin birleşmesi

82 Ġġ PLANI 3. Bölüm-PAZAR ĠĢ fikrinin içinde bulunduğu sektör/alt sektörler hangileridir ve özellikleri nelerdir? ĠĢle ilgili girdi ve iģgücü piyasalarının temel özellikleri Seçilen sunum bölgesi (hedef pazar) ve bölge içinde seçilen hedef müģteri kitlesinin tanımlanması (özellikleri) Hedef bölgedeki rakipler ve özellikleri (rakip analizi) Ürün ya da hizmetler müģterilere nasıl tanıtılacak? Hangi unsurlar ön planda tutulacak?

83 Ġġ PLANI 3. Bölüm-PAZAR SatıĢ ve pazarlama için temel hedefler 1., 2. ve 3. yıl için hedeflenen bölge Hedeflenen müģteri grubunun tanımı, büyüklüğü ve harcama özellikleri Rekabet durumu, ana rakipler Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları GiriĢimcinin rakipler karģısındaki güçlü ve zayıf yanları GiriĢimcinin zayıf yanları için planlanan tedbirler Tahmini SatıĢ Planı Ġlk yıl için tahmini satıģ planı (aylık bazda, miktar olarak)* SatıĢta yıl içindeki dönemsel değiģimleri etkileyecek faktörler Ġlk yıldan sonraki satıģ tahminleri (satıģlarda nasıl bir değiģim olacak? Neden? Nasıl?)

84 Ġġ PLANI ĠLK YIL ĠÇĠN SATIġ PLANI ÜRÜN / HĠZME T AYLAR (ADAM-SAAT/ADET??) TOP LA M 84 84

85 Ġġ PLANI Ürün ya da Hizmetlerinizin SatıĢ Fiyatı Ürün/hiz met Birim maliyet Kâr SatıĢ Fiyatı Ürün ya da hizmetlerinizin satıģ fiyatını nasıl / neye göre belirleyeceksiniz? 85 85

86 Ġġ PLANI Dağıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye ulaģtırma metotları (hedef kitleye nasıl ulaģacaksınız?) ĠĢletme yeri hangi özelliklere sahip olmalı? müģterilere ulaģmak için kullanacağınız dağıtım/iletiģim kanalları Dağıtım/iletiĢim kanallarında yer alacak aracılar ve özellikleri? Ürünlerin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler Tanıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye nasıl tanıtacaksınız? Planladığınız reklam tanıtım çalıģmaları Öncelikle ulaģmak istediğiniz müģteri grubu Reklam ve tanıtım çalıģmalarına ayıracağınız bütçe Bu çalıģmalar satıģları nasıl etkileyecek? Pazardaki eğilimler, olası fırsatlar ve tehditler

87 Ġġ PLANI Yapacağınız Pazarlama ÇalıĢmalarının Aktivite Planı Pazarlama aktiviteleri / Zaman Hedef Kitle Ayrılacak bütçe

88 Ġġ PLANI Üretim iģ akıģı ve üretim planlaması ĠĢ akıģ Ģeması Alternatif metotlar ve sizin tercih ettiğiniz metot bunu seçme nedeniniz Aylık üretim planı ÜRÜN /HĠZ MET AYLAR

89 Ġġ PLANI Üretim için gerekli makine ve ekipmanlar Makine ve ekipman seçimini belirleyen özellikler Makine ekipma n Adet Marka model Fiyat Ödeme planı 89 89

90 Ġġ PLANI Üretimi Ġçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler Birim ürün için kullanılması gereken hammadde ve girdi miktarları -Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları Hammadde / malzeme Satıcı firma Birim Fiyat Açıklama Ödeme koģulları, teslimat süresi, teslimat miktarı, nakliye koģulları Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık) 90 90

91 Ġġ PLANI Üretimi için gerekli iģgücü Her bir iģ grubu için kaç kiģi gerekiyor, özellikleri ne olmalı? Nasıl temin edilecek? ĠĢgücü maliyeti (brüt ücret) ne olacak? Bu rakamlar neye göre belirlendi?

92 Ġġ PLANI Üretimi için gerekli iģyeri özellikleri ĠĢyerinde gerekli tesisat ve donanım o Elektrik tesisatı o Su tesisatı o Isınma tesisatı o Aydınlatma tesisatı o Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi o Ofis donanımı

93 Ġġ PLANI Örgütlenme ve yönetim Üretim dıģındaki temel süreçler nasıl yürütülecek? (Ġdari iģler, satın alma, pazarlama, satıģ, vb) Her biri için kaç kiģi gerekiyor, özellikleri ne olmalı? Nasıl temin edilecek? Brüt ücretler ve diğer ödemeler (komisyon, prim vb) Organizasyon Yapısı ve görev dağılımı Yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları?

94 Ġġ PLANI FĠNANS KuruluĢ aģamasında gerekli yatırım ve iģletme sermayesi ihtiyacı BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı ĠĢletme Giderleri Ġhtiyacı ĠĢletme Sermayesi Toplam yatırım ihtiyacı = sabit yatırım ihtiyacı + iģletme sermayesi

95 Ġġ PLANI 95 95

96 Ġġ PLANI FĠNANS Giderler KDV H KDV D ĠĢletme KuruluĢ Giderleri Toplam DemirbaĢlar Toplam Abonelikler, Tadilat vb. Toplam Genel Toplam 96 Ġthalat, gümrükleme giderleri, taģıma ve sigorta masrafları ve montaj giderleri 96

97 Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr) FĠNANSAL TAHMĠNLER - Nakit akıģı (Nakit Projeksiyonları) Üretim / SatıĢ Hedefleri Kârlılık Hesabı Kara geçiģ (BaĢa BaĢ Noktası) Finansal Kaynaklar Öz kaynak ve Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman

98 Ġġ PLANI ĠĢ planınızı kendiniz yazın, Planı olabildiğince kısa tutun, Hedef pazarı belirleyin, Önemli riskleri aydınlatın, Güçlü noktalarınızı vurgulayın, Tahminlerde gerçekçi olun, abartmalardan kaçının. Planda ortaya koymak istediğiniz anahtar noktaların taslağını hazırlayın, Planı düzgün bir Ģekilde organize edin ve bütün haline getirin, Planın yazımında üçüncü Ģahıs dili kullanın, Gereğinden fazla / az ayrıntıdan kaçının.

99 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARLAMA NEDĠR? -Pazarlama ürünün müģteriye ulaģtırılmasıdır. - Pazarlama değiģ-tokuģ aracılığı ile ihtiyaç ve taleplerin karģılanmasıdır. - Pazarlama, iģletme faaliyetlerinin baģarılı bir Ģekilde yürütülmesinde doğrudan etki eden yönetim fonksiyonudur. - Pazarlama değiģ-tokuģ ile müģteriye sürekli yarar sağlanmasıdır.

100 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR NERESĠDĠR? Ürün ya da hizmetin el değiģtirdiği her yer Mağaza, hal, manav, restoran, banka, ev, internet ortamı, okul, sokak

101 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) HEDEF PAZAR Toplam nüfus Satınalma gücü olan Satınalma isteği olan Ulaşabileceğimiz grup 101 Müşterilerimiz 101

102 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARIN ÖZELLĠKLERĠ Potansiyel müģteri özellikleri Pazarın büyüklüğü Satın alma gücü Rakipler (ürünler ve firmalar) belirlendikten sonra hedefler konulmalı ve pazarlama ve üretim faaliyetleri baģlamalıdır.

103 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR ARAġTIRMASI Gözlem, Sözlü veya yazılı anketler, Hazır araģtırmaların incelenmesi, Masa baģında veya pazardaki üretici, satıcı gibi firmalar ile yüz yüze yapılan görüģmeler ile yapılır.

104 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZAR ARAġTIRMASI Ġhtiyacı bilmek Ġhtiyacı üretmek SatıĢ

105 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) POTANSĠYEL MÜġTERĠM KĠM? Kimler? Kaç yaģındalar? YaĢ, cinsiyet, gelir, iģ? Ġhtiyaç duydukları miktar? Neye ihtiyaçları var? Nasıl ödeyecekler? Hayat stilleri, sosyal sınıfları, kiģilikleri? Nasıl alıģveriģ yapıyorlar? Sağlayacakları fayda, fırsat, kullanım? Nerede yaģıyorlar? Ġhtiyacı nerede karģılıyorlar?

106 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Detaylı Pazar AraĢtırması Ġçin: Bilgi kaynakları Ana kaynaklar (MüĢteri Tedarikçi Rakip) Tali kaynaklar (T/S/M Odaları, esnaf, banka, dernekler, danıģmanlar, üniversiteler, gazete, internet..)

107 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Ne (Ürün) Nasıl (Tanıtım) Kime (MüĢteri) Nerede (Yer) Kaça (Fiyat)

108 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) Doğru sonuca ulaşmak için; * Doğru soruları sorun. * Soruları doğru sorun

109 PAZARLAMA PLANI (PAZAR) PAZARI BÖLMEK Bütün tüketicilere ulaģamazsınız???? Alıcıları benzer özellikleri taģıyan küçük gruplara bölmek kaynaklarınızı verimli kullanmanızı sağlar. - YaĢa, cinsiyete, gelire göre - Coğrafi özelliklere göre - Sosyal sınıf, kiģilik özelliklerine göre - Hayat tarzına göre

110 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) 1. Çevremiz Ekonomik koģullar, pazarın büyümesi, yeni eğilimler, kanunlar,vergiler ĠĢ dünyası,tedarikçiler, sanayi Pazar ve rekabet. 2. Biz Ġnsan ve mali kaynaklar KiĢisel, sosyal konumumuz Diğer kiģisel noktalar Teknik bilgimiz, kiģisel tecrübe ve yeteneklerimiz

111 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) Rakiplerimizi tanıyor muyuz? Rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler? Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler? Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor? Ġlerde ne değiģiklikler yapabilirler?

112 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) Rakiplerimizi tanıyor muyuz? Rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler? Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler? Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor? Ġlerde ne değiģiklikler yapabilirler?

113 PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA STRATEJĠSĠ) PAZAR VE Rakiplerimiz Güçlü yönler : Rakiplere kıyasla daha iyi neyi yapabiliriz Zayıf Yönler : BaĢkaları bize göre neyi daha iyi yapıyor Fırsatlar: Pazarın verdiği, sağladığı olumlu yanlar Tehditler: Pazarın taģıdığı olumsuz koģullar

114 Pazarlama Karması Hedef MüĢteriler Konumlandırma Ürün/Hizmet Ürünlerin özellik ve çeģitleri Kalite Tasarım Sunum MarkalaĢma Tanıtım SatıĢ GeliĢtirme KiĢisel SatıĢ Verimli Reklam Halkla ĠliĢkiler Fiyat Fiyat Stratejisi Liste Fiyatı Ġndirimler Yer UlaĢım Dekorasyon/Atmosfer

115 PAZARLAMA PLANI (KONUMLANDIRMA) Pazarlama Tekniği Ürün Fiyat Yer Tanıtım

116 PAZARLAMA PLANI Ürün; Hedef? Yarar? MüĢterinin fikri? Fark?

117 PAZARLAMA PLANI Fiyat; Talebin belirlediği ; Pazar tepkisini göz önünde tutar, ürün maliyetini göz önüne almaz, ürünün piyasadaki değeri fiyatı belirler. Maliyetin belirlediği ; Maliyetlerin üstüne, sabit bir kar yüzdesi eklenir.

118 PAZARLAMA PLANI Talebe göre fiyat: Daha geçerlidir, çünkü Pazar tepkisini göz önünde tutar. Talep fiyatı ürün maliyetini göz önüne almaz. Maliyetten ziyade ürünün piyasadaki kıymeti fiyatı belirler. Maliyete göre fiyat: Maliyetlerin üstüne, kar amaçlı, sabit bir yüzdenin eklenmesi ile hesaplanır. Rakiplerden benzer bir uygulama geldiği takdirde fiyatların düģmesine ve kar marjının daralmasına neden olur.

119 PAZARLAMA PLANI FĠYAT-TEK GELĠR KALEMĠ KARLIKLIK HESAPLARINA DĠKKAT!.. Satılmayı bekleyen ürün maliyettir. Kar satıģla gelir.

120 PAZARLAMA PLANI Yer; Ürün/Servis ile müģterinin doğru zamanda doğru yerde buluģması gerekir. Ürün/Servisin müģteriye ulaģması için hangi dağıtım kanallarını ya da satıģ noktalarını kullanacaksınız?

121 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Ürününüzü / Servisinizi kimse tanımıyorsa nasıl satacaksınız? Tanıtım SatıĢı : Kısa vadede satıģlarda satıģı artıģı yakalamak amaçlı yapılır. KiĢisel satıģ: Ürünün birebir müģteriye satıģıdır. Reklam: TV, gazete, dergi ile satıģ Halkla iliģkiler: MüĢteriler ile olumlu iliģkiler.

122 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) MüĢteri iģletmenizi tanımıyorsa, nasıl SĠZĠN müģteriniz olabilir? Siz müģterinizi tanımıyorsanız ONU nasıl hizmetinizden haberdar edeceksiniz?

123 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtımın Yararları Ġnsanlara varlığınızı gösterir Sunduğunuz teklifleri insanların fark etmesini sağlar SatıĢları artırır Piyasada boģluk yakalamanızı sağlar Daha rekabetçi yapar Firma adı ve marka yaratmanıza katkı yapar MüĢteri sadakatini destekler Piyasada Pazar payınızı korumanızı sağlar ĠĢletmenizle ilgili bir imaj yaratmanıza katkı yapar

124 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtım Yöntemleri Kulaktan kulağa bilgi yayma, ağ oluģturma, halkla iliģkiler ĠĢletmenin unvanı, logosu, baģlıklı kağıtları, iģ kartları Tabela, ambalaj malzemeleri BroĢürleri, afiģleri, el ilanları Yüz yüze satıģ Posta veya telefonla doğrudan pazarlama TeĢvikler, indirimler, yarıģmalar, ödüller, sponsorluklar Promosyonlar Reklam MüĢteri hizmetleri servisi

125 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) Tanıtımın Formülü Dikkat çekmek Ġlgi uyandırmak Ġstek uyandırmak Harekete geçirmek

126 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) TANITIM-ĠNTERNET Ġnternet Ģu ana kadar ki satıģ Ģeklini hızla değiģtirmektedir. Tüketiciler artık oturdukları yerden binlerce ürünü tek bir tuģla araģtırmakta ve online olarak satın almaktadır. ĠĢletmelerin artık müģteri bulmak ve tutabilmek için online satıģ stratejisi geliģtirmeye ihtiyaçları vardır. E-ticaretin inceliklerini kapsayan iģ planı pazarlamanın bir parçası olmuģtur.

127 PAZARLAMA PLANI TANITIM YER ÜRÜN FĠYAT

128 PAZARLAMA PLANI (TANITIM) BEġĠBĠRYERDEYSE O ARTIK SATIġTIR! Konumlandırmayı belirle Ürün/Hizmet tanımı yap Tanıtım faaliyetlerini planla Doğru Yer seçimi Fiyat stratejisini belirle

129 SATIġ PLANI SatıĢ ve satmak; Bir ürün veya hizmet sunarak, müģterilerin bir ihtiyacını gidermelerine yardımcı olmanın bir yoludur. SatıĢ faaliyetleri, firmanın iģletme ve pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır.

130 SATIġ PLANI Pazarlama döngüsünde satıģın yeri

131 SATIġ PLANI SatıĢ AĢamaları; Dikkat: MüĢterinizin dikkatini, farklı yöntemler kullanarak çekmek. Ġlgi: MüĢterinizin ihtiyaçlarına hitap ederek ürün veya hizmetinizle ilgilenmelerini sağlamak. Ġstek: Ürün veya hizmetinizi alma isteği uyandırmak. Eylem: MüĢterinin sipariģ vermesini sağlamak.

132 SATIġ PLANI Kar Sermaye Fiyat Rakipler Hedef MüĢteriler Tedarikçi Temini Tahmini SatıĢ Ürün/Hizmetler

133 SATIġ PLANI MüĢterinin gözünde ürününüzün değeri; MüĢteriye sunduğunuz değer nedir? Ürününüzün sunduğu faydalara / değerlere konsantre olun. SatıĢa odaklanmayın, ürününüzün müģterinin ihtiyaçlarını karģılamasına odaklanın. Eğer bir fayda / değer sunamıyorsanız, rekabet edebilmek için fiyatı (yani kârınızı) düģürmek zorunda kalırsınız.

134 SATIġ PLANI Fiyat Değer KarĢılaĢtırması MüĢterinin belirli bir ürünü seçme nedeni, aslında o ürünün kendisi değil, müģteriye sunduğu farklılık ve faydadır. Sunduğunuz olmalısınız ve bunu müģteriye iyi yansıtma değerden emin olmalısınız ki, duygusal ve mantıksal olarak ürününüzü almak istesin. Sunulan fayda değer, fiyattan daha önemlidir. 70/30

135 SATIġ PLANI SatıĢ için Çevre; ĠĢinize faydası olabilecek kiģilerle iletiģim kurun, Çevreniz geliģir SatıĢlarınız artar Yeni müģterilerle tanıģabilirsiniz Kimlerin sizi tanıdığı, sizin kimi tanıdığınızdan daha önemlidir.

136 SATIġ PLANI MüĢteri gözüyle ürün/servisi eleģtirmek; Ürününüzün/servisinizin müģteriyi memnun etmeyebilecek tarafları var mı? Nasıl azaltabilirsiniz? Yok edemediğiniz riskleri, ürünün sunduğu faydalarla karģılatırın. MüĢterinin riskleri ve faydaları birlikte değerlendirmesini sağlayın

137 SATIġ PLANI Hangisi daha iyi satar : Ürün mü müģteri mi? Ürünü daha önce kullanmıģ olan müģterilerin sözleri, ürünle ilgili anlattığımız her Ģeyden daha etkilidir. Reklam, Ģirketinizi, müģterinin sözleri ise ürünü tanıtır. En iyi satıģ elemanınız mutlu bir müģteridir.

138 SATIġ PLANI Önce MüĢteri... MüĢterinizi sizin ürününüze yönlendiren duygusal motivasyonu bulun. MüĢterinin ihtiyaçlarına odaklanın. MüĢterinizin lisanını kullanın. MüĢterinin önceliklerine önem verin.

139 SATIġ PLANI Sadık MüĢteri; MüĢterinin amacına odaklanın. Fayda satın. Ürünlerinizi ve çevreyi iyi tanıyın. Kaynak olun. Sözünüzde durun. Önce müģteri tatmini! Çözüm üretin. Olumlu olun.

140 SATIġ PLANI Doğru davranıģ biçimi Ġyi bir satıcı aģağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: o o o o o o o o o CoĢkulu ve güdülenmiģ Ürün bilgisi Kendini müģterinin yerine koyabilme SatıĢ becerileri Yardımsever Sorun çözücü Dürüst Olaylara olumlu yaklaģan Ġnsanlarla kolay iliģki kurabilen

141 SATIġ PLANI SATIġ PLANI YAPILIRKEN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 1. Satılacak ürün ne? 2. Günlük/aylık/yıllık ne kadar satılabilir? 3. Hangi hammadde ve hizmetlere ihtiyacım var? 4. Nerede satmalıyım? (hedef pazarım) 5. Hedef müģterilerim kim? 6. Hedeflediğim alandaki rakipler? 7. Fiyatım ne olmalı? 8. Ne kadar paraya ihtiyacım var, ne kadar kâr elde etmeliyim?

142 SATIġ PLANI SatıĢ ; Son Nokta SatıĢ yaparak para, Dost edinerek servet kazanırsınız

143 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim Nedir? Sosyal ve yaģamın temelinde bulunan bir olgu olarak insani ihtiyaçları karģılayacak mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla gerçekleģtirilen faaliyetler bütünü; yeni bir mal ya da hizmetin yaratılmasını sağlayan etkinlikler toplamıdır.

144 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim girdilerin çıktılara dönüģtürülme sürecidir. Üretim ve operasyon yönetimi; tasarımdan hammadde teminine, malzeme seçiminden makine-ekipmandan izleme-kontrol adımlarına, paketleme, depolama, taģıma, satıģ sonrası servis gibi tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve izlenmesidir.

145 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim yönetimi; tüketicilerin istekleri, girdiler, girdilerin iģlendiği süreç, süreçten elde edilen çıktılar tüketicinin tatmini

146 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Mal Üretimi SipariĢe Göre Seri Üretim Üretim ÇeĢitleri Devamlı KarıĢık Aralıklı Hizmet Üretimi Hizmetler üretilirken tüketilir. Doktorluk, Avukatlık, DanıĢmanlık, Mimarlık, Mühendislik, Eğitim v.b.hizmetleri

147 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜRÜN PLANLAMASI Ġstenilen zamanda; Ġstenilen sayıda; Ġstenen özelliklerde; Ġstenen kalitede Üretimin yapılabilmesi için finans dahil gerekli planlamanın yapılmasıdır.

148 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim ve Operasyon; Ġhtiyaçların tespiti Ġhtiyaç duyulan kaynaklar Operasyon kontrol formu

149 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim Kategorilerine Örnekler TARIMSAL ÜRETĠM; toprağı ekmek suretiyle belirli birtakım ürünler yetiģtirmektir. SANAYĠ ÜRETĠM; sanayi birtakım girdiler kullanmak suretiyle, endüstriyel ürünler meydana getirmektir. ZĠHĠNSEL ÜRETĠM; zihin gücü ve emeği harcayarak entelektüel bir ürün ya da eser meydana getirmektir. EL SANATLARI; el tezgahlarında bir yardımcı araç kullanılarak yapılan iģlerdir.

150 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ĠĢletmeler, ölçeğine ve üretimlerine bakılmaksızın aģağıdaki aģamaları yaģarlar. Temel süreçler Üretim: Hedef müģteriler için ürün ve hizmet üretmek. Pazarlama: Ürün ve hizmetlerinizin müģteri istek ve taleplerini karģıladığını anlatmak. 150 Destek Süreçler Finans ĠK Muhasebe Kalite kontrol Diğer 150

151 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretime geçerken; BaĢlangıç için hedeflenen iģletme büyüklüğüne göre üretim kapasitesinin, En uygun üretim teknolojisi ve üretim yönetiminin, Üretim Ģartlarına en uygun yerin özelliklerinin belirlenmesi gerekir.

152 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretim kapasitesi; Ne kadar üretebilirsiniz?(kapasite) Ne kadar üretmelisiniz?(satın alma ve üretim tahmini)

153 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜRETĠM SĠSTEMĠ ANLAYIġI İyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede müşteriye sunabilmek. -Operasyonel kararlılık üzerine kurulu olan üretim sistemleri baģarıda süreklilik getirir. 3 temel direği aģağıdaki Ģekilde özetlenebilir: Tam zamanında üretim Sürekli ĠyileĢtirme Makine ve insan uyumu

154 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Tam zamanında üretim ve sevkiyat Talep olunca en kısa zamanda üretmek (kısa zaman: sipariģ-teslimat arasındaki zaman) Sıralı üretim (miktar ve çeģitliliğin belirli ve dengeli bir üretim sıralaması ile yapılması) Temel operasyon kuralları (çalıģan güvenliği, devam eden iģ Makine ve akıģı, standart iģ, gerekli miktarda üretim) Makine-Ġnsan uyumu insan arasındaki uyumu sağlayarak, kaliteyi üretim sırasında üreterek ve insan gücünü koruyarak düģük maliyetli yüksek kaliteli iģ çıkartmak. Sürekli ĠyileĢtirme ĠyileĢtirmenin sonu yoktur felsefesi ile hareket ederek mevcut durumun her zaman iyileģtirme amacı ile gözden geçirilmesi ve geliģtirilmesinin hedeflenmesi.

155 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON MĠNĠMUM STOK SEVĠYESĠ Yukarıdaki anlayıģla çalıģtırılan üretim sisteminde; sevkiyatlar zamanında, emniyet stokları en düģük seviyede tutulur. Gerektiği zamanda, gerektiği kalitede, gerektiği kadar ürün üretilir ve talep edilen zamanda sorunsuz olarak müģteriye teslim edilir.

156 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Üretilmesi düģünülen ürün / hizmet özellikleri nasıl belirlenir? Hedef müģterileri belirlemek ve tanımak ürün / hizmeti nasıl etkiler?

157 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Ürün DüĢüncesi Ekonomik ve Teknik Yapılabilirlik ÇalıĢması Üretim Süreci ve Ürün Tasarımı Yeni Ürünün Üretimi ve Pazarlanması

158 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÖRNEK ÜRETĠM SÜRECĠ Fındık YetiĢtirme Süreci Fındık YetiĢtirme Tekniğini Öğrenmek Uygun Arazi Fındık ÇeĢidi Seçimi Ekim Süreci Bakım Süreci DevĢirme Süreci Fındık DevĢirme Süreci ĠĢçileri Bulmak/AnlaĢmak/Sevk Etmek Fındık Toplama Fındıkları Çuvallamak Harman Alanına Götürmek Tartmak Fabrikaya Sevk

159 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Kalite; Kalite Nedir? En iyiyi mi üretmeliyim yoksa isteneni mi? Kalite anlayıģı size neler kazandıracaktır?

160 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Kalite kavramı; Üretimde baģarıyı yakalama MüĢteri ihtiyaçlarını karģılama MüĢteri memnuniyeti TKY ve KYS

161 ÜRETĠM ve ORGANĠZASYON Bütün parçaların doğru yere konmuģ olması demek:

162 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON Organizasyon Ģeması; görevlerin organizasyon içindeki düzeyini, yerini ve bağlantılarını açıkça gösterir. Organizasyon Ģemaları, yazılı kaynaklardan daha çabuk ve anlaģılabilir biçimde örgütsel iliģkileri açıklama özelliğine sahiptir. ġemada belirtilen her bir görev için ayrı bir kiģi ataması zorunlu değildir. Bir kiģi birden fazla görev üstlenebilir.

163 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON

164 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON GÖREV TANIMLARI ġemada belirtilen her bir pozisyon için görev tanımlaması yapılmalıdır ATANACAK PERSONEL ÖZELLĠKLERĠ Görevi icra edecek kiģi / kiģilerin sahip olmaları gereken özellikler (eğitim, deneyim ve diğer kriterler) belirlenmelidir.

165 ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON ÜCRET BELĠRLEME Görev tanımı Eğitim ve deneyim seviyesi Piyasa Geçim standartları ĠĢletmenizin durumu ÇalıĢma durumu (sürekli, sezonluk, proje bazında, parttime, tam zamanlı..) PERFORMANS YÖNETĠMĠ Görev tanımı Beklentiler (Sizin ve personelin ortak geliģim beklentileri) Hedefler Değerlendirme kriterleri Değerlendirme uygulaması

166 FİNANS PLANI Finans nedir? ĠĢinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları iģinizin gerektirdiği Ģekilde kullanmaktır.

167 FİNANS PLANI Finansal Planlama nedir?

168 FİNANSAL PLANLAMA Ġġ KURMAK ĠÇĠN GEREKEN KAYNAKLAR Nakit çıkıģı gereken tüm unsurları listeleyiniz. Ġlk baģlangıçta, bir defaya mahsus yapılacak harcamalar: Makine, ekipman ve aletler ĠĢ yerinde inģaat ve dekorasyon iģleri ĠĢ kuruluģunun yasal iģlemleri Elektrik / su / doğalgaz abonelikleri BaĢlangıçta ve daha sonrasında sürekli yapılacak harcamalar Kira Hammadde ve iģletme malzemeleri Kırtasiye ve idari giderler Personel maaģları

169 FİNANSAL PLANLAMA ÖNEMLĠ!!!! Tahmini rakamları değil, Net rakamları tek tek araģtırıp ayrıntılı olarak listeleyin.

170 FİNANSAL PLANLAMA Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri Yatırım Giderleri: ĠĢin ilk kuruluģunda gereken harcamalar. ĠĢletme Giderleri: ĠĢin yürütülmesi için yapılması gereken harcamalar BaĢlangıç giderleri = Yatırım giderleri + ĠĢletme giderleri

171 FİNANSAL PLANLAMA Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri Bina ve ĠnĢaat Giderleri ĠnĢaat, Dekorasyon v.s. Donanım DemirbaĢlar, Ekipmanlar v.s. KuruluĢ giderleri Kira Personel Hammadde Elektrik, su v.s Toplam

172 FİNANSAL PLANLAMA Kira Personel giderleri Hammadde Diğer ĠĢletme Giderleri Toplam

173 FİNANS PLANI Finansal Kaynaklar; ĠĢinizi kurmak ve devam ettirmek için gereken, parayla ölçülebilen bütün değerlerdir.

174 FİNANS PLANI Finansal Kontrol nedir? Ne planlamıģtım? Sapmaların sebepleri ve düzeltici faaliyetler ġu an neredeyim? Sapma var mı?

175 FİNANSAL PLANLAMA FĠNANSAL PLANLAMA VE TAKĠP Ġhtiyaçları belirleyin. Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğuna karar verin. Finansal kaynakları araģtırın. (Aile, arkadaģlar, banka, diğer ödünç alma kaynaklar, kredi kartları) BaĢlangıçta kullanacağınız nakit miktarı önceden belirlenmelidir. SatıĢ ve giderleri tahmin edin. Planladığınız zaman içinde elde ettiğiniz gelir ve harcamaları izleyin. SatıĢ Hedefleri GerçekleĢen Sonuç Analizi Düzeltmeler

176 FİNANSAL PLANLAMA Finans planlaması ve kontrolü neden bu kadar önemli? Serbest muhasebeciniz sadece yapılmıģ iģlemlerin kayıtlarını tutar ve raporlamalarını yapar. PATRON sizsiniz! ĠĢiniz ve geleceğinizle ilgili planları siz yapacaksınız. Sonuçlarını siz yaģayacaksınız!

177 FİNANSAL PLANLAMA Finansal plan: Bir bütçenin meydana getirilmesi BaĢarılı iģletmecilik= Kar getiren iģletmecilik Kâr: Toplam gelir, toplam giderlerden fazladır. Satılan ürünün ve servis fiyatının tüm ilgili maliyeti kapsaması ile elde edilir. Belirlenen sürede vergi ödenir, kalan; NET KÂR dır.

178 FĠNANSAL PLANLAMA Maliyet Hesabı

Temel Finans ve Kaynak Planlama. Bölüm Ders 06

Temel Finans ve Kaynak Planlama. Bölüm Ders 06 Temel Finans ve Kaynak Planlama Bölüm 1.2 - Ders 06 1 Bu derste inceleyeceğimiz konular: Finans, Finansal Planlama ve Kontrol ne demektir? İşimizi kurmak için gerekli finansal kaynakları nasıl hesaplarız?

Detaylı

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır.

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. FİNANS 1 Finans nedir? En basit haliyle finans; işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. temel kural, kendi cebinizle işletmenin kasasını

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği ĠĢ Planı Salça Üretim Tesisi GiriĢimcinin: Adı: Abdulkadir Soyadı: Konya 1.Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1. GiriĢimci Konusuyla ilgili geliģmelerden

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KTÜ-İİBF

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KTÜ-İİBF KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KTÜ-İİBF KOSGEB NEDİR? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı KOBİ`lerin rekabet güçlerini geliştirmeye

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ Mehmet CANDAN Mayıs 2011 KOBĠ TANIMI Küçük ve orta büyüklükte iģletme (KOBĠ) Ġkiyüzelli kiģiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) Eğer ortak varsa her bir ortağın özgeçmişinden (özellikle iş deneyimleri)

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU MÜDÜRLÜĞÜ NE KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla Destek Programından yararlanmadığımı,

Detaylı

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş.

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. İş Planı... 3 2. Şirket Bilgileri... 4 3. Şirket Ortakları ve Yönetimi...

Detaylı

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen Değerli Okurlar; Sizlere faydalı olacağına inandığım ve günümüz üretim sisteminin vaz geçilmez kavramlarından biri olan kaizen ve yalın üretim konusunda elimden geldiği kadar bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı

Detaylı

Kariyer & Kazanç Planı

Kariyer & Kazanç Planı Kariyer & Kazanç Planı Fırsatın Doğduğu Yer Klasik SatıĢ Ġlkesi Hunca 30,- Satış İlkesi Huncalife 30,- SatıĢ Masraflarında tasarruf= Temsilcilere komisyon Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci Devamlı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ KOBİ ler KOBİ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır. KOSGEB'e göre; 1-49 : Küçük 50-149 : Orta 150

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

İş Fikri. Ön Değerlendirme

İş Fikri. Ön Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK Bölüm 3. İş Fikri scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html İş Fikri İş fikri, piyasadaki fırsatlar, iş deneyimleri, ustalıkları ve becerilerini göz önünde

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011 DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 07 Nisan 2011 ALĠ BĠLALOĞLU DoğuĢ Otomotiv CEO Global Otomotiv Sektörü 77 mn Adet * 1.9 Trilyon Üretim 2010 Toplam Ciro 2009 ĠSTĠHDAM 50 Milyon Sektörün Dünyada

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Girişimcilik Eğitimi Ders Notları

Girişimcilik Eğitimi Ders Notları Girişimcilik Eğitimi Ders Notları Not: Firmayı kurduktan en geç 2 yıl içinde krediye başvurman gerekiyor. İş planı flow chart 1.1 Özgeçmiş özetini yazıyoruz 1.2 Yer belirtilecek Ne olduğu belirtilcek Nasıl

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı