Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift + F1 - Ýnternet Yardým ) tuþlarý ile ORKA programlarýný kolaylýkla öðrenebilir ve kullanabilirsiniz. Raporlarý, DOS desteði olmayan, Laser ve Inkjet gibi USB uyumlu yazýcýlara da gönderebilirsiniz. Raporlarý, Windows üzerinde çalýþan Internet Explorer, Microsoft Word ve Excel e gönderebilirsiniz. Microsoft Word Microsoft Excel Internet Explorer Outlook Express Telefon Destek / Ýnternet üzerinden Destek 1. internet adresinden sorularýnýza rahatlýkla cevap alabilirsiniz. 2. adresine e-posta gönderebilirsiniz no. lu telefondan destek alabilirsiniz. ORKA ile zorunlu bildirimleri otomatik hazýrlayýp, internet ortamýna TEK TUÞLA gönderebilirsiniz. Bilgi için; Muhasebe uzmanýnýn, ticari bir programdan beklentileri þunlardýr. 1. Kullanýmý kolay bir program olmasý, 2. Tekdüzen Hesap Planý çerçevesinde uygun çözümler sunmasý, 3. Satýþ sonrasý destek ve kaliteli hizmet vermesi, 4. Uygun fiyat ve ödeme koþullarýna sahip olmasý. ORKA 1. Kullanýmý kolay, pratik ve iþlevseldir. 2. Tekdüzen Hesap Planý üzerine kurulu programlar hazýrlar. 3. Muhasebe mesleðini bilen yazýlýmcýlar ve eðitimcilere sahiptir. 4. Emsallerine göre düþük fiyatlýdýr. 5. Teknolojik geliþmelere, yeni sistemlere hýzlý uyum saðlar. 6. Kullanýcýlarýna zaman tasarrufu saðlar. 7. Deðiþen yasalarý yakýndan takip eden araþtýrmacýlara ve bunlarý programa uygulayacak güce sahiptir. 1

3 Fiþ Kayýt Giriþi ORKA Bu modül, kayýt edilen muhasebe fiþlerinden veya ORKA - Iceberg ticari programýnda entegre ile oluþan kayýtlardan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. 1. Mizan, Muavin Defter, Fiþ Listesi Raporu 2. KDV Beyannamesi, Kasa Defteri, Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri 3. Bilanço, Gelir Tablosu ve Ek Mali Tablolar ( Ýngilizce - Türkçe ) 4. Enflasyon Düzeltmesi ve Dönem Sonu Kapanýþ Ýþlemleri 5. Departman / Masraf Yeri Takibi 6. Kullanýcý bazýnda tanýmlanmýþ, haklar doðrultusunda giriþ yapabilme. 7. Yapýlan kayýtlarda, kullanýcý kimlik bilgisi, iþleme ait tarih ve saat bilgisi görebilme. Hýzlý, Pratik, Kolay Fiþ Kayýt Giriþi Makro Tuþlar g Tanýmlanmýþ açýklamayý fiþ içinde kullanabilme Hesap Makinesi g Yapýlan hesaplamayý fiþ içine taþýyabilme Fiþ Not Sistemi g Fiþlerin her biri için özel not girebilme Mükerrer Kayýt yapýldýðýnda uyarma KDV Beyannamesi / E - Beyanname BÝLANÇO USULÜ MUHASEBE Tanýmlý Fiþler g Standart Fiþ giriþlerini tanýmlayýp, hýzlý, kolay fiþ giriþ yapabilme Demirbaþ alýmý ile ilgili fiþ kayýt giriþi yaparken, Demirbaþ / Amortisman programýna geçip, Demirbaþ Tanýtýmý yapabilme Seri Fiþ Giriþi g Satýþ iþlemlerinde seri kayýt için, - Belge Numarasýný Otomatik Arttýrma, - Otomatik KDV Hesaplama, - Açýklama Kopyalama, - Belge Kopyalama ve daha birçok kolaylýklar Otomatik Yansýtma Ýþlemleri KDV Beyannamesi ve KDV Kapanýþ Mahsubu E - Beyannameyi Maliye Bakanlýðý sitesine direkt gönderme Hesaplanmýþ beyannameye baðlý olarak, KDV Kapanýþ Mahsubunu yapabilme Ýlgili dönemde KDV ile Mizan arasýnda fark oluþmuþ ise uyarma KDV Kapanýþ Mahsubu Dönem Sonu Ýþlemlerinin Otomatik Yapýlýþý Otomatik Yansýtma g Gelir Tablosu g Kapanýþ g Bilanço ve Dipnotlar Gider Yansýtmasýný otomatik yapabilme. Örnek : 770g771g632 Önceki Yýl ile Karþýlaþtýrmalý Ýngilizce / Türkçe Gelir Tablosu ve Bilanço Tablosu alabilme ve Dipnotlarýný hazýrlama Gelir Tablosu Hesaplarýný otomatik virman yaparak kapatma ( arasý hesaplarýný sýrasýyla hesaplarýna, sonra da 692 den 590 veya 591 hesaplarýna otomatik virman) Kapanýþ ve Açýlýþ Fiþlerini otomatik yapabilme ve Firma Hesap Planýný gelecek yýla devretme Bilanço ve Gelir Tablosunu B.D.P. programýna veya Maliye Bakanlýðý sitesine otomatik gönderebilme Mizanýn Excel Dökümü Ýngilizce Mali Tablolar - Bilanço Tablosu Enflasyon Düzeltmesi ve Bilançosu Enflasyon Düzeltmesi ve Düzeltilen Hesaplarýn Raporu Enflasyon Düzeltme Fark Fiþlerini oluþturma Düzeltilmiþ Bilanço otomatik hazýrlama 2

4 FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ ORKA ICEBERG Cari Plan / Cari Kart Sistemi - Banka Kartý Alýþ / Satýþ / Gider Faturalarýnýn Cari Fiþi BA - BS Formlarýnýn maliye sitesine otomatik gönderme iþlemi Cari Mizan Raporu Cari Hesap Planý / Cari Kart Sistemi Ticari Paket Bu sistem, ilk defa ORKA tarafýndan kullanýlmýþ olup, Ticari Yazýlým sektöründe yeni nesil bir uygulamadýr. Tekdüzen Hesap Planýnýn bulunduðu bölümdür. ORKA Standart Hesap Planýndaki hesaplar ile ayný özellikleri taþýr. Her bir Muavin Hesap, "Cari Kart" olarak kullanýr. Fatura, Ödeme Makbuzu, Çek gibi bir belgenin kaydý yapýldýðýnda Tek Düzen Hesap Planýna otomatik iþler. Cari Mizan ve Muhasebe Entegresi otomatik oluþur. Entegre Yapmadan firmanýn gerçek durumu görülebilir. Ödenmemiþ Faturalarýn Takibi ve Ödeme Planý Raporu Vade Farký ve Kur Farký hesaplama ve Fark Faturasý Günlük Faaliyet Raporu, Günlük Belge Kontrol Listesi Toplu Cari Ekstre, Uyarý Mektuplarý, Mutabakat Ekstresi Cari Karta Ýskonto Tanýmý ve Faturada Uygulama Cari Karta Sýnýrsýz Not Arþivi Oluþturma ve Raporlama Fatura Ekranýnda Çýkmadan Açýk veya Kapalý Fatura Otomatik Taksitlendirme Kredi Kartý ve Nakit Tahsilat yapabilme Faturanýn Dökümü Stok Sistemi / Envanter / Maliyet Ýþlemleri Sipariþi g Ýrsaliye g Faturaya dönüþtürebilme Fatura içinde sektörlere göre deðiþen ÖTV kesintisi BA BS Formlarýný ve Maliye Bakanlýðý nýn web sitesine otomatik gönderebilme Aktif Stok Sistemi g Gerçek Maliyet ve Envanter Defteri (Partili Ürün Alýþlarýnýn, Satýþ sýrasýnda takibi) Personel Verimliliði, Plasiyer ve Araçlarýn Gelir-Gider Takibi Stoklarda Barkod ve Depozito Takibi, Otomatik Sipariþ Raporu Kampanyalý Stok Paket Ýþlemleri Detaylý Stok Raporlarý Sistem Barkod cihazlarýný destekler Depo bazýnda çeþitli hesaplama yöntemlerine göre Maliyet / Envanter hesaplama Depolar arasý stok hareketlerinin takibi Departman Takip Sistemi Ýthalat ve Ýhracat Yapan Firmalar Ýçin; Dövizli Fatura iþlemi ve dökümü Kayýt edilen belgelerin yabancý para birimi ile takibi YTL ile çalýþýp; istenilen tarihteki döviz kuruna veya belge tarihindeki döviz kuruna göre raporlama Yüklenilen KDV Listesini otomatik hazýrlama Ýthal ürünlere yapýlan Gider Maliyet Daðýtýmý ( Nakliye-Gümrük-Sigorta-Ordino vs.) Euro Palet Koli sayýsý, En - Boy - Yükseklik gibi ihracata yönelik detaylarý tanýmlama ve raporlama Üretim / Ýnþaat Sektörü Ýçin; Proje Maliyet Takibi / Kârlýlýk Analizi ve Raporlama Stok Montaj veya Üretim Reçetesi oluþturma Üretilecek ürün için Stok Ýhtiyaç Raporu Eðitim / Okul Servisi / Ulaþým / Hizmet Sektörü Fatura kesimi yapýlacak kiþilerin listesi Toplu Fatura kesimi ve yazýmý Taksit Takibi, Faturaya ve Cari Karta Özel Not alabilme Çek Senet - Vadeli Slip (Mail Order) ile ödemelerin takibi Taksitli Kredi Kartý ile yapýlan ödemelerin takibi 3

5 Ticari Paket ICEBERG Satýþ Faturasý Ekraný ve Aktif Stok Tablosu ORKA Aktif Stok Kartý Gerçek Maliyet / Gerçek Envanter Fatura kesimi sýrasýnda bir stok seçtiðinizde, stok ile ilgili bir kart ekrana gelir. Buna Aktif Stok Kartý denir. Ýçinde stok ile ilgili alýþ yapýlan firmalar, alýþ fiyatlarý ve tarihleri vardýr. Depoda kalan ürünün çýkýþý sýrasýnda, hangi parti alýþýndan çýkýlacaðýný seçebilme Fatura Maliyetini, Gerçek Envanteri ve Gerçek Kârý görebilme Satýþ Maliyeti ile ilgili muhasebe fiþini otomatik oluþturma Ödenmemiþ Belgeler g Açýk Hesap Sistemi Yapýlan ödemenin, hangi belgelerden düþüleceðini belirleme Firma bakiyesinin, hangi belgelerden oluþtuðunu takip edebilme Belgeyi taksitlere bölüp, vâdelendirme ve her taksite not alabilme Belge bazýnda ortalama vade hesabý yapabilme Nakit - Havale - Kredi Kartý Tahsilatý Ýþlemi FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ Ödemeleri iþlerken, program aþaðýdaki hesaplarý otomatik kullanýr. Nakit Tahsilat / Tediye Müþteri Çeki ile Tahsilat Banka Havalesi Keþide Çeki ile Ödeme Kredi Kartý Tahsilatý Müþteri Senedi ile Tahsilat Vadeli Slip Tahsilat g[100] KASA HESABI g[101] ALINAN ÇEK HESABI g[102] BANKA HESABI g[103] KEÞÝDE ÇEK HESABI g[108] KREDÝ KARTI HESABI g[121] ALINAN SENET HESABI g[127] ALINAN SLÝP HESABI Açýk Hesap Raporu ve Not alma, Ödeme Planý ÖDEME PLANI / TAHSÝLAT RAPORU Rapor içinde Cari Kart a veya Ödenmemiþ Belgeye not ekleme Firmaya Özel Not Arþivi oluþturma ve raporlama Döviz Kurlarýný Ýnternetten Otomatik Güncelleme Döviz Sistemi Döviz kurlarýný Merkez Bankasýndan otomatik güncelleyebilme Kayýt edilen belgelerin yabancý bir para birimi ile takibi. YTL ile çalýþýp; istenilen tarihteki döviz kuruna veya belge tarihindeki döviz kuruna göre raporlama. Çapraz Kur ve bu kurlarýn YTL' ye göre (%) artýþlarýný görebilme Kur Farký Kârýný veya Zararýný otomatik hesaplama TEFE / TÜFE oranlarýndan enflasyona göre rapor alabilme Çek / Senet / Vadeli Slip Takibi Çek - Senet - Vadeli Slip Takibi Müþterilerden alýnan Çek, Senet, Vadeli Sliplerin takibi ve bunlarýn Bankaya Tahsile veya Teminata verilmesi ya da Ciro, Ýade Ýþlemi, Karþýlýksýz Kaydý, Avukata/Ýcraya kadar takibi Keþide Çek, Senet, Kredi Kartý Ödemesi ve Havale Talimatlarýnýn Takibi, Ödemesi, Ýade iþlemi, Banka hesabýndan ödeme. Bu iþlemlerin ayrýntýlý raporu 4

6 ORKA ICEBERG Ticari Paket FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ Üretim / Montaj Reçetesi Tanýtým Ekran 1 Üretim / Montaj Reçetesi Tanýtým Ekran 2 Üretim / Montaj Depoya giren hammadde ve yarý mamullerden Montaj veya Üretim yapabilme Üretim sýrasýnda oluþan firelerin takibi ve raporlama Üretim Reçetesi Tanýtýmý Üretim Reçetesi nde maliyet hesaplama metodu 1. Ürün Maliyetini Sabit Fiyatlardan Hesapla ( kullanýcýnýn belirlediði fiyatlarýndan hesaplanýr ) 2. Ürün Maliyeti, Envanterden Hesapla Üretim Reçetesine - Ek Maliyet Tanýmý Üretimde kullanýlan stoklarda fire oluþuyorsa stok fire oraný tanýmlayabilme 1. Fire veren stok, dönüþümlü stok olduðunda, Alýþ Maliyetinden takip edebilme 2. Fire veren stok, dönüþümü olmayan stok olduðunda, Sýfýr Maliyetten takip edilebilme Üretime katký saðlayan iþçilik, kira, elektrik gibi ek maliyetleri de ilave edilebilme. Ek Maliyet Tablolarýný Ürün Reçetesine tanýmlama. Yeterli Stok Yok! üretim yapýlamaz. Üretim Ýþlemi Üretim Reçetesi onaylandýðýnda, yeterli stok miktarý yoksa 1. Üretim Gerçekleþtirilemez uyarýsý gelir. 2. Hangi üründen ne kadar ihtiyaç olduðu görülür. Üretim Maliyeti Hesaplandý! Üretim Reçetesi onaylandýðýnda, yeterli stok miktarý varsa; program aþaðýdaki iþlemleri otomatik olarak yapar. 1. Üretim Reçetesinden, Stok Malzeme Maliyetini bulur. 2. Üretim Reçetesine baðlanan ek maliyetleri de dâhil ederek, Ürünün Gerçek Maliyetine ulaþýr. 5

7 Ticari Paket ICEBERG Üretim Maliyet Hesaplamasý Excel Dökümü ORKA 3. Maliyeti hesaplanan ürünün bilgileri Excel, Word, Ýnternet Explorer gibi programlara gönderilebilir. 4. Bu iþlemlerden sonra sistem, Montaj / Üretim Onaylama ekranýna gelir. 5. Bu bilgi ekranýnda Üretilen ÜRÜN ile ilgili, Stok Belge Giriþ Bilgileri Ürünü oluþturan stoklar ile ilgili, Stok Belge Çýkýþ Bilgileri kullanýcý tarafýndan doldurulur. Montaj / Üretim Onaylama Ekraný FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ 6. Stok Belge Giriþi ile ÜRÜN oluþur. 7. Oluþan ürün için gereken muhasebe kayýtlarý yapýlýr. Üretimi yapýlan ürünün oluþmasý (Ýþçilik, Kira, Elektrik gibi ek maliyetler eklenmiþtir.) 8. Montaj / Üretim Reçetesinde tanýmlanan stoklarý çýkýþ yapar. Ayný zamanda üretilen ürünün stoklara giriþi yapýlýr. 9. Bununla ilgili muhasebe kayýtlarýda yapýlýr. Üretimde kullanýlan ürünlerin çýkýþ iþlemi 10. Montaj / Üretim Reçetesinde belirlenen fire tanýmlamalarýna göre fire giriþ / çýkýþ iþlemi yapýlýr. Alýþ Maliyeti tanýmlanan fire stoklarýna, alýþ fiyat ile giriþ - çýkýþ yaparken, Sýfýr Maliyet tanýmlanan fire stoklarýna, bedelsiz giriþ - çýkýþ yapar. 11. Fire Giriþ / Çýkýþlarýnýn muhasebe kayýtlarý yapýlýr Fire Stoklarýn Takibi ( Fire Giriþ / Fire Çýkýþ ) 6

8 ORKA Personel Kayýt Ekraný Bu modül, personel kayýtlarýndan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. ÜCRET BORDROSU FÝRMA için alýnabilen raporlar 1. Ücret Bordrosu 5. Ek1 Bölge Çalýþma Ýþe Giriþ 2. E - Bildirge (Hizmet Belgesi) 6. Ek2 Bölge Çalýþma Ýþten Çýkýþ 3. Ýþ-Kur Bildirimi 7. Tanýmlanabilir Raporlar 4. Vergi Ýade Hesaplama-Rapor PERSONEL için alýnabilen raporlar Personel Gelir Bilgileri Ekraný 1. Sigortalý Bildirim Belgesi 8. Emekli Giriþ Dilekçesi 2. Ýþe Giriþ Bildirgesi 9. Vizite Kaðýdý 3. Ýþten Çýkýþ Bildirgesi 10. Saðlýk Belgeleri 4. Kýdem Tazminatý Bordrosu 11. Ýþ Kazasý Bildirim Raporu 5. Ýhbar Tazminatý Bordrosu 12. Hesap Pusulasý 6. Çýkýþ ÝBRANAMESÝ 13. Ücret Tediye Bordrosu 7. Departman Bazýnda Maliyet Raporu Personel Kayýt Sistemi Ücret Bordrosu programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. Mesai Hesaplamalarý Personel, ilk defa kayýt edilirken, personel hesap planýndan hesap (Bölüm Kodu) seçimi yapýlýr. Saatlik / Günlük / Aylýk ücret hesaplamasý için, puantaj giriþi Bölüm Kodu sayesinde, Muhasebe Entegresi ve Raporlar kolayca yapýlmaktadýr. Personel Kayýt ve Kolaylýklarý Vizite / Saðlýk Belgeleri Personel Tekrar Ýþe Giriþ Bildirimini internetten otomatik gönderme ( ) Ýþten ayrýlan personel için Ýþ-Kur Bildirimi Yapýlmadý uyarýsý. Gelecek Aya Devir sayesinde kolayca bordro hazýrlayabilme Personel e verilen Avans, Yemek / Bilet, Ýcra, Sendika, Ýkramiye takibi yapabilme Personele verilen ücret, fazla mesai, sosyal yardým gibi her bir gelir için Net ten g Brüt e veya Brüt ten g Net e hesaplama. 12 Aylýk Döküm alabilme. Otomatik E - Bildirge Gönderimi Ücret Bordrosu / E-Bildirge / Muhasebe Entegre Ücret Bordrosunu Microsoft Excel / Explorer a gönderebilme Hesap Pusulasýný Microsoft Word e gönderebilme E-Bildirgeyi otomatik hazýrlama ve SSK web sitesine otomatik gönderebilme ( ) Yapýlan hesaplamalarýn, mahsup fiþleri halinde Genel Muhasebeye entegresi 7

9 Firmalarýn aktifinde bulunan tüm Demirbaþlarýn takibinin yapýldýðý modüldür. Yapýlan kayýtlardan aþaðýdaki raporlar hazýrlanýr. Demirbaþ / Amortisman Bilgi Ekraný ORKA 1. Amortisman Hesaplama ve Entegre Ýþlemleri 2. Dönemsel / Yýllýk Amortisman Defteri 3. Demirbaþ Mizan Raporu 4. Amortisman Bilgilerinin Muhasebeye Entegresi Demirbaþ Tanýtým / Hesap Planý Demirbaþ programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. Demirbaþ ilk defa kayýt edilirken Hesap Planýndan (bölüm kodu) hesap seçilir. Bölüm Kodu sayesinde, Muhasebe Entegresi ve Raporlar kolayca yapýlmaktadýr. Demirbaþa ait Satýcý Firma, Fatura ve Zimmet No., Garanti Tarihi gibi bilgilerin giriþi yapýlabilir. Aktif e giriþten, ekonomik ömrünün dolmasýna kadar yapýlan tüm iþlemlerin kayýtlar üzerinde izlenebilir. Amortisman Defteri ve Entegre Demirbaþ Amortisman Hesaplama Amortisman Defterinin Microsoft Excel e gönderebilme Amortisman Hesabýnýn Dönemsel / Yýllýk olarak muhasebeye entegresi Demirbaþ bilgilerinin Envanter Defterine Kaydý Ayrýntýlý Demirbaþ Mizan Raporu Enflasyon Düzeltmesi ve Entegre Demirbaþlarýn TEFE Oranlarý ile hesaplanýp, Enflasyona Göre Düzeltilmesi ve Muhasebeye Entegresi Demirbaþlarýn Enflasyon Düzeltme Raporu ve Microsoft Excel e gönderebilme Amortisman Defteri Sabit Kýymet Muhasebe Entegre DEMÝRBAÞ / AMORTÝSMAN Bu modül, kayýt edilen evraklardan veya ORKA - Iceberg ticari programýnda entegre ile oluþan kayýtlardan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. 1. Gelir - Gider dökümü, KDV Beyannamesi, 2. Ýþletme Defteri, Ýþletme Hesap Özeti, 3. Maliyet Kar/Zarar Tablosu, 4. Mizan, Muavin Defter, Gelir Tablosu, Hesap Planý / Evrak Giriþi Sistemi ve Kolaylýklarý - Ýþletme programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. - Hesap Planý / 770 gibi Gelir ve Giderleri girebileceðiniz hesaplardan oluþur. - Hesap Planý sayesinde belgeler, gelir gider türüne göre ayrýlmadan ve tarihe göre sýralamadan karýþýk bir þekilde giriþ yapýlmaktadýr. Alýþlar [153] hesaplar ile Satýþlar [600] hesaplar ile Giderler ise [7] li hesaplar ile Diðer Gelirleri de [602] ile kayýt edilir. - Kayýt iþlemi bitince tarihe göre sýralama otomatik yapýlýr. - Gelir / Gider türüne göre sýralama da yapýlabilir. Evrak Giriþ Kolaylýklarý... - Kredi Kartý ile yapýlan satýþlarýn takibi ve raporlama - Mükerrer Kayýt yapýldýðýnda uyarma - Belirlenen tarihten öncesine, kayýt giriþini engelleyebilme - Makro Tuþlar g Tanýmlanmýþ açýklamayý fiþ içinde kullanabilme - Hesap Makinesi g Yapýlan hesaplamayý fiþ içine taþýyabilme - Belge giriþinde kullanýlan bütün alanlardan arayabilme ( BELGE TARÝHÝ - BELGE NO - AÇIKLAMA - TUTAR - KDV - TOPLAM ) Satýþ iþlemlerinde seri kayýt için; - Belge Numarasýný Otomatik Artýrma, - Otomatik KDV Hesaplama, - Açýklama Kopyalama, - Belge Kopyalama ve daha birçok kolaylýklar Evrak Giriþi Ekraný Muavin Dökümü Ýþletme Hesap Özeti ÝÞLETME / SERBEST MESLEK 8

10 ORKA Tevkifat Listesi SMMM BÜRO YÖNETÝMÝ SMMM Makbuzu Kayýt / Yazdýrma Mali Müþavirlik bürosundaki iþlem yoðunluðunu azaltmak, Mali Müþavirlerin Serbest Meslek Makbuzunu yazmak ve Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi beyannameleri hazýrlamak ve bazý beyannameleri Maliye Bakanlýðý sitesine göndermek amacýyla hazýrlanan modüldür. Büro Yönetimi ayrýca aþaðýdaki raporlarý da hazýrlamaktadýr. 1. Tevkifat Listesi 5. Tanýmlý Form Örnekleri 2. Mükellef Sözleþmesi 6. Tanýmlý Dilekçe Örnekleri 3. Kira Bitiþ Raporu 7. Oda Müþteri Bildirim Listesi 4. Vergi Levhasý Tasdik Bildirimi 8. Adres / Liste Etiket Basýmý SMMM Makbuzu Entegre Muhtasar Beyanname Muhtasar Kayýtlarý / Entegresi SMMM Makbuzlarý ve Entegre Kira Bitiþ Raporu - SMMM Makbuzlarýnýn kaydý ve yazýcý dökümü - SMMM Makbuzlarýný entegre yaparken; - Mükellefin Defterine gider kaydýný - Mali Müþavir in Defterine gelir kaydýný ayný anda yapabilme Muhtasar Beyanname Kira Kayýtlarý ve Entegre - Kira Bitiþ Raporu Zirai Ürün Kayýtlarý ve Entegre Muhtasarla ilgili Diðer Kayýtlar ve Entegre - Gider Pusulasý - Özel Gider Ýndirim Kaydý - Yatýrým Fonu vs. gibi Geçici Vergi Beyannamesi (Ýþletme Özeti / Gelir Tablosu) E - Beyannameler / Ýnternet Bildirim Muhtasar Beyanname Geçici Vergi Beyannamesi ( ) Maliye Bakanlýðý sitesine direkt gönderme. Geçici Vergi Beyannamesini internet e gönderme sýrasýnda firma; 1. Sýnýf Firma ise Gelir Tablosu ve Dipnotlarý 2. Sýnýf Firma ise Ýþletme Hesap Özeti otomatik gönderebilme. 9

11 ORKA ENTEGRE SÝSTEMÝ Kira, SMMM Makbuzu, Gider Pusulasý, Zirai Ürün Makbuzu nun Muhasebeye entegresi. Ücret Tahakkuklarýnýn Muhasebeye entegresi. Amortisman hesaplamalarýnýn Muhasebeye entegresi. ücret bordrosu amortisman demirbaþ iþletme / serbest meslek bilanço muhasebe smmm yönetimi büro Microsoft Word Microsoft Excel Internet Explorer Outlook Express ÝNTERNET Geçici Vergi Beyannamesi - KDV - Muhtasar Beyannamesi - BA - BS Formlarý E Bildirge tek iþlemde internet ortamýna otomatik gönderilir. 1. Alýþ - Satýþ - Gider Faturalarýnýn Muhasebeye entegresi. 2. Çek - Senet - Vadeli Slip (POS) iþlemlerinin Muhasebeye entegresi. 3. Kasa - Banka - Stok Maliyet Fiþlerinin Muhasebeye entegresi. ICEBERG ticari paket 10

12

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile.

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile. GENEL 3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri: Tüm programda, grid' de bulunan bilgilerin sağ klikte bulunan Gönder seçeneği ile Excel' e aktarıldığında, bilgiler için otomatik olarak AutoFilter yapılması sağlandı.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı