Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift + F1 - Ýnternet Yardým ) tuþlarý ile ORKA programlarýný kolaylýkla öðrenebilir ve kullanabilirsiniz. Raporlarý, DOS desteði olmayan, Laser ve Inkjet gibi USB uyumlu yazýcýlara da gönderebilirsiniz. Raporlarý, Windows üzerinde çalýþan Internet Explorer, Microsoft Word ve Excel e gönderebilirsiniz. Microsoft Word Microsoft Excel Internet Explorer Outlook Express Telefon Destek / Ýnternet üzerinden Destek 1. internet adresinden sorularýnýza rahatlýkla cevap alabilirsiniz. 2. adresine e-posta gönderebilirsiniz no. lu telefondan destek alabilirsiniz. ORKA ile zorunlu bildirimleri otomatik hazýrlayýp, internet ortamýna TEK TUÞLA gönderebilirsiniz. Bilgi için; Muhasebe uzmanýnýn, ticari bir programdan beklentileri þunlardýr. 1. Kullanýmý kolay bir program olmasý, 2. Tekdüzen Hesap Planý çerçevesinde uygun çözümler sunmasý, 3. Satýþ sonrasý destek ve kaliteli hizmet vermesi, 4. Uygun fiyat ve ödeme koþullarýna sahip olmasý. ORKA 1. Kullanýmý kolay, pratik ve iþlevseldir. 2. Tekdüzen Hesap Planý üzerine kurulu programlar hazýrlar. 3. Muhasebe mesleðini bilen yazýlýmcýlar ve eðitimcilere sahiptir. 4. Emsallerine göre düþük fiyatlýdýr. 5. Teknolojik geliþmelere, yeni sistemlere hýzlý uyum saðlar. 6. Kullanýcýlarýna zaman tasarrufu saðlar. 7. Deðiþen yasalarý yakýndan takip eden araþtýrmacýlara ve bunlarý programa uygulayacak güce sahiptir. 1

3 Fiþ Kayýt Giriþi ORKA Bu modül, kayýt edilen muhasebe fiþlerinden veya ORKA - Iceberg ticari programýnda entegre ile oluþan kayýtlardan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. 1. Mizan, Muavin Defter, Fiþ Listesi Raporu 2. KDV Beyannamesi, Kasa Defteri, Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri 3. Bilanço, Gelir Tablosu ve Ek Mali Tablolar ( Ýngilizce - Türkçe ) 4. Enflasyon Düzeltmesi ve Dönem Sonu Kapanýþ Ýþlemleri 5. Departman / Masraf Yeri Takibi 6. Kullanýcý bazýnda tanýmlanmýþ, haklar doðrultusunda giriþ yapabilme. 7. Yapýlan kayýtlarda, kullanýcý kimlik bilgisi, iþleme ait tarih ve saat bilgisi görebilme. Hýzlý, Pratik, Kolay Fiþ Kayýt Giriþi Makro Tuþlar g Tanýmlanmýþ açýklamayý fiþ içinde kullanabilme Hesap Makinesi g Yapýlan hesaplamayý fiþ içine taþýyabilme Fiþ Not Sistemi g Fiþlerin her biri için özel not girebilme Mükerrer Kayýt yapýldýðýnda uyarma KDV Beyannamesi / E - Beyanname BÝLANÇO USULÜ MUHASEBE Tanýmlý Fiþler g Standart Fiþ giriþlerini tanýmlayýp, hýzlý, kolay fiþ giriþ yapabilme Demirbaþ alýmý ile ilgili fiþ kayýt giriþi yaparken, Demirbaþ / Amortisman programýna geçip, Demirbaþ Tanýtýmý yapabilme Seri Fiþ Giriþi g Satýþ iþlemlerinde seri kayýt için, - Belge Numarasýný Otomatik Arttýrma, - Otomatik KDV Hesaplama, - Açýklama Kopyalama, - Belge Kopyalama ve daha birçok kolaylýklar Otomatik Yansýtma Ýþlemleri KDV Beyannamesi ve KDV Kapanýþ Mahsubu E - Beyannameyi Maliye Bakanlýðý sitesine direkt gönderme Hesaplanmýþ beyannameye baðlý olarak, KDV Kapanýþ Mahsubunu yapabilme Ýlgili dönemde KDV ile Mizan arasýnda fark oluþmuþ ise uyarma KDV Kapanýþ Mahsubu Dönem Sonu Ýþlemlerinin Otomatik Yapýlýþý Otomatik Yansýtma g Gelir Tablosu g Kapanýþ g Bilanço ve Dipnotlar Gider Yansýtmasýný otomatik yapabilme. Örnek : 770g771g632 Önceki Yýl ile Karþýlaþtýrmalý Ýngilizce / Türkçe Gelir Tablosu ve Bilanço Tablosu alabilme ve Dipnotlarýný hazýrlama Gelir Tablosu Hesaplarýný otomatik virman yaparak kapatma ( arasý hesaplarýný sýrasýyla hesaplarýna, sonra da 692 den 590 veya 591 hesaplarýna otomatik virman) Kapanýþ ve Açýlýþ Fiþlerini otomatik yapabilme ve Firma Hesap Planýný gelecek yýla devretme Bilanço ve Gelir Tablosunu B.D.P. programýna veya Maliye Bakanlýðý sitesine otomatik gönderebilme Mizanýn Excel Dökümü Ýngilizce Mali Tablolar - Bilanço Tablosu Enflasyon Düzeltmesi ve Bilançosu Enflasyon Düzeltmesi ve Düzeltilen Hesaplarýn Raporu Enflasyon Düzeltme Fark Fiþlerini oluþturma Düzeltilmiþ Bilanço otomatik hazýrlama 2

4 FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ ORKA ICEBERG Cari Plan / Cari Kart Sistemi - Banka Kartý Alýþ / Satýþ / Gider Faturalarýnýn Cari Fiþi BA - BS Formlarýnýn maliye sitesine otomatik gönderme iþlemi Cari Mizan Raporu Cari Hesap Planý / Cari Kart Sistemi Ticari Paket Bu sistem, ilk defa ORKA tarafýndan kullanýlmýþ olup, Ticari Yazýlým sektöründe yeni nesil bir uygulamadýr. Tekdüzen Hesap Planýnýn bulunduðu bölümdür. ORKA Standart Hesap Planýndaki hesaplar ile ayný özellikleri taþýr. Her bir Muavin Hesap, "Cari Kart" olarak kullanýr. Fatura, Ödeme Makbuzu, Çek gibi bir belgenin kaydý yapýldýðýnda Tek Düzen Hesap Planýna otomatik iþler. Cari Mizan ve Muhasebe Entegresi otomatik oluþur. Entegre Yapmadan firmanýn gerçek durumu görülebilir. Ödenmemiþ Faturalarýn Takibi ve Ödeme Planý Raporu Vade Farký ve Kur Farký hesaplama ve Fark Faturasý Günlük Faaliyet Raporu, Günlük Belge Kontrol Listesi Toplu Cari Ekstre, Uyarý Mektuplarý, Mutabakat Ekstresi Cari Karta Ýskonto Tanýmý ve Faturada Uygulama Cari Karta Sýnýrsýz Not Arþivi Oluþturma ve Raporlama Fatura Ekranýnda Çýkmadan Açýk veya Kapalý Fatura Otomatik Taksitlendirme Kredi Kartý ve Nakit Tahsilat yapabilme Faturanýn Dökümü Stok Sistemi / Envanter / Maliyet Ýþlemleri Sipariþi g Ýrsaliye g Faturaya dönüþtürebilme Fatura içinde sektörlere göre deðiþen ÖTV kesintisi BA BS Formlarýný ve Maliye Bakanlýðý nýn web sitesine otomatik gönderebilme Aktif Stok Sistemi g Gerçek Maliyet ve Envanter Defteri (Partili Ürün Alýþlarýnýn, Satýþ sýrasýnda takibi) Personel Verimliliði, Plasiyer ve Araçlarýn Gelir-Gider Takibi Stoklarda Barkod ve Depozito Takibi, Otomatik Sipariþ Raporu Kampanyalý Stok Paket Ýþlemleri Detaylý Stok Raporlarý Sistem Barkod cihazlarýný destekler Depo bazýnda çeþitli hesaplama yöntemlerine göre Maliyet / Envanter hesaplama Depolar arasý stok hareketlerinin takibi Departman Takip Sistemi Ýthalat ve Ýhracat Yapan Firmalar Ýçin; Dövizli Fatura iþlemi ve dökümü Kayýt edilen belgelerin yabancý para birimi ile takibi YTL ile çalýþýp; istenilen tarihteki döviz kuruna veya belge tarihindeki döviz kuruna göre raporlama Yüklenilen KDV Listesini otomatik hazýrlama Ýthal ürünlere yapýlan Gider Maliyet Daðýtýmý ( Nakliye-Gümrük-Sigorta-Ordino vs.) Euro Palet Koli sayýsý, En - Boy - Yükseklik gibi ihracata yönelik detaylarý tanýmlama ve raporlama Üretim / Ýnþaat Sektörü Ýçin; Proje Maliyet Takibi / Kârlýlýk Analizi ve Raporlama Stok Montaj veya Üretim Reçetesi oluþturma Üretilecek ürün için Stok Ýhtiyaç Raporu Eðitim / Okul Servisi / Ulaþým / Hizmet Sektörü Fatura kesimi yapýlacak kiþilerin listesi Toplu Fatura kesimi ve yazýmý Taksit Takibi, Faturaya ve Cari Karta Özel Not alabilme Çek Senet - Vadeli Slip (Mail Order) ile ödemelerin takibi Taksitli Kredi Kartý ile yapýlan ödemelerin takibi 3

5 Ticari Paket ICEBERG Satýþ Faturasý Ekraný ve Aktif Stok Tablosu ORKA Aktif Stok Kartý Gerçek Maliyet / Gerçek Envanter Fatura kesimi sýrasýnda bir stok seçtiðinizde, stok ile ilgili bir kart ekrana gelir. Buna Aktif Stok Kartý denir. Ýçinde stok ile ilgili alýþ yapýlan firmalar, alýþ fiyatlarý ve tarihleri vardýr. Depoda kalan ürünün çýkýþý sýrasýnda, hangi parti alýþýndan çýkýlacaðýný seçebilme Fatura Maliyetini, Gerçek Envanteri ve Gerçek Kârý görebilme Satýþ Maliyeti ile ilgili muhasebe fiþini otomatik oluþturma Ödenmemiþ Belgeler g Açýk Hesap Sistemi Yapýlan ödemenin, hangi belgelerden düþüleceðini belirleme Firma bakiyesinin, hangi belgelerden oluþtuðunu takip edebilme Belgeyi taksitlere bölüp, vâdelendirme ve her taksite not alabilme Belge bazýnda ortalama vade hesabý yapabilme Nakit - Havale - Kredi Kartý Tahsilatý Ýþlemi FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ Ödemeleri iþlerken, program aþaðýdaki hesaplarý otomatik kullanýr. Nakit Tahsilat / Tediye Müþteri Çeki ile Tahsilat Banka Havalesi Keþide Çeki ile Ödeme Kredi Kartý Tahsilatý Müþteri Senedi ile Tahsilat Vadeli Slip Tahsilat g[100] KASA HESABI g[101] ALINAN ÇEK HESABI g[102] BANKA HESABI g[103] KEÞÝDE ÇEK HESABI g[108] KREDÝ KARTI HESABI g[121] ALINAN SENET HESABI g[127] ALINAN SLÝP HESABI Açýk Hesap Raporu ve Not alma, Ödeme Planý ÖDEME PLANI / TAHSÝLAT RAPORU Rapor içinde Cari Kart a veya Ödenmemiþ Belgeye not ekleme Firmaya Özel Not Arþivi oluþturma ve raporlama Döviz Kurlarýný Ýnternetten Otomatik Güncelleme Döviz Sistemi Döviz kurlarýný Merkez Bankasýndan otomatik güncelleyebilme Kayýt edilen belgelerin yabancý bir para birimi ile takibi. YTL ile çalýþýp; istenilen tarihteki döviz kuruna veya belge tarihindeki döviz kuruna göre raporlama. Çapraz Kur ve bu kurlarýn YTL' ye göre (%) artýþlarýný görebilme Kur Farký Kârýný veya Zararýný otomatik hesaplama TEFE / TÜFE oranlarýndan enflasyona göre rapor alabilme Çek / Senet / Vadeli Slip Takibi Çek - Senet - Vadeli Slip Takibi Müþterilerden alýnan Çek, Senet, Vadeli Sliplerin takibi ve bunlarýn Bankaya Tahsile veya Teminata verilmesi ya da Ciro, Ýade Ýþlemi, Karþýlýksýz Kaydý, Avukata/Ýcraya kadar takibi Keþide Çek, Senet, Kredi Kartý Ödemesi ve Havale Talimatlarýnýn Takibi, Ödemesi, Ýade iþlemi, Banka hesabýndan ödeme. Bu iþlemlerin ayrýntýlý raporu 4

6 ORKA ICEBERG Ticari Paket FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ Üretim / Montaj Reçetesi Tanýtým Ekran 1 Üretim / Montaj Reçetesi Tanýtým Ekran 2 Üretim / Montaj Depoya giren hammadde ve yarý mamullerden Montaj veya Üretim yapabilme Üretim sýrasýnda oluþan firelerin takibi ve raporlama Üretim Reçetesi Tanýtýmý Üretim Reçetesi nde maliyet hesaplama metodu 1. Ürün Maliyetini Sabit Fiyatlardan Hesapla ( kullanýcýnýn belirlediði fiyatlarýndan hesaplanýr ) 2. Ürün Maliyeti, Envanterden Hesapla Üretim Reçetesine - Ek Maliyet Tanýmý Üretimde kullanýlan stoklarda fire oluþuyorsa stok fire oraný tanýmlayabilme 1. Fire veren stok, dönüþümlü stok olduðunda, Alýþ Maliyetinden takip edebilme 2. Fire veren stok, dönüþümü olmayan stok olduðunda, Sýfýr Maliyetten takip edilebilme Üretime katký saðlayan iþçilik, kira, elektrik gibi ek maliyetleri de ilave edilebilme. Ek Maliyet Tablolarýný Ürün Reçetesine tanýmlama. Yeterli Stok Yok! üretim yapýlamaz. Üretim Ýþlemi Üretim Reçetesi onaylandýðýnda, yeterli stok miktarý yoksa 1. Üretim Gerçekleþtirilemez uyarýsý gelir. 2. Hangi üründen ne kadar ihtiyaç olduðu görülür. Üretim Maliyeti Hesaplandý! Üretim Reçetesi onaylandýðýnda, yeterli stok miktarý varsa; program aþaðýdaki iþlemleri otomatik olarak yapar. 1. Üretim Reçetesinden, Stok Malzeme Maliyetini bulur. 2. Üretim Reçetesine baðlanan ek maliyetleri de dâhil ederek, Ürünün Gerçek Maliyetine ulaþýr. 5

7 Ticari Paket ICEBERG Üretim Maliyet Hesaplamasý Excel Dökümü ORKA 3. Maliyeti hesaplanan ürünün bilgileri Excel, Word, Ýnternet Explorer gibi programlara gönderilebilir. 4. Bu iþlemlerden sonra sistem, Montaj / Üretim Onaylama ekranýna gelir. 5. Bu bilgi ekranýnda Üretilen ÜRÜN ile ilgili, Stok Belge Giriþ Bilgileri Ürünü oluþturan stoklar ile ilgili, Stok Belge Çýkýþ Bilgileri kullanýcý tarafýndan doldurulur. Montaj / Üretim Onaylama Ekraný FÝRMA YÖNETÝM SÝSTEMÝ 6. Stok Belge Giriþi ile ÜRÜN oluþur. 7. Oluþan ürün için gereken muhasebe kayýtlarý yapýlýr. Üretimi yapýlan ürünün oluþmasý (Ýþçilik, Kira, Elektrik gibi ek maliyetler eklenmiþtir.) 8. Montaj / Üretim Reçetesinde tanýmlanan stoklarý çýkýþ yapar. Ayný zamanda üretilen ürünün stoklara giriþi yapýlýr. 9. Bununla ilgili muhasebe kayýtlarýda yapýlýr. Üretimde kullanýlan ürünlerin çýkýþ iþlemi 10. Montaj / Üretim Reçetesinde belirlenen fire tanýmlamalarýna göre fire giriþ / çýkýþ iþlemi yapýlýr. Alýþ Maliyeti tanýmlanan fire stoklarýna, alýþ fiyat ile giriþ - çýkýþ yaparken, Sýfýr Maliyet tanýmlanan fire stoklarýna, bedelsiz giriþ - çýkýþ yapar. 11. Fire Giriþ / Çýkýþlarýnýn muhasebe kayýtlarý yapýlýr Fire Stoklarýn Takibi ( Fire Giriþ / Fire Çýkýþ ) 6

8 ORKA Personel Kayýt Ekraný Bu modül, personel kayýtlarýndan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. ÜCRET BORDROSU FÝRMA için alýnabilen raporlar 1. Ücret Bordrosu 5. Ek1 Bölge Çalýþma Ýþe Giriþ 2. E - Bildirge (Hizmet Belgesi) 6. Ek2 Bölge Çalýþma Ýþten Çýkýþ 3. Ýþ-Kur Bildirimi 7. Tanýmlanabilir Raporlar 4. Vergi Ýade Hesaplama-Rapor PERSONEL için alýnabilen raporlar Personel Gelir Bilgileri Ekraný 1. Sigortalý Bildirim Belgesi 8. Emekli Giriþ Dilekçesi 2. Ýþe Giriþ Bildirgesi 9. Vizite Kaðýdý 3. Ýþten Çýkýþ Bildirgesi 10. Saðlýk Belgeleri 4. Kýdem Tazminatý Bordrosu 11. Ýþ Kazasý Bildirim Raporu 5. Ýhbar Tazminatý Bordrosu 12. Hesap Pusulasý 6. Çýkýþ ÝBRANAMESÝ 13. Ücret Tediye Bordrosu 7. Departman Bazýnda Maliyet Raporu Personel Kayýt Sistemi Ücret Bordrosu programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. Mesai Hesaplamalarý Personel, ilk defa kayýt edilirken, personel hesap planýndan hesap (Bölüm Kodu) seçimi yapýlýr. Saatlik / Günlük / Aylýk ücret hesaplamasý için, puantaj giriþi Bölüm Kodu sayesinde, Muhasebe Entegresi ve Raporlar kolayca yapýlmaktadýr. Personel Kayýt ve Kolaylýklarý Vizite / Saðlýk Belgeleri Personel Tekrar Ýþe Giriþ Bildirimini internetten otomatik gönderme ( ) Ýþten ayrýlan personel için Ýþ-Kur Bildirimi Yapýlmadý uyarýsý. Gelecek Aya Devir sayesinde kolayca bordro hazýrlayabilme Personel e verilen Avans, Yemek / Bilet, Ýcra, Sendika, Ýkramiye takibi yapabilme Personele verilen ücret, fazla mesai, sosyal yardým gibi her bir gelir için Net ten g Brüt e veya Brüt ten g Net e hesaplama. 12 Aylýk Döküm alabilme. Otomatik E - Bildirge Gönderimi Ücret Bordrosu / E-Bildirge / Muhasebe Entegre Ücret Bordrosunu Microsoft Excel / Explorer a gönderebilme Hesap Pusulasýný Microsoft Word e gönderebilme E-Bildirgeyi otomatik hazýrlama ve SSK web sitesine otomatik gönderebilme ( ) Yapýlan hesaplamalarýn, mahsup fiþleri halinde Genel Muhasebeye entegresi 7

9 Firmalarýn aktifinde bulunan tüm Demirbaþlarýn takibinin yapýldýðý modüldür. Yapýlan kayýtlardan aþaðýdaki raporlar hazýrlanýr. Demirbaþ / Amortisman Bilgi Ekraný ORKA 1. Amortisman Hesaplama ve Entegre Ýþlemleri 2. Dönemsel / Yýllýk Amortisman Defteri 3. Demirbaþ Mizan Raporu 4. Amortisman Bilgilerinin Muhasebeye Entegresi Demirbaþ Tanýtým / Hesap Planý Demirbaþ programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. Demirbaþ ilk defa kayýt edilirken Hesap Planýndan (bölüm kodu) hesap seçilir. Bölüm Kodu sayesinde, Muhasebe Entegresi ve Raporlar kolayca yapýlmaktadýr. Demirbaþa ait Satýcý Firma, Fatura ve Zimmet No., Garanti Tarihi gibi bilgilerin giriþi yapýlabilir. Aktif e giriþten, ekonomik ömrünün dolmasýna kadar yapýlan tüm iþlemlerin kayýtlar üzerinde izlenebilir. Amortisman Defteri ve Entegre Demirbaþ Amortisman Hesaplama Amortisman Defterinin Microsoft Excel e gönderebilme Amortisman Hesabýnýn Dönemsel / Yýllýk olarak muhasebeye entegresi Demirbaþ bilgilerinin Envanter Defterine Kaydý Ayrýntýlý Demirbaþ Mizan Raporu Enflasyon Düzeltmesi ve Entegre Demirbaþlarýn TEFE Oranlarý ile hesaplanýp, Enflasyona Göre Düzeltilmesi ve Muhasebeye Entegresi Demirbaþlarýn Enflasyon Düzeltme Raporu ve Microsoft Excel e gönderebilme Amortisman Defteri Sabit Kýymet Muhasebe Entegre DEMÝRBAÞ / AMORTÝSMAN Bu modül, kayýt edilen evraklardan veya ORKA - Iceberg ticari programýnda entegre ile oluþan kayýtlardan aþaðýdaki raporlarý hazýrlar. 1. Gelir - Gider dökümü, KDV Beyannamesi, 2. Ýþletme Defteri, Ýþletme Hesap Özeti, 3. Maliyet Kar/Zarar Tablosu, 4. Mizan, Muavin Defter, Gelir Tablosu, Hesap Planý / Evrak Giriþi Sistemi ve Kolaylýklarý - Ýþletme programýna Hesap Planý yerleþtirilmiþtir. - Hesap Planý / 770 gibi Gelir ve Giderleri girebileceðiniz hesaplardan oluþur. - Hesap Planý sayesinde belgeler, gelir gider türüne göre ayrýlmadan ve tarihe göre sýralamadan karýþýk bir þekilde giriþ yapýlmaktadýr. Alýþlar [153] hesaplar ile Satýþlar [600] hesaplar ile Giderler ise [7] li hesaplar ile Diðer Gelirleri de [602] ile kayýt edilir. - Kayýt iþlemi bitince tarihe göre sýralama otomatik yapýlýr. - Gelir / Gider türüne göre sýralama da yapýlabilir. Evrak Giriþ Kolaylýklarý... - Kredi Kartý ile yapýlan satýþlarýn takibi ve raporlama - Mükerrer Kayýt yapýldýðýnda uyarma - Belirlenen tarihten öncesine, kayýt giriþini engelleyebilme - Makro Tuþlar g Tanýmlanmýþ açýklamayý fiþ içinde kullanabilme - Hesap Makinesi g Yapýlan hesaplamayý fiþ içine taþýyabilme - Belge giriþinde kullanýlan bütün alanlardan arayabilme ( BELGE TARÝHÝ - BELGE NO - AÇIKLAMA - TUTAR - KDV - TOPLAM ) Satýþ iþlemlerinde seri kayýt için; - Belge Numarasýný Otomatik Artýrma, - Otomatik KDV Hesaplama, - Açýklama Kopyalama, - Belge Kopyalama ve daha birçok kolaylýklar Evrak Giriþi Ekraný Muavin Dökümü Ýþletme Hesap Özeti ÝÞLETME / SERBEST MESLEK 8

10 ORKA Tevkifat Listesi SMMM BÜRO YÖNETÝMÝ SMMM Makbuzu Kayýt / Yazdýrma Mali Müþavirlik bürosundaki iþlem yoðunluðunu azaltmak, Mali Müþavirlerin Serbest Meslek Makbuzunu yazmak ve Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi beyannameleri hazýrlamak ve bazý beyannameleri Maliye Bakanlýðý sitesine göndermek amacýyla hazýrlanan modüldür. Büro Yönetimi ayrýca aþaðýdaki raporlarý da hazýrlamaktadýr. 1. Tevkifat Listesi 5. Tanýmlý Form Örnekleri 2. Mükellef Sözleþmesi 6. Tanýmlý Dilekçe Örnekleri 3. Kira Bitiþ Raporu 7. Oda Müþteri Bildirim Listesi 4. Vergi Levhasý Tasdik Bildirimi 8. Adres / Liste Etiket Basýmý SMMM Makbuzu Entegre Muhtasar Beyanname Muhtasar Kayýtlarý / Entegresi SMMM Makbuzlarý ve Entegre Kira Bitiþ Raporu - SMMM Makbuzlarýnýn kaydý ve yazýcý dökümü - SMMM Makbuzlarýný entegre yaparken; - Mükellefin Defterine gider kaydýný - Mali Müþavir in Defterine gelir kaydýný ayný anda yapabilme Muhtasar Beyanname Kira Kayýtlarý ve Entegre - Kira Bitiþ Raporu Zirai Ürün Kayýtlarý ve Entegre Muhtasarla ilgili Diðer Kayýtlar ve Entegre - Gider Pusulasý - Özel Gider Ýndirim Kaydý - Yatýrým Fonu vs. gibi Geçici Vergi Beyannamesi (Ýþletme Özeti / Gelir Tablosu) E - Beyannameler / Ýnternet Bildirim Muhtasar Beyanname Geçici Vergi Beyannamesi ( ) Maliye Bakanlýðý sitesine direkt gönderme. Geçici Vergi Beyannamesini internet e gönderme sýrasýnda firma; 1. Sýnýf Firma ise Gelir Tablosu ve Dipnotlarý 2. Sýnýf Firma ise Ýþletme Hesap Özeti otomatik gönderebilme. 9

11 ORKA ENTEGRE SÝSTEMÝ Kira, SMMM Makbuzu, Gider Pusulasý, Zirai Ürün Makbuzu nun Muhasebeye entegresi. Ücret Tahakkuklarýnýn Muhasebeye entegresi. Amortisman hesaplamalarýnýn Muhasebeye entegresi. ücret bordrosu amortisman demirbaþ iþletme / serbest meslek bilanço muhasebe smmm yönetimi büro Microsoft Word Microsoft Excel Internet Explorer Outlook Express ÝNTERNET Geçici Vergi Beyannamesi - KDV - Muhtasar Beyannamesi - BA - BS Formlarý E Bildirge tek iþlemde internet ortamýna otomatik gönderilir. 1. Alýþ - Satýþ - Gider Faturalarýnýn Muhasebeye entegresi. 2. Çek - Senet - Vadeli Slip (POS) iþlemlerinin Muhasebeye entegresi. 3. Kasa - Banka - Stok Maliyet Fiþlerinin Muhasebeye entegresi. ICEBERG ticari paket 10

12

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI 2 ORKA SQL-2012 PROGRAM GİRİŞ EKRANI: Uzaktan Yardım Sembolü Orka Forum Sembolü Program Güncelleme Sembolü Youtube Yardım Videoları Sembolü Facebook Sembolü Twitter Sembolü Yıl Değişimi SQL Server Bağlantısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKBÜRO Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi 1 İhtiyacını duyduğunuz bir SMMM paketi... Serbest Muhasebeci ve Müşavirler için hazırlanan (SMMM); Bilanço esasına

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ GENEL ÖZELLİKLERİ * Kolay kullanım * Güncel teknoloji * Eşsiz mimari * Güvenilir veritabanı * Modüler yapı, modüller arası tam uyum

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI 2 ORKA SQL-2012 PROGRAM GİRİŞ EKRANI: Uzaktan Yardım Sembolü Orka Forum Sembolü Program Güncelleme Sembolü Youtube Yardım Videoları Sembolü Facebook Sembolü Twitter Sembolü Yıl Değişimi SQL Server Bağlantısı

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

ORKA YAZILIM UYGULAMASI

ORKA YAZILIM UYGULAMASI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS 4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları Muhasebeyi Bize Bırakın Vizyonumuz ORKA Global Ekonomik zeminlerde; sektöründe en iyi olmayı hedefleyerek, hitap ettiği kitleye en iyi deneyimini yaşatmak ve Ülke Ekonomisine

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ LKS Müşavir Set in en yeni teknolojiler kullanılarak baştan yaratılmış yeni sürümü olan Mali Müşavir 2, 19 yılın birikimi ile titizlikle hazırlandı. Teknolojisi ve pratikliği ile kendi klasmanında bir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ 16 EYLÜL 2016 31 MART 2017 SAYI : 103 YENİ NESİL ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Ürünler Grup 1 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, İrsaliye, Form Ba Bs Grup 2 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması Hazır Giyim Mağazacılığı Programı Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi Müşteriye özel Club Kart uygulanması Satışlarda Manyetik Kart yada RFID Kart kullanımı CRM uygulamalarında sınırsız seçenek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE. HAZIRLAYAN: ADEM ŞANLI (MESLEK DERSLERİ Öğretmeni)

BİLGİSAYARLI MUHASEBE. HAZIRLAYAN: ADEM ŞANLI (MESLEK DERSLERİ Öğretmeni) BİLGİSAYARLI MUHASEBE MAHASEBE KAVRAMI Bir işletmede ortaya çıkan işletmeler arası veya işletme içi mali karakterli olayları kronolojik olarak işleyen, tasniflendiren, özetleyen ve elde edilen bilgileri

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin)

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) Staj, mesleki bilginin uygulamada nasıl kullanıldığının öğrenilmesini sağlayıcı bir eğitimdir. Muhasebe

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42

Detaylı

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. HALLEY Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu 1 HALLEY Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı