Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini Stoklar için istenen detayda ve cari hesap bazýnda alýþ/satýþ fiyat ve iskontolarý tanýmlayabilir, stok iþlemlerini istenen döviz cinsi üzerinden Cari hesap kart ve fiþlerine alfanümerik ve nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, özel kodalara göre detaylý ve kümülatif raporlar Cari hesaplar için farklý kur tipi tanýmlayabilir, hareket giriþlerinde cari hesaba özel kur üzerinden iþlem Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda aylýk ve haftalýk yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyon sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat mektubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilir, farklý birimler üzerinden bilgi giriþleri Stoklarý gruplar altýnda toplayabilir, grup bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Stok maliyetlerini, Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO ve FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazýnda raporlar Otomatik sayým iþlemi sayesinde, sayým öncesi ve sonrasý stok durumlarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapabilir, stok kayýplarýnýzý takip edebilirsiniz. Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayarak limit ve vade bazlý iþlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný istenilen tarih aralýðýnda, bakiye türleri bazýnda (Borçlu, Alacaklý, Borç Bakiye, Alacak Bakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþlerini hýzlandýrabilirsiniz. Hareket gören veya hareketsiz tüm stoklarýn kodlarýný deðiþtirebilir, kart bilgilerini þirketten-þirkete veya ayný þirket içinde kopyalayabilirsiniz. Satýn alma ve müþteri sipariþleri doðrultusunda, giriþ/çýkýþ irsaliyelerini otomatik hazýrlayabilirsiniz. Giriþ/çýkýþ irsaliye formlarýný isteðe baðlý olarak irsaliye tipi bazýnda düzenleyebilirsiniz.

3 Stok durumlarýný ambar bazýnda ve genel bazda takip edebilir, tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek rapor üzerinde izleyebilirsiniz. Stok muhasebe hesaplarýný isteðe baðlý olarak stok bazýnda, stok grubu bazýnda veya genel bazda olmak üzere deðiþik þekilde tanýmlayabilir, istenilen þekilde stok muhasebe entegrasyonunu gerçekleþtirebilirsiniz. Stoklar için kritik ve optimum stok miktarlarý tanýmlayabilir, bu sayede stok tedarik listeleri Ýrsaliye belge numaralarýný otomatik sýralandýrabilirsiniz. Alýnan ve verilen konsinye giriþ/çýkýþ irsaliyeleri düzenleyebilir, konsinye stoklar için alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Stok kart ve fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda istenen tüm detaylý ve kümülatif stok raporlarýný Ýþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura oluþturabilir, tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmýþ irsaliyelerin ve faturalaþma süresini geçen irsaliyelerin takibini ÖRNEK A.Þ. 15 Mayýs 2007 Salý 14:02:42 Fatura Tevkifat K.D.V Listesi Sayfa: 1 VERGÝ DAÝRESÝ : BEÞÝKTAÞ SÝCÝL NO : DÖNEMÝ : FÝRMA ADI/ÜNVANI VERGÝ DAÝRESÝ VERGÝ NO TARÝHÝ FATURA NO KDV MATRAHI K.D.V. TOPLAM TUTAR TEVKÝF K.D.V. MEY TEKSTÝL BOYA MECÝDÝYEKÖY ,76 FÝRMA TOPLAMI2, , KARTEKS TEKSTÝL BEÞÝKTAÞ , FÝRMA TOPLAMI1, , HANA BASKI KADIKÖY FÝRMA TOPLAMI 2, , , , , TOPLAM:19 fatura LÝSTELERDE YER ALAN BÝLGÝLERÝN DOÐRULUÐUNU TAHHÜT VE HERHANGÝ BÝR YANLIÞLIK OLDUÐUNUN TESBÝTÝ HALÝNDE UYGULANACAK MÜEYYÝDELERÝ KABUL EDERÝM. Ýlk Madde Malzeme, Mamul ve Ticari Mal üretim ve maliyetlerinizi, deðiþik düzeltme yöntemlerine göre Düzeltme farký mahsubunu otomatik olarak oluþturabilirsiniz. Düzeltme farklarýný otomatik olarak stok deðerlerine yansýtabilirsiniz. Düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarý alabilir, düzeltme farklarýný takip edebilirsiniz. Fatura Tüm alýþ ve satýþ faturalarýnýzýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Faturalarýnýza otomatik olarak belge numarasý verebilir, belge numarasý kontrolü sayesinde mükerrer kayýt giriþlerini engelleyebilirsiniz. Satýn alma ve müþteri sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ/satýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. Faturalarýnýzýn muhasebe entegrasyonunu toplu ya da birebir olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Diðer modüllere (cari hesap, muhasebe) entegre edilmeyen faturalarýnýzýn kontrolünü Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere alfa nümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için farklý kasalar kullanabilirsiniz. Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak ve/veya fatura bazýnda ayrý belirleyebilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura giriþlerinde stok kalemleri için farklý iskontolar tanýmlayabilirsiniz.

4 Tevkifat fatura giriþlerini yapabilir, KDV Tevkifat raporlarý ÖRNEK A.Þ. 30 Mayýs 2007 Çarþamba 12:03:43 Sayfa: 1 Faturalaþtýrýlmamýþ Ýrsaliyeler Listesi 01-Mal Alým Ýrsaliyesi Fiþ No Tarihi Cari Hesap Kod ve Adý Belge No FaturaNo DeMasraf Ýskonto K.D.V. Toplam Tutar ÖZGÜR TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , DÝCLE TEKSTÝL , , YAVUZ TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , , CEYHAN TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , ÖZGÜR TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , CEYHAN TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , Çek/Senet Çek/Senet giriþlerini TL ve istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modüllerine entegre edebilirsiniz. Banka bazýnda kesilen çek/senetlerinizin raporlarýný, vadelerine göre detaylý olarak Toplam: 12 fiþ , , , Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV Ýcmal Raporu ve KDV Listeleri Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi alabilir, cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. Hizmet Hizmet türlerine göre kart tanýmý yapabilir, hareketleri TL ve istenen döviz cinsi bazýnda girebilir ve raporlar Stoktan baðýmsýz olarak gider faturalarýnýz ile (elektrik, servis, su v.b.) verilen ve alýnan hizmet (danýþmanlýk, servis bakým v.b.) fatura giriþlerini TL ve istenen döviz cinsine göre takip edebilirsiniz. Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif rapor ve istatistiklerini Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çeklerinizin dökümlerini otomatik olarak Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda Serbest Meslek Makbuzu giriþlerinizi yapabilir, makbuz takibi ile ilgili her türlü rapor ve form dökümlerini Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet durumu bazýnda güncel ve geçmiþe dönük raporlar Otomatik çek/senet üretme seçeneði ile aylýk veya günlük bazda çek/senet üreterek bilgi giriþlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Ayný anda birden fazla çek/senet üzerinde durum deðiþikliði Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin raporlarýný ve istatistiklerini

5 Sipariþ i Müþteri ve satýn alma sipariþlerinizi istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Hesap planý kod yapýsýný hesap seviyeleri bazýnda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazýnda istenilen tüm raporlarý Sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný Sipariþ fiþlerine istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý Müþterilerden gelen ürün sipariþlerini rezerve edebilir, sipariþ giriþlerinde serbest stok durumuna göre iþlem Müþteri Sipariþleriniz ile Satýn Alma Sipariþlerinizi karþýlaþtýrabilir, stok durumuna göre ihtiyaç belirleyebilirsiniz. Kayýt giriþlerinde, satýr kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayýrma, fiþ bakiyesi eþitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi giriþlerini daha seri bir þekilde Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporlarý TL ve istenen döviz cinsi bazýnda alabilir, kur farklarýný ve enflasyon düzeltme farklarýný izleyebilirsiniz. Müþteri Sipariþleri ile stok durumunu karþýlaþtýrabilir, sipariþe göre stok durum analizi Kritik stok miktarý altýna düþen stoklarýnýzý takip edebilir ve bu stoklarýn sipariþlerini otomatik olarak verebilirsiniz. Satýn Alma ve Müþteri Sipariþlerini otomatik olarak irsaliye ve faturaya dönüþtürebilirsiniz. Ürün ve tedarikçi bazýnda satýn alma sipariþlerinizin istatistik ve grafiklerini Satýn alma sipariþlerinizi otomatik olarak aracýlýðý ile tedarikçilere gönderebilirsiniz. Satýn alma formlarýnýzý istediðiniz þekilde hazýrlayabilirsiniz. Faturalara ait KDV bilgilerinin otomatik veya manuel giriþlerini yapabilir, Ýndirilecek KDV Listesi dökümlerini Yansýtma tablosu tanýmlarý sayesinde, yansýtma iþlemlerini istenilen tarihler arasýnda yapabilir, dönem sonu kapanýþ iþlemlerini otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Ýstenilen tarih aralýðýnda TL ve istenen döviz cinsine göre konsolide mizan alabilir, þirketler arasý konsolidasyon saðlayabilirsiniz. Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayýsý, borç/alacak eþitliði gibi istatistiki bilgiler Giriþi yapýlan kayýtlara göre Enflasyon Düzeltme Muhasebesi yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarýný

6 Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz. Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini Hýzlý bilgi giriþlerini saðlamak amacýyla fiþ açýklama tanýmlarý yapabilir, daha önce girilen fiþleri farklý bir tarih ve þirkete kopyalayabilirsiniz. Diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlarda, muhasebe fiþine gelmesini istediðiniz entegrasyon açýklamalarýný tanýmlayabilirsiniz. Finans Ýstenilen tarih aralýðýnda Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Fon Akým Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Kâr Daðýtým Tablosu gibi finansal tablolarý otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Þirket bazýnda ayrý finansal tablolar hazýrlayabilir, master tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapýda yeni tablolar oluþturabilirsiniz. Finansal tablolarýnýzý istenilen dil, döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden Finansal tablolarýnýzý TL ve istenen döviz cinsi ve kuru bazýnda, çift taraflý (önceki dönem ve cari dönem) olarak Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 04 Mayýs 2007 Cuma 14:43:15 Sayfa: 1 BANKA BAKÝYE LÝSTESÝ [CHS-CARÝ HESAP] Banka Kodu Banka Adý B o r ç A l a c a k B a k i y e BT Döviz Borç Döviz Alacak Döviz Bakiye EUR-AK AKBANK Y.BOSNA ,12 810, ,46 BB 1.256,00 458,00 798,00 EUR-ASYA ASYA FÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB , , ,00 EUR-DENÝZ FORTÝS GÜNEÞLÝ , , ,30 BB , , ,00 EUR-FÝNANS FÝNANSBANK BAKIRKÖY , , ,90 BB , , ,00 EUR-GARANTÝ GARANTÝ BANKASI B.EVLER , , ,68 BB , , ,00 EUR-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,10 BB , , ,00 EUR-YAPI YAPIKREDÝ MERTER , , ,67 BB , , ,00 TL-AK AKBANK MERTER ,00 257,00 943,00 BB TL-ASYA ASYAFÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB TL-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,00 BB TL-FÝNANS FÝNANSBANK MERTER HESAP , , ,00 BB TL-GARANTI GARANTÝ BANKASI B.KÖY , , ,00 BB TL-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,00 BB TL-YAPI YAPIKREDÝ BAKIRKÖY , , ,00 BB USD-AK AKBANK BAKIRKÖY , ,05 618,45 BB 1.250,00 785,00 465,00 USD-ASYA ASYAFÝNANS MERTER , , ,36 BB , , ,00 USD-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,93 BB , , ,00 USD-FÝNANS FÝNANSBANK GÜNEÞLÝ , , ,90 BB , , ,00 USD-GARANTI GARANTÝ BANKASI Y.BOSNA , , ,07 BB , , ,00 USD-ÝÞ ÝÞBANK GÜNEÞLÝ , , ,00 BB , , ,00 USD-YAPI YAPIKREDÝ BANKASI B.KÖY , , ,55 BB , , , , , ,37 BB , , ,00 Hesap türlerine göre ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný Bankalar için yýllýk faiz oranlarýný, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka talimatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Vadesi gelmemiþ ödemelerinizi banka bazýnda takip edebilir, vadeye uygun finans yönetimi Enflasyon düzeltme iþlemleri ile, finansal tablolarýnýzýn düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý þeklinde alabilir, düzeltme farklarýný tablolar üzerinde izleyebilirsiniz. EFT ve havale iþlemlerini yapabilir, havale otomasyonu sayesinde bankalardan gelen dosyalardan (xml, txt v.b.) otomatik olarak banka fiþi oluþturabilirsiniz.

7 Üretim Mamül ve yarý mamül stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluþturabilirsiniz. Demirbaþ Her demirbaþ için kart açarak demirbaþ alýþ bilgileri, satýþ bilgileri, giriþ maliyeti bilgilerini tanýmlayabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamül stoklar için alternatif yarý mamül tanýmlamasý Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya istenilen tarih aralýðýnda toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý ve imalat tablolarý Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplatabilirsiniz. Demirbaþ alýþ kaydý, amortisman tahakkuku, demirbaþ gider giriþlerini ve satýþ iþlemlerini Demirbaþlar için grup ve bölüm tanýmlamasý yapabilir,grup ve bölüm bazýnda tüm demirbaþ raporlarýný Enflasyon düzeltme iþlemi sonucu oluþan düzeltme farklarýný raporlayabilir, muhasebe entegrasyonu sayesinde düzeltme farký mahsubunu otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Amortisman defteri, alýþ/satýþ raporlarý, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylý ve kümülatif olarak demirbaþ grubu ve bölümü bazýnda Mamül üretiminde kullanýlan hammaddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazýnda Mamül maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Üretim-muhasebe entegrasyonunu on-line gerçekleþtirebilirsiniz. Mamül maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný Kendi üretim adetlerinize göre ya da müþteri sipariþleriniz doðrultusunda mamül üretiminiz için gereken hammadde ve yarý mamül malzeme ihtiyaç planlamanýzý oluþturabilirsiniz. Mamül üretiminde kullanýlan hammadde alýþlarý doðrultusunda Yüklenilen KDV Listesini otomatik olarak Hatýrlatýcý ve Uyarý Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Uyarý sayesinde, Cari Hesap, Çek-Senet, Sipariþ, Stok ve Fatura modülleri için þirket veya kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Dilerseniz uyarýnýn yapýlmasýný istediðiniz modüllerde filitreleme Yapýlacak uyarýnýn ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini saðlayabilirsiniz.

8

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr ÜRÜN AĞACI STANDART ÜRÜN AĞACI GELİŞMİŞ MODEL TANIM BÜTÜNLEŞİK MODEL TANIM KG Palaimon, içerisinde yer alan reçete tanımlamaları ile üretime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı

Nebim Winner 1.1.2012 Versiyon Yenilikleri Nebim Winner'a son versiyonlarda eklenen özelliklerin önde gelenleri aşağıdaki gibidir:

Nebim Winner 1.1.2012 Versiyon Yenilikleri Nebim Winner'a son versiyonlarda eklenen özelliklerin önde gelenleri aşağıdaki gibidir: Nebim Winner 1.1.2012 Versiyon Yenilikleri Nebim Winner'a son versiyonlarda eklenen özelliklerin önde gelenleri aşağıdaki gibidir: Cari Hesap Cari İşlem Koduna Göre Döküm raporuna "Bakiye" kolonu ilave

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Enterprise

Detaylı