BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010"

Transkript

1 BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010

2 Dünya BiliĢim Harcamaları Milyon $ 2008 Kişisel Bilgisayarlar 242,7 Diğer Donanım 138,3 Yazılım 221,86 BT Servisleri 809,5 Mobil El Cihazları 178,1 Diğer Telekom Ekipmanları 195,2 Mobil Telekom Servisleri 864,6 Yerleşik Telekom Servisleri 710 Tüm BT 3.360,3 26% 21% 2008 Yılı Dünya BiliĢim Harcamaları 4% 7% 7% 24% 6% Kişisel Bilgisayarlar Diğer Donanım Yazılım BT Servisleri Mobil El Cihazları 5% Diğer Telekom Ekipmanları Mobil Telekom Servisleri Yerleşik Telekom Servisleri

3 Türkiye BiliĢim Harcamaları (Bin USD) 2008 BT Donanımı Yılı Türkiye BiliĢim Pazarı Yazılım Hizmet T.Malzemeleri Telekom Donanımı Taşıyıcı Hizmetler BT Donanımı TOPLAM % Türkiye ve dünya oranları farklı Türkiye de IT yavaş gidiyor En büyük alıcı devlet KİK bu işe uygun değil Aranışlarımız sürüyor 64% 5% 10% 7% 1% Yazılım Hizmet T.Malzemeleri Telekom Donanımı Taşıyıcı Hizmetler

4 e-devlet bir DeğiĢim Projesidir Geleneksel Devlet e-devlet Hantal, verimsiz Yeterince Ģeffaf değil Suistimale savunmasız EriĢilmesi zor Devlet baba : Tek yönlü iletiģim Dikey / HiyerarĢik Yapılanma Kamu Yönetim Reformu e-dönüģüm Etkin, çevik, verimli Refah toplumu ġeffaf, eriģilebilir, toplum hizmetinde bürokrat Katılımcı yönetim EtkileĢimli Yatay / Koordineli yapılanma Birey Devlete Feda Devlet Bireyin hizmetinde

5 e-dönüģüm Yatırımlarının Geri DönüĢü Kendi kendini finanse edebilen yapı Yatırım e-dönüģüm Projeleri Projelerin GerçekleĢtirimi Ekonomik fizibilite VatandaĢ memnuniyeti ġeffaflıkla gelen güven artıģı Ekonomik Sosyal Siyasi Kısa sürede yüksek geri dönüģ Kendi kendini finanse edebilen yapı Kaçakların önlenmesi Uluslararası rekabet gücü Teknolojik Ġhracat Daha iyi ve etkin hizmet Katılımcı birey EriĢimi kolay Ģeffaf devlet Ġstihdam sahası Kısa sürede fark yaratan siyasi irade Siyasi otoriteye güven artıģı AB normlarına uygun altyapı

6 Savunma ve Güvenlik 18 Şubat 2010 Adalet Maliye E-Devlet Projeleri, BileĢenler Siyasi Otorite VatandaĢ Hizmetleri SOSYAL GÜVENLİK SAĞLIK EĞĠTĠM YURTTAġ TÜRKĠYE

7 Sistem Yazılımları, Veri Tabanı Sistemi ĠĢletim Sistemi Donanım, ĠletiĢim Ağı Altyapısı Ruhsat Doğum Nüfus Sağlık Eğitim Askerlik Ehliyet ĠĢ bulma Adli sicil Emniyet Evlilik Konut BoĢanma Su, elektri k, doğalga z Tapu Vergi Banka iģlemleri Kent içi ulaģım Çevre ve çevre sağlığı Kültür, sos yal faaliyet Seyahat AlıĢveriĢ Mahkeme Emeklilik Cenaze Doğumdan ölüme kadar tüm vatandaģlık hizmetleri BĠLGĠ SĠSTEMĠ PORTALĠ: HĠZMET ARAYÜZÜ e-dönüģüm Sistem Mimarisi Bilgi Güvenliği MERNĠS TAKBĠS Doküman Ynt.Sis. UYAP (+Yrgty) VEDOP e-sosyal Güvenlik e-belediye e-ticaret Uygulamaları... KURUMA ÖZGÜ FONKSİYONLAR Veri DeğiĢim Altyapısı Ġnsan Makine Arayüzü Ofis Uygulamaları ORTAK UYGULAMALAR GÜVENLĠK KATMANI 18 Şubat 2010 Personel Bütçe ve Mali ĠĢler DemirbaĢ ve Malzeme Satınalma Bordro... UYGULAMA YAZILIMLARI YENİDEN KULLANILABİLİR FONKSİYONLAR Coğrafi Bil.Sis. MesajlaĢma TEKNĠK ALTYAPI TĠCARĠ HAZIR ÜRÜNLER

8 KOBĠ ler, OSB leri Diğer e-ticaret Uygulamaları Belediyeler Belediye Ġktisadi TeĢebbüsleri Ġl Özel Ġdareleri TAKBĠS MERNĠS UYAP VEDOP 18 Şubat 2010 SEÇSĠS e-sosyal Güvenlik e-sağlık e-emniyet e-savunma e-eğitim Enerji Diğer e-devlet Projeleri e-dönüģüm Türkiye Projesi Program / Proje Sistem Mühendisliği Sistem Analizi Mevcut Durum Hedef Durum Yeniden Yapılanma (BPR/BPI) Sistem Mühendisi Endüstri, Bilgisayar Müh. Reel Sek. Yazılım GeliĢtirme Sistem Mimarisi Bilgi Güvenliği Yazılım GeliĢtirme Entegrasyon, Test Donanım/ĠletiĢim BiliĢim Mühendisi/Uzmanı Bilgisayar Müh., Programcı Mahalli Ynt. Eğitim Eğitmen Eğitimi Kullanıcı Eğitimi e-vatandaģ Eğitimi Veri-Aktivasyon YaygınlaĢtırma BiliĢim ĠĢçisi Eğitmen, Teknisyen, ri Giriş Operatörü Ve Hizmetler ĠĢletme-Yedekleme Felaketten Kurtarma Yardım Masası (7x24) Yazılım Bakımı Donanım Bakımı BiliĢim ĠĢçisi Teknisyen, Teknik Uzman, Yardım Masası Uzmanı Merkezi Ynt. Bilgi Portali Uygulama Yazılımları Ortak Uygulamalar Teknik Altyapı

9 Niçin Farklıyız?.. Sistem analizi işin nerdeyse %20 si. Bu fazı geçmeden teknik şartname çıkmıyor. İşi şartnamesiz ihale edemezsin. Başkasını yazdığı şartname yani başkasının sistem tasarımının, başkası tarafından uygulanması beklenemez... Bu nedenle Kik KÜLTÜRÜ E- Dönüşün Türkiye de ters kalıyor. Donanım Konfigürasyonu ve Yazılım Mimarisi en kritik konular: Milli Entegratörün işi. Uygulama ise Müteahhidin işi.. Bunlar ayrılamaz. Yukarıdaki zincir kilitlendiği için Global satıcılar ve KOBİ ler pazarı gelişmiyor.

10 Direkt Yeni ve Mükerrer Yatırımlar Mevcut % Yeni % Tasarruf % Özgün ĠĢlevler Tekrtarlanan ĠĢlevler Ortak Uygulamalar Teknolojik Altyapı TOPLAM Endirekt Düşen maliyet, risk ve Kısalan Proje Takvimi Arta Verim, Üretkenlik ve İstihdam Daha Temiz Türkiye

11 Maliyet 18 Şubat 2010 e-dönüģüm Yol Haritası Evrimsel YaklaĢım! DeğiĢim! 2004 Web Siteleri Arama Motorları DüĢük Bilgi Güvenliği Hizmet Kapsam ve Kalitesi Basit Portaller e-vatandaģlık Hizmetleri Hukuki Düzenlemeler-Eimza Orta Düzey Bilgi Güvenliği Form, Katalog vb Kurum içi (Dikey) Entegrasyon e-ticaret e-yerel Ynt. e-devlet Uygulamaları (Nüfus, Tapu, Sosy al Güv., Adalet, Vergi, Sağlık) Yüksek Bilgi Güvenliği Internetten SipariĢ, Ödeme vb Kurumlar Arası (Yatay) Entegrasyon e-vatandaģ e-eğitim Tüm Kurumlar Çapında Süreç ĠyileĢtirme, Standar dizasyon Entegre e-devlet Uygulamaları BütünleĢik e-devlet Portali Çok Yüksek Bilgi Güvenliği 2010 Kurumlar Arası Çok Boyutlu Entegrasyon e-veri e-arģiv Entegre e-devlet Uygulamalarının YaygınlaĢması Verinin Verimli Kullanımı(veri madenciliği) E-Ġmza Tabanlı ĠĢleyiĢ Zaman Çok Boyutlu Güvenliği

12 e-devlet Ana Süreç Haritası Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Karar Destek Program OluĢturma Yatırım Bütçe Hazırlama Performans Ölçümü Adalet Yüksek Yargı Adli Yargı Ġdari Yargı Adli Tıp Adli Sicil Savunma Kuvvet Komuta Kontrol Askeri Ġstihbarat Lojistik Ġnsan Kaynakları Mali Yönetim Güvenlik Emniyet Ġstihbarat Acil Durum Sivil Savunma DıĢ ĠliĢkiler Kamu Mali Maliye Hazine DıĢ Ticaret Gümrük Piyasalara ĠliĢkin Düzenleme VatandaĢlık Hizmetleri Nüfus ĠĢleri Sosyal Güvenlik Sağlık Eğitim Sosyal Hizmetler Diğer Hizmetler Seçim Hizmetleri Altyapı Ġmar Planlama Tapu-Kadastro ĠĢlemleri Altyapı Hizmetleri UlaĢtırma Teknik ĠletiĢim Altyapısı Enerji Ġnsan Kaynakları Ġnsangücü Planlama Atama Nakil Sicil Terfi Bordro Emeklilik Diğer Özlük ĠĢleri Destek Hizmetleri Mali ĠĢler Satınalma Kiralama Envanter Bakım- Onarım Evrak Diğer Mali Ġdari ĠĢler

13 Genel Fonksiyonlar ModellenmiĢtir Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Karar Destek Program OluĢturma Yatırım Bütçe Hazırlama Performans Ölçümü Adalet Yüksek Yargı Adli Yargı Ġdari Yargı Adli Tıp Adli Sicil Savunma Kuvvet Komuta Kontrol Askeri Ġstihbarat Lojistik Ġnsan Kaynakları Mali Yönetim Güvenlik Emniyet Ġstihbarat Acil Durum Sivil Savunma DıĢ ĠliĢkiler Kamu Mali Maliye Hazine DıĢ Ticaret Gümrük Piyasalara ĠliĢkin Düzenleme VatandaĢlık Hizmetleri Nüfus ĠĢleri Sosyal Güvenlik Sağlık Eğitim Sosyal Hizmetler Diğer Hizmetler Seçimde Hizmetler Altyapı Ġnsan Kaynakları Ġmar Planlama Ġnsangücü Planlama Tapu-Kadastro ĠĢlemleri Atama Nakil Sicil Terfi Altyapı Hizmetleri Bordro UlaĢtırma Emeklilik Teknik ĠletiĢim Altyapısı Diğer Özlük ĠĢleri Enerji,Su, ĠletiĢim Destek Hizmetleri Mali ĠĢler Satınalma Kiralama Envanter Bakım- Onarım Evrak Diğer Mali Ġdari ĠĢler

14 Pazar Segmenti KAMUDA BĠLĠġĠM ÇÖZÜM ve HĠZMETLER ENTEGRATÖR HĠZMETLERĠ & SĠSTEM ÇÖZÜMLERĠ PAZAR SEGMENTĠ Sistem Entegrasyon ERP DanıĢmanlık & Uygulama ĠĢ Zekası Çözümleri Karar Destek Sistemleri ĠĢ Süreçleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Doküman Yönetim Sistemleri Hızlı Uygulama GeliĢtirme & Test Arakatman / Corba DBS / RDBA ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) VEDOP TAPU KADASTRO BĠLGĠ SĠSTEMĠ (TAKBĠS) MERNĠS SEÇSĠS KURUMSAL KAYNAK YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Altyapı & Yönetim Petrol, Gaz & Eneji Telekomünikasyon UlaĢım Kamu Hizmetleri Anayurt Güvenliği Savunma IT Diğerleri Ağ Güvenliği &

15 e-devlet Kapısı YaĢam Döngüsü 18 Şubat 2010 İşletmeler Kamu Kurumları Bankala r Mobil Operatörler Bilgi Hizmet Ödeme e-kapi Avrupa Birliği Internet Sayısal Kablo TV Çağrı Merkezi Mobil Platform

16 ENTEGRATÖR VE TELEKOM HĠZMETLERĠ ĠĢbirliği Olanakları Mevcut kamu kurumlarının sistemleri arası entegrasyonu, Sistem kurulum (HW, SW, NW, Güvenlik, iletiģim, e-imza, mobil imza vb.) ve entegrasyonu, Acil Durum Merkezi kurulumu, Karar Destek ve Veri Madenciliği projeleri, Sağlık Bakanlığı e-devlet projeleri, Tarım Bakanlığı e-devlet projeleri, Çevre ve Orman Bakanlığı e-devlet projeleri, ĠçiĢleri Bakanlığı e-devlet projeleri UlaĢtırma Bakanlığı e-devlet projeleri,

17 Sonuç 5809 Sayılı Kanun Madde 67 b fıkrası gereği TÜRKSAT a e_devlet Projelerinde imtiyaz verilmiģtir: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında, Türksat A.Ş. den doğrudan yapacakları hizmet alımları yönünden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu Hizmet: Danışmanlık, kontrolörlük,koordinatörlük tipi olmalı Bu imtiyaz ile doğru iģbirlikleri baģlatılabilirse; ULUSAL ENTEGRATÖR lerın, e-devlet alanında, uluslararası iģbirlikleri de kurularak, Milli IT KOBĠ lerinin de katkılarıyla anahtar teslimi baģarılı projeler yapılması beklenir. e-dönüģüm projelerinde devlet güdümlü sinerji yaratılarak AB hedeflerine daha kısa süre ve daha az maliyetle varılabilir. Türkiye IT pazarı hızla büyür, Markalara talep artar ulusal IT sanayiini kritik kütleye taģıyabilir ve dıģ pazarlara da fırsat verir.