Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 9. 1

2 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgenin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili soruların çoğuna cevaplar sunacağını umuyoruz. Uyarı! Bu belge Kaspersky Lab firmasına aittir. Bu belgenin tüm hakları Rusya Federasyonu yasalarına ve uluslararası anlaģmalara göre saklıdır. Bu belgenin veya parçalarının hukuka aykırı olarak çoğaltılması ve dağıtımı, Rusya Federasyonu yasaları uyarınca hukuki, idari veya adli yaptırıma tabidir. Herhangi bir belgenin, tercümeleri de dahil olmak üzere herhangi bir Ģekilde çoğaltılması ve dağıtımı, sadece Kaspersky Lab Ltd nin yazılı izniyle mümkündür. Bu belge ve bu belgeyle ilgili grafik resimler, sadece bilgilendirme amacıyla, ticari olmayan ve kiģisel amaçlarla kullanılabilir. Bu belge baģka bir bildirimde bulunulmaksızın değiģtirilebilir. Bu belgenin en son sürümünü adresindeki Kaspersky Lab web sitesinde bulabilirsiniz. Kaspersky Lab Ltd. bu belgede kullanılan ve hakları üçüncü kiģilere ait olan malzemelerin içeriği, kalitesi, geçerliliği veya doğruluğu ve bu belgelerin kullanımıyla iliģkili muhtemel zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu belge, kendi sahiplerine ait tescilli ticari markalar ve hizmet markaları içermektedir. Revizyon tarihi: Kaspersky Lab ZAO. Tüm Hakları Saklıdır. 2

3 İÇİNDEKİLER KASPERSKY LAB SON KULLANICI LĠSANSANLAġMASI... 9 BU KILAVUZ HAKKINDA BU BELGEDE BELGE KURALLARI EK BĠLGĠ KAYNAKLARI KENDĠ BĠLGĠLERĠNĠZĠ ARAġTIRMAK ĠÇĠN BĠLGĠ KAYNAĞI WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIġMA SATIġ DEPARTMANIYLA ĠLETĠġĠM KURMA BELGE GELĠġTĠRME GRUBUYLA ĠLETĠġĠM KURMA KASPERSKY PURE DAĞITIM KĠTĠ EV AĞI KORUMASINI KURMA KAYITLI KULLANICILARA YÖNELĠK HĠZMETLER DONANIM VE YAZILIM GEREKLERĠ UYGULAMAYI KURMA VE KALDIRMA UYGULAMANIN KURULUMU ADIM 1. UYGULAMANIN DAHA YENĠ BĠR SÜRÜMÜNÜ BULMA ADIM 2. SĠSTEMĠN KURULUM GEREKLERĠNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETME ADIM 3. KURULUM TÜRÜNÜ SEÇME ADIM 4. LĠSANS SÖZLEġMESĠNĠ GÖZDEN GEÇĠRME ADIM 5. KASPERSKY GÜVENLĠK AĞI VERĠ TOPLAMA AÇIKLAMASI ADIM 6. HEDEF KLASÖRÜ SEÇME ADIM 7. KURULACAK UYGULAMA BĠLEġENLERĠNĠ SEÇME ADIM 8. BAġKA ANTĠ-VĠRÜS UYGULAMALARINI ARAMA ADIM 9. MĠCROSOFT WĠNDOWS GÜVENLĠK DUVARINI DEVREDEN ÇIKARMA ADIM 10. KURULUMA HAZIRLAMA ADIM 11. KURULUM ADIM 12. UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME ADIM 13. VERĠLERĠ DOĞRULAMA ADIM 14. BĠR KULLANICIYI KAYDETME ADIM ETKĠNLEġTĠRMEYĠ TAMAMLAMA ADIM 16. UYGULAMAYA ERĠġĠMĠ SINIRLAMA ADIM 17. KORUMA MODUNU SEÇME ADIM 18. UYGULAMAYI GÜNCELLEMEYĠ YAPILANDIRMA ADIM 19. TESPĠT EDĠLECEK TEHDĠTLERĠ SEÇME ADIM 20. SĠSTEMĠ ÇÖZÜMLEME ADIM 21. SĠHĠRBAZI KAPATMA BAġLARKEN KURULUM SĠHĠRBAZIYLA UYGULAMAYI DEĞĠġTĠRME, GERĠ YÜKLEME VE KALDIRMA ADIM 1. KURULUM PROGRAMINI BAġLATMA PENCERESĠ ADIM 2. ĠġLEMĠ SEÇME ADIM 3. UYGULAMAYI DEĞĠġTĠRME, GERĠ YÜKLEME VEYA KALDIRMAYI BĠTĠRME LĠSANSI YÖNETME SON KULLANICI LĠSANS SÖZLEġMESĠ HAKKINDA

4 K U L L A N I M K I L A V U Z U LĠSANS HAKKINDA ETKĠNLEġTĠRME KODU HAKKINDA LĠSANS BĠLGĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA ARABĠRĠMĠ GÖREV ÇUBUĞU BĠLDĠRĠM ALANI SĠMGESĠ KISAYOL MENÜSÜ KASPERSKY PURE ANA PENCERESĠ BĠLGĠSAYAR KORUMASI YEDEKLEME EBEVEYN DENETĠMĠ PAROLA YÖNETĠCĠSĠ PENCERESĠ UYGULAMA AYARLARI PENCERESĠ BĠLDĠRĠM PENCERELERĠ VE AÇILIR MESAJLAR UYGULAMAYI BAġLATMA VE DURDURMA OTOMATĠK BAġLATMAYI ETKĠNLEġTĠRME VE DEVRE DIġI BIRAKMA UYGULAMAYI ELLE BAġLATMA VE DURDURMA EV AĞI KORUMA DURUMU BĠLGĠSAYAR KORUMANIZDAKĠ SORUNLARI TANILAMA VE ORTADAN KALDIRMA BĠLGĠSAYAR KORUMASINI ETKĠNLEġTĠRME / DEVRE DIġI BIRAKMA KORUMAYI DURAKLATMA ETKĠLEġĠMLĠ KORUMA MODUNU KULLANMA TĠPĠK GÖREVLERĠ ÇÖZME UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME BĠR LĠSANS SATIN ALMA VEYA YENĠLEME UYGULAMA BĠLDĠRĠMLERĠ GÖRÜNDÜĞÜNDE YAPILACAKLAR UYGULAMA VERĠTABANLARINI VE MODÜLLERĠ GÜNCELLEME BĠLGĠSAYARINIZIN KRĠTĠK ALANLARINI VĠRÜSLERE KARġI TARAMA DOSYA, KLASÖR, DĠSK VEYA DĠĞER NESNELERĠ VĠRÜSLERE KARġI TARAMA BĠLGĠSAYARINIZIN VĠRÜSLERE KARġI TAM TARAMASINI GERÇEKLEġTĠRME BĠLGĠSAYARI ZAYIF NOKTALARA KARġI TARAMA BĠR EV BĠLGĠSAYARI AĞININ KORUMA DURUMUNU UZAKTAN DENETLEME KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠ HIRSIZLIĞA KARġI KORUMA E-DOLANDIRICILIĞA KARġI KORUMA SANAL KLAVYE PAROLA YÖNETĠCĠSĠ VERĠLERĠ ġġfreleme BĠR NESNEYE VĠRÜS BULAġTIĞINDAN KUġKULANIYORSANIZ YAPILACAKLAR UYGULAMANIN SĠLDĠĞĠ VEYA TEMĠZLEDĠĞĠ BĠR NESNEYĠ GERĠ YÜKLEME BĠLGĠSAYARINIZA VĠRÜS BULAġTIĞINDAN KUġKULANIYORSANIZ YAPILACAKLAR VERĠLERĠNĠZĠN YEDEK KOPYALARINI OLUġTURMA KASPERSKY PURE AYARLARINA ERĠġĠMĠ SINIRLAMA FARKLI KULLANICILAR ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINI SINIRLAMA KURTARMA DĠSKĠ OLUġTURMA VE KULLANMA KURTARMA DĠSKĠ OLUġTURMA BĠLGĠSAYARI KURTARMA DĠSKĠYLE BAġLATMA ÇOK SAYIDA SPAM ĠLETĠ OLDUĞUNDA YAPILACAKLAR BĠLGĠSAYARI KORUMA HAKKINDAKĠ RAPORU GÖRÜNTÜLEME

5 İ Ç I N D E K I L E R VARSAYILAN UYGULAMA AYARLARINI GERĠ YÜKLEME UYGULAMA AYARLARINI BAġKA BĠR BĠLGĠSAYARA AKTARMA GELĠġMĠġ UYGULAMA AYARLARI BĠLGĠSAYAR KORUMASI BĠLGĠSAYAR TARAMASI GÜNCELLEME DOSYA ANTĠ-VĠRÜS POSTA ANTĠ-VĠRÜS WEB ANTĠ-VĠRÜS IM ANTĠ-VĠRÜS ANTĠ-SPAM REKLÂM BAġLIĞI ENGELLEYĠCĠ UYGULAMA DENETĠMĠ PROAKTĠF SAVUNMA AĞ KORUMASI GÜVENLĠ BÖLGE UYGULAMAYI GÜVENLĠ YÜRÜTME MODU KARANTĠNA VE YEDEKLEME YEDEKLEME YEDEK DEPOLAMA ALANI OLUġTURMA MEVCUT DEPOYA BAĞLANMA DEPOYU TEMĠZLEME DEPOYU KALDIRMA YEDEKLEME GÖREVĠ OLUġTURMA YEDEKLEME GÖREVĠNĠ ÇALIġTIRMA VERĠLERĠ GERĠ YÜKLEME YEDEK KOPYALARI ARAMA YEDEK KOPYA VERĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME OLAY RAPORUNU GÖRÜNTÜLEME EBEVEYN DENETĠMĠ KULLANICININ EBEVEYN DENETĠMĠNĠ YAPILANDIRMA KULLANICININ ETKĠNLĠK RAPORUNU GÖRÜNTÜLEME VERĠLERĠ ġġfreleme KAP OLUġTURMA VE MEVCUT BĠR KABA BAĞLANMA KAPTAKĠ VERĠLERE ERĠġĠMĠ KĠLĠTLEME VE KĠLĠDĠNĠ AÇMA DOSYALARI KABA EKLEME KABI YAPILANDIRMA KABA HIZLI ERĠġMEK ĠÇĠN KISAYOL OLUġTURMA EV AĞI DENETĠMĠ UZAKTAN YÖNETĠMĠ YAPILANDIRMA EV AĞINI VĠRÜSLERE VE ZAYIF NOKTALARA KARġI TARAMA AĞA BAĞLI BĠLGĠSAYARLARDAKĠ VERĠTABANLARINI UZAKTAN GÜNCELLEME AĞA BAĞLI BĠLGĠSAYARLARDAKĠ KORUMA BĠLEġENLERĠNĠ ETKĠNLEġTĠRME/DEVRE DIġI BIRAKMA177 EBEVEYN DENETĠMĠNĠ UZAKTAN YÖNETME AĞA BAĞLI BĠLGĠSAYARLARDA YEDEKLEME GÖREVLERĠ ÇALIġTIRMA AĞA BAĞLI BĠLGĠSAYARLARDAKĠ LĠSANSLARI UZAKTAN YÖNETME PAROLA YÖNETĠCĠSĠ PAROLA VERĠTABANI YÖNETĠMĠ

6 K U L L A N I M K I L A V U Z U UYGULAMA AYARLARINI YAPILANDIRMA GÜÇLÜ PAROLALAR OLUġTURMA PAROLA YÖNETĠCĠSĠNĠN TAġINABĠLĠR SÜRÜMÜNÜ KULLANMA PERFORMANS VE DĠĞER UYGULAMALARLA UYUMLULUK TESPĠT EDĠLEBĠLĠR TEHDĠT KATEGORĠLERĠNĠ SEÇME GELĠġMĠġ VĠRÜS TEMĠZLEME TEKNOLOJĠSĠ VĠRÜSLERĠ TARARKEN BĠLGĠSAYAR KAYNAKLARINI DAĞITMA TAM EKRAN MODUNDA UYGULAMA AYARLARI. OYUN PROFĠLĠ PĠL TASARRUFU KASPERSKY PURE KENDĠNĠ KORUMA KENDĠNĠ KORUMAYI ETKĠNLEġTĠRME VE DEVRE DIġI BIRAKMA DIġ DENETĠME KARġI KORUMA UYGULAMANIN GÖRÜNÜMÜ ETKĠN ARABĠRĠM ÖĞELERĠ KASPERSKY PURE UYGULAMASININ DIġ GÖRÜNÜMÜ HABER AJANSI EK ARAÇLAR VERĠLERĠ KALICI OLARAK SĠLME ETKĠNLĠK ĠZLERĠNĠ ORTADAN KALDIRMA KULLANILMAYAN VERĠLERĠ SĠLME TARAYICIYI YAPILANDIRMA RAPORLAR SEÇĠLEN BĠLEġEN ĠÇĠN RAPOR OLUġTURMA VERĠLERĠ FĠLTRELEME OLAYLARI ARAMA RAPORU DOSYAYA KAYDETME RAPORLARI DEPOLAMA UYGULAMA RAPORLARINI TEMĠZLEME KRĠTĠK OLMAYAN OLAYLARIN GÜNLÜĞÜNÜ TUTMA RAPORUN KULLANILABĠLĠRLĠĞĠNĠ HATIRLATMAYI YAPILANDIRMA BĠLDĠRĠMLER BĠLDĠRĠMLERĠ ETKĠNLEġTĠRME VE DEVRE DIġI BIRAKMA BĠLDĠRĠM YÖNTEMĠNĠ YAPILANDIRMA KASPERSKY GÜVENLĠK AĞINA KATILMA KASPERSKY PURE AYARLARINI ONAYLAMA EICAR TEST "VĠRÜSÜ" VE DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HTTP TRAFĠĞĠ KORUMASI TESTĠ SMTP TRAFĠĞĠ KORUMASI TESTĠ DOSYA ANTĠ-VĠRÜS AYARLARINI DOĞRULAMA VĠRÜS TARAMA GÖREVĠ AYARLARINI DOĞRULAMA ANTĠ-SPAM AYARLARINI DOĞRULAMA TEKNĠK DESTEK HĠZMETĠYLE ĠLETĠġĠM KURMA KASPERSKY HESABIM TELEFON TEKNĠK DESTEĞĠ SĠSTEM DURUMU RAPORU OLUġTURMA ĠZLEME DOSYASI OLUġTURMA VERĠ DOSYALARINI GÖNDERME AVZ KOMUT DOSYASINI YÜRÜTME

7 İ Ç I N D E K I L E R UYGULAMALAR ABONELĠK DURUMLARI UYGULAMAYLA KOMUT SATIRINDAN ÇALIġMA UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME UYGULAMAYI BAġLATMA UYGULAMAYI DURDURMA UYGULAMA BĠLEġENLERĠNĠ VE GÖREVLERĠNĠ YÖNETME VĠRÜS TARAMASI UYGULAMAYI GÜNCELLEME SON GÜNCELLEMEYĠ GERĠ ALMA KORUMA AYARLARINI DIġA AKTARMA KORUMA AYARLARINI ĠÇE AKTARMA ĠZLEME DOSYASI OLUġTURMA YARDIMI GÖRÜNTÜLEME KOMUT SATIRININ GERĠ DÖNME KODLARI KASPERSKY PURE BĠLDĠRĠMLERĠNĠN LĠSTESĠ NESNE TEMĠZLENEMĠYOR ULAġILAMAYAN GÜNCELLEME SUNUCUSU KÖTÜ AMAÇLI NESNE TESPĠT EDĠLDĠ TRAFĠKTE TEHLĠKELĠ NESNE TESPĠT EDĠLDĠ ġüphelġ NESNE TESPĠT EDĠLDĠ SĠSTEMDE TEHLĠKELĠ ETKĠNLĠK TESPĠT EDĠLDĠ GĠZLĠ ĠġLEM TESPĠT EDĠLDĠ SĠSTEM KAYIT DEFTERĠNE ERĠġĠM GĠRĠġĠMĠ TESPĠT EDĠLDĠ UYGULAMANIN AĞ ETKĠNLĠĞĠ TESPĠT EDĠLDĠ YENĠ AĞ TESPĠT EDĠLDĠ E-DOLANDIRICILIK SALDIRISI TESPĠT EDĠLDĠ ġüphelġ BAĞLANTI TESPĠT EDĠLDĠ GEÇERSĠZ SERTĠFĠKA TESPĠT EDĠLDĠ UYGULAMANIN KULLANIMINI SINIRLAMA VERĠLERĠ GERĠ YÜKLEME HATASI ÖZEL ĠġLEM GEREKLĠ SÖZLÜK KASPERSKY LAB ÜÇÜNCÜ TARAF KODLARI HAKKINDA BĠLGĠLER PROGRAM KODU AGG (ANTI-GRAIN GEOMETRY) BISON PARSER SKELETON BOOST , , BZIP2/LIBBZIP EXPAT 1.2, FASTSCRIPT GECKO SDK INFO-ZIP LIBJPEG 6B LIBNKFM LIBPNG 1.2.8,

8 K U L L A N I M K I L A V U Z U LIBSPF LIBUNGIF LIBXDR NDIS INTERMEDIATE MINIPORTDRIVER SAMPLE NDIS SAMPLE NDIS LIGHTWEIGHT FILTER DRIVER NETWORK CONFIGURATION SAMPLE OPENSSL 0.9.8D PCRE 3.0, 7.4, PROTOCOL BUFFER QT RFC1321-BASED (RSA-FREE) MD5 LIBRARY TINICONV WINDOWS TEMPLATE LIBRARY WINDOWS TEMPLATE LIBRARY ZLIB 1.2, DĠĞER BĠLGĠLER

9 KASPERSKY LAB SON KULLANICI LİSANSANLAŞMASI TÜM KULLANICILAR ĠÇĠN ÖNEMLĠ YASAL BĠLDĠRĠM: YAZILIMI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE AġAĞIDAKĠ YASAL ANLAġMAYI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. LĠSANS ANLAġMASI PENCERESĠNDEKĠ KABUL TUġUNU TIKLADIĞINIZDA VEYA KARġILIK GELEN SĠMGEYĠ (SĠMGELERĠ) GĠRDĠĞĠNĠZDE, BU ANLAġMANIN HÜKÜM VE KOġULLARINI KABUL ETMĠġ SAYILIRSINIZ. BU ĠġLEM ĠMZANIZIN YERĠNE GEÇER VE BU ANLAġMANIN BĠR TARAFI OLARAK SĠZĠN ĠÇĠN BAĞLAYICI OLDUĞUNU VE BU ANLAġMANIN TARAFINIZDAN ĠMZALANMIġ HERHANGĠ BĠR YAZILI ANLAġMA GĠBĠ UYGULANABĠLĠR OLDUĞUNU KABUL EDERSĠNĠZ. BU ANLAġMANIN BÜTÜN HÜKÜM VE KOġULLARINI KABUL ETMĠYORSANIZ, YAZILIMIN KURULUMUNU ĠPTAL EDĠN VE YAZILIMI KURMAYIN. LĠSANS ANLAġMASI PENCERESĠNDEKĠ KABUL TUġUNU TIKLADIĞINIZDA VEYA KARġILIK GELEN SĠMGEYĠ (SĠMGELERĠ) GĠRDĠĞĠNĠZDE, YAZILIMI BU ANLAġMANIN HÜKÜM VE KOġULLARINA UYGUN OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHĠP OLURSUNUZ. 1. Tanımlar 1.1. Yazılım, Güncellemeler ve ilgili materyalleri içeren yazılım anlamındadır Hak Sahibi (Yazılımla ilgili münhasır veya diğer tüm hakların sahibi) Rusya Federasyonu kanunlarına göre kurulmuģ bir Ģirket olan Kaspersky Lab ZAO anlamındadır Bilgisayar(lar) kiģisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, iģ istasyonları, kiģisel dijital yardımcılar, "akıllı telefonlar", elde taģınan cihazlar veya Yazılımın bunlara yönelik tasarlandığı diğer elektronik cihazlar gibi Yazılımın kurulacağı ve/veya kullanılacağı donanım(lar) anlamındadır Son Kullanıcı (Siz/Sizin) kendi adına Yazılımı kuran veya kullanan ya da Yazılımın bir kopyasını yasal olarak kullanan ya da Yazılım bir kuruluģ adına yükleniyor veya kuruluyorsa iģveren gibi kiģi(ler) anlamındadır, "Siz" ayrıca Yazılımın yüklendiği veya kurulduğu kuruluģ anlamına gelir ve kuruluģ bu anlaģmayı kabul eden kiģiye bu iģlem için yetki verdiğini beyan eder. Bu belge bağlamında, "kuruluş", terimi her türlü ortaklık, sınırlı sorumlu Ģirket, anonim Ģirket, birlik, iģletme, tröst, ortak giriģim, iģçi örgütü, Ģirket halinde kurulmamıģ örgüt veya resmi kurumları içerir Ortak(lar) Hak Sahibi ile yapılan bir anlaģma ve lisansa dayanarak Yazılımın dağıtımını gerçekleģtiren kuruluģlar veya kiģi(ler) anlamındadır Güncelleme(ler) her türlü yükseltme, revizyon, her türlü yükseltme, revizyon, tadilat, kopya veya bakım paketleri, vb. anlamındadır Kullanım Kılavuzu, kullanım kılavuzu, yönetici kılavuzu, baģvuru kitabı ve ilgili açıklayıcı veya diğer nitelikte materyaller anlamındadır. 2. Lisansın Verilmesi 2.1. Hak Sahibi, Yazılımın yüklendiği Bilgisayarınızın Kullanım Kılavuzunda açıklanan tehditlerden korunmasında yardımcı olmak amacıyla Yazılımın belirli sayıda Bilgisayarda Kullanım Kılavuzunda açıklanan tüm teknik gerekliliklere ve bu AnlaĢmanın hüküm ve koģullarına uygun olarak depolanması, yüklenmesi, kurulması, yürütülmesi ve gösterilmesi ("kullanım") için münhasır olmayan bir lisansı ("Lisans") Size verir ve Siz de bu Lisansı kabul edersiniz: Deneme Sürümü. Yazılımın deneme sürümünü aldıysanız, karģıdan yüklediyseniz ve/veya kurduysanız ve Yazılım için değerlendirme lisansı aldıysanız, Yazılımı sadece değerlendirme amacıyla ve aksi belirtilmedikçe ilk kurulum tarihinden itibaren sadece tek bir değerlendirme dönemi boyunca kullanabilirsiniz. Yazılımın baģka amaçlarla veya geçerli değerlendirme döneminin bitmesinden sonra kullanılması kesinlikle yasaktır. Çoklu Ortam Yazılımı; Çoklu Dil Yazılımı; Çift Araçlı Yazılım; Çoklu Kopyalar; Paketler. Yazılımın farklı sürümlerini veya farklı dildeki baskılarını kullanıyorsanız, Yazılımı çoklu araçlarda alırsanız, baģka Ģekilde Yazılımın birden fazla kopyasını alırsanız veya Yazılımı baģka yazılımlarla paket halinde aldıysanız, Yazılımın tüm sürümlerinin kurulduğu izin verilen toplam Bilgisayar sayısı Hak Sahibinden aldığınız lisanslarda belirtilen bilgisayar sayısı ile aynı olmalıdır ancak lisans hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, edinilen her lisans Yazılımı Madde 2.2 ve 2.3 te belirtilen sayıda Bilgisayara kurma ve kullanma hakkını kazandırır Yazılım fiziksel bir ortam üzerinde edinilmiģse, Yazılımı, Yazılım paketinde belirtilen sayıda Bilgisayarın korunması amacıyla kullanma hakkınız vardır Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse, Yazılımı, Yazılım için Lisans edindiğinizde belirtilen sayıda Bilgisayarın korunması amacıyla kullanma hakkınız vardır. 9

10 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2.4. Yazılımın, sadece yedekleme amacıyla ve yasal olarak sahip olunan kopyanın kaybolması, bozulması veya kullanılamaz olması halinde bunun yerine kullanmak amacıyla bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bu yedek kopya baģka amaçlarla kullanılamaz ve Yazılımı kullanma hakkınız sona erdiğinde veya lisansınızın süresi dolduğunda veya ikamet ettiğiniz ülkede ya da Yazılımı kullanmakta olduğunuz ülkede geçerli mevzuata göre baģka herhangi bir nedenle feshedildiğinde imha edilmelidir Yazılımı kullanmaya yönelik münhasır olmayan lisansı Hak Sahibi tarafından Size verilen lisans kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla baģka kiģilere devredebilirsiniz, ancak alıcı bu AnlaĢmanın bütün hüküm ve koģullarını kabul etmeli ve Hak Sahibi tarafından verilen lisansta sizin yerinize geçmelidir. Hak Sahibi tarafından Yazılımın kullanımına yönelik olarak verilen hakları tam olarak devretmeniz halinde, Yazılımın yedek kopyası dâhil olmak üzere bütün kopyalarını imha etmeniz zorunludur. Devredilen bir lisansın alıcısı iseniz, bu AnlaĢmanın bütün hüküm ve koģullarına uymayı kabul etmeniz Ģarttır. Bu anlaģmanın bütün hüküm ve koģullarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı kuramazsınız ve/veya kullanamazsınız. Ayrıca devredilen bir lisansın alıcısı olarak Hak Sahibinden Yazılımı edinen asıl Son Kullanıcının sahip olduğu haklardan daha fazla veya daha iyi haklara sahip olmadığınızı kabul edersiniz Yazılımın etkin hale getirildiği andan itibaren veya lisans anahtarı dosyası kurulumundan sonra (Yazılımın deneme sürümü hariç olmak üzere) Yazılım paketinde belirtilen (Yazılım bir fiziksel ortamda edinilmiģse) veya edinim sırasında belirtilen (Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse) belirli bir süre boyunca aģağıdaki hizmetleri alma hakkınız vardır: - Hak Sahibi web sitesinde yayınladığında veya baģka çevrimiçi servisler yoluyla Ġnternet üzerinden Yazılım Güncellemeleri. Yaptığınız her türlü Güncelleme bu Yazılımın bir parçası haline gelir ve bu AnlaĢmanın hüküm ve koģulları aynen geçerlidir; - Ġnternet üzerinden Teknik Destek ve Teknik Destek telefon yardım hattı. 3. EtkinleĢtirme ve Süre 3.1. Bilgisayarınızda değiģiklik yaparsanız veya Bilgisayarınızda kurulu baģka yazılımlarda değiģiklik yaparsanız, Hak Sahibi tarafından Yazılımı tekrar etkinleģtirmeniz veya lisans anahtarı dosyası kurulumunu yinelemeniz talep edilebilir. Hak Sahibi, Bilgisayarınızda kurulu ve/veya Bilgisayarınızda kullanılan Yazılım Lisansının geçerliliğini ve/veya Yazılım kopyasının yasallığını doğrulamak için her türlü aracı ve doğrulama prosedürünü kullanma hakkını saklı tutar Yazılım bir fiziksel ortamda edinilmiģse, bu AnlaĢmayı kabul ettiğiniz andan itibaren baģlamak üzere paketin üzerinde belirtilen süre boyunca kullanılabilir Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse, bu AnlaĢmayı kabul ettiğiniz andan itibaren edinim sırasında belirtilen süre boyunca kullanılabilir Bu AnlaĢmaya göre Yazılımın etkinleģtirme zamanından itibaren tek bir değerlendirme süresi (30 gün) boyunca Yazılım deneme sürümünü ücretsiz olarak Madde 2.1 de öngörülen koģullar çerçevesinde kullanma hakkınız vardır, ancak deneme sürümü boyunca Güncelleme ve Ġnternet üzerinden Teknik Destek ile Teknik destek telefon yardım hattı yoluyla yardım alamazsınız. Hak Sahibi tek bir değerlendirme süresi için baģka bir süre belirlerse bildirim yoluyla Bilgilendirileceksiniz Yazılımı Kullanma Lisansınız Madde 3.2 veya 3.3 te (duruma göre) belirtilen süre ile sınırlıdır ve kalan süre Kullanım Kılavuzunda açıklanan yollarla görülebilir Yazılımı birden fazla bilgisayarda kullanmak üzere edindiyseniz Yazılımı Kullanma Lisansınızın süresi, Yazılımın etkinleģtirildiği tarihten veya lisans anahtarı dosyası kurulumunun ilk bilgisayarda yapıldığı tarihten baģlayarak hesaplanır Hak Sahibinin hukuken veya hakkaniyet esasına göre sahip olabileceği diğer çözüm yolları saklı kalmak üzere, bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü ve koģulunu ihlal etmeniz halinde, Hak Sahibi satın alma fiyatını veya bunun herhangi bir bölümünü iade etmeksizin Yazılımı kullanma Lisansını ihbarsız olarak herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir Yazılımı kullanırken veya bu Yazılımı kullanma sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir rapor veya bilgiyi kullanırken, kiģisel gizlilik, telif hakkı, ihracat denetimi ve müstehcenlik kanunu dâhil olmak üzere bütün geçerli uluslararası, ulusal, eyalet, bölgesel ve yerel kanun ve düzenlemelere uyacağınızı kabul edersiniz Burada aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu AnlaĢma kapsamında size verilen hakları veya bu AnlaĢma kapsamındaki yükümlülüklerinizi devir veya ferağ edemezsiniz Hak Sahibi, Yazılımın Hak Sahibi ve/veya Ortaklarından edinildiği bölgeler haricindeki yerlerde aktivasyonu kısıtlama hakkını saklı tutar Yazılımı, Yazılımın Hak Sahibi veya Ortaklarından edinildiği bir bölgenin dil yerelleģtirmesi için geçerli olan bir aktivasyon kodu ile edindiyseniz, Yazılımı baģka bir dil yerelleģtirmesi için tasarlanmıģ olan aktivasyon kodunu kullanarak aktif hale getiremezsiniz Madde 3.10 ve 3.11 da belirtilmiģ olan kısıtlamaların olması halinde, bu kısıtlamalarla ilgili bilgi paketin üzerinde ve/veya Hak Sahibi ve/veya Ortaklarının web sayfasında bulunmaktadır. 4. Teknik Destek 4.1. Bu AnlaĢmanın Madde 2.6 hükmünde açıklanan Teknik Destek, Yazılımın en son Güncellemesi yüklendiğinde (Yazılımın deneme sürümü hariç) Size sağlanır. Teknik destek hizmeti: 10

11 K A S P E R S K Y L A B S O N K U L L A N I C I L İ S A N S A N L A Ş M A S I 5. Bilgi Toplama 5.1. Bu AnlaĢmanın hüküm ve koģullarını kabul ederek, güvenlik koruma seviyenizi geliģtirmek amacıyla yürütülebilir dosyalar ve bunların sağlama toplamları hakkında Hak Sahibine bilgi sağlamayı kabul etmiģ olursunuz Yeni tehditler ve kaynakları hakkındaki güvenlik bilincini artırmak ve güvenlik koruma seviyenizi yükseltmek amacıyla, Hak Sahibi, Kaspersky Güvenlik Ağı Veri Toplama Bildirisinde teyit edilen onayınız doğrultusunda bu bilgileri almaya açıkça hak kazanmıģtır. Kurulum sırasında Kaspersky Güvenlik Ağı hizmetini devre dıģı bırakabilirsiniz. Ayrıca, Kaspersky Güvenlik Ağı hizmetini Yazılım seçenekleri sayfasından herhangi bir zamanda etkin hale getirebilir ve devre dıģı bırakabilirsiniz. Ayrıca Hak Sahibi tarafından toplanan bilgilerin Hak Sahibinin münhasır karar yetkisi dâhilinde güvenlik riski eğilimleri hakkındaki raporları izlemek ve yayınlamak amacıyla kullanılabileceğini kabul ve beyan edersiniz Yazılım, kimliği saptanabilir verileri iģlememekte ve iģlem verilerini kiģisel bilgilerle birleģtirmemektedir Yazılım tarafından toplanan bilgilerin Hak Sahibine gönderilmesini istemiyorsanız, Kaspersky Güvenlik Ağı hizmetini etkinleģtirmemeli ve/veya devre dıģı bırakmamalısınız. 6. Sınırlamalar 6.1. Geçerli mevzuat uyarınca Size feragat edilemez bir hak verilen durumlar haricinde, Yazılımı taklit edemez, çoğaltamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, kiraya veremez, satamaz, değiģtiremez veya tersine mühendislik uygulayamazsınız ya da Yazılımı parçalarına ayıramaz veya buna dayanarak türevsel çalıģmalar yaratamazsınız ve geçerli kanun uyarınca böyle bir kısıtlama yasaklanmadığı sürece baģka Ģekilde Yazılımın herhangi bir parçasını insanlarca okunabilir biçime dönüģtüremez veya lisanslı Yazılımı veya herhangi bir alt kümesini devredemez ve herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin veremezsiniz. Yazılımın tescilli ikili kodu veya kaynağı, program algoritmasını yeniden oluģturmak amacıyla kullanılamaz veya bunlara tersine mühendislik uygulanamaz. Burada açıkça verildiği belirtilmeyen bütün haklar Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri tarafından saklı tutulur. Yazılımın bu Ģekilde yetkisiz kullanımı, bu AnlaĢmanın ve bu kapsamda verilen Lisansın derhal ve otomatik olarak feshine neden olur ve Size karģı cezai ve/veya hukuki iģlemlerin baģlatılmasına yol açabilir Bu AnlaĢmanın Madde 2.5 hükmünde öngörülen haller dıģında, Yazılımı kullanma haklarını herhangi bir üçüncü tarafa devredemezsiniz Aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresi dosyasını üçüncü taraflara veremezsiniz veya üçüncü tarafların Hak Sahibinin gizli verileri olarak kabul edilen aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresine eriģimine izin veremezsiniz ve aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresini gizli biçimde korumak için makul özen ve dikkati göstermelisiniz. Ġstisna olarak, aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresini bu AnlaĢmanın Madde 2.5 hükmünde öngörülen üçüncü taraflara devredebilirsiniz Yazılımı herhangi bir üçüncü tarafa kiraya veremez, kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz Yazılımı, Kullanım Kılavuzunda tanımlanan tehditlerin tespiti, engellenmesi veya bunlarla ilgili iģlem yapılması için kullanılan veri veya yazılımların oluģturulması amacıyla kullanamazsınız Bu AnlaĢmanın hüküm ve koģullarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Hak Sahibi ücretini iade etmeksizin Ģifre dosyasını bloke etme veya Yazılımı kullanma Lisansınızı sonlandırma hakkına sahiptir Yazılımın deneme sürümünü kullanıyorsanız, bu AnlaĢmanın Madde 4 hükmünde belirtilen Teknik Desteği alma hakkınız ve Yazılımı kullanma lisansı veya haklarınızı herhangi bir üçüncü tarafa devretme hakkınız yoktur. 7. Sınırlı Garanti ve Feragat 7.1. Hak Sahibi, Yazılımın büyük oranda Kullanım Kılavuzunda öngörülen özellikler ve açıklamalara göre performans göstereceğini garanti eder, ancak bu sınırlı garanti aģağıdaki durumlar için geçerli değildir: (w) Hak Sahibinin garanti sorumluluğundan açıkça feragat ettiği Bilgisayarınızdan kaynaklanan aksaklıklar ve ilgili ihlaller; (x) hatalı kullanım, suiistimal, kaza, ihmal, yanlıģ kurulum, iģletim veya bakım, hırsızlık, vandalizm, doğal afetler, terör olayları, elektrik kesintileri veya dalgalanmaları, zayiat, Hak Sahibi dıģındaki herhangi bir tarafça yapılan yetkisiz tadilat, değiģiklik ve onarımlar veya baģka üçüncü tarafların veya Sizin eylemlerinizden ya da Hak Sahibinin makul kontrolü dıģında geliģen sebeplerden kaynaklanan arızalar, kusurlar veya bozukluklar; (y) ilk ortaya çıktığında Sizin tarafınızdan Hak Sahibine mümkün olan en kısa zamanda bildirilmeyen her türlü kusur; ve (z) Bilgisayarınıza kurulan donanım ve/veya yazılım bileģenlerinden kaynaklanan uyumsuzluk Hiçbir yazılımın hatasız olmadığını kabul ve beyan ederek, Bilgisayarınızı Sizin için uygun aralıklarla yedeklemeyi kabul edersiniz Hak Sahibi, Kullanım Kılavuzunda veya bu AnlaĢmada açıklanan koģulların ihlali halinde Yazılımın doğru biçimde çalıģacağına dair herhangi bir garanti vermez Hak Sahibi, bu AnlaĢmanın Madde 2.6 hükmünde belirtilen Güncellemeleri düzenli olarak karģıdan yüklememeniz halinde Yazılımın doğru biçimde çalıģacağını garanti etmez Hak Sahibi, bu AnlaĢmanın Madde 3.2 veya 3.3. hükümlerinde belirtilen dönemin sona ermesinden veya Yazılımı kullanma Lisansının herhangi bir nedenle sonlandırılmasından sonra, Kullanım Kılavuzunda açıklanan tehditlerden koruma sağlanacağını garanti etmez 7.6. YAZILIM "OLDUĞU GĠBĠ" TEMĠN EDĠLMĠġTĠR VE HAK SAHĠBĠ YAZILIMIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI ĠLE ĠLGĠLĠ HERHANGĠ BĠR GARANTĠ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. GEÇERLĠ KANUN UYARINCA KAPSAM DIġI BIRAKILAMAYAN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN HERHANGĠ BĠR GARANTĠ, KOġUL, 11

12 K U L L A N I M K I L A V U Z U TAAHHÜT VEYA HÜKÜM HARĠCĠNDE, HAK SAHĠBĠ VE ORTAKLARI ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ ĠHLAL EDĠLMEMESĠ, TĠCARETE ELVERĠġLĠLĠK, TATMĠNKÂR KALĠTE, ENTEGRASYON VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK GĠBĠ KONULARDA AÇIK VEYA ZIMNĠ HERHANGĠ BĠR GARANTĠ, KOġUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜMDE BULUNMAZ (HUKUKEN, ÖRF, ADET VE GELENEKLERE DAYANARAK VEYA BAġKA ġekġlde). PERFORMANS VE ĠSTENEN SONUÇLARI ELDE EDECEK YAZILIMI SEÇME SORUMLULUĞU ĠLE ĠLGĠLĠ VE YAZILIMIN KURULUMU, KULLANIMI VE YAZILIMDAN ALINAN SONUÇLARLA ĠLGĠLĠ BÜTÜN RĠSKĠ VE HATALARI ÜSTLENĠRSĠNĠZ YUKARIDAKĠ HÜKÜMLERE SINIRLAMA GETĠRMEKSĠZĠN, HAK SAHĠBĠ YAZILIMIN HATASIZ OLACAĞI VEYA KESĠNTĠ VE ARIZALARIN OLMAYACAĞI YA DA YAZILIMIN HAK SAHĠBĠNE BĠLDĠRĠLMĠġ VEYA BĠLDĠRĠLMEMĠġ BÜTÜN ġartlari YERĠNE GETĠRECEĞĠ KONUSUNDA HERHANGĠ BĠR GARANTĠ VERMEZ VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ. 8. Hariç Tutma ve Sorumluluğun Sınırlandırılması 8.1. GEÇERLĠ KANUN KAPSAMINDA ĠZĠN VERĠLEN AZAMĠ ÖLÇÜDE, HAK SAHĠBĠ VEYA ORTAKLARI, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ KENDĠLERĠNE ÖNCEDEN HABER VERĠLMĠġ OLSA DAHĠ, HĠÇBĠR ġekġlde YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMIN KULLANILAMAMASI, DESTEK VE BAġKA HĠZMETLER, BĠLGĠLER, YAZILIMLAR VEYA YAZILIMLA ĠLGĠLĠ ĠÇERĠKLERĠN SAĞLANMASI VEYA SAĞLANAMAMASINDAN YA DA BAġKA ġekġlde YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN YA DA BAġKA ġekġlde BU ANLAġMANIN HERHANGĠ BĠR HÜKMÜ KAPSAMINDA VEYA BUNUNLA ĠLGĠLĠ OLARAK YA DA SÖZLEġME ĠHLALĠ VEYA HAKSIZ FĠĠL (ĠHMAL, YALAN BEYAN, KATI SORUMLULUK, YÜKÜMLÜLÜK VEYA GÖREV DÂHĠL) YA DA YASAL GÖREVĠN ĠHLALĠ YA DA HAK SAHĠBĠNĠN VEYA ORTAKLARINDAN HERHANGĠ BĠRĠNĠN GARANTĠSĠNĠN ĠHLALĠNDEN KAYNAKLANAN ÖZEL, ARIZĠ, CEZAĠ, DOLAYLI VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ (KAR MAHRUMĠYETĠ, GĠZLĠ VEYA BAġKA BĠLGĠLERĠN KAYBEDĠLMESĠ, ĠġLERĠN KESĠNTĠYE UĞRAMASI, KĠġĠSEL GĠZLĠLĠK KAYBI, VERĠ VEYA PROGRAMLARIN BOZULMASI, ZARAR GÖRMESĠ VEYA KAYBOLMASI, YASAL GÖREV, ĠYĠ NĠYETLĠ GÖREV VEYA MAKUL DĠKKAT GÖREVĠ GĠBĠ HERHANGĠ BĠR GÖREVĠ YERĠNE GETĠREMEME, ĠHMAL, EKONOMĠK ZARAR VE BAġKA HER TÜRLÜ PARASAL VEYA DĠĞER KAYIPLARLA ĠLGĠLĠ ZARAR VE TAZMĠNATLAR DAHĠL). HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARININ SORUMLU BULUNMASI HALĠNDE, HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARININ SORUMLULUĞUNUN YAZILIM MALĠYETLERĠ ĠLE SINIRLI OLACAĞINI KABUL EDERSĠNĠZ. HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HĠÇBĠR ġekġlde YAZILIM ĠÇĠN HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARINA (DURUMA GÖRE) ÖDENEN ÜCRETLERDEN FAZLA OLAMAZ. BU ANLAġMANIN HĠÇBĠR HÜKMÜ ÖLÜM VEYA YARALANMA ĠLE ĠLGĠLĠ HERHANGĠ BĠR HAK TALEBĠNĠ HARĠÇ TUTAMAZ VEYA SINIRLANDIRAMAZ. AYRICA BU ANLAġMADAKĠ HERHANGĠ BĠR FERAGAT, HARĠÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMANIN GEÇERLĠ KANUN UYARINCA HARĠÇ TUTULAMAMASI VEYA SINIRLANDIRILAMAMASI HALĠNDE, SADECE SÖZ KONUSU FERAGAT, HARĠÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMA SĠZE UYGULANMAZ FAKAT KALAN BÜTÜN FERAGAT, HARĠÇ TUTUMA VE SINIRLANDIRMALAR GEÇERLĠ OLMAYA DEVAM EDER. 9. GNU ve Diğer Üçüncü Taraf Lisansları 9.1. Yazılım, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya kullanıcının belirli programları kopyalaması, değiģtirmesi ve yeniden dağıtmasına ve kaynak koda eriģmesine izin veren baģka benzer ücretsiz yazılım ("Açık Kaynaklı Yazılım") lisansları kapsamında kullanıcıya lisanslanan (veya alt-lisanslanan) bazı yazılım programları içerebilir. Bu lisanslarda, yürütülebilir ikili formatta bir kimseye dağıtılan yazılımlar için kaynak kodun da bu kullanıcılara sağlanması öngörülürse, kaynak kodun temin edilmesi için adresine talep gönderilmelidir veya kaynak kodu Yazılımla birlikte verilir. Açık Kaynaklı Yazılım lisansları, Hak Sahibinin bir Açık Kaynaklı Yazılım programının kullanımı, kopyalanması veya değiģtirilmesi ile ilgili olarak bu AnlaĢmada verilen haklardan daha geniģ kapsamlı haklar vermesini öngörürse, söz konusu haklar burada belirtilen haklar ve kısıtlamalara göre öncelikli olarak geçerlidir. 10. Fikri Mülkiyet Hakları Yazılım ve Yazılımla birlikte verilen yazılar, sistemler, fikirler, iģletim yöntemleri, dokümantasyon ve diğer bilgilerin Hak Sahibi ve/veya ortaklarının özel fikri mülkiyeti ve/veya değerli ticari sırları olduğunu ve Hak Sahibi ve ortaklarının Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri ile diğer ülkelerin medeni hukuku ve ceza hukuku ile telif hakkı, ticari sırlar, ticari marka ve patent kanunları ve uluslararası antlaģmaları yoluyla korunduğunu kabul edersiniz. Bu AnlaĢma Size Hak Sahibi ve/veya ortaklarının Ticari Markaları veya Hizmet Markaları ("Ticari Markalar") gibi fikri mülkiyetleri ile ilgili herhangi bir hak vermez. Ticari Markaları kabul görmüģ ticari marka uygulamalarına uygun olarak sadece Ticari Marka sahibinin adını belirlemek dâhil olmak üzere Yazılım tarafından üretilen basılı çıktıları tespit etmek için kullanabilirsiniz. Herhangi bir Ticari Markanın bu Ģekilde kullanılması, size söz konusu Ticari Markanın mülkiyet haklarını vermez. Yazılımla ilgili bütün hak, tasarruf hakkı ve menfaatler Hak Sahibi ve/veya ortaklarına aittir. Hak Sahibi veya baģka bir üçüncü tarafça yapılan Yazılımla ilgili hata düzeltmeleri, güçlendirmeler, Güncellemeler veya diğer değiģiklikler ile bunlara iliģkin bütün telif hakları, patentler, ticari sır hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları da buna dâhildir. 12

13 K A S P E R S K Y L A B S O N K U L L A N I C I L İ S A N S A N L A Ş M A S I Yazılımı elinizde bulundurmanız, kurmanız veya kullanmanız Yazılımla ilgili fikri mülkiyet tasarruf haklarının size devredildiği anlamına gelmez ve bu AnlaĢmada açıkça belirtilenler dıģında Yazılımla ilgili hiçbir hakkınız olmayacaktır. Bu AnlaĢma kapsamında yapılan bütün Yazılım kopyaları, Yazılımın üstünde ve içinde görünen aynı mülkiyet bildirimlerini içermelidir. Burada belirtilenler haricinde, bu AnlaĢma size Yazılımla ilgili fikri mülkiyet hakları vermez ve bu AnlaĢma kapsamında verilen Lisansın (burada tanımlandığı üzere) size sadece bu AnlaĢmanın hüküm ve koģulları kapsamında bir sınırlı kullanım hakkı verdiğini kabul ve beyan edersiniz. Hak sahibi, bu AnlaĢmada size açıkça verilmeyen bütün hakları saklı tutar Yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmeme veya tahrif etmemeyi kabul edersiniz. Yazılımın kopyaları üzerinde bulunan telif hakkı bildirimleri veya diğer mülkiyet bildirimlerini çıkaramaz veya değiģtiremezsiniz. 11. Geçerli Hukuk; Tahkim Bu AnlaĢma, kanunlar ihtilafı kural ve ilkeleri hesaba katılmaksızın Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak yürütülecek ve yorumlanacaktır. Bu AnlaĢma Malların Uluslararası SatıĢına dair BirleĢmiĢ Milletler Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir ve bu hükümlerin uygulanması açıkça hariç tutulmuģtur. Bu AnlaĢmanın hükümlerinin yorumlanması veya uygulanmasından ya da ihlalinden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, doğrudan görüģme yoluyla çözülememesi halinde, Rusya Federasyonu nun Moskova Ģehrinde bulunan Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi tarafından nihai çözüme kavuģturulur. Tahkim mahkemesi tarafından verilen her türlü karar, taraflar için nihai ve bağlayıcıdır ve söz konusu tahkim kararı ile ilgili olarak yetkili mahkemeler yoluyla yürütme yapılabilir. Bu 11. Bölüm hükümleri, bir Tarafın tahkim iģlemleri öncesinde, sırasında veya sonrasında yetkili bir mahkeme yoluyla hakkını aramasına engel teģkil etmez. 12. Dava Açma Süresi Bu AnlaĢma kapsamındaki iģlemlerden kaynaklanan davalar, Ģekli ne olursa olsun, taraflarca dava sebebinin ortaya çıkmasından veya ortaya çıktığının tespit edilmesinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde açılmalıdır, ancak istisna olarak fikri mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili davalar yasal olarak geçerli azami dönem içinde açılabilir. 13. AnlaĢmanın Bütünü; Bölünebilirlik; Feragat Yasağı Bu AnlaĢma, Siz ve Hak Sahibi arasındaki anlaģmanın bütününü teģkil eder ve Yazılımla ilgili veya bu AnlaĢmanın konusuyla ilgili olarak daha önce düzenlenmiģ yazılı ve sözlü bütün anlaģmalar, teklifler, iletiģimler veya duyuruları geçersiz kılarak bunların yerine geçer. Bu AnlaĢmayı okuduğunuzu, anladığınızı ve koģullarına bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. Bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadıģı veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu hüküm yasal ve uygulanabilir olacak Ģekilde daha dar kapsamlı olarak yorumlanacak, AnlaĢmanın tamamı bundan etkilenmeyecek ve AnlaĢmanın geri kalanın mümkün olduğu ölçüde esas Ģekil ve içeriğini koruyarak kanunen izin verilen azami çerçevede geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Herhangi bir hüküm veya koģulla ilgili feragatin geçerli olabilmesi için, yazılı olarak düzenlenmeli ve siz ve Hak Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalıdır, ancak Ģöyle ki bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmünün ihlali ile ilgili feragat daha önceki, eģ zamanlı veya daha sonraki bir ihlalden de feragat edildiği anlamına gelmez. Hak Sahibinin bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü veya herhangi bir hakkın katı biçimde uygulanmasında ısrarcı olmaması, söz konusu hüküm veya haktan feragat edildiği Ģeklinde yorumlanamaz. 14. Hak Sahibi ĠletiĢim Bilgileri. Bu AnlaĢma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir nedenle Hak Sahibi ile irtibat kurmak isterseniz, lütfen MüĢteri Hizmetleri Bölümümüz ile irtibata geçiniz: Kaspersky Lab ZAO, 10 build.1, 1 st Volokolamsky Proezd Moskova, Rusya Federasyonu Tel: Faks: E-posta: Web sitesi: Kaspersky Lab ZAO. Tüm Hakları Saklıdır. Yazılım ve yanında verilen dokümantasyon teklif hakkına tabidir ve telif hakkı kanunları, uluslararası telif hakkı antlaģmaları ve diğer fikri mülkiyet kanunları ve antlaģmaları ile korunmaktadır. 13

14 BU KILAVUZ HAKKINDA Bu belge Kaspersky PURE (bundan sonra Kaspersky PURE) uygulamasının kurulumu, yapılandırılması ve çalıģtırılması hakkında Kılavuzdur. Bu belge genel okuyucu kitlesi için tasarlanmıģtır. Uygulamanın kullanıcıları bir kiģisel bilgisayarı temel düzeyde çalıģtırabiliyor olmalıdır: Microsoft Windows iģletim sistemi arabirimine ve onun içinde gezinmeye aģina olmalı ve Microsoft Office Outlook ve Microsoft Internet Explorer gibi yaygın kullanılan e-posta gönderme ve Ġnternet programlarını nasıl kullanacağını bilmelidir. Belgenin amacı: Kullanıcıların uygulamayı bilgisayara kendi baģlarına kurmalarına, etkinleģtirmelerine ve kullanıcının gerekli görevlerine iliģkin olarak yapılandırmalarına yardımcı olma Uygulamayla ilgili konulardaki hemen kullanılabilir bir bilgi kaynağını sağlama Uygulama ve teknik destek alma yolları hakkında alternatif bilgi kaynakları sağlamaktır. BU BÖLÜMDE: Bu belgede Belge kuralları BU BELGEDE Kaspersky PURE Kullanım Kılavuzu aģağıdaki ana bölümlerden oluģmaktadır: Ek bilgi kaynakları Bu bölüm uygulamaya iliģkin ek bilgi kaynaklarındaki verilerin açıklamasını, uygulamayı tartıģabileceğiniz, fikirleri paylaģabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve yanıtlarını alabileceğiniz için bir Ġnternet kaynağının açıklamasını içerir. Kaspersky PURE Bu bölüm uygulamanın yeni özelliklerini açıklar ve bileģenleri ve iģlevselliği hakkında özet bilgiler verir. Sağlanan paketin her parçasının iģlevini ve uygulamanın kayıtlı kullanıcılarına sağlanan çeģitli hizmetleri açıklığa kavuģturur. Bu bölüm Kaspersky PURE'nin kurulması için bilgisayarın karģılaması gereken donanım ve yazılım gereklerini içerir. Uygulamayı kurma ve kaldırma Bu bölüm uygulamayı bilgisayara kurmanıza veya önceki sürümü güncellemenize yardımcı olacak talimatları içerir. Bu bölüm uygulamayı kaldırma iģlemini de açıklar. Lisansı yönetme Bu bölüm uygulamanın lisansının alınması bağlamında kullanılan temel kavramlara iliģkin bilgiler içerir. Bu bölümde lisansın otomatik olarak yenilenmesini ve geçerli lisansa iliģkin bilgileri bulacağınız yeri öğreneceksiniz. Uygulama arabirimi Bu bölüm uygulamanın GUI bileģenlerinin bir açıklamasını da içerir: Simge ve kısayol menüsü, ana uygulama penceresi, ayarlar pencereleri ve bildirimler pencereleri. 14

15 B U K I L A V U Z H A K K I N D A Uygulamayı baģlatma ve durdurma Bu bölüm uygulamayı baģlatma ve kapatmaya iliģkin bilgileri içerir. Ev ağı koruma durumu Bu bölüm bilgisayarınızın o sırada korunup korunmadığı veya güvenliğinin tehdit altında olup olmadığını anlamanın yanı sıra ortaya çıkan tehditlerin nasıl ortadan kaldırılacağı hakkındaki bilgileri içerir. Bu bölümde Kaspersky PURE ile çalıģırken korumanın etkinleģtirilmesi, devre dıģı bırakılması ve duraklatılması hakkındaki bilgileri de bulabilirsiniz. Tipik görevleri çözme Bu bölüm çoğu kullanıcının uygulamayla çalıģırken karģılaģtıkları temel görevler hakkındaki talimatları içerir. GeliĢmiĢ uygulama ayarları Bu bölüm her bileģenin ayrıntılı açıklamasını ve esnek ve maksimum koruma için kurulması hakkındaki bilgileri verir. Uygulama ayarlarının tutarlılığını denetleme Bu bölüm uygulama bileģenleri doğru Ģekilde çalıģmıyorsa nasıl denetleneceğine iliģkin önerileri içerir. Teknik Destek hizmetiyle iletiģim kurma Bu bölüm Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki Kaspersky Hesabımdan ve telefonla Kaspersky Lab ile iletiģim kurmaya iliģkin öneriler içerir. Uygulamalar Bu bölüm belge metnini tamamlayan baģvuru bilgilerini içerir. Sözlük Bu bölüm belgede kullanılan terimlerin listesini ve tanımlarını içerir. BELGE KURALLARI Bu Kılavuzda kullanılan belge kuralları aģağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Table 1. Belge kuralları ÖRNEK METİN ġunlara dikkat edin: BELGE KURALLARININ AÇIKLAMASI Uyarılar kırmızıyla vurgulanır ve çerçeve içine alınırlar. Uyarılar güvenliğini için kritik olan bilgisayar iģlemleriyle ilgili önemli bilgileri içerir. Kullanılması önerilir... Notlar çerçeve içinde verilmektedir. Notlar ek bilgileri ve baģvuru bilgilerini içerir. Örnek: Örnekler bölüm içinde, sarı arka planla ve "Örnek" baģlığı altında verilir

16 K U L L A N I M K I L A V U Z U ÖRNEK METİN Güncelleme teriminin anlamı... ALT+F4 EtkinleĢtir Bir görev çizelgesini yapılandırmak için: yardım <IP address of your computer> BELGE KURALLARININ AÇIKLAMASI Yeni terimler italik yazılır. Klavye tuģlarının adı kalın ve büyük harflerle yazılır. Bir "artı" iģaretini izleyen tuģ adları bir tuģ bileģiminin kullanılması anlamına gelir. GiriĢ alanları, menü komutları, vb gibi arabirim öğelerinin adları kalın yazı tipiyle belirtilir. Talimatların giriģ ibareleri italik yazılır. Ekranda görüntülenen komut satırındaki metinler veya mesaj metinlerinin özel bir yazı tipi vardır. Variables are enclosed in angle brackets. Instead of the variables the corresponding values should be placed in each case, and the angle brackets are omitted. 16

17 EK BİLGİ KAYNAKLARI Kaspersky PURE ürününü seçme, satın alma, kurma veya kullanma hakkında sorularınız varsa, size uygun çeģitli bilgi kaynakları bulunmaktadır. Sorunun önemine ve acilliğine bağlı olarak, aralarından en uygun bilgi kaynağını seçebilirsiniz. BU BÖLÜMDE: AraĢtırma yapmanız için bilgi kaynakları Web forumunda Kaspersky Lab uygulamalarını tartıģma SatıĢ departmanıyla iletiģim Belgeleri geliģtirme grubuyla iletiģim kurma KENDİ BİLGİLERİNİZİ ARAŞTIRMAK İÇİN BİLGİ KAYNAĞI Kaspersky Lab, uygulama hakkında aģağıdaki bilgi kaynaklarını sunmaktadır: Kaspersky Lab web sitesindeki uygulama sayfası Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki uygulama sayfası (Bilgi Tabanında) FastTrack Destek hizmeti sayfası Yardım sistemi. Kaspersky Lab web sitesindeki uygulama sayfası Bu sayfası uygulama, özellikleri ve seçenekleri hakkındaki genel bilgileri verir. Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki uygulama sayfası (Bilgi Tabanında) Bu sayfasında Teknik Destek Hizmeti tarafından oluģturulan makaleleri bulacaksınız. Bu makalelerde uygulamayı satın alma, kurma ve kullanma ile ilgili yararlı bilgiler, öneriler ve SSS ı bulacaksınız. Bunlar, Ürün Lisansını Yönetme, Güncellemeyi Yapılandırma veya ĠĢletim Hatalarını Giderme gibi konularına göre düzenlenir. Makaleler yalnızca bu uygulamayı değil, diğer Kaspersky Lab ürünlerini de ilgilendiren sorulara yanıtlar sağlayabilir. Makaleler Teknik Destek Hizmeti haberlerini de içerebilir. FastTrack Destek hizmeti Bu hizmet sayfasında uygulamanın iģleyiģine iliģkin SSS veritabanını yanıtlarıyla bulabilirsiniz. Bu hizmeti kullanabilmek için, bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Hizmet sayfasına gitmek için, ana uygulama penceresinde Destek bağlantısını tıklatın ve açılan pencerede FastTrack Desteği düğmesini tıklatın. Yardım sistemi Uygulamanın kurulum paketi bilgisayar korumasının nasıl yönetileceği (koruma durumunu görüntüleme, değiģik bilgisayar alanlarını virüslere karģı tarama, diğer görevleri yürütme) hakkında bilgileri içeren tam 17

18 K U L L A N I M K I L A V U Z U ve içerik yardımı dosyasını içerir. Bunun yanı sıra tam ve içerik yardımı dosyasında her uygulama penceresi hakkında uygun ayarları listesi, açıklamaları ve yürütülecek görevler listesi gibi bilgileri bulabilirsiniz. Yardım dosyasını açmak için, gerekli pencerede Yardım düğmesini tıklatın veya F1 tuģuna basın. WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIŞMA Sorunuz acil bir yanıt gerektirmiyorsa, adresinde bulunan forumumuzda Kaspersky Laboratuarı uzmanları ve diğer kullanıcılarla tartıģabilirsiniz. Bu forumda var olan konuları okuyabilir, yorumlarınızı bırakabilir, yeni konular oluģturabilir ve arama motorunu kullanabilirsiniz. SATIŞ DEPARTMANIYLA İLETİŞİM KURMA Kaspersky PURE ürününü seçme veya satın alma veya lisansınızı uzatmayla ilgili sorularınız varsa SATIġ DEPARTMANIYLA iletiģim kurabilirsiniz. SatıĢ Departmanına yönelik sorularınızı adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. BELGE GELİŞTİRME GRUBUYLA İLETİŞİM KURMA Belgelere iliģkin herhangi bir sorunuz varsa, bir hata bulduysanız veya geri bildirim bırakmak istiyorsanız, Belge geliģtirme grubuyla iletiģim kurabilirsiniz. Belge geliģtirme grubuyla iletiģim kurmak için adresine "Kaspersky Yardım Geri Bildirimi: Kaspersky PURE" konulu bir mesaj gönderin. 18

19 KASPERSKY PURE Bu bölüm uygulamanın yeni özelliklerini açıklar ve bileģenleri ve iģlevselliği hakkında özet bilgiler verir. Sağlanan paketin her parçasının iģlevini ve uygulamanın kayıtlı kullanıcılarına sağlanan çeģitli hizmetleri açıklığa kavuģturur. Bu bölüm Kaspersky PURE'nin kurulması için bilgisayarın karģılaması gereken donanım ve yazılım gereklerini içerir. BU BÖLÜMDE: Dağıtım kiti Ev ağı korumasını kurma Kayıtlı kullanıcılara yönelik hizmetler Donanım ve yazılım gereksinimleri DAĞITIM KİTİ Kaspersky PURE'nin kutulu versiyonunu iģ ortaklarımızdan satın alabilir veya adresindeki Kaspersky Lab web sitesinin estore bölümü gibi Ġnternet mağazalarından çevrimiçi satın alabilirsiniz. Programın kutulu versiyonunu satın alırsanız, paket Ģunları içerecektir: Program dosyalarının ve PDF formatında belgeleri içeren kurulum CD nin bulunduğu kapalı zarf. BaĢta Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı BaĢlatma belgeleri olmak üzere basılı belgeler. Lisans SözleĢmesi (bölgeye göre değiģir). Bir etkinleģtirme kodunu ve uygulama etkinleģtirme kılavuzunu içeren bir etkinleģtirme kartı (bölgeye göre değiģir). Son Kullanıcı SözleĢmesi, sizinle Kaspersky Lab arasında, satın aldığınız yazılım ürününü hangi Ģartlarla kullanabileceğinizi belirten yasal bir sözleģmedir. Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesini dikkatle okuyun! Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmiyorsanız, kurulum diskini içeren zarfın hala kapalı olması kaydıyla, kutulu ürünü satın aldığınız iģ ortağına iade edip program için ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz. Kapalı zarftaki kurulum diskini açtığınızda Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesini tüm Ģartlarını kabul etmiģ olursunuz. Kurulum diski zarfını açmadan önce Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesini dikkatle okuyun. Kaspersky PURE ürününü e-mağazadan satın alırsanız, ürünü Kaspersky Lab web sitesinden karģıdan yükleyeceksiniz, geçerli Kullanıcı Kılavuzu kurulum paketindedir. Ödemeniz alındıktan sonra size e-postayla bir etkinleģtirme kodu gönderilecektir. 19

20 EV AĞI KORUMASINI KURMA Kaspersky PURE ev ağınız için hepsi dahil koruma sağlar. Hepsi dahil koruma bilgisayar koruması, veri koruması ve kullanıcı korumasının yanı sıra Kaspersky PURE'nin tüm ağ bilgisayarlarında uzaktan yönetimi anlamına gelir. Kaspersky PURE hepsi dahil koruma görevlerini yerine getirmek için çeģitli iģlevsel modelleri bir araya getirir. Bilgisayar Koruması Koruma bileşenleri bilgisayarı bilinen ve yeni tehditlere, ağ ve davetsiz misafir saldırılarına, spam ve diğer istenmeyen bilgilere karģı korumak üzere tasarlanmıģtır. Her tehdit türü ayrı bir koruma bileģeni tarafından iģlenir (bileģenlerin bu bölümdeki açıklamalarına bakın). BileĢenler birbirlerinden bağımsız olarak etkinleģtirilebilir ve devre dıģı bırakılabilir ve buna göre yapılandırılabilir. Güvenlik bileģenleri tarafından sağlanan sürekli korumaya ek olarak bilgisayarınızı virüslere karģı düzenli olarak taramanızı öneririz. Koruma bileģenleri tarafından, güvenlik düzeyi çok düģük ayarlandığı için veya baģka nedenlerle tespit edilemeyen kötü amaçlı programların yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak için gereklidir. Kaspersky PURE'yi güncel tutmak için uygulama tarafından kullanılan veritabanlarını ve yazılım modüllerini güncellemeniz gerekir. Herhangi bir uygulamanın güvenliği Ģüphelere neden olduğunda, güvenli ortamda çalıģtırılabilirler. Microsoft Internet Explorer'ın yapılandırılması veya sistemdeki kullanıcı etkinliğinin izlerinin silinmesi gibi ara sıra gerçekleģtirilmesi gereken belirli özel görevler ek araçlar ve sihirbazlar yardımıyla gerçekleģtirilebilir. AĢağıdaki koruma bileģenleri sisteminizi gerçek zamanlı olarak korur: Dosya Anti-Virüs Dosya Anti-Virüs virüslerin bilgisayarın dosya sistemine bulaģmasını engeller. BileĢen iģletim sistemi baģlatıldığında baģlar, sürekli bilgisayarın RAM'inde kalır ve bilgisayarınızda ve tüm bağlı sürücülerdeki açılmıģ, kaydedilmiģ veya baģlatılmıģ tüm dosyaları tarar. Kaspersky PURE herhangi bir dosyaya her eriģim denemesini durdurur ve bu dosyayı bilinen virüslere karģı tarar. Bu dosyaya yalnızca virüs bulaģmamıģsa veya uygulama tarafından baģarıyla temizlenmiģse eriģilebilir. Nesne herhangi bir nedenle temizlenemiyorsa, silinecektir. Dosyanın bir kopyası Yedeğe kaydedilecek veya Karantinaya taģınacaktır. Posta Anti-Virüs Posta Anti-Virüs bilgisayarınızdaki gelen ve giden e-posta iletilerini tarar. E-posta alıcıya yalnızca tehlikeli nesneler içermiyorsa ulaģır. Web Anti-Virüs Web Anti-Virüs, web sitelerinde tehdit oluģturan komut dosyalarını durdurur ve engeller. Tüm web trafiği de izlemeye tabidir. Ek olarak bileģen kötü amaçlı web sitelerine eriģimi engeller. IM Anti-Virüs IM Anti-Virüs Ġnternet istemcilerinin güvenli çalıģmasını sağlar. Bu bileģen bilgisayarınıza IM iletiģim kuralları üzerinden gelen bilgileri korur. IM Anti-Virüs anında mesajlaģma için kullanılan çeģitli uygulamaların güvenli çalıģmasını sağlar. Proaktif Koruma Proaktif Savunma, yeni bir kötü amaçlı programın kötü amaçlı etkinliğini gerçekleģtirmeden önce algılanmasını sağlar. Bu bileģenin iģleyiģi bilgisayarınızda kurulu tüm uygulamaların davranıģının izlenmesi ve çözümlenmesine dayanmaktadır. GerçekleĢtirilen eylemlere bağlı olarak, Kaspersky PURE bir uygulamanın potansiyel olarak tehlikeli olup olmadığına karar verir. Böylece programınız yalnızca bilinen virüslerden değil, henüz ortaya çıkarılmamıģ olanlardan da korunur. 20

21 K A S P E R S K Y P U R E Uygulama Denetimi Uygulama Denetimi bileģeni, sistemdeki uygulamalar tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve bileģenin bu eylemleri hangi gruba atadığına dayalı olarak yönetir. Her uygulama grubu için bir kurallar kümesi tanımlanır. Bu kurallar uygulamanın çeģitli iģletim sistemi kaynaklarına eriģimini yönetir. Güvenlik Duvarı Güvenlik Duvarı yerel ağlardaki ve Ġnternet'teki çalıģmalarınızın güvenliğini sağlar. Bu bileģen iki tür kural kullanarak tüm ağ etkinliklerini filtreler: Uygulamaya yönelik kurallar ve paket kuralları. Ağ Ġzleme Bu bileģen ağ etkinliği ile ilgili bilgileri gerçek zamanlı modda görüntülemek için tasarlanmıģtır. Ağ Saldırısı Engelleyici Ağ Saldırısı Engelleyici işletim sisteminin başlatılırken yüklenir ve gelen ağ trafiğini ağ saldırılarının özelliklerine göre izler. Bilgisayara bir saldırı girişimi tespit edildiğinde Kaspersky PURE bilgisayarınıza saldıran bilgisayarın tüm ağ etkinliğini engeller. Anti-Spam Anti-Spam bilgisayarınızın posta istemcisiyle bütünleģir ve tüm gelen e-posta mesajlarını spam arayarak izler. Spam içeren tüm mesajlar özel bir baģlıkla iģaretlenir. Anti-Spam bileģenini spam iģleme (otomatik olarak silme, özel bir klasöre taģıma vb...) seçeneği de vardır. E-dolandırıcılığa karģı koruma Ġnternet Koruması, Anti-Spam ve IM Koruması ile tümleģik ve web adreslerinin e-dolandırıcılık ve Ģüpheli web adreslerinde olup olmadığını kontrol etmeyi sağlayan bileģen. Reklâm BaĢlığı Engelleyici Reklâm BaĢlığı Engelleyici bilgisayarınızda kurulu olan veya çevrimiçi görüntülenen çeģitli programların arabirimlerine yerleģtirilmiģ reklâm baģlıklarındaki reklâm bilgilerini engeller. Veri koruması Yedekleme, Veri ġifreleme ve Parola Yöneticisi iģlevleri verileri kaybolmaya, yetkisiz eriģime ve hırsızlığa karģı korumak üzere tasarlanmıģtır. Yedekleme Bir bilgisayarda depolanan veriler, bir virüsün etkisi, baģka bir kullanıcı tarafından bilgi değiģtirilmesi veya silinmesi gibi çeģitli nedenlerle kaybolabilir. Önemli bilgileri kaybetmemek için, verileri düzenli aralıklarla yedeklemeniz gerekir. Yedekleme iģlevi nesnelerin seçili aygıtın özel bir depolama alanında yedek kopyalarını oluģturur. Bunun için, yedekleme görevleri yapılandırmanız gerekir. Görevi elle veya bir çizelgeye göre otomatik olarak yürüttükten sonra, depolama alanında seçili dosyaların yedek kopyaları oluģturulur. Gerekiyorsa, kaydedilen dosyanın istenen sürümü yedek kopyadan geri yüklenebilir. Bu nedenle, düzenli olarak yedekleme daha fazla veri güvenliği sağlar. Veri ġifreleme Elektronik modda kaydedilen gizli bilgiler için yetkisiz eriģime karģı ek koruma gerekir. Bu koruma, veriler Ģifreli bir kaba kaydedilerek sağlanır. Veri ġifreleme, seçili sürücüde özel Ģifreli kaplar oluģturmayı sağlar. Sistemde, bu kaplar çıkarılabilir sanal sürücüler olarak görüntülenir. ġifreli kaptaki verilere eriģebilmek için, bir parola girilmesi gerekir. 21

22 K U L L A N I M K I L A V U Z U Parola Yöneticisi Halen, hizmetlerin ve kaynakların çoğuna eriģmek için kaydolmak ve kimlik doğrulama için hesap verilerini girmek gerekir. Güvenlik nedeniyle, farklı kaynaklar için aynı kullanıcı hesaplarını kullanmanız veya kullanıcı adınızı ve parolanızı bir yere yazmanız önerilmez. Bunun sonucunda, günümüzün kullanıcısı büyük miktardaki hesap verilerini hatırlayamamaktadır ve bu, parolaların güvenli bir Ģekilde saklanma ihtiyacını özellikle güncel kılmaktadır. Parola Yöneticisi farklı kiģisel verileri (örneğin, kullanıcı adları, parolalar, adresler, telefon ve kredi kartı numaraları) Ģifreli biçimde kaydetmenizi sağlar. Veri eriģimi tek bir Ana Parola ile korunur. Ana Parola girildikten sonra, Parola Yöneticisi farklı yetki formlarının alanlarını otomatik olarak doldurabilir. Bu nedenle, tüm hesap verilerini yönetmek için yalnızca bir parola hatırlamanız gerekir. Ebeveyn Denetimi Ebeveyn Denetimi çocukları ve gençleri bilgisayar ve internet kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korumak için tasarlanmıģtır. Ebeveyn Denetimi farklı kullanıcıların web kaynaklarına ve uygulamalara eriģimlerini yaģlarına ve deneyimlerine göre esnek bir Ģekilde sınırlamanıza olanak verir. Aynı zamanda denetlenen kullanıcı etkinliği hakkındaki istatistiksel raporları görmenize de olanak verir. Ev Ağı Denetimi Ev ağlarında çoğu zaman birden fazla bilgisayar bulunur ve bu durum, ağ güvenliğini yönetmeyi zorlaģtırır. Bir bilgisayarın zayıflığı tüm ağı tehlikeye atar. Ev Ağı Denetimi tüm ağ veya seçili bilgisayarlar için virüs tarama görevleri ve güncelleme görevleri baģlatmanızı, verileri yedek kopyalamayı yönetmenizi ve ağdaki tüm bilgisayarların Ebeveyn Denetimi ayarlarını çalıģma alanınızdan anında değiģtirmenizi sağlar. Bu, ev ağınızdaki tüm bilgisayarların uzaktan güvenlik yönetimini sağlar. KAYITLI KULLANICILARA YÖNELİK HİZMETLER Kaspersky Lab yasal kullanıcılara uygulamanın kullanımının verimliliğini arttırmaya olanak veren bir dizi hizmet sunar. Lisansı satın aldığınızda, aģağıdaki hizmetlerden yararlanmaya hak kazanan, kayıtlı bir kullanıcı olursunuz: Uygulama veritabanlarının her saat güncellenmesi ve yeni ürün sürümleri Telefonla veya KiĢisel HaberleĢme Bölümünden ürünün kurulumu, yapılandırması ve kullanımı hakkında öneri Kaspersky Lab tarafından piyasaya sürülen yeni yazılım ürünlerinin ve dünyada ortaya çıkan yeni virüslerin bildirimi. Bu hizmet, (http://support.kaspersky.com/subscribe) adresindeki Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki Kaspersky Lab haber postalamaya abone olan kullanıcılara verilmektedir. ĠĢletim sistemlerinin, üçüncü taraf yazılımlarını ve çeģitli teknolojilerin çalıģması ve kullanımına iliģkin konularda danıģmanlık sağlanmaz. DONANIM VE YAZILIM GEREKLERİ Kaspersky PURE nin düzgün Ģekilde çalıģması için, bilgisayarınız aģağıdaki minimum Ģartları karģılamalıdır: Genel gerekler: 500 MB boģ sabit disk alanı. CD-ROM (Kaspersky PURE uygulamasını kurulum CD sinden kurmak için). 22

23 K A S P E R S K Y P U R E Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üstü (uygulamanın veritabanlarını ve yazılım modüllerini Internet üzerinden güncellemek için) Microsoft Windows Installer 2.0. Fare gösterme aygıtı. Kaspersky PURE yi etkinleģtirmek için Ġnternet bağlantısı. Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 3), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2): Intel Pentium 300 MHz iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri). 256 MB RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit/64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32- bit/64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-bit/64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit/64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit/64-bit, Service Pack 2): Intel Pentium 1 GHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri). 1 GB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri). 1 GB boģ RAM (32 bit), 2 GB boģ RAM (64 bit). 23

24 UYGULAMAYI KURMA VE KALDIRMA Bu bölüm uygulamayı bilgisayara kurmanıza veya önceki sürümü güncellemenize yardımcı olacak talimatları içerir. Bu bölüm uygulamayı kaldırma iģlemini de açıklar. BU BÖLÜMDE: Uygulamanın kurulumu Uygulamayı Kurulum Sihirbazıyla değiģtirme, geri yükleme ve kaldırma UYGULAMANIN KURULUMU Kaspersky PURE bilgisayarınıza Kurulum Sihirbazının yardımıyla etkileģimli modda kurulacaktır. Sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilen bir dizi ekrandan (adım) oluģur. ÇalıĢmasını tamamladığında Sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini tıklatın. Herhangi bir aģamada Sihirbazı durdurmak için Ġptal düğmesini tıklatın. Kurmaya baģlamadan önce, halen çalıģan tüm uygulamaları kapatmanız önerilir. Kaspersky PURE uygulamasını bilgisayarınıza kurmak için: Ürünü içeren CD'deki kur dosyasını (*.exe uzantılı dosya) çalıģtırın. Kaspersky PURE nin Ġnternet üzerinden indirilen kurulum paketiyle kurulması CD den kurulmasıyla aynıdır. 24

25 U Y G U L A M A Y I K U R M A V E K A L D I R M A BU BÖLÜMDE: Adım 1. Uygulamanın daha yeni bir sürümünü bulma Adım 2. Sistemin kurulum gereklerine uygun olup olmadığını kontrol etme Adım 3. Kurulum türünü seçme Adım 4. Lisans SözleĢmesini gözden geçirme Adım 5. Kaspersky Güvenlik Ağı Veri Toplama Açıklaması Adım 6. Hedef klasörünü seçme Adım 7. Kurulacak uygulama bileģenlerini seçme Adım 8. BaĢka anti-virüs uygulamalarını arama Adım 9. Microsoft Windows güvenlik duvarını devreden çıkarma Adım 10. Kuruluma hazırlama Adım 11. Kurulum Adım 12. Uygulamayı etkinleģtirme Adım 13. Verileri doğrulama Adım 14. Bir kullanıcıyı kaydetme Adım 15. EtkinleĢtirmeyi tamamlama Adım 16. Uygulamaya eriģimi sınırlama Adım 17. Koruma modunu seçme Adım 18. Uygulamayı güncellemeyi yapılandırma Adım 19. Tespit edilecek tehditleri seçme Adım 20. Sistemi çözümleme Adım 21. Sihirbazı kapatma BaĢlarken

26 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADIM 1. UYGULAMANIN DAHA YENİ BİR SÜRÜMÜNÜ BULMA Kurulum Sihirbazı kurulumdan önce Kaspersky PURE'nin daha yeni bir sürümü için Kaspersky Lab güncelleme sunucularını denetler. Kaspersky Lab'ın güncelleme sunucularında ürünün daha yeni sürümlerini bulamazsa, Kurulum Sihirbazı geçerli sürüm için baģlatılacaktır. Güncelleme sunucuları Kaspersky PURE'nin daha yeni bir sürümünü sunarsa, onu karģıdan yükleyip bilgisayarınıza kurmanız için bir uyarı göreceksiniz. Uygulamanın yeni sürümünü kurmanız önerilir çünkü daha yeni sürümler bilgisayarınıza daha güvenilir koruma sağlamanıza olanak veren yeni geliģtirmeler içerir. Daha yeni bir sürümün karģıdan yüklenmesini iptal ederseniz, geçerli sürümün Kurulum Sihirbazı baģlatılacaktır. Daha yeni sürümü kurmaya karar verirseniz, ürün dağıtım dosyaları bilgisayarınıza karģıdan yüklenecek ve bu yeni sürümün Kurulum Sihirbazı otomatik olarak baģlatılacaktır. Daha yeni sürümün kurulum prosedürünün daha ayrıntılı açıklaması için ilgili belgelerine bakın. ADIM 2. SİSTEMİN KURULUM GEREKLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETME Kaspersky PURE'yi bilgisayarınızda kurmaya baģlamadan önce, yükleyici Donanım ve yazılım gerekleri ürünün kurulumu için yazılım gereklerini karģıladığından emin olmak için iģletim sistemini ve hizmet paketlerini denetler (bkz. sayfa 22). Ayrıca yükleyici gerekli yazılımların ve uygulamaları yüklemek için gerekli kimlik bilgilerinin olup olmadığını denetler. Yukarıda sıralanan gereklerden herhangi biri karģılanmamıģsa, bununla ilgili bildirim ekranda görüntülenecektir. ADIM 3. KURULUM TÜRÜNÜ SEÇME Bu aģamada Kaspersky PURE uygulamasını kurmanın en uygun yolunu seçebilirsiniz: Hızlı kurulum. Bu seçenek seçildiğinde (Özel kurulum kutusu iģaretli değil), uygulama Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen koruma ayarlarıyla birlikte bilgisayarınıza kurulacaktır. Kurulum Sihirbazı sizden Lisans SözleĢmesini ve Kaspersky Güvenlik Ağı Veri Toplama Açıklamasını okumanızı isteyecektir. Bundan sonra, program bilgisayarınıza kurulacaktır. Özel kurulum. Bu seçenek seçildiğinde (Özel kurulum kutusu iģaretlenmiģ), kurulum ayarlarında değiģiklik yapabilirsiniz: Kurulacak program bileģenlerini ve kurulum klasörünü seçebilirsiniz. Seçtiğiniz her bileģen için Kaspersky Lab tarafından önerilen koruma ayarları belirtilecektir. Özel kurulum modu yalnızca deneyimli kullanıcılar için önerilmektedir. Kurulum moduna bakılmaksızın, kurulumdan sonra Kaspersky PURE'yi etkinleģtirebilir ve yetkisiz eriģimi engellemek için koruma ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Kuruluma devam etmek için, Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 4. LİSANS SÖZLEŞMESİNİ GÖZDEN GEÇİRME Bu aģamada sizinle Kaspersky Lab arasındaki lisans sözleģmesini incelemelisiniz. Lütfen sözleģmeyi dikkatle okuyun ve tüm Ģartları kabul ediyorsanız Kabul ediyorum düğmesini tıklatın. Uygulamanın kurulumu devam edecektir. Uygulamanın kurulumu iptal etmek için, Ġptal düğmesini tıklatın. 26

27 U Y G U L A M A Y I K U R M A V E K A L D I R M A ADIM 5. KASPERSKY GÜVENLİK AĞI VERİ TOPLAMA AÇIKLAMASI Bu adımda Kaspersky Güvenlik Ağına katılmak üzere davet edileceksiniz. Programa katılım bilgisayarınızda tespit edilen yeni tehditler, çalıģan uygulamalar ve karģıdan yüklenen Kaspersky Lab'a kayıtlı uygulamalar hakkındaki bilgilerin yanı sıra Kaspersky PURE kopyanıza atanan benzersiz kimlik hakkındaki bilgiler ve sistem bilgilerinizin gönderilmesini kapsar. KiĢisel verilerinizin hiçbirini gönderilmeyeceğini garanti etmekteyiz. Kaspersky Güvenlik Ağı Veri Toplama Açıklaması'nı inceleyin. Açıklamanın tam sürümünü okumak için Tam KSN sözleģmesi düğmesini tıklatın. Açıklamanın tüm noktalarını kabul ediyorsanız, Kaspersky Güvenlik Ağına katılma koģullarını kabul ediyorum kutusunu iģaretleyin. Kuruluma devam etmek için, Kur düğmesini (hızlı kurulum) veya Ġleri düğmesini (özel kurulum) tıklatın. ADIM 6. HEDEF KLASÖRÜ SEÇME Kurulum Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz. sayfa 26). Standart kurulumun yürütürken bu adım atlanır ve uygulama varsayılan klasöre kurulur. Bu aģamada Kaspersky PURE'yi kuracağınız klasörü seçebilirsiniz. AĢağıdaki yol varsayılan olarak ayarlanmıģtır: <sürücü> \ Program Files \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 32-bit sistemler; <sürücü> \ Program Files (x86) \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 64-bit sistemler; Kaspersky PURE'yi farklı bir klasöre kurmak için giriģ alanında bu klasörün yolunu belirtin veya açılan pencerede bir klasör seçmek için Gözat düğmesini tıklatın. AĢağıdaki sınırlamaları aklınızda tutun: Uygulama ağ sürücülerine, çıkarılabilir sürücülere veya sanal sürücülere (SUBST komutu kullanılarak oluģturulan sürücüler) kurulamaz. Uygulamayı dosyalar veya baģka klasörler içeren bir klasöre kurmaktan kaçınmanızı öneririz çünkü düzenleme amacıyla bu klasöre eriģim kısa bir süre sonra engellenecektir. Kurulum klasörünün yolu 200 karakterden uzun olamaz veya özel karakterler içeremez: /,?, :, *, ", >, < ve. Kuruluma devam etmek için, Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 7. KURULACAK UYGULAMA BİLEŞENLERİNİ SEÇME Kurulum Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz., sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır ve uygulama bilgisayara tam olarak kurulur. Bu adımda, bilgisayarınıza kurulacak uygulama bileģenlerini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm koruma bileģenleri ve program çekirdeği seçilidir. Bir bileģeni kurma ile ilgili bir karar verirken, ekranın alt bölümünde seçtiğiniz bileģenin kısa bir açıklamasını görebilir ve bileģeni kurmak için ne kadar disk alanı gerekli olduğunu görebilirsiniz. Bir bileģeni kurmak üzere seçmek için, kurmak istediğiniz bileģenin adının yanındaki simgeyi tıklatın ve Bu özellik yerel sabit diske kurulacak öğesini seçin. BileĢenin kurulumu iptal etmek için Özelik kullanılmayacak öğesini seçin. Anti- Virüs bileģenlerinin kurulmasını iptal ettiğinizde, bir dizi tehlikeli programa karģı korunamayacağınızı unutmayın. 27

28 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bilgisayarınızdaki boģ disk alanı hakkında ayrıntılı bilgi için, Birim düğmesini tıklatın. Açılan pencerede bilgiler görüntülenecektir. Kurulacak bileģenleri seçmeyi bitirdiğinizde, Ġleri düğmesini tıklatın. Kurulacak varsayılan bileģenler listesine dönmek için, Sıfırla düğmesini tıklatın. ADIM 8. BAŞKA ANTİ-VİRÜS UYGULAMALARINI ARAMA Bu adımda, sihirbaz Kaspersky PURE ile çatıģabilecek, diğer Kaspersky Lab programları dahil baģka anti-virüs programlarını arar. Bilgisayarınızda tespit edilen anti-virüs programları varsa ekranda listelenir. Kuruluma devam etmeden önce bu programları kaldırmanız istenir. Tespit ettiğiniz anti-virüs programlarını kaldırmak için, Kaldır düğmesini tıklatın. Kuruluma devam etmek için, Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 9. MİCROSOFT WİNDOWS GÜVENLİK DUVARINI DEVREDEN ÇIKARMA Kurulum Sihirbazının bu adımı yalnızca Microsoft Windows Güvenlik Duvarı etkin bir bilgisayarda Kaspersky PURE kuruluysa ve Güvenlik Duvarı kurmak istediğiniz uygulama bileģenleri arasındaysa uygulanır. Kaspersky PURE kurulumunun bu adımında Microsoft Windows un yerleģik güvenlik duvarını devreden çıkarabilirsiniz. Kaspersky PURE ağ etkinliklerinizin kapsamlı bir Ģekilde korunmasını sağlayan Güvenlik Duvarı bileģenini içerir. Bu nedenle, iģletim sisteminin sağladığı ek korumayı kullanmanız gerekmez. Güvenlik Duvarını ağ etkinlikleriniz için ana koruma aracı olarak kullanmak istiyorsanız, Ġleri düğmesini tıklatın. Microsoft Windows güvenlik duvarı otomatik olarak devreden çıkacaktır. Bilgisayarınızı Microsoft Güvenlik Duvarı ile korumak istiyorsanız Microsoft Windows Güvenlik Duvarı etkinleģtirilmiģ olarak kullan seçeneğini seçin. Bu durumda, Güvenlik Duvarı kurulacak ama uygulamaların çalıģırken çatıģmalarının önüne geçmek için devreden çıkarılacaktır. ADIM 10. KURULUMA HAZIRLAMA Kurulum Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz. sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır. Bu adım Kaspersky PURE'nin bilgisayarınıza kurulma hazırlığını tamamlar. Uygulamanın ilk kurulumunda Kurulum iģlemini koru kutusunun iģaretini kaldırmayın. Kurulum sırasında herhangi bir hata oluģtuğu takdirde, korumanın etkinleģtirilmesi kurulumu geri almanız için doğru bir prosedür uygulamanızı sağlar. Kurulumu yeniden denediğinizde, bu kutuyu ortadan kaldırmanızı öneriyoruz. Uygulama Windows Uzak Masaüstü kullanılarak uzaktan kuruluyorsa, Kurulum iģlemini koru kutusunu iģaretlemeniz önerilir. Bu kutu iģaretlenmiģse, kurulum prosedürü bitirilmeden bırakabilir veya hatalı uygulanabilir. Kuruluma devam etmek için, Kur düğmesini tıklatın. Ağ trafiğini durduran Kaspersky PURE bileģenlerini kurulurken, geçerli ağ bağlantıları sonlandırılır. Sonlandırılan 28

29 U Y G U L A M A Y I K U R M A V E K A L D I R M A bağlantıların çoğu bir duraklamadan sonra geri yüklenecektir. ADIM 11. KURULUM Uygulamanın kurulumu biraz sürebilir. Tamamlanmasını bekleyin. Kaspersky PURE Yapılandırma Sihirbazı kurulumdan sonra otomatik olarak baģlayacaktır. Anti-virüs uygulamalarının bilgisayarınıza kurulmasını engelleyen kötü amaçlı programların neden olduğu bir kurulum hatası oluģursa, Kurulum Sihirbazı özel bir virüs etkisizleģtirme aracı olan Kaspersky Virüs Silme Aracı yardımcı programını karģıdan yüklemenizi önerir. Yardımcı program aracını yüklemeyi kabul ederseniz, Kurulum Sihirbazı aracı Kaspersky Lab sunucularından karģıdan yükler ve bundan sonra yardımcı programın kurulumu otomatik olarak baģlar. Sihirbaz yardımı programı karģıdan yükleyemiyorsa, verilen bağlantıyı tıklatarak sizin karģıdan yüklemeniz istenir. Yardımcı programın çalıģması sona erdikten sonra onu silerek Kaspersky PURE'nin kurulumunu yeniden baģlatmanız gerekir. ADIM 12. UYGULAMAYI ETKİNLEŞTİRME Etkinleştirme lisans sona erene kadar uygulamanın tam iģlevsel sürümünü kullanmanıza olanak veren bir lisansı etkinleģtirilmesi prosedürüdür. Uygulamayı etkinleģtirmek için Ġnternet bağlantısına gerek duyacaksınız. Kaspersky PURE etkinleģtirilirken aģağıdaki seçeneklerden biri seçilir: Ticari lisansı etkinleģtir. Uygulamanın ticari sürümünü satın aldıysanız, bu seçeneği seçin ve etkinleģtirme kodunu (bkz. "EtkinleĢtirme kodu hakkında" bölümü, sayfa 36) girin. Deneme lisansını etkinleģtir. Ticari sürümünü satın almaya kara vermeden önce uygulamanın deneme sürümünü yüklemek istiyorsanız bu etkinleģtirme seçeneğini kullanın. Uygulamanın deneme sürümünün lisansıyla sınırlı bir süre boyunca uygulamanın tam iģlevsel sürümünü kullanabileceksiniz. Deneme lisansı sona erdiğinde ikinci kez etkinleģtirilemez. Daha sonra etkinleģtir. Bu seçenekte Kaspersky PURE etkinleģtirmesi atlanır. Uygulama bilgisayarınıza yüklenecektir ancak güncelleme (uygulamayı yalnızca bir kez yüklendikten sonra güncelleyebileceksiniz), Ģifreli bir kap oluģturma, ek araçlar, vb gibi belirli uygulama iģlevlerini kullanamayacaksınız. Daha sonra etkinleģtir seçeneği yalnızca uygulama yüklendikten sonra EtkinleĢtirme Sihirbazı ilk baģlatıldığında kullanılabilir. ADIM 13. VERİLERİ DOĞRULAMA Bu adım sırasında Kaspersky PURE verileri, doğrulanmak üzere etkinleģtirme sunucusuna gönderir. Verileri doğrulamak için Ġnternete bağlı olmalısınız. ADIM 14. BİR KULLANICIYI KAYDETME Bu adım yalnızca uygulamanın ticari sürüm etkinleģtirilirken kullanılabilir. Deneme sürümü etkinleģtirildiğinde bu adım atlanır. 29

30 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġleride Kaspersky Lab Teknik Destek Hizmetiyle iletiģim kurabilmeniz için kayıt olmanız gerekir. Kayıt olmayı kabul ederseniz, ilgili alanlarda kayıt verilerinizi belirtin ve Ġleri düğmesini tıklatın. 15. ADIM ETKİNLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMA Yapılandırma Sihirbazı Kaspersky PURE'nin baģarıyla etkinleģtirildiğini size bildirir. Ek olarak lisans hakkında bilgiler verilir: Lisans türü (ticari veya deneme), sona erme tarihi ve lisansın ana bilgisayar sayısı. Aboneliği etkinleģtirdiyseniz, lisansın sona erme tarihi yerine abonelik durumu hakkındaki bilgiler görüntülenir (bkz. sayfa 233). Sihirbazı devam ettirmek için Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 16. UYGULAMAYA ERİŞİMİ SINIRLAMA Yapılandırma Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz. sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır ve uygulama eriģim sınırlamaları olmaksızın kurulur. Daha sonra, uygulamaya eriģimi yapılandırma penceresinde elle sınırlama seçeneğine sahip olacaksınız (bkz. sayfa 70). EriĢimi sınırlandırmanın amacı Kaspersky PURE uygulamasıyla bütünleģtirilmiģ bileģenlerin korumasını devre dıģı bırakma veya ayarlarını değiģtirmeye yönelik yetkisiz giriģimleri önlemeyi içerir. Kaspersky PURE uygulamasına eriģimi bir parolayla sınırlamak aģağıdaki durumlarda yararlı olabilir: Bir kiģisel bilgisayar, muhtemelen farklı bilgisayar bilgisine sahip birkaç kiģi tarafından kullanılıyorsa Kaspersky PURE ev ağına bağlı birkaç bilgisayarın güvenliğini sağlıyorsa Korumanın kötü amaçlı yazılımlar tarafından devre dıģı bırakılma riski varsa. Parola korumasını etkinleģtirmek için Parola korumasını etkinleģtir kutusunu iģaretleyin ve Parola ve Parolayı doğrula alanlarını doldurun. Bir parolayla korumayı istediğiniz alanı belirtin: Uygulama ayarları yapılandırması kullanıcı Kaspersky PURE ayarlarında yapılan değiģiklikleri kaydetmeyi denediğinde parola istenecektir. Yedekleme yönetimi yedekleme görevleri çalıģtırılmadan önce parola istenecektir. Ebeveyn Denetimi yönetimi yedekleme görevleri çalıģtırılmadan önce parola istenecektir. Ev Ağı Denetimi Kaspersky PURE ayarları ağ aracılığıyla değiģtirilmeden önce parola istenecektir. Uygulamadan çıkıģ kullanıcı uygulamadan çıkmayı denediğinde parola istenecektir. ADIM 17. KORUMA MODUNU SEÇME Yapılandırma Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz., sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır ve uygulama varsayılan olarak otomatik koruma modunda çalıģır. Daha sonra bir koruma modunu elle seçme seçeneğine sahip olacaksınız (bkz. sayfa 55). Kaspersky PURE tarafından sağlanan koruma modunu seçin. Ġki mod bulunmaktadır: 30

31 U Y G U L A M A Y I K U R M A V E K A L D I R M A Otomatik. Önemli bir olay gerçekleģirse, Kaspersky PURE Kaspersky Lab tarafından önerilen eylemi otomatik olarak uygular. Bir tehdit tespit edildiğinde uygulama nesneyi temizlemeyi dener; baģarısız olursa, uygulama nesneyi siler. ġüpheli nesneler iģlem yapılmaksızın atlanacaktır. Açılır mesajlar kullanıcıyı yeni olaylar hakkında bilgilendirir. Etkileşimli. Bu modda, uygulama olaylara belirttiğiniz Ģekilde tepki verir. Dikkatinizi gerektiren bir olay gerçekleģtiğinde, uygulama bir eylem seçmeniz için öneride bulunan bildirimler görüntüler. Etkin bir virüs bulaģma tespiti hakkında uyarıda bulunan bildirimler seçtiğiniz koruma moduna bakılmaksızın görüntülenir. ADIM 18. UYGULAMAYI GÜNCELLEMEYİ YAPILANDIRMA Yapılandırma Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz., sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır ve varsayılan olarak otomatik güncelleme gerçekleģtirilir. Daha sonra bir güncelleme modunu elle seçme seçeneğine sahip olacaksınız (bkz. sayfa 88). Bilgisayarınızın koruma kalitesi veritabanlarının ve uygulama modüllerinin düzenli güncellenmesine doğrudan bağlıdır. Bu pencerede Yapılandırma Sihirbazı güncelleme modunu seçmenizi ve çizelge ayarlarını belirtmenizi ster. Otomatik güncelleme. Uygulama belirtilen aralıklarla güncelleme kaynağını güncelleme paketleri için denetler. Virüs salgınları sırasında kontrol sıklığı arttırılabilir ve salgın olmadığında azaltılabilir. Yeni güncellemeler bulunduğunda, program bunları bilgisayara karģıdan yükler ve kurar. Bu, varsayılan moddur. ZamanlanmıĢ güncellemeler (zaman aralığı çizelge ayarlarına bağlı olarak değiģebilir). Güncellemeler oluģturulan çizelgeye göre otomatik olarak yapılacaktır. Ayarlar düğmesini tıklattığınızda açılan pencerede çizelge ayarlarını değiģtirebilirsiniz. Elle güncellemeler. Bu seçeneği belirlerseniz, uygulama güncellemelerini kendiniz baģlatacaksınız. Kaspersky PURE'yi kurduğunuz sırada, kurulum paketindeki veritabanlarının ve uygulama modüllerinin eskimiģ olabileceğini unutmayın. En son güncellemeleri almanız önerilir. Bunun için Seç tuģuna tıklayıp açılan pencerede gerekli iģlemleri gerçekleģtirin. Bu durumda uygulama güncelleme sunucularından gerekli güncellemeleri karģıdan bilgisayarınıza yükleyecektir. Kurulum paketindeki veritabanları güncel değilse, güncelleme paketinin boyutu büyük olabilir ve (onlarca megabayta kadar) ek bir internet trafiği yaratabilir. Güncelleme ayarlarını düzenlemeye (güncellemelerin yükleneceği kaynağı veya güncelleme iģlemini çalıģtırmak için kullanılacak kullanıcı hesabını seçme) geçmek istiyorsanız, Ayarlar düğmesine tıklayın. ADIM 19. TESPİT EDİLECEK TEHDİTLERİ SEÇME Yapılandırma Sihirbazındaki bu adım yalnızca Kaspersky PURE nin özel kurulumu seçilmiģse kullanılabilir (bkz. sayfa 26). Standart kurulumda bu adım atlanır ve ayarlar varsayılan olarak kurulur. Daha sonra tespit edilen tehditleri elle seçme seçeneğine sahip olacaksınız (bkz. sayfa 207). Bu adımda Kaspersky PURE tarafından tespit edilecek tehdit kategorilerini seçebilirsiniz. Kaspersky PURE her zaman virüsler, solucanlar ve Truva atları dahil, bilgisayarınıza zarar verebilecek programları arar. ADIM 20. SİSTEMİ ÇÖZÜMLEME Bu aģamada Microsoft Windows uygulamaları hakkındaki bilgiler toplanır. Bu uygulamalar sistemde gerçekleģtirdikleri eylemlere hiçbir sınırlama konmayan güvenilir uygulamalar listesine eklenir. 31

32 K U L L A N I M K I L A V U Z U Diğer uygulamalar Kaspersky PURE ilk kurulduğu andan itibaren çözümlenmeye baģlanır. ADIM 21. SİHİRBAZI KAPATMA Yapılandırma Sihirbazının son penceresi uygulamanın kurulumunun baģarıyla tamamlandığını size bildirir. Kaspersky PURE uygulamasını çalıģtırmak için, Kaspersky PURE yi çalıģtır kutusunun iģaretli olduğundan emin olun ve Bitir düğmesini tıklatın. Bazı durumlarda iģletim sistemini yeniden baģlatmanız gerekir. Sihirbazı kapatmadan önce Kaspersky PURE uygulamasını çalıģtır kutusunun iģaretini kaldırdıysanız, bilgisayarınızı yeniden baģlattıktan sonra uygulama otomatik olarak baģlayacaktır. Bu kutunun iģaretini kaldırdıysanız, uygulamayı elle baģlatmanız gerekecektir (bkz. sayfa 51). BAŞLARKEN Uygulama kurulumdan sonra kullanılmaya hazır hale gelir. Bilgisayarınızın doğru Ģekilde korunmasını sağlamak için kurulum ve yapılandırmadan sonra aģağıdakileri yapmanızı öneririz: Uygulama veritabanlarını ve modüllerini güncelleyin (bkz. Uygulama veritabanlarını ve modüllerini güncelleme" bölümü, sayfa 58). Bilgisayarınızı virüslere ve zayıf noktalara karģı tarayın (bkz. "Bilgisayarınızın virüslere karģı tam taramasını gerçekleģtirme" bölümü, sayfa 61). Bilgisayarınızın koruma durumunu denetleyin ve koruma sorunlarını ortadan kaldırın (bkz. "Bilgisayarınızın koruma sorunlarını tanılama ve ortadan kaldırma" bölümü, sayfa 52). Kaspersky PURE paketindeki Anti-Spam bileģeni istenmeyen iletileri tespit etmek için kendi kendine eğitim algoritması kullanır. Postanızla birlikte çalıģması için bileģeni yapılandırmak üzere Anti-Spam Eğitim Sihirbazını çalıģtırın. Veri kaybı gerçekleģirse, verileri hızla geri yüklemek için yedeklemeyi yapılandırın (bkz. "Verilerinizin yedek kopyasını oluģturma" bölümü, sayfa 68). Gizli bilgileri yetkisiz eriģime karģı korumak için, verileri depolamak için Ģifreli kaplar oluģturun (bkz. "Verileri ġifreleme" bölümü, sayfa 65). Çocukları ve gençleri bilgisayar kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korumak için Ebeveyn Denetimi sınırlamalarını belirtin (bkz. "Bilgisayar ve Ġnternet kullanımını farklı kullanıcılar için sınırlama" bölümü, sayfa 70). KURULUM SİHİRBAZIYLA UYGULAMAYI DEĞİŞTİRME, GERİ YÜKLEME VE KALDIRMA Uygulamanın geri yüklenmesi, çalıģmasında yanlıģ bir yapılandırma veya bozuk dosyalar nedeniyle gerçekleģen bazı hatalar algıladıysanız yararlı olabilir. BileĢenler kümesinin değiģtirerek yeni Kaspersky PURE bileģenlerini kurabilir veya çalıģmanıza engel olan veya gereksiz bulduğunuz bileģenlerini kaldırabilirsiniz. Uygulamayı ilk durumuna geri döndürmeye, daha önce kurulmamış Kaspersky PURE bileşenlerini kurmaya veya uygulamayı kaldırmaya başlamak için: 1. Uygulamayı kurmak için CD/DVD kullandıysanız, bu diski CD/DVD-ROM sürücüsüne yerleģtirin. Kaspersky PURE yi farklı bir kaynaktan (paylaģılmıģ klasör, sabit diskte klasör vb ) kuruyorsanız, uygulama paketinin bu kaynakta bulunduğundan ve bu kaynaklara eriģebildiğinizden emin olun. 2. BaĢlat Programlar Kaspersky PURE 9.1 DeğiĢtir, Onar veya Kaldır öğesini seçin. 32

33 U Y G U L A M A Y I K U R M A V E K A L D I R M A Bu, bir sihirbaz olarak çalıģan kurulum programını baģlatır. Uygulamayı geri yükleme, bileģenler kümesini değiģtirme veya uygulamayı kaldırma prosedürünü ayrıntılı olarak inceleyelim. BU BÖLÜMDE: Adım 1. Kurulum programını baģlatma penceresi Adım 2. ĠĢlemi seçme Adım 3. Uygulama değiģtirmeyi, geri yüklemeyi veya kaldırmayı bitirme ADIM 1. KURULUM PROGRAMINI BAŞLATMA PENCERESİ Uygulamayı geri yüklemek veya bileģenler kümesini değiģtirmek için yukarıda belirtilen iģlemlerin hepsini yaptığınızda, Kaspersky PURE kurulum programının hoģ geldiniz penceresi açılacaktır. Devam etmek için Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 2. İŞLEMİ SEÇME Bu adımda, uygulama üzerinde hangi iģlemin yapılacağını seçebilirsiniz: Uygulama bileģenleri kümesini değiģtirebilir, daha önce kurduğunuz bileģenlerin orijinal durumunu geri yükleyebilir veya bazı bileģenleri veya uygulamanın tümünü kaldırabilirsiniz. Gerekli iģlemi yapmak için, ilgili düğmeyi tıklatın. Kurulum programının sonraki adımları seçtiğiniz iģleme bağlıdır. BileĢenler kümesinin değiģtirilmesi uygulamanın özel kurulumuyla benzer bir Ģekilde yapılır: Hangi bileģenlerin kurulacağını belirtebilir ve dıģarıda bırakmak istediğiniz bileģenleri seçebilirsiniz. Uygulama onarımı kurulu bileģenler kümesine dayalı olarak gerçekleģtirilir. Uygulama kurulu tüm bileģenlerinin dosyalarını günceller; her biri için Önerilen koruma seviyesi ayarlanır. Uygulama kaldırılırken, bilgisayarınıza kaydetmek istediğiniz uygulama tarafından hangi veri öğelerinin oluģturulacağını ve kullanılacağını seçebilirsiniz. Kaspersky PURE nin tüm verilerini silmek için, Tam kaldırma seçeneğini seçin. Verileri kaydetmek için, Uygulama nesnelerini kaydet seçeneğini seçin ve hangi nesnelerin olduğu gibi kalması gerektiğini belirtin: Etkinleştirme verileri uygulamanın çalıģması için gerekli anahtar dosyası. Anti-Spam veritabanları istenmeyen e-posta iletilerini tanımak için kullanılan veritabanı. Bu veritabanı istenmeyen iletileri yararlı iletilerden ayırmak için kullanılan ayrıntılı bilgileri içerir. Yedekleme ve karantina dosyaları. Yedekleme nesneleri sildiğiniz veya temizlediğiniz nesnelerin yedek kopyalarıdır. Bu nesneleri ileride geri yükleyebilmek için kaydetmenizi öneririz. Karantina nesneleri muhtemelen virüs veya virüs türevleri bulaģmıģ nesnelerdir. Bazı nesneler bilinen bir virüse benzeyen bir kod içerebilir ama bunların kötü amaçlı olduğunu kesin olarak söyleyemeyebiliriz. Virüslü olmadıkları ortaya çıkabileceği veya uygulamanın veritabanları güncellendikten sonra temizlenebilir hale gelebileceği için bu nesneleri kaydetmenizi öneririz. Koruma ayarları tüm uygulama bileģenlerinin parametreleri için ayarlanmıģ değerler. iswift ve ichecker verileri taranan NFTS nesneleri ile ilgili bilgiler içeren veritabanı. Nesne taramanın hızlandırılmasını sağlar. Bu veritabanının verilerini kullanarak, Kaspersky PURE yalnızca son taramadan bu yana değiģtirilen nesneleri tarar. Güvenli Çalıştır paylaşım klasörü verileri hem Güvenli ÇalıĢtır modunda hem de genel çalıģma modunda eriģilebilen veriler. Kaspersky PURE nin eski bir sürümünü kaldırdığınız an ve daha yeni bir sürümünü kurduğunuz an arasında ciddi bir süre olduğu takdirde, uygulamanın önceki kurulumundan bu yana kaydedilen iswift ve ichecker veritabanlarını 33

34 K U L L A N I M K I L A V U Z U kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Bu süre içinde bilgisayarınıza kötü amaçlı bir program girmiģ olabilir ve bu veritabanı tarafından tespit edilemeyen kötü amaçlı iģlemler yapmıģ olabilir ve bu bilgisayarınıza virüs bulaģmasına neden olabilir. Seçtiğiniz iģlemi baģlatmak için, Ġleri düğmesini tıklatın. Bu, gerekli dosyaları bilgisayarınıza kopyalama veya seçtiğiniz bileģenleri ve verileri kaldırma iģlemini baģlatır. ADIM 3. UYGULAMAYI DEĞİŞTİRME, GERİ YÜKLEME VEYA KALDIRMAYI BİTİRME Geri yükleme, değiģtirme veya kaldırma iģlemi ekranda görüntülenir ve iģlemin tamamlandığı bildirilir. Kural olarak, değiģiklikleri sisteme uygulamak için gerekli olması nedeniyle bilgisayarınızı yeniden baģlatmanızı ister. Bilgisayarı yeniden baģlatma isteği ekranda gösterilir. Bilgisayarınızı hemen yeniden baģlatmak için Evet düğmesini tıklatın. Bilgisayarınızı elle yeniden baģlatmak için, Hayır düğmesini tıklatın. 34

35 LİSANSI YÖNETME Bu bölüm uygulamanın lisansının alınması bağlamında kullanılan temel kavramlara iliģkin bilgiler içerir. Bu bölümde lisansın otomatik olarak yenilenmesini ve geçerli lisansa iliģkin bilgileri bulacağınız yeri öğreneceksiniz. BU BÖLÜMDE: Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesi hakkında Lisans hakkında EtkinleĢtirme kodu hakkında Lisans bilgilerini görüntüleme SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi bir uygulamanın kopyasına yasal olarak sahip olan gerçek veya tüzel kiģiler arasındaki sözleģmedir. Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesi her Kaspersky Lab uygulamasında bulunur. Kaspersky PURE'nin kullanım haklarının ve sınırlamalarının ayrıntılı bir açıklamasını içerir. Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesine göre, bir Kaspersky Lab uygulamasını satın alarak kurduğunuzda kopyasına sahip olma sınırsız hakkını elde edersiniz. LİSANS HAKKINDA Lisans, Kaspersky PURE uygulamasını ve Kaspersky Lab ve ortakları tarafından sunulan iliģkili ek hizmetleri kullanma hakkıdır. Her lisans sona erme tarihi ve türüyle tanımlanır. Lisans süresi ek hizmetlerin sunulduğu süre: Teknik destek Veritabanlarını ve uygulama modüllerini güncelleme. Sağlanan hizmetlerin kapsamı lisansın türüne bağlıdır. AĢağıdaki lisans türleri sağlanır: Deneme 30 gün gibi sınırlı bir geçerlilik süresine sahip, Kaspersky PURE'nin tanınması için verilen ücretsiz bir lisans. Bir deneme lisansı yalnızca bir kez kullanılabilir. Bir deneme lisansı uygulamanın deneme sürümüyle birlikte verilir. Deneme lisansınız varsa, Teknik Destek Hizmetiyle yalnızca uygulamayı etkinleģtirmek veya bir ticari lisans satın almak için iletiģim kurulabilir. Deneme lisansı sona erer ermez, tüm Kaspersky PURE özellikleri devre dıģı kalır. Uygulamayı kullanmaya devam etmek için uygulamayı etkinleģtirmelisiniz. 35

36 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ticari Kaspersky PURE satın alındığında verilen, sınırlı bir geçerlilik süresine (örneğin, bir yıl) sahip ticari lisans. Kaspersky PURE'nin bu lisansla kurulabileceği bilgisayarların sayısı her lisans için tanımlanır. Ticari lisans etkinleģtirilmiģse, tüm uygulama özellikleri ve ek hizmetler kullanılabilir. Ticari lisans sona erdiğinde Kaspersky PURE uygulamanın tüm özelliklerini sürdürür ancak anti-virüs veritabanları güncellenmez. Bilgisayarınızı hala virüslere karģı tarayabilecek ve koruma bileģenlerini kullanabileceksiniz ama yalnızca lisansın süresinin dolduğu sırada sahip olduğunuz veritabanlarını kullanabileceksiniz. Sona erme tarihinden iki hafta önce lisansı yenileyebilmeniz için uygulama bu durumu size önceden bildirir. Güncelleme aboneliğiyle ticari ve güncelleme ve koruma aboneliğiyle ticari esnek yönetime sahip ücretli bir lisans: Aboneliği askıya alabilir ve kaldığı yerden sürdürebilir, geçerlilik süresini otomatik modda uzatabilir, aboneliği iptal edebilirsiniz. Abonelik içeren bir lisans hizmet sağlayıcılar tarafından dağıtılır. Aboneliği hizmet sağlayıcının web sitesindeki KiĢisel HaberleĢme Bölümünden yönetebilirsiniz. Bir aboneliğin geçerlilik süresi sınırlı (örneğin bir yıl) veya sınırsız olabilir. Sınırlı geçerlilik süresi olan bir abonelik etkinleģtirilmiģse, sona erdiğinde kendiniz yenilemelisiniz. Sınırsız geçerlilik süresine sahip bir abonelik sağlayıcıya vaktinde peģin ödeme yapılmasına bağlı olarak otomatik olarak uzatılır. Abonelik süresi sınırlıysa, sona erdiğinde aboneliğini yenilemeniz için size bir istek dönemi sunulacaktır. Bu dönem boyunca uygulamanın iģlevselliği sürdürülecektir. Abonelik yenilenmiģse, istek dönemi sona erdiğinde, Kaspersky PURE (güncelleme aboneliği olan lisans için) uygulama veritabanlarını güncellemeyi ve (koruma aboneliği olan lisans için) bilgisayar korumasını uygulamayı ve tarama görevlerini yürütmeyi durdurur. Aboneliği kullanırken lisansı yenilemek için baģka bir etkinleģtirme kodunu kullanamayacaksınız. Bu ancak aboneliğin sona erme tarihinden sonra mümkün olur. Aboneliğin etkinleģtirildiği sırada zaten sınırlı süreli bir etkinleģtirilmiģ lisansa sahipseniz, bu abonelik lisansıyla değiģtirilecektir. Aboneliği iptal etmek için Kaspersky PURE ürününü satın aldığınız hizmet sağlayıcıyla iletiģim kurun. Abonelik sağlayıcıya bağlı olarak abonelikte uygulanabilecek eylemler dizisi değiģebilir. Yine, abonelik yenilemenin kullanılabilir olduğu istek dönemi varsayılan olarak sağlanmaz. ETKİNLEŞTİRME KODU HAKKINDA Etkinleştirme kodu Kaspersky PURE ticari lisansıyla birlikte sağlanan bir koddur. Uygulamanın etkinleģtirilmesi için bu kod gereklidir. EtkinleĢtirme kodu Latince karakterlerden ve rakamlardan oluģan, tire ile beģ sembollü dört gruba ayrılmıģ bir seriyi temsil eder. Örneğin, LİSANS BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME Etkin lisans bilgilerini görüntülemek için: 2. Lisans yönetimi penceresini açmak için pencerenin altındaki Lisans düğmesini tıklatın. 36

37 L İ S A N S I Y Ö N E T M E Bu pencerede uygulama etkinleģtirmeyi baģlatabilir, yeni bir lisans satın alabilir veya geçerli lisansınızı yenileyebilirsiniz. Şekil 1. Lisans yönetimi penceresi 37

38 UYGULAMA ARABİRİMİ Bu bölüm Kaspersky PURE arabiriminin temel özelliklerini ayrıntılı bir Ģekilde açıklayacaktır. BU BÖLÜMDE: Görev çubuğu bildirim alanı simgesi Kısayol menüsü Kaspersky PURE ana penceresi Uygulama ayarları penceresi Bildirim pencereleri ve açılır mesajlar GÖREV ÇUBUĞU BİLDİRİM ALANI SİMGESİ Kaspersky PURE uygulamasını kurduktan hemen sonra, Microsoft Windows görev çubuğu bildirim alanında uygulama simgesi görünecektir. Simgenin temel amaçları aģağıdadır: Simge uygulamanın çalıģtığının bir göstergesidir. Kısayol menüsüne, ana uygulama penceresine ve haber penceresine eriģim sağlar. Uygulamanın etkinliğini gösterme Bu simge uygulamanın çalıģtığının bir göstergesidir. Koruma durumunu belirtir ve program tarafından o sırada gerçekleģtirilen bir dizi temel iģlevi gösterir. e-posta iletisini tarama web trafiğini tarama Veritabanlarını ve uygulama modüllerini güncelleme - güncellemeleri uygulamak için bilgisayarın yeniden baģlatılması gerekir bazı uygulama bileģenlerinin iģleyiģinde bir hata oluģtu Varsayılan olarak, bu simge canlandırılır: Örneğin, e-posta iletisinin taranması sırasında uygulama simgesinde küçük bir mektup simgesi yanıp söner; güncelleme sürerken dönen bir küre simgesi görürsünüz. Canlandırmanın etkinliği kaldırılabilir (bkz. sayfa 210). Canlandırma devre dıģı bırakıldığında simge aģağıdaki görünümleri alabilir: (renkli simge) koruma bileģenlerinin tümü veya belirli bileģenler etkin (siyah-beyaz simge) tüm koruma bileģenleri devre dıģı. 38

39 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ Kısayol menüsüne ve uygulama pencerelerine eriģim Kısayol menüsünü (bkz. sayfa 39) ve ana uygulama penceresini (bkz. sayfa 40) açmak için simgeyi kullanabilirsiniz. Kısayol menüsünü açmak için: Farenin imlecini simgenin üzerine getirin ve alanı sağ tıklatın. Ana uygulama penceresini açmak için: Farenin imlecini simgenin üzerine getirin ve alanı sol tıklatın. Kaspersky Lab'dan haber varsa, Microsoft Windows görev çubuğu bildirim alanında penceresini açmak için bu simgeyi çift tıklatın (bkz. sayfa 211). simgesi görünür. Haberler KISAYOL MENÜSÜ Temel koruma görevlerini kısayol menüsünden yürütebilirsiniz. Kaspersky PURE menüsü aģağıdaki öğeleri içerir: Güncelle veritabanları ve uygulama modüllerinin güncellemesini çalıģtırır. Tam Tarama bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılımlara karģı tam bir taramasını baģlatır (bkz. sayfa 61). Virüs Taraması seçili nesnelerin kötü amaçlı yazılımlara karģı taramasını baģlatır (bkz. sayfa 59). Sanal Klavye sanal klavyeyi görüntüler (bkz. sayfa 64). Kaspersky PURE ana uygulama penceresini açar (bkz. sayfa 40). Ayarlar - uygulama ayarları penceresini açar. (bkz. sayfa 49) EtkinleĢtirme Kaspersky PURE etkinleģtirme sihirbazını baģlatır. Bu menü öğesi yalnızca program etkinleģtirilmemiģse kullanılabilir. Hakkında uygulama hakkında bilgilerin olduğu pencereyi açar. Korumayı duraklat / sürdür gerçek zamanlı koruma bileģenlerini geçici olarak kapar / açar. Bu menü seçeneği ürünün güncellemelerini veya virüs taramalarının yürütülmesini etkilemez. Ebeveyn Denetimini Duraklat / EtkinleĢtir tüm kullanıcıların denetimini geçici olarak devre dıģı bırakır / etkinleģtirir. Bu menü öğesi yalnızca Ebeveyn Denetimi bileģeni kurulmuģsa kullanılabilir. Ağ trafiğini engelle / Ağ trafiği engellemesini kaldır bilgisayarın tüm ağ bağlantılarını geçici olarak engeller/engellemesini kaldırır. 39

40 K U L L A N I M K I L A V U Z U ÇıkıĢ Kaspersky PURE'yi kapatır. Bu seçenek tercih edildiğinde, uygulama bilgisayarın RAM'inden kaldırılır. Şekil 2. Kısayol menüsü Kısayol menüsünü açtığınız sırada bir virüs taraması veya güncelleme görevi yürütülüyorsa, kısayol menüsünde adı ve ilerleme durumu (tamamlanma yüzdesi) görüntülenir. Bir görevin adının olduğu bir menü öğesini seçtiğinizde geçerli görev çalıģmasının sonuçlarının raporunun olduğu ana pencereye geçebilirsiniz. Kısayol menüsünü açmak için: Ġmleci görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesinin üzerine getirin ve fareyi sağ tıklatın. KASPERSKY PURE ANA PENCERESİ Ana pencere uygulamanın ana özelliklerinin tümüne eriģim sağlayan arabirim öğelerini içerir. Ana pencere üç kısma ayrılabilir: Pencerenin en üst kısmı bilgisayarınızın mevcut koruma durumunu gösterir. Üç olası koruma durumu vardır: Bu durumların her biri belli bir renkle belirtilir. YeĢil renk bilgisayarınızın korumasının doğru düzeyde olduğunu belirtir, sarı ve kırmızı renkler ise çeģitli güvenlik tehditleri olduğunu belirtir. Kötü amaçlı programlara ek olarak, tehditler süresi dolmuģ uygulama veritabanlarını, devre dıģı bırakılmıģ koruma bileģenlerini ve minimum koruma düzeyi seçimlerini içerir. Güvenlik tehditleri görüldüklerinde ortadan kaldırılmalıdır (bkz. "Bilgisayarınızdaki koruma sorunlarını tanılama ve ortadan kaldırma" bölümü, sayfa 52). Pencerenin orta kısmından ana uygulama iģlevlerine, korumayı sürdürme / duraklatma, virüs taramasını çalıģtırma, veri yedeklemeyi baģlatma, vb geçebilirsiniz. Kaspersky PURE ana bileģenleri pencerenin üst kısmında bulunur: Yedekleme ve Geri Yükleme veriler kaybolursa, verilerin geri yüklenmesini sağlayan, dosyaların yedek kopyaları oluģturur ve depolar. Bilgisayar Koruması bilgisayarınızı çeģitli tehditlerden korumak için tasarlanan bileģenleri içerir. Ebeveyn Denetimi kullanıcıların bilgisayar ve web kaynaklarına eriģimini sınırlandırır. 40

41 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ Pencerenin alt kısmında geliģmiģ korumayı sağlayan ve sistemi çalıģmasını iyileģtiren ek iģlevlere geçiģ yapabilirsiniz. Pencerenin alt kısmında aģağıdaki bileģenler ve hizmetler bulunur: Ek Araçlar sistemin çalıģmasını ve bilgisayar güvenliğinin sağlanmasına iliģkin özel görevlerin çözülmesini optimize eder. Sanal Klavye klavyeden girilen verilerin durdurulmasını önler. Ev Ağı Denetimi Kaspersky PURE'nin uzaktan yönetimi. Verileri ġifreleme gizli bilgilere yetkisiz eriģimi önleme. Parola Yöneticisi parolalar, kullanıcı adları, Ġnternet sohbet istemcisi hesapları, telefon numaraları gibi kiģisel verilerin korunması. Şekil 3. Ana uygulama penceresi Ayrıca Ģu düğmeleri ve bağlantıları da kullanabilirsiniz: Ayarlar genel uygulama yapılandırması (bkz. sayfa 49). Yardım Kaspersky PURE yardım sistemini görüntüleme. Kaspersky Hesabı - Kullanıcının Teknik Destek web sitesindeki özel haberleģme bölümüne (https://my.kaspersky.com) girmek için. 41

42 K U L L A N I M K I L A V U Z U Destek sistem ve Kaspersky Lab'ın bilgi kaynaklarına (Teknik Destek Hizmeti web sitesi, forum) bağlantılar hakkında bilgiler içeren pencereyi açmak için. Lisans Kaspersky PURE ürününü etkinleģtirme ve lisans yenileme. ÇeĢitli grafikleri ve renk düzenlerini oluģturarak ve kullanarak Kaspersky PURE uygulamasının görünümünü değiģtirebilirsiniz (Bkz. "Uygulamanın görünümü" bölümü, sayfa 210). BİLGİSAYAR KORUMASI Bilgisayar Koruması penceresi iki kısma ayrılabilir: Ana pencerenin sol bölümü uygulamanın virüs tarama görevleri, güncellemeler gibi bir iģlevine hızlı eriģim sağlar. Şekil 4. Bilgisayar koruması penceresinin sol kısmı 42

43 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ Pencerenin sağ bölümü, sol bölümde seçilen uygulama iģlevi hakkında bilgiler içerir, bu iģlevleri yapılandırmak için kullanılır ve virüs tarama görevlerini gerçekleģtirmek, güncellemeleri almak, vb. için araçlar sunar. Şekil 5. Bilgisayar koruması penceresinin sağ kısmı Ayrıca Ģu bağlantıları da kullanabilirsiniz: Ayarlar - bilgisayar koruması ayarları penceresini açmak için. Karantina Karantinaya alınmıģ nesnelerle çalıģmaya baģlamak için. Rapor Uygulamanın çalıģması sırasında gerçekleģen olayların listesini açmak için. Yardım Kaspersky PURE yardım sistemini görüntüleme. 43

44 K U L L A N I M K I L A V U Z U YEDEKLEME Yedekleme ve Geri Yükleme penceresi iki kısımdan oluģur: Pencerenin sol tarafı ana Yedekleme ve Geri Yükleme iģlevlerine eriģim sağlar: Yedekleme görevlerinin yönetimi ve yedek kopyaların depolamaları ve aynı zamanda veri geri yükleme Pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen bileģen için bir ayarlar listesi içerir. Şekil 6. Yedekleme modülünün ana penceresi 44

45 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ EBEVEYN DENETİMİ Ebeveyn Denetimi penceresi iki kısımdan oluģur: Pencerenin sol tarafı ana Ebeveyn Denetimi iģlevlerine eriģim sağlar: Kullanıcılar için denetimin yapılandırması ve raporları görüntüleme Pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen bileģen için bir ayarlar listesi içerir. Şekil 7. Ebeveyn Denetimi ana penceresi PAROLA YÖNETİCİSİ PENCERESİ Parola Yöneticisi penceresi üç kısımdan oluģur: Parola Veritabanını kilitleme / kilidini açma düğmesi (bkz. sayfa 179) Ana Parola Yöneticisi iģlevlerine eriģmek için baģlık düğmeleri: Parola oluģturma, kimlik oluģturma, Parola Veritabanı yönetimi, uygulama ayarları yapılandırması ve Parola Yöneticisinin taģınabilir sürümünü oluģturma ve senkronizasyonu (Parola Veritabanı kilitliyse kullanılamaz) Parola OluĢturucu düğmesi (bkz. sayfa 203). Ayrıca Ģu düğmeleri ve bağlantıları da kullanabilirsiniz: Yardım Parola Yöneticisi yardım sistemini görüntüler. 45

46 K U L L A N I M K I L A V U Z U Geri - Kaspersky PURE ana penceresine geçer (bkz. sayfa 40). BİLDİRİM ALANI SİMGESİ Parola Yöneticisini kurduktan hemen sonra, Microsoft Windows görev çubuğu bildirim alanında uygulama simgesi görünecektir. Duruma bağlı olarak Parola Yöneticisi aģağıdaki biçimi alacaktır: Etkin (yeģil) Parola Yöneticisinin kilidi açık, kiģisel verilere eriģim izni verilmiģ Etkin değil (kırmızı) Parola Yöneticisi kilitli, kiģisel verilere eriģilemez Simge tıklatılarak aģağıdaki arabirim öğelerine eriģilebilir: Kısayol menüsü (bkz. sayfa 46) Parola Yöneticisi iģaretçisi. PAROLA YÖNETİCİSİ KISAYOL MENÜSÜ Parola Yöneticisi kısayol menüsü ana görevlere eriģim sağlar ve aģağıdaki öğeleri içerir: Kilitle / Kilidi aç kiģisel verilerinize eriģime izin verme veya yasaklama. Hesaplar en sık kullanılan hesaplara hızlı eriģim. Parola Veritabanındaki hesapların sayısı köģeli parantez içinde belirtilir. Sık kullanılan hesaplar otomatik olarak oluģturulur. Listeye, kısayol menüsünde görüntülenmek üzere yapılandırılmıģsa ulaģılabilir (bkz. sayfa 193). Uygulama ilk baģlatıldığında, hiçbir kayıt kullanılmamıģ olduğundan liste kullanılamayacaktır. Güvenli Hatırlatıcılar - özel notlara hızlı eriģim. Parola Veritabanındaki güvenli hatırlatıcıların sayısı köģeli parantez içinde belirtilir. Hesap Ekle Parola Yöneticisine yeni bir hesap ekleme. Parola Yöneticisi Ana uygulama penceresine geçiģ (bkz. sayfa 45). Ayarlar Uygulama ayarlarını yapılandırma. TaĢınabilir sürüm TaĢınabilir Sürüm OluĢturma Sihirbazını baģlatma (bkz. sayfa 204). Parola OluĢturucu güçlü parolalar oluģturma (bkz. sayfa 203). Yardım Kaspersky PURE yardım sistemini görüntüleme. ÇıkıĢ uygulamayı kapatma. Bu seçenek tercih edildiğinde, uygulama bilgisayarın RAM'inden kaldırılacaktır. Uygulamanın kilidi açılmamıģsa, kiģisel verilerinize eriģim kilitlenecektir. Bu durumda kısayol menüsü yalnızca aģağıdaki öğeleri içerecektir: Kilidi aç, Parola OluĢturucu, Yardım ve ÇıkıĢ. Kısayol menüsünü açmak için: Ġmleci görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesinin üzerine getirin ve fareyi sağ tıklatın. 46

47 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ PAROLA VERİTABANI PENCERESİ Parola Veritabanı penceresi üç kısımdan oluģur: Pencerenin üst kısmında Parola Yöneticisi iģlevlerini seçebilir ve ana görevleri gerçekleģtirebilirsiniz. Pencerenin orta kısmı tüm hesapların listesini ve diğer kiģisel verileri içerir ve kiģisel bilgilerinizi yönetmenizi sağlar. Pencerenin alt kısmı Parola Veritabanını bir bütün olarak yönetmek için bağlantılar içerir. Pencerenin üst tarafındaki arama alanını da kullanabilirsiniz. Arama alanı bir anahtar sözcük kullanarak Parola Veritabanındaki bilgileri bulmanıza yardımcı olur. Şekil 8. Parola Veritabanı penceresi UYGULAMA AYARLARI PENCERESİ Parola Yöneticisindeki ayarlar penceresi aģağıdaki yollardan biriyle açılabilir: Parola Yöneticisinin kısayol menüsünden (bkz. sayfa 46) bunun için, Parola Yöneticisinin kısayol menüsünde Ayarlar öğesini seçin Açılan Kaspersky PURE penceresinden bunun için Ayarlar düğmesini tıklatın. 47

48 K U L L A N I M K I L A V U Z U Uygulama ayarları penceresi iki kısımdan oluģur: Pencerenin sol tarafı uygulama iģlevlerinin listesini içerir. Pencerenin sağ tarafında, seçilen iģlevin, görevin ayarlarının listesi bulunur. BAŞLIK DÜĞMESİ BaĢlık Düğmesi kiģisel verilerinizle uygulama / tarayıcı penceresinden çalıģmanızı sağlar. Bu düğme uygulamanın sağ üst köģesindedir. BaĢlık Düğmesi tıklatıldığında uygulama / web sitesi ile iliģkili kullanıcı adlarının listesini içeren bir menü açılır. Bir kullanıcı adını seçerken Parola Yöneticisi Parola Veritabanından gelen verileri kullanarak yetkilendirme alanlarını otomatik olarak doldurur. Parola Yöneticisi kilitli değilse, BaĢlık Düğmesi tıklatın: etkindir (bkz. sayfa 179). AĢağıdakileri yapmak için bu düğmeyi Hesap Ekle yeni bir hesap eklemenizi sağlar. Hesabı Düzenle bir kullanıcı adını eklemenizi / etkinleģtirilen hesabı düzenlemenizi sağlar. Hesap etkinleģtirilmiģse, menü öğesi kullanılabilir. Web Hesapları tüm Web hesapları listesini görüntülemenizi ve bunlardan birini açmanızı sağlar. Parola Veritabanındaki hesapların sayısı köģeli parantez içinde belirtilir. Sık kullanılan hesaplar listesi listeden bir hesabı baģlatmanızı sağlar. Liste hesapların kullanım sıklıklarına dayalı olarak otomatik olarak oluģturulur. Listeye, kısayol menüsünde görüntülenmek üzere yapılandırılmıģsa ulaģılabilir (bkz. sayfa 193). Kimlikler oluģturulan kimliklerin listesini görüntülenmenizi ve kayıt formu için bir Kimlik seçmenizi sağlar. Yardım uygulamanın yardım bölümüne geçmenizi sağlar. Parola Yöneticisi kilitliyse, BaĢlık Düğmesi etkin değildir. Bu durumda düğmenin tıklatılması hiçbir eylemi etkinleģtirmeyecektir. BaĢlık Düğmesinin ayarları ayrıca yapılandırılmıģsa etkin olmayan düğme uygulama penceresinde görüntülenir (bkz. sayfa 202). EKLENTİLER Parola Yöneticisi yetkilendirme gerektiren uygulamalarda gömülü eklentilere sahiptir. Gerek duyduğunuz tarayıcılar için beklentileri bağımsız olarak yükleyebilirsiniz. Yüklü eklentiler uygulama / tarayıcı arabiriminden Parola Yöneticisinin iģlevlerine eriģmeyi sağlar. İŞARETÇİ Parola Yöneticisi iģaretçisi kiģisel verilerini otomatik olarak girilmesi için uygulamayı / web sayfasını hızla seçmenize olanak verir. Parola Yöneticisi işaretçisini kullanmak için şunları yapın: 3. Farenin imlecini görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesinin üzerine getirin ve birkaç saniye bekleyin. 4. Parola Yöneticisi iģaretçisi göründüğünde onu istediğiniz uygulama / tarayıcı penceresine sürükleyin. Parola Yöneticisi seçilen uygulamada / web sayfasında uygulanacak eylemi otomatik olarak tanımlar. 48

49 U Y G U L A M A A R A B İ R İ M İ UYGULAMA AYARLARI PENCERESİ Kaspersky PURE ayarları penceresi bütün uygulamanın, ayrı koruma bileģenlerinin, tarama ve güncelleme görevlerinin yapılandırılması ve diğer geliģmiģ yapılandırma görevleri için tasarlanmıģtır (bkz. sayfa 76). Uygulama ayarları penceresi üç kısımdan oluģur: Üst kısım Kaspersky PURE'nin görev ve iģlev kategorilerini içerir Pencerenin sol bölümü Kaspersky PURE'nin genel görevlerine ve iģlevlerine eriģim sağlar Pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen iģlev veya görevin ayarlar listesini içerir. Ayarları yapılandırma penceresi ana pencereden (bkz. sayfa 40) veya kısayol menüsü kullanılarak (bkz. sayfa 39) açılabilir. Yapılandırma penceresini açmak için, ana uygulama penceresinin en üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın veya uygulamanın kısayol menüsünden uygun seçeneği seçin. Şekil 9. Kaspersky PURE ayarlarını yapılandırma BİLDİRİM PENCERELERİ VE AÇILIR MESAJLAR Kaspersky PURE çalıģması sırasında oluģan önemli olayları görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesinin üzerinde görünen bildirim pencereleri ve açılır mesajları kullanarak size bildirir. 49

50 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bir olayla bağlantılı olarak çeģitli önlemler alındığında Kaspersky PURE tarafından Bildirim pencereleri görüntülenir: Örneğin kötü amaçlı bir nesne tespit edilmiģse, ona eriģimi engelleyebilir, silebilir veya temizlemeyi deneyebilirsiniz. Uygulama uygulanabilir eylemlerden birini seçmenizi ister: Bir bildirim penceresi yalnızca eylemlerden birini seçmiģseniz kalkar. Şekil 10. Bildirimler penceresi Açılır mesajlar bir eylem seçilmesini gerektirmeyen olayları size bildirmek üzere Kaspersky PURE tarafından görüntülenir. Bazı açılır mesajlar uygulama tarafından önerilen önlemi almak için kullanabileceğiniz bağlantıları içerir: Örneğin veritabanlarının güncellemesini çalıģtırma veya uygulamanın etkinleģtirmesini baģlatma). Açılır mesajlar göründükten kısa bir süre sonra ekrandan otomatik olarak kalkar. Şekil 11. Açılır mesaj Olayın bilgisayar güvenliği için ne kadar kritik olduğuna bağlı olarak aģağıdaki türlerde bildirim alabilirsiniz: Kritik bildirimler bilgisayar güvenliği bakımından kritik öneme sahip olayları size bildirir: Örneğin sistemde kötü amaçlı bir yazılımın veya tehlikeli bir etkinliğin tespit edilmesi gibi. Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar kırmızı renktedir. Önemli bildirimler bilgisayar güvenliği bakımından önemli olma olasılığı olan olayları size bildirir: Örneğin sistemde potansiyel olarak virüslü nesne veya Ģüpheli bir etkinliğin tespit edilmesi gibi. Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar sarı renktedir. Bilgilendirme mesajları bilgisayar güvenliği bakımından kritik olmayan olayları size bildirir: Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar yeģil renktedir. 50

51 UYGULAMAYI BAŞLATMA VE DURDURMA Kaspersky PURE kurulduktan sonra otomatik olarak baģlar. ĠĢletim sistemi her baģlatıldığında uygulama otomatik olarak baģlar. BU BÖLÜMDE: Otomatik baģlatmayı etkinleģtirme ve devre dıģı bırakma Uygulamayı elle baģlatma ve durdurma OTOMATİK BAŞLATMAYI ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA Uygulamanın otomatik baģlatılması Kaspersky PURE'nin iģletim sistemi baģlatıldıktan sonra baģlaması anlamına gelir. Bu, varsayılan baģlatma modudur. Uygulamayı otomatik başlatmayı devre dışı bırakmak için: 2. Pencerenin üst tarafındaki Ayarlar düğmesini tıklatın. 3. Pencerenin solundaki Genel Ayarlar bölümünde Genel altbölümünü seçin. 4. Pencerenin sağında Bilgisayar baģlatıldığında Kaspersky PURE'yi baģlat kutusunun iģaretini kaldırın. UYGULAMAYI ELLE BAŞLATMA VE DURDURMA Kaspersky Lab uzmanları Kaspersky PURE uygulamasını durdurmanızı önermez çünkü bu durumda bilgisayarınız ve kiģisel verilerinizin koruması risk altında olacaktır. Korumayı devre dıģı bırakmak gerçekten gerekliyse, uygulamayı kapatmadan gerekli süre boyunca bilgisayarınızın korumasını duraklatmanız (bkz. sayfa 54) önerilir. Uygulamanın otomatik baģlatmasını devre dıģı bıraktıysanız, Kaspersky PURE uygulaması elle baģlatmalısınız (bkz. sayfa 51). Uygulamayı elle başlatmak için: Programın BaĢlat menüsünde Programlar Kaspersky PURE Kaspersky PURE öğesini seçin. Uygulamadan çıkmak için: Görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesinin kısayol menüsünü açmak için sağ tıklatın ve ÇıkıĢ düğmesini seçin. 51

52 K U L L A N I M K I L A V U Z U EV AĞI KORUMA DURUMU Bu bölüm ev ağınızın o sırada korunup korunmadığı veya güvenliğinin tehdit altında olup olmadığını anlamanın yanı sıra ortaya çıkan tehditlerin nasıl ortadan kaldırılacağı hakkındaki bilgileri içerir. Bu bölümde Kaspersky PURE ile çalıģırken korumanın etkinleģtirilmesi, devre dıģı bırakılması ve duraklatılması hakkındaki bilgileri de bulabilirsiniz. BİLGİSAYAR KORUMANIZDAKİ SORUNLARI TANILAMA VE ORTADAN KALDIRMA Bilgisayar korumasıyla ilgili sorunlar ana uygulama penceresinin üstünde bulunan göstergeyle belirtilir. Göstergenin rengi ana bilgisayarın koruma durumuna dayalı olarak değiģir: YeĢil bilgisayarın korunduğu, sarı korumayla iliģkili sorunlar olduğunu, kırmızı bilgisayar güvenliğine iliģkin çok ciddi tehditler olduğunu belirtir. Sorunları ve güvenlik tehditlerini hemen düzeltmeniz önerilir. 52

53 E V A Ğ I K O R U M A D U R U M U ġimdi onar düğmesini tıklatarak bilgisayar korumasının durumu ve tespit edilen sorunlar ve tehditlere iliģkin sorun giderme önerileri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren Genel Koruma Durumu penceresini (aģağıdaki Ģekle bakın) açabilirsiniz. Şekil 12. Genel Koruma Durumu penceresi Bu pencere ürünün normal çalıģma modundan sapmalar (örneğin, eskimiģ veritabanları) dahil korumayla iliģkili sorunları sıralar. AĢağıdaki sorun giderme önerileri ek adımlar olarak sunulmaktadır: Hemen ortadan kaldır. Ġlgili düğme tıklatıldığında sizi uygun sorun çözümüne götürecektir. Bu, önerilen eylemdir. Ortadan kaldırmayı ertele. Herhangi bir sebeple sorunun hemen giderilmesi mümkün değilse, bu eylemi erteleyip, ona daha sonra geri dönebilirsiniz. Bunun için, Mesajı gizle düğmesini tıklatın. Kaldırmanın ertelenmesinin ciddi sorunlar için kullanılmadığını unutmayın. Böyle sorunlar temizlenmemiģ kötü amaçlı nesneleri, bir veya birkaç bileģenin bozulmasını veya program dosyalarının bozulmasını içerir. Genel listede daha önce gözle olan bildirimleri görüntülemek için Bazı mesajlar gizli öğesinin altındaki Gizli mesajları geri yükle düğmesini tıklatın. Ev Ağı Denetim Merkezini kullanarak yöneticinin iģyerinden bir ev ağının koruma düzeyini çözümleyebilirsiniz (bkz. "Ev bilgisayarı ağının koruma durumunu uzaktan denetleme" bölümü, sayfa 62). 53

54 K U L L A N I M K I L A V U Z U BİLGİSAYAR KORUMASINI ETKİNLEŞTİRME / DEVRE DIŞI BIRAKMA Varsayılan olarak, Kaspersky PURE iģletim sistemi yüklendiğinde baģlatılır ve kapatılana kadar bilgisayarınızı korur. Tüm koruma bileģenleri çalıģır. Kaspersky PURE'nin sağladığı korumayı tamamen ya da kısmen devre dıģı bırakabilirsiniz. Bilgisayarınıza virüs bulaģmasına ve veri kaybına neden olabileceği için, Kaspersky Laboratuarı, korumayı devreden çıkarmamanızı kuvvetle önerir. Korumayı devre dıģı bırakırsanız, tüm koruma bileģenleri durdurulacaktır. Bu aģağıdakilerle iģaretlerle gösterilir: Görev çubuğu bildirim alanında etkin olmayan (gri) Kaspersky PURE simgesi (bkz. "Görev çubuğu bildirim alanı simgesi" bölümü, sayfa 38) Güvenlik göstergesinin kırmızı rengi. Bu durumda, koruma bileģenleri bağlamında korumadan söz edilmektedir. Koruma bileģenlerini devre dıģı bırakma ve durdurma virüs tarama görevlerinin ve Kaspersky PURE güncellemelerinin yerine getirilmesini etkilemez. Korumayı tamamen devre dışı bırakmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede Koruma Merkezi bölümünü seçin. 4. Korumayı etkinleģtir kutusunun iģaretini kaldırın. Ayrı bir koruma bileşenini açmak / kapatmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. Bilgisayar Koruması penceresi açılır. 2. Pencerenin solunda Koruma Merkezi bölümünü seçin ve pencerenin sağında korunacak gerekli kategorinin adını olduğu düğmeyi tıklatın. 3. Açılan Koruma bileģenleri penceresinde gerekli koruma bileģenini, bileģenin adının sağındaki durum simgesini tıklatarak etkinleģtirin / devre dıģı bırakın. KORUMAYI DURAKLATMA Korumayı duraklatma bütün koruma bileģenlerinin belirli bir süre için geçici olarak devreden çıkarılması anlamına gelir. Korumayı geçici olarak duraklatmanın bir sonucu olarak, tüm koruma bileģenleri duraklatılır. Bu Ģu Ģekilde belirtilir: Görev çubuğu bildirim alanında yer alan etkin olmayan (gri) uygulama simgesi (bkz. "Bildirim alanı simgesi" bölümü, sayfa 38) Koruma durumu penceresinin kırmızı rengi. Koruma duraklatıldığında ağ bağlantıları kurulmuģsa, bu bağlantıların sonlandırıldığını belirten bir uyarı görüntülenir. 54

55 E V A Ğ I K O R U M A D U R U M U Bilgisayarınızın korumasını duraklatmak için: 1. Uygulamanın kısayol menüsünde (bkz. "Kısayol menüsü" bölümü, sayfa 39) Korumayı duraklat öğesini seçin. 2. Açılan Korumayı duraklat penceresinde, korumanın ne kadar süre sonra yeniden baģlatılacağını seçin: Sonraki <süre> için duraklat koruma belirtilen süre sonra etkinleģtirilecektir. Süre değerini seçmek için açılır listeyi kullanın. Yeniden baģlatılana kadar duraklat Koruma (Kaspersky PURE baģlangıçta otomatik olarak baģlayacak Ģekilde ayarlanmamıģsa) uygulamanın veya sistemin yeniden baģlatılmasından sonra etkinleģtirilecektir. Duraklat Koruma ancak elle baģlattığınızda etkinleģecektir. Korumayı etkinleģtirmek için, uygulamanın kısayol menüsünden Korumayı sürdür öğesini seçin. ETKİLEŞİMLİ KORUMA MODUNU KULLANMA Kaspersky PURE uses two modes to interact with the user: Etkileşimli koruma modu. Kaspersky PURE kullanıcıya tüm tehlikeli ve Ģüpheli olayları bildirir. Bu modda kullanıcı eylemlere izin vermeye veya engellemeye bağımsız olarak karar verir. Otomatik koruma modu. Kaspersky PURE tehlikeli olaylara yanıt olarak Kaspersky Lab tarafından önerilen eylemleri otomatik olarak uygulayacaktır. Koruma modunu seçmek için: 2. Pencerenin üst tarafındaki Ayarlar düğmesini tıklatın. 3. Pencerenin solundaki Koruma Merkezi bölümünde Genel Ayarlar alt bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağında EtkileĢimli koruma bölümünde seçilen koruma moduna dayalı olarak kutuları iģaretleyin veya iģaretlerini kaldırın: EtkileĢimli modu etkinleģtirmek için Eylemi otomatik olarak seç kutusunu iģaretini kaldırın. Otomatik koruma modunu etkinleģtirmek için Eylemi otomatik olarak seç kutusunu iģaretleyin. Kaspersky PURE'nin otomatik modda çalıģırken Ģüpheli nesneleri silmesini istemiyorsanız ġüpheli nesneleri silme kutusunu iģaretleyin. 55

56 TİPİK GÖREVLERİ ÇÖZME Bu bölüm çoğu kullanıcının uygulamayla çalıģırken karģılaģtıkları temel görevler hakkındaki talimatları içerir. BU BÖLÜMDE: Uygulamayı etkinleģtirme Lisans satın alma veya yenileme Uygulama bildirimleri göründüğünde yapılacaklar Uygulama veritabanlarını ve modüllerini güncelleme Bilgisayarınızın kritik alanlarını virüslere karģı tarama Bir dosyayı, klasörü, disk sürücüsü veya baģka bir nesneyi virüslere karģı tarama Bilgisayarınızın virüslere karģı tam taramasını gerçekleģtirme Bilgisayarı zayıf noktalara karģı tarama Bir ev bilgisayarı ağının koruma durumunu uzaktan denetleme KiĢisel verilerinizi hırsızlığa karģı koruma Bir nesneye virüs bulaģtığından kuģkulanıyorsanız yapılacaklar Uygulamanın sildiği veya temizlediği bir nesneyi geri yükleme Bilgisayarınıza virüs bulaģtığından kuģkulanıyorsanız yapılacaklar Verilerinizin yedek kopyalarını oluģturma Kaspersky PURE ayarlarına eriģimi sınırlama Farklı kullanıcılar için bilgisayar ve internet kullanımını sınırlama Kurtarma Diski oluģturma ve kullanma Çok sayıda spam ileti olduğunda yapılacaklar Bilgisayarı koruma hakkındaki raporu görüntüleme Varsayılan uygulama ayarlarını geri yükleme Uygulama ayarlarını baģka bir bilgisayara aktarma UYGULAMAYI ETKİNLEŞTİRME Etkinleştirme lisans sona erene kadar uygulamanın tam iģlevsel sürümünü kullanmanıza olanak veren bir lisansı etkinleģtirilmesi prosedürüdür. Uygulamayı kurulum sırasında etkinleģtirmediyseniz (bkz. sayfa 29), bunu daha sonra yapabilirsiniz. Uygulamayı etkinleģtirmeniz gerektiği Kaspersky PURE'nin görev çubuğu bildirim alanında görüntülediği bildirimlerle size hatırlatılır. 56

57 T İ P İ K G Ö R E V L E R İ Ç Ö Z M E Kaspersky PURE etkinleştirme sihirbazını çalıştırmak için aşağıdaki eylemlerden birini uygulayın: Görev çubuğu bildirim alanında görünen Kaspersky PURE bildirim penceresindeki Uygulamayı etkinleģtirin bağlantısını tıklatın. Uygulama ana penceresinin altındaki Lisans bağlantısını tıklatın. Lisans yönetimi penceresinde Uygulamayı yeni lisansla etkinleģtir düğmesini tıklatın. Sihirbazın adımlarını daha ayrıntılı olarak gözden geçirelim. Step 1. Lisans türünü seçme ve etkinleģtirme kodunu girme EtkinleĢtirme Sihirbazında Ticari sürümü etkinleģtir öğesini seçtiğinizden emin olun ve ilgili alana etkinleģtirme kodunu girin (bkz. "EtkinleĢtirme kodu hakkında" bölümü, sayfa 36) ve Ġleri düğmesini tıklatın. Step 2. EtkinleĢtirme isteniyor Ġlk adımda Sihirbaz uygulamanın ticari sürümünün etkinleģtirilmesi iznini almak için etkinleģtirme sunucusuna bir istek gönderir. Ġstek baģarıyla gönderilmiģse, Sihirbaz otomatik olarak bir sonraki adıma geçer. Step 3. Sihirbazı kapatma Bu pencere etkinleģtirmenin sonuçları hakkındaki bilgileri görüntüler: Kullanılan lisansın türü ve lisansın sona erme tarihi. Sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini tıklatın. BİR LİSANS SATIN ALMA VEYA YENİLEME Kaspersky PURE uygulamasını lisanssız olarak yüklediyseniz, kurulumdan sonra bir lisans satın alabilirsiniz. Lisansınızın süresi sona erdiğinde yenileyebilirsiniz. Uygulamayı etkinleģtirmek için kullanmanız gereken bir etkinleģtirme kodu alacaksınız. Bir lisans satın almak için: 2. Pencerenin altındaki Lisans satın al düğmesini tıklatın. Bir lisans satın alabileceğiniz estore web sayfası açılır. Bir lisansı yenilemek için: 1. Uygulamanın ana penceresini açın ve ana pencerenin altındaki Lisans bağlantısını tıklatın. Lisans yönetimi penceresi açılır. 2. Lisansı yenile düğmesini tıklatın. Lisansınızı yenileyebileceğiniz lisans yenileme merkezi web sayfası açılır. 57

58 K U L L A N I M K I L A V U Z U UYGULAMA BİLDİRİMLERİ GÖRÜNDÜĞÜNDE YAPILACAKLAR Görev çubuğu bildirim alanında görünen bildirimler uygulamanın çalıģması sırasında oluģan ve ilgilenmenizi gerektiren olayları size bildirir. Olayın ne kadar kritik olduğuna bağlı olarak aģağıdaki türlerde bildirim alabilirsiniz: Kritik bildirimler bilgisayar güvenliği bakımından kritik öneme sahip olayları size bildirir: Örneğin sistemde kötü amaçlı bir yazılımın veya tehlikeli bir etkinliğin tespit edilmesi gibi. Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar kırmızı renktedir. Önemli bildirimler bilgisayar güvenliği bakımından önemli olma olasılığı olan olayları size bildirir: Örneğin sistemde potansiyel olarak virüslü nesne veya Ģüpheli bir etkinliğin tespit edilmesi gibi. Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar sarı renktedir. Bilgilendirme mesajları bilgisayar güvenliği bakımından kritik olmayan olayları size bildirir: Bu türden bildirim pencereleri ve açılır mesajlar yeģil renktedir. Böyle bir bildirim ekranda görüntülenmiģse, önerilen seçeneklerden birini seçmeniz gerekir. Varsayılan olarak, optimum seçenek Kaspersky Lab uzmanları tarafından varsayılan olarak önerilen seçenektir. UYGULAMA VERİTABANLARINI VE MODÜLLERİ GÜNCELLEME Varsayılan olarak, Kaspersky PURE Kaspersky Lab güncelleme sunucularında güncellemeleri otomatik olarak denetler. Sunucuda yeni güncellemeler varsa, Kaspersky PURE bunları sessiz modda karģıdan yükleyecektir. Kaspersky PURE uygulamasını güncellemeyi istediğiniz zaman baģlatabilirsiniz. Güncellemeleri Kaspersky Lab sunucusundan karģıdan yüklemek için kurulmuģ bir Ġnternet bağlantınız olmalıdır. Bilgisayarınızın korumasını güncel tutmak için kurulumdan hemen sonra Kaspersky PURE yi güncellemeniz önerilir. Güncellemeyi kısayol menüsünden başlatmak için: Uygulama simgesinin kısayol menüsünde Güncelle öğesini seçin. Güncellemeyi ana uygulama penceresinden başlatmak için: Ana uygulama penceresini açın, Bilgisayar Koruması bölümünde Hızlı Görevler düğmesini tıklatın ve Güncellemeyi çalıģtır öğesini seçin. BİLGİSAYARINIZIN KRİTİK ALANLARINI VİRÜSLERE KARŞI TARAMA Hızlı tarama iģletim sistemi baģlatıldığında yüklenen nesnelerin sistem belleğinin, disk sürücünün önyükleme kesimlerinin ve kullanıcı tarafından eklenen nesnelerin taranmasını kapsar. Kaspersky PURE kurulduktan sonra, bilgisayarınızda bir hızlı tarama yapılır. Hızlı Tarama görevini aģağıdaki yöntemlerden birini kullanarak baģlatabilirsiniz: Mevcut bir kısayolu kullanarak (bkz. sayfa 84). Uygulamanın ana penceresinden (bkz. "Kaspersky PURE ana penceresi" bölümü, sayfa 40). 58

59 T İ P İ K G Ö R E V L E R İ Ç Ö Z M E Hızlı Tarama görevini kısayol kullanarak başlatmak için: 1. Microsoft Windows Explorer penceresini açın ve kısayolu oluģturduğunuz klasöre gidin. 2. Taramayı baģlatmak için kısayolu çift tıklatın. Hızlı Tarama görevini ana uygulama penceresinden başlatmak için: Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin sol tarafındaki Tarama bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağındaki Hızlı Taramayı BaĢlat düğmesini tıklatın. Sürmekte olan tarama hakkındaki bilgiler görüntülenir: Uygulamanın ana penceresinin Bilgisayar Koruması bölümündeki Tara alanında Bilgisayar Koruması penceresinin Tara bölümündeki Hızlı Taramayı Durdur bölümünde Hızlı Taramayı durdur bölümündeki Bitir bağlantısı tıklatıldığında açılan Hızlı Taramayı Durdur bölümünde Uygulama simgesinin kısayol menüsünde (bkz. sayfa 39). Hızlı taramayı durdurmak için:ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin sol tarafındaki Tarama bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağındaki Hızlı Taramayı Durdur düğmesini tıklatın. DOSYA, KLASÖR, DİSK VEYA DİĞER NESNELERİ VİRÜSLERE KARŞI TARAMA Bir nesneyi virüslere karģı taramak için aģağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz: Nesnenin kısayol menüsünü kullanarak Uygulamanın ana penceresinden (bkz. "Kaspersky PURE ana penceresi" bölümü, sayfa 40) Bir virüs tarama görevini nesnenin kısayol menüsünden başlatmak için: 1. Microsoft Windows Gezginini açın ve taranacak nesnenin olduğu klasöre gidin. 2. Nesnenin kısayol menüsünü açmak için sağ tıklatın (bkz. aģağıdaki Ģekil) ve Virüslere KarĢı Tara öğesini seçin. 59

60 K U L L A N I M K I L A V U Z U Görevin ilerlemesi ve sonuçları açılan Virüs Tarama penceresinde görüntülenecektir. Şekil 13. Microsoft Windows taki bir nesnenin kısayol menüsü Bir nesneyi taramayı ana uygulama penceresinden başlatmak için: Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin sol tarafındaki Tarama bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağındaki Nesneleri Taramayı BaĢlat bölümünde Ekle bağlantısını tıklatın. 3. Taranacak nesneyi seç penceresinde virüslere karģı tarayacağınız nesnenin konumunu belirtin. 4. Nesneleri Taramayı BaĢlat bölümünde taranmasını istediğiniz nesnelerin onay kutularını seçin. 5. Nesneleri Taramayı baģlat düğmesini tıklatın. Sürmekte olan tarama hakkındaki bilgiler görüntülenir: Uygulamanın ana penceresinin Bilgisayar Koruması bölümündeki Tara alanında Bilgisayar Koruması penceresinin Tara bölümündeki Nesneleri Taramayı Durdur bölümünde Bitir bağlantısı tıklatıldığında açılan Nesneleri Tarama penceresinde Nesneleri Taramayı Durdur bölümünde Uygulama simgesinin kısayol menüsünde (bkz. sayfa 39). Nesneleri taramayı durdurmak için: Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Koruması düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin sol tarafındaki Tarama bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağındaki Nesneleri Taramayı Durdur düğmesini tıklatın. 60

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım

Detaylı

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU U Y G U L A M A SÜRÜMÜ : 9. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 Bölüm 2 Yükleme/Kaldırma...

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET

Detaylı

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN KASPERSKY LAB Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y Başlarken Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com.tr Revizyon : April 2009 İçindekiler

Detaylı

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Huawei Technologies Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD Seagate Anti Virüs 2015 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarının ticari veya kayıtlı ticari

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ

YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE ÖNEMLĠDĠR. ÖNCELĠKLE BUNU OKUMANIZI RĠCA EDERĠZ. BU BĠR LĠSANS SÖZLEġMESĠDĠR VE SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BĠR BÜTÜNDÜR. BU LĠSANS SÖZLEġMESĠ VE SATIġ SÖZLEġMENĠN ĠLAVE

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın Giriş Memeo Instant Backup, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Instant Backup, C sürücünüzdeki değerli dosyalarınızı otomatik ve sürekli olarak yedekleyerek verilerinizi korur

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

P3PC-3812-01TRZ0. ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı. Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu

P3PC-3812-01TRZ0. ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı. Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu P3PC-3812-01TRZ0 ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Salesforce

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en yeni sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Internet Security tüm özelliklerin

Detaylı

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir.

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir. BeniOku Dosyası - KODAK Photo Printer Kalibrasyon Uygulaması Kasım 2011 Giriş Görsel veya aletli kalibrasyon teknikleri ile KODAK termal yazıcıları kalibre etmek için kullanılan bir araç olan WINDOWS için

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET Smart Security, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak ödüllü NOD32

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için kötü

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu support.ebsco.com Önemli Gelişmiş Arama ekran özelliklerini, sınırlayıcı ve genişleticileri, Aramalarınızı Kaydetme özelliğini, Arama ve Dergi Hatırlatma

Detaylı

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security tüm özelliklerin bir

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium tüm özelliklerin bir arada sunulduğu İnternet güvenlik yazılımıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak

Detaylı

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Site adresi sağlayıcı:

Site adresi sağlayıcı: Site Sahibi ve İçerik Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 338640 Tel: (90) 212 317 52 00 Fax:

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Yükleme ve Etkinleştirme Önceki Sürüm Yükleme Etkinleştirme Önceki F-Secure Mobile Security sürümü yüklüyse, bu uygulamayı kapatmanız gerekir. Yükleme sırasında

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar. Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN

Detaylı

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim?

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim? Kullanıcı Sözleşmesi Olympus e-eğitim platformu (https://elearning.olympus-europa.com), Olympus Europa Holding GmbH ve Avrupa Olympus Grup Şirketleri (liste için burayı - http://www.olympus-europa.com

Detaylı

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme Sayın Müşterimiz, Bu belgedeki bilgiler Windows 7 veya Windows 8.x önyüklenmiş belirli TOSHIBA Windows PC veya Tabletlerinizi Windows 10'a

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Linux Ubuntu Kurulumu

Linux Ubuntu Kurulumu Linux Ubuntu Kurulumu Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=kurulum https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=ubuntu_linux_kurulum_rehberi Öğr.Gör.Murat

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Kaspersky Security 8.0 for Microsoft Exchange Servers YÖNETİCİ KILAVUZU

Kaspersky Security 8.0 for Microsoft Exchange Servers YÖNETİCİ KILAVUZU Kaspersky Security 8.0 for Microsoft Exchange Servers YÖNETİCİ KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 8. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Umarız bu belge, iģinizde size yardımcı

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

(... GÜÇLÜ KORUMA, DÜŞÜK SİSTEM KAYNAĞI KULLANIMI...)

(... GÜÇLÜ KORUMA, DÜŞÜK SİSTEM KAYNAĞI KULLANIMI...) (... GÜÇLÜ KORUMA, DÜŞÜK SİSTEM KAYNAĞI KULLANIMI...) Programın Özellikleri; En son online tehditlere karşı korunun Endişelenmeden e-posta alıp gönderin, sohbet edin ve web'de gezinin - Norton İtibar Hizmeti:

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, AntalyaList.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI www.hemende.com Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi 2016 hemende.com 0212 911 65 17 Backlink Alım / Satım Servisleri Backlink Nedir? İnternet üzerinde alan adı tahsisi

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Bu belgenin en son sürümünü indirmek için burayı tıklatın ESET Internet Security tüm özelliklerin bir arada sunulduğu

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Yükleme ve etkinleştirme Önceki sürüm Yükleme F-Secure Mobile Anti-Virus uygulamasının önceki sürümünü kaldırmanız gerekmez. Yeni sürümü yükledikten sonra F-Secure Mobile

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...6

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security, bilgisayarınız

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu İçindekiler: 1 Giriş 3 2 Nasıl Kayıt Olunur 3 3 Belirlenen Parolanızı Kullanarak İlk Giriş 5 4 Kıyaslamanın Kullanımı 6 4 Kişisel Sonuçlarınız 9 6 Parola

Detaylı