YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE ÖNEMLĠDĠR. ÖNCELĠKLE BUNU OKUMANIZI RĠCA EDERĠZ. BU BĠR LĠSANS SÖZLEġMESĠDĠR VE SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BĠR BÜTÜNDÜR. BU LĠSANS SÖZLEġMESĠ VE SATIġ SÖZLEġMENĠN ĠLAVE VEYA ÖZEL LĠSANS HÜKÜMLERĠNĠN TÜMÜ ("SÖZLEġME") OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. Kurulum esnasında açılan lisanslama pencerenin alt tarafında bulunan ("LĠSANS ġartlarini OKUDUM-ANLADIM") kutucuğunu iģaretlemeden önce bu metni tümüyle okumanız önerilir. Eğer bu metindeki hükümleri kabul ettiğinizi belirtirseniz yazılımın kurulumu devam edecektir. Aksi yaktirde, YAZILIMIN YÜKLENMESĠNĠ ĠPTAL EDECEK OLAN ( VAZGEÇĠYORUM ) SEÇENEĞĠNĠ SEÇĠNĠZ. BU YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUNUN, SÖZLEġME ĠLE ĠZĠN VERĠLEN DURUMLAR DIġINDA KOPYALANMASI VEYA KULLANILMASI, T.C. KANUNLARINA GÖRE ĠZĠNSĠZ KULLANIM VE TELĠF HAKLARI ĠHLALĠDĠR. YATEM'ĠN ĠZNĠ OLMAKSIZIN BU YAZILIMI VEYA DOKÜMANTASYONUNU KULLANIR YA DA KOPYALARSANIZ, KANUNU ĠHLAL ETMĠġ OLURSUNUZ. BU DURUMDA TAZMĠNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLABĠLĠR VE CEZAYA ÇARPTIRILABĠLĠRSĠNĠZ. NOT: EĞER BU YAZILIM 15 GÜNLÜK DEĞERLENDĠRME YAZILIMI OLARAK BELĠRLENMĠġSE, AġAĞIDAKĠ ĠKĠ PARAGRAFTAKĠ HÜKÜMLER SĠZĠN ĠÇĠN DE GEÇERLĠ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA 15 GÜNLÜK BĠR DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ ĠÇĠN KULLANIMINIZA SUNULMUġTUR. YAZILIMI KULLANMA SÜRENĠZĠ UZATMAK ĠÇĠN, MUTLAKA YATEM'E VEYA BĠR YATEM YETKĠLĠ SATICISINA SATIN ALMA ÜCRETĠNĠ ÖDEYĠP YETKĠ KODUNUZU ALMANIZ VEYA SĠZE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TĠCARĠ LĠSANS HAKLARINI KAZANDIRACAK BEDELĠ TAMAMEN ÖDENMĠġ YENĠ BĠR NÜSHASINI EDĠNMENĠZ ZORUNLUDUR. DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ BOYUNCA YAZILIMIN YALNIZCA BĠR KOPYASINI ONU DEĞERLENDĠRMEK AMACIYLA KULLANABĠLĠRSĠNĠZ. BU DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ BOYUNCA, RAKĠPLERĠYLE KARġILAġTIRMAK DAHĠL HERHANGĠ BĠR BAġKA AMAÇLA KULLANILMASI KESĠNLĠKLE YASAKTIR. BU YAZILIM ĠÇĠN BĠR LĠSANS EDĠNDĠĞĠNĠZ ANDAN ĠTĠBAREN, YAZILIMIN KULLANIMI YUKARIDAKĠ SINIRLAMALARA TABĠ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR. NOT: EĞER BU YAZILIM, SABĠT SÜRELĠ BĠR LĠSANS, SINIRLI SÜRELĠ BĠR LĠSANS VEYA BĠR KĠRALAMA LĠSANSIYLA VERĠLMĠġSE, AġAĞIDAKĠ PARAGRAFTAKĠ HÜKÜMLER SĠZĠN ĠÇĠN DE GEÇERLĠ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA KARġILIĞINDA ÖDEME YAPTIĞINIZ SABĠT SÜRE ĠÇĠN KULLANIMINIZA SUNULMUġTUR VE BU SABĠT SÜRENĠN BĠTĠMĠNDE ARTIK ÇALIġMAYACAKTIR. BU SABĠT SÜRENĠN SONUNDA KULLANILMASI VEYA DEVREDEN ÇIKARMA SĠSTEMĠNĠN ETKĠSĠZLEġTĠRĠLMESĠNE Y ÖNELĠK HERHANGĠ BĠR GĠRĠġĠM, ĠġBU SÖZLEġMENĠN ĠHLALĠ ANLAMINA GELECEKTĠR VE BĠR TELĠF HAKKI ĠHLALĠ ANLAMINA DA GELEBĠLĠR. 1. Lisansın Verilmesi YATEM Ltd. ("YATEM"), size, bu Lisans SözleĢmesinin hüküm ve Ģartlarına göre, bu program nüshasının ("Yazılım") ve el kitabı ve ilgili sair basılı malzeme ve çevrimiçi elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan ve sözleģmede belirtilen Etki Alanı (DOMAIN) kapsamındaki ve sözleģmede belirtilen miktardaki donanımla kullanılması konusunda münhasır olmayan, devredilmesi mümkün

2 olmayan lisansını vermektedir. Bu Lisans SözleĢmesi bu yazılımı, Etki Alanındaki ve sözleģmede belirtilen sayıdaki bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir. Eğitim Sürümü: Eğer bu Yazılım bir Eğitim Sürümü ise, onu sadece eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanabilir ve baģka bir amaçla kullanamazsınız. Yazılımın Eğitim Sürümleri ticari, mesleki veya kar getirici bir amaçla kullanılamaz. Değerlendirme Sürümü: Eğer bu Yazılım bir demo veya değerlendirme sürümü olarak belirlenmiģse, yalnızca ticari değerlendirme ve demo amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ticari, mesleki veya kar getirici amaçlarla kullanamazsınız. Yedekleme Kopyası: Yazılımın hangi sürümünü edinmiģ olursanız olun, Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnızca bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu saklama (yedekleme) kopyası bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından eriģilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmıģ bir bilgisayara kopyalanması hali hariç olmak üzere, herhangi bir baģka bilgisayara kurulamaz/kopyalanamaz. Her durumda, Yazılımın saklama (yedekleme) kopyası, diğer kopyası bir baģka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz, kopya edilemez. Dokümantasyon elektronik ortamda ise, elektronik olarak çoğaltılamaz, ancak bir (1) nüsha yazdırılabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Ġlave Kurulum: Eğitim, Öğrenci ve Değerlendirme Sürümleri dıģında, yalnızca eğer (1) orijinal ve ikinci nüshalar aynı kiģi tarafından kullanılacaksa, (2) ikinci nüsha olağan çalıģma yerinizden uzaktayken çalıģmanızı sağlamak üzere taģınabilir bir bilgisayarda veya ev bilgisayarında veya olağan çalıģma yerinden uzakta sunucu bağlantısı olmayan bir diğer bilgisayarda yüklenmiģ ve kullanılıyorsa, (3) herhangi bir anda Yazılımın yalnızca bir nüshası kullanılmaktaysa (4) Yazılımın ikinci nüshası Yazılımla birlikte sağlanmıģ olan (varsa) kopya koruma aygıtı ile birlikte kullanılacaksa ve (5) Yazılım Eğitim sürümü veya Öğrenci Sürümü olarak etiketlenmemiģ veya lisansı size bu amaçla verilmemiģse; Yazılımın ikinci bir kopyasını sahip olduğunuz veya kontrolünüz altındaki ikinci bir bilgisayarın sabit diskine yükleyebilirsiniz. Güncelleme Sürümleri: Eğer bu Yazılım size daha önce lisansı verilmiģ yazılımın güncelleme sürümü ( Yeni Sürüm ) olarak etiketlenmiģ ise, bu Yeni Sürümü edinmenizi takiben altmıģ (60) gün içinde Önceki Sürümün sabit diskinizde bulunanlar da dâhil tüm nüshalarını imha etmeli ve bu yazılımla değiģtirmelisiniz. Yukarıdaki hükümleri ihlal etmemek üzere, Önceki Sürümü elinizde tutabilir ve imha etmeniz gerekmeyebilir ve Önceki Sürümü, gerek olduğunda, yalnızca (1) iģburada lisansı verilen Yeni Sürümü yükleme ve (2) ilk yüklemenin baģarısız olması durumunda, iģburada lisansı verilen Yeni Sürümü yeniden yüklemek için, arģiv (yedekleme) amacıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir durumda Yazılımın daha önce lisansı verilmiģ sürümünü iģletemezsiniz. Yetki Kodu: Bu Yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılımı satın aldığınızı Autodesk'e tescil ettirmelisiniz; Autodesk bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır. Lisans Süresi: ĠĢbu SözleĢmenin hüküm ve Ģartlarına tabi olarak, bu yazılımı kullanma lisansı, Yazılımın, karģılığında ödeme yaptığınız bir sabit süre lisansı, bir sınırlı süre lisansı veya bir kira lisansı karģılığında verildiği belirtilmemiģse, süreklidir. YALNIZCA ÖĞRENCĠ SÜRÜMLERĠ ĠÇĠN (ĠKĠ YILLIK KULLANIM): 1. Lisansın Verilmesi YATEM Ltd. ("YATEM"), size, bu Lisans SözleĢmesinin hüküm ve Ģartlarına göre, bu programın ("Yazılım") ve el kitabı ve beraberindeki diğer basılı malzemeler ve çevrimiçi veya elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda, bu Yazılımı kurduğunuz tarihten itibaren iki (2) yıllık bir süre için, münhasır olmayan ve baģkalarına devredilemeyen kullanma lisansını vermektedir. Bu Lisans SözleĢmesi bu yazılımı, Etki Alanındaki ve sözleģmede belirtilen sayıdaki bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir. Bu Yazılımın yukarıda belirtilen iki yıllık kullanım süresinin bitiminden sonra kullanılması veya Yazılımın içindeki zaman kontrollü devreden çıkartma iģlevinin baģarısızlığa uğratılması için yapılacak herhangi bir giriģim, yetkisiz kullanımdır ve iģbu Lisans SözleĢmenin ve telif hakkı yasalarının ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Yazılımın Öğrenci sürümü yalnızca kendisini edinen lisans öğrencileri veya fakülte veya aģağıda belirtilen kurumların personeli tarafından VE yalnızca eğitim ve öğretim amacıyla kullanılabilir, ticari, mesleki ve kar elde

3 etme amaçlı olarak kullanılamaz. Yazılımın Öğrenci sürümü bir eğitim kurumu tarafından kullanılamaz veya satın alınamaz. ÖĞRENCĠ, Milli Eğitim Bakanlığı/YÖK tarafından tanınan bir üniversite veya yüksek okula, tasarım, teknoloji veya eğitim disiplinlerinden birinde en az bir yıllık yüksek öğrenim için halen tam veya yarım gün kayıtlı bulunan öğrencidir. Yedekleme Kopyası: Bu Lisans ile Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnız bir kopyasını çıkartabilirsiniz. Bu saklama(yedekleme) kopyası, bir sunucunun diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından eriģilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmıģ olan bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere, herhangi bir baģka bilgisayara kurulamaz. Her durumda, saklama (yedekleme) kopyası Yazılımın diğer kopyası bir baģka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz. Dokümantasyonun elektronik ortamda ise sadece bir (1) nüsha yazdırılabilirsiniz, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Güncelleme: Bu Yazılım güncellenemez. Yetki Kodu: Bu Yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılım ürününü satın aldığınızı YATEM'e tescil ettirmelisiniz; YATEM bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır. 2. KISITLAMALAR: NOT: ĠġBU LĠSANS SÖZLEġMESĠNĠN GERĠYE KALAN TÜM DĠĞER HÜKÜMLERĠ BU YAZILIMIN TÜM SÜRÜMLERĠ ĠÇĠN GEÇERLĠDĠR. AĢağıdakileri yapamazsınız: 1. Bu SözleĢme ile izin verilenler dıģında Yazılım ve Dokümantasyonu çoğaltamaz veya kullanamazsınız: 2. Bağımsız olarak yaratılmıģ bir programın Yazılım ile veya baģka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli olan ve YATEM ya da baģka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle Yasa uyarınca izin verilen durumlar dıģında Yazılımı ters mühendislik iģlemlerine (reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiģ kodu çözemezsiniz. 3. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleģmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını YATEM'in önceden yazılı onayını almaksızın baģka herhangi bir kiģiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da baģkaca herhangi bir Ģekilde devredemezsiniz. 4. Bu Yazılımı, Ġnternet veya baģka bir geniģ alan ağı (Wide Area Network) üzerinde, bir Web ana makinesi (Web Hosting) veya benzeri bir hizmetle birlikte kullanım da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yükleyemez veya kullanamazsınız. 5. Yazılımdaki veya Dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi ya da iģaretini hiçbir nedenle değiģtiremez, yerinden çıkaramazsınız veya görünmez hale getiremezsiniz. 6. Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiģtiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiģ eserler yaratamazsınız. 7. Yazılım ile ilgili olarak YATEM tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız veya Yazılımı YATEM yahut bir YATEM Yetkili Satıcısı tarafından sağlanmamıģ olan donanım kilidi, yetki kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamazsınız. 8. Yazılımı veya Dokümantasyonu T.C. yasaları veya ihracatı kontrol eden sair yasaları ihlal ederek hiç bir Ģekilde ihraç edemezsiniz. 9. Yazılım ve Dokümantasyonu satın aldığınız ülke dıģında kullanamazsınız; ancak Yazılım ve Dokümantasyonu Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ( EEA ) içinde satın alındıysa, AB ve EAA ülkelerinin tamamında kullanımına izin verilmektedir. 3. ESER SAHĠPLĠĞĠ HAKKI

4 Yazılım ve Dokümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmıģ olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları YATEM'e ve lisans verenlerine aittir. Yazılımın yapısı, kuruluģu ve kodu YATEM ve lisans verenlerinin değerli ticari sırlarıdır. Yazılım veya Dokümantasyonun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. ĠĢbu SözleĢme size hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluģturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır. 4. GENEL SINIRLI GARANTĠ. YATEM, Yazılımın, Dokümantasyonda Yazılımın üzerinde kayıtlı bulunduğu ortamda, eğer varsa, Yazılım ile birlikte sağlanan Dokümantasyonda genel olarak tanımlanan olanak ve iģlevleri sağlayacağını ve Yazılım ile birlikte sağlanan herhangi bir donanım kilidi yahut diğer kopya koruma mekanizmasının normal kullanımda malzeme ve iģçilik kusurlarından vareste olacağını garanti eder. YUKARIDA SARAHATEN BELĠRTĠLEN SINIRLI GARANTĠLER DIġINDA SARĠH, ZIMNĠ, YASALARDAN VEYA SĠZĠNLE HERHANGĠ BĠR YAZIġMADAN KAYNAKLANAN BAġKACA HERHANGĠ BĠR GARANTĠ NE YATEM TARAFINDAN VERĠLMĠġ NE DE SĠZĠN TARAFINIZDAN ALINMIġTIR VE YATEM TĠCARĠ ELVERĠġLĠLĠK VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK GARANTĠSĠ DE DAHĠL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNĠ GARANTĠ VERMEYĠ ÖZELLĠKLE REDDETMEKTEDĠR. AUTODESK, AYRICA, YAZILIMIN KESĠNTĠSĠZ ĠġLEYECEĞĠNĠ YA DA HATASIZ OLACAĞINI DAHĠ GARANTĠ ETMEZ. Bazı hukuk sistemlerinin zımni garantileri istisna kabul etmemesi nedeniyle yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki garanti haklarına ilaveten, farklı ülke mevzuatlarına göre değiģen baģka haklarınız da olabilir. Bu garanti çerçevesinde YATEM'in tüm sorumluluğu ve sizin tazmin edilme Ģekliniz, YATEM'in tercihine göre, hataları düzeltmeye veya etkisiz hale getirmeye çalıģmak, hatalı ortamı, varsa, Dokümantasyonu veya kopya koruma aygıtlarını bir baģkasıyla değiģtirmek ya da satın alma bedelini iade ederek bu lisansı sona erdirmekten ibarettir. Bu imkan, hatalı ortamın, Dokümantasyonun veya kopya koruma aygıtını size teslim edilmesinden itibaren doksan (SatıĢ SözleĢmesinde belirtilen garanti süresi) gün içinde teslim aldığınıza iliģkin makbuzunuzun bir sureti ile birlikte yerel YATEM büronuza veya bunları aldığınız YATEM Yetkili Satıcısına geri vermenize bağlıdır. Bu doksan (SatıĢ SözleĢmesinde belirtilen garanti süresi) günlük sürenin geçmesinden sonra YATEM hatalı veya zarar görmüģ olan kopya koruma aygıtını değiģtirme ücreti ile paketleme ve gönderme ücreti toplamı kadar bir bedelin ödenmesi koģulu ile değiģtirecektir. 5. SORUMSUZLUK BEYANI - ĠHTĠRAZĠ KAYIT BU YAZILIM SADECE EĞĠTĠLMĠġ PROFESYONEL ELEMANLAR TARAFINDAN KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN BĠR ARAÇ. EĞĠTĠMLĠ ALANLAR, SĠZĠN MESLEKĠ TAKDĠR YETENEĞĠNĠZĠN YERĠNE GEÇMEZLER VEYA YERĠNE ALAMAZLAR. BU YAZILIM, MUHTEMEL UYGULAMALARININ ÇOK ÇEġĠTLĠ OLMASI NEDENĠYLE YAZILIM KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN TÜM DURUMLAR ĠÇĠN TEST EDĠLMEMĠġTĠR. YATEM, YAZILIMIN KULLANILMASI YOLUYLA ELDE EDĠLECEK SONUÇLARDAN DOLAYI HĠÇBĠR ġekġlde SORUMLU TUTULAMAZ. YAZILIMI KULLANAN KĠġĠLER, YAZILIMIN GÖZETĠM, YÖNETĠM VE DENETĠMĠNDEN SORUMLUDURLAR. BU SORUMLULUK, YAZILIM ĠÇĠN UYGUN KULLANIM ALANLARININ SAPTANMASINI VE ĠSTENEN SONUÇLARI ELDE ETMEK ĠÇĠN GEREKLĠ YAZILIM VE PROGRAMLARIN SEÇĠMĠNĠ DE KAPSAR. YAZILIMI KULLANANLAR, AYRICA, YAZILIMI KULLANMAK SURETĠYLE ELDE EDĠLEN HERHANGĠ BĠR ÇIKTININ GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRULUĞUNU TEST ETMEK ĠÇĠN BAĞIMSIZ YORDAMLARIN YETERLĠLĠĞĠNĠ BELĠRLEMEKLE DE SORUMLUDURLAR. YAZILIMIN KULLANIMI VE KULLANIM SONUCU ELDE EDĠLEN TÜM ÇIKTILAR ĠÇĠN DOĞABĠLECEK HUKUKĠ SONUÇLAR KULLANICIYA AĠTTĠR. 6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI YATEM, NE ġekġlde OLURSA OLSUN VE HANGĠ SORUMLULUK TEORĠSĠNE DAYANIRSA DAYANSIN YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERĠ KAYBI VEYA BOZULMASI, KÂR KAYBI, ĠKAME MASRAFLARI YA DA DĠĞER ÖZEL, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR ZĠYAN DA DAHĠL HER

5 TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR ZĠYANDAN HĠÇBĠR DURUMDA SORUMLU DEĞĠLDĠR. SINIRLANDIRMA, BU TÜR KAYIP YA DA ZARAR ZĠYAN OLASILIĞININ MEVCUT OLDUĞUNUN YATEM VEYA HERHANGĠ BĠR YATEM SATICISINA BĠLDĠRĠLMĠġ OLMASI HALĠNDE DAHĠ GEÇERLĠDĠR. LĠSANS ÜCRETĠNĠN BU RĠZĠKO PAYLAġIMINI YANSITTIĞINI KABUL ETMEKTESĠNĠZ. YATEM YAZILIMIN VEYA YAZILIM ĠLE BĠRLĠKTE SAĞLANAN ÜRÜN VE DÖKÜMANTASYONUN KAYBOLMASINDAN VEYA ÇALINMASINDAN DOLAYI DA HERHANGĠ BĠR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEZ. ÖZELLĠKLE, YATEM KAYBOLAN VEYA ÇALINAN YAZILIM NÜSHASININ YERĠNE YENĠSĠNĠN VERĠLMESĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞĠLDĠR. KAYBOLMA VEYA ÇALINMAYA KARġI YAZILIM NÜSHASININ VEYA DÖKÜMANTASYONUNUN MUHAFAZASI VE YATIRIMINIZIN SĠGORTA VEYA BAġKA BĠR ġekġlde KORUNMASI TAMAMIYLA SĠZĠN SORUMLULUĞUNUZ ALTINDADIR. Yukarıdaki sınırlamalar, bazı ülke hukuklarının doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğun sınırlandırılması veya kaldırılmasını kabul etmemesi dolayısıyla size uygulanmayabilir. 7. GENEL. 1) Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi tatil eder, konkordato veya tasfiye yoluna giderseniz veya herhangi bir Ģekilde kiģisel ya da kurumsal faaliyetinize son verirseniz iģbu SözleĢme ve iģburada verilen lisans YATEM tarafından baģkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 2) ĠĢbu Lisans SözleĢmesi, BirleĢmiĢ Milletler Mal SatıĢ SözleĢmeleri Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir. ĠĢ bu Lisans SözleĢmesi T.C. yasalarına tabidir. ĠĢbu Lisans SözleĢmesi, satıģ esnasında düzenlenen satıģ sözleģmesi ile birlikte aramızdaki sözleģmenin tamamı olup, Yazılım ve Dokümantasyon ile ilgili her türlü diğer yazıģma veya reklamın yerine geçer. 3) Eğer iģbu SözleĢme Ģartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaģılırsa, iģbu SözleĢmenin diğer Ģartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaģılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karģılayan yükümlülüklere uyacaklardır.

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır.

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır. MICROSOFT YAZILIM LĠSANSI KOġULLARI WINDOWS 7 PROFESSIONAL Bu lisans koģulları sizinle; Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan bilgisayar üreticisi veya Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan yazılım yükleyicisi

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar. Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır ve ayrı yazılı

1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak Hizmetler olarak anılacaktır ve ayrı yazılı 1. Milkom Yazılım ile İlişkiniz. 1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır ve ayrı yazılı bir anlaşma ile Milkom

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI Email ALICI : Engin Yazılım ve Bilgisayar-Engin Dündar : info@enzep.com : Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.enzep.com

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUNUZ. BU BELGENİN 10. MADDESİ NİN İÇERDİĞİ BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜ, UYUŞMAZLIKLARIN ŞAHSEN ÇÖZÜMLENMESİNİ GEREKTİRMEKTE, HUKUK MAHKEMESİNDE

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

RBSReport V2.0 Raporlama Programı

RBSReport V2.0 Raporlama Programı RBSReport V2.0 Raporlama Programı YARDIM DOSYASI Version 2.0 robosoft monitoring ideas LİSANS SÖZLEŞMESİ KURULUM İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNEMLİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ. 1.Yazılı

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu na (TÜBİTAK) bağlı bir AR GE Kolaylık

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI GENEL BAKIġ 1535 Madde ve 6 Geçici maddeden oluģmaktadır. Kitap Sayısı 5 ten 6 ya çıkarılmıģ, TaĢıma ĠĢleri Bağımsız

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706)

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706) BLACKBERRY NİHAİ KULLANICI YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı