YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE ÖNEMLĠDĠR. ÖNCELĠKLE BUNU OKUMANIZI RĠCA EDERĠZ. BU BĠR LĠSANS SÖZLEġMESĠDĠR VE SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BĠR BÜTÜNDÜR. BU LĠSANS SÖZLEġMESĠ VE SATIġ SÖZLEġMENĠN ĠLAVE VEYA ÖZEL LĠSANS HÜKÜMLERĠNĠN TÜMÜ ("SÖZLEġME") OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. Kurulum esnasında açılan lisanslama pencerenin alt tarafında bulunan ("LĠSANS ġartlarini OKUDUM-ANLADIM") kutucuğunu iģaretlemeden önce bu metni tümüyle okumanız önerilir. Eğer bu metindeki hükümleri kabul ettiğinizi belirtirseniz yazılımın kurulumu devam edecektir. Aksi yaktirde, YAZILIMIN YÜKLENMESĠNĠ ĠPTAL EDECEK OLAN ( VAZGEÇĠYORUM ) SEÇENEĞĠNĠ SEÇĠNĠZ. BU YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUNUN, SÖZLEġME ĠLE ĠZĠN VERĠLEN DURUMLAR DIġINDA KOPYALANMASI VEYA KULLANILMASI, T.C. KANUNLARINA GÖRE ĠZĠNSĠZ KULLANIM VE TELĠF HAKLARI ĠHLALĠDĠR. YATEM'ĠN ĠZNĠ OLMAKSIZIN BU YAZILIMI VEYA DOKÜMANTASYONUNU KULLANIR YA DA KOPYALARSANIZ, KANUNU ĠHLAL ETMĠġ OLURSUNUZ. BU DURUMDA TAZMĠNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLABĠLĠR VE CEZAYA ÇARPTIRILABĠLĠRSĠNĠZ. NOT: EĞER BU YAZILIM 15 GÜNLÜK DEĞERLENDĠRME YAZILIMI OLARAK BELĠRLENMĠġSE, AġAĞIDAKĠ ĠKĠ PARAGRAFTAKĠ HÜKÜMLER SĠZĠN ĠÇĠN DE GEÇERLĠ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA 15 GÜNLÜK BĠR DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ ĠÇĠN KULLANIMINIZA SUNULMUġTUR. YAZILIMI KULLANMA SÜRENĠZĠ UZATMAK ĠÇĠN, MUTLAKA YATEM'E VEYA BĠR YATEM YETKĠLĠ SATICISINA SATIN ALMA ÜCRETĠNĠ ÖDEYĠP YETKĠ KODUNUZU ALMANIZ VEYA SĠZE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TĠCARĠ LĠSANS HAKLARINI KAZANDIRACAK BEDELĠ TAMAMEN ÖDENMĠġ YENĠ BĠR NÜSHASINI EDĠNMENĠZ ZORUNLUDUR. DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ BOYUNCA YAZILIMIN YALNIZCA BĠR KOPYASINI ONU DEĞERLENDĠRMEK AMACIYLA KULLANABĠLĠRSĠNĠZ. BU DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ BOYUNCA, RAKĠPLERĠYLE KARġILAġTIRMAK DAHĠL HERHANGĠ BĠR BAġKA AMAÇLA KULLANILMASI KESĠNLĠKLE YASAKTIR. BU YAZILIM ĠÇĠN BĠR LĠSANS EDĠNDĠĞĠNĠZ ANDAN ĠTĠBAREN, YAZILIMIN KULLANIMI YUKARIDAKĠ SINIRLAMALARA TABĠ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR. NOT: EĞER BU YAZILIM, SABĠT SÜRELĠ BĠR LĠSANS, SINIRLI SÜRELĠ BĠR LĠSANS VEYA BĠR KĠRALAMA LĠSANSIYLA VERĠLMĠġSE, AġAĞIDAKĠ PARAGRAFTAKĠ HÜKÜMLER SĠZĠN ĠÇĠN DE GEÇERLĠ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA KARġILIĞINDA ÖDEME YAPTIĞINIZ SABĠT SÜRE ĠÇĠN KULLANIMINIZA SUNULMUġTUR VE BU SABĠT SÜRENĠN BĠTĠMĠNDE ARTIK ÇALIġMAYACAKTIR. BU SABĠT SÜRENĠN SONUNDA KULLANILMASI VEYA DEVREDEN ÇIKARMA SĠSTEMĠNĠN ETKĠSĠZLEġTĠRĠLMESĠNE Y ÖNELĠK HERHANGĠ BĠR GĠRĠġĠM, ĠġBU SÖZLEġMENĠN ĠHLALĠ ANLAMINA GELECEKTĠR VE BĠR TELĠF HAKKI ĠHLALĠ ANLAMINA DA GELEBĠLĠR. 1. Lisansın Verilmesi YATEM Ltd. ("YATEM"), size, bu Lisans SözleĢmesinin hüküm ve Ģartlarına göre, bu program nüshasının ("Yazılım") ve el kitabı ve ilgili sair basılı malzeme ve çevrimiçi elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan ve sözleģmede belirtilen Etki Alanı (DOMAIN) kapsamındaki ve sözleģmede belirtilen miktardaki donanımla kullanılması konusunda münhasır olmayan, devredilmesi mümkün

2 olmayan lisansını vermektedir. Bu Lisans SözleĢmesi bu yazılımı, Etki Alanındaki ve sözleģmede belirtilen sayıdaki bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir. Eğitim Sürümü: Eğer bu Yazılım bir Eğitim Sürümü ise, onu sadece eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanabilir ve baģka bir amaçla kullanamazsınız. Yazılımın Eğitim Sürümleri ticari, mesleki veya kar getirici bir amaçla kullanılamaz. Değerlendirme Sürümü: Eğer bu Yazılım bir demo veya değerlendirme sürümü olarak belirlenmiģse, yalnızca ticari değerlendirme ve demo amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ticari, mesleki veya kar getirici amaçlarla kullanamazsınız. Yedekleme Kopyası: Yazılımın hangi sürümünü edinmiģ olursanız olun, Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnızca bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu saklama (yedekleme) kopyası bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından eriģilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmıģ bir bilgisayara kopyalanması hali hariç olmak üzere, herhangi bir baģka bilgisayara kurulamaz/kopyalanamaz. Her durumda, Yazılımın saklama (yedekleme) kopyası, diğer kopyası bir baģka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz, kopya edilemez. Dokümantasyon elektronik ortamda ise, elektronik olarak çoğaltılamaz, ancak bir (1) nüsha yazdırılabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Ġlave Kurulum: Eğitim, Öğrenci ve Değerlendirme Sürümleri dıģında, yalnızca eğer (1) orijinal ve ikinci nüshalar aynı kiģi tarafından kullanılacaksa, (2) ikinci nüsha olağan çalıģma yerinizden uzaktayken çalıģmanızı sağlamak üzere taģınabilir bir bilgisayarda veya ev bilgisayarında veya olağan çalıģma yerinden uzakta sunucu bağlantısı olmayan bir diğer bilgisayarda yüklenmiģ ve kullanılıyorsa, (3) herhangi bir anda Yazılımın yalnızca bir nüshası kullanılmaktaysa (4) Yazılımın ikinci nüshası Yazılımla birlikte sağlanmıģ olan (varsa) kopya koruma aygıtı ile birlikte kullanılacaksa ve (5) Yazılım Eğitim sürümü veya Öğrenci Sürümü olarak etiketlenmemiģ veya lisansı size bu amaçla verilmemiģse; Yazılımın ikinci bir kopyasını sahip olduğunuz veya kontrolünüz altındaki ikinci bir bilgisayarın sabit diskine yükleyebilirsiniz. Güncelleme Sürümleri: Eğer bu Yazılım size daha önce lisansı verilmiģ yazılımın güncelleme sürümü ( Yeni Sürüm ) olarak etiketlenmiģ ise, bu Yeni Sürümü edinmenizi takiben altmıģ (60) gün içinde Önceki Sürümün sabit diskinizde bulunanlar da dâhil tüm nüshalarını imha etmeli ve bu yazılımla değiģtirmelisiniz. Yukarıdaki hükümleri ihlal etmemek üzere, Önceki Sürümü elinizde tutabilir ve imha etmeniz gerekmeyebilir ve Önceki Sürümü, gerek olduğunda, yalnızca (1) iģburada lisansı verilen Yeni Sürümü yükleme ve (2) ilk yüklemenin baģarısız olması durumunda, iģburada lisansı verilen Yeni Sürümü yeniden yüklemek için, arģiv (yedekleme) amacıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir durumda Yazılımın daha önce lisansı verilmiģ sürümünü iģletemezsiniz. Yetki Kodu: Bu Yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılımı satın aldığınızı Autodesk'e tescil ettirmelisiniz; Autodesk bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır. Lisans Süresi: ĠĢbu SözleĢmenin hüküm ve Ģartlarına tabi olarak, bu yazılımı kullanma lisansı, Yazılımın, karģılığında ödeme yaptığınız bir sabit süre lisansı, bir sınırlı süre lisansı veya bir kira lisansı karģılığında verildiği belirtilmemiģse, süreklidir. YALNIZCA ÖĞRENCĠ SÜRÜMLERĠ ĠÇĠN (ĠKĠ YILLIK KULLANIM): 1. Lisansın Verilmesi YATEM Ltd. ("YATEM"), size, bu Lisans SözleĢmesinin hüküm ve Ģartlarına göre, bu programın ("Yazılım") ve el kitabı ve beraberindeki diğer basılı malzemeler ve çevrimiçi veya elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda, bu Yazılımı kurduğunuz tarihten itibaren iki (2) yıllık bir süre için, münhasır olmayan ve baģkalarına devredilemeyen kullanma lisansını vermektedir. Bu Lisans SözleĢmesi bu yazılımı, Etki Alanındaki ve sözleģmede belirtilen sayıdaki bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir. Bu Yazılımın yukarıda belirtilen iki yıllık kullanım süresinin bitiminden sonra kullanılması veya Yazılımın içindeki zaman kontrollü devreden çıkartma iģlevinin baģarısızlığa uğratılması için yapılacak herhangi bir giriģim, yetkisiz kullanımdır ve iģbu Lisans SözleĢmenin ve telif hakkı yasalarının ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Yazılımın Öğrenci sürümü yalnızca kendisini edinen lisans öğrencileri veya fakülte veya aģağıda belirtilen kurumların personeli tarafından VE yalnızca eğitim ve öğretim amacıyla kullanılabilir, ticari, mesleki ve kar elde

3 etme amaçlı olarak kullanılamaz. Yazılımın Öğrenci sürümü bir eğitim kurumu tarafından kullanılamaz veya satın alınamaz. ÖĞRENCĠ, Milli Eğitim Bakanlığı/YÖK tarafından tanınan bir üniversite veya yüksek okula, tasarım, teknoloji veya eğitim disiplinlerinden birinde en az bir yıllık yüksek öğrenim için halen tam veya yarım gün kayıtlı bulunan öğrencidir. Yedekleme Kopyası: Bu Lisans ile Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnız bir kopyasını çıkartabilirsiniz. Bu saklama(yedekleme) kopyası, bir sunucunun diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından eriģilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmıģ olan bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere, herhangi bir baģka bilgisayara kurulamaz. Her durumda, saklama (yedekleme) kopyası Yazılımın diğer kopyası bir baģka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz. Dokümantasyonun elektronik ortamda ise sadece bir (1) nüsha yazdırılabilirsiniz, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Güncelleme: Bu Yazılım güncellenemez. Yetki Kodu: Bu Yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılım ürününü satın aldığınızı YATEM'e tescil ettirmelisiniz; YATEM bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır. 2. KISITLAMALAR: NOT: ĠġBU LĠSANS SÖZLEġMESĠNĠN GERĠYE KALAN TÜM DĠĞER HÜKÜMLERĠ BU YAZILIMIN TÜM SÜRÜMLERĠ ĠÇĠN GEÇERLĠDĠR. AĢağıdakileri yapamazsınız: 1. Bu SözleĢme ile izin verilenler dıģında Yazılım ve Dokümantasyonu çoğaltamaz veya kullanamazsınız: 2. Bağımsız olarak yaratılmıģ bir programın Yazılım ile veya baģka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli olan ve YATEM ya da baģka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle Yasa uyarınca izin verilen durumlar dıģında Yazılımı ters mühendislik iģlemlerine (reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiģ kodu çözemezsiniz. 3. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleģmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını YATEM'in önceden yazılı onayını almaksızın baģka herhangi bir kiģiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da baģkaca herhangi bir Ģekilde devredemezsiniz. 4. Bu Yazılımı, Ġnternet veya baģka bir geniģ alan ağı (Wide Area Network) üzerinde, bir Web ana makinesi (Web Hosting) veya benzeri bir hizmetle birlikte kullanım da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yükleyemez veya kullanamazsınız. 5. Yazılımdaki veya Dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi ya da iģaretini hiçbir nedenle değiģtiremez, yerinden çıkaramazsınız veya görünmez hale getiremezsiniz. 6. Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiģtiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiģ eserler yaratamazsınız. 7. Yazılım ile ilgili olarak YATEM tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız veya Yazılımı YATEM yahut bir YATEM Yetkili Satıcısı tarafından sağlanmamıģ olan donanım kilidi, yetki kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamazsınız. 8. Yazılımı veya Dokümantasyonu T.C. yasaları veya ihracatı kontrol eden sair yasaları ihlal ederek hiç bir Ģekilde ihraç edemezsiniz. 9. Yazılım ve Dokümantasyonu satın aldığınız ülke dıģında kullanamazsınız; ancak Yazılım ve Dokümantasyonu Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ( EEA ) içinde satın alındıysa, AB ve EAA ülkelerinin tamamında kullanımına izin verilmektedir. 3. ESER SAHĠPLĠĞĠ HAKKI

4 Yazılım ve Dokümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmıģ olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları YATEM'e ve lisans verenlerine aittir. Yazılımın yapısı, kuruluģu ve kodu YATEM ve lisans verenlerinin değerli ticari sırlarıdır. Yazılım veya Dokümantasyonun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. ĠĢbu SözleĢme size hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluģturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır. 4. GENEL SINIRLI GARANTĠ. YATEM, Yazılımın, Dokümantasyonda Yazılımın üzerinde kayıtlı bulunduğu ortamda, eğer varsa, Yazılım ile birlikte sağlanan Dokümantasyonda genel olarak tanımlanan olanak ve iģlevleri sağlayacağını ve Yazılım ile birlikte sağlanan herhangi bir donanım kilidi yahut diğer kopya koruma mekanizmasının normal kullanımda malzeme ve iģçilik kusurlarından vareste olacağını garanti eder. YUKARIDA SARAHATEN BELĠRTĠLEN SINIRLI GARANTĠLER DIġINDA SARĠH, ZIMNĠ, YASALARDAN VEYA SĠZĠNLE HERHANGĠ BĠR YAZIġMADAN KAYNAKLANAN BAġKACA HERHANGĠ BĠR GARANTĠ NE YATEM TARAFINDAN VERĠLMĠġ NE DE SĠZĠN TARAFINIZDAN ALINMIġTIR VE YATEM TĠCARĠ ELVERĠġLĠLĠK VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK GARANTĠSĠ DE DAHĠL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNĠ GARANTĠ VERMEYĠ ÖZELLĠKLE REDDETMEKTEDĠR. AUTODESK, AYRICA, YAZILIMIN KESĠNTĠSĠZ ĠġLEYECEĞĠNĠ YA DA HATASIZ OLACAĞINI DAHĠ GARANTĠ ETMEZ. Bazı hukuk sistemlerinin zımni garantileri istisna kabul etmemesi nedeniyle yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki garanti haklarına ilaveten, farklı ülke mevzuatlarına göre değiģen baģka haklarınız da olabilir. Bu garanti çerçevesinde YATEM'in tüm sorumluluğu ve sizin tazmin edilme Ģekliniz, YATEM'in tercihine göre, hataları düzeltmeye veya etkisiz hale getirmeye çalıģmak, hatalı ortamı, varsa, Dokümantasyonu veya kopya koruma aygıtlarını bir baģkasıyla değiģtirmek ya da satın alma bedelini iade ederek bu lisansı sona erdirmekten ibarettir. Bu imkan, hatalı ortamın, Dokümantasyonun veya kopya koruma aygıtını size teslim edilmesinden itibaren doksan (SatıĢ SözleĢmesinde belirtilen garanti süresi) gün içinde teslim aldığınıza iliģkin makbuzunuzun bir sureti ile birlikte yerel YATEM büronuza veya bunları aldığınız YATEM Yetkili Satıcısına geri vermenize bağlıdır. Bu doksan (SatıĢ SözleĢmesinde belirtilen garanti süresi) günlük sürenin geçmesinden sonra YATEM hatalı veya zarar görmüģ olan kopya koruma aygıtını değiģtirme ücreti ile paketleme ve gönderme ücreti toplamı kadar bir bedelin ödenmesi koģulu ile değiģtirecektir. 5. SORUMSUZLUK BEYANI - ĠHTĠRAZĠ KAYIT BU YAZILIM SADECE EĞĠTĠLMĠġ PROFESYONEL ELEMANLAR TARAFINDAN KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN BĠR ARAÇ. EĞĠTĠMLĠ ALANLAR, SĠZĠN MESLEKĠ TAKDĠR YETENEĞĠNĠZĠN YERĠNE GEÇMEZLER VEYA YERĠNE ALAMAZLAR. BU YAZILIM, MUHTEMEL UYGULAMALARININ ÇOK ÇEġĠTLĠ OLMASI NEDENĠYLE YAZILIM KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN TÜM DURUMLAR ĠÇĠN TEST EDĠLMEMĠġTĠR. YATEM, YAZILIMIN KULLANILMASI YOLUYLA ELDE EDĠLECEK SONUÇLARDAN DOLAYI HĠÇBĠR ġekġlde SORUMLU TUTULAMAZ. YAZILIMI KULLANAN KĠġĠLER, YAZILIMIN GÖZETĠM, YÖNETĠM VE DENETĠMĠNDEN SORUMLUDURLAR. BU SORUMLULUK, YAZILIM ĠÇĠN UYGUN KULLANIM ALANLARININ SAPTANMASINI VE ĠSTENEN SONUÇLARI ELDE ETMEK ĠÇĠN GEREKLĠ YAZILIM VE PROGRAMLARIN SEÇĠMĠNĠ DE KAPSAR. YAZILIMI KULLANANLAR, AYRICA, YAZILIMI KULLANMAK SURETĠYLE ELDE EDĠLEN HERHANGĠ BĠR ÇIKTININ GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRULUĞUNU TEST ETMEK ĠÇĠN BAĞIMSIZ YORDAMLARIN YETERLĠLĠĞĠNĠ BELĠRLEMEKLE DE SORUMLUDURLAR. YAZILIMIN KULLANIMI VE KULLANIM SONUCU ELDE EDĠLEN TÜM ÇIKTILAR ĠÇĠN DOĞABĠLECEK HUKUKĠ SONUÇLAR KULLANICIYA AĠTTĠR. 6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI YATEM, NE ġekġlde OLURSA OLSUN VE HANGĠ SORUMLULUK TEORĠSĠNE DAYANIRSA DAYANSIN YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERĠ KAYBI VEYA BOZULMASI, KÂR KAYBI, ĠKAME MASRAFLARI YA DA DĠĞER ÖZEL, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR ZĠYAN DA DAHĠL HER

5 TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR ZĠYANDAN HĠÇBĠR DURUMDA SORUMLU DEĞĠLDĠR. SINIRLANDIRMA, BU TÜR KAYIP YA DA ZARAR ZĠYAN OLASILIĞININ MEVCUT OLDUĞUNUN YATEM VEYA HERHANGĠ BĠR YATEM SATICISINA BĠLDĠRĠLMĠġ OLMASI HALĠNDE DAHĠ GEÇERLĠDĠR. LĠSANS ÜCRETĠNĠN BU RĠZĠKO PAYLAġIMINI YANSITTIĞINI KABUL ETMEKTESĠNĠZ. YATEM YAZILIMIN VEYA YAZILIM ĠLE BĠRLĠKTE SAĞLANAN ÜRÜN VE DÖKÜMANTASYONUN KAYBOLMASINDAN VEYA ÇALINMASINDAN DOLAYI DA HERHANGĠ BĠR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEZ. ÖZELLĠKLE, YATEM KAYBOLAN VEYA ÇALINAN YAZILIM NÜSHASININ YERĠNE YENĠSĠNĠN VERĠLMESĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞĠLDĠR. KAYBOLMA VEYA ÇALINMAYA KARġI YAZILIM NÜSHASININ VEYA DÖKÜMANTASYONUNUN MUHAFAZASI VE YATIRIMINIZIN SĠGORTA VEYA BAġKA BĠR ġekġlde KORUNMASI TAMAMIYLA SĠZĠN SORUMLULUĞUNUZ ALTINDADIR. Yukarıdaki sınırlamalar, bazı ülke hukuklarının doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğun sınırlandırılması veya kaldırılmasını kabul etmemesi dolayısıyla size uygulanmayabilir. 7. GENEL. 1) Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi tatil eder, konkordato veya tasfiye yoluna giderseniz veya herhangi bir Ģekilde kiģisel ya da kurumsal faaliyetinize son verirseniz iģbu SözleĢme ve iģburada verilen lisans YATEM tarafından baģkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 2) ĠĢbu Lisans SözleĢmesi, BirleĢmiĢ Milletler Mal SatıĢ SözleĢmeleri Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir. ĠĢ bu Lisans SözleĢmesi T.C. yasalarına tabidir. ĠĢbu Lisans SözleĢmesi, satıģ esnasında düzenlenen satıģ sözleģmesi ile birlikte aramızdaki sözleģmenin tamamı olup, Yazılım ve Dokümantasyon ile ilgili her türlü diğer yazıģma veya reklamın yerine geçer. 3) Eğer iģbu SözleĢme Ģartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaģılırsa, iģbu SözleĢmenin diğer Ģartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaģılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karģılayan yükümlülüklere uyacaklardır.

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS PROMETHEAN YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ: YAZILIM LİSANS ( Lisans ) V1.1 (Haziran 2011) Promethean ActivOffice için ( Yazılım ) BÖLGE: İkametgahızın (bireyler için) veya İşyeri merkezinizin

Detaylı

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS PROMETHEAN YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ: PROFESYONEL LİSANS ( Lisans ) V1.6 (Eylül 2011) ActivInspire ( Yazılım ) için BÖLGE: İkametgahızın (bireyler için) veya İşyeri merkezinizin

Detaylı

YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI

YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN: BU BELGE, BĠLGĠSAYAR YAZILIMI, ĠLGĠLĠ MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA ELEKTRONĠK DOKÜMANTASYON DA DAHĠL OLMAK ÜZERE BU ANLAġMA ĠLE BĠRLĠKTE VERĠLEN

Detaylı

Lisans türünüzü belirlemeyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa: Sahip olduğunuz lisansı öğrenmek için bkz: http://www.microsoft.com/office/eula.

Lisans türünüzü belirlemeyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa: Sahip olduğunuz lisansı öğrenmek için bkz: http://www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT YAZILIM LĠSANSI KOġULLARI MICROSOFT OFFICE 2010 MASAÜSTÜ UYGULAMA YAZILIMI Aşağıda iki ayrı lisans koşulları grubu yer almaktadır. Sizin için yalnızca bir grup geçerlidir. OEM tarafından önceden

Detaylı

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar. Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN

Detaylı

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI :

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI : PASAPORT NUMARASI VERİLDİĞİ YER/ŞEHİR ÜLKE ĠL/BÖLGE VEREN ÜLKE VERİLDİĞİ TARİH(GUN.AY.YIL) GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ(GÜN.AY.YIL) SOYADI (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : ĠLK VE ORTA ADLAR (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : DĠĞER

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

ŞU ÜRÜNLER İÇİN YAZILIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ: NORTON FAMILY VE NORTON FAMILY PREMIER

ŞU ÜRÜNLER İÇİN YAZILIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ: NORTON FAMILY VE NORTON FAMILY PREMIER ŞU ÜRÜNLER İÇİN YAZILIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ: NORTON FAMILY VE NORTON FAMILY PREMIER BU YAZILIM VE HĠZMET SÖZLEġMESĠ ("SÖZLEġME"), NORTON FAMILY YAZILIM VE HĠZMETLERĠNĠ ("YAZILIM VE HĠZMETLER") KULLANIMINIZA

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Huawei Technologies Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi Madde 1 - Taraflar Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi 1.1 Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ticaret Sicil No:970475 Adresi: Maltepe - İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

Detaylı

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta,.. adresinde mukim RADĠKAL EĞĠTĠM KURUMLARI..A.ġ (Bu sözleģmede kısaca FRANCHİSE VEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. adresinde mukim A.ġ... (Bu sözleģmede

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI BİR AKTİVASYON KODU ALIP BUNU YAZILIM PROGRAMI LİSANSINI AKTİF HALE GETİRİP DONANIM ANAHTARINI ( ANAHTAR ) TAKMAK SURETİ

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım

Detaylı

Ek-1 kocaelidogalgaz.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Ek-1 kocaelidogalgaz.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi Ek-1 kocaelidogalgaz.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi 1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için

Detaylı

Linkte Yer Alacak Yazı

Linkte Yer Alacak Yazı Linkte Yer Alacak Yazı Lisanssız Yazılım Kullanımı Nedir? Lisanssız Yazılım Kullanımı; Türkiye ve uluslararasi telif sözleşmeleri ile telif hakkı yasalarıyla korunan yazılım ürünlerinin yetkisiz olarak

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Yazılım Telif Haklarının Ticarileştirilmesi. Av. Gökhan Gökçe

Yazılım Telif Haklarının Ticarileştirilmesi. Av. Gökhan Gökçe Yazılım Telif Haklarının Ticarileştirilmesi Av. Gökhan Gökçe Sunum Planı 1. BSA Kapsamı 2. Ticarileştirme Modelleri 3. Yasal Düzenlemeler 4. Lisans Türleri Business Software Alliance (İş Yazılımları Birliği)

Detaylı

TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları

TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları 1) Kapsam Bu Kayıt ve Şartlar, TomTom web sitesi veya TomTom HOME, TomTom cihazı

Detaylı

DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR.

DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR. DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR. MÜRACAAT ESNASINDA HERHANGĠ BĠR ARACIYA ĠHTĠYAÇ DUYULMAMAKTADIR.ÖNEMLE DUYURULUR.

Detaylı

Değerli Üyemiz, 28/07/2011

Değerli Üyemiz, 28/07/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEġMESĠ YAPILAN MÜġTERĠLERĠN LĠSTESĠNĠN GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NA BĠLDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA (VUK 405-407 GT) Değerli Üyemiz, 28/07/2011 340 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANSI VE LOGO ENTERPRİSE MEMBERSHİP-LEM SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANSI VE LOGO ENTERPRİSE MEMBERSHİP-LEM SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANSI VE LOGO ENTERPRİSE MEMBERSHİP-LEM SÖZLEŞMESİ 1. UYARI: LÜTFEN BU SÖZLEġMEYĠ DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEġME, SĠZĠN LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. DEN MÜNHASIR

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 16 B Altında Yapılan Tüzük

TÜKETĠCĠLERĠ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 16 B Altında Yapılan Tüzük TÜKETĠCĠLERĠ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 16 B Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tüketicileri Koruma Yasası nın 16 B maddesi nin kendisine

Detaylı

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir.

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir. BeniOku Dosyası - KODAK Photo Printer Kalibrasyon Uygulaması Kasım 2011 Giriş Görsel veya aletli kalibrasyon teknikleri ile KODAK termal yazıcıları kalibre etmek için kullanılan bir araç olan WINDOWS için

Detaylı

YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ! YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIM LİSANS SÖZLEŞMESİ Taraflar MADDE 1: a) Aktif24 Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cd. Kırgülü Sk. Metrocity D Blok. Kat:4 Levent - İstanbul / Türkiye b) Sözleşmede

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

RATELVAK TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU PERSONELĠ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAġMA VAKFI

RATELVAK TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU PERSONELĠ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAġMA VAKFI RATELVAK TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU PERSONELĠ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAġMA VAKFI ÜYE OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR 1-2 ADET FOTOĞRAF 2- ÜYELĠK TAAHHÜTNAMESĠ SAYFASINI ÜNĠTE YETKĠLĠNĠZE ONAYLATMANIZ,

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 2017-2018 SEZONU LĠGE KATILIM FORMU KULÜBÜN ADI TESCĠL KODU : KULÜBÜN RESMĠ ADI TELEFONU FAKSI BÖLGESĠ AVRUPA ANADOLU SĠLĠVRĠ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE ĠLÇESĠ

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

ZoomText 9.1. Kullanıcı Kılavuzu. Ai Squared

ZoomText 9.1. Kullanıcı Kılavuzu. Ai Squared ZoomText 9.1 Kullanıcı Kılavuzu Ai Squared Telif Hakları ZoomText Büyütücüsü Telif Hakkı 2007, Algorithmic Implementations, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. ZoomText Büyütücü/Okuyucu Telif Hakkı 2007, Algorithmic

Detaylı

SURADO CRM ONLINE TÜRKĠYE KULLANIM KOġULLARI Sayfa 1 / 5

SURADO CRM ONLINE TÜRKĠYE KULLANIM KOġULLARI Sayfa 1 / 5 SURADO CRM ONLINE TÜRKĠYE KULLANIM KOġULLARI ÖNEMLĠ SURADO SOLUTIONS, INC. VEYA ( LĠSANS VERENLER ) KOÇ.NET A.ġ. DAHĠL, AMA BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, ONUN HĠZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SAĞLANDIĞI

Detaylı

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu na (TÜBİTAK) bağlı bir AR GE Kolaylık

Detaylı

UPS Teknoloji AnlaĢması

UPS Teknoloji AnlaĢması UPS Teknoloji AnlaĢması Genel Hüküm ve KoĢullar Son Kullanıcı Hakları UPS TEKNOLOJĠ ANLAġMASI Sürüm UTA03072009 BU UPS TEKNOLOJĠ ANLAġMASININ AġAĞIDAKĠ HÜKÜM VE KOġULLARINI LÜTFEN DĠKKATLE OKUYUNUZ. BU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

BÖLÜM 1 1.1. AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1 1.1. AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ 1 BÖLÜM 1 1. GİRİŞ 1.1. AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ Autodesk ilişikteki yazılımın lisansını, bu lisans sözleşmesi ve burada bulunan ilave veya dahil edilen özgün lisans hükümlerinin tümünü ("sözleşme")

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 9. 1 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgenin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ÜÇ-EYALET BÖLGESĠNDE ALKOL PERAKENDE SATIġ LĠSANSI

ÜÇ-EYALET BÖLGESĠNDE ALKOL PERAKENDE SATIġ LĠSANSI ÜÇ-EYALET BÖLGESĠNDE ALKOL PERAKENDE SATIġ LĠSANSI Aşağıdaki tablo, Connecticut, New Jersey ve New York (Üç-Eyalet Bölgesi'nde) Eyaletlerinde alkollü içki perakende satış lisansıyla ilgili en önemli bilgilerin

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Garmin ürününüzdeki yerleşik yazılım ( Yazılım ), Garmin Ltd. şirketine veya yan kuruluşlarına ( Garmin ) aittir. Garmin ürününüzdeki yerleşik veya ürününüzle verilen veriler

Detaylı

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder.

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder. TARAFLAR Bu sözleşme PozitifAkıl Eğitim&Danışmanlık ile siteye eğitim desteği almak için üye olan (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) kişi arasında, üyenin siteye üye olması amacı ile ve sözleşmenin,

Detaylı

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni ESKĠ ġekġl ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ MADDE 3 : ġirketin merkezi Ġstanbul dadır.adresi, Büyükdere Cad. No: 65 A-Blok

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Samsung Galaxy Nexus Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) iģbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 2016-2017 SEZONU LĠGE KATILIM FORMU KULÜBÜN ADI TESCĠL KODU : KULÜBÜN RESMĠ ADI TELEFONU FAKSI BÖLGESĠ AVRUPA ANADOLU SĠLĠVRĠ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE ĠLÇESĠ

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (Taslak) TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire BaĢkanı DıĢ Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ĠSTANBUL 8 ġubat 2011 1 NASIL DENETĠM YAPIYORUZ? ĠTHAL VE ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ, KALĠTE VE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

SIEMENS NX SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ

SIEMENS NX SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ 1. UYARI SIEMENS NX SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKTLİCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN ODTU MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE BOĞAZİÇİ YAZILIM ARACILIĞIYLA SIEMENS NX YAZILIMDAN

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

OSMAN ÜÇÜNCÜ. KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON

OSMAN ÜÇÜNCÜ. KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON OSMAN ÜÇÜNCÜ KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON HASTANEYĠ HASTANE KILAN YANLIZCA BĠNANIN KENDĠSĠ DEĞĠLDĠR.HASTANENĠN BULUNDUĞU YER, MEKAN,

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

Milestone XProtect Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

Milestone XProtect Son Kullanıcı Lisans Anlaşması Milestone XProtect Son Kullanıcı Lisans Anlaşması NOT: Bir Milestone Satıcısıysanız, sistem tümleştiricisiyseniz veya üçüncü bir taraf adına işbu Ürünü başka bir şekilde kuruyorsanız, söz konusu kişilerin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

NORDERSTEDT ġehġr KÜTÜPHANESĠ ÖĞRETĠM KURULUġU

NORDERSTEDT ġehġr KÜTÜPHANESĠ ÖĞRETĠM KURULUġU HĠZMET VE ÜCRET KURALLARI NORDERSTEDT ġehġr KÜTÜPHANESĠ ÖĞRETĠM KURULUġU NORDERSTEDT ġehġr KÜTÜPHANESĠ HĠZMET KURALLARI 1 GENEL. ġehir Kütüphanesi kamu yararına hizmet veren bir kuruluģdur. 2 HĠZMET ALANI.

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) Y Soft Corporation, a.s.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) Y Soft Corporation, a.s. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) Y Soft Corporation, a.s. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Sürüm No: EULA S 6 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin bu sürümünün yürürlük tarihi: 19.07.2016 Son Kullanıcı

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır ve ayrı yazılı

1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak Hizmetler olarak anılacaktır ve ayrı yazılı 1. Milkom Yazılım ile İlişkiniz. 1.1 Milkom Yazılım'ın ürünleri, yazılımları, hizmetleri ve web sitelerini ( işbu belgede toplu olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır ve ayrı yazılı bir anlaşma ile Milkom

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 8 34330 4.Levent / İstanbul adresinde mukim KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş. (bundan sonra kısaca KYD A.Ş. olarak anılacaktır)

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR İşbu Web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"),. ile Web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

EK SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERĠNĠN ZARARLARININ ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN ĠLE DÜZENLENEN

EK SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERĠNĠN ZARARLARININ ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN ĠLE DÜZENLENEN SIRA NO 1 2 KABAHATĠN/SUÇUN ADI Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı