Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi."

Transkript

1 Projelerini Alperenler e anlattý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, Alperen Ocaklarý nda projelerini anlat- Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan ve Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel ile birlikte Çorum Alperen Ocaklarý ný ziyaret etti. Akþemseddin Camii nin tezhipleri yapýlýyor Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi. Atýf Hoca Meclis gündeminde * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 14 DE Akþemseddin Camii nin süslemeleri, Belediye de düzenlenen toplantýda ele alýndý. * HABERÝ 5 DE Akþemseddin Camii nin süslemeleri, Belediye de düzenlenen toplantýda ele alýndý. ÝKRAM PETROL MÝLANGAZ OT OTOGAZ Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: TL 5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:4174) MOT MOTORÝN TL Engelli Eðitim Merkezi tamam Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'nin tanýttý. Ýnþaat özelliklerinden, tasarýmýna, iç dizaynýndan bölümlerine kadar her bir ayrýntýsý incelikle düþünülen Engelli Eðitim Merkezi, yerel yönetimin engelliliðe bakýþ açýsýnýn aynasý oldu. * HABERÝ 4 DE Meclis te konuþan Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan: Sözleþmede yeraltý otoparký þartý yok Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kültür Sitesi yerinin Çorum Belediyesi ne devrinde yapýlan sözleþmede yeraltý otoparký yapýmý gibi bir maddenin bulunmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak dün Ýl Genel Meclisi üyelerine açýklamalarda bulunan Ömer Arslan, devir sürecini anlatarak yöneltilen sorulara cevap verdi. * HABERÝ 10 DA Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'nin tanýttý. KYK Genel Müdürü nden Külcü ye ziyaret Üniversitenin geliþimine ayak uyduruyoruz Hava ambulansý Hatice Çorum da aðýr bronþit ve kalp rahatsýzlýðý bulunan 5.5 aylýk Hatice Nur bebek için hava ambulanslarý seferber oldu. Nur için havalandý Çorum da aðýr bronþit ve kalp rahatsýzlýðý bulunan 5.5 aylýk Hatice Nur bebek için hava ambulanslarý seferber oldu. * HABERÝ 8 DE Cinayete 18 yýl hapis Çorum'da emekli polis memuru 60 yaþýndaki Muhittin Sömer'i 16 yerinden býçaklayarak öldüren 30 yaþýndaki K.A.T., 18 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. * HABERÝ 5 DE Piyasaya sahte para sürme iddiasý Üç ayrý ilde piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 5 kiþi, çeþitli hapis ve para cezalarýna mahkum oldu. * HABERÝ 5 DE Ziyarette KYK Çorum Müdürü Erol Kavuncu ve Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da hazýr bulundu. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Kaymakcan, Hitit Üniversitesi'nin geliþiminden duyduklarý memnuniyeti aktarýrken KYK olarak bu geliþime cevap vermek için yurt gayretlerinin devam ettiðini ifade etti. * HABERÝ 5 DE Ömer Arslan Fýrýncýlar Adem Çýkýk la devam Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Genel Kurulu nda Adem Çýkýk yeniden baþkan seçildi. * HABERÝ 14 DE Tek liste halinde girilen genel kurulda Adem Çýkýk yeniden baþkan seçildi. Kanser hastalarýna yardým çaðrýsý KANDER, tiyatro kulübü kurdu Dünya Kanser Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, hayýrseverlere seslenerek kanser hastalarýna yardým çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 11 DE Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, teþkilat yöneticileri ile birlikte Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'u ziyaret etti. Projelerimiz kopyala yapýþtýr olmayacak Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tiyatro kulübü kurdu. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Çok büyük projelerle yola çýkýyoruz. Ýnternet sitelerinin yaptýðý gibi kopyala yapýþtýr yapar gibi projelerimiz olmayacak. dedi. * HABERÝ 9 DA

2 2 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 HP Belediye CMeclis Üyesi Yusuf Þiþman, Belediye Meclis Toplantýsý nda gündem dýþý söz alarak bazý sorular yöneltti. Þiþman ýn sorularý arasýnda Hakimiyet ve Kulis Notlarý nda da gündeme getirdiðimiz emlak vergi deðerlerindeki artýþlar, Kültür Sitesi'nin yerine inþa edilen parkýn altýnýn otopark yapýlmasý ve sosyal denge sözleþmesinde haksýzlýk yapýldýðýna dair serzeniþler yer alýyordu. Þiþman iyiki sordu, çünkü tartýþýlan konularýn muhatabý olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü cevap vermiþ oldu. Yoksa konuþulanlarýn, yazýlýp çizilenlerin, velhasýl tartýþmalarýn sonu gelmeyecekti. Ýþte Külcü nün kendi penceresinden o sorulara verdiði cevaplar; Kültür Sitesi otopark Site tarzý yapýlanmalarda, altlarýnda otoparklar olabilir, ancak 300 metrekarelik arsalarda bunun yapýlmasý mümkün deðil. Bu konu ne yazýk ki kronik bir sorun olarak devam ediyor. Kültür Sitesi'nin yerine yaptýðýmýz çalýþma elbette herkes beðenmeyebilir. Beðenenler de var. Mesela ben beðeniyorum. Oçelik kule tamamlandýðýnda 42 metrelik dev bir bayrak olacak. Þu an inþaat halinde olduðu için böyle deðerlendiriliyor olabilir. Dünyanýn hiç bir yerinde ayný alanda 3 tane otopark birden olmaz. Ben bu yelin nereden estiðini iyi biliyorum, bu ne gazeteciden ne de siyasetten deðil. Otopark meselesi bir kültürdür. Vatandaþ otoparkýn önüne çeker de içeri girmeyebilir. Bu paradan kaçmaktan da deðil, dediðim gibi bir kültür meselesidir. Vakti gelip mecbur kalýnca elbette otoparka girecektir. O çevrede otopark projemiz var, daha geniþ ve verimli olacak. ayrýca aradan zaman geçer, belki yýl sonra birileri de bu parký söker. Çelik kontruksiyon nihayetinde vidalarla tutturuluyor. Sökerler, o gün ihtiyaç duyulursa da yerine otopark yapabilirler. Sosyal Denge Sözleþmesi Yazýyý okuyunca vicdaným kanadý. Biz bu iþi mecliste beraber yaptýk. Meselenin köküne iyi bakmak lazým. Sözleþmeli personelimiz, kadrolu personelimize göre 500 Tl daha az alýyordu. Biz meclis kararýyla 500 TLek ücret ödedik. Ýnsafý sorgularken, bunu da göze almalý. 2010'da kanun müsade etmediði halde, tamamý Belediye Baþkaný'na kiþi borcu olarak sayýlýrken, ben bunun altýna imza attým. Þimdi söz konusu olan miktar 100 TL. Bu bir sosyal dengedir ve az alanýn maaþýnýn yükseltilmesini esas alýr. Gazetecilere haber uçururken, vicdanlý olmak lazým. Bu gazetecinin ayýbý deðildir, gazeteci görevini yapacak elbette, bu ayýp bizim arkadaþlarýmýzýndýr. Ben bu vicdaný Allah'a havale ediyorum. Bizim personelimizi düþündüðümüz kadar kimse düþünemez. Emlak vergisi artýþý Gazi Caddesi nde 100 metrekarelik bir dükkanýn emlak vergi beyan deðeri 100 bin TLolarak gösteriliyor ve vergisi bin TL olarak ödeniyor. Ancak orada bir satýn alma ya da kamulaþtýrma çalýþmasý yapacaðýnýz vakit, deðerinin 2 milyon TLolduðunu görüyorsunuz. Arsa deðeri olarak 200 bin TLgösterilen bir alanda, her bir daire en az 250 bin TL den satýlabiliyor. Vergisini öderken, 200 bin TL üzerinden alt yapý katýlým payý ödeniyor. Fakat oraya verilen alt yapý yatýrýmlarý, düþük emlak vergi beyanlarýndan oluþan vergilerle karþýlanamýyor. Bu vatandaþlýk hukuku ve devlete karþý olan ödevler açýsýndan hakkaniyete uygun deðil. Biz vatandaþtan su parasý olarak tahsil ettiðimiz paralarla, kimsenin kasýnýn önüne asfalt dökemeyiz. Kullanan öder prensibi burada önem kazanýyor. Fatih Caddesi üzerine bina yapýlmýþ, altý dükkan, giriþ yandan verilmiþ, her bir dairesi caddeye bakýyor diyerek 250 bin TL den satýlýrken, sýra vergiye gelince ara sokak baz alýnarak hesaplar yapýlmaya çalýþýlýyor. Kimi yerlerde % bin, hatta % beþbin olarak yapýlan düzenlemeler varken, kimi yerlerde hiç artýrým olmayan, % 3, % 5 artýrým olan yerlerde var. Bardaðýn sadece boþ tarafýna bakarak deðerlendirme yapýlmamalý. Þiþman iyiki sordu CHP Belediye Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, Belediye Meclis Toplantýsý nda Çorum da tartýþmaya neden olan konularý sorularý ile gündeme getirdi. TEBRÝK Ýlimizde önemli hizmetlerde bulunup Çorum halkýnýn takdirini, sevgisini ve gönlünü kazanan, yapýlan yan dal sýnavýnda üstün baþarý elde eden Dahiliye Uzm. Sayýn Baran a Dr. Ahmet yeni görev yeri olan Ýstanbul Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü nde baþarýlar dileriz. Ýzmir Lokantasý

3 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT VEFAT - TEÞEKKÜR Babamýz Alirýza DEMÝRAN'ýn vefatý nedeniyle cenazemize bizzat katýlan ve acýlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmayan; CHP Çorum Milletvekilimiz Sayýn Tufan KÖSE'ye Alaca Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muhammet Esat EYVAZ'a Çorum CHP Ýl Baþkaný Sayýn Cengiz ATLAS'a MHP Çorum Ýl Baþkaný Sayýn Ýsmail LEK'e Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Çetin BAÞARANHINCAL'a Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ali BEKTAÞ'a Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Sayýn Mustafa BOYRAZ'a Alaca AK Parti Ýlçe Baþkaný Sayýn Ümit TOKGÖZ'e Alaca CHP Ýlçe Baþkaný Sayýn Ýsmail ÇÝMEN'e Alaca MHP Ýlçe Baþkaný Sayýn Alim OKUR'a Alaca TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Günser Þirin'e Alaca Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Fahri COÞKUN'a Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Sayýn Ýlhan YILMAZ'a Alaca TSO Meclis Baþkaný Sayýn Mehmet ÖZARSLAN'a MHP Çorum Belediye Baþkaný Adayý Sayýn Ercan DAÞDAN'a MHP Alaca Belediye Baþkan Adayý Sayýn Fuat ÝSTANBULLU'ya Alaca Denizbank Müdürü Sayýn Sertaþ ÖZDEMÝR'e Dualarýný esirgemeyen Sayýn Din Görevlileri ne Daire müdürlerine, sivil toplum kuruluþ temsilcilerine, doktor, esnaf, memur arkadaþlarýmýza, evimize gelerek veya telefonla taziye dileklerini ileten tüm eþ, dost ve akrabalarýmýza teþekkür ederiz. Oðlu Hasan DEMÝRAN

4 4 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Külcü'nün engelli hassasiyeti eðitim merkezine yansýdý Engelli Eðitim Merkezi göz kamaþtýrýyor Erol Taþkan B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'nin tanýttý. Ýnþaat özelliklerinden, tasarýmýna, iç dizaynýndan bölümlerine kadar her bir ayrýntýsý incelikle düþünülen Engelli Eðitim Merkezi, yerel yönetimin engelliliðe bakýþ açýsýnýn aynasý oldu. Namazgah Parký karþýsýnda inþa edilen Engelli Eðitim Merkezi'nde kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 800 metre taban alanýna sahip binanýn, toplam 1200 metrekarelik kapalý alana sahip olduðunu belirterek, binada yer alan bölümlerine basýn mensuplarýna tanýttý. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, AK Parti Merkezde inþaat özelliklerinden, tasarýmýna kadar bir çok ihtiyaç düþünülmüþ. Engelli tuvaletleri ve lavabosu dikkat çekti. Engelliler sonunda yeni bir merkeze kavuþtu. Engelli Eðitim Merkezi nde tanýtým toplantýsý düzenlendi. Belediye Meclis Üyeleri ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Mahmut Ahýskalý'nýn da katýldýðý tanýtým toplantýsýnda, "Bizim için çok özel bir mekan." ifadeleriyle Engelli Eðitim Merkezi'nden bahseden Külcü, "Dizayný, tasarýmý, tefriþatý ve ulaþýlabilirliði ile Çorum'da bulunan mevcut okullarla kýyas dahi edilemeyecek bir eser ortaya çýktý." dedi. Tamamý çelik kontrüksiyon tekniði ile inþa edilen merkez, adeta bir villa görüntüsünü andýrýrken, engelli asansörü ve engelliler için özel tasarlanmýþ tuvaletleriyle de dikkat çekiyor. Müzik ve dans salonundan, bilgisayar sýnýfýna, sanat atölyesinden iþ atölyesine kadar her bir fonksiyonun iþlerlik kazandýðý bina, tasarým çizgileriyle bir sanat galerisini andýrýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 1 milyon 500 bin TL maliyeti olan binanýn, engelliliðe verilen deðerin yansýmasý olduðunu bildirdiði açýklamasýnda, insaný yaþat ki devlet yaþasýn felsefesinin izlerini taþýdýðýný vurguladý. Tüm sosyal kesimleri kucakladýklarýný sözlerine ekleyen Baþkan Külcü, hükümetin sosyal alanlarda yaptýðý yenilik ve uygulamalarý, yerel yönetim olarak da Çorum Belediyesi'nin devam ettirdiðini söyledi. "Engellilerimizin ve ailelerinin mutluluðuna katký saðlamak için böyle bir çalýþma baþlattýk." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bina çalýþmalarý sürerken, 60 engellinin eðitim projesini fiilen baþlattýklarýný, Anadolu Ýþ Okulu'nda devam eden projenin, kýsa zamanda yeni binada devam edeceðini duyurdu. Emeði geçen herkese teþekkür ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Külcü, Engelli Eðitim Merkezi'nin hem hizmet konusunda, hem de insanlarýn gönlünü kazanma konusunda önemli ve deðerli bir yatýrým olduðunu söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'nin tanýttý. Vebal, engelliye engel olanlarýndýr Erol Taþkan orum'da her geçen gün geliþen bir engelli duyarlýlýðý ve bi- ile karþý karþýyayýz. Belediye Baþkaný Muzaffer Kül- Çlinci cü'nün tanýtýmýný yaptýðý Engelli Eðitim Merkezi, uzun yýllardýr Çorum'da engelli aileleri tarafýndan hasretle beklenen bir çalýþmaydý. Engelli Eðitim Merkezi'nin ilk yapýlmasý planlanan alan, haksýz yere birileri tarafýndan engellilerin elinden alýndý. Hak Ýþ Bloklarý karþýsýnda bulunan üçgen parka Engelli Eðitim Merkezi yapýlacaðýný duyan kimi çevre sakinleri, tam da Gezi parký olaylarýnýn olduðu günlerde, parklarýndaki aðaca sahip çýktýklarý iddiasýyla açýklamalar yaptýlar. Zaten olaylarýn Çorum'da olasý bir provokasyona dönüþmesinden endiþe duyulduðu o günlerde, CHPde konuyu siyaseten kendi lehine çevirmek için, kabaran çevrecilik damarýyla parka fidan dikmeye gitti. Olan oldu ve parkýn yaný baþýna yapýlmasý düþünülen merkez, birkaç sokak öteye evlerin arasýna yapýldý. Þimdi bu harika binanýn, bahçesi ne yazýk ki arzu edilen ölçülerde olmadý. Mevcut park, hem mahallelinin parký olacak, hem de engeli çocuklarýn okul bahçesi gibi de hizmet verecekti. Engelli çocuklarýn toplumla kaynaþtýrýlmasýný öngören bilimsel gerçeklilik, burada doðal olarak hayata taþýnmýþ olacaktý. Toplumun genel kanýsý ne yazýk ki bu konuda biraz bencil. Engelli çocuða üzülürüz, acýyan gözlerle bakarýz. Söylemlerimizle, yaptýklarýmýz ne yazýk ki ayný samimiyeti içermez. Yetiþtirme Yurdu ya da engelli okulu ile ilgili, gerekliðini kime sorsanýz, çok gerekli olduðundan tutun da, geliþmiþlik örneðine, çaðdaþ medeniyet seviyesine varana kadar size ahkam keser. "Gözün aydýn bu okul ya da yurt, senin mahallene ya da senin evinin hemen karþýsýna kuruluyor." derseniz eðer, orada yüzünü buruþturarak gerilmeye baþlar. "Tamam gerekli ama, benim evimin önüne yapýlacak kadar gerekli deðil. Ben hassas bir insaným, görünce çok üzülüyorum, az öteye yapýlsýn caným yer mi yok sanki. Sonra benim çocuklarýmýn psikolojisi bozulur, çok üzülürler." gibi bahaneler sýralanýr gider. Bir çocuk, bin aðaçtan deðerlidir, hele de engelli bir çocuk, bin çocuktan daha deðerlidir. Ey mahalle sakinleri, bu engelli çocuklar sizin çocuklarýnýza zarar verecek çocuk deðil merak etmeyin. Ayrýca onlarý gördüðünüzde rahatsýzlýk duyacaðýnýza, sapasaðlam çocuklara sahip olmanýn þükrüne sarýlarak, evladýnýzý daha çok sevin. Yarýn bu eðitim merkezlerinin bize de lazým gelebileceði ihtimalini göz ardý etmek, hiçbir gerçeðin üzerini örtemez. Gezi olaylarýnýn akýntýsýna kendisini býrakan CHP de ne yazýk ki, bu güzelim fýrsatý, çocuklarýmýzýn elinden aldý. Her kimin burada en küçük vebali varsa, ben hakkýmý helal etmiyorum, engelli ailelerinin de helal edeceðini sanmam. Yýllarca, Çorum'un en eski okuluna hapsolunan engelli öðrencilerin, pek çok þehre örnek olacak bir tesise kavuþmasý için yapýlmasý gereken ne fedakarlýk varsa, toplum olarak ortaya koymamýz gerekirken, kimileri çevreciliðin arkasýna sýðýnýp, çocuklarýn göz önünde olmasýna razý gelmedi, kimileri de siyasi çýkar bulacaðým ümidiyle fýrsat yasirliði yaptý. Halbuki ne park daralacaktý, ne de baþka bir þey olacaktý. Üstelik mevcut park olduðundan daha da geniþleyecekti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün bu iþten prim yapacaðýndan endiþe edenlere de þunu söylemek isterim. Hangi niyetle olursa olsun, çýkýn ortaya ve engelliler için bir þeyler yapýn, sizleri de baþ üstünde taþýmayan namerttir. Hayattan, dünyadan, insanlardan ve her þeyden alacaklý olarak dünyaya gelen engelli çocuklara ne yapsak, onlarýn üzerlerimizdeki haklarýný ödeyemeyiz. Bunu anlamak için engelli bir çocuða sahip olmayý beklemeye lüzum yok. Kalbinize sorarsanýz, o size ne yapmanýz gerektiðini söyler merak etmeyin. Son söz olarak, uzun zamandýr engelli ailelerin hayalini kurduðu bir engelli eðitim merkezi kazandýran Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. Bu iþlerden doðacak dua da, siyasi prim de engelliliðe hizmet eden herkes için anasýnýn ak sütü kadar helaldir. Bu yatýrýmýn seçim yatýrýmý olduðunu iddia edeceklerin olabileceðini düþünerek, son çaðrýmý da onlara yapýyorum. Buyrun yapýn, bir adým atýn, bir hizmette bulunun, size de dua edelim ve size de alkýþ tutalým.

5 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT KYK Genel Müdürü nden Külcü ye ziyaret Üniversitenin geliþimine ayak uyduruyoruz Erol Taþkan K Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette KYK Çorum Müdürü Erol Kavuncu ve Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da hazýr bulundu. redi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Kaymakcan, Hitit Üniversitesi'nin geliþiminden duyduklarý memnuniyeti aktarýrken KYK olarak bu geliþime cevap vermek için yurt gayretlerinin devam ettiðini ifade etti. KYK Çorum Müdürü Erol Kavuncu ve Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da katýldýðý ziyarette, bir Çorumlu olarak Çorum Belediyesi'ni ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu ifade eden Prof. Dr. Kaymakcan, "Sayýn Baþkanýmýz'a Çorum'a daha da yaþanabilir kent yapan çalýþmalarý nedeniyle kutluyor ve teþekkür ediyorum." dedi. Çorum'un Türkiye genelinde % 20 olan yurt ortalamasýnýn üzerinde olduðunu sözlerine ekleyen Kaymakcan, gerek duyulduðunda her türlü katkýya hazýr olduðunu ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, öðrenci yurtlarýnýn modernleþtiðini, ancak bundan daha deðerli olan konunun ise, öðrencilerin gönüllerine de hitabeden çalýþmalarýn varlýðý olduðunu belirtti. Külcü, Çorum'a yurt yatýrýmlarý konusunda, baþka illere haksýzlýk yapýlmamak kaydýyla, Çorum'un yatýrýmlarýnýn daha da artmasýný arzu ettiklerini söyledi. Almanlar Çorum u beðendi A lmanya Büyükelçiliði Ticaret Müsteþarý Christoph Hallier, Alman Büyükelçilik Uzmaný Zeynep Yýldýrým, Siemens Bölge Direktörü Serdar Bozkurt, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel ve iþ adamý Mustafa Yaðlý ile birlikte Çorum KOSGEB nü ziyaret etti. Türk-Alman Ekonomi Günlerinin 13. sünü Çorum'da düzenlemek istediklerini belirten Almanya Ticaret Müsteþarý Christoph Hallier, Çorum'u da gelecek vaat eden bir il olarak gördüklerini, ekonomi ve sanayideki geliþimi açýsýndan baþarýlarýn dikkat çektiðini dile getirdi. Almanya Büyükelçiliði olarak daha önce Türkiye'nin farklý þehirlerinde Türk-Alman Ekonomik Günü etkinliði düzenlediklerini hatýrlatan Hallier, "Bu etkinliðin 13'üncüsünü de Çorum'da düzenlemek istiyoruz. Bu etkinliðimizi, daha önce Türkiye'nin farklý bölgelerinde baþarýyla tamamladýk. Amacýmýz, Türk ve Alman iþ adamlarýný buluþturmak ve iliþkileri derinleþtirerek iþ birliðini geliþtirmektir. Böylece iki ülkenin iþ birliðini üst seviyelere taþýmak istiyoruz yaz ay- larýnda Çorum'da gerçekleþtirmeyi planladýðýz etkinlik için sizlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandý. Alman yetkililerin Çorum'a gösterdikleri ilgiden ve KOSGEB nü ziyaretinden dolayý memnuniyetini ifade eden KOS- Almanya Büyükelçiliði Ticaret Müsteþarý Christoph Hallier ile beraberindeki heyet KOSGEB i ziyaret etti. KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Alman heyete GEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB destekleri hakkýnda heyete bilgiler verdi. Almanya-Türkiye ekonomik iliþkilerinin son yýllarda kazandýðý ivmeye dikkat çeken Dursunoðlu, gelinen noktada Türkiye'nin en çok ihracat yaptýðý ülkeler sýralamasýnda Almanya'nýn 1. sýrada yer aldýðýný, yine durumun ithalatta da böyle olduðunu vurguladý. Hallier'ýn sorusu üzerine, yabancý yatýrýmcýlarýnda devlet teþvik ve desteklerinden yararlanabildiðini, bu konuda fiili olarak KOSGEB'in desteklediði yabancý sermayeli kuruluþlarýn bulunduðunu sözlerine ekleyen Dursunoðlu, 13. TürkAlman Ekonomi Günlerinin Çorum'da yapýlacak olmasýnýn Türk-Alman KOBÝ'leri arasýndaki iþbirliðini artýracaðýna inandýðýný ifade etti. KOSGEB olarak KOBÝ'lerin yurt dýþý iþ gezilerini de desteklediklerini ifade eden KOSGEB Müdürü Dursunoðlu, 2014 yýlýnda Çorum'da gerçekleþtirilecek 13. Türk-Alman Ekonomi Günleri nin ardýndan, iþbirliðinin pekiþtirilmesi adýna Çorum'dan Almanya'ya iþ gezisi düzenlenmesinin yararlý olabileceðini ve kurum olarak bu geziye destek verebileceklerini belirtti. Piyasaya sahte para sürme iddiasý Ü ç ayrý ilde piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 5 kiþi, çeþitli hapis ve para cezalarýna mahkum oldu. Yaklaþýk 14 ay önce Çorum, Sinop ve Samsun'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasýyla tutuklanan N.T, R.K, A.A.T. ve H.K. ile O.K'nin tutuksuz yargýlanmalarýna Samsun 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruþmaya tutuklu sanýklar ve avu- katlarý katýldý. Sanýklardan N.T, yaptýðýndan piþman olduðunu belirterek, "14 aydan beri tutukluyum, yeni evliyim, siz büyüklerimden son bir þans istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanýk R.K. de piþman olduðunu ifade ederek, tahliyesini talep etti. Sanýklar A.A.T. ve H.K. de suçlamalarý kabul ettiklerini ve tahliyelerini talep ettiklerini söylediler. Savunmalarýn ardýndan mahkeme heyeti, sanýklardan N.T. ve H.K'yi 4 yýl 2'þer ay hapis, biner lira adli para cezasýna, diðer sanýklar R.K, A.A.T. ve O.K'yi de 2 yýl 6'þar ay hapis ve 500'er lira adli para cezasýna mahkum etti. Heyet daha sonra, tutuklu sanýklar N.T, R.K, A.A.T. ve H.K'nin tahliyelerine karar verdi. (A.A.) Akþemseddin Camii nin süslemeleri, Belediye de düzenlenen toplantýda ele alýndý. Akþemseddin Camii nin tezhipleri yapýlýyor A Erol Taþkan kþemseddin Camii nin süslemeleri, Belediye de düzenlenen toplantýda ele alýndý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir Baþkanlýðýnda bir araya gelen teknik heyette, Belediye mimarlarý ve tezhip sanatçýsý Dr. Hatice Aksu yer aldý. Gerçekleþtirilen toplantýda, hazýrlanan eserler ve uygulamalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Akþemseddin Camii Müzebbiye sinden Muzaffer Külcü ye minyatür tablo A Erol Taþkan kþemseddin Camii'nin tezhip iþlerini yapan Müzebbihe (*) Dr. Hatice Aksu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye minyatür tablo hediye etti. Baþkan Külcü, Kýz Kulesi ve Türk Ýslam Sanatlarý'nýn motif edildiði minyatür çalýþma nedeniyle Hatice Aksu'ya teþekkür etti. * Müzebbihe: Bayan Tezhip Sanatçýsý Baþkan Külcü, Kýz Kulesi ve Türk Ýslam Sanatlarý'nýn motif edildiði minyatür çalýþma nedeniyle Hatice Aksu'ya teþekkür etti. Siz milletin, biz Çorum un sesiyiz T BMM Dilekçe Komisyonu Baþkaný, Mardin Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Amasya'da katýldýðý bir programdan Ankara'ya dönüþünde Baþkan Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Þahkulubey, Külcü'nün Çorum'da önemli çalýþmalara imza attýðýný bildiklerini ifade etti. Þahkulubey, Baþkan Külcü'nün 30 Mart'tan sonra da yeni projelerle Çorum'a hizmet edeceðine inandýklarýný dile getirdi. Þahkulubey'in ziyaretinden oldukça memnun kaldýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Sizler TBMM'de milletin sesi oluyorsunuz. Bizler de burada Çorum halkýnýn sesi oluyoruz dedi. Baþkan Külcü, günün anýsýna Þahkulubey'e Hitit figürlü cam vazo hediye etti. Belediye Basýn TBMM Dilekçe Komisyonu Baþkaný, Mardin Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Baþkan Külcü, günün anýsýna Þahkulubey'e Hitit figürlü cam vazo hediye etti. Cinayete 18 yýl hapis orum'da emekli Ç polis memuru 60 yaþýndaki Muhit- tin Sömer'i 16 yerinden býçaklayarak öldüren 30 yaþýndaki K.A.T., 18 yýl hapis cezasýna çarptý- rýldý. Çorum'da geçen yýl meydana gelen olayda, emekli polis memuru 3 çocuk babasý Muhittin Sömer'i evde 16 yerinden býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan ve Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek suçundan' ömür boyu hapis cezasý istemiyle yargýlanan K.A. T. son kez hakim karþýsýna çýktý. Mahkeme heyeti bir okulda hizmetli olarak çalýþtýðý belirtilen K.A.T yi 18 yýl hapis ile cezalandýrdý. (DHA)

6 6 Atýf Hoca Meclis gündeminde Ý ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 skilipli Atýf Hoca'nýn vefatýnýn 88. yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile en üst düzeyde gündeme getirildi. Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca'yý ölümünün 88. yýlýnda rahmetle anarak, 1926 nýn 3 Þubat ýný 4 Þubat a baðlayan soðuk bir gecesinde tam 88 sene önce davasý için çekinmeden baþýný verebilen Atýf Hocamýzýn hemþehrisi olmak bizleri gururlandýrýyor. Yunus Emre'nin dediði gibi; Dünyada dertsiz baþ olmaz, derdolanýn ahý dinmez Hoca'nýn derdi, derdini baþýnda taþýmasýydý. Kendisi hakkýnda atýlan milli mücadeleye karþý iftiralarýnýn haksýzlýðý bugün ortaya çýkýyor. O da bütün samimi vatan sevdalýlarý gibi vatanýn her ne pahasýna olursa olsun korunmasý taraftarýydý. Fakat bugün bakýyoruz; ne o nadide þahsiyetleri asanlar, ne o kalemleri kýranlar, ne de o manþetleri atanlar hatýrlanýyor. Ama Ýskilipli Atýf Hoca bir devre dik duruþuyla damga vuran bir istiklal yýldýzý olarak her daim hatýrlarda. O gün kimsesizler mezarýna atýlýp unutturulmak istenen Ýskilipli Atýf Hoca Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu7nun giriþimleri ile gündeme geldi. bugün milyonlarca göcaný gönülden destekleve atanmýþ milletvekillenülde yaþýyor. dedi. yen bir vatanperverdir. riydi. Daha Þapka ÝnkýlaFatih Dersiamý, medaris bý yapýlmadan önce yazuslu, Atýf Hoca nýn mefettiþi, Kabataþ idadisi dýðý kitaptan yargýlanan vefatýnýn 88. yýlýnda AK Arapça öðretmenliðinin Ýskilipli'nin hangi muparti Grup Baþkanvekili dýþýnda hem fikir üreten amelelere maruz kaldýðý Ahmet Aydýn ile görüþehem eylemlere katýlan hepinizce bilinmektedir. rek TBMM Genel Kurubir aktivisttir. Beyanul Üzerimize düþen görev, lu nda AK Parti Gurup Hak, Mahfel, Alemdar geçmiþteki utanç tablolabaþkanvekili tarafýndan ve Sebilurreþad dergilerýyla yüzleþmek ve haklýgündeme getirilmesini rinde Bediüzzaman, ya hakkýný gýyabýnda da önerdi. Mehmet Akif, Ahýskalý olsun teslim etmektir. AK Parti Grup BaþAli Haydar, Eþref Edip AK Parti iktidarý kanvekili Ahmet Ayve Ali Þükrü ile birlikte olarak Çorum Ýskilip'teki dýn ýn Türkiye Büyük aktüel yazýlar yazmýþ bir bir hastaneye Ýskilipli Millet Meclisi'ndeki koalimdir. Atýf Hoca'nýn adýný vernuþmasý ise þöyle: Ýskilipli Atýf Hoca, dik. Çorum'da yapýlan Bugün, Ýskilipli Þapka Kanunu'ndan 18 parka yine Atýf Hoca'nýn Atýf Hoca'nýn ölüm yýl ay önce yazdýðý kitabý adý verildi. Biz bu ülkedönümü. Ýskilipli Atýf gerekçe gösterilerek 4 nin þehitleriyle, gazilehoca, 15 Mayýs 1919 ÝzÞubat 1926'da idam edilriyle, alimleriyle, büyük mir Ýþgalini Beyoðdi. Ýdam kararý veren siyaset adamlarýyla gurur lu'ndaki Ýngiliz elçiliðinmahkeme reisi Ali Çetinduyacak, onlarýn isimlede ilk protesto eden aykaya ve Kýlýç Ali hukukrini yaþatmaya devam dýn, Milli Mücadele'yi çu deðildi. Onlar askerdi edeceðiz. Türkiye böyle kötü tecrübelerden ders çýkartmýþtýr. AK Parti iktidara geldiði 2002 yýlýndan bu yana Demokratikleþme yolunda önemli adýmlar atmýþtýr. Olaðanüstü Halin Kaldýrýlmasý, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldýrýlmasý, Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleþmesi, Askeri Yargýnýn Yetki Alanýnýn Daraltýlmasý, EMASYA Protokolünün Kaldýrýlmasý, Kýrmýzý Kitap tan irtica adý altýnda kendi milletini tehdit olarak algýlayan hükmün çýkarýlmasý, Darbeye dayanak teþkil eden TSK Ýç Hizmetler Kanunu'nun 35. Maddesinin kaldýrýlmasý, 1982 Anayasasýnýn Geçici 15. Maddesinin kaldýrýlmasýyla 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini gerçekleþtiren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargýlanmasý saðlanmýþtýr. Her geçen gün kiþisel hak ve hürriyetlerin geniþlemesi için yeni bir adým atmaktadýr. Milletimiz þunu bilmelidir; AK Parti iktidarý olarak bizler daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye için çalýþýyoruz. Bu vesile ile Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýnýn yýldönümünde kendisine Allah tan rahmet diliyor, yüce heyetinizi saygýyla selamlýyorum. Özel okullara da okul sütü Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnca ortaklaþa hazýrlanan Okul Sütü Programý, eðitim öðretim yýlýnýn 2. döneminde de devam edecek. Ülke genelinde, resmi-özel anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren 2 eðitim öðretim yýlý süresince, haftada 3 gün (Pazartesi, Çarþamba, Cuma) uygulanacak. Programa özel okullar da dahil edildi Okul Sütü Programý ile ilgili Ýl Milli Eðitim nden yapýlan açýklamada, eðitim-öðretim yýlý ikinci yarýsýnda 319 okulda resmi-özel anasýnýflarý ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sýnýf öðrencilerinden toplam 30 bin 521 öðrenciye toplam 1 milyon 690 bin 993 adet okul sütü daðýtýmý yapýldýðý, eðitim öðretim yýlý ikinci yarýsýnda ise resmi-özel tüm ilkokullarýn 1, 2, 3 ve 4. sýnýflarý ile anasýnýflarýnýn yaný sýra tüm resmi ve özel uygulama sýnýflarý ve anaokullarýnýn da okul sütü programýna dahil edildi. 33 bin 735 öðrenciye okul sütü Açýklamanýn devamýnda þu bilgiler verildi: eðitim-öðretim yýlý ikinci yarýsýnda 19 anaokulumuzda öðrenci, 397 ilkokul ve ortaokulumuzda ise süt içimine esas öðrenci olmak üzere toplam öðrenci bulunmakta olup, bunlardan veli izni olan toplam öðrenciye okul sütü daðýtýmý yapýlacaktýr. Süt içmek istemeyen öðrenci sayýsý ise 3.410'dur. Okullarýn depolarý incelendi Ýl Okul Sütü Komisyonunca programdan yararlanacak her okulun depolarý incelenmiþ olup sütlerin depolanmasýna yönelik ayrýlan mekânlarýn uygun olup olmadýðýtutanakla tespit edilmiþtir. Sütlerin oda sýcaklýðýnda muhafaza edilmesine, güneþ ýþýðýna maruz býrakýlmadan saklanmasý konusunda okul kurum yöneticileri ikaz edilmiþtir. Ýl Okul Sütü Komisyonu üyelerince Okul Sütü Programý boyunca ilgili okullara ziyaretlerde bulunulacaktýr. Okul sütü, okul idaresince uygun görülen depolara, yükleniciler tarafýndan ürüne zarar vermeyecek þekilde taþýnarak istiflenecektir. Okul personeli ve öðrencilere taþýma iþlemi yaptýrýlmayacaktýr. Süt daðýtýmýndan önce velilerin Süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransý varlýðý tespitine yönelik veli izin formu doldurmalarý talep edilmiþ ve bu formlar okul müdürlükleri aracýlýðý ile e-okul sistemine iþlenmiþtir. Sütle ilgili bilinen rahatsýzlýðý olan ve velilerinin süt içmesine izin vermediði öðrenciler, kapsam dýþýnda tutulacaktýr. Veli izni olan her öðrenci, ayný gün ve okulun belirlediði süre içinde sadece kendisine verilmiþ olan 200 ml ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütünü içecek, yarým kalan sütler bir sonraki teneffüse býrakýlmadan atýk olarak deðerlendirilecektir. Ambalajlarýn fiziksel kontrolü yapýlacak; delik, yýrtýk, ezik ve bombaj yapmýþ ambalajlý sütler daðýtýlmayarak, Okul Sütü Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilecektir. Süt içtikten sonra rahatsýzlandýðýný söyleyen öðrenciye yönelik olarak; okul yönetimi, öðrencinin en kýsa süre içerisinde en yakýn saðlýk kuruluþuna gönderilmesini saðlayacak ve ailesini bilgilendirecektir. Þikâyet Formu ayný sýnýftaki bütün öðrenciler için doldurularak e-okul sistemine giriþi yapýlacaktýr. Okul yönetimi, Ýl Okul Sütü Komisyonuna durumu bilgilendirecek ve analiz sonuçlanýncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin daðýtýmý durdurularak, diðer üretim partisi sütlerin daðýtýmýna devam edilecektir. Ýl Okul Sütü Komisyonu tarafýndan çeþitli nedenlerle daðýtýmý yapýlamayan sütlerin, mahallinde deðerlendirilmesi hususu önceden belirlenecek ve Ýl Okul Sütü Komisyonu tarafýndan onaylanacaktýr. ( Ayný okul içinde ayný sýnýflara Salý ve Perþembe günleri verilmesi vb.) Önceki yýl olduðu gibi, süt ve laktoz intoleransý, saðlýklý beslenme, beslenmede süt ve süt grubu besinlerin önemi hakkýnda halkýn bilgilendirilmesi çalýþmalarý yapýlacaktýr. (Yerel yönetimler, yerel yazýlý ve görsel basýn, Cuma hutbeleri, muhtarlýklar, imamlar, esnaflar, Sivil Toplum Kuruluþlarý vb) Okul Sütü Programýndan, anasýnýfý ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sýnýf öðrencileri olmasý halinde, Yatýlý Bölge Okullarý da yararlanacaktýr. Patates fiyatý oturdu N evþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, pazarda 2,5 liradan satýlan patates piyasasýnýn oturmuþ bir durumda olduðunu söyledi. Nevþehir üretimi patatesin depo çýkýþýnýn 1 lira 30 kuruþ ile 1,5 lira; Sivas, Konya ve Çorum da üretilerek burada depolanan patatesin ise 1 lira 80 kuruþ ile 2 lira arasýnda depo çýkýþý fiyatý olduðunu kaydeden Ekiz, bu fiyatlarla üretici ile tüketicinin dengelenmesinin saðlandýðýný ifade etti. Depolarýn patatesle dolu olduðunu söyleyen Ekiz, Nevþehir de binin üzerinde büyük, bin civarýnda da çiftçinin kendi çabalarýyla oluþturduðu küçük ölçekli depolarýmýzda patates vardýr. Þu anda piyasaya patates verilmesinde herhangi bir sýkýntý yoktur. Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkililerinin gelerek depolarýmýzda inceleme yapmalarýndan bu yana patates piyasasý oturdu. Depolarda hummalý bir çalýþma var. Tüketiciye ulaþacak ürünü yetiþtirmek için gayret ediliyor. dedi. "20 MART'A KADAR PATATES YETER" Depolarda Türkiye ye 20 Mart'a kadar yetecek patates bulunduðunu söyleyen Ekiz, Depolarda Bakanlýk yetkililerinin geldiði sýralarda 700 bin ton civarýnda patates vardý. Türkiye nin tüketimine baktýðýmýzda bu miktarýn 20 Mart'a kadar yeteceðini tespit etmiþtik. Þu ana kadar ne kadar satýldýðýný bilmemekle beraber sözümüzde duracaðýz. 20 Mart'a kadar tüketiciye yetecek patates vardýr. Depocularýmýz 2 ile 2,5 lira depo çýkýþ fiyatý koyarak tüketiciye 5 liraya yedirme gibi bir hesabýnda deðildir. Bunu da pazarda 2,5 ile 3 lira arasýnda yapýlan satýþtan anlýyo- ruz. Depo çýkýþlarý böyle giderse sektör ayakta kalýr. Bu nedenle ithalata karþý çýkmýþtýk, yine çýkýyoruz. Kesinlikle ithalat deðil, çözüm üretimin planlanmasý ve üreticinin desteklenmesinde, girdilerin azaltýlmasýndadýr. Devletimiz gübre, elektrik, mazot gibi giderleri artýrmazsa biz üretici ile tüketici arasýndaki dengeyi saðlarýz. diye konuþtu. "KARABORSACI BIR ZIHNIYETE SAHIP DEÐILIZ" Öz Güngör Tarým Þirketi Direktörü Asým Taþçý, depocular ve patates toptan ticareti yapanlar Mustafa Ekiz olarak kesinlikle fiyatlarýn artmasýndan yana tavýr almadýklarýný söyledi. Þirket olarak Sivas ve Konya aðýrlýklý ekim yaptýklarýný, taze patatesi de Adana bölgesinde yetiþtirdiklerini anlatan Taþçý, Elimizde yeni mahsul patates yetiþinceye kadar yetecek þekilde ürünümüz bulunuyor. Amacýmýz üretici ile tüketicinin memnun olacaðý bir fiyatýn oluþmasýný istiyorduk. Karaborsacýlýk gibi bir zihniyetimiz yok. Ülke genelinde üretilen patatesler Nevþehir de depolanýyor. Burasý patatesin merkezi durumunda bulunuyor. Elimizden geldiði kadar makul fiyatlara ürünü satmaya çalýþýyoruz. deðerlendirmesinde bulundu. (Cihan) Vefatýnýn 88. yýlýnda Ýskilipli Atýf Hoca için Ulucamii nde mevlid programý düzenlendi. Atýf Hoca dualarla anýldý V efatýnýn 88. yýlýnda Ýskilipli Atýf Hoca nýn ailesi, akrabalarý ve Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile Ýskilip Ulucamii nde mevlid programý düzenlendi. Programa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Numan Sezer, kurum amirleri, Atýf Hoca nýn ailesi, akrabalarý, cami cemaati ve sevenleri katýldý. Hazýrlanan mütevazi programa katýlýmýn yüksek olduðu gözlemlenirken cemaate mevlid sonrasý lokum ikram edildi. Programý çok sayýda basýn mensubu takip etti. Cami çýkýþý Anadolu Ajansý nýn sorularýný cevaplayan Atýf Hoca nýn torunu Ahmet Ýmal, Belediye Baþkaný Numan Sezer'in Atýf Hoca ile ilgili tüm konulara sahip çýktýðýný ve destek verdiðini ifade etti. Ýmal, Mevlide katýlan Kaymakamýmýz Þuayib Gürsoy'a, kurum amirlerine, böylesine anlamlý bir günde bizi yalnýz býrakmayan sevenlerimize, Kur'an-ý Kerim ve Mevlid-i Þerif okuyan kýymetli din adamlarýmýza, emeði geçenlere ve cami cemaatine teþekkür ediyorum. Yanýmýzda olan, destek veren herkesten Allah razý olsun. dedi. Ýskilip Belediyesi Basýn Mevlit ve dua Atýf Hoca nýn ailesi, akrabalarý ve Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile düzenlendi. Mevlide katýlan cemaat Atýf Hoca için dua etti. Cemaat Cami çýkýþý Anadolu Ajansý nýn sorularýný cevapladý.

7 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT Atýf Hoca yý yaygýn basýnda aber 7.com, Þapka Kanunu ndan önce yaz- Frenk Mukallitliði ve Þapka adlý kita- Hdýðý bý gerekçe gösterilerek idam edilen ve þehadetinin 88. yýl dönümünde anýlan Ýskilipli Atýf Hoca yý yazdý. 26 sayfalýk kitap yüzünden asýlan büyük alim! baþlýðýyla yer bulan haberde; bundan tam 88 yýl önce 4 Þubat 1926 da Ankara Ýstiklal Mahkemesi kararýyla idam sehpasýna yollanan Ýskilipli Atýf Hoca nýn hayatýndan ailesinin yaþadýðý drama, 82 yýlýn ardýndan bulunan naaþýndan Frenk Mukallitliði ve Þapka kitabýna ve idama götürülüþ anýna kadar bir çok konuya yer verildi. Ýþte o haber: Hani bir söz vardýr, Bir kitap okudum hayatým deðiþti diye. Bir kitap okumak bir insanýn hayatýný deðiþtirir mi? Bu ayrý bir tartýþma konusu ama Ýskilipli Atýf Hoca bir kitap yazdýðý için hayatý deðiþti. Bu deðiþim onu þehitlik mertebesine taþýdý. Atýf Hoca, Þapka Kanunu'ndan 18 ay önce yazdýðý kitabý gerekçe gösterilerek 4 Þubat 1926'da idam edildi. Son devrin din mazlumlarýndan olan Atýf Hoca'nýn kabrinin yeri ailesinden bile yýllarca gizlendi. NAAÞI 82 YIL SONRA BULUNDU Týpký Seyit Rýza gibi onun da naaþý ve mezarý, ailesinden saklandý. Kabri, idam edildikten 82 yýl sonra eski Hatay Milletvekili Mehmet Sýlay'ýn yoðun çalýþmalarý sonucunda bulundu. Haber 7.com, Þapka Kanunu ndan önce yazdýðý Frenk Mukallitliði ve Þapka adlý kitabý gerekçe gösterilerek idam edilen ve þehadetinin 88. yýl dönümünde anýlan Ýskilipli Atýf Hoca yý yazdý. eleþtiren ve onun zararlarýný anlatan "Frenk Mukallitliði ve Þapka" adlý eseri kaleme aldý. Kitap mahkemelerin huzurunda baþýný açmadýn, eski hürmetle çýkartarak Peygamberim ve Allah'ýmla mizi (þapka) baþýna koymadýn. Eski ve yeni mezhebimin imamý olan Ebu Hanife'yi aradan Mezarý bulmak için Çorum, Konya, Ankara, Ýstanbul ve Kýrýkkale'den katýlan gönüllü uzmanlarla on yýl süren ciddi bir gayret sonucu he- Ýþte bu kitap, ciddi rahatsýzlýða neden oldu. Þap- bu kýyafete girdi." ri fýkýh ve fukaha (hukuk alimleri) bizde cehale- yayýnlandýðýnda daha þapka kanunu çýkmamýþtý. kýyafetinle bulundun. Halbuki on yedi milyon yalnýz kalacaðým." "Hicretin bin senesinden bedefine ulaþýr. Toyhane köyünde yaþayan yeðenleri ve yakýn akrabalarýndan alýnan materyallerka Kanunu çýkar çýkmaz ilk tutuklananlar arasýnda yer aldý. Ben de dedim: "On yedi milyon deðil, belki yedi milyon da deðil, belki rýzasýyla ve kalben bir sürü zararlý þahýslardýr." ti çoðaltýp, istismar eden zararlý bir kuruluþ ve le eski Mamak semt kabristaný þimdiki adýyla Þafaktepe Parký'ndan çýkarýlan kemiklerle yapýlan DNA testi sonucu Atýf Hoca'nýn naaþý bulu- Giresun Ýstiklal Mahkemesi Atýf Hoca'ya kabulüyle ancak yedi bin Avrupa-perest (Avrupa Süleyman Nazif bu yazýsýnda Atýf efendi takipsizlik kararý vermesine raðmen 19 Aralýk hayraný) sarhoþlarýn kýyafetlerine ruhsat-ý þer'iye için de "Dar düþünceli, cahil, Allah'ýn haram etme yetkisini gasp eden" gibi seviyesiz ithamlarnur. 82 yýl sonra cenaze namazý kýlýndýktan sonra Ýskilip'e defnedilir yýlýnda, Þapka Kanunu'na muhalefet ettiði (dini izin) ve cebr-i kanunî (kanun baskýsýyla) gerekçesiyle yeniden tutuklanarak Ankara'ya cihetiyle girmektense, azîmet-i þer'iye ve takva da bulunmuþtu. sevk edildi ve Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nde (dine sýký baðlanma ve duruþ) cihetiyle, (yönüyle) yedi milyar zatlarýn kýyafetlerine girmeyi tervap verdi. Ýþte bir paragrafý: "Fýkýh ilminde ihti- AÝLESÝNÝN YAÞADIÐI BÜYÜK DRAM Atýf efendi, bu hücuma mükemmel bir ce- yargýlanmaya baþlandý. Bu kez isnat edilen suç, Atýf Hoca'nýn yeðeni Bahaddin Ýmal,"Hoca'nýn eþi Zahide hanýmla, kýzý Melahat, idamýn- þapka aleyhine hiçbir gösteriye katýlmamýþtý. Atýf Efendi, kitabýný neþrettikten sonra bu (yönü) ile itimada þayan olan (güvenilen) muh- "halký kanunlara karþý kýþkýrtmak"tý. Oysa Hoca cih ederim." sas sahiplerinden bulunan ve sözleri her vech dan sonra Ýstanbul'dan Ýskilip'e geldiler. Zahide Meþhur Kýlýç Ali'nin (nam-ý diðer Kel Ali) eser hakkýnda bir tenkit (eleþtiri) kaleme alan terem zatlarýn sözlerine mi Müslümanlarýn itimad ve iman etmesi vacip olur, yoksa kendi iti- haným köyde hanýmlara Kur'an okuttu. Kýzý Melahat, babasýnýn evden götürülmesi ile akli den- Hoca için 3 yýl hapis cezasý istiyordu. Fakat du: "Risalede þapkaya dair olan bahisleri Fetaraf ettiði vech ile, 20'den 45 yaþýna kadar 25 se- reislik ettiði Ankara Ýstiklal Mahkemesi Savcýsý, Süleyman Nazif'e verdiði cevapta þöyle diyorgesinde gelgitler yaþamýþ. 'Bu halim doðuþtan mahkeme iki gün içinde idam cezasý verdi. va-i Hindiyye, Kadýhan, Bezzaziye, Muhit-i ne þüphe vadisinde dolaþýp ve diðer bir makalesinde itiraf ettiði üzere, bu esnada bir çok kim- deðil. Babamý gözlerimin önünde evden alýp götürmeleri büyük bir korku meydana getirdi. Bu Savunma yapmayan Atýf Hoca, 4 Þubat Burhani gibi muteber fýkýh (hukuk) kitaplarýndan ahz ile (almakla) tercüme ettim. Meselenin seleri dalalete sürüklemiþ (sapýklýða yöneltmiþ) hâl yaþadýklarýmýn eseri' demiþ" diye anlatýyor yýlýnda idam edildi ve þehitlik mertebesine yükseldi. Hoca'nýn idam edilmeden önce dudaklarýndan þu cümleler döküldü: "Elbette, mahþer Bu arada þunu da belirtelim ki, Atýf Efendi benim bildiðim bir sene içinde iki defa, dini za- ruhuna kendiliðinden bir þey ilave etmedim." olan, on bir senelik bir Müslüman olduðu halde, Ýþte idam sehpasýnda sallandýrýlan bir büyük alimin hüzünlü öyküsü: günü hesaplaþacaðýz" meselesinde iki jurnalciden (ispiyoncu) bahsetmek doðru olacaktýr; tinin vücubunu inkar, diðeri Ýsa'yý tahkir ve tezruretlere taarruz eden, (biri orucun mükellefiye- ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA KÝMDÝR? Atýf Hoca, inandýðý doðrular uðuruna yazdýðý 26 sayfalýk kitap yüzünden haksýz yere Zeynelabidin; Ýsmi ile müsemma olmayan Yaþadýðý dönemin en etkili din âlimlerinden, kanaat önderlerinden biriydi. Atýf Hoca, Ýsyif etmiþ olmasý) artýk 25 sene dinsizlik, dalal ve idlal vadisinde yaþayan, on bir senelik Ýslamiyet idam edildi. bu þahýs, medrese öðrencisiyken Atýf Efendiye kilip'in Tophane köyünde doðdu. Ýlk tahsilini zamanýnda da dini zaruretlere saldýrmaktan geri FRENK MUKALLÝTLÝÐÝ VE ÞAPKA haksýz yere kin baðlamýþ bir ruh hastasýdýr. Þapka inkýlabý (devrimi) olunca çeþitli yerlere "Fi- köyde yaptý. 1893'te Ýstanbul'a gelip medrese durmayan Süleyman Nazif beyin Þapka hakkýnda vermiþ olduðu hükümlere, fetvalarý mý itimat KÝTABI tahsili yaptý. 1902'de icazet alarak Darü'l-Fünun'a (Ýlahiyat Fakültesi) girdi. 1903'te fakülteyi lan, þapka aleyhtarýdýr" diye ihbarlarda bulunan Atýf Hoca 1924 yýlýnda Frenk mukallitliði etmeleri lazým geleceðine dair verilecek hükmü bu zavallý, Atýf Efendi'nin asýlmasýnda ve onca bitirip Fatih Camii'nde vaiz olarak kürsüye çýktý. O dönemin bütün zorluklarýna raðmen Ýslam'ý ve Þapka kitabýný neþretti. Yani þapkaya dair kanunun kabulünden bir buçuk sene evvel. Tabii, yine efkar-ý ammeye havale ederim." mazlumun zindanlarda sürünmesinde baþlýca amillerden birisidir. Mesela, iðrenç bir hareketinden dolayý kendisini pataklayan ve medreserakalým: "Bir adam; dine, imana, peygambere Bu konuda da sözü Tahir-ül Mevlevi'ye bý- Anadolu insanýna doðru bir þekilde öðretmek diðer kitaplarý gibi neþretmeden önce onu da için çabalýyordu. Maarif Vekâletine (Milli Eðitim teþkilatý) gönderdi, izin hatta takdir aldý. den kovan Nuruosmaniye Camii imamý Hafýz hatta Allah'a karþý dil uzatabilir. Bu, onun vicdanýna ait bir þeydir. Fakat dindar görünmemek Tanzimat döneminde baþlayan ve hýzla devam eden Batý özentisi devam ediyordu. Çanak- Osman Efendi için; "Frenk Mukallitliði ve Þapka eserini Atýf efendi ile birlikte kaleme aldý" gi- þartýyla. Hem dindar, hem dine tecavüzkar gö- Bu risale körü körüne Avrupa taklitçiliðini kale ve Ýstiklal Savaþý'nda Anadolu'nun alimleri, eleþtiren bir eserdi. Atýf Efendi, eserinde; Avrupa'nýn ilim ve fennini almanýn caiz, hatta lüzum- gizlenemez bir deliliktir. Bana karþý Mevlana'yý bi iftiralarda bulunmuþtur. rünmek ya daimi nifaktýr (iki yüzlülük), yahut yetiþmiþ insanlarý, öðretmenleri þehit olmuþtu. Süleyman Nazif: Bu edibimiz (edebiyatçý) Bu nedenle de büyük bir boþluk vardý ve Anadolu insaný bir anda cahil kalmýþtý. Atýf Hoca, lu bulunup, ama bizde yapýlanýn ise daha çok þuursuz bir batý taklitçiliði olduðunu, kýlýk kýyafetliði gazel söyleyeni Muhyiddin Raif bey muva- takdis ettiðini söyleyen bir adamýn, asrýn en be- de daha önce oruç ile alakalý bir meselede kaleminin Atýf efendi karþýsýnda susmasý üzerine intikam için fýrsat kollamýþ, Þapka risalesi yazýlýn- Müslümanlarýn Batý'ya týpa týp benzemesinin te onlara benzemenin aslýnda ruhtaki bir bozuluþa alamet veya onun bedene aksetmesine sebedin ismindeki oðlana abayý yakmýþ bir kallaþ olcehesinde (huzurunda) onun, (haþa) Hüsamed- yanlýþlýðýný vurgulayan vaazlar veriyordu. Aslýnda Batý'dan alýnan ilim ve fenne karþý bir duca "Bir Hocaefendiye cevap" adýyla vukufsuzca biyet vereceðini, bunun ise müstakil (baðýmsýz) duðunu aðýza almasý, zekasýnýn taþkýn ve derece-i lüzumu pek aþkýn bulunduðuna delalet eder. (meseleye hakim olmadan) bir yazý yazmýþtý. ruþu yoktu. Yani Batý'ya hepten karþý çýkmýyor, bir þahsiyet inþa eden Ýslam düþüncesine zýt düþtüðünü, Resul-i Ekrem'in Ebu Davud gibi sünen Bu gibilere acýnýr ve Allah þifa versin denilir. Atýf efendi'nin mukabil (karþý) yazýsý ve cevabý Batý'nýn emperyalist emellerine ulaþmasý için üzerine daha sert karþýlýk vermiþ ama bunu hocanýn eli kolu baðlanýp, hapse gönderildiði sýra- Lakin bir adamýn en tehlikeli anýnda, sýrf il- kullandýðý metotlarý deþifre ediyordu. Çok sürmedi bu durum birilerini rahatsýz etti ve 31 Mart kitaplarýnda geçen Bir kavme benzemeye çalýþan onlardandýr. hadis-i nebevisi ýþýðýnda izah da yayýnlamýþtýr. Daha sonra da kendi iki makalesini maalesef -Atýf Hocanýn verdiði cevabý tin hýncýný çýkarmak için onun aleyhinde ve mümi bir mübahesedeki (tartýþmadaki) maðlubiye- Olayý'nda (13 Nisan 1909) Sinop'a sürüldü. Oradan Sungurlu'ya sevk edildi. Burada bir süre Bir Müslüman þiar (simge) ve alamet-i araya koymadan- "Ýmana Tasallut" adýyla neþdafaa edemeyeceði bir surette jurnal vermeye etmeye çalýþýyor ve þu hükmü veriyordu: kaldýktan sonra kendisine "bir yanlýþlýk" olduðu küfür addolunan (sayýlan) bir þeyi zaruretsiz retmiþtir. (þikayete) kalkýþmak ne dinde hoþ görülür ne ifade edilerek serbest býrakýldý. Ýzmir'in iþgaline giymek ve takýnmak suretiyle gayr-i Müslimleri dinsizlikte. Süleyman Nazif, adý geçen yazýsýnda tehevvürle (Korkusuzlukla düþünmeden hareket ATIF HOCA'NIN ÝDAMA GÖTÜRÜ- ilk tepkiyi gösterenler arasýndaydý. Kurduðu (müslüman olmayanlarý) taklit etmesi ve kendini onlara benzetmesi þer'an (dinen) memnûdur "Ýslâm Teal-i Cemiyeti" vasýtasýyla Anadolu'nun etmek) ve hakaretvari davranmýþ ve selef ulemasýna (Ýslam'ýn ilk dönem alimleri) aðýr itham- 4 Þubat 1926 Perþembe sabahý. Görevli LÜÞ ANI toparlanmasýna yardýmcý oldu. Ýrþatlarýyla Anadolu'nun yüreðini diri tutmaya çalýþtý. Bütün Hoca bu görüþünde yalnýz da deðildi. Ýþte larda bulunmuþtu. Ýþte bazý misaller: "Fetva ki- Muhammed Atýf diye baðýrdý. Hoca aðýr (yasaktýr.) bunlarý yaparken de kendi vatan ve milletine Bediüzzaman'dan bir misal: "Sonra o zalim, taplarý Ýslam'a ayak baðý olacak satýrlarla dopdoludur." "Ben bile bugün usulden hüküm çýkar- Kýlýç Ali'nin öfkesi ise bitmemiþti. adýmlarla, dualar mýrýldanarak sehpaya yürüdü. hizmet etmek dýþýnda bir amaç taþýmýyordu. Ýþte dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar böyle bir dönemde, Atýf Hoca, Batý özentisini dediler: "Sen, yirmi senedir bir tek defa takkemaya ilmim yeterli olsa, bin iki yüz senelik 10 SENELÝK SÜRGÜN CEZASI ÝSTE- NÝYORDU 2 Þubat 1926 günü, mahkemede müdde-i umumi (savcý) Necip Ali(Küçüka) bey tarafýndan okunan iddianamede tek idam isteði, Babaeski müftüsü Ali Rýza efendi hakkýndaydý. Atýf efendi ise, 10 senelik sürgün (kürek) cezasý istenen mazlumlar arasýndaydý. Mahkeme son müdafaalarý dinlemek ve hükmünü vermek üzere ertesi güne tehir olundu (ertelendi). 'SARIKLILAR GELSÝN' DÝYE ANONS EDÝLDÝ Ertesi sabahýn (3 Þubat 1926) ilk ýþýklarýyla mazlumlar topluca Ýstiklâl Mahkemesi'ne götürüldüler. Jandarma topluluktan öncelikle Babaeski Müftüsü Ali Rýza ve Atýf Efendileri mahkemeye aldý. Jandarma ikinci defa kapýyý açtýðýnda "sarýklýlar gelsin" dedi. Ali Haydar Efendi baþta olmak üzere eski tabirle ilmiyeden ne kadar zevat varsa içeriye girdiler. 10 dakika sonra sarýklýlar geri döndü fakat dönemeyen iki kiþi vardý: Atýf Hoca ve Ali Rýza Efendi. Ardýndan da karar açýklandý: "(...) Frenk Mukallitliði ve Þapka adýndaki kitabý yazdýðý ve muhtelif bölgelere göndererek halký isyana teþvik ettiðinden dolayý 7/12/1341(M.1925)tevkif edilen Fatih Dersiamlarýndan Hoca Atýf (..) ve diðer arkadaþlarý haklarýnda yapýlan muhakemeleri neticesinde: Ýskilipli Atýf ve Babaeski eski Müftüsü Ali Rýza Efendilerin salben (asýlarak) idamlarýna... karar verildi." Kararýn açýklandýðý an, Hoca'nýn aðzýndan çýkanlarý, o günün tanýklarýndan Tahiru'l-Mevlevi aktarýyor: "Zalim ve katillerle elbette mahþer gününde hesaplaþacaðýz." Posta müvezzii Ýskilipli Atýf Hoca'nýn evine hapishane müdürünün aðzýyla yazýlan þöyle bir telgraf teslim ediyordu: "Hoca Atýf vefat etmiþtir. Cevaben bildirilir." 'HASIR ÞAPKALI ZAT BAÐIRIYOR- DU' Muhakemeyi takip eden yazar Þevket Süreyya Aydemir tanýklýðýný þöyle anlatýyor: "Hükümlüler arasýnda sarýklý bir müderris göze çarpýyordu. Müderrisin baþýnda fes ve sarýk vardý. Cübbesi ve kýyafeti temizdi. Suçu, o sýralar yayýnlanan þapka kanununa muhalefet etmekti. Fakat bu suç, bir takým ithamlarla da karýþýnca mahkemeden en aðýr hükmü yemiþti. Artýk son saatlerini yaþýyordu. Hocanýn yüzü sakindi. Metanetini muhafaza ediyordu. Yalnýz dudaklarý kýmýldýyor ve galiba bir dua okuyordu. Fakat eskiden kalpaklý ve þimdi hasýr þapkalý zat, bu hükümle de kanmamýþ gibiydi. Baðýrýyor, çaðýrýyordu. Acaba Hoca'yý bir tekmeyle merdivenlerden aþaðýya yuvarlayacak mý diye bekledim. Fakat olmadý. Müderris, bu sözler üzerine kendisine deðilmiþ gibi bekledi. Sonra saðanak geçince yürüdü. Muhafýzlarýn arasýnda merdivenlerden indi. Önümüzden geçerken gene dudaklarý kýmýldýyordu." "SAKIN AÐLAMAYIN" Ve 4 Þubat 1926 Perþembe... Sabahýn ilk saatleri... Eski meclis binasý yakýnlarýndaki Karaoðlan Çarþýsý... Metin bir þekilde, dilinde dualarla idam sehpasýna gelen Atýf efendi, kelime-i þehadetle, bu dünya defterinin kapýsýný kapýyor ve "yevme tüble's serair" (bütün sýrlarýn açýða çýkacaðý gün) olarak Kur'an'da bildirilen dar-ý ahiretin özel bir bekleme salonu olan þehadet kapýsýný çalýyordu. O gece, rüyasýna girdiði hanýmýna "Ben artýk gidiyorum. Sakýn aðlamayýn. Yalnýz bana yedi Yasin okuyun" diyordu... Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza hoca idama götürülürken. HUKUK KATLÝAMI YAPILDI Hiç þüphesiz Atýf Hocanýn yargýlama süreci skandallar zinciriyle doluydu.ýlk skandal, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn Þapka Kanunu'nun çýkmasýndan 1,5 yýl kadar önce bastýrdýðý kitapçýktan yargýlanýp idama mahkûm edilmiþ olmasýydý. Ýkinci skandal ise bir gün önce Savcý Necip Ali'nin 3-15 yýl aðýr hapis cezasý istediði Ýskilipli Atýf Hoca'yý, mahkeme baþkanýnýn, son anda idama mahkûm etmiþ olmasýydý. Böylece hem bir kanunun geçmiþe doðru iþletilmesi gibi temel bir hukuk kuralýnýn ihlali, hem de savcýnýn talebinden derece deðil, mahiyet itibarýyla "farklý" bir ceza verierek hukuk da katledilmiþti. RÜYADA PEYGAMBERÝMÝZDEN DA- VET ALINCA MÜDAFASINI YIRTARAK ÇÖPE ATTI Necip Fazýl Kýsakürek "Son Devrin Din Mazlumlarý" adlý eserinde özetle þunlarý yazmýþtý: Mahkeme Reisi maznunlara hitap etti: Yarýn müdafalarýnýzý hazýrlayýnýz! Maznunlar, mýhlý hapishaneyi boyladýlar. Yatsý namazýndan sonra Atýf Hoca yataðýna oturdu ve müdafaasýný yazmaya baþladý. Bir aralýk, günlerdir uykusuz, sabahlara kadar namaz ve niyazla vakit geçiren Atýf Hoca hafifçe daldý. Giyimli olduðu halde, baþý taþ duvarda, ellerinde yarým kalmýþ müdafaasý, gözleri yumulu, kendinden geçti. Arkadaþý Tahir-ül-Mevlevî bu manzaraya bakarak mýrýldandý: Zavallý âlim ve fazýl, büyük bir adam! Bu muydu ilim ve faziletinin mükâfatý? Atýf Hoca'nýn uykusu uzun sürmüyor.. Yüzünde derin ve ince bir tebessüm.. Ne o hocam çabuk uyanýverdin? Atýf Hoca sakin: Uykudan murad hasýl oldu! Yani?... Yani beklediðim rüyayý gördüm. Atýf hoca doðrulmuþ ve müdafasýný karaladýðý kaðýtlarý elinde büzmüþtür: Kainatýn fahrini gördüm. Bana 'yanýma gelmek dururken ne diye müdafaa karalamakla uðruþayorsun' dedi. Ne diyorsun? Beni idam edecekler Allah'ýn sevgilisine kavuþacaðým.. Rüyanýn sadýk olduðuna hiç þüphem yok." KILIÇ ALÝ'NÝN ÖFKESÝ ASMAKLA DÝNMEDÝ Son anlarýnda kurbanýnýn yanýnda bulunmayý adet edinmiþ bulunan Ýstiklal Mahkemesi üyesi Kýlýç Ali'nin ilk iþi, Atýf Hoca'nýn idamýnýn hemen ardýndan sarýðýný çýkarttýrmak olmuþtu. Bununla da yetinmeyen Klýç Ali, son nefesini veren Ýslam alimine daraðacýndayken elindeki þapkayý giydirmiþti. Hafýz Cevdet Soydanses ve Dr. Rýza Nur bu durumu þöyle anlatýyor: "Ýskilipli Hocanýn asýlmasýnda tam boynuna ilmek geçirilirken, Kýlýç Ali de sarýðý alýp baþýna bir þapka geçirmiþ....ve küfürler etmiþ. Zavallý bu þekilde saatlerce teþhir edilmiþ." 'GÖRDÜÐÜM MANZARA BENÝ MIH- LADI' ATIF Hoca'yý idam sehpasýnda görenlerden biri de, yakýn arkadaþý Tahir ül Mevlevi'dir. Tahir bey, sabah namazý sonrasý eski Meclis binasýnýn önüne gelince, gördüðü manzarayý þöyle anlatýr: "Birdenbire gözüme iliþen manzara, beni olduðum yere mýhladý. Evet, eski Meclis önündeki meydanýn ortasýna iki tane sehpa dikilmiþ, onlarýn arasýna da iki vücut çekilmiþti (Atýf Hoca ve Ali Rýza efendi).elimde olmadan gözlerimden yaþlar akarken dudaklarýmdan da meþhur bir mersiyenin matlaý (taziye konulu kaside beyti) olan:'uluvvün fi'l hayati ve fi'l memat / Le-hakkun ente ikdü'l mucizat' (Sen hayatta da, ölümünde de yücesin. Gerçekten sen mucizelerden birisin) beyti döküldü." Haber 7

8 8 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Oto Tamirciler Odasý Genel Kurulu 8 Þubat ta O Mustafa Demirer to Tamirciler Odasý Genel Kurulu 8 Þubat 2014 Cumartzesi günü saat da Gülüm Düðün Salonu nda gerçekleþtirilecek. Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun ile yönetimkurulu adaylarý gazetemizi ziyaretlerin- de Hakimiyet in 24. yaþýný kutlayýp nice yýllar temennisinde bulundular. Ziyarette Necmettin Uzun un yaný sýra Güray Baykara, Satýlmkýþ Önder, Nurettin Yapar, Mehmet Murat Ýlter, Nazif Babaoðlu, Adem Bulanýk ve Mustafa Hayran hazýr bu- lundu. Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun ve beraberindekiler Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ile hastane yatýrýmlarýný inceledi. Kafkas, Ýzmir de yatýrýmlarý inceledi S Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun ve beraberindekiler Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Orman köylüsüne 43 milyon kaynak aktarýldý A masya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, geçen yýl orman köylüsüne 43 milyon 166 bin lira kaynak aktarýldýðýný belirtti. Amasya Orman Bölge nün (OBM) baðlý birimlerle birlikte Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum u kapsayan sorumluluk sahasýnda ormancýlýk faaliyetleri açýsýndan baþarýlý bir yýl geçirdiklerini belirten Yaþar Sarý düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda 764 bin 201 metreküp endüstriyel odun ve 466 bin 309 ster yakacak odun üretilmiþ olup bunun sonucuna üretim, silvikültür faaliyetlerini gerçekleþtiren orman köylüsüne 43 milyon 166 bin lira kaynak aktarýlmýþtýr yýlýn- da 1 milyon 200 bin metreküp dikili damga programa alýnmýþ olup orman köylüsüne 51 milyon 900 bin kaynak aktarýlmasý hedeflenmektedir diye konuþtu. Bölge müdürlüðünün geçen yýl yaptýðý çalýþmalarý anlatan Sarý, Ormancýlýk faaliyetleri ve yangýnla mücadele amacýyla yapýlan yol çalýþmalarýnda yeni yol, üst yapý, büyük onarým ve sanat yapýlarý hedeflenen programlar çerçevesinde tamamlanmýþtýr þeklinde konuþtu. Toplantýya bölge müdür yardýmcýlarý Nadir Dursun, Salim Sýðýrcý, Hayati Özgür, Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mustafa Tuncer, Amasya Orman Ýþletme Müdürü Mustafa Kotil ve diðer yetkililer de katýldý.(ýha) Ý skilip Halk Eðitim Merkezi ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk iþbirliði ile açýlan kurslara bir yenisi daha eklendi. Yukarýörenseki köyünde Ceviz Yetiþtiriciliði kursu açýldý. 52 çiftçinin katýlacaðý kursta ceviz yetiþtiriciliði ile ilgili budama, aþýlama, zirai mücadele, toprak iþlemesi gibi konularda bilgiler verilecek ve kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere Halk Eðitim Merkezi tarafýndan belge verilecek. Kursun açýlýþýnda konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ali Sülük, Ýskilip te ve özellikle Yukarýörenseki köyü Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Binali Yýldýrým ile Çiðli de hastane inþaatýný inceledi. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, yerel seçimler öncesi açýlýþý yapýlacak saðlýk yatýrýmlarýný incelemeye devam ediyor. Hatice Nur için hava ambulansý havalandý Ç Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, geçen yýl orman köylüsüne 43 milyon 166 bin lira kaynak aktarýldýðýný belirtti. Sarý, Bölge müdürlüðünün geçen yýl yaptýðý çalýþmalarý anlattý. Ýskilip te ceviz yetiþtiriciliði kursu Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ordu merkez ilçeleri ve Samsun'un Terme ve Çarþamba saðlýk yatýrýmlarýný deðerlendirdikten sonra Ýzmir'e geçti. Çorum eski Valisi Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ile birlikte yakýnda açýlýþý yapýlacak olan Gaziemir Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Yardýmcýsý Kafkas, daha sonra AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Binali Yýldýrým'la Çiðli'de yapýmý süren devlet hastanesi inþaatýnda incelemelerde bulundu. gibi arazisi az olan köylerde birim alandan elde edilecek gelirin artýrýlmasý gerektiðini, bunun için de ceviz ve diðer meyveler ile baðcýlýðýn geliþtirilmesinin oldukça önemli olduðunu, çiftçilerimizden gelen talepler doðrultusunda böyle kurslarý ve eði- Yukarýörenseki köyünde Ceviz Yetiþtiriciliði kursu açýldý. timleri vermeye devam edeceklerini söyledi. Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Fidan da, çiftçilerden gelen kurs taleplerinden son derece memnun olduklarýný, diðer köylerden gelecek kurs taleplerini de deðerlendireceklerini belirterek, kursun açýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ne ve köy muhtarlýðýna teþekkür etti. 5 hafta sürecek olan kurs, 8 Mart tarihinde sona erecek. orum da aðýr bronþit ve kalp rahatsýzlýðý bulunan 5.5 aylýk Hatice Nur bebek için hava ambulanslarý seferber oldu. Çorum da rahatsýzlanmasý üzerine bir hastaneye götürülen Hatice Nur Özden isimli çocuðun yapýlan muayenesinde daha donanýmlý bir hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, Hatice Nur un sevki için çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþmalar sonunda küçük çocuk için Ýzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yer bulundu. Yapýlan görüþmeler sonunda hastanýn naklinin Afyon dan yapýlmasýna karar verildi. Bunun üzerine Çorum Ýl Saðlýk ekipleri, Ankara, Afyonkarahisar, ve Ýzmir 112 Acil Servisleri ile iletiþime geçti. Ankara ile irtibata geçen Çorum 112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, Ankara dan, Afyonkarahisar Ýl Saðlýk yetkilileri ise Ýzmir den hava ambulansý talebinde bulundular. Çorum 112 Acil Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli koordinesinde ilk olarak Ankara dan kalkan hava ambulansý TSO Fuar kompleksinin bulunduðu alana iniþ yaptý. Minik Hatice Nur u alan hava am- bulansý Afyonkarahisar a havalandý. Afyonkarahisar a iniþ yapan hava ambulansýndaki Hatice Nur burada saðlýk görevlilerinin nezaretinde hemen alanda bekleyen diðer hava ambulansýna sevk edil- di. Nakil sýrasýnda polis ekipleri bölgede geniþ güvenlik önlemi alýrken, her ihtimale karþý bir ambulansta alanda hazýr bekletildi.(ýha) Çorum da aðýr bronþit ve kalp rahatsýzlýðý bulunan 5.5 aylýk Hatice Nur bebek için hava ambulanslarý seferber oldu. Nakil sýrasýnda polis ekipleri bölgede geniþ güvenlik önlemi aldý.

9 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT Projelerimiz kopyala yapýþtýr olmayacak C Emre Kut umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Gençlik Kollarý Baþkaný Velican Çalýkuþu da hazýr bulundu. 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerde halkýn hoþnut olmadýðý belediye baþkanlýðýný alma arzusunda olduðunu belirten CHP Belediye Baþkaný Adayý Kenan Nuhut; "Demokrasiyi sandýða mahkum edemeyiz. Biz her zaman demokrasiden ve hukuk devletinden yanayýz. Ýnsana insan olarak davranacaðýz. Çorum'un gelecek 100 yýlýný planlýyoruz. Her türlü hizmeti bizden alabileceksiniz. Çaðdaþ bir Çorum olacak. Belediye Baþkaný seçildiðimizde arasta sorununu çözeceðiz. Arasta'yý yýkmayacaðýz. Gerekirse restore edeceðiz. Ýnsan odaklý belediyecilik yapacaðýz." Dedi. Ýmar düzenlemeleri ve belediyeye verilen vergilerin eþit olarak yansýmadýðýný belirten Nurettin Aksoy; "Belediye ile sosyal olarak aramýz pek yok. Yeni gelecek baþkanýn adil ve eþit davranmasý en büyük arzumuz. Belediye baþkanýnýn deðiþmesi konusunda elimizden gelen desteði saðlayacaðýz. " diye konuþtu. CHP Belediye Baþkan Adayý Nuhut, daha sonra CHP Kadýn ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek tanýþma toplantýsý düzenledi. Programda CHP Ýl Kadýn Kolarý Baþkaný Melda Özüdoðru ile Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn birer açýlýþ konuþmasý yaparak, Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'a baþarý dileklerinde bulundular. 14 mahalleye hizmet götüreceðiz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, teþkilat yöneticileri ile birlikte Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'u ziyaret etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, daha önce verdiði sözü tutuðunu belirterek, "Çorum'un 14 mahallesine eþit hizmet götüreceðiz. Kapýmýz herkese açýk olacak. Çorum halkýna 7'den 70'e hizmet vereceðiz. Birileri gibi trilyonluk borçlarla gelip, trilyonluk biri olmayacaðýz. Baþkanýmýzýn yolu yolumuzdur." Dedi. Ayrýmcýlýða son vereceðiz Kenan Nuhut un ikinci ziyaret duraðý CHP Kadýn Kültür Merkezi oldu. Kenan Nuhut, Çorum için önemli projeleri olduðunu belirtti. CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, AK Partili Belediye Baþkan ve milletvekillerinin sýrtlarýný Baþbakan'a dayadýklarýný, kendisinin ise halktan güç aldýðýný söyledi. Nuhut, "Bazýlarý rehavete kapýlmýþ. Onlar rehavete kapýlmasýnlar diye iþte CHP'nin adayý burada. O gün geldiðinde belediye koltuðu benim deðil, sizin olacak. Ýnsanlarýn inançlarýndan dolayý yapýlan ayrýmcýlýða son vereceðiz. Çok büyük projelerle yola çýkýyoruz. Ýnternet sitelerinin yaptýðý gibi kopyala yapýþtýr yapar gibi projelerimiz olmayacak. Önümüzde çetin bir süreç var. Ülke hem ekonomik hem de kültürel açýdan kaos içinde.. Türkiye'de siyaset Çorum özlem duyduðu huzura kavuþacak S eçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerini sürdüren CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Adnan Türkoðlu ile görüþtü. Dün sabah saatlerinde Türkoðlu Apart'a giden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Adnan Türkoðlu ile bir araya geldi. Kenan Nuhut'un gerçekleþtirdiði ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Türkoðlu, eski ayný parti kökenli iki hemþerinin bir araya gelmesinden dolayý çok mutlu olduðunu ifade etti. Belediye nin paralarýný parklar çaldý Nuhut'un Belediye Baþkan Adaylýðýný tebrik eden Türkoðlu, Çorum'da eskisi gibi mutlu ve rahat bir yaþamýn olmadýðýný, herkeste ülkenin ve þehrin gidiþatýndan dolayý huzursuzluk olduðunu belirtti. Çorumlular ýn mutlu ve huzurlu bir kentte yaþamak istediklerini dile getiren Türkoðlu, Kenan Nuhut isminin Çorum'un özlem duyduðu huzur ve mutluluða kavuþturacaðýna inanýyoruz. Eskiden siyasette kalite vardý. Ben böyle seviyesizce yönetilen bir ülke görmek istemiyorum. Huzur, barýþ ve mutluluk içinde yaþacaðýmýz bir ülkeyi arzu ediyoruz. Ben siyasi hayatým boyunca hakkaniyet aradým. DP kongresine Çorum damgasý D emokrat Parti (DP) 11. Olaðan Büyük Kongresi geçtiðimiz Pazar günü Ankara Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu nda binlerce partili ve delegelerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Kongreye Çorum Ýl Teþkilatý olarak 9 delege ile katýlým saðlandý. Büyük Kongre Divan Baþkanlýðýna eski Ulaþtýrma Bakaný Yaþar Topcu seçilirken Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç Divan üyeliðine, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu Genel Ýdare Kurulu (GÝK) üyeliðine ve eski Çorum Ýl Baþkaný Av. Mustafa Güral Koldaþ da Yüksek Haysiyet Divaný na seçildi. DP Genel Baþkaný Gültekin Uysal ýn kongrede yaptýðý konuþmalarýn Türkiye'de gündem oluþturduðunu kaydeden Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç, Uysal ýn konuþmasýnda AK Parti hükümetini sert sözlerle eleþtirdiðini belirtti. Genel Baþkan Uysal, 47 günde Türkiye, yurtdýþýndan polis ve savcý ithal edecek duruma gelmiþtir. Demokrat Parti, miting meydanlarýnda deðil, daraðacýnýn altýnda kefen giyenlerin partisidir. Tek bir sorunun cevabýný vermek yerine; hukuk dört bir koldan kuþatma altýna alýndý. Bunca paniðe, baskýya, zorbalýða gerek yok. Bunca yalana riyaya yer yok. Sorular açýk ve basit.. Cevaplar da açýk ve basit olmalý. Haram lokma yediniz mi, yemediniz mi? Türkiye nin demokratlara ihtiyacý var Özgürlüklerin kýsýtlandýðý, hukukun askýya alýndýðý hesap vermekten kaçan, keyfî ve zorba bir iktidara karþý hep beraber mücadele vermek zorundayýz. Bu büyük davanýn sevdalýlarýný bir arada görmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Türkiye'nin bize ihtiyacý var, demokratlara ihtiyacý var, Demokrat Parti ye ihtiyacý var. Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye idealine ihtiyacý var. Milletimizin sesini duyuracaðý, güveneceði, kendi içinden çýkan bu umut iþte sizlersiniz, iþte hürriyetçi demokratlar. Türk insanýnýn zincirlerini kýrýp, kendi kendisine yönetmenin önüne açan, Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir sözünün bir arzunun ötesine geçip ete kemiðe bürünüp, milletin zaferidir. Derinlerden gelen dalganýn adýdýr. Anadolu'nun yetiþtirdiði evlatlarýnýn zaferidir Demokrat Parti. Demokrat Parti, Türkiye'de fýrsat eþitliðinin adýdýr. Demokrat Parti, binlerce yýllýk köklü bir tarihi, binlerce yýllýk medeniyet yürüyüþünün sahibidir. Bu nedenle tam da bugünlerde milletimiz DP ye çok daha fazla bir özlem duyuyor. Milletimiz geçmiþte olduðundan daha fazla önem arzediyor. diyerek coþkulu ve gündemi belirler bir konuþma yaptý. Demokrat Parti ülkenin kurtuluþu için umut Demokrat Parti nin kongreden güçlenerek çýktýðýný vurgulayan Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç da, DP nin ülkenin kurtuluþu adýna bir umut olacaðý kesindir. Yenilenen ve güçlenen yeni GÝK, MKYK ve Haysiyet Divaný ile bir çok eski bakan ve milletvekili ve de bürokrat, Türkiye nin geleceði olan DP çatýsý altýnda yer alarak geleceðe umut olmuþlardýr. dedi. Necati Özþahin DP Merkez Ýlçe Baþkaný D Mustafa Demirer emokrat Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý na Necati Özþahin atandý. Edinilen bilgiye göre, DP Merkez Ýlçe Baþkaný Recep Yalman dan boþalan göreve ayný zamanda Konya Sofrasý nýn sahibi olan Necati Özþahin atandý. ÇESÝAD Çorum u yalnýz býrakmadý Ç CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Adnan Türkoðlu ile görüþtü. Þu an da Çorum'un 700 bin TL'lik mastýr planýna ihtiyacý var. Oysa bugün bakýyorsunuz belediyenin paralarýný parklar çaldý. Çýktýðýnýz bu yolda size baþarýlar diliyorum. Bizleri özlediðimiz Çorum'a sizin kavuþturmanýzý temenni ediyorum. dedi. Yapmýþ olduðu ziyaret nedeniyle kendisini kabul eden Adnan Türkoðlu'na müteþekkir olduðunu dile getiren Kenan Nuhut, Belediye Baþkaný nýn yanlýþ þehir politikalarý ürettiðini, oysa Çorum'un bir marka kent olabilmesi için büyük imkânlara sahip olduðunu ve kendisinin Çorum'un özlem duyduðu hizmetlerle buluþturacaðýný dile getirdi. Burada gerçekleþtirilen ziyaretin ardýndan Çorumspor eski amigolarýndan Mehmet Ali Altunkaya'nýn cenaze törenine katýlan Nuhut, Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýna katýldý. Müftü Aþýk ý ziyaret etti C HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý makamýnda ziyaret etti. Atlas ve Nuhut la bir süre sohbet eden Müftü Aþýk, nezaket Demokrat Parti (DP) 11. Olaðan Büyük Kongresi geçtiðimiz Pazar günü Ankara Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu nda binlerce partili ve delegelerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, seçim çalýþmalarýnda CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut a baþarýlar diledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý makamýnda ziyaret etti. orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Türkiye nin turizm alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý olan EMÝTT te Çorum standýný yalnýz býrakmadý. 28 Ocak - 2 Þubat tarihlerinde gerçekleþtirilen fuarda Çorum standýna ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Lapacý, ÇESÝAD Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Gürsoy, Murat Baþer, Akif Güneþ, Cafer Özsoy ve Dernek Sekreteri Büþra Yaþar ile çok sayýda ziyaretçi katýldý. Çorum un kültür ve turizm deðerlerinin tanýtýlmasý amacýyla Ýl Kültür ve Turizm organizasyonunda fuar alanýndaki kurulan stantta, Çorum un önemli kültürel miras unsurlarý büyük ilgi gördü. Stantta Ýl Kültür ve Turizm nce yeni yaptýrýlan broþürler, tanýtým filmleri ve di- ðer tanýtým materyalleri ile Çorum daki turizm iþletmelerine ait tanýtým broþürleri daðýtýldý, leblebi makinesinde leblebi kavrulup misafirlere ikram edildi. Açýlýþ kahvaltý can ve Hacýhamza Belediye Baþkaný Hayati Bahçevan aðýrladýlar. Heyet, kahvaltýnýn ardýndan EMITT Fuarý açýlýþýna geçtiler. öncesi EMITT Fuarý nýn açýlýþýndan önce ÇESÝAD yönetimi, Küçükçekmece Sosyal Tesisleri nde düzenlenen kahvaltýda Çorum Valisi Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Er- Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) EMITT te Çorum u yalnýz býrakmadý. Heyet, kahvaltýnýn ardýndan EMITT Fuarý açýlýþýna geçtiler.

10 10 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Meclis te konuþan Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan: Sözleþmede yeraltý otoparký yok Recep Mebet Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kültür Sitesi yerinin Çorum Belediyesi ne devrinde yapýlan sözleþmede yeraltý otoparký yapýmý gibi bir maddenin bulunmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak dün Ýl Genel Meclisi üyelerine açýklamalarda bulunan Ömer Arslan, devir sürecini anlatarak yöneltilen sorulara cevap verdi. ARSLAN DEVÝR SÜRECÝNÝ ANLATTI Encümen kararý doðrultusunda yapýlan sözleþmede Özel Ýdare nin haklarýnýn sonuna kadar gözetildiðini vurgulayan Arslan, yapýlan devirle birlikte Çorum a yeni bir park alaný Çorum da anaokulu ve spor salonu ihtiyacý var Recep Mebet Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Þubat Ayý Toplantýlarý sürüyor. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen dünki toplantýda yazýlý ve sözlü araþtýrma önergeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. ANAOKULU ve SPOR SALONU ÝHTÝYACI VAR CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým, Çorum da müstakil anaokulu ve spor salonlarýna ihtiyaç kazandýrýldýðýný kaydetti. Meclis üyelerinin eleþtirilerine de yanýtlayan Arslan, þöyle konuþtu: Kültür Sitesi nin devrinin ardýndan 14 ay gibi bir süre geçti. Yaþanan süreci özet olarak bilgilerinize sunmak istiyorum. Ç o r u m d a baþlatýlan yeþil alan çalýþmalarý ve kent meydaný projesi dahilinde çeþitli adýmlar atýldý. Kültür Sitesi nin devri konusu da bu çalýþmalar çerçevesinde gündeme geldi. Valilik önündeki alan ve çevredeki binalarý da içine alan Kent Meydaný projesi, Kültür Sitesi nin devrinde bir hüküm olarak yer aldý. Söz konusu hükme göre Belediye ile yapýlan Pehrül Soysal olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda gündem dýþý söz alan Hasan Yýldýrým, eðitim yatýrýmlarý planýný eleþtirdi Temel Eðitim Yeni Bina Ýhtiyaç Listesi nin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan Meclis te sunularak kabul edildiðini hatýrlatan Yýldýrým, Keþke bu raporda anaokulu ve spor salonlarýna da yer verilseydi dedi. S U L A M A TESÝSLERÝ DSÝ YE DEVREDÝLECEK Alaca Seyitnizam ve Ýbrahim Köyleri ile Mecitözü Söðütyolu ve takas dahilinde Ýl Genel Meclisi binasý arkasýndaki bazý taþýnmazlarýn da kamulaþtýrýlarak Özel Ýdare ye devri kararlaþtýrýldý. TARTIÞMALAR ÖZEL ÝDARE YE ZARAR VERÝR Kültür Sitesi nin devri hususunda Belediye ile yapýlan ilk yazýþmalarda park ve Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kültür Sitesi nin devir sürecini anlattý. otopark konusu yer alýyor. Yaptýðýmýz cevabi yazýþmalarda da bu ifadeler aynen tekrarlanýyor. Yani ilk yazýþmalarda yeraltý otoparký gibi bir ifade yok. Ancak Belediye Meclisi nin aldýðý imar deðiþikliði kararýnda yeraltý otoparký ifadesi geçiyor. Ýl Genel Meclisi nin 7 Temmuz 2011 tarihli toplantýsýnda alýnan takas kararýnda da Belediye Meclisi nin aldýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Þubat Ayý Toplantýlarý sürüyor. Hasan Yýldýrým Ortaköy Kýzýlhamza Köyleri nde bulunan göletlerin açýk kanal sulama tesislerinin ekonomik ömrünü tamamladýðý bildirildi. Ýl Genel Meclisi nde gündeme gelen sulama tesislerinin yerine yaðmurlama sulama tesisi yapýlmasý teklif edildi. Ayrýca söz konusu tesislerin Ýl Özel Ýdaresi envanterinden düþülerek Devlet Su Ýþleri Genel envanterine alýnmasý konusu görüþüldü. Yapýlan görüþmelerin ardýndan konu deðerlendirilmek üzere oy birliðiyle Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale karara atýfta bulunularak yeraltý otoparký ifadesine yer veriliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen inceleme ve hazýrlanan rapor sonucunda yapýlan oylama ile devir konusunda yetki Ýl Encümeni ne verildi. Encümen de yapýlan görüþmeler ýþýðýnda hazýrlanan sözleþmede Belediye den takasla alýnacak mülklere ve devirden doðacak zararlarýn tazminine kadar bazý hususlara yer verildi. Belediye ve Ýl Genel Meclisi kararlarýna atfen hazýrlanan sözleþmede Kültür Sitesi nin yerine park ve yeraltý otoparký yapýlmasý ifadesi bulunmuyor. Zira kamuoyunun talebi Meclis in iradesi doðrultusunda Çorum a yeni bir yeþil alan kazandýrýlmasý konusunda tecelli etti. Süreç bu þekilde iþledi. Özet olarak sunduðum bu hususta hukuki mütealada bulunmak isteyenler olabilir ancak maksat þehre yeni bir yeþil alan kazandýrmak olduðundan bu maksat hasýl olmuþtur. Konuyla ilgili tartýþmalarýn Özel Ýdare nin prestijine zarar vereceði düþüncesindeyim. edildi. ÖZEL ÝDARE ARAÇLARI KÝRAYA VERÝLECEK Özel Ýdare araç parkurunda yer alan makine ve ekipmanlar, program uygulamalarý dýþýnda köy tüzel kiþileri, kamu kurum ve kuruluþlarý ile þahýslara kiraya verilebilecek. Geçmiþ yýllarda da yapýlan uygulama hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal, Özel Ýdare araçlarýnýn akaryakýtlarý karþýlanmasý durumunda kiralanabildiðini hatýrlattý yýlý iþ makinesi kiralama bedelleri ile ilgili rapor, okunmasýnýn ardýndan oylanarak kabul edildi. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat te gerçekleþecek oturumla devam edecek. Arslan, Kültür Sitesi yerinin Belediye ye devrinde yapýlan sözleþmede yeraltý otoparký yapýmý gibi bir maddenin bulunmadýðýný açýk- Recep Mebet Ýl Genel Meclisi ndeki CHP ve MHP li üyeler, Kültür Sitesi yerine yeraltý otoparký yapýlmamasý hususundaki eleþtirilerini dün de sürdürdüler. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ýn açýklamalarýna tepki gösteren muhalefet temsilcileri, yönelttikleri sorulara cevap aradýlar. U Y S A L : SÖZLEÞMEDE MECLÝS KARARI NEDEN YOK? CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, Kültür Sitesi yerinin devri sözleþmesinde Meclis kararýna neden yer verilmediðini sordu. Ýl Encümeni nin Meclis kararlarýný deðiþtirmeye yetkisi var mý? diye soran Hüseyin Uysal, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan dan açýklama beklediðini söyledi. Uysal ýn sorusunu cevaplayan Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi kararlarýnýn Encümen tarafýndan gözetildiðini ve yapýlan devir sözleþmesinde bu kararlara atýfta bulunulduðunu hatýrlattý. GÜNGÖR: MIZRAK ÇUVALA SIÐMAZ MHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Kültür Sitesi nin yerine yeraltý otoparký yapýlmamasýnýn halkýn aldatýlmasý anlamýna geldiðini Kültür Sitesi tartýþmasý sürüyor Muhalefetten açýklamaya tepki öne sürdü. Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisi ve Ýl Genel Meclisi nin aldýðý kararlara dikkat çeken Celal Güngör, Halkýn iradesi hiçe sayýldý dedi. Söz konusu alanda hayata geçen proje ile Çorum da otopark sýkýntýsýnýn da çözülmesinin hedeflendiðini anlatan Güngör, Encümen sözleþme konusunda Meclis i bilgilendirmeliydi. Keþke bu yapýlsaydý da aldatýlmasaydýk diye konuþtu. Yeraltý otoparkýný rafa kaldýran Belediye nin alternatif çözümü var mý? diye soran Güngör, Ýl Genel Meclisi nin bu konuda Özel Ýdare nin haklarýný savunamadýðýný iddia etti. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan a seslenen Güngör, Yapýlan sözleþme ve gelinen noktaya bakýldýðýnda vicdanen rahat mýsýnýz? diye sordu. Güngör, Mýzrak çuvala sýðmaz, mutlaka çýkar. Halkýn iradesi ile seçilen Meclis keþke aldatýlmasaydý. Çünkü halk bize otoparkýn akýbetini soruyor diye konuþtu. Eleþtirilere cevap veren Ömer Arslan ise kamuoyunun beklentileri ve Meclis kararlarý ýþýðýnda hareket ettiklerini söyledi. Karar metinlerinde bulunmamasýna raðmen Özel Ýdare nin kira kaybýnýn karþýlanmasý ve özel mülkiyet problemlerinin çözümü noktasýnda da sorumluluðu Belediye ye yansýtan maddeleri sözleþmeye taþýdýklarýný anlatan Arslan, Çorum kamuoyunun beklentilerine cevap veren bir adým attýklarýný kaydetti. D e v i r sözleþmesinde bulunmayan sanat galerisinin Celal Güngör Hüseyin Uysal Ahmet Pehlivan Mehmet Akkuþ Selahattin Kocabaþ de Belediye tarafýndan sayýldýðýný kaydetti. Ýl Genel Meclisi söz konusu yerde Yýldýrým, Biz Üyesi Ahmet Pehlivan, yapýldýðýný hatýrlatan Çorum rahat bir nefes Sözleþme hükümleri Arslan, Özel Ýdare ile alsýn diye Kültür ortada. Buna raðmen itiraz edenler hukuki yol- Çorum Belediyesi iþbirliðinde þehrimize nefes otopark yapýlmasý Sitesi nin yerini park ve larla haklarýný arayabilirler dedi. aldýracak bir çalýþmanýn amacýyla devrettik. hayata geçmesini Böylece Belediye ile Yapýlan icraatýn saðladýk diye konuþtu. YILDIRIM: ortaklaþa memleketimiz için hayýrlý bir karara þeklini eleþtirmek bizim görevimiz deðil diyen KAZIK YEDÝK imza attýk. Ancak alýnan Mehmet Akkuþ, CHP Ýl Genel karara raðmen otopark Meclis in karar alma Meclisi Üyesi Hasan yapýlmadý dedi. organý olduðunu yürütmenin Belediye nin Yýldýrým, Kültür ÝKTADAR Sitesi nin devri ÜYELERÝNDEN sorumluluðunda konusunu, Hem Meclis ELEÞTÝRÝLERE olduðunu savundu. hem de Çorum halký TEPKÝ Diðer bir AK kazýk yedi sözleriyle AK Parti Ýl Genel Partili Ýl Genel Meclisi yorumladý. Meclisi Üyeleri, Kültür Üyesi Selahattin Belediye tarafýndan devralýnan alana otoparký yapýlmamasýy- Sitesi nin yerine yeraltý Kocabaþ ise yapýlan açýklamalarýn tatmin yeraltý otoparký yapýlmamasýný eleþtiren sýralayan CHP ve la ilgili eleþtirilerini edici olduðunu vurgulayarak taraflara teþekkür Hasan Yýldýrým, Meclis MHP li üyelere tepki edip tartýþmaya son kararlarýnýn hiçe gösterdiler. noktayý koydu. Emeklilerin yüzde 28 i çalýþmaya devam ediyor Türkiye Sigorta Birliði (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, emeklilerimizin yüzde 28'i emekli olduktan sonra çalýþmaya devam ettiðini söyledi. Türkiye Sigorta Birliði (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, Türkiye'de 1998 yýlýnda yüzde 24 olan tasarruf oranýnýn, 2012 yýlýnda yüzde 12'ye kadar düþtüðünü belirterek, "Emeklilerimizin yüzde 28'i emekli olduktan sonra çalýþmaya devam ediyor, çünkü ülkemizde emeklilik dönemi için oldukça az tasarruf yapýlýyor" dedi.tsb açýklamasýna göre, TSB ve CFASociety of Istanbul iþbirliðiyle, finansýn geleceðini konuþmak ve emeklilik tasarruflarý konusunda yatýrýmcýlarýn davranýþsal eðilimlerini daha iyi anlamak amacýyla "Finansýn Geleceði: Emeklilik Tasarruflarý" konulu bir panel gerçekleþtirildi. Eredenk, pek çok insanýn tüketim yaptýktan sonra kalan parasýný tasarruf etmeye çalýþtýðýný ancak bu anlayýþý doðru bulmadýðýný aktararak, tasarruf etmek istenilen oranýn kazançtan çýkartýlarak, kalanýnýn tüketime harcandýðýnda emeklilik döneminde oldukça rahat edileceðini kaydet-

11 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT KANDER tiyatro kulübü kurdu Recep Mebet Karabýyýk tan kanser hastalarýna yardým çaðrýsý Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER) tiyatro kulübü kurdu. Dünya Kanser Günü nedeniyle dün dernek binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, Tiyatro Yönetmeni Elvan Çek le anlaþmaya vardýklarýný açýkladý. K A N D E R üyelerinin katýlýmýyla kurulacak olan kulübün ilk çalýþmalarýn ardýndan yakýnda oyunlarýný sergilemeye baþlayacaðýný belirten Hülya Karabýyýk, elde edilecek gelirle kanser hastalarýna yardým eli uzatacaklarýný söyledi. K A N D E R Yönetim Kurulu Üyeleri nin de hazýr bulunduðu toplantýda hastalýðý konusunda 15 ten 130 a çýktý. Bu Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tiyatro kulübü kurdu. kanser hastalarýnýn yaþadýðý drama da dikkat çeken Karabýyýk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: K A N S E R HASTALARINA YARDIM ÇAÐRISI Düzenlediðimiz faaliyetlerle kanser toplumsal ve bireysel bilinçlenmeyi artýrmaya, ayrýca ihtiyaç sahibi hastalara yardým eli uzatmaya çalýþýyoruz. Geride býraktýðýmýz 4 yýl içerisinde destek verdiðimiz kanser hastasý sayýsý süreçte gerçekleþtirdiðimiz z i y a r e t l e r d e karþýlaþtýðýmýz tablo bizleri çok üzdü ve üzmeye de devam ediyor. Zira kanser hastalarýnýn büyük bölümü imkansýzlýklar içerisinde hayat mücadelesi veriyor. Gördüðümüz tablo karþýsýnda, Allah kimseyi yoksul býrakmasýn, yoksulsa da kanser yapmasýn demekten kendimizi alamýyoruz. Çünkü bu hastalýk maddiyat olmadan daha büyük bir çileye dönüþüyor. Dünya Kanser Günü nedeniyle bir kez daha kamuoyuna çaðrýda bulunmak istiyoruz. Hayýrseverlerden kanser hastalarýna ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýna destek vermelerini bekliyoruz. Ayni ve nakdi yardýmlarla kanser hastalarýnýn elinden tutulmasýný arzu ediyoruz. Eti Sürücü Kursu nun yeni þubesi Fevzi Çakmak Caddesi numara 5/A-B de hizmete girecek. Eti Sürücü Kursu ndan Mimar Sinan a þube Þahin: Yeni þubemiz 7 Þubat ta açýlýyor Recep Mebet Özel Eti Sürücü Kursu nun Mimar Sinan Þubesi 7 Þubat 2014 Cuma günü saat da açýlacak. Her Zaman Bir Adým Önde sloganýyla faaliyet gösteren Eti Sürücü Kursu nun yeni þubesi, Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi numara 5/A-B de hizmete girecek. Açýlýþ hakkýnda bilgi veren Kader 19 Limited Þirketi yetkilisi Kadir Þahin, Þ i r k e t i m i z bünyesinde hizmet Özel Eti Sürücü Kursu, Mimar Sinan Mahallesi ne þube açýyor. bekliyoruz dedi. verecek olan yeni þubemizin açýlýþýna tüm Çorum halkýný Yangýnzededen tepki: Recep Mebet KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, Dünya Kanser Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Emlâk Vergisi artýþýna tepkiler devam ediyor Recep Mebet Emlâk Vergisi oranlarýnda yapýlan artýþa tepkiler sürüyor. Dün gazetemizi ziyaret eden Salim Kýlýçarslan isimli vatandaþ, Gülabibey Mahallesi Kapaklý Sokak ta bulunan arsasýna biçilen vergi miktarýnda yüzde 500 oranýnda bir artýþ tespit ettiðini söyledi. Arsanýn satýþ ve devir iþlemleri için gittiði Belediye de geçen yýl 8 bin 10 TL olarak belirlenen rayiç bedelin bu yýl ayný yer için 51 bin 215 TL olarak bildirildiðini belirten Salim Kýlýçarslan, 38 bin TL ye sattýðým arsa için 500 yerine 2 bin 250 TL harç ödemek zorunda kaldým dedi. E m l â k Vergisi ndeki fahiþ artýþ mülk sahiplerini mað- dur ediyor diyen Kýlýçarslan, yetkililere seslenerek çözüm istedi. Çorum da semtler arasýnda da bu noktada büyük farklýlýklar bulunduðunu öne süren K ý l ý ç a r s l a n, Buharaevler 5. Cadde den örnekler verdi. Konuyla ilgili o l a r a k Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Maliye Bakanlýðý ve Çorum Belediyesi ne þikâyet dilekçesi gönderen Kýlýçarslan, yaþadýðý problemi þu þekilde dile getirdi: Kanun gereðince arsa, arazi ve binalarýn rayiç deðerleri 5 yýlda bir yeniden tespit ediliyor. Bu tespit yapýlýrken; Gülabibey Mahallesi 2946 ada, 69 parselin Çorum Bu nasýl insanlýk? Çorum merkeze baðlý Tarhan Kozlusu Köyü nde geçtiðimiz Cumartesi akþamý çýkan yangýnda tarým aletlerinin bulunduðu bir garaj ile 750 balyanýn bulunduðu samanlýk kül oldu. Seydi Ahmet Tekmen e ait olan binada yaþanan yangýn, Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin gayretleriyle kontrol altýna alýndý. Yangýn sýrasýnda Çorum da olduðunu belirten Seydi Ahmet Tekmen, yaþanan olayda kasýt ve ihmal olduðu iddiasýnda bulundu. Komþu köylerden dahi izlenen yangýnýn itfaiyeye geç bildirildiðini savunan Tekmen, çevre sakinlerini duyarsýzlýkla suçladý. Yaþanan yangýn neticesinde 60 bin TL ye yakýn maddi zarara uðradýðýný anlatan Tekmen, tarým aletlerinin kullanýlamaz hale gelmesi nedeniyle 200 dönüm ekilebilir arazisinin de kaderine terk edildiðini söyledi. Afetler karþýsýnda duyarlýlýðýn önemine iþaret eden Tekmen, yetkililerden yardým beklediðini de sözlerine ekledi. Seydi Ahmet Tekmen Yangýnda tarým aletlerinin bulunduðu bir garaj ile samanlýk kül oldu. Kaymakcan dan ÝHL ye ziyaret Recep Mebet Salim Kýlýçarslan, Emlâk Vergisi oranlarýnda yapýlan artýþa tepki gösterdi. Belediyesi Emlak Vergi 500 deðer artýþý yapýlbilgilerini deðerlendirdeðerini 2013 yýlý için masýnýn ve buna göre menizi, halkýn bu konu8.500,00 TL olarak vergi alýnmasýnýn hukuk da devlete bakýþýný belirledi yýlýnda devleti ilkelerine uygun öðrenmenizi istiyorum. tapuya satýþ için gitolmadýðýný düþünüyososyal bir devlet hakký tiðimde ,00 TL rum. olmayan bir parayý alýr rayiç deðer çýkarýldý. mý? Alýrsa bunun adý ne Sonuç itibariyle Yani yüzde 500 deðer olur. Zati âlilerinize arz almadýðým bir paranýn artýþý yapýldý. Arsanýn derim. tapu harcýný ödüyorum. deðeri takribi bunun Bu konuda Çorum Tapu yarýsý. ne giden Dört yýlda yüzde vatandaþlarýn kamuoyu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan dün Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ni ziyaret etti. ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr ýn evsahipliðindeki ziyarete Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Söngüt, Hitit Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Ýsmail Eker, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Ertekin de katýldý. KYK Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan Çorum ÝHL yi ziyaret etti. Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden sýnýf arkadaþý olan Hüseyin Kýr la hasret gideren Recep Kaymakcan, Ýmam Hatip Liseleri nin eðitim-öðretimdeki yeri ve önemini vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Kýr ise misafirlerine ÝHL de gerçekleþtirilen eðitim faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.

12 12 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Problemlerin çözümünde pusula AK CHP Çorum Milletvekili Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Çalýkuþu, Çorum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Herþey memleket, gerisi teferruat C HP Çorum Milletvekili Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Çalýkuþu, Çorum Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçim sürecini dostluk ve kardeþlik içinde geçirerek tamamlamayý temenni ettiklerini belirterek, Sandýktan çýkan sonua herkes katlanacak. Herþey memleket, gerisi teferruat. dedi. Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un basýn hayatýnda 24. yýldönümünü yaþayan Çorum Hakimiyet Gazetemiz'in kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimle kutlarým. dedi. Kuruluþ yýldönümümüz münasebetiyle kutlama mesajý yayýmlayan Milletvekili Yýldýrým, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Çeyrek asra yaklaþan yaþamýnda önemli açýlým ve atýlýmlar ile Çorum basýnýnýn geliþmesinde büyük rol oynayan Haki- Murat Yýldýrým miyet Gazetemiz, þehirde birlik ve beraberlik eksenli kalkýnmanýn saðlanmasýnda da önemli bir lokomotif rolünü baþarýyla yürütmüþtür. Bu haliyle þeh- Eczacý Odasý kutladý orum Eczacý Ç Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Ko- Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý, gazetemizin 24. yýlýný kutladý. Hakimiyet in müstesna bir yeri var K Erol Taþkan amu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý, gazetemizin 24. yýlýný kutladý. Kamu Sen Baþkaný ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Hakimiyet ailesinden memnun olduklarýný, sendikal süreçte bir çok yanlýþýn düzeltilmesinde destek gördüklerini açýkladýðý ziyarette, "Hakimiyet, Çorum'un güçlü basýn yapýsý içerisinde müstesna bir yere sahip. Nice baþarýlý yýllar diliyoruz." dedi. Ziyarette hazýr bulunan Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Mehmet Gök, Türk Tarým Orman Sen Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, Türk Eðitim Sen Genel Sekreteri Talip Kazak ve Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Abdullah Güdek de, muhabirimiz Erol Taþkan'a hayýrlý olsun dileklerini ileterek, nice yýllar temennisini dile getirdiler. ca, gazetemizin 24. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Koca, Çorum Hakimiyet Gazetesi nin 24. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle sizleri kutlar, bugüne kadar emeði geçen tüm çalýþanlarýnýzý ve okurlarýnýzý tebrik ederim. Süleyman Koca nomik, kültürel ve sosyal hayatýna önemli katký saðlýyor. Örnek çalýþmalarla toplumun sorunlarýna ve çözüm yollarýna dikkat çekiyor. Þehre rehberlik ediyor. Manevi kiþilikleri, ilmi çalýþmalarý Çorumlu nun isitfadesine sunuyor. dedi. etti. Recep Mebet orum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan dün gazetemizi ziyaret Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in evsahipliðindeki ziyarete Halil Ýbrahim Doðan ýn küçük oðlu Alperen Doðan da katýldý. Gazetemizin 24. yaþýný kutlayan Doðan, Çorum Hakimiyet Gazetesi nin kuruluþ yýl dönümünü tebrik ediyorum dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Demirer ise Emniyet Müdürü Doðan a nezaketinden dolayý teþekkür etti. Demokrat, özgür, insan haklarýna saygýlý, hukukun üstünlüðüne inanan, bölgenin sorunlarýný önceliði yapan gazetemizin önümüzdeki dönemde yeni baþarýlara imza atacaðýna olan inancýmý ifade ediyor, tüm çalýþanlarýnýz ve ekibinizle birlikte sizlere baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini diliyorum. dedi. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, 24. yaþýmýzý kutladý. þahsýnda tüm gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini ilettiler. Durgun ve Þeker, Hakimiyet in Çorum basýnýnda lokomotif olduðunu belirterek, toplumsal faydayý esas alan, yapýcý, yön gösterici, memleketin sorunlarýný ve çözüm yollarýný öncelleyen yayýn politikasýna teþekkür ettiler. 24. YILIMIZI KUTLAYANLAR Anitta Otel Yönetimi: ski SGK Müdürü Ayhan Yürüyen, Çorum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Hakimiyet in yayýncýlýkta Çorum a rehber olduðunu belirten Yürüyen, Hakimiyet memleketin eko- Ç ülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, Çorum Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Hakimiyet e nice yýllar temennisinde bulunan Durgun ve Þeker, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in 24. yýlýný kutlayan Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýný tebrik ediyoruz. E Emniyet Müdürü nden nice yýllar temennisi G G Hakimiyet Çorum a rehber Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan dün gazetemizi ziyaret etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in evsahipliðindeki ziyarete Halil Ýbrahim Doðan ýn küçük oðlu Alperen Doðan da katýldý. Muhtarlar 24. yaþýmýzý kutladý azetemizin kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde: Ziyarete Kamu Sen e baðlý bazý sendika baþkanlarý da katýldý. rimizin ve halkýmýzýn sorunlarýna duyarlýlýkla eðilerek problemlerin çözümünde bir pusula görevi yürütmüþtür. Belli bir yayýn çizgisi ve kaliteyi gözeterek yaptýðý yayýnlarýný ilgi ile takip ederken, bundan sonraki hizmetlerinde baþarýlar diler, kurucusundan, yöneticisine, yazý iþlerinden, diðer aþamalarda çalýþan tüm personeline kadar herkesi kutlar, kuruluþ yýldönümünün tekrar hayýrlý olmasý dileklerimle selamlarýmý iletirim. Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Gazetecilik Alaný Öðretmeni Mehtap Ökmen: Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin 24. kuruluþ yýldönümünü kutluyorum. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya: 24. kuruluþ yýldönümünüzü kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný diler, sizleri saygý ve sevgiyle selamlarým. Sungurlu Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Vahit Erayhan: Çorum Hakimiyet Gazetesi nin 24. yýlýný kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim. Allah tüm yönetici ve çalýþanlarýnýza kolaylýk versin. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý: Çaðdaþ, ilkeli ve kaliteli yayýncýlýk anlayýþý ile yürüttüðünüz yayýn hayatýnýzýn 24. yýlýný kurumum ve þahsým adýna kutlarým. Ýlimizin sosyal ve toplumsal sorunlarýna, ayrýca sosyal ve toplumsal projelere göstermiþ olduðunuz yakýn ilgi ve destekten dolayý tüm çalýþanlarýnýzý tebrik ediyorum. Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut: Halkýn sesi, mazlumun sesi, kimsesizlerin sesi, toplumun aynasý ve Çorum un atan kalbi olan Haki- miyet Gazetemizin 24. kuruluþ yýl dönümünü kutlar, yayýn hayatýnda baþarýlar dilerim. Ýyi çalýþmalar. Konya Sofrasý sahibi Necati Özþahin: 24. kuruluþ yýldönümünüzü kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim. Eðitim Sen Yürütme Kurulu: Kuruluþunuzun 24. yýlýný kutlar, gazetenizi bizlere ulaþtýrmak için emeði geçen tüm dostlara basýn yayýn hayatlarýnda baþarýlar dileriz. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým: Meslek yaþamýnýza ve Çorum Hakimiyet in yayýn hayatýna baþlamasýndan bugüne kadar geçen zaman içinde ekibiniz ile birlikte göstermiþ olduðunuz özverili, objektif ve sosyal sorumluluk anlayýþý ile baþarýlý faaliyetlerinizde ilkeli ve düzeyli yayýn politikanýzla yapmýþ olduðunuz hizmetlerinizden dolayý bir kez daha þahsýnýzý, özveri ile çalýþan tüm kadronuzu, meslek mensuplarýmýz ve yönetim kurulumuz adýna sizleri tebrik eder, 24. yayýn yýlýnýzý kutlar, çalýþmalarýnýzda üstün baþarýlar dilerim. giz Grandpark Hotel Mustafa Cen- Gazetenizi yýllardýr büyük bir keyif ve heyecanla okumaktayým. Çalýþma arkadaþlarýnýzý kutluyorum. Ýlkeli, tarafsýz ve güvenilir habercilik anlayýþýnýzýn devamýný diliyorum. HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLARAK TÜM OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR, BÝRLÝKTE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ. Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Necati Gül, gazetemizin 24. yaþ gününü kutladý. Hakimiyet Gazetesi ni ve Hakimiyet ailesini seviyoruz Z Erol Taþkan iraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Necati Gül, gazetemizin 24. yaþ gününü kutladý. Gazetemizi ziyaretinde mu- habirimiz Erol Taþkan la görüþen Necati Gül, Hakimiyet i ve Hakimiyet ailesini sevdiklerini belirterek, gazetemize uzun yýllar baþarýlý bir yayýn hayatý dileðinde bulundu. Orhan Güçlü den nice yýllar O smancýk Haber Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü, Çorum Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i arayan Güçlü, mesajýnda, 24. yýlýnýzý can-ý gö- nülden kutluyorum. Nice yýllar. Hakimiyet in sizin gibi güzel insanlarýn elinde yayýn hayatýna devam etmesini temenni ediyorum. Þahsýnýzda Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýna baþarýlar diliyorum. dedi. Orhan Güçlü

13 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:5 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:23 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým: ÞUBAT Allahü teâlâ, bütün nimetleri, bizde sonsuz kalmak için deðil, sonunda geri almak için emanet vermiþtir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ VEFAT EDENLER 1-Oymaaðaç Köyü' nden, Ali ERKUÞTAN' ýn eþi, Süleyman ve Ýbrahim LEBLEBÝCÝ' nin annesi, Fatma ERKUÞTAN. 2-Kýlýçören Köyü' nden gelme, Hüseyin, Ahmet, Ömer ve Ýbrahim DALGIÇ' ýn babasý, Arif, Þaziye ve Sevim DALGIÇ' ýn kardeþi; Osman DALGIÇ. 3-Çalyayla Köyü' nden gelme, Ahmet ALTUNKA- YA' nýn babasý, Haydar ve Cengiz ALTUNKAYA' nýn kardeþi; Mehmet Ali ALTUNKAYA. 4-Bayýndýrlýk ' nden emekli Mustafa ÝYÝBÝL' in eþi, Egemen ÝYÝBÝL' in annesi, Tayyar AR- ZOÐLU' nun ablasý, Milli Eðtim ' nden emekli; Ýlkay ÝYÝBÝL. 5-Devletoðlan Köyü' nden gelme, Sadettin, Mustafa, Mehmet, Ömer ve Ahmet YURTTAÞ' ýn annesi, Emekli Astsubay Mehmet GÖDEK' in halasý, Ömer ve Mustafa TEMEL' in annannesi; Hanife YURT- TAÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yaþam süresi, ülkelerin sahip olduðu geliþmiþlik ölçüsüyle doðru orantýlý olarak artýþ gösterir. Dolayýsýyla geliþmiþ ülkelerde ortalama yaþam süresi arttýðýndan, yaþlý nüfus yoðunluðu da fazladýr. Avrupa ülkelerinde, yaþlý insanlar aktif olarak yaþama katýlmalarýna raðmen, ülkemizde durum pek böyle deðildir. Ne yazýk ki; ülkemizde yaþlýlar daha erken köþelerine çekilip birilerine muhtaç hale geliyor. Saðlýklý yaþlanma kavramý; insanlarýn fiziksel, ruhsal ve sosyal açýdan olabildiðince iyilik halinin ve baðýmsýz yaþamýnýn saðlanmasýný kapsar. Yani yaþlýlarýn günlük yaþamlarýnda saðlýklý ve daha aktif olmalarý öngörülür. Böylelikle insanlar bilgi birikimi ve tecrübelerini genç kuþaklara aktarabilir ve ülke ekonomisine daha fazla katkýda bulunabilir. Ayrýca, kiþilerin erken yaþta bakýma muhtaç hale gelmesi, bu kiþiler için çok büyük zorluklarý beraberinde getirir. Dinimize göre annebabaya bakmak çok önemli olmasýna raðmen, bazý kiþiler evlatlarýndan gerekli ilgiyi göremiyor. Bu da pek çok kiþinin yapayalnýz, çaresiz bir þekilde yaþlýlýðýný geçirmesine, hasta ve bakýmsýz bir þekilde ölümü beklemesine sebep oluyor. Zaman zaman böyle kiþilere biz de rastlayýp yüreðimizin sýzladýðý oluyor. Medeni ülkelerde çoðunlukla huzur evlerinde yaþlýlarýn bakýmý saðlanýyor. Ülkemizde ise huzur evlerinin yanýnda, evlerinde yaþlýlara bakan kiþilere bakým ücretleri verilerek, yaþlýlarýn bakýmý daha iyi hale getirildi. Saðlýklý yaþlanmanýn temel bileþenleri: 1. Saðlýklý yaþam biçimi 2.Güvenli çevresel koþullar 3.Saðlýk hizmetine kolay eriþim Saðlýklý yaþlanmak için öneriler : 1. Yeterli ve dengeli beslenme Bir gün boyunca en az üç öðün yemek yenmeli, öðün atlanmamalýdýr. Üç ana, üç de ara öðün yenilmesi öneriliyor. Her öðünde dört ana besin grubu olan süt ve süt ürünleri, et yumurta ve kuru baklagiller, sebze ve meyve, ekmek ve tahýl grubu besinler bir denge içinde tüketilmelidir. Taze sebze ve meyve tüketimi çok önemlidir. Dýþarýdan alýnacak vitamin ve mineral takviyeleri (vitamin haplarý, vb) vücut için zararlý olabileceðinden mutlaka bir doktora danýþýlarak kullanýlmasý önerilir. Doymuþ yað içeren maddelerden uzak durulmalý, sývý yað özelliklede zeytin yaðý tüketiminin artýrýlmasý gerekir. Yaþlý bireylerde günlük alýnan enerjinin en fazla %30'u yaðlardan saðlanmalýdýr. Su tüketiminin yeterli olmasýna özen göstermek gerekir. Bol su ve sývý tüketimi saðlýk için çok önemlidir. Yaþlý bireyin günde iki litre sývý tüketmesi önerilir. Posalý yiyeceklerin tüketilmesi de saðlýk açýsýndan çok faydalýdýr. Saðlýklý yaþlanma Bir Nefes Sýhhat Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi 2. Fiziksel egzersiz Yaþlýlýk döneminde bedensel etkinlik önemlidir. Bu etkinliklere baþlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçilmeli, hareketlerin türü, miktarý, süresi ve sýklýðý doktorun yönlendirmesine göre yapýlmalýdýr. Toplumumuzda özel olarak bir fiziksel etkinlikte bulunmak pek sýk rastlanmýyor. Bunu yapamayan yaþlýlarýmýzýn en azýndan yürüyüþ ve basit hareketler yaparak faliyetlerde bulunmasý saðlanabilir. 3. Sigaradan uzak bir yaþam Her yaþ grubunda olduðu gibi sigara yaþlýlýk döneminde de çok zararlý bir alýþanlýktýr. Hiç baþlamamak en önemli yaklaþýmdýr, ancak yaþlý bireylerin "bu yaþta býrakýlsa da iþe yaramaz" þeklindeki yaklaþýmlarý son derece yanlýþtýr. Sigaranýn býrakýlmasý her yaþ için yarar saðlar. 4. Boþ zamanlarý üretken bir biçimde deðerlendirebilmek Aktif yaþlanmanýn bir gerekliliði kiþinin üretime katkýda bulunmasýdýr. Yaþlýlarýn topluma faydalý olduðunu bilmesi onlarý mutlu ve saðlýklý yapar. 5. Yeterli ve düzenli uyuyabilmek Saðlýk için her gün düzenli bir þekilde uyku gerekir. 6. Kazalardan korunabilmek Yaþlýlýk döneminde kazalar sýk görülen sorunlar arasýndadýr. Bu kapsamda özellikle ev içi ortam koþullarýnýn uygun hale getirilmesi önemlidir.ev içinde kaygan zeminlerin olmamasý, gerekli yerlerde tutamaklar olmasý, kablo gibi materyallerin açýkta olmamasý, ev içi ortamýn aydýnlýðýnýn yeterli olmasý, kullaným alanlarýnda fazla eþya olmamasý, ayaðý kavrayan ayakkabýlarýn kullanýlmasý ve etek ve pantolon boylarýnýn kiþilerin ayaklarýnýn takýlmayacaðý þekilde ayarlanmasý gibi önlemler alýnmalýdýr. 7. Düzenli saðlýk kontrolü Bir saðlýk sorunun önlenmesi, geciktirilmesi ya da düzeltilmesi için, öncelikle, sorunun bilinmesi gerekir. Bu da düzenli saðlýk kontrolünden geçmekle saðlanabilir. Bunun için hiçbir yakýnmasý olmasa bile yaþlýlarýn, önerilen zamanlarda muayene ve saðlýk kontrolü için doktora baþvurmasý gerekir. Bu kontrollerde gerekli tetkikler ve aþýlar yaptýrýlýr. Bütün bu yaklaþýmlar kiþilerin daha saðlýklý ve üretken olduklarý bir yaþlýlýk dönemi için kolaylaþtýrýcý ve geliþtirici önerilerdir. Ýnsanlarýmýzýn erken yaþta bir köþeye çekilip, bakýma muhtaç hale gelmeden ömrünü geçirmesini ve saðlýklý bir þekilde yaþlanmasýný diliyorum. Hoþcakalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Ekmek israfýný önleme kampanyasý toplantý notlarý 2 Ekmeðin ihtiyaç duyulduðu kadar alýnma, doðru bir Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan yapýlýyor. Yani iþin içine bizzat devlet giriyor. þekilde muhafazasýnýn saðlanmasý, üretim ve tüketim aþamalarýnda israf edilmemesi, hayvan beslenmesinde kullanýlan ekmeðinde israf olduðuna (çöpe atýlmasýndan her Sekiz yüz elli milyon kiþi aç ama bir milyar dört yüz milyon Dünya da bir milyon üç yüz ton gýda israf ediliyor. zaman iyidir) dikkat çekilmesi, dolaysýyla israf noktasýnda insan da yarýsýndan fazlasý obez olmak kaydýyla, aþýrý kiloludur. Dolaysýyla onlarda ölçüsüz yiyor. Bu defa obezlik toplumsal dikkat çekilmesi önem arz etmektedir. Diðer taraftan þunu da ifade etmek isterim ki, israfý önlemeye problemini her taraf ekmek için ekstra para harcýyor. Aslýnda uðraþýrken bile dikkat edilmeli ve ikinci bir israf edilmemelidir karný doyar. Ýþin birde böyle garip tarafý var (Bir taraftan bu ekstra harcanan parayla da sekiz yüz elli milyon aç insanýn 17 Ocak 2014 tarihinde yapýlan Ekmek Ýsrafýný ölmemek için çöplerden bir lokma arayan, inancý gereði Önleme Kampanyasý sonuçlarýnýn basýnla paylaþýldýðý Mahir ODABAÞI yiyemediði fare etini yemek için fetva isteyen insan, diðer toplantýda Gýda tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Sayýn Mehdi Milli Eðitim taraftan yine ölmemek için kilolarýndan kurtulmaya çalýþan Sivil Savunma Uzmaný EKER özetle; insan) demenin altýnda bu var. Neden? Çünkü bu kültürü '' Yeryüzünde farklý bölgelerde temel gýda maddesi edinirsek israf etmemeyi, tüketirken, alýrken, üretirken israf olarak üç tane ürün tüketilir. Amerika kýtasý için mýsýr, etmemeyi eðer bir ilke olarak benimsersek, bunu hayatýmýza güney Asya ve Uzak Doðu için pirinç, Avrasya için buðday temel gýda yerleþtirirsek o zaman açlýk problemiyle nede obeze problemiyle karþý maddesidir ve buðdayýn anavataný, Anadolu'dur. Bu çok önemlidir. Çünkü karþýya kalýrýz '' bu durum hem bir nimetin anavataný olma gururunu veriyor hem de ayný * zamanda sorumluluk yüklüyor. Bu topraklarda Anadolu'da milattan sekiz Özetin Özeti: ''Kendine lüzumlu olmayan þeyleri satýn alýrsan, çok bin sene önce yani günümüzde on bin yýl önce Anadolu'da ekmek yapýlýp geçmeden muhtaç olduðun lüzumlu þeyleri satarsýn'' (B. Franklin) tüketiliyordu. Yani bu ekmek üretimi tüketimi on bin yýldýr topraklarýmýzda var. Buðday bedensel varlýðýmýzýn özünü oluþturan temel gýda maddelerinden biridir. Ekmeðin kültürümüz de de ayrý bir yeri vardýr. Ekmek POÞETÝ SIKI BAÐLAMA * dediðimiz nimettir, ekmek dediðimiz aziz bir varlýktýr. Ekmek dediðimiz haným kýzým; aslýnda yaþam mücadelemizin sembolüdür. Ekmek kavgasý deriz, ekmek çöpe atacaðýn poþetlere dikkat et, parasý deriz. Bu dünde vardý, yarýnda eksilmeden devam edecektir. Bunun için buna sahip çýkmak, bunu korumak en önemli vazifelerimizdendir. aman aðýzlarýný pek sýký baðlama Bunun farkýnda olmak zorundayýz. çünkü onu da açmaya çalýþanlar var Dünya da yedi milyar insan var. Dört milyar ton gýda üretiliyor. Bu sen ekmeði BAYAT diye çöpe atarken herkese yeter. (Dünya geniþ ve bereketli ancak insanoðlu açgözlülüðünden sýðmýyor ve güçlü zayýfýn üzerine biniyor. Birisi tabak kýrýyor, diðeri senden sonraki alýp, çorbasýna katar çöpten tabak topluyor.) Bir milyon üç yüz tonu israf ediliyor. Sekiz yüz öyle farklý bir dünya ki, bu dünya, elli milyon insan ortalama aç. Yirmi bin insan açlýktan ölüyor. Eksik olan zengini var, fakiri var, miskini var, gýda deðil, adalet duygusu, eksik olan zedelenmiþ vicdan, eksik olan merhamet, þefkat, paylaþým duygusu. Bazýlarýn daha daha çok kar etme kibirlisi var, mütevazýsý var saðlamý var, sakatý var, arzusu. Eksik olan bu! hýrlýsý var hýrsýzý var Kutsal kitaplardan biliriz. On binlerce yýl öncesinden bile periyodik kuraklýklar var, dönemsel kuraklýklar var. Hz Yusuf'un hikâyesini hatýrlayýn. Mýsýr'a gidiyor rüya görüyor. 7 sene kýtlýk, 7 sene verim, bir dönem ama ortak bir nokta daha var, vesselam; var.. var.. var kýtlýk için buðday stoklayýn diyor. Demek ki o tarihlerde de vardý kuraklýk. Yani yeni bir þey deðil. o da her asýr halden anlayacak arar aranan bulunursa bazý belalarý savar Diðer ülkelerde bu tür kampanyalarý STK'larý yaparlar. Ülkemizde (Mahir Odabaþý) Kadir Yüktaþýr com Askerdeki Nurcular 4 "Bak komutanýn, bizde ailece sizleri seviyor ve saygýda kusur etmiyoruz. Hiç bir zaman üzerime düþen askeri görevlerimde ihmal ve kusur yapmýyorum. Ancak benim mensup olduðum cemaat bu kahraman orduyu caný gibi seven insanlardýr ve onlarýn üstadý birinci cihan savaþýnda emrinde olan beþ bin gönüllü ile Ruslara ve Ermenilere karþý vatanlarýný müdaafa ederek, bir çok talebesini bu savaþta kaybetmiþ, iki buçuk yýl Rusya da esir hayatý yaþamýþ, daha sonra ordunun tavsiyesi ile hadis dalýnda "Darul Hikmeti Ýslamiye" adlý bir Osmanlý kurumunda en üst seviyede hizmet etmiþ, kendisine devlet gazi madalyasý vermiþ, Ýstanbul iþgal altýnda iken onlara yazdýðý eserler ile Ýngilizlere þiddetli cevap vermiþ, bu faaliyetleri ile Ankara hükümetinin daveti ile meclise gelerek hoþamedi yapýlmýþ, mecliste alkýþlar ile karþýlanmýþ, sonra yapýlan menfi hareketlere iþtirak etmeyerek "Bu milletin torunlarýna kýlýç çekilmez, onlarýn ýslahýna çalýþalým " diyerek sürgün ve hapislerde kaldýðý halde, ona yapýlan muamelelere beddua ile dahi mukabelede bunmamýþ, yazmýþ olduðu eserler ile bu milletin ýslahýna çalýþmýþ, milyonlarca vatandaþýmýzýn imanýnýn kurtulmasýna vesile olmuþtur. Yazdýðý eserler, hem Dünyamýzý hem de ahretimizi kurtaracak deðerli eserlerin sahibi elbette çok deðerli bir insandýr, yaptýðýmýz faaliyetlere ve bize bu nazar ile bakmalýsýnýz" Komutan anlatýlanlarý büyük bir dikkat ile dinlemiþ ve gözlerinden yaþlar damlamaða baþlamýþtýr. "Ben Said Nursi'nin böyle bir insan olduðunu bilmiyordum, ama bize çok yanlýþ anlatýldý" Ayaða kalkan komutan giderken göz yaþlarýný siler ve: "Bu konuþmalarý kimseye anlatma. Ne yaparsýn biz böyle yetiþmiþiz" diyerek çadýrdan dýþarý çýkar. Bir çok nur talebesi askeri hayatýnda bu kabil sýkýntýlar çekmiþtir. Bu vesile ile nurlar her tarafa yayýlmýþtýr. (Son) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Enise AÐBAL 90,79 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN KARTAL BAHABEY CAD. NO:103 HÜRRÝYET CAD. NO / A ( YEÞÝLFIRIN YANI ) : 2 - SAAT KULESÝ YANI 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Projelerini Alperenler e anlattý B üyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan ve Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel ile birlikte Çorum Alperen Ocaklarý ný ziyaret etti. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel in de hazýr bulunduðu sohbette Ümit Kaleli gençlere Çorum la ilgili yapacaklarýný anlattý. Yakýnda projelerini Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli ve parti yöneticileri Alperen Ocaklarý ný ziyaret etti. açýklayacaðýný kaydeden BBP Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, Bu seçimler Allah ýn izniyle bir sýçrama ve yükselme seçimleri olacaktýr. Büyük Birlik Partisi Türkiye de sadece iktidar partisinin deðil, muhalefet partisinin deðil, sistemin alternatifi olan tek siyasi partidir. Onun için bu artýk milletimiz tarafýndan fark edilmiþtir ve milletimizin teveccühü Büyük Birlik Partisi nden yana doðru yönelmiþtir diye konuþtu. Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Genel Kurulu nda yeni yönetim oluþturuldu. Fýrýncýlar Adem Çýkýk la devam F Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, Alperen Ocaklarý nda projelerini anlattý. Yarýn korkmamak için bugün tedbir alýn bu nedenle uzun süre güneþ ýþýðýna maruz kalmaktan kaçýnýn. Saðlýklý beslenme ve egzersiz ile kilonuzu kontrol Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle basýn açýklamaaltýna almaya çalýþýn, yemek yeme alýþkanlýklarýnýzý desý yayýmlayan ATTDER Ýl Baþkaný Osman Tök, Her ðiþtirin, saðlýklý yemeklere aðýrlýk verin, hazýr gýdalardan yýl kansere baðlý nedenlerden 10 milyon insan hayatýný uzak durun" tavsiyelerinde bulunan Baþkan Osman Tök, kaybetmektedir ve bu sayý giderek artmaktadýr. dedi. kanserin belirtilerini ise þöyle sýraladý: Dünya Saðlýk Örgütü istatistiklerine göre her yýl "Dünya Saðlýk Örgütü kanserin erken belirtisi kabul kansere baðlý nedenlerden 10 milyon insanýn hayatýný edilen yedi uyarý iþaretini þöyle belirtmiþtir. Ýdrar ve dýþkaybettiðini ve bu sayýnýn giderek arttýðýný ifade eden kýlama alýþkanlýklarýnda deðiþmeler, kapanmayan yaralar. Tök, kanserin günümüzde kalp ve damar hastalýklarý ile Özellikle bayanlarda anormal ve beklenmedik kanama, birlikte ölüme sebebiyet veren hastalýklar sýralamasýnda akýntý. Memede veya vücudun baþka bir yerinde kitle. en baþta geldiðini belirtti. Hazýmsýzlýk ve yutma güçlüðü. Uzun süre devam eden Tök, Dünya Saðlýk Örgütü istatistiklerine göre her inatçý öksürük. Siðil ve benlerde renk ve ebat deðiþikliði yýl kansere baðlý nedenlerden 10 milyon insan hayatýný ve aðrýlý hale gelmesi. Günümüzde kanser kontrol progosman Tök kaybetmektedir ve bu sayý giderek artmaktadýr. Halbuki ramlarý aðýrlýklý olarak erken taný çalýþmalarýna yönelikbireylerin yaþantýsýný çok da etkilemeyecek bazý basit öntir. Ülkemizde kadýnlarda sýk görülen meme ve rahim aðlemlerin alýnmasýyla dahi ölüm oraný ciddi þekilde azaltýlabilir. Kanser zý kanserlerinin erken tanýsýna yönelik tarama tetkikleri KETEM lertürlerinden birçoðu önlenebilir özellikte olup; yine birçok kanser türüde (Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi) yapýlmaktadýr. nün erken teþhis ile tedavi edilebilir özelliði olduðu unutulmamalýdýr. Ýlimizde de Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi bünkiþilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazý yaþam alýþyesinde hizmet veren KETEM de erken taný için gereken tetkikler yakanlýklarýný deðiþtirmeleri, ardýndan, kanserin erken teþhisine olanak pýlmaktadýr. Kanserden yarýn korkmamak için gerekli tedbiri bugünsaðlayacak þekilde düzenli saðlýk kontrolleri yaptýrmalarý gerekiyor." den almamýz gerekmektedir. Unutulmamalýdýr ki hastalýklar hepimidedi. zin baþýna gelebilir, erken taný hayat kurtarýr. Derhal sigarayý býrakýn, mümkün olduðunca pasif içici olarak ATTDER olarak bütün vatandaþlarýmýza hayatlarý boyunca saðyer alacaðýnýz ortamlardan uzak durun. Güneþ ýþýðýna korumasýz ve lýklý huzurlu bir ömür temenni ediyorum. uzun süre maruz kalmak, farklý cilt kanserlerini önemli ölçüde tetikler, 4 Acil ve Afet Derneði nden çifte etkinlik Mustafa Demirer cil ve Afet ADerneði (ACAT) Çorum Þubesi Dernek Binasý açýlýþý yapýlacak. 14 Þubat Cuma günü Ýnönü Caddesi Þoförler Cemiyeti'nin yanýnda yapýlacak açýlýþ saat 13.30'da gerçekleþtirilecek. Açýlýþ sonrasý bir de panel düzenlenecek. Dernek Baþkaný Cemil Çufadar'ýn verdiði bilgiye göre, Acil ve Afet Derneði (ACAT) 2006 yýlýnda Ýstanbul merkezli kuruldu. Dernek doðal, teknolojik ve insan eliyle meydana gelen olaðan dýþý durumlar ile afetlerde acil saðlýk hizmetleri ve kurtarma hizmetleri sunuyor, medikal kurtarma ve arama kurtarma faaliyetleri yapýyor, profesyonel çalýþma ile gönüllü olarak bu faaliyetleri yerine getiriyor. Derenðin alanýna her tür basýn, yayýn ve akademik faaliyetlerde bulunmak, toplantý, panel, kongre, konferans, seminer ve çalýþtay düzenlemek, afet ve olaðan dýþý durum eðitim, araþtýrma, geliþtirme ve yönetim merkezleri kurmak, eðitmenlik ve danýþmanlýk yapmak, araþtýrma/geliþtirme faaliyetleri ile proje giriyor. Dernek yönetimi Baþkan Cemil Çufadar, Baþkan Yardýmcýsý Can Kargýn, Þube Sekreteri Nesrin Yýldýrým, Yönetim Kurulu Üyeleri Züleyha Görel ve Mustafa Koçak'tan oluþuyor. Dernek binasý açýlýþýndan sonra Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneði ile birlikte 'Çorum Afet Riskleri ve Yapýlmasý Gerekenler' konulu panel düzenlenecek. Panele Ýstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu, Gazi Üniversitesi'nden Dr. Bülent Özmen, KBRN Uzmaný Aytaç Kakaklarlý konuþmacý olarak katýlacak. Ayrýca Acil ve Afet Derneði Genel Baþkaný Dr. Ýlhan Öztürk ve ATTDER Genel Baþkaný Yaþar Gökbayrak da etkinliklerde hazýr bulunacak. Mustafa Demirer ýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Genel Kurulu ÇESOB Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleþtirildi. Tek liste halinde girilen genel kurulda divan heyeti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþkanlýðýnda oluþturuldu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam eden genel kurulda, gündem maddeleri onaylandýktan sonra seçim kurulu görevlilerinin gözetiminde oy verme iþlemlerine geçildi. Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý'nda Adem Çýkýk Baþkanlýðý'nda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Doðan, Ýsa Çalýþkan, Murat Ertan, Haþim Çamoðlu, Bülent Kýlýnç, Satýlmýþ Baykara, Denetim Kurulu Üyeleri Haþim Karakeçili, Oðuz Çatal ve Hakan Özkaya dan oluþtu. Tek liste halinde girilen genel kurulda Adem Çýkýk yeniden baþkan seçildi. Divan heyeti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþkanlýðýnda oluþturuldu. Seçim kurulu görevlilerinin gözetiminde oy verme iþlemlerine geçildi. Genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporlarýndan oluþan gündem maddeleri onaylandý.

15 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT ÇEKVA öðrencilerinden tanýtýma destek Ç orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) ndan burs alan ve almadýðý halde vakýf çalýþmalarýnda yer alan Çorumlu üniversite öðrencileri, 18. EMITT 2014 Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý nda Çorum standýnda yer alarak, Çorum un kültürel varlýklarýnýn tanýtýmýna katkýda bulundu. Hattuþa Seni Bekliyor projesi ile tanýtým çalýþmalarýna destek veren öðrenciler, proje kapsamýnda 10 bin adet projeye yönelik tasarýmlanmýþ leblebi kutusu daðýttý. Ýçi leblebi dolu kutularýn dýþýnda yazan adresi ile Çorum un kültürel zenginliklerinin görülmesine olanak saðlandý. Öðrenciler, calýþmalarýyla fuarý ziyaret edenlerin yaný sýra Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ve Ýstanbul Valisi Avni Mutlu dan da övgü aldýlar. Projeye manevi desteðini esirgemeyen eski Çorum Valisi yeni Rize Valisi Nurullah Çakýr, projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduðunu ifade ederken, Çorum Valisi Sabri Baþköy de, gençlere desteðin artarak devam edeceði açýklamasýnda bulundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, ÇEKVA yý yakýndan takip ettiklerini ve ihtiyaç halinde gerekli her türlü desteði verebilecekleri- Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) ndan burs alan öðrenciler tanýtýma katkýda bulundu. ÇEKVA öðrencileri 18. EMITT 2014 Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý nda görev aldý. Öðrenciler Hattuþa Seni Bekliyor projesi ile tanýtým çalýþmalarýna katýldýlar. ni vurguladý. Projenin uygulamasýnda emeði olanlara teþekkür eden ÇEKVA yönetimi, ÇEKVA da görev alanlar ve öðrenciler adýna önce bizlere verdikleri örnek çalýþma ortamý ve cesaret nedeniyle Vakýf Baþkanýmýz Avni Çelik ve Yönetim Kurulumuza, Çorum Valimiz Sabri Baþköy'e, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye, bu projede yer almamýza vesile olan Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru'ya teþekkürlerimizi arz ederiz. Ayrýca gençlere inanan ve bu projede maddi destek saðlayan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile projeyi Yönetim Kurullarýna taþýyan ve tanýþtýðý gençlere büyük bir enerji ve özgüven aþýlayan Genel Sekreter Murat Zeybel'e minnet ve þükranlarýmýzý arz ediyoruz. Çorum un tanýtýmýna verilen destekten öteye birlik ve beraberliðin hizmete yansýmasýnýn ne anlama geldiði bu projede vücut bulmuþtur. Ýlimize baðýmlýlýk ve ortak hedef ile elde edilen baþarý hepimizi gururlandýrmýþtýr. Mayýs ayýnda dil bilen rehberlerin de yardýmý ile Taksim ve Sultanahmet Meydanlarýnda kutu leblebinin daðýtýmý için gerekli gücü ve desteði saðlayacaðýmýz ümidiyle emeði geçenlere saygýlarýmýzý arz ederiz. diye konuþtular. Karatað adaylýðýný açýkladý O smancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu öncesi Bilal Karatað, baþkan adaylýðýný açýkladý. 8 Þubat Cumartesi günü Osmancýk Belediye Kültür Merkezinde saat 09.00'da yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu öncesi Bilal Karatað, Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkan adayý oldu. Osmancýk'ta 24 yýldýr bu camianýn içerisinde olduðunu ifade eden Bilal Karatað iki kuþak þoförlükten gelen bir ailenin bireyi olduðunu belirterek, makama deðil hizmete talip olduðunu açýkladý. Baba mesleði olan þoförlüðe yýllarýný verdiðini ve meslektaþlarýnýn sýkýntýlarýný en iyi bilenlerden birisi olduðunu söyleyen Karatað "Camiamýzýn sorunlarýný, eksiklerini ve yapýlmasý gerekenlerin ne olduðunu çok iyi biliyorum. Allah izin verirse þoför, nakliyeci ve taksici arkadaþlarýmda teveccüh gösterirlerse onlarla birlikte gerekli bütün hizmetleri ve çalýþmalarý yapmak istiyorum" dedi. Oda yönetiminin taze kana ihtiyacý var Bilal Karatað, þoför, nakliyeci ve "Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý yönetim olarak taze bir kan deðiþikliðine ihtiyaç duymaktadýr" dedi. Ýyi bir kadro ile göreve talibiz Bilal Karatað esnafýn bir ferdi olduðunu söyleyerek mevcut yönetimin yetersiz olduðunu iddia etti. Uzun süre bir makamda kalan insanlarýn, bulunduðu kurumla ilgili yeni þeyler üretemediðini söyleyen Bilal Karatað, Karatað, Osmancýk'ta þoför esnafýnýn sýkýntýlarýnýn çok büyük olduðunu, bu sorunlarýn gerekli yerlere taþýnamadýðýný ve þoförlerin kendi kaderleri ile baþ baþa býrakýldýðýný ifade ederek "Ýster taksici, ister minibüsçü, ister kamyoncu ve isterse servisçi olsun, hiçbir þoför arkadaþýmýzýn sorununu görmezlikten duymazlýktan gelmeyeceðiz. Maðduriyetin yaþanýlmamasý için sorun neyse, nerede çözülmesi gerekiyorsa o arkadaþýmýzla birlikte kimin makamýna gitmemiz gerekiyorsa gidip o sorunu çözeceðiz. Yapýlacak seçimlerde bana ve ekibime görev verildiði takdirde, sorunlarý iyi diyaloglar içinde çözeceðiz. Ýyi bir kadro ile göreve talibiz "dedi. Þoför, nakliyeci ve taksici arkadaþlarýndan destek beklediðini kaydeden Karatað, seçimlerin Osmancýk esnafý adýna hayýrlý olmasýný diledi. Osmancýk Haber Enflasyon farký memurun hakký D emokrat Eðitimciler Sendikasý Osmancýk Temsilcisi Sakin Karakaþ, enflasyon farkýnýn memurun hakký olduðunu ve bir an önce ödenmesi gerektiðini söyledi. Yýllýk enflasyon hedefinde yaklaþýk % 25 lik artýþ söz konusu olduðunu ifade eden Karakaþ, Merkez Bankasý nýn enflasyon hedefinde artýþ söz konusu iken memur maaþlarýna aradaki farkýn yansýtýlmamasýnýn hakkaniyetten uzak bir yaklaþým olacaðýný savundu. Karakaþ, konuya iliþkin açýklamasýna þöyle devam etti: Yaþanan ekonomik kriz neticesinde Merkez Bankasý yýllýk enflasyon hedefini revize ederek % 5.3 ten % 6.6 ya çýkarmýþtýr. Merkezi yönetim 2014 yýlý bütçesini % 5.3 lük enflasyon hedefine göre yapmýþ ancak aradan henüz bir ay geçmesine raðmen hedeflerin tutmayacaðý belli olmuþtur. Buna Sakin Karakaþ göre enflasyon hedefi revize edilmiþ ve % 1.3 yukarý çekilmiþtir. Memura verilen 123 TL lik zam ise % 5.3 lük enflasyon hedefine göre hesaplanmýþtýr. Bu baðlamda memur þimdiden % 1.3 alacaklý hale gelmiþtir. Bu borç ivedi olarak ödenmelidir. Enflasyon hedefinin yukarýlara çekilmesi demek 2014 yýlýndaki ekonomik hedeflerin tutmayacaðý, mal ve hizmet fiyatlarýnýn beklenenin üzerinde artacaðý anlamýna gelmektedir. Enflasyon tahminindeki bu artýþ ile bütün ekonomik hedefler ve tedbirler yenilenirken memur maaþlarýnýn yeni hedeflere uygun hale getirilmesi isteði de memurun en doðal hakký olup güncellenmesi gerekir yýlýndan bu yana uygulanan maaþlara enflasyon farký uygulamasý devam etmelidir. Faiz oranlarýnýn yükselmesi, dövizdeki yükseliþ memur maaþlarýný eritmeye baþlamýþtýr. Enflasyon hedefinde yaklaþýk % 25 artýþ söz konusudur. En kýsa zamanda yeni enflasyon hedefine uygun fark memur maaþlarýna yansýtýlmalýdýr. AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý, Genel Merkez tarafýndan Belediye Baþkan Adayý olarak Ekrem Ünlü nün isminin açýklanmasýnýn ardýndan bir toplantý düzenledi. Bayat tan birlik mesajý AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý, Genel Merkez tarafýndan Belediye Baþkan Adayý olarak Ekrem Ünlü nün isminin açýklanmasýnýn ardýndan bir toplantý düzenledi. Açýþ konuþmasýný yapan ve adaylýk sürecinin Bayat ta birlik, beraberlik ve kardeþlik içinde geçirildiðini belirten AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülen bu yarýþta mevcut aday adaylarýmýz Sayýn Mustafa Ýnce ve Sayýn Ekrem Ünlü ye teþekkür ediyorum. Bu günden itibaren AK Parti den Belediye Baþkan Adayý olarak açýklanan Ekrem Ünlü ile birlikte ilçemizde AK Parti belediyeciliðinin sürdürülmesi için seçim çalýþmalarýný tüm ilçe teþkilatýmýz ile birlik ve beraberlik içerisinde devam ettireceðiz. dedi. Sadýk Memiþ in ardýndan söz alan Mustafa Ýnce de seviyeli bir aday adaylýðý süresinin yaþandýðý- ný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda AK Parti belediyeciliðinin Bayat ta sürdürülmesi için aday olduðunu fakat Erdoðan ýn tercihine can-ý gönülden katýldýðýný ifade ederek, Ekrem Ünlü ye baþarýlar diledi. Adaylýk sürecinde kendisine verilen destek için Bayat halkýna teþekkür eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ise, þöyle konuþtu; Yeniden AK Parti Belediye Baþkan Adayý olarak gösterilmemde teveccüh gösteren baþta Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Ýl Teþkilatýmýza, Milletvekillerimize, Ýlçe Teþkilatýmýza ve desteklerini esirgemeyen tüm halkýmýza teþekkür ederim. Diðer aday adayý Mustafa Ýnce ve Ýlçe Teþkilatý ile birlikte 30 Mart 2014 seçimlerini kazanacaðýz. Bayatýmýzý 5 yýldýr olduðu gibi AK Parti belediyeciliði anlaþýyla yönetmeye talibiz. Bugüne kadar yapýlan hizmetler artarak devam edecek ve tüm teþkilatla birlikte seçimi kazanacaðýz. Neþet Baran'ýn sahibi olduðu Samsat Çiðköfte törenle açýldý. Samsat Çiðköfte açýldý N Ceren Kartan Ýpek Özüyaðlý eþet Baran'ýn sahibi olduðu Samsat Çiðköfte törenle açýldý. Fatih Caddesi üzerinde hizmet verecek olan iþletmenin açýlýþýna davetlilerle birlikte çevre sakinleri katýldý. Açýlýþa katýlan davetlilere çið köfte ve ayran ikramýnda bulunan Baran, 'Çiðköfte dükkânýný açtým çünkü çið köftenin bitkisel ve saðlýklý olduðunu düþünüyorum. Bu yüzden de vatandaþlarla buluþturmak istedim." diye konuþtu. Firma Fatih Caddesi üzerinde hizmet veriyor. Açýlýþa katýlan davetlilere çið köfte ve ayran ikramýnda bulunuldu. Sungurlu tarihinde bir ilk Ç orum un Sungurlu ilçesinde ilk kadar bayanlar hep seçen oldu. Hiç bir defa bir bayan mahalle muhtar zaman seçilen olmadýlar. Geçen dönem adayý oldu. Ýlçenin Akçay Mahallesi Þekerhacýlý köyümüzde Müslüme hamuhtar adayý olan Þaduman Basmacý ným köy muhtarý seçildi, oda bana cesabir ilki gerçekleþtirerek kadýnlara örret verdi. Bende muhtar adayý olarak nek oldu. bayanlarýnda seçilme haklarýnýn olduðunu hatýrlatmak istedim. Kararlý ve Ýlçede bu zamana kadar Köy azimli bir þekilde çalýþmalarýma baþlamuhtarlýðý haricinde hiçbir bayanýn dým" diye konuþtu. mahalle muhtarlýðý yapmadýðýna dikkat çeken Muhtar Adayý Þaduman Bayanlarýn sürekli ellerinin habasmacý bir ilke imza atmak istediðimurlu olarak anýlmasýndan rahatsýz olni söyledi. duðum için aday oldum diyen Basmacý, Ýlçemizde hangi muhtarý arasak kahvesungurlu nun Ýlk ve tek bayan de oluyorlar. Bayanlarýn buralara girþaduman Basmacý Muhtar Adayý 45 yaþýndaki Basmacý; mesi elbette zor oluyor. Ben þahsen muh"bizler artýk eskisi gibi sadece ev hanýtar olduðumda hem bayanlara hem de diðer muhtarmý olarak anýlmak istemiyoruz. Evimiz ve çocuklalara örnek olacak iþler yapmayý istiyorum. Her þeyrýmýza bakmak bizim için en þerefli vazifelerdendir. den önce ilçemizde muhtarlýk bürom olacaktýr. AraFakat bununla birlikte kendimizi geliþtirerek bir yanlar beni muhtarlýk bürosunda bulabileceklerdir" çok faaliyetlerde bulunabiliriz. Sungurlu da bugüne dedi.(ýha)

16 16 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Ýtalya da sempozyuma katýlacaklar itit Üniversitesi HÝlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilimdalý Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol, Ýtalya'nýn baþkenti Roma da sempozyuma katýlacaklar. Muayene yerine eðitim aþta gýda üretim ve Bperakende iþ yerleri baþta olmak üzere, çeþitli sýhhi ve gayri sýhhi iþ yerlerinde çalýþanlarýn yaptýrmak mecburiyetinde olduðu portör muayene ve tetkiklerinin bundan sonra yapýlmayacaðý, hijyen eðitimi almak isteyenlerin Halk Eðitim Merkezleri Müdürlüklerine baþvurmalarý gerektiði belirtildi. Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk Ýtalya'nýn baþkenti Roma da sempozyuma katýlacaklar. 6-8 Þubat 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan III. European Conference on Social and Behavioral Science - 3. Konuya iliþkin açýklama yapan Ýl Milli Eðitim Müdür V. Mesut Kibaroðlu, þunlarý kaydetti; Söz konusu deðiþiklik maddeleriyle, belirli zamanlarda yapýlmasý gereken portör muayeneleri veya tetkikleri yapýlmayýp bunun yerine hijyen eðitimleri alýnmasýna, hijyen eðitimlerine iliþkin hususlarý Saðlýk Bakan- Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 7 Mesut Kibaroðlu Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol Avrupa Sosyal ve Davranýþ Bilimleri baþlýklý sempozyum Ýtalya'nýn Roma kentinde Sapienza Üniversitesi tarafýndan yapýlacak. Kongreye Hitit Üniversitesi'nden Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol katkýda bulunacaklar. Prof. Dr. Mevlüt lýðý ve Ýç Ýþleri Bakanlýðý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn müþterek çýkaracaðý bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiþtir. Bu çerçevede hazýrlanan Hijyen Eðitimi Yönetmeliði de 05/07/2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazate'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu eðitimler Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Uyanýk, The Concept Of Modernity in Muhammed Ikbal's Thought - Muhammed Ýkbal'e Göre Modernizm Kavramý baþlýklý bildirisiyle; Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ise Ibn Haldun's Philosophy of History-Ýbn Haldun'un Tarih Felsefesi baþlýklý bildiriyi sunacak. Boyu Öðrenme Genel tarafýndan planlanacak ve düzenlenecektir. Dolayýsýyla, Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun hükmü gereði yapýlan portör muayenesi ve tetkikleri bundan sonra yapýlmayacaktýr. Hijyen Eðitimi almak isteyenlerin Halk Eðitim Merkezleri Müdürlüklerine baþ vurulmalarý gerekmektedir. izim insanýmýz kuzu etine bayýlýr. Çok sever. Avrupalý- ise sýðýr etini sever. Çünkü sýðýr eti yaðsýzdýr. Bizde Blar sýðýr eti ancak kýyma olur. Kebabý ve sulu yahnisi kuzu eti gibi olmaz. Bu yüzden yaðlý et yiyenlerde kolesterol çok olur. Biz Türkler zeytinyaðlý lahana ve yaprak sarmasýný severiz. Avrupalýlar da haþlamasýný severlermiþ. Hülasa her canlý yaratýlýþ kabiliyeti -her insan da- yaratýlýþ ve alýþkanlýklarý yönünde hareket ederler. Gýdalar iki cinstir: Maddi gýdalar, manevi gýdalar. Maddi gýdalar bedenimizi, manevi gýdalar da ruhumuzu beslerler. Ruhumuzun gýdalarý manevi zevkler, ibadetler (özellikledir) zikrullah. Ahlak güzelliði, güzel manzaralar, müzik ruhumuzun sevdiði gýdalardýr. Yüce Allah da Kur'an'da ölçüsüz yenen maddi gýdalar nefsi azdýrýr. Manevi gýdalar özellikle ince tefekkürlü ibadetler zikir, fikir, ahlak güzelliði kalbi besler. "Ela bizikrillahi tedmeinnel kulûp, yani, dikkat edin kalbin huzuru Allah'ýn zikri ile huzur bulur" buyurulmuþtur. Peki, insan sevmediðini sevebilir, sevdiðinden nefret edebilir mi? Evet. Eðitimle eksersizlerle yapabilir. Riyazat denilen zayýflama resimleri, kötü alýþkanlýklarý güçlü irade ile býrakmak iyi alýþkanlýklarý devam ettirmek mümkündür. Ýnsan maddi ve manevi kötü alýþkanlýklarýný terk edebilir. Ýyi alýþkanlýklar edinebilir. Ýçki, sigara, kumar vs. býrakýlabilir. Günahlar terk edilebilir. Ýyiliklere, sevaplara yönelinebilir. Çünkü tebdili ahlak caizdir. Yýllar yýlý eþkiyalýk yapan insan, ahlakýný deðiþtirip evliya olabilir. Veya iyi insanlarýn ayaðý kayýp hata eder. Kötü olabilirler. Esas olan kötüde ýsrar deðil, iyide sebattýr. Bu da maddi ve manevi eðitimle mümkündür. Dinde bunun adýna haramý-yasaðý- terk, helalý yap denir. Ýnsanlar iyiye, güzele, helale o kadar alýþýrlar ki, iyilik güzel ahlak onlarýn þiarý, yolu olur. Ýþte Ýslam'ýn amacý da budur. Örneðin, öyle insanlar vardýr ki, öldürsen haram yemez. Nefsini öylesine eðitmiþtir ki, caný pahasýna harama sapmaz. Bana 14 ciltlik Mevlana'nýn Mesnevi eserini hediye eden, memleketin eþrafý Alim Zahit duayen bilge bir kiþidir yýllarýnda þöyle bir hatýra anlatmýþtý yýllarýnda dokumacýlýk yapýyor hanýmý dokumada çalýþtýrmýþ. O zaman bu iþ; büyük bir giriþimcilik, ayný zamanda dokumacýlýk kooperatifi baþkanýymýþ. Türkiye çapýnda baþarý saðlanmýþ. Devrin bu iþle ilgili bakaný Çorum'a geliyor. Bir merasimle bu baþarý kutlanýyor. Hakký abinin iradesi dýþýnda bir mükemmel çilingir sofrasý hazýrlanýyor. Hakký Bilal da bu ziyafete davet ediliyor. Rahmetli, "Oraya vardým ki, sofra hazýrlanmýþ, içkiler masaya döþenmiþ, buyur edilmiþ. "Ömrümde içki içmedim ve içmemeye de büyük yeminliyim. Beni mazur görün. Adetim deðil, dedim" diyor. Baan bey, "Efendim adetinizi bozabilirsiniz, bir seferden bir zarar olmaz" demiþ. Bu baþarýnýn ana unsuru olarak sofraya oturmasý için þiddetli ýsrar edilince, "Mesnevi'den alýp biraz evvel ifade ettiðim at-it konusunu anlattým ve dedim ki, 'Efendim herkes kendi kabiliyeti doðrultusunda hareket eder. At et yemez, it ot yemez efendim. Hayvanlar böyle olduðu gibi, insanlardan da öyleleri vardýr ki, atýn et yemediði gibi o da haram yemez, içki içmez. Ýçki iki çeþitlidir. Birisinin sekri-ser hoþ etme özelliði vardýr. Ýçki gibi birisinde sekri görünmez. Haramlar gibi. Haramýn sekrine günah derler efendim' diyerek, gayet ariane bir izah yaptým. Elbette ki bakana saygý güzeldir, ama Allah'a itaat farzdýr. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Sizi kutlarým. Baþarýnýzýn devamýný dilerim demiþ bakan" diye anlatmýþtý. "Tecrübe etmiþler. Kil yemeye alþan bir insanýn önüne bal ve kil koymuþlar. Balý býrakýp kili yemiþ" derdi Hakký abimiz. Mevlana hazretleri Mesnevi'nin cilt beyitlerinde bunlarý anlatýr: Cennette gýdalar maddi olarak görünse de manevidir. Ruhidir. Yani gýdanýn yenmesi sonucu sýkýntý yoktur. Sýkýþma, hastalýk, þiþmanlýk, tuvalet, pis koku vs. yoktur. Onlar ancak bu fani alemin iþidir. Yorulmak, ihtiyarlamak, lavabo ihtiyacý. Yani dünyevi nimetlerin hepsi mevcut cennette, ama sýkýntýlarý yoktur. R.SAV. efendimiz günler geçer bir þey yememiþ. Nasýl dayanýyorsunuz dediklerinde, R.SAV. "Ben rabbimin indinde gecelerim. O beni yedirir, içirir. Siz benim gibi deðilsiniz" Aslýnda insanda hem insaniyet, hem þeytaniyet hem de melekiyet sýfatlarý vardýr. Ýnsan nefsine uyup þeytanlaþmayacak, günahtan kaçýp insaniyet sonra da melekleþir. Hatta melekten de üstün olur. Onun için tasavvufta riyazat-az yemek, az konuþmak, dinlemek, az uyumak esastýr ki, buna gýlletül taam gýlletül menam, gýlletül kelam denir ki, tasavvufun esasýdýr. R.SAV. efendimiz hendek kazarken (harp için) Allah'ýn Ramazan günü günlerdir yemek yememiþ. Yok çünkü. Düþman Medine'yi kuþatmýþ. Hendekte büyük bir kaya çýkýyor. Kimsenin bu kayayý çýkarmaya gücü yetmiyor. Külüðü eline alan R.SAV. kayayý tuzla buz ediyor. Bu Allah'ýn mucizesidir, buyurmuþtur. Demek ki, herþeyin kaynaðý Hz. Allah'týr. Mevlana hazretleri güneþin gýdasý arþýn nurudur, þeytanýn gýdasý arzýn-buharýndandýr diyor. Birisi ulu, diðeri suflidir diyor. Þehitler de kýyamete kadar manevi gýda ile beslenirler. Ali Ýmran Suresi Ayet "Allah yolunda öldürülenleri sizler ölü sanmayýn. Allah onlarý fazlý kereminden ihsan ettiði nimetleriyle yedirir, içirir, besler" buyuruyor. Bu ayetteki yedirme-içirme tabak-çanakla olan yedirme deðil. Ruhlarýn nuru ile olan bir yedirmedir. R.SAV. efendimiz ve sahabileri çok az yerler. Günlerdir aç kalýrlardý. Hatta R.SAV. efendimiz günde birkaç bardak su, çok az çeyrek ekmek gibi ekmekle insan bir ömür boyu yaþayabilir. Toklar acýn halini bilmez. Aç kalýn da açlarý halini anlayýn. Midenizi týka basa doldurmayýn. Midenin bir bölümünü yemek, bir bölümünü su ile doldurun, bir bölümünü de hava doldurun. Bütün hastalýklar midenin ifsadýndan gelir buyurmuþtur. (Hatta bu hadisin arapçasý bana Ýmam Hatibi bitirme sýnavýnda çýkmýþtý.) Netice: Ulu Allah'ýn insana verdiði kabiliyetleri onun emri doðrultusunda hareket etmeli. Kötü huylardan en kýsa zamanda sýyrýlýp iyi huylarýmýzý devam ettirmeliyiz. Ulu Allah bu iradeyi bizlere vermiþtir. Mühim olan bu iradeyi iyi yönde azimle kullanmak ve kurtuluþa ermektir. Hoþçakalýn. (Sürecek) Satýþ elemanlýðý kursu baþladý orum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý'nýn Orta ÇKaradeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen Satýþ Elemanlýðý Kursu baþladý. 5 ay sürecek kurs sonunda kursiyerler sertifikalarýný alarak yüzde 100 iþ garantisine sahip olacaklar. Sinem Top ve Mine Demir eðitmenliðinde gerçekleþtirilen kursta yaþ arasý bayanlar eðitim görüyor. Ayýkla Pirincin Taþýný orum Umut ÇTiyatrosu Þubat tarihlerinde Ayýkla Pirincin Taþýný adlý bir oyun sahneleyecek. Yönetmenliðini Mustafa Taþkýran ýn, sahne amirliðini ise Serkan Barçýn ýn yaptýðý oyun saat de Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda izleyiciyle buluþacak. Gülme garantili oyunda Mustafa Taþkýran, Bahar Balýkçý, Canan Çokatak, Erhan Çaðlar, Deniz Yýldýz, Ümit Kaya, Semra Çetinkaya ve Pýnar Demirel sahne alacak. Oyunun davetiyeleri Þellale Cafe den temin edilebilecek. Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý'nýn Satýþ Elemanlýðý Kursu baþladý. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 7 Þubat Cuma Çgünü saatleri arasýnda il merkezinde yatýrým iþleri kapsamýnda DM-6/39 nolu trafo bölgesinde þebeke yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýný ve bu saatler arasýnda enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre kesintiden Ölçek Sokaklar, Kunduzhan Caddesi, Bahçe 13. Sokaklar, Aþýk Paþa Sokak, Namazgah Sokak, Namazgah Caddesi, Bahçe 7-13 Sokaklar ve Akpýnar Caddesi bir kýsmý etkilenecek. Kurs hakkýnda bilgi veren Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Necati Þimþek, kurs sonunda verilecek olan sertifika ile kursiyerlerin daha rahat iþ bulabileceklerini söyledi. Þimþek ayrýca, kurs programýný düzenlemekteki amaçlarýnýn ise Çorum'da faaliyet gösteren hazýr giyim sektöründeki firmalarýn kalifiye eleman açýðýna katkýda bulunmak olduðunu kaydetti. ÇESOB Basýn Çorum Umut Tiyatrosu Þubat tarihlerinde Ayýkla Pirincin Taþýný adlý bir oyun sahneleyecek Çýraklýk kayýtlarý uzatýldý l Milli Eðitim bünyesinde fa- gösteren Þehit Öðretmen Fatih Te- Ýaliyet kin Mesleki Eðitim Merkezi nün çýrak öðrenci kayýtlarýnýn uzatýldýðý belirtildi. Kayýtlar, en son 21 Þubat 2014 tarihine kadar yapýlabilecek. Dýþ gebelikte ölüm tehlikesi ýþ gebelik, anne ölümüne yol açabiliyor Anne ölüm- yol açabilen dýþ gebelik oluþumu konusunda Dlerine dikkatli olunmalý. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Güven yaptýðý açýklamada, çok tehlikeli bir durum olan dýþ gebeliðin döllenmiþ yumurtanýn normal yerleþim yeri olan rahim içi yerine, baþka bir yerde geliþmesi sonucu oluþan anormal gebelik olduðunu belirterek, "Dýþ gebelik farkedildiði anda müdahale edilerek sonlandýrýlmasý gereken bir durumdur. Bu nedenle anne adaylarý mutlaka dýþ gebelik yaþayabileceði konusunu aklýnýn bir köþesinde bulundurmalý" dedi. Günümüzde kadýnlarýn, gebeliklerini farkettikleri anda doktora gittiklerini, dolayýsýyla da erken taný imkaný doðduðunu vurgulayan Güven, þöyle devam etti: "Bir kadýn, dýþ gebelik yaþadýðýný nasýl anlayacak? Kadýnýn öncelikle gebeliðini fark etmesi için adet döneminin gecikmesi lazým. Dýþ gebelikte, kadýnýn az miktarda ancak devam eden kanamasý olur. Karnýnýn bir tarafýnda az az aðrý meydana gelir. Bu üç bulgu beraberinde olduðu zaman, dýþ gebelikten þüphelenilmesi ve mutlaka uzmana gidilmesi gerekiyor. Erken taný hastanýn gerekli tedavilerin uygulanmasýyla kurtulma þansý olacaktýr. Oysa biz bunu tanýmasak, hasta bu bulgularý olduðu halde bize gelmezse, dýþ gebelik büyüyerek patlar ve patlayýnca karýn içi kanla dolar. Hastadan adeta tansiyon alýnamaz, nabzý çok yükseklere çýkar ve bu durum hastayý ölüme bile götürebilir." "Dýþ gebelik bulgularý açýsýndan uyanýk olunmasý lazým" Güven, bazen çok acil þartlarda ameliyat ettikleri dýþ gebelik vakalarý olduðunu ifade ederek, "Bu tür gebeliklerde hastanýn ölüm riski ortaya çýkabileceði gibi, uygun zamanda tedavi edilmediðinde rahmini de kaybetme durumu yaþanabilir. Bu durum da maalesef gebelik planlayan kadýn için düþünülemez bir durum. Onun için de dýþ gebelik bulgularý açýsýndan uyanýk olunmasý lazým" diye konuþtu. Kapalý ameliyat tekniði Dünyada ve Türkiye'de dýþ gebeliðin sonlandýrýlmasý için açýk ameliyat tekniði kullanýldýðýný ve bunun bazý riskleri de beraberinde getirdiðini anlatan Güven, þunlarý kaydetti: "Hastanemizde, anne ölümlerine yol açabilen dýþ gebeliðin sonlandýrýlmasýnda, organ kayýplarý gibi birçok risk faktörünü ortadan kaldýran kapalý ameliyat tekniði geliþtirdik. Hastanýn karýn bölgesinde iki, üç delik açarak ve özel bir teknikle rahim damarýnýn laparoskopik cerrahi yöntemle geçici olarak klipsle kapatýp dýþ gebeliðin çýkarýlmasý yöntemini geliþtirdik. Bu yöntemle dýþ gebeliði çýkardýðýmýz zaman hem hastanýn rahimi korunmuþ hem ameliyattaki kan kaybý en az oluyor hem de ameliyattan

17 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT Mahkeme reisi, kýsa bir nutuk çektikten sonra kararý açýklamaya baþladý. Herkesin beklentisi, sanýklarýn beratý veya savcýnýn talebinden daha az bir ceza ile cezalandýrýlmalarý doðrultusundaydý. Mahkemelerde, usul böyleydi. Önce savcý yüksek cezalar ister, hakimler de bazý hafifletici sebepleri göz önünde bulundurarak daha az bir ceza verirdi..frenk Mukallitliði ve þapka adlý risaleyi yazýp muhtelif yerlere göndererek halký isyana teþvik ettiðinden dolayý (1925 )tarihinde tutuklanan Fatih Dersiamlarýndan Hoca Atýf ve arkadaþlarýndan Babaeski müftü-i sabýký Ali Rýza Hoca'nýn idamýna Þeyh Süleyman, Hasankale telgraf müdürü Halit, Uþaklý Ahmet, Antepli Salih, Yusuf Kenan, Suudü'l-Mevlevi'nin on sene Süleyman Muhlis'in on beþ sene Murakýp Ali, Hoca Osman, Hacý Bey, Hoca Mu-hammed, Kara Sabri, mütekait yüzbaþý Ýsmail'in yedi se-ne Fatih türbedarý Hasan'ýn beþ sene hapsine Hoca Tahir ve Hoca Fettah'ýn üç sene Adana'ya, Ha-san Fehmi'nin üç sene Isparta'ya sürgün edilmesine Ömer Rýza, Tahirü'l Mevlevi, Cafer Beylerle beraber birkaç kiþiye de, berat kararý verilmiþtir. Atýf Hoca, zaten böyle bir kararýn verileceðini biliyor ve bekliyordu. Ancak kararýn hukuki bir karar olmadýðýnýn farkýndaydý. Kanunun çýkýþýndan çok önce yazmýþ olduðu bir eser ve onun etrafýnda oluþturmuþ bir senaryo sonucu idam edilmesini de insani bulmuyordu. Bu nedenle yanýnda bulunan Tahirü'l-Mevlevi'ye þöyle diyordu: "Zalimler ve katillerle, mahþer gününde mutlaka hesaplaþacaðýz." Bu esnada mahkeme reisi Kel Ali (Çetinkaya), yük-sek sesle jandarmalarý uyardý: "Kararýn infazý için mahkumlarý çýkarýnýz." Öyle ya Ýstiklal Mahkemesi'nin kararý kesindi. Tem-yizi mümkün deðildi. Bir üst mahkemeye itiraz gibi bir ihtimal de yoktu. Verilen karar, kesindi ve mutlaka aynen uygulanacaktý. Kararýn okunduðunda Atýf Hoca'nýn yakýnlarýndan kimse yoktu. Babaeski müftüsü Ali Rýza Efendi'nin iki oðlu salondaydýlar. Kararý duyduklarýnda birbirlerine sarý-larak aðlaþtýlar. (Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nin son kararý için bak: Ahmet Nedim, Ankara Ýstiklal Mahkemesi Zabýtlarý 1926, sh ) Mahkeme reisi Kel Ali'nin hýþýmlý uyarýsýndan sonra mahkumlar, kollarýna kelepçeler takýlarak jandarma müf-rezesi eþliðinde Ulucanlar Cezaevi'ne geri götürülürler. Ýdamlýklar, tek kiþilik hücrelere konulur. Diðerleri de bü-yük koðuþlara yerleþtirilirler. Atýf Hoca, karanlýk ve rutu-betli hücresinde sabaha kadar Kur'an-ý Kerim okuyup na-maz kýlar. Þapka Kanunu'na karþý halký isyana teþvik: Evet, davanýn temel gerekçesi böyle Karar metninde geçen tafsilat ise þöyle: "Frenk Mukallitliði ve Þapka nam risaleyi tahrir ve Atýf Hoca'nýn mahkemesinde dört celse 3 muhtelif mahalle irsal ile halký isyana teþvik ettiðinden dolayý Ýstanbul'da (!926) tarihinde tevkif edilen Fatih Dersiamlarýndan Atýf Hoca " Buna ta 31 Mart hadisesinde bir süre gözaltýna alýn-masýndan alýn da Mahmut Þevket Paþa suikastýyla ilinti-lendirilerek sürgün edilmesine ve hatta itiraz edip yayýn-lanmasýna engel olmaya çalýþtýðý beyannameye kadar her þey eklenmiþ. Ama esas sebep, Frenk Mukallitliði ve Þapka adlý eseridir. Dava tarihinden yaklaþýk iki yýl önce yayýnlanmýþ bir kitaptan mahkemeye, oradan da idam sehpasýna Eðer gerekçe Teali-i Ýslam Cemiyeti'ne üyelik ol-saydý, Tahirü'l-Mevlevi'ye de idam cezasý verilirdi. Niçin verilmedi? Yahut Tahirü'l-Mevlevi, ayný davada idamdan nasýl kurtuldu? Bu sorunun cevabýný Tahirü'l-Mevlevi'nin "Matbuat Alemindeki Hayatým Ýstiklal Mahkemesi Hatýralarý" adlý eserinde bulmak mümkündür: Tahirü'l-Mevlevi, 14 Aralýk 1925 Pazartesi sabahý ikinci defa polis müdürlüðüne götürüldüðü zaman orada Ömer Rýza Bey ve Ýmam Hatip Mektebi katibi Hafýz Aziz Mahmut Efendi ile karþýlaþýr. Polisler ona Teali-i Ýslam Cemiyeti adýna yayýnlanan bildiri ve Frenk Mukallitliði adlý risaleyle ilgili sorular yöneltirler. Bir ara söz, þapka konusuna gelir. Komiser sorar: -Þapka hakkýnda ne dersiniz? -Bir tür baþ kisvesidir, derim. Ethem ERKOÇ net -Fikrinizi açýk söyleyiniz. -Anlaþýldý efendim. Þapka için bir tür baþ kisvesidir dedim. Hakikat de budur. Müslümanlýk kisveden ibaret deðildir Mezhep müçtehitlerinden þapkaya dair rivayet yoktur. Sonradan gelen ulema, benzeme mahzuru olduðuna dair mütalaada bulunmuþlardýr. Fakat þimdi bir mahzur kalmadý. Çünkü þapka, Türkiye'nin umumi serpuþu oldu (Bak: T. Mevlevi, age. Sh.240 Elbette Tahirü'l-Mevlevi'nin bu yorumu, polis tuta-naklarý arasýnda mahkeme heyetine ulaþmýþtýr. Onlar da Teali-i Ýslam Cemiyeti'nde birlikte hareket eden Atýf Hoca ile Tahirü'l-Mevlevi'ye ayný cezayý vermek istememiþlerdir. Birine idam cezasý verirken diðerini berat ettirmiþlerdir. Tahirü'l-Mevlevi de 4 Þubat 1926 tarihinde Ýstiklal Mah-kemesi kaleminden berat kararý ile ilgili belgeyi alýp görevine dönebilmiþtir. (Bak:T. Mevlevi, age, sh.360) Ýstiklal Mahkemeleri hakkýnda ne dediler? Uður Mumcu (Gazeteci-Yazar): "Ýstiklal Mahkemeleri, mahkeme sayýlmazlar. Bunlar, savaþ ve ihtilal dönemlerinde rastlanan antidemokratik infaz kurumlarýdýr." Nurettin Topçu (Mütefekkir): "Ýstiklal mahkemelerinde hakim yoktur, eþkýya var-dýr. Ýskilipli Atýf Hoca, Babaeski müftüsü Ali Rýza Efendi, Muhammed Esat Erbili ve Þeyh Sait milleti korkutmak ve sindirmek için zulmen idam edilmiþlerdir. Ýstiklal Mah-kemelerinin maksadý, fonksiyonu ve akýbeti bu millete mutlaka açýklanmalýdýr." Mahmut Akyürekli (Tarihçi): "Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nin halk arasýndaki adý 'Üç Aliler Divaný'na çýkmýþtý. Mahkeme yerine divan ke-limesinin kullanýlmasýnýn sebebi, Ýstiklal Mahkemelerinin adalet daðýtan deðil, buyruk ve itaatý tesis eden kurumlar olmasýydý." Prof. Dr. Mehmet Çelik (Tarihçi): "(Ýstiklal)Mahkemelerinde hukuk, ilke, delil, savunma, avukat, itiraz, temyiz yoktu. Mahkeme heyetinin ka-naati kesindi. Meclis adýna hüküm veriyorlardý. Verdikleri hüküm, yürürlükteki yasa ve kanunlara uymak zorunda deðildi, hatta üstündeydi." Ankara Ýstiklal Mahkemelerinde zabýt katipliði yapmýþ olan Hýfzý Veldet Velidedeoðlu "Mili Mücadele Aný-larý" adlý kitabýnda Ýstiklal Mahkemeleri hakkýnda þöyle diyor: "Mübalaðasýz denebilir ki bunlardan her biri kendi baþýna bir Büyük Millet Meclisi. Kendi baþýna birer dikta-tördü." Ahmet Emin Yalman (Gazeteci): "Olaðanüstü bir devrin icaplarýndan doðan bu mah-kemeleri ideal bir yargý sistemi saymak hatýra gelmez. Geliþi güzel seçilen birkaç milletvekili tarafýndan ilk hislere göre verilen hükümler arasýnda bir hayli hatalar ve haksýz-lýklar olmuþ, adaletten çok, önce ortalýðý susturmak ve bastýrmak gayesi aranmýþtýr." Necip Fazýl Kýsakürek: "Ýstiklal Mahkemeleri, mahkemeden baþka her þeydir. Riayet ettikleri bir hukuk sistemi yoktur. Mahkeme üyeleri, hukuk adamlarý da deðildi. Hukuk tahsili ve ihtisasý yapmamýþlar. Mahkeme reisinden üyelerine katil, cani ve cahil kimselerdir. Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nin reisi Kel Ali, Halit Paþa'yý meclis koridorunda vuran katildir. Tuhaftýr ki o cinayet esnasýnda destekçi olarak yanýnda Kýlýç Ali de vardýr. Bu adam, Ankara Ýstiklal Mahkeme-si'nde Kel Ali'nin muavinliðini yapmýþtýr. "Ýskilipli Atýf Hoca, Türk engizisyon sürecinin adalet kisvesi altýnda iþlediði çarpýcý örneklerinden biridir." Prof. Dr. Cevdet Küçük (Tarihçi): "Ýstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yýllarýnda faaliyet gösteren özel mah-kemelerdir. Þapka inkýlabý ülke çapýnda gerginlik doðurdu. Hükümet, tepkileri Ýstiklal Mahkemelerini kullanarak bastýrmaya karar verdi. Þapka giymeye herkese mecbur eden Þapka Ýktisasý Hakkýnda Kanun 25 Kasým 1925'te kabul edildi. Ýsmet Paþa, ayný gün Ýstiklal Mahkemesi'ne meclisin tasdiki olmadan idam cezalarýný infaz etme yetkisini tanýyan kararý da meclise kabul ettirdi." Prof. Dr. Ergün Aybars (Tarihçi) "Ýstiklal Mahkemeleri, TBMM adýna alýþacaklardýr. Kararlarý kesin ve temyizi yoktur. Kararlarýnýn uygulan-masýnda asker-sivil bütün görevliler sorumludur. Mahke-meler, verdikleri kararlardan dolayý sorumlu deðildir. Vic-dani kanaatlerine göre karar verme yetkisine sahip olup, bunlarýn delil aramasýna gerek yoktu (Bunlarýn) birer ihtilal mahkemesi olduklarý ve bu amaçla çalýþtýklarý göz önünden uzak tutulmamalýdýr. Bu bakýmdan hukuk ilkele-rine göre deðil, devrim ilkelerine yönelik çalýþmýþlardýr." (sh.14) Ýdam ya da þehadet: 3 Þubat Çarþamba gününü 4 Þubat Perþembe gününe baðlayan gece Atýf Hoca için çok önemliydi. Ulucanlar Hapishanesi'nin tek kiþilik hücresi, onun son kez konakla-dýðý bir misafirhaneydi. Ortalýk, ölüm sessizliðine bürün-müþtü. Dýþarýdan nöbetçilerin düdük sesleri ile gardiyanla-rýn ayak seslerinden baþka bir ses duyulmuyordu. O gece hapishanede sadece iki tane idamlýk vardý. Atýf Hoca, koðuþtaki gaz lambasýnýn kapý aralýðýndan süzülen ýþýðýyla kýblesini tayine çalýþmýþ, iki düz üstünde Allah(a yalvarýyordu. Ezberinden Kur'an okuyor, namaz kýlýyor, tespih çekiyordu. Bu karanlýðýn sonu belliydi. O da bunu fevkalade biliyordu. 4 Þubat 1926 Perþembe günü þafak sökerken kapýnýn önünde gardiyan belirdi. Künyesini okunuyordu: "Mehmet Ali oðlu Ýskilipli Mehmet Atýf" Baþýný secdeden kaldýrýp kapýya doðru yöneldi. Yan-daki hücreden çýkan Babaeski müftüsü Ali Rýza Efendi ile birlikte daraðacýnýn bulunduðu meydana doðru yürüdüler. Metanetini hiç kaybetmemiþ olan Atýf Hoca ve arkadaþý, kollarý kelepçeli olarak soðuk havada yol alýyorlardý. Her ikisinin de bir tarafýnda asker, diðer tarafýnda imam bulu-nuyordu. (Sürecek) Sülüklü semt sahasýnýn takipçisiyiz Halklarýn Demokratik Partisi Eþ Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, açýklama yaptý. YEDAÞ ýn semt sahasýndan malzemelerini kaldýrdýðý belirtildi. alklarýn Demokratik HPartisi Eþ Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, hafta sonu Sülüklü Semt Sahasý nda yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan YEDAÞ ýn malzemelerini kaldýrdýðýný belirterek, Gerek mahalle sakinleri olarak gerekse de HDP olarak Çorum un en büyük mahallesinin harabe görünümündeki semt sahasýnýn gerçek anlamda halkýn kullanýmýna açýlmasý noktasýnda yapýlacak olan çalýþmalarýn takipçisi olacaðýz dedi. Bolat, dün Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan HDPSeçim Bürosu nda bir basýn toplantýsý düzenledi. HDP Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, EMEPÝl Baþkaný Hikmet Aydýn ve partililerin katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Bolat, Sülüklü de bulunan semt sahasýnýn YEDAÞ tarafýndan þantiye olarak kullanýldýðý Bolat, dün Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan HDP Seçim Bürosu nda bir basýn toplantýsý düzenledi. yönünde mahalle sakinlerince tarafýmýza bilgi verilmesinin ardýndan bir basýn açýklamasý ile konuyu kamuoyunun gündemine taþýmýþtýk. Yaptýðýmýz basýn açýklamasýnýn ardýndan ertesi gün Belediye Meclisi nde konunun gündeme getirildiðini öðrendik. Buradan konuyu gündeme getiren Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Þiþman a teþekkür ediyorum. Belediye Baþkaný Külcü nün semtetik saha yapýlacaðý yönündeki beyanýný da basýndan öðrendik dedi. Gezi eylemleri esnasýnda Eskiþehir de dövülerek katledilen Ali Ýsmail Korkmaz ýn mahkemesine izlemek için Kayseri ye gittiklerini ve Kayseri dönüþünde de YEDAÞ ýn sahayý boþalttýðýný öðrendiklerini belirten HDPAdayý Bolat, Çorum un hangi mahallesi olursa olsun halkýmýzýn sorunlarýna sahip çýkacaðýz. Halkýmýzýn sokak meclisleri, mahalle meclisleri, kent meclisleri þeklinde örgütlenerek kendi taleplerini dile getirmesi noktasýnda çalýþma içerisinde olacaðýz þeklinde konuþtu. EMEPÝl Baþkaný Hikmet Aydýn ile HDP Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý da yaptýklarý konuþmalarda Çorum un neresinde olursa olsun her zaman halkýn yanýnda olacaklarýný dile getirdiler. T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2013/175 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Meydan Arifbey mh. 580 Ada, l Parsel, 13 nolu Baðýmsýz Bölüm. Arsa üzerinde 5 katlý 3 üncü sýnýf betonarme karkas bina mevcuttur. 13 baðýmsýz bölüm nolu daire binanýn 4. katýndadýr. Dairenin bulunduðu binanýn duvar dolgusu tuðla ile yapýlmýþtýr. Meskenin bürüt alaný M2'dir. Daire 3 oda, l salon, l mutfak, l antre, l kiler, banyo, WC ve 2 balkondan ibarettir. Binaný iç ve dýþ cephesi sývalý ve boyalýdýr. Dairenin döþeme kaplamasý laminantýr, Islak zeminler fayans kaplama, kapý doðramalarý ahþap malzemeli ve boyalýdýr. Pencere doðramalarý PVC ile yapýlmýþtýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr, Çatý örtüsü marsilya tipi kiremitle kaplanmýþtýr. Elektriði suyu mevcuttur, ýsýnma sistemi sobalýdýr. Binada %30 yýpranma mevcut olup Kömürlük eklentisi bulunmaktadýr. Bina okullara, hastaneye ve þehir merkezine yakýndýr. Yüzölçümü : BÝNANIN ALANI: 216,20 M2 - DAÝRENÝN ALANI: 120,00 M2 Arsa Payý : 14/144 Ýmar Durumu : Belediye imar alaný içerisindedir (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur.) Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : BÝNANIN 0003,63 M2 YOLA TECAVÜZLÜDÜR 1. Satýþ Günü : 04/04/2014 günü 14:00-14:10 arasý 2. Satýþ Günü : 29/04/2014 günü 14:00-14:10 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir, ihaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/175 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7- Ýþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 127 madde gereði teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 29/ (ÝÝKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 113)

18 18 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Amigo Mehmet Ali yi kaybettik Ýsmi Çorumspor la özdeþleþen isimlerden Mehmet Ali Altunkaya önceki gece vefat etti. Cenazesi dün kýlýnýn öðle namazý ardýndan Çiftlik Mezarlýðýnda topraða verildi. orumspor amigola- Mehmet Ali Çrýndan Altunkaya vefat etti. Uzun yýllar Çorumspor amigosu olarak kýrmýzý siyahlý takýmýn peþinden koþan ve destek veren Mehmet Ali Altunkaya (53) uzun süredir devam U 14 Final Grubunda ikinci yarý bugün baþlýyor Ýlk iki mücadelesi üç takým arasýnda U Çorum Belediyespor Final Grubunda ikinci yarýya lider olarak baþlayacak ve ilk iki yolunda avantajlý Final Grubunda ikinci yarý bugün Çorum Belediyespor - Çimentospor ve Osmancýk ta oynanacak Osmancýkgücüspor - Ýl Özel Ýdarespor maçlarýyla baþlayacak. 14 Final Grubunda ikinci yarý bugün oynanacak iki maçla baþlýyor. Dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda ilk iki sýrayý alacak takýmlarýn Çorum u gruplarda temsil hakký kazanacak olmasý nedeniyle her maç final niteliðinde. Final Grubunda ilk yarý maçlarý sonunda üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puanla lider durumdaki Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda ilk Furkan Taha nýn da lisansý çýkarýldý orumspor sezon ba- alt yapýsýndan Çþýnda ayrýlarak Ankaraspor a transfer olan Furkan Taha Özgün e de ikinci yarý için lisans çýkardý. Bu hafta baþýnda kesin anlaþma saðladýklarý Ýstinyespor dan Mirat Satýr ve Serdar Çalýþgan, Bucaspor dan Mustafa Kemal Ünlü ve Hacettepespor dan Deniz Kurt un lisanslarý için gerekli evraklarý hazýrlayan Çorumspor Yönetimi eski futbolcusu Furkan Taha Özgün içinde gerekli iþlemleri tamamladý ve lisanslarý hafta sonuna çýkartýlacak. Bu beþ futbolcu Yeþil Kýrþehirspor maçýnda forma giyebilecekler. yarýyý puansýz kapatan Çimentospor ile bugün saat de 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacak. Çorum Belediyespor bu maçý kazanmasý halinde ilk iki yolundaki iki rakibinin kendi arasýndan çýkacak sonuca göre son iki maçýna daha avantajlý çýkacak. Bugün saat de Osmancýk ilçe sahasýnda ise ilk iki yolunda iki takým açýsýndan da büyük önem taþýyan maçta Osmancýkgücüspor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý karþýlaþacak. 6 puanla ikinci sýrada bulunan Ýl Özel Ýdarespor 4 puanla ikinci sýradaki Osmancýkgücü karþýlaþmasýnda kazanan takým ilk iki yolunda avantaj yakalayacak. Hakemler Alagöz ve Soytemiz U 14 Final Grubunda bugün oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. 1 Nolu sahada oynanacak Çorum Belediyespor ile Çimentospor arasýndaki maçý Emre Alagöz yönetecek. Osmancýkgücüspor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý arasýnda Osmancýk ta oynanacak kritik maçta ise Ömür Soytemiz düdük çalacak. U 14 Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor : 1-0 Osmancýkgücüspor - Çimentospor : 3-0 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Çorum Belediye Ýl Özel Ýdare Osmancýkgücü Çimentospor Bugün : Çorum Belediyespor - Çimentospor. Osmancýkgücüspor - Ýl Özel Ýdarespor Altunkaya nýn cenaze namazýna çok sayýda Çorumspor taraftarý katýldý Bayraklý ya Ýstanbul derbisinde görev orum Bölgesel Hakemlerinden Ce- Bayraklý ya Ýstanbul derbisinde Çlal görev. Bölgesel Amatör Lig 9. grupta dördüncü sýradaki Kuþtepespor ile lider Arnavutköy Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý Celal Bayraklý yönetecek. Futbol Federasyonu tarafýndan sezon baþýnda Ýstanbul da düzenlenen hakem geliþim kampýna çaðrýlan Celal Bayraklý ile birlikte kampta bulunan Amasya dan Emre Aslan ve Çorum dan Ahmet Ecevit te bu maçta Celal Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýný yapacaklar. Maçýn dördüncü hakemide ilimize geri dönen Bölgesel Yardýmcý hakem Burak Þahinkara. Ýlk yarýnýn erteleme maçýnda iki takým bugün saat da Yýldýz Tarabya Sahasýnda karþýlaþacaklar. BAL 9. grupta Arnavutköy Belediyespor takýmý 38 puanla lider durumda bulunurken Kuþtepespor takýmý ise 29 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Celal Bayraklý, Emre Aslan ve Ahmet Ecevit ara seminer sonunda BAL da yönettikleri maçýn serenomisinde birlikte görülüyorlar Mehmet Ali Altunkaya dün topraða verildi eden tedaviler sonuç vermeyince önceki gece saatlerde vefat etti. Mehmet Ali Altunkaya nýn cenazesi dün Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nden alýnarak Ulu Cami ye getirilecek ve öðle namazýnýn ardýndan kýlýnacak cenaze namazý sonrasýnda Çiftlik Mezarlýðý nda topraða verilecek. Altunkaya nýn cenaze namazýna yakýnlarý ve Çorumspor eski yöneticilerinden ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse nin yaný sýra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ile spor camiasýndan çok sayýda isim katýldý. ÇORUM HAKÝ- MÝYET Mehmet Ali Altunkaya ya cenabý allahtan rahmet ailesi, yakýnlarý ve Çorumspor camiasýna baþsaðlýðý diler. FB yarý yýl turnuvasý devam ediyor orum Fenerbahçe Basketbol Okulu kýþ dönemi çalýþ- katýlan sporcular arasýnda düzenlenen yarý Çmalarýna yýl turnuvasýnda mücadele devam ediyor. Atatürk Spor Salonu nda oynanan maçlarda minikler kategorisindeki maçta Minik C takýmý minik B takýmýný yenmeyi baþardý. Küçüklerde ise Küçük C takýmý küçük B takýmý önünde luk skorla galip ayrýlmayý baþardý. Yýldýzlar kategorisinde ise Yýldýz B takýmý Yýldýz C takýmý önünde lik skorla galip gelmeyi baþardý. Gençler kategorisinde ise zorlu bir mücadele sonunda Genç B takýmý Genç Atakýmýný yenerek üç puanýn sahibi oldu. Turnuvada mücadele bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak ve hafta sonu yapýlacak kahvaltý ile ikinci dönem çalýþmalarý baþlayacam. Tek kýrmýzý kart oda kural gereði Ç orum Amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan U 14 Final Grubu ve 1. Küme Final Grubu maçlarýnda tek kýrmýzý kart çýktý. Eti Lisesi Gençlikspor ile Osmancýk Belediyespor maçýnda kýrmýzý kart gören Osmancýk takýmýndan Ersin Çýtak kural gereði kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza verildi. Muay Thai il takýmý belirlendi K aradeniz Bölge Þampiyonasý nda Çorum u temsil edecek sporcularý belirlemek için düzenlenen Muay Thai il birinciliði yapýldý. Atatürk Spor Salonu nda 1-2 Þubat tarihlerinde yapýlan il birinciliðinde minik, yýldýz, genç ve büyükler baybayan kategorilerindeki müsabakalara Çorum merkez ile birlikte Alaca, Sungurlu ve Osmancýk ilçelerinden toplam 120 sporcu katýldý. 80 erkek ve 40 bayan sporcunun mücadele ettiði il birincili sonunda sýkletlerinde birinci olan sporcular Karadeniz Bölge birinciliðinde Çorum u temsil etmeye hak kazandýlar. Ýki gün süren müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri þöyle: MÝNÝK ERKEK: 30 Kg 1. Enes Daðlamaz (Çorum Belediyespor), 2. Doðan Ünalan (Alaca Belediyespor). 33 Kg 1. Hüseyin Gedik (Baharspor). 39 Kg 1. Hakan Genç (ferdi), 2. Furkan Özgenç (Çorum Belediyespor). 48 Kg 1. Cemal Can Güner (Baharspor). +48 Kg 1. Eren Ersever (Baharspor). MÝNÝK BAYAN: 33 Kg 1. Sevgi Erdoðan (Çorum Belediyespor). +44 Kg Nida Fýrat. YILDIZ ERKEK- LER: 33 Kg 1. Fatih Gün (Alaca Belediyespor), 2. Vahit Mazlum (Alaca Belediyespor). 36 Kg 1. Eray Erdoðan (Alaca Belediyespor). 39 Kg 1. Furkan Buyrukcu (Alaca Belediyespor), 2. Mert Salih Pekcan (ferdi), 3. Eray Genç (Baharspor), Arda Sercan Aysal (Baharspor). 45 Kg 1. Oðuzhan Özdemir (Alaca Belediyespor). 51 Kg 1. Murat Taþkaldýran (Çorum Belediyespor), 2. Arapcan Biçer (Baharspor). 57 Kg 1. Enes Kurum (Çorum Belediyespor), 2. M. Eren Güler (Çorum Belediyespor). 67 Kg 1. Ýsmail Doðan (Baharspor). YILDIZ BAYAN: 33 Kg 1. Zehra Çevik (Osmancýk Belediyespor), 36 Kg 1. Beyzanur Çevik (Osmancýk Belediyespor), 39 Kg 1. Leyla Lamia Avri (Alaca Belediyespor), 2. Ebru Erdoðdu (Çorum Belediyespor). 45 Kg 1. Merve Yücel (Osmancýk Belediyespor). 51 Kg 1. Esma Coþar (Osmancýk Belediyespor), 2. Ýlknur Erdoðdu (Çorum Belediyespor). 57 Kg 1. Tuðba Çaðla Eren (Baharspor), +57 Kg 1. Elif Duman (Osmancýk Belediyespor). GENÇ ERKEK- LER: 48 Kg 1. Umut Sertcan (Alaca Belediyespor). 51 Kg 1. Tamer Çalýþkan (Baharspor), 2. Ali Ertelli (Uðurludað), 3. Mustafa Babaoðlu (HE Kültürspor), Ertürk Çevik (HE Kültürspor). 54 Kg 1. Furkan Güvenç (HE Kültürspor), 2. Sefa Erdem Kayý (ferdi). 57 Kg 1. Ömer Faruk Gençkan Muay Thai Ýl birinciliðinde görev yapan hakemler müsabakalar sonunda toplu halde görülüyorlar (Çorum Belediyespor), 2. Fatih Kayý (Çorum Belediyespor), 3. M. Mücahit Özdemir (Alaca Belediyespor), Sefa Öztekin (Çorum Belediyespor). 60 Kg 1. Mustafa Ali Karaca (Çorum Belediyespor), 2. Abdullatif Yüksel (ferdi), 3. Mücahit Kývanç (ferdi), Sefa Erdoðdu (Çorum Belediyespor) Kg 1. Hasan Basri Daðlamaz (Çorum Belediyespor), 2. Alper Samet Memiþ (Çorum Belediyespor), 3. Ömer Yamur (ferdi). 67 Kg 1. Harun Oral (Çorum Belediyespor), 2. Salih Yýldýrým (HE Kültürspor), 3. Yunus Emre Ýpek (ferdi), Niyazi Demiray (Çorum Belediyespor), 71 Kg 1. Mehmet Ceylan (Çorum Belediyespor), 2. Alperen Aksu (Sungurlu Belediyespor), 3. Kadir Yýldýrým (ferdi), Serdar Kýþla (Çorum Belediyespor), 75 Kg 1. Samet Ekici (Çorum Belediyespor). GENÇ BAYAN- LAR: 45 Kg 1. Sümeyra Aydýn (Çorum Belediyespor), 2. Burcu Akkuþ (Alaca Belediyespor). 48 Kg 1. Çaðla Gedik (Baharspor). 51 Kg 1. Ayþenur Dede (Uðurludað), 2. Belgin Olukçu (HE Kültürspor), 3. Ýrem Çetin (Baharspor). 54 Kg 1. Münire Demirci (Çorum Belediyespor), 2. Elif Demir (Çorum Belediyespor). 57 Kg 1. Buket Çalýþkan (Baharspor), 2. Menþure Top (Gençlikspor), 3. Öznur Elif Kýr (Çorum Belediyespor) Kg 1. Ýlkay Saðýr (ferdi), 2. Yasemin Solugan (Osmancýk Belediyespor). BÜYÜK BAYAN- LAR: 45 Kg 1. Esre Çam (Gençlikspor), 51 Kg Hilal Erdoðdu (Çorum Belediyespor). 57 Kg 1. Merve Balak (Çorum Belediyespor), 2. Yasemin Karadaþ (Çorum Belediyespor) Kg 1. Meltem Akdeniz (Çorum Gençlikspor). BÜYÜK ERKEK- LER A DÝVÝSYON: 54 Kg 1. Murat Kara (ferdi), 60 Kg Uður Eyvaz (HE Kültürspor), 63.5 Kg 1. Adnan Ekinci (ferdi), 2. Tuðrulhan Yurttaþ (ferdi). 75 Kg 1. Recep Ýpek (ferdi). 86 Kg 1. Cemal Özkoç (Çorum Belediyespor), 2. Mertcan Kalender (HE Kültürspor), 3. Yunus Emre Boyraz (Uðurludað Belediye), Murat Yýldýrým (Uðurludað Belediye). +86 Kg 1. Ýhsan Ýsmet Maptan (Gençlikspor). BÜYÜK ERKEK- LER B DÝVÝSYON: 51 Kg 1. Eren Dumanlý (Gençlikspor). 57 Kg 1. Abdulsamet Uðurlu (HE Kültürspor). 60 Kg 1. Hüsnü Bilir (HE Kültürspor) Kg Vedat Aksoy (Gençlikspor). 67 Kg 1. Giray Keltepe (Gençlikspor), 71 Kg 1. Uður Serttaþ (HE Kültürspor), 75 Kg 1. Yasin Pamay (Gençlikspor), 81 Kg 1. Fatih Dumlupýnar (Sungurlu Belediyespor). Sýkletlerinde dereceye giren sporculara törenle madalyalarý verildi

19 (Ç.HAK:356) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 ÞUBAT Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Kal-Yak (Fuel Oil 4 - kalorifer yakýtý) alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Halk Saðlýðý 2014 yýlý 78 kýsým týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 19 DA515 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT Kamu Hastane Birliði Genel Sekr. ve baðlý saðlýk tesis. hizmet aracý ve diyaliz hasta taþýma araç. kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý 2014 yýlý 34 kýsým kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý 2014 yýlý 32 kýsým temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Konferans Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Spiral sarýmlý HDPE boru alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý 52 kalem mutfak araç ve gereçleri alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 09 YG 652 plakalý 2012 model Ford marka JA8 Fiesta 1.25i tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Baðlý kuruluþlarýn þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Orman Ýþletme Çorum Ýþletme sýnýrlarýnda Etüd Proje Hizmetleri, Erozyon Kontrolü Uygulama ve Aðaçlandýrma Uygulama Sahalarýnýn Kontrolü hizmetleri için Orman Mühendisliði Danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Orman Ýþletme Saat: ÞUBAT Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çoraklýk Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 KC 602 plakalý, 2004 model Volkswagen marka, Cityvan tipli, siyah renkte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) Çorum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 DC 4073 plakalý, 2000 (Ç.HAK:232) model, HAT marka, Marea Vtipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi litre motorin satýþý iþi. Muhammen bedel: Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) (Ç.HAK:266) Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ÇORUM Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýnce Orman Ürünleri (Ç.HAK:355) K.S.S. 17. Sk. 4/A Tel: SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat, (Ç.HAK:281) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 106 m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel: ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA (Ç.HAK:289) (Ç.HAK:345) KÝRALIK BÝNA Fabrika olmaya müsait veya depo olarak kullanýlmaya uygun bina kiraya verilir. * Ankara Yolu 7. Km de, toplam alaný 2400 m2 olarak veya 1200 er m2 olarak 2 ayrý þekilde kiraya verilir. Ýdari binasý mevcuttur. * Ankara Yolu 7. Km de sanayi tipi soðuk hava deposu satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:283) UYGUNDUR. ÝRTÝBAT TEL: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 adet Doðalgaz ve Su Tesisatýcýsý, 1 adet Elektrik Tesisatcýsý, 4 adet Kaynak Operatörü (Gazatý,Elektrik,Oksijen), 1 adet Teknik Ressam (Auto Cat,Master Cam,Solid Works), 8 adet Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn Bulvarý No: 14 Tel: (Ç.HAK:308) (Ç.HAK:346) BAKICI AÝLE ARANIYOR Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli oto yýkama ve kuaför elemaný alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Trend Oto Yýkama Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 11 (Ç.HAK:354) (Çorum Garanti Bankasý 2. arka sokaðý) ELEMAN ARANIYOR Çay servisi ve yemek iþlerinden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2559) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Çorap Tayt-Fanila Bere-Kaþkol-Eldivan Korse ve Dizlik çeþitleri ANGORA ÜRÜNLERÝ bir telefon kadar yakýnýnýzda; (Ç.HAK:288) (Ç.HAK:306) (Ç.HAK:347) (Ç.HAK:332) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:244) Mehmet SORKUN ÇORUM A kalite muadili olmayan yüksek kazançlý ürünümüz için Çorum ilinde bayilik verilecektir ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli elektrik ustasý ve kalfa alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmasý rica olunur H.Demiral Elk. Ltd. Þti. Yumus Emre Ýþ Mrk. No:41 Çorum Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel:

20 ÇARÞAMBA 5 ÞUBAT 2014 Onlar Çorum u gururlandýrdý, Çorum ise onlarý unuttu! Çorum sporuna deðiþik branþlarda büyük hizmetler veren ancak emekli olduktan sonra unutulan ve deðer verilmeyen Merdan Özkeçeli 1.5 yýl önce dýþardan antrenör olarak göreve baþladýðý Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu küçük kýz takýmýný 66 okul arasýndan set vermeden Ankara þampiyonluðunu kazandý. Þimdiki hedefi ise Çorum da elde edemediði Türkiye Þampiyonluðu. Ayný okulda Çorum da ilk Badminton çalýþmasýný baþlatan ve bugüne gelmesinde büyük katkýsý bulunan Haydar Kaya ile birlikte onlar Çorum un gururlandýrmaya devam ediyorlar. Çorum ise onlarý çoktan unutmuþ gibi... Merdan Özkeçeli yönetimindeki Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu küçük kýz voleybol takýmý þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra okul idarecileri ve sporcu velileriyle birlikte toplu halde görülüyor Balçova seferi yarýn baþlýyor orum Belediyespor, ÇBalçova maçý için yarýn yola çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takým Ýzmir deplasmanýnda oynayacaðý maçýn karayoluyla gidilecek olmasý nedeniyle futbolcularýn dinlenmesi amacýyla yolculuðu bir gün erkene aldý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Balçova maçýnýn önemi nedeniyle futbolcularýn uzun yolculuðun ardýndan bir gece dinlenme ile maça çýkmasýnýn olumsuz olacaðý gerekçesiyle maça iki gün önce gitmeyi uygun gördüklerini söyledi. Yönetime konuyu ilettiðini ve gerekli iznin çýktýðýný belirten Hamit Iþýk yarýn yapacaklarý çift kale maçýn ardýndan gece geç saatlerde yola çýkacaklarýný cuma öðlen saatlerinde otele yerleþip akþam hafif bir çalýþma yapýp cumartesi günü ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný söyledi. Kýlýç ýn yardýmcýsý Elvan Milað oldu Elvan Milað A. Buðra Erdoðan dün yapýlan antrenmana maske ile çýktý ve hafta sonuna kadar alýþacak eçtiðimiz hafta 2. GLig kýrmýzý grupta mücadele eden Bozüyükspor ile anlaþan Teknik Direktör Halit Kýlýç ýn yardýmcýlýðýna Elvan Milað getirildi. Ligin ikinci yarýsýna baþlama konusunda sýkýntý çeken son hafta içinde yapýlan çalýþmalarla yeni bir kadro oluþturarak lige devam etme kararý alan Bozüyükspor da Teknik Direktör olarak Halit Kýlýç ile anlaþma saðlanmýþtý. Dün yapýlan görüþmeler sonunda da antrenör olarak Kýlýç ýn yardýmcýlýðýna Çorumspor da birlikte futbolcu ve teknik heyet olarak görev yapan Elvan Milað getirildi. Halit Kýlýç ve Elvan Milað dünden itibaren Bozüyükspor da birlikte çalýþmaya baþladýlar. Bozüyükspor a bu sezon baþýnda Maltepespor a transfer olan Yasin Tüzün de anlaþmýþ ve geçtiðimiz hafta sonu yeni takýmýnda ilk maçýna çýkmýþtý. Buðra müjdesi Ç orum Belediyespor da zorlu Balçova Belediyespor maçý öncesinde A. Buðra Erdoðan müjdesi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn devre arasýnda Antalya da oynadýðý Ümraniyespor maçýnda burnunu aldýðý darbe sonucunda burnu ve elmacýk kemiði kýrýlan ve yaklaþýk bir aydýr takýmýndan uzak kalan Buðra Erdoðan ýn Balçova Belediyespor maçýnda maske ile forma giyebileceði açýklandý. Ýki haftadýr düz koþu yapan ve ikili mücadeleye girmeden hareketler yapan Buðra dün özel olarak hazýrlanan maske ile çalýþmaya katýldý. Darbe korkusu nedeniyle top oynamayan Buðra Erdoðan ýn hazýrlanan maske ile hafta boyunca takýmla birlikte çalýþacaðý ve Teknik Direktör Sedat Özbað ýn forma vermesi halinde Balçova Belediyespor maçýnda forma giyebiyeceðini belirtildi. Ç orum deðerini bilmedi, Ankara da hemde devlet okulunda 1.5 yýlda yaptýðý çalýþma ile okul takýmýný Ankara Þampiyonu yaptý þimdiki hedefi ise Türkiye Þampiyonluðu. Geçtiðimiz hafta yaptýðýmýz haberde konu hakkýnda yüzeysel bilgiler vermiþtik. Çorum sporuna Beden Eðitimi Öðretmeni, hakem ve antrenör olarak bir çok branþta hizmet eden emekli olduktan sonrada Çorum da görev yapmak isteyen ancak sahip çýkýlmadýðý ve gerekli deðer verilmediði için Ankara ya giden Merdan Özkeçeli den bahsediyoruz. Çorum da görev yaptýðý okullarda özellikle voleybol branþýndaki baþarýlarý ile Türkiye çapýnda ses getiren Merdan Özkeçili, Anadolu Lisesi ile gençlerde Türkiye finallerinde mücadele etmiþ ardýndan Dumlupýnar Ýlkokulu nda küçük ve yýldýzlar kategorilerinde Türkiye ikinciliði ve üçüncülüðü kazanan Merdan Özkeçeli emekli olduktan sonra kýsa bir sürede olsa 23 Nisan Ortaokulu nda baþlattýðý voleybol çalýþmasý ile küçüklerde kazandýðý þampiyonluklarla karþýlýðýný aldý. Halen bu okulumuz bu kadro ile þampiyonluklarýný sürdürüyor. Merdan Özkeçeli, verdiði emeðin karþýlýnda gerek bürokraside gerekse diðer alanlarda ge- Çorum a yakýþmadý! u görüntü cumartesi günü BNazmi Avluca sahasýnda oynanan Çorumspor - Etimesgut Baðlumspor maçýnda yaþandý. Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde oyuncu deðiþikliði yapýlýrken kullanýlan levhaya dikkat ederminiz. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan salon sporlarýnda kullanýlan oyuncu deðiþikliði tabelalarý ile futbolcular oyundan çýkýp gireceklerini görmeye çalýþtýlar. Yakýndan bile okunmasý mümkün olmayan bu tabelalar güneþ vurduðu zaman býrakýn sahadaki sporcuyu kenarden bile görünmesi çok zor olan bu görüntü Çorum a yakýþmadý. Çok olmasa gerek mevcut oyuncu deðiþiklik tabelalarýnýn saha kenarýna getirilip götürülmesi. Sahadaki oyuncuya baðýrarak ismini veya numarasýnýn söylenmesi yerine bulunduðunu bildiðimiz tabelalarý kullansak çok daha doðru ve güzel olmaz mý acaba. Yalnýzca görev parasý almak için imza atma yetmemeli herkes görevini layýkýyla yerine getirmeli. Yoksa Çorum a bu görüntü yakýþtý mý sizce? reken desteði göremeyince Çorum dan ayrýlarak Ankara ya gitti. Burada Çorum da Badminton u baþlatan ve bugünki antrenörleri yetiþtiren Haydar Kaya nýn görev yaptýðý Eryaman daki Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu nda antrenör olarak görev yapmaya baþladý. Antrenör olarak 1.5 yýl önce bu okulda baþladýðý çalýþmalarýnda oluþturduðu kadro ile geçtiðimiz yýl final grubunda mücadele eden Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu küçük kýz voleybol takýmý Ankara þampiyonluðunun ardýndan kupasýyla birlikte. Bir yanýnda Merdan Özkeçeli diðer yanýnda ise Haydar Kaya. Merdan Özkeçeli bu yýl ise 66 okulun mücadele ettiði il birinciliðinde þampiyonluk kupasýný kaldýrmayý baþardý. Alýþýk olduðu þampiyonluða 1.5 yýl gibi kýsa bir sürede ulaþan Merdan Özkeçeli, sahadaki bu baþarýsýnýn yanýnda kadrosundaki çocuklarýn sosyal geliþimlerinede büyük katký saðladý ve gerek okul idaresi gereksede sporcu velilerinin büyük takdirini kazandý. Küçük Kýzlar Voleybol da oynadýðý tüm maçlarý set vermeden kazanan Merdan Özkeçeli nin okulu aralarýnda Özel Kolejlerinde bulunduðu rakiplerini eze eze yendi ve en fazla 13 sayý verdiði maçlar sonunda finald de Kardelen Ortaokulu nu set vermeden yenerek þampiyonluða ulaþtý. azar günü grubun þampiyon adaylarýndan Yeþil Kýr- deplasmanýnda puan mücadelesi verecek Pþehirspor olan Çorumspor zorlu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. 1 nolu sentetik çim sahada Teknik Direktör Hasan Atalay yönetimindeki çalýþmaya Ömer Faruk Selçok dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý devam eden Emir Yüzüak ise takýmdan ayrý olarak düz koþu Okul da baþlattýðý bu çalýþmalarýný bu yýldan itibaren Aydýnlýk Gençlikspor kulübü altýnda kulüpler düzeyine taþýyan Merdan Özkeçeli okul ve kulüp çalýþmalarýyla baþarýlarýný sürdürmek amacýnda. Ankara þampiyonu olduklarý için ilk grup maçlarýna katýlmayacaklarýný belirten Özkeçeli, hedeflerinin Türkiye Þampiyonluðu olduðunu, Çorum da finalde kaybettiði þampiyonluðu bu kadro ile kazanmak amacýnda olduðunu söyledi. Çorum daki ilgisizlik konusunda tevazu gösterse yorum yapmaktan kaçýnsada her geçen gün geriye giden tüm branþlar göz önüne alýndýðýnda antrenör olarak görev yapan ve deðiþik kurumlardan maaþ alan Neþeli antrenman ancak ortaya bir ürün koymayan antrenörlerle ilgili olarak eleþtiri hakkýmýz bulunuyor. Bu konuda geniþ araþtýrma ve sonuçlarý ilgili haber ve yorumlarýmýzý yayýnlayacaðýz. Ancak az yetiþen ancak sahip çýkmadýðýmýz deðerler arasýndaki Merdan Özkeçeli nin bu baþarýsý ile Çorumlu olarak gurur duyduk. Çorum daki çalýþmalarý ile büyük takdir toplayan ve tanýdýðý bildiði Merdan hocaya Ankara da sahip çýkarak okulda birlikte çalýþan Haydar Kaya nýnda yeniden iþe baþlamasý Çorumlu olarak bizleri onurlandýrdý ve gururlandýr. Ýnanýyorumki tüm Çorumlularda bunla gurur duymuþ ancak okulun isminin önünde Çorum olmadýðý içinde üzülmüþlerdir. orum Belediyespor þampiyonluk yolunda önemli Çbir viraj olan Hacettepespor maçýný kayýpsýz geçmenin verdiði moralle hafta sonu Balçova Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna tüm futbolcular katýldýlar. Uzun süredir burnunun kýrýlmasý nedeniyle koþu yapan ve ikili mücadeden kaçýnan Buðra Erdoðan dün takýmla birlikte çalýþtý. Bileðinde aðrý olan Emlre ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti ve son bölümde de üç kale yarý sahada çift kale maç yaptýlar. Hacettepespor maçýnda alýnan galibiyet verdiði moralle haftanýn ilk çalýþmasýnda gerek teknik heyetin gerekse de futbolcularýn hayli neþeli olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, Balçova Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý kuvvet ve taktik aðýrlýklý çalýþma ile sürdürecek. Çorumspor, Kýrþehir e bileniyor yaptý. Isýnma hareketlerinin ardýndan çabuk kuvvet hareketleri yapan Çorumspor da futbolcularýn istekli olduklarý dikkat çekti. Çalýþmanýn son bömümürde ise taktik çift kale maç yaptýran Teknik Direktör Hasan Atalay isabetli pas üzerinde durduðu gözlendi. Çorumspor Yeþil Kýrþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. TSO Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaretten ve iþbirliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. TSO Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaretten ve iþbirliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Binalarýnýzýn kimliðini alýn Su kesintisine dikkat! orum Belediyesi Su Ýþleri 'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði, ana isale hattý nedeniyle bazý mahallelerde su kesintisine gidecek. * HABERÝ 15 DE Asker

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Öðrencilerin yüzde 20'si KYK'da kalýyor

Öðrencilerin yüzde 20'si KYK'da kalýyor "Sözleþmede Kültür Sitesi yerine otopark maddesi yok" Kültür Sitesinin yerine otopark yapýlýp yapýlmayacaðý ile ilgili tartýþmalara Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslabn cevap verdi. Ömer Arslan

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum

Detaylı