Anamnese Meertalige Kinderen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anamnese Meertalige Kinderen"

Transkript

1 Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Deze anamneselijst staat ter beschikking op in PDF-formaat. Eerste druk 2006 SIG vzw Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen (België) tel. +32 (0) fax +32 (0) D/2006/7746/06 ISBN SIG vzw is lid van Vijftact vzw.

2 Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Inleiding In het diagnostische proces bij meertalige kinderen, al dan niet van allochtone afkomst, neemt de anamnese een belangrijke plaats in. De SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen formuleerde een aantal kritische bedenkingen bij de vragenlijst Anamnese Meertaligheid 1 van Mirjam Blumenthal en Manuela Julien. Dit resulteerde in een aangepast anamneseformulier waarbij de klemtoon ligt op een multidisciplinaire benadering van de problemen wat betreft de taal- en spelontwikkeling van meertalige kinderen. Doel De vragenlijst 'Anamnese Meertalige Kinderen' (AMK) dient om een beter zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het taalaanbod en op de attitude van het meertalige kind en zijn ouders (of verzorgers 2 ) tegenover de verschillende talen. Verder inventariseert de lijst gegevens in verband met spel en speelgoed. De AMK is bruikbaar in de diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen. Inhoud De anamneselijst bevat geen vragen over de medische voorgeschiedenis, mijlpalen in de ontwikkeling, medische gegevens in verband met gehoor/visus of schoolse prestaties. Het is dus enkel een aanvulling bij een (standaard) anamnese als er sprake is van meertaligheid. De AMK bevat de volgende rubrieken: 1. Algemene gegevens 2. Gegevens over de ouders 3. Gegevens over de grootouders 4. Gegevens over de thuissituatie 5. Gegevens over het taalaanbod 6. Taalbeheersing van het kind 7. Attitude van de ouders 8. Gegevens over het kind in zijn omgeving 9. Algemeen besluit De vragen in de lijst kunnen een leidraad vormen tijdens een gesprek met de ouder(s). De hulpverlener kan de antwoorden onmiddellijk noteren of de vragenlijst samen met de ouder(s) invullen. Op die manier worden belangrijke gegevens verzameld voor een degelijke diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van het meertalige kind. Als de ouders het geschreven Nederlands voldoende beheersen, kunnen ze de vragenlijst eventueel op voorhand invullen. 1 Blumenthal, M., & Julien, M. (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid. Logopedie & Foniatrie, 1, Als het meertalige kind niet door zijn natuurlijke ouders wordt opgevoed, worden in de lijst de gegevens van de verzorger(s) genoteerd.

3 Anamnese Meertalige Kinderen 1 Genel bilgiler Çocuðunuzun adý ve soyadý:... Doðum tarihi:... Doðduðu ülke:... Araþtýrma tarihi:... Veli veya diðer sorumlular ile yapýlan konuþma:... Konuþmada hazýr bulunan (tercüman, aile bireyi):... Kim tarafýndan dolduruldu (araþtýrmayý yapan, veli, bakýcý):... Konuþma esnasýnda konuþulan dil:... 2 Aile hakkýnda bilgiler anne ( ) baba ( ) Doðduðun ülke Ne zamandan beri Belçika dasýn? Birden fazla yerde yaþadýn mý? Kaç yýl? Anadilin ne? Hangi aksanla konuþuyorsun? Flamanca konuþuyor musun? Ne zamandan beri Flamanca konuþuyorsun? Flamancayý nerede öðrendin? Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 1 -

4 Ne zaman Flamanca konuþuyorsun? Baþka hangi dilleri konuþuyorsun? Baþarý durumunuz nasýl? Anadiliniz ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA Flamanca ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA Diðer diller ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA Flamanca yazýlmýþ olan mektuplarý anlýyor musun 0= baþarýsýz 5= yeterli 10= iyi 0= baþarýsýz 5= yeterli 10= iyi Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 2 -

5 3 Büyükanne ve büyükbaba hakkýndaki bilgiler Anneannesi ve dede (anne tarafý) babaanne ve dede (baba tarafý) Doðduðu ülke Göç ettiði yýl Þimdi yaþadýðý yer Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 3 -

6 4 Ev durumu ile ilgili bilgiler baba anne kýzkardeþ erkek kardeþ dede ve nine diðeri Evinizde kimler oturuyor? Ev dýþýnda kimler çalýþýyor? Çocuklara kim bakýyor? Kim Flamanca eðitim gördü? Evde hangi diller konuþuluyor? anne baba kendi aralarýnda anne çocuklar ile baba çocuklar ile çocuklar kendi aralarýnda çocuklar anneleri ile çocuklar babalarý ile Diðerleri aile hangi dili konuþuyor?(mesela; herkesin hazýr bulunduðu yemek masasýnda)... çocuðunu teselli etmek istediðin zaman hangi dili konuþursun?... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 4 -

7 5 Dil durumu ile ilgili bilgiler Okul öncesi dönem Çocuðunuz nerde/ kimin yanýnda kalýyor?... Çocuðunuzla hangi dil/diller konuþuluyor?... Dil 1 ( ) ay günlük - haftalýk - bazen Dil 2 ( ) ay günlük - haftalýk - bazen Dil 3 ( ) ay günlük - haftalýk - bazen Çocuðunuz dolaylý þekilde hangi dilleri duyuyor (ailesinin kendi aralarýndaki konuþma). Okul dönemi Çocuðunuz ne zmaan okula gitmeye baþladý?... Çocuðunuz okulu düzenli olarak gitti mi veya gidiyor mu?... Çocuðunuz okula severek mi gitti veya gidiyor?... Þu andaki okulun adý:... Þu andaki bulunduðu sýnýf: Okul durumu (tahsil- durumu):... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 5 -

8 6 Çocuðun dil yeteneði Çocuðunuza karþý Flamanca konuþulduðu zaman o hangi dilde cevap veriyor?... Çocuðunuza karþý baþka bir dilde konuþulduðu zaman o hangi dilde cevap veriyor?... Çocuðunuzu yaþýtlarýyla karþýlaþtýrdýðýnýz zaman dil yeteneðini nasýl buluyorsunuz? anadili Flamanca 0 = baþrýsýz 5 = yeterli 10 = iyi ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA Eðer çocuðunuz hiç konuþamýyorsa veya çok az konuþabiliyorsa iþaretlerle deneme yaparak ne demek istediðini ifade etmek istiyor mu? Çocuðunuz anadilinde konuþma yapýnca anlaþýlýyor mu?... Çocuðunuz Flamanca konuþma yapýnca anlaþýlýyor mu? Çocuðunuzun konuþmasý anlaþýlmayýnca nasýl tepki gösteriyor?... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 6 -

9 7 Ailenin deðerlendirmesi Çocuðunuz üzerinde uygulanan dil yeteneði Çocuðunuz için hangisini ônemli buluyorsunuz? ANLAMA KONUÞMA OKUMA YAZMA (diðeri) Dil 1.. Dil 2 Dil Çocuðunuzun dil geliþimini bir dûzene koyabileceðinizi düþünüyor musunuz?... Çocuðunuzun dil geliþimi ile ilgili düzenleme için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor musunuz?... Çocuðunuzun dil problemi sizi endiþelendiriyor mu?. Gelecekte ailece hangi ülkede oturmayý düþünürsünüz?. Geldiðiniz ülkedeki olaylar hakkýnda ne kadar bilgi sahibi olabiliyorsunuz? Televizyon programlarý -vidyo -anadilde radyo anadilde dergiler anadilde gazeteler:... Belçika daki olaylar hakkýnda ne kadar bilgi sahibi olabiliyorsunuz? Televizyon vidyo radyo dergi gazete... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 7 -

10 8. Çocuðun çevresi hakkýndaki bilgiler: Çocuðunuza masal okuyor musunuz?... Hangi dilde?... Bu konuda hangi kitaplarý kullanýyorsunuz? Hangi dilde?... Çocuðunuz kitaplara ilgi duyuyor mu?... Hangi dilde?... Çocuðunuz müzik dinlemeyi seviyor mu?... Hangi dilde?... Çocuðunuzla birlikte bazen þarký söyler misiniz?... Hangi dilde?... Çocuðunuz hangi TV kanallarýna bakar?... Hangi dilde?... Çocuðunuz hangi vidyo ve DVD programlarýna bakmayý sever?... Hangi dilde?... Çocuðunuz bazen bilgisayar oyunlarý oynar mý?... Hangi dilde?... Çocuðunuz okul dýþý çalýþmalara katýlýr m? Hangi çalýþmalar?... Hangi dilde?... Haftada kaç kere çocuðunuzla oyun oynuyorsunuz?. Oyun esnasýnda çocuðunuzla aranýzda konuþmalar geçiyor mu?. Hangi dilde?... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 8 -

11 Sýk sýk oyuncak alýrmýsýnýz veya baþka insanlarýn çocuðunuza oyuncak aldýðý oluyor mu? Çocuðunuzun evde hangi tür oyuncaklarý var? - Çocuðunuzun bina yapmak için blok oyuncaklarý var mý? Hangi çeþit... - Çocuðunuzun bulmacalý (puzzel) oyuncaðý var mý, kaç parçalý... - Genellikle çocuðunuz yanlýz mý oynar yoksa baþkalarý ile mi? Bu durumda hangi oyunlarý oynar?.. - Bazý çocuklar mutfak tencereleri ile oynamayý ve mutfak kýyafeti giymeyi severler, sizin çocuðunuz da öyle mi?... - Çocuðunuzun kesme- yapýþtýrma için oyuncaðý var mý? Hangisi?... - Çocuðunuzun yazý tahtasý veya oyun kaðýtlarý gibi oyuncaklarý var mý? Varsa hangisi?... - Çocuðunuz dýþarýda oynar mý?... Çocuðunuz tatili nerde geçiriyor? geldiðiniz ülke, evde, oyun yeri, baþka... Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen - 9 -

12 9. Genel sonuç Aile hakkýnda bilgiler: Büyükanne ve büyük baba. Hakkýnda bilgiler: Evdeki durum hakkýnda bilgiller: Dil durumu ile ilgili. Bilgiler: Çocuðun dil yeteneði: Velilerin tavri: Çocuðun çevresi hakkýndaki. Bilgiler: Deðerlendirme: Anamnese Meertalige Kinderen SIG-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor?

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Geniş kapsamlı ücretsiz hizmetlerimizi keşfedin Turkse vertaling van Kennismakingsfolder ouders Hamilesiniz Je bent zwanger Çok özel,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 GELÝR DAÐILIMI TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 Resimleyenler: SELÇUK DEMÝREL ÜMÝT GÜNDÜÇ Birinci Baský- Aðustos 1977 Ýkinci Baský-Mart 1978 [Bu basým, Kurtuluþ Cephesi dergisinin

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Detaylı

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Bu, çocuk sahibi olma ihtimali olan ailelerin, gebelik öncesi muayeneden ya da (adet kesilmesinin

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Çocuğum okula gitmek zorunda. Ne yapmam lazım? Belçika ya yeni gelenler içineğitim rehberi.

Çocuğum okula gitmek zorunda. Ne yapmam lazım? Belçika ya yeni gelenler içineğitim rehberi. Çocuğum okula gitmek zorunda. Ne yapmam lazım? Belçika ya yeni gelenler içineğitim rehberi. Beste ouders SAYIN VELİLER Belçika da yeni misiniz? Öyleyse Belçika daki yaşamı öğrenmek zorundasınız. Belçika

Detaylı

Belçika diken üstünde

Belçika diken üstünde Geç kalmadan Bayraðým tanýðýmsýn Eski köye yeni gazete Ýstifa çözüm deðil Bütün sanatlarýn birleþtiði sinemaya bir süre geç kaldým. Bir obur gibi geçtim ekranýn karþýsýna. Düþüncelerimiz veya inandýklarýmýz

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje Turks Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur 20 00 Tekstboekje 000014 16A Begin Tekst 1 Bill Gates falcı mı yoksa sihirbaz mı... 1 2 3 Olacakları önceden

Detaylı

De Nederlandstalige kleuterleidster (leider) kan de bundel meevolgen daar de doelstellingen en voorbeelden ook in het Nederlands vertaald werden.

De Nederlandstalige kleuterleidster (leider) kan de bundel meevolgen daar de doelstellingen en voorbeelden ook in het Nederlands vertaald werden. Voorwoord Beste collega s Dit bundeltje met auditieve oefeningen in het Turks werd, in het kader van het project Thuistaal, samengesteld als leidraad voor de Turkstalige kleuterleidsters (leider) van de

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı