Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir."

Transkript

1 De William Schrikker Groep William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, koruma ve yard ma ihtiyac olan özürlü kifliler için kurulmufl William Schrikker Group adl uzman kurulufl bünyesinde hizmet verir. Grup, gençlere ve sakat kimselere yönelik William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu ile (William Schrikker Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir. U krijgt te maken met de William Schrikker Jeugdbescherming. Dat kan zijn omdat uw kind onder toezicht is gesteld. Of omdat uw kind onder voogdij staat. yard m faaliyetlerinin birbiriyle çak flt alanlarda çal flmalar yapmaktad r. Kim kimdir? Wie is wie? De William Schrikker Groep De William Schrikker Jeugdbescherming is onderdeel van de William Schrikker Groep, een gespecialiseerde instelling. Zij werkt voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben. Zij werkt op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bir gençlik koruma bürosu ve çocuk esirgeme kurumu ile iliflkiye girdi iniz andan itibaren çeflitli sosyal hizmet görevlileri ve yard m kurulufllar yla görüflmeye bafllars n z. Bu kurumlar n görevlerini afla da k saca özetliyoruz. Çocuk Esirgeme Kurulu Çocuk Esirgeme Kurulu nda çal flan görevliler, çocuklar korumak ad na ellerinden gelen çabay gösterirler. Aile içerisinde sorun söz konusu oldu u takdirde, Çocuk Esirgeme Kurulu ndaki görevliler durumun ciddiyetini araflt r r ve ailenin yard ma ihtiyaç olup olmad n saptamaya çal fl r. E er çocu unuzu yetifltirmekte yard ma ihtiyac n z oldu una karar verilirse, gençlik mahkemesi yarg ç na haber verilir. Tüm bu çal flmalar, çocu un ana ç karlar n gözetmek ad na yap l r. Als u in contact komt met jeugdzorg en kinderbescherming krijgt u met meerdere hulpverleners en organisaties te maken. Hieronder een kort overzicht. De Raad voor de Kinderbescherming Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken mensen die er alles aan doen om kinderen te beschermen. Als het niet goed gaat in een gezin, dan onderzoeken medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of hulp nodig is. Als zij vinden dat u hulp nodig hebt bij de opvoeding dan zullen zij dat aan de kinderrechter vertellen. Dit is allemaal in het belang van het kind. Illustrations Dick Bruna copyright Mercis bv Gençlik mahkemesi Yarg ç Gençlik mahkemesi yarg ç, Çocuk Esirgeme Kurulu'nun tavsiyesini dikkate al r. Ancak size ve çocu unuza konu hakk ndaki düflüncelerini de sorar. Yarg ç buna istinaden, ailenizin yard ma ihtiyac olup olmad na karar verir. E er yarg ç, yard ma ihtiyac n z oldu una karar verirse, çocu un gözetim veya bak m alt na verilmesi için koruma emri ç kar r. Afla da bu konu ile ilgili daha genifl bilgi bulabilirsiniz. Kinderrechter De kinderrechter luistert naar het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij vraagt ook aan u en aan uw kind wat jullie er zelf van vinden. Daarna beslist de kinderrechter of er inderdaad hulp moet komen in uw gezin. Als dat zo is dan spreekt hij een kinderbeschermingsmaatregel uit. Verderop kunt u lezen wat dat precies betekent.

2 Gençlik Bak m Bürosu Gençlik mahkemesi yarg ç gözetim veya bak m emri ç kar nca, Gençlik Bak m Bürosu (Bureau Jeugdzorg) bu emri uygulamaya koyar. Söz konusu çocu un veya anne yada babas ndan birinin bir özürü varsa, bu emri uygulama sorumlulu unu Gençlik Bak m Bürosu ad na William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu üstlenir. Bunun nedeni, William Schrikker Gençlik Koruma Bürosunda çal flan görevlilerin, çeflitli özür ve hastal klar konusunda genifl bilgi sahibi olmas d r. William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, kendisi veya anne, babas özürlü olan çocuklara yard mc olur, tavsiyede bulunur ve böylelikle destek vermeye çal fl r. Koruma bürosu, çocuklar n bir aile içinde büyümesinin önemli oldu una, her çocuk için en iyisinin de kendi ailesi olaca na inanmaktad r. Vasi veya aile gözetmeni Aile çocu u yetifltirmede güçlüklerle karfl lafl yorsa, William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu ndan bir vasi (voogd) veya aile gözetmeni, aileye yard mc olur. Bu durumda çocuk için en iyisi ne olacaksa, daima o önce gelir. Çocuk vesayet alt na verilmiflse, ondan sorumlu sosyal görevliye vasi diyoruz. Ama aile gözetimi için emir ç kar lm flsa, o zaman bu sosyal görevliden aile gözetmeni diye bahsedilir. Bureau Jeugdzorg Als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt, voert Bureau Jeugdzorg deze uit. Als het gaat om een kind met een handicap of een kind van gehandicapte ouders, dan kan de William Schrikker Jeugdbescherming de maatregel uitvoeren voor Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt omdat de hulpverleners van de William Schrikker veel weten van handicaps. William Schrikker Jeugdbescherming De William Schrikker Jeugdbescherming biedt hulp, advies en ondersteuning aan gehandicapte kinderen en kinderen van gehandicapte ouders. Zij vindt het belangrijk dat een kind in een gezin opgroeit. Het liefst in het eigen gezin. Voogd of gezinsvoogd Een (gezins)voogd van de William Schrikker Jeugdbescherming helpt als er problemen zijn bij de opvoeding. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Bij een voogdij noemen we de hulpverlener: voogd. Bij een ondertoezichtstelling noemen we de hulpverlener: gezinsvoogd. Kim kimdir?, bölümünde Kim kimdir?, bölümünde kullan lan terimler Begrippen bij Wie is wie Gözetim ve/veya bakım emri Gözetim ve/veya bakım emri, ya bir vesayet emridir, yahut da aile gözetim emri. Bunlar, çok önemli kararlardır. Gençlik mahkemesi baflkanı, ancak çocu un güvenli i veya yetiflmesi ile ilgili bir tehlike söz konusuysa böyle bir emir çıkarır. Kinderbeschermingsmaatregel Kinderbeschermingsmaatregelen kunnen zijn: een voogdijmaatregel of een ondertoezichtstelling (OTS). Deze maatregelen zijn er niet zomaar. De kinderrechter spreekt een kinderbeschermingsmaatregel uit, wanneer de opvoeding of de veiligheid van het kind in gevaar is.

3 Vesayet Vesayet söz konusuysa, çocukla ilgili bütün kararlar vasi denen kifli verir. Çocu un nerede oturmas n n veya hangi okula gitmesinin onun için en iyisi olaca na bu kifli karar verecektir. Çocu u yetifltirme sorumlulu u art k annesiyle babas na ait de ildir. Ancak anne baba, çocuklar yla görüflmeye devam edebilirler. Bu görüflmeler için gereken düzenlemeler yap l r ve vasi, çocu un hayat ndaki önemli olaylar daima anne babaya haber verir. Aile gözetimi Normal olarak, çocu un hayat ndaki bütün önemli kararlar anne babas al r. Ancak bazen anne baba, ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da, çocuklar n en iyi flekilde yetifltiremeyebilirler. Bu durum, çocu un geliflimi aç s ndan bir tehdit oluflturabilir. Böyle durumlarda, gençlik mahkemesi baflkan, çocu u gözetim alt na verme karar ç karabilir. Aile gözetimi, gözetmen denen bir kimsenin ailenize kat lmas anlam na gelir. Bu kifli, belli bir zaman ailenin yan nda geçirir ve ev içindeki sorunlara çözüm bulunup bulunamayaca n araflt r r. Gerekirse aile gözetmeni, aileye ilave yard m sa lanmas için çal fl r. Aile bu yard m kabul etmek durumundad r. Gözetmenin görevi, ailenin durumunu düzeltebilmesi için yard mc olmakt r. Aileyle birlikte bir plan yaparak, çocu un sa l kl bir flekilde yetifltirilmesi için u rafl r. Voogdij Voogdij betekent dat er een voogd wordt aangewezen die alle belangrijke beslissingen over het kind neemt. Hij kijkt dan waar het kind het beste kan wonen en naar welke school het kind het beste kan gaan. De ouders zijn niet langer verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Maar de ouders kunnen wel betrokken blijven bij hun kind. Er kan een bezoekregeling worden afgesproken en de voogd houdt de ouders op de hoogte van de belangrijke dingen die in het leven van het kind gebeuren. Ondertoezichtstelling (OTS) Normaal gesproken nemen ouders alle belangrijke beslissingen over hun kind. Soms doen ouders wel hun best maar lukt het niet om hun kind een goede opvoeding te geven. De ontwikkeling van hun kind komt dan in gevaar. In zo n geval kan de kinderrechter zeggen dat het kind onder toezicht komt. Bij een ondertoezichtstelling komt er een gezinsvoogd in uw gezin. Hij loopt een tijdje mee met het gezin en kijkt of de problemen thuis opgelost kunnen worden. Als het nodig is dan zorgt de gezinsvoogd dat er extra hulp komt. U moet deze hulp toelaten. De gezinsvoogd probeert samen met u de situatie te verbeteren. Samen met u stelt hij een plan op om te zorgen dat het weer goed komt met de opvoeding. Aile gözetimi Ondertoezichtstelling Tan flma lk olarak aile gözetmeni evinize ziyarete gelerek sizlerle tan fl r. Ayr ca size, William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu'nun nas l çal flt n aç klar. Aile gözetmeni sizinle çeflitli anlaflmalar yapar ve sizlere, bu anlaflmalara uyman n önemini hat rlat r. Plan Daha sonra aile dan flman, sizinle görüflerek bir plan haz rlar. Bu planda, çocu unuzun daha iyi yetifltirilebilmesi için neler yapmak gerekti i belirtilir. Çocu un daha iyi yetiflmesi için hangi ad mlar n at lmas gerekmektedir? Planda sizin kiflisel Kennismaken De gezinsvoogd zal bij u langskomen om kennis met u te maken. Ook legt hij uit hoe de William Schrikker Jeugdbescherming werkt. Hij maakt afspraken met u en vertelt dat het heel belangrijk is dat u zich aan de afspraken houdt. Plan In overleg met u stelt de gezinsvoogd een plan op. Hierin staat beschreven hoe de opvoeding beter kan. Welke stappen moeten worden genomen om de opvoedingssituatie te verbeteren? Uw mening wordt ook in het plan vermeld. Het plan moet zes weken na

4 görüfllerinize de yer verilir. Gençlik mahkemesi baflkan n n karar ndan itibaren alt hafta içinde bu plan n haz rlanmas gerekir. Plan n bir kopyas size verilecektir. Uygulama Aile gözetmeni, durumda bir düzelme olup olmad n gözlemler. Düzenli olarak evinize ziyarete gelir, ayr ca sizi telefonla da arayarak temas halinde olur. Aile gözetmeninin çeflitli kararlar alma hakk bulunmaktad r. Ancak bu kararlar, genellikle size dan flarak al n r. Baz durumlarda siz bir karar kabul etmeyebilirsiniz. Ola anüstü durumlarda aile gözetmeni size yaz l emir gönderebilir. O zaman bu emirde belirtilenlere uymak zorundas n z. Aile gözetiminin süresi Aile gözetimi bir y l sürer. Bir y l dolunca aile gözetmeni, ev içindeki durumun düzelip düzelmedi ine bakar. Aile gözetiminin bir y l daha sürüp sürmeyece ine ise gençlik mahkemesi baflkan karar verir. Yaz l emirler Aile gözetmeni, anne babaya yaz l emirler gönderebilir. Yafl 12 ve daha büyük olan çocuklara da yaz l emir verilebilir. Resmî olarak aç klayacak olursak, yaz l emir, aile gözetmeninin anne baba ile yapt anlaflmalar belirten bir mektuptur. Bu anlaflmalar, çocu un yetifltirilmesi ile ilgilidir. Anne baba, bu anlaflmalara uymak zorundad r. Art k anne babas n n yan nda kalmayan çocuklar hakk ndaki yaz l emirlerde, anne baba ile çocu un birbirlerini ne zamanlarda görebilece i belirtilebilir. Bir yaz l emri kabul etmiyorsan z, itirazda bulunabilirsiniz. lgili taraflar Çocu unuzun yetifltirilmesine taraf olan baflka flah slar da bulunabilir. Bu kifliler, kanunlarda ilgili taraflar olarak belirtilir. Kimlerin ilgili taraf olabilece ine gençlik mahkemesi baflkan karar verir. Bunlar, mesela nine veya dede, bazen de çocuktan sorumlu bak c lar olabilir. Gençlik mahkemesi baflkan, böyle bir durumda ailenizle ilgili bir karar vermeden önce, ilgili taraflar n görüflünü de soracakt r. de uitspraak van de kinderrechter klaar zijn. U krijgt een kopie van het plan. Uitvoering De gezinsvoogd houdt in de gaten of de situatie verbetert. Hij zal regelmatig bij u langskomen. Ook houdt hij telefonisch contact met u. De gezinsvoogd heeft het recht om beslissingen te nemen. Meestal doet hij dat in overleg met u. Het kan zijn dat u een andere mening heeft. In het uiterste geval kan de gezinsvoogd u een schriftelijke aanwijzing geven. U bent verplicht deze aanwijzing uit te voeren. Duur van de ondertoezichtstelling Een ondertoezichtstelling duurt een jaar. Na dat jaar kijkt de gezinsvoogd of de situatie is verbeterd. De kinderrechter beslist of de gezinsvoogd nog een jaar langer moet blijven. Schriftelijke aanwijzing Bij een ondertoezichtstelling kan de gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing aan de ouders geven. Ook een kind van 12 jaar en ouder kan een aanwijzing krijgen. Een schriftelijke aanwijzing is een brief waarin de afspraken staan die de gezinsvoogd met de ouders maakt. Deze afspraken hebben te maken met de opvoeding van het kind. Ouders moeten zich aan deze afspraken houden. Bij kinderen die niet meer thuis wonen kan in een schriftelijke aanwijzing staan hoe vaak ouders en kind elkaar mogen zien. Als u het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Belanghebbenden Er kunnen ook andere mensen betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind. In de wet worden deze mensen belanghebbenden genoemd. De kinderrechter bepaalt wie er belanghebbend zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld grootouders of pleegouders zijn. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt in uw zaak zal hij ook naar de mening van de belanghebbenden vragen.

5 Evde ya da (geçici olarak) evden uzakta William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, çocuk için en iyisinin kendi ana babas n n yan nda yetiflmesi oldu una inan r. Ama baz durumlar vard r ki çocu un bir baflka yerde kalmas onun için daha iyi olacakt r. Bu durum geçici de olabilir, mesela çocuk, bir bak c ailenin yan nda veya bir yurtta kalabilir. Çocu unuz sizin yan n zda kalm yor olsa bile onun yetifltirilmesiyle ilgili kararlara siz de kat l rs n z. Bu sayede evinizdeki durumu gerçekten düzeltebilmek için f rsat ve zaman bulmufl olursunuz. Böylece çocu unuz, bir gün gelip sizin yan n za dönebilir. Gözetmene ulaflma Aile gözetmenine ifl günleri dahilinde cep telefonundan ulafl labilir. Telefona cevap veremeyecek durumda oldu unda, kendisine sesli mesaj b rakabilirsiniz. Acil durumlarda ise büronun ana santral n arayabilirsiniz. Santral numaras : (020) Maliyet Gözetim ve aile gözetmeninin sa lad hizmet, ücretsizdir. Ancak çocu unuzun yetiflmesiyle ilgili masraflar yine sizin sorumlulu unuzdad r. Çocu unuz sizin yan n zdan al nm fl ve baflka bir yerde kal yorsa, bak m masraflar için yine belli bir katk ödemeniz gerekebilir. Bu konuda alternatif bir düzenleme yap lmas n istiyorsan z, Gouda daki Ulusal Bak m Yard m Bürosu na (Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen LBIO) baflvurabilirsiniz. Büronun telefonu: (0182) Thuis of (tijdelijk) uit huis De William Schrikker Jeugdbescherming vindt het belangrijk dat kinderen bij hun ouders opgroeien. Maar in sommige gevallen is het beter als uw kind (tijdelijk) ergens anders woont. In een pleeggezin of tehuis bijvoorbeeld. Als uw kind een tijdje niet thuis woont blijft u toch betrokken bij de opvoeding. Er kan in die periode hard gewerkt worden aan verbeteringen thuis. Zodat uw kind hopelijk na verloop van tijd weer terug naar huis kan. Contact De gezinsvoogd is op werkdagen bereikbaar op zijn mobiele nummer. Als hij de telefoon niet kan opnemen dan kunt u een bericht inspreken op de voic . In dringende gevallen kunt u ook het centrale nummer van de stichting bellen, tel. (020) Kosten De begeleiding en hulp van de gezinsvoogd kost geen geld. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opvoeding van uw kind. Als uw kind uit huis wordt geplaatst kan het zijn dat u een ouderbijdrage moet betalen. Een regeling hierover kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) te Gouda, telefoon (0182) fiikâyetler Klachten Bir flikâyetiniz varsa Aile gözetmeni veya vasinin size haks z muamelede bulundu unu ya da kurallara uygun davranmad n düflünüyorsan z, âmirine baflvurabilirsiniz. Böyle durumlarda en iyisi, gözetmenin âmirine dilekçe yazarak, flikâyetçi oldu unuz konuyu aç klaman zd r. Âmir, konuyu anlamak ve Wat als u klachten heeft? Als u vindt dat de (gezins)voogd u onjuist behandelt of niet volgens de regels werkt, kunt u contact opnemen met zijn leidinggevende. Het is het beste om dan aan de leidinggevende een brief te schrijven waarin u zegt wat uw klacht is. De leidinggevende zal één of meerdere gesprekken met u en

6 bir çözüm bulmak üzere hem sizinle, hem de aile gözetmeni veya vasi ile görüflecektir. Bunun için bir defadan fazla görüflme yap labilir. Bulunan çözümden memnun de ilseniz, dilekçenizin flikâyet komisyonunda incelenmesini isteyebilirsiniz. fiikâyet dilekçesi Dilekçede flikâyetinizi ayr nt s yla anlatman z gerekir. Neler oldu unu, ne zaman oldu unu ve bu konuda neler hissetti inizi eksiksiz bir flekilde aç klay n. Ayr ca aile gözetmeninin veya vasinin ismini yazmay unutmay n. Dilekçede mutlaka tarihi, kendi isminizi ve adresinizi de belirtin. Sonra dilekçenizi flu adrese gönderin: de (gezins)voogd voeren om tot een oplossing te komen. Bent u het niet met deze oplossing eens, dan kunt u aangeven dat u uw brief wilt laten behandelen door de klachtencommissie. Klachtbrief In deze brief moet staan wat uw klacht is. U schrijft op wat er is gebeurd, wanneer het is gebeurd en wat u daar zelf van vindt. Ook schrijft u de naam op van de (gezins)voogd. Tenslotte schrijft u op de brief de datum, uw eigen naam en adres. De brief stuurt u naar: William Schrikker Jeugdbescherming William Schrikker Groep t.a.v. de secretaris klachtrecht Postbus AKJ fiikâyet dilekçesi yazmak için yard ma ihtiyac n z varsa, Gençlik Dairesi Dan flma ve fiikâyet Bölümü ne (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ) baflvurabilirsiniz. AKJ ba ms z bir birimdir, yani William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu na ba l de ildir. AKJ nin adresi: Centraal Bureau AKJ Geldersekade EM Amsterdam Telefon: (020) e-posta: William Schrikker Groep t.a.v. de secretaris klachtrecht Postbus AKJ Als u hulp wilt met het schrijven van uw klachtbrief, dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is onafhankelijk en is niet verbonden met de William Schrikker Jeugdbescherming. Het adres: AKJ Central Office/Centraal Bureau AKJ Geldersekade EM Amsterdam Telefoon (020) Posta adresi Postbus Büro adresi Dalsteindreef 69 Diemen Telefon (020) Faks (020) Postadres: PO Box 12685/Postbus Bezoekadres: Dalsteindreef 69 Diemen Telefoon (020) Fax (020) William Schrikker Groep, juli 2006

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Türk Medeni Kanunu Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Colofon Uitgave: Landelijke werkgroep Mudawwanah Leden: Stichting Steun Remigranten

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:

E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile 87 30161 Hannover Telefon (0511) 390881-0 Telefax (0511) 390881-16 www.erev.de

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Detaylı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı Hollanda bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl nr. 4 jaar 2014 Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı De openingsceremonie van het weeshuis en de school in Sierra Leone IHH karanlık

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı

Eindexamen vmbo gl/tl Turks 2011 - I

Eindexamen vmbo gl/tl Turks 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 2p 1 Je vriendin in Istanbul wil na haar

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir.

Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir. Amsterdam da oturan sakinler ve iflverenler için 2004 Amsterdam Vergi Rehberi: Özet Haberler Zalmsnip 2004 y l nda Amsterdam daki tüm konutlar belediyeden 34 Euro luk bir parasal yard m alacaklard r. Bu

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

Çocuk yetiştirmek bir sorun oluşturuyorsa Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında

Çocuk yetiştirmek bir sorun oluşturuyorsa Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında Landelijk Bureau Vertaling van de brochure: Als opvoeden een probleem is - Over de Raad voor de Kinderbescherming Postadres: Postbus 19202 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Fentener van Vlissingenkade 1 3521

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen.

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan a-e al hepsi, bütün allemaal hep birlikte alles hepsi, herşey ander diğer beginnen başlamak bij yanında bijna neredeyse blijven kalmak, durmak (staan) cent de sent

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı