ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) (Birlik olarak anılacaktır) teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. Birlik iletişim bilgileri; a) Adı: Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Adresi: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, A-Blok 4. Kat, Elektrik Sektörü Şubesi Yenibosna İSTANBUL / Türkiye b) Telefon numarası: / 0137 c) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: / e) Web sitesi: / Madde 2 ŞARTNAMENİN KONUSU Bu Şartname, 8 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi nde yapılacak Proje Pazarının Sergisi ve Ödül Töreni ve 7 Nisan 2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksinde yapılacak Değerlendirme Toplantısı organizasyon ve uygulama faaliyetleri ile ilgili olarak Birlik in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından Birlik e verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Madde 3 - ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI İstekli, aşağıda tanımı ve kapsamı belirtilen hizmetleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi Kabul beyan ve taahhüt eder Adı: Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği TET Ar-Ge Proje Pazarı Organizasyonu yapmayı Tanımı: Detayları işbu şartnamenin teknik detaylar kısmında mevcut olan TET Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında yürütülecek ve 8 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi nde yapılacak Proje Pazarının Sergisi ve Ödül Törenine ilişkin sergi, kokteyl ve ödül töreni organizasyon işini yapmayı Nisan 2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksinde yapılacak Değerlendirme Toplantısının hazırlığında, proje sahiplerinin ulaşımının ve konaklamasının ayarlanması, video ve fotoğraf çekiminin yapılması, sunum programının ayarlanması ve takibinin yapılması, organizasyona ilişkin tüm koordinasyonun sağlanmasını İSTEKLİ den 8 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi nde yapılacak Proje Pazarının Sergisi ve Ödül Töreni ve 7 Nisan 2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksinde yapılacak 1

2 Değerlendirme Toplantısı organizasyon ve uygulama faaliyetleri ile ilgili olarak sahne kurulumu, ışık ve ses sistemi temini ve kurulumu, sergileme çözümleri, mekanın giydirilmesi, ısıtılması, temizlik personel temini, prodüksiyon, etkinlik yönetimi gibi ödül töreninde gerekli olabilecek tüm detayların ve hizmetlerin belirlenmesi ve Birlik tarafından talep edilecek doğrultuda uygulanması ve koordine edilmesi beklenmektedir Temel oluşturabilecek minimum gereksinimler işbu Şartnamenin ekinde yer alan Ek-1 de sunulmuştur. Birlik, organizasyonların gerçekleştirileceği net tarihi belirleyecek ve/veya belirlenmiş tarihler değiştirebilecektir. 3.6 Bu maddeler standart hizmetleri içermektedir. İhale neticesine göre, Birlik ile ihaleyi alan firma arasında imzalanacak Sözleşme ile ödül töreni tarihi netleştirilerek hizmet kapsamı, taraflarca ayrıca tek tek karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenecektir İşbu Şartname konusu hizmetler kapsamında gerek İSTEKLİ tarafından tasarlanan / üretilen / uygulanan ve gerekse İSTEKLİ tarafından III. Kişilere yaptırılan ve FSEK ve ilgili mevzuat kapsamında eser niteliğinde bulunan her türlü belge, fotoğraf ve video çekimi ve sair her türlü materyalin basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, görsel ve yazılı basında gösterim, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, işleme ve kullanma ile ilgili tüm haklar da dahil olmak üzere fikri sınai ve mülkiyet hakları herhangi bir yer, sayı, içerik ve süre sınırlaması olmaksızın Birlik e aittir. İSTEKLİ dışarıya yaptırdığı işlerde, bu tür mali ve fikri hakları, Birlik in kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür. Söz konusu eser üzerinde III. Şahıslar tarafından fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden İSTEKLİ sorumludur Şartname konusu hizmetlerin yürütülmesi sırasında İSTEKLİ tarafından görevlendirilen personel İSTEKLİ nin gözetimi ve sorumluluğunda olacaktır. Personelin her türlü fiil ve davranışlarından İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ nin görevlendirdiği kişilerin fiil ve davranışları nedeniyle Birlik in zarara uğraması halinde, İSTEKLİ Birlik in maddi ve manevi zararlarını tazmin edecektir Hizmetlerin zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi nedeniyle organizasyonda oluşacak gecikme ve aksamalar veya hizmetin ifası sırasında kullanılan malzeme, montaj, kurulum, işçilik ve benzeri uyumsuzluklar nedeniyle veya kusurlu veya teknik özellik ve vasıflara uygun olmayan ürün teslimi veya kullanılması nedeniyle ortaya çıkacak kaza ve hasarlar nedeniyle İSTEKLİ nin görevlendirdiği kişilerin, Birlik in çalışanlarının, 3. Şahısların veya organizasyonun gerçekleştirileceği tesisin zarara uğraması halinde, söz konusu zararlardan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk İSTEKLİ ye ait olacaktır. II.TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 4 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; a) Tekliflerin sunulacağı yer: Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Adresi: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, A-Blok 4. Kat, Elektrik Sektörü Şubesi Yenibosna İSTANBUL / Türkiye 2

3 b) Son teklif verme tarihi: c) Son teklif verme saati: Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Birliğe ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz Teklif Veremeyecek Olanlar: Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli, Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle, Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları, Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 4.4. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan, Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler. Madde 5. - İHALEDEN VAZGEÇME 5.1. Birlik gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir İSTEKLİLER, Birlik in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde Birlik ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Madde 6 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 3

4 İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirasını TL Avro tutarını da Avro olarak belirtecektir. Madde 7 - Tekliflerin sunulma şekli 7.1. İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Teklif mektubu ve işbu şartnamenin son sayfası imzalanmış ve diğer sayfaları paraflanmış hali de dahil olmak üzere satın almaya katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Teklif mektubu ve ekleri bir zarfa veya pakete konulduktan sonra zarfın veya paketin üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, tebligata esas açık adresi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf veya paket kapatıldıktan sonra, zarfın veya paketin kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif dosyasını kapattıktan sonra üzerine gönderici ve alıcının adını ve kurumunu yazıp KAPALI ZARF USULÜ TET TEKLİFİDİR yazılmalıdır Teklifler satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Birliğe (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklifler posta ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ya da kargo ile gönderilecek tekliflerin satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar Birliğe ulaşması şarttır. Posta ya da kargodaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz Teklif kesinlikle ekte gönderilen excel tablosuna göre hazırlanmalıdır Verilen teklif, yukarıda belirtilen hizmetlerin tamamını kapsamalıdır Teklifte hizmet detayları ayrı ayrı ücretlendirilerek gönderilecektir Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 10 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve Birlik i bilgilendirecektir. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü vergi, resim, harç ve masraflar İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır. Madde 8 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektubunda; a) Satın alma dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 4

5 imzalanmış ve kaşelenmiş olması, e) Şirket imza sirkülerinin bulunması, f) Fiyat Teklifi g) Önerilen Görsel Sunumu h) İş Örnekleri I) Referans Listesi zorunludur. Madde 9 - Tekliflerin geçerlilik süresi 9.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, Birliğin bu talebini kabul veya reddedebilir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. Madde 10 Vergi, Harç ve Diğer Giderler Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi (damga vergisi dahil), resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri işi alana aittir Yüklenici, (17.1) maddede yer alan gider kalemlerinde fark oluşması halinde, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. III.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 11 - Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar Birliğe (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklifler, Birlik Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Madde 12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi Satın alma komisyonu kararı üzerine Birlik, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Satın almayı iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez Satın almanın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte bildirilir. Madde 13 - Kesinleşen Satın Alma Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet Birlik Satın Alma Komisyon kararının kesinleştiği tarihten itibaren, en geç 15 iş günü içinde sonuç ilgili firmaya tebliğ edilerek sözleşme imzalamak üzere çağrılır İlgili firma tebliği takip eden 10 iş günü içinde Birlik e gelerek sözleşme imzalamak zorundadır Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 5

6 13.4. İSTEKLİ ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde Birlik ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. IV.SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 14 - Ödeme yeri ve şartları Satın Alma konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme aşağıdaki ödeme takvimi dahilinde Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği nce ödenecektir Ödemeler: TET Ar-Ge Proje Pazarı nın işbu şartname ve akdedilecek olan sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinde,sözleşme bedelinin %50 si, sözleşme tutarının %50 si tutarında vadesiz teminat çekinin İSTEKLİ tarafından BirliK e tesliminin ardından, geri kalan %50 ödeme ise sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesinin ardından fatura karşılığı yapılacaktır Ödeme Takvimi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 iş günü sonrasında toplam tutarın %50 si banka havalesi yolu ile ödenecek olup, bakiye tutar organizasyon sonrası hazırlanacak olan faturanın tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde banka havalesi yolu ile ödenecektir. Madde 15 Fiyat farkı ve süre uzatımı Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek taahhüt süresi, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Madde 16 - Muayene ve kabul şekil ve şartları: Teslim edilen mal ve hizmetler, muayene ve kabul komisyonu ve gerekli görülmesi halinde teknik kontrol grupları tarafından şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar kontrol edilerek teslim alınır Gelen malzemenin veya yapılan hizmetin teknik özellikleri, teknik şartname ve sözleşme ve diğer talimatlarda ve görüşmelerde ne şekilde belirtilmişse, yapılacak muayenede bunlar tek tek aranır ve kabul, bu muayene, genel teamül, kural ve standartlara göre yapılır Mal ve hizmetin kusurlu veya eksik olması halinde kusur veya eksik giderilinceye kadar ödeme yapılmaz. Mutad bir sürede giderilemeyecek kusur veya eksik varsa ya da kusur veya eksik mutad bir süre içerisinde giderilemezse, Birlik, her türlü haklı saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesh edilmesine karar verebilir. Madde 17 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: 6

7 a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Birliğe yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Birlikten kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller: Birliğin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Madde 18 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği ve organizasyonun gerçekleşemediği takdirde, yüklenici kendisine ödenmiş olan bütün tutarları iade eder ve sözleşme bedelinin %50 si oranında gecikme cezası uygulanır.bu durumda, Birlik, kendisine teslim edilen teminat çekini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tehsil edebilir. Madde 19 İşin Tanımı V. TEKNİK DETAYLAR TET Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında yürütülecek ve 2015 yılı içerisinde yapılacak Proje Pazarının Sergisi ve Ödül Törenine ilişkin kokteyl veya gala yemeği, açık büfe öğle yemeği, proje pazarı katılımcı stantları ve ödül töreni organizasyon işi. Madde 20 - Kapsamı Proje Yarışması ve Ödül Töreni için kokteyl veya gala yemeği, açık büfe öğle yemeği organizasyonu, proje pazarı katılımcı stant kurulumu, konferans salonu düzeni ve ödüllendirme vb işler kapsamında etkinlik yönetimi ve organizasyon hizmetleridir. Hizmet detayları ekli tablodadır. Madde 21- Raporlama: Etkinlik sonrasında, verilen tüm hizmetleri kapsayan bir değerlendirme raporlama hazırlanması 7

8 21.1. Proje Sergisi ve Ödül Töreni İş ve Hizmetinin Tanımı ve Kapsamı: Yer : İstanbul Kongre Merkezi Tarih : 8 Nisan 2015 Katılımcı Sayısı : Maksimum 500 kişi Özellikler : Yukarıda belirtilen etkinlik, organizasyon, karşılama deski- hosting hizmetleri, sahne tasarım ve kurulumu, sahne ışığı, ses, reji kurulumu, sunucu, mekan dekorasyonu, salon kirası, tüm etkinliğin organizasyonu ve tüm ekiplerin koordinasyonu Madde 22 Tekliflerin İçeriği Teklifi veren şirketin işbu şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen içerik ile birlikte aşağıda yer alan içeriğe uygun power point Proje Teklifi sunması gerekmektedir: Şirket tanıtımı, referansları Varsa proje ödülleri Proje görselleri (teklif mutlaka görsellerle birlikte iletilmelidir.) Ar-Ge Proje Pazarı tecrübesi, kampanya/proje örnekleri Benzer yarışma tecrübesi, proje örnekleri Projeye ilişkin genel değerlendirme ve yaklaşım Ödül Töreni Ödül Töreni ve Proje Sergisi Power Point Sunumu (CD Formatında), Çalışma planı ve çalışma sistemi Organizasyon toplam bütçesi ve komisyon oranı Madde 23 Müeyyide Organizasyon ile ilgili teknik detaylar ile uygulama arasında farklılık olması durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık ve eksiklik için sözleşme tutarının %5 i oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir. Madde 24 Değerlendirme Kriteri Ar-Ge Proje Pazarı sektör tecrübesi, yarışma tecrübesi, referansları, ödül töreni ve proje sergisi power-point sunumu ve ekonomik açıdan uygun fiyat teklifi satın alma komisyonu ve yarışma komitesi tarafından uygun bulunan şirketin teklifi en uygun teklif olarak kabul edilecektir. VI.DİĞER HUSUSLAR Madde 25 - Birliğin Yetkileri ve Sair Hususlar Birlik, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp satın alma komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir Bu teklif şartnamesinde bulunmayan hususlar için Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye İhracatçılar Meclisi İle 8

9 İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları ve bu kanun, yönetmelik ve usul ve esaslara dayalı olarak çıkartılan alt mevzuat hükümleri ve talimatlar geçerlidir İşbu şartnamedeki hükümler ile İhracatçı Birlikleri mevzuatı arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili İhracatçı Birlikleri mevzuat hükümleri geçerlidir İstekli anılan işi teklif ve teknik şartnamedeki hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda uygunsuzluklar tespit edilip uyarıda bulunulur. Uygunsuzlukların devamı durumunda kendisine Birlik tarafından hiç bir ödeme yapılmayacağı gibi, Birliğin bu hizmeti bir başka firmaya yaptırmasından doğacak fiyat farkının ödenmesi de yükleniciye ait olacaktır İstekli, teklif şartnamesinde belirtilen işe başlama tarihlerinde işe başlamadığı veya işi süresinde ve/veya teknik ve teklif şartnamedeki ve imzalanacak olan sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak tamamlamadığı taktirde Birlik iş / hizmet / mal alımını iptal etmekte serbesttir. Madde 26 Denetim İşin devamı süresince Birlik veya görevlendireceği teknik kontrol grupları tarafından denetim gerçekleştirilebilir. Söz konusu denetim: a) Yüklenicinin yaptığı tüm iş ve işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, b) Proje ve organizasyon süresince, gerekli görülen hallerde danışmanla ikili görüşme yapmak, toplantı düzenlemek, c) Hizmetin tam ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla, yüklenici tarafından alınması gerekli her türlü tedbiri belirlemek ve bunları yükleniciye bildirmek, hususlarını içerir. Madde 27 - Anlaşmazlıkların çözümü Anlaşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde ana madde ve 9 sahifeden ibaret olan işbu teklif şartnamesi ve teknik şartname, aşağıda şirket kaşesinde unvanı yazılı bulunan şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak imzalanmıştır. TEKLİF SAHİBİ ŞİRKETİN UNVANI Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı İmzası EK 1: Teklif Tablosu 9

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ekim-Kasım 2011 TEKNİK ŞARTNAMESİ A- GENEL MADDELER 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 1) Bu şartname, 33. Türk Ulusal Kulak

Detaylı