Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi"

Transkript

1 Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý Montaj Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý Taze Gýda Özellikleri Derin Dondurucu Özellikleri Yiyecek Saklama Ýpuçlarý Bakým ve Temizlik emizlik Çalýþma Sesleri Sorun Giderme Kullaným ve Bakým Kýlavuzu AB1924PEKB AB1924PEKS AB1924PEKW AB2026LEKB AB2026LEKS AB2026LEKW AB2026PEKB AB2026PEKS AB2026PEKW AB2026REKB AB2026REKS AB2026REKW AB2225PEKB AB2225PEKS AB2225PEKW AB2526PEKB AB2526REKS AB2526PEKW AMANA MODELLERi GB1924PEKS GB1924PEKW GB2026GEKB GB2026GEKS GB2026GEKW GB2026HEKB GB2026HEKS GB2026HEKW GB2026LEKB GB2026LEKS GB2026LEKW GB2026PEKB GB2026PEKS GB2026PEKW GB2026PELB GB2026PELS GB2026PELW GB2026REKB GB2026REKS GB2026REKW GB2225PEKW GB2526LEKS GB2526PEKW GB2526REKS G32027WEKB G32026PEKB G32026PEKS G32026PEKW G32026PELB G32026PELS G32026PELW G32526PEKB G32526PEKS G32526PEKW

2 MODELLER AB 1924PEKB GB 1924PEKS G3 2027WEKB G3 2526PEKB AB 2026LEKB GB 2026GEKB GB 2026PEKB AB 2225PEKB GB 2225PEKW GB 2526LEKS AB 2526PEKB AB 1924PEKS GB 1924PEKW G3 2026PEKB G3 2526PEKS AB 2026LEKS GB 2026GEKS GB 2026PEKS AB 2225PEKS GB 2526PEKW AB 2526PEKS AB 1924PEKW G3 2026PEKS G3 2526PEKW AB 2026LEKW GB 2026GEKW GB 2026PEKW AB 2225PEKW GB 2526REKS AB 2526PEKW G3 2026PEKW AB 2026PEKB GB 2026HEKB GB 2026PELB G3 2026PELB AB 2026PEKS GB 2026HEKS GB 2026PELS G3 2026PELS AB 2026PEKW GB 2026HEKW GB 2026PELW G3 2026PELW AB 2026REKB GB 2026LEKB GB 2026REKB AB 2026REKS GB 2026LEKS GB 2026REKS AB 2026REKW GB 2026LEKW GB 2026REKW KAPASİTE (litre) AMANA BUZDOLAPLARI MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Brüt Toplam Brüt-Taze Gıda Brüt-Derin Dondurucu ABD Ölçü Birimi (Ayak) Net-Toplam Net-Taze Gıda Net-Derin Dondurucu ÖZELLİKLER Derinlik x En x Yükseklik (cm) 77x75x170 77x75x170 67x90,5x178 79,5x90,5x178 67x90,5x178 67x90,5x178 67x90,5x178 79,4x83x178 79,4x83x178 79,4x83x178 79,4x90,5x178 Kapı Hariç Kabin Derinliği (cm) , ,1 71,1 71,1 73,7 Derinlik(Kapı ve Tutamak dahil) 83,5 83, ,5 84,5 84,5 87,0 Yıllık Elektrik Tüketimi (kwh) Günlük Elektrik Tüketimi (kwh) 1,36 1,36 1,49 1,69 1,41 1,41 1,41 1,30 1,30 1,30 1,37 Ses Seviyesi (dba) Enerji Sınıfı A A A A A A A A+ A+ A+ A+ Free-O-Frost Teknolojisi Temp-Assure Sıcaklık Kontrolü Jazz (G3 2026) Dokunmatik Elektronik Kontrol Jazz Jazz Utah (G3 2027) Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz Su ve Buz Pınarı G (içeriden) Monoblok Gövde Besleme (Volt/hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 Ambalajlı Ağırlık (kg) Net Ağırlık SICAKLIK VE NEM BÖLGELERİ Taze Gıda Bölümü Derin Dondurucu (-18 ile -24 o C) Şarküteri Bölümü (0-1 o C) Standart göz Standart göz Süt ve İçecek Bölümü (1-2oC)... AB 2526 PEKW (Beyaz) İkinci Süt ve İçecek Bölümü (1-2oC) Nem Ayarlı Taze Meyve Bölümü Nem Ayarlı Taze Sebze Bölümü AKSESUARLAR Trim Kit (Paslanmaz Çelik) HTKT 05S HTK 531 S HTK 531 S HTK 531 S Trim Kit (Siyah) Trim Kit (Beyaz) HTK 531 W HTK 531 W HTK 531 W Cover Kit Ön Kapı Ön Kapı Ön kapı/komple Ön kapı Ön kapı Ön kapı Ön kapı Ön kapı Ön kapı Ön kapı Ön kapı PANEL ÖLÇÜLERİ (mm) (Hazırlanan panellerde kalınlık 6 mm olmalıdır) Buzdolabı Kapısı 1.067x x x907 Derin Dondurucu Kapısı 425x1.067 (2 adet) 592x x x918 Derin Dondurucu Alt Derin Dondurucu Üst 917x592

3 Önemli Güvenlik Talimatlarý Montaj Elemaný: Lütfen bu kýlavuzu cihazýn yakýnýnda býrakýn. Tüketici: Lütfen bu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu nu okuyun ve gelecekte baþvurmak üzere saklayýn. Bu kýlavuzda, doðru kullaným ve bakým bilgileri verilmiþtir. Satýn alma kanýtý olarak satýþ makbuzunu ve/veya iptal edilen çeki saklayýn. Buzdolabýnýzýn eksiksiz model ve seri numarasý kimliði bilgilerini yanýnýzda bulundurun. Bunlar, buzdolabý bölmesinin içinde sol üst köþedeki bir veri levhasýnda yer alýr. Kolayca eriþmek için bu sayýlarý aþaðý kaydedin. Model Numarasý Seri Numarasý Satýn Alma Tarihi Cihazlarýmýzýn kalitesini ve performansýný iyileþtirmeye yönelik sürekli çalýþmalarýmýzýn sonucu olarak, bu kýlavuzda düzeltme yapmadan cihazda deðiþiklikler yapmamýz gerekebilir. Güvenlik Talimatlarý Hakkýnda Bilmeniz Gerekenler Bu kýlavuzda yer alan Uyarýlar ve Önemli Güvenlik Talimatlarý, gerçekleþebilecek tüm olasý koþullarý ve durumlarý kapsayacak þekilde tasarlanmamýþtýr. Cihazý monte ederken, bakýmýný yaparken veya kullanýrken saðduyu, dikkat ve özen gösterilmelidir. Anlamadýðýnýz sorunlar veya durumlar için her zaman üreticiye baþvurun. Güvenlik Simgelerini, Sözcüklerini, Etiketlerini Tanýma TEHLÝKE TEHLÝKE Aðýr kiþisel yaralanmayla veya ölümle SONUÇLANABÝLECEK ani tehlikeler. UYARI UYARI Aðýr kiþisel yaralanmayla ve ölümle SONUÇLANABÝLECEK tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar. DÝKKAT DÝKKAT Hafif kiþisel yaralanmayla veya mal hasarýyla SONUÇLANABÝLECEK tehlikeler ya da güvenli olmayan uygulamalar. TEHLÝKE Yaralanma veya ölüm riskini en alt düzeye indirmek için aþaðýdakileri içeren temel önlemleri alýn: ÖNEMLÝ: Yalnýzca birkaç gün için dýþarýda býrakýlsalar dahi, hurdaya çýkarýlan veya çöpe atýlan buzdolaplarý tehlike taþýmaya devam eder. Eski buzdolabýnýzý atýyorsanýz, kazalarý önlemek için aþaðýdaki talimatlarý yerine getirin. Eski buzdolabýnýzý veya derin dondurucunuzu atmadan önce: Kapýlarý sökün. Çocuklarýn kolayca içine girememesi için raflarýný yerinde býrakýn. 265

4 Önemli Güvenlik Talimatlarý Buzdolabýnýzý kullanýrken yangýn, elektrik çarpmasý, aðýr yaralanma ve ölüm tehlikesini en alt düzeye indirmek için aþaðýdakileri içeren temel önlemleri alýn: 1. Buzdolabýný kullanmadan önce tüm talimatlarý okuyun. 2. Tüm yerel yönetmelikleri ve yasalarý dikkate alýn. 3. Topraklama talimatlarýný yerine getirdiðinizden emin olun. 4. Cihazýn düzgün þekilde topraklanmadýðýndan kuþku duyuyorsanýz, yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin. 5. Gaz borusuna topraklamayýn. 6. Soðuk su borusuna topraklamayýn. 7. Buzdolabý ayrý bir volt, 10 amp., 50 HZ devre hattýnda çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. 8. Güç kablosu fiþinde deðiþiklik yapmayýn. Fiþin elektrik prizine uymamasý durumunda, uygun prizi yetkili bir elektrikçiye taktýrýn. 9. Ýki uçlu adaptör, uzatma kablosu veya güç þeridi kullanmayýn. 10. Buzdolabý kumanda elemanlarýný kurcalamayýn. 11. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu nda veya yayýmlanmýþ kullanýcý onarým talimatlarýnda özellikle önerilmemiþ olmasý durumunda, buzdolabýnýn herhangi bir parçasýný onarmayýn ya da deðiþtirmeyin. Talimatlarý anlamýyorsanýz veya kiþisel beceri düzeyinizi aþýyorsa onarýma kalkýþmayýn. UYARI 12. Herhangi bir onarým yapmadan önce her zaman buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Kabloyu tutarak deðil, fiþi tutarak çýkarýn. 13. Buzdolabýný Montaj Talimatlarý na uygun þekilde monte edin. Tüm su, elektrik, enerji ve topraklama baðlantýlarý yerel yönetmeliklere uygun olmalý ve gerektiðinde lisanslý personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. 14. Buzdolabýnýzýn iyi durumda olmasýný saðlayýn. Buzdolabýnýn bir yere çarpýlmasý veya düþürülmesi hasar görmesine, arýzalanmasýna ya da sýzýntý yapmasýna neden olabilir. Hasar görmesi durumunda, buzdolabýný yetkili bir servis teknisyenine kontrol ettirin. 15. Yýpranmýþ güç kablolarýný ve/veya gevþek fiþleri deðiþtirin. 16. Buzdolabýnda saklanan ürünler için her zaman üreticinin saklama ve ideal ortam talimatlarýný okuyun ve yerine getirin. 17. Buzdolabýnýz patlayýcý buharlarýn bulunduðu yerlerde çalýþtýrýlmamalýdýr. 18. Çocuklar buzdolabýnýn hiçbir bölümüne týrmanmamalý, sallanmamalý veya üzerine durmamalýdýr. 19. Su montajýndan kaynaklanan su döküntülerini veya sýzýntýlarýný temizleyin. 20. Cihaz, gözetim altýnda olmayan küçük çocuklarýn veya hasta kiþilerin kullanmasýna yönelik olarak tasarlanmamýþtýr. 21. Buzdolabýyla oynamadýklarýnda emin olmak için küçük çocuklarýn gözetim altýnda olmasý gerekir. Buzdolabýnýzý Monte Etme Bu talimatlar, biriminizin montajýnda size yardýmcý olmak üzere saðlanmýþtýr. Üretici hatalý montajdan sorumlu tutulamaz. Ýzlenecek Adýmlar... Buzdolabý, yetkili bir mühendis tarafýndan bu montaj talimatlarýna uygun þekilde baðlanmalýdýr. Buzdolabýnýn kapý açýklýðýný, derinliðini ve geniþliðini ölçün. Gerekirse, tutamaçlarý veya kapýlarý çýkarýn. Mühendisin þunlarý da yerine getirmesi gerekir: 1. Yerel su ve elektrik þirketinin baðlantý yönetmeliklerine uygun hareket etme. 2. Elektrik kaynaðý baðlantýlarýndan önce, su kaynaðý baðlantýlarýný tamamlama. Güç kablosunun onarýmý veya deðiþtirilmesi yetkili bir mühendis tarafýndan yapýlmalýdýr. Not Bir servis sorunu hakkýnda yazarken veya telefon ederken, aþaðýdaki bilgileri saðladýðýnýzdan emin olun: a. Adýnýz, adresiniz ve telefon numaranýz; d. Yaþadýðýnýz sorunun açýk þekilde tanýmý; b. Model numarasý ve seri numarasý; e. Satýn alma kanýtý (satýþ makbuzu) c. Satýcýnýzýn veya mühendisinizin adý ve adresi; BU TALÝMA ALÝMATLARI GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN 266

5 Montaj UYARI Yalnýzca yetkili mühendis tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Buzdolabýnýz taþýma için özenle paketlenmiþtir. Raf ambalajlarýný ve bantlarý çýkarýp atýn. Seri numarasý plakasýný çýkarmayýn. Açýklýðý Ölçme Buzdolabýnýzý monte ederken ölçümleri dikkatli yapýn. Buzdolabýnýn üstünde ve arkasýnda 1,3 cm (0,5 inç) boþluk olmalýdýr. Not: 60 cm derinliði olan modeller Tezgahýn 25 mm çýkýntýsý varsa köþelerden 45 derece kesin. Buzdolabýný kurmak ve düz durmasýný saðlamak için buzdolabýnýn üst tarafýnda 7 mm ve her iki yanýnda 5 mm boþluk býrakýn. Dolabýn arkasýnda istediðiniz büyüklükte boþluk býrakabilirsiniz. Döþeme veya zemin kaplamalarý (halý, karo, ahþap zemin, kilimler vb.) açýklýðýn beklenenden daha az olmasýna yol açabilir. Ayný Düzeye Getirme baþlýðý altýndaki prosedür uygulanarak bir miktar açýklýk kazanýlabilir. ÖNEMLÝ: Buzdolabýnýn, üst kýsmýnýn tamamýyla kapalý olacaðý bir girintiye monte edilecek olmasý durumunda uygun açýklýðýn saðlanmasý için zeminden menteþe kapaðýnýn üstüne kadar olan boyutlarý kullanýn. Buzdolabýnýzý Taþýma Buzdolabýný HÝÇBÝR ZAMAN yanýna yatýrarak taþýmayýn. Dik bir konum saðlanmasý mümkün deðilse, buzdolabýný arkasýna yatýrýn. Buzdolabýný fiþe takmadan önce yaðýn kompresöre geri dönmesi için yaklaþýk 30 dakika dik þekilde durmasýný saðlayýn. Buzdolabýný hemen fiþe takmak, dahili parçalarda hasara neden olabilir. Buzdolabýný taþýrken bir cihaz el arabasý kullanýn. Buzdolabýný HER ZAMAN yanýndan veya arkasýndan kamyona yükleyin; ASLA önden yüklemeyin. Kabini battaniyeye sararak veya buzdolabý ile el arabasý arasýna dolgu malzemeleri yerleþtirerek, taþýma sýrasýnda buzdolabýnýn dýþ kaplamasýný koruyun. Buzdolabýný kayýþlarla veya elastiki kablolarla iyice baðlayýp, el arabasýna oturmasýný saðlayýn. Mümkünse, kayýþlarý tutamaçlarýn arasýndan geçirin. Kayýþlarý fazla sýkmayýn. Fazla sýkmanýn yarattýðý baský dýþ kaplamada hasara veya çöküntülere yol açabilir. Konum Buzdolabýný fýrýn, radyatör veya baþka bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýna monte etmeyin. Bu mümkün olmazsa, buzdolabýný kabin malzemesiyle koruyun. Sýcaklýðýn 13 C nin altýna düþtüðü veya 43 C nin üzerine çýktýðý yerlerde monte etmeyin. Bu sýcaklýklarda arýzalar olabilir. Buzdolabý yalnýzca kapalý mekanda, ev içi kullaným amaçlarýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Kapýyý ve Menteþeleri Çýkarma ve Deðiþtirme UYARI Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle baðlantý kurun. Su Kaynaðýný Baðlama Yöntemi (bazý modeller) UYARI Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle baðlantý kurun. Ayný yný Düzeye Getirme UYARI Kiþisel mallarýnýzýn ve buzdolabýnýzýn hasar görmemesi için aþaðýdakilere dikkat edin: Vinil veya diðer yer döþemelerini mukavva, kilim veya diðer koruyucu malzemelerle koruyun. Ayný düzeye getirme prosedürünü gerçekleþtirirken motorlu araçlar kullanmayýn. Görünümünün iyileþtirilmesi ve devamlý performansýn saðlanmasý için buzdolabý düz yerleþtirilmelidir. Not Ayný düzeye getirmeden önce kapýyý ters çevirme, panel montajý ve/veya su kaynaðý baðlantýsý gibi gereken tüm iþlemleri yapýn. Gereken Malzemeler 3/8 altýgen (lokma) tornavida Su terazisi 1. Ayak panelini çýkarýn. Klipsinden çýkarmak için iyice kavrayýp dýþarý doðru çekin. 267

6 Montaj 2. Alttaki dirsek kapaklarýný çýkarýn. Kapak çentiðine bir kurþunkalemin silgili ucunu veya baþka bir küt uçlu aracý yerleþtirin. Çentik Konumu Kapaðý serbest býrakmak için hafif basýnç uygulayýn. Bir taraftan sallandýrýp dýþarý çýkarýrken, kapaðýn çentikli tarafýna aþaðý doðru basýnç uygulamaya devam edin. 3. Buzdolabýnýn ön kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için altýgen tornavidayý kullanarak her iki yandaki ön ayar vidalarýný (A) döndürün. Not Bazý modellerde yalnýzca A ayar vidalarý bulunur. 4. Bazý modellerde arka ayar vidalarý (B) da bulunur. Buzdolabýnýn arka kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için altýgen tornavidayý kullanarak bu ayar vidalarýný (B) döndürün. 5. Su terazisini kullanarak buzdolabýnýn ön kýsmýnýn arka kýsmýndan 6 mm veya yarým kabarcýk daha yüksek olduðundan ve buzdolabýnýn yanlarýnýn ayný düzeyde bulunduðundan emin olun. 6. Tam olarak zemine oturuncaya kadar dengeleyici ayaklarý (C) saat yönünde çevirin. 7. Yalnýzca derin dondurucu çekmeceli modeller: Buzdolabýnýn tüm aðýrlýnýnýn dengeleyici ayaklara yüklenmesi için ayar vidalarýný (A) saatin yersi yönde döndürün. 8. Dirsek kapaklarýný yerlerine takýn. Kapaðý menteþenin dýþ kenarýnda konumlandýrýn. Kapaðý sallandýrarak kabine doðru getirin ve yerine takýn. 9. Ayak panelini takýn. Not Yeniden montajýn hatasýz þekilde gerçekleþtirilmesi için ayak panelinin iç kýsmýndaki top (üst) iþaretinin doðru yönlendirilmesini saðlayýn. Ayak paneli montaj klipsini kabinin altýndaki deliklerle ayný hizaya getirin. Önce alt kýsmýný yerine yerleþtirin. Izgaranýn üst kýsmý yerine yerleþinceye kadar üstten bastýrýn. Yalnýzca çýkan çekmece için: 1. Tam olarak zemine oturuncaya kadar dengeleyici ayaklarý saat yönünde çevirin. Buzdolabýnýn tüm Tekerlek Ayar Vidasý Dengeleyici Ayak aðýrlýðýnýn dengeleyici ayaklara yüklenmesi için tekerlek ayar vidalarýný saatin tersi yönde 2-3 kez döndürün. 2. Izgara ve menteþe kapaklarýný yerine takýn. Düzgün yerleþtirdiðinizden emin olmak için ýzgaranýn iç tarafýndaki iþaretlere bakýn. Tutamaçlar Monte edilmemiþlerse, tutamaçlar taze gýda bölümünün içine yerleþtirilmiþ veya buzdolabýnýzýn arkasýna takýlmýþ olabilir. Tutamaç ambalajýný ve bandýný çýkarýp atýn. Tutamaç tasarýmý buzdolabýndan buzdolabýna farklýlýk gösterir. Modelinize uygun talimatlar için aþaðýdaki bölüme bakýn. Taze Gýda Tutamaçlarý Öne Monte Edilen Tutamaç Stil 1 Gereken Malzemeler Yýldýz tornavida 5/16 altýgen (lokma) tornavida Monte etmek için: 1. Altýgen tornavida ile kapýnýn ön yüzündeki 0,6 cm altýgen vidalarý ve yýldýz tornavida ile kapýnýn üstündeki vidayý çýkarýn. Kapýyý ters çeviriyorsanýz, kapýnýn karþý yanýndaki tapalarý çýkarýn ve vida deliklerine takýn. 2. Tutamaç deliklerini kapýdaki vida deliklerinin hizasýna getirin ve adým 1 deki iki kapý ön yüz vidasýný kullanarak sabitleyin. 268

7 Montaj 3. Kitap paketindeki tutamaç kapaðýný bulun ve þekilde gösterildiði gibi tutamacýn üstüne ve altýna takýn. Üst tutamaç kapaðýný adým 1 deki vidayla sabitleyin. Alt kapaðý tutamacýn alt kýsmýna takýn. Çýkarmak için: 1. Üst tutamaç vidasýný çýkararak üst tutamaç kapaðýný çýkarýn. Daha sonra yerine takmak için kapaðý ve vidayý saklayýn. 2. Maskeleme bandýna sarýlý düz tornavida ucunu kullanarak alt tutamaç kapaðýný yerinden çýkartýn. Kapaðý daha sonra yerine takmak için saklayýn. 3. Altýgen baþlý iki vidayý çýkarýn. Daha sonra yerine takmak için vidalarý saklayýn. Yana Monte Edilen Tutamaç Gereken Malzemeler Yýldýz tornavida Monte etmek için: 1. Kapýnýn yanýndaki vidalarý çýkarýn. 2. Yana monte edilen tutamacý kapý panelinde önceden açýlmýþ deliklere göre hizalayýn. 3. Vidalarý gösterildiði sýrada takýn. Üst Tutamaç Alt Tutamaç 4. Kapý tutamacýnýn kapý paneline sýkýca yerleþtiðinden emin olun. Çýkarmak için: Montaj yordamýný sondan baþa gerçekleþtirin. Derin Dondurucu Tutamaçlarý Kýsmi Geniþlikli Tutamaç Gereken Malzemeler Yýldýz tornavida Monte etmek için: 1. Tutamacý kapýdan çýkarýn vidalarla sabitleyerek monte edin. Derin dondurucu kapýsýný ters çeviriyorsanýz, kapýnýn yanýndaki kapý tapalarýný çýkarýn ve vida deliklerine takýn. Çýkarmak için: 1. Yýldýz tornavida ile tutamaç vidalarýný çýkarýn ve ileride kullanmak için saklayýn. Öne Monte Edilen Tutamaç Stil 2 Gereken Malzemeler Elleri korumak için eldiven Yýldýz tornavida Plastik kapý tutamacý çýkarma kartý (veya 0,1 cm enindeki plastik kart); kartý saklayýn Tutamaca Uzatma Eki Takma: (bazý modeller) 1. Tutamacý ve uzatma ekini gösterildiði þekilde hizalayýn. 2. Uzatma ekini tutamaç açýklýðýna yerleþtirin. 3. Uzatma eki parçasýnýn her iki tarafýna hafif basýnç uygulayýn. 4. Tutamaç kenarýnýn içinde durana kadar uzatma ekini kaydýrýn. Monte etmek için: 1. Tutamaçlarý gösterildiði þekilde yönlendirin. 2. Ön montaj kapýsý tutamaç klipsini kapý çentikleriyle ayný hizaya getirin. 3. Tutamaç klipslerinin kapý çentiklerinin bir miktar üzerinde bulunmasýný saðlayýn. Tutamaç Klipsi Kapý Çentiði 269

8 Montaj 4. Tutamacý, doðrudan kapýnýn karþýsýna gelecek þekilde döndürün. 5. Tutamacý, desteksiz þekilde durmasýný saðlayacak kadar üst kapý çentiðine bastýrýn. 6. Tutamacýn altýný alt kapý çentiði ile hizalayýn. Tutamacýn üst tarafýný kapý yüzeyine bastýrýn ve alt kýsmýný sýkýca tutun. Tutamacýn alt tarafý kapý yüzeyine yerleþinceye kadar tutamacý yukarýya doðru yavaþça kaydýrýn, sonra ters yönde, çentikle klips geçme noktasýna gelinceye kadar aþaðýya kaydýrýn. 7. Tutamacý sýkýca tutun ve týklayýncaya kadar aþaðýya kaydýrýn. Duyulabilir týk sesi sabitleme klipslerinin kilitlendiðini gösterir. Çýkarmak için: 1. Tutamacý çekerek kapý panelinden hafifçe ayýrýn. Ayný anda kapý tutamacý çýkarma kartýný alt tutamacýn altýna yerleþtirin. Kartý çizgiye kadar veya duruncaya kadar itin. 2. Tutamacýn alt kýsmýný sýkýca tutun ve kaldýrarak çýkarýn. Öne Monte Edilen Derin Dondurucu Tutamacý Gereken Malzemeler Elleri korumak için eldiven Yýldýz tornavida Plastik kapý tutamacý çýkarma kartý (veya 0,1 cm enindeki plastik kart); kartý saklayýn Not Bu derin dondurucu stilinde hafif bir eðrilik vardýr. Doðru montaj için, tutamacýn yönünün gösterildiði gibi olduðundan emin olun. Monte etmek için: 1. Kapý tutamacý klipslerini derin dondurucu kapýsýndaki çentiklerin biraz solunda olacak þejilde hizalayýn. 2. Sol taban kapýya düz olarak dayanacak þekilde tutamacý döndürün. Tutamaç Klipsi Kapý Çentiði Tutamaç Tabaný 3. Sol tutamaç tabanýný sol kapý çentiðine doðru hafifçe saða olacak þekilde bastýrýn; býrakýldýðýnda asýlý duracak kadar olmasý yeterlidir. 4. Sol tutamaç tabanýný kapýya sýkýca bastýrýrken, tutamacýn sað tabanýný kapýdaki sað çentiklere göre hizalayýn. 5. Þimdi, sol ve sað tabanlarý sýkýca tutarken, sað taban yerine girinceye kadar tutamacý saða doðru yavaþça kaydýrýn. Tutamacýn sol ve sað tabanlarýnýn derin dondurucu kapýsýna düz olarak yaslanmýþ olmasý gerekir. 6. Tutamacý kapý üzerinde bu þekilde sýkýca tutarken, kliplerle çentiklerin birbirine geçmesi için kaydýrma yönünü hafifçe tersine çevirmeniz gerekebilir. Sonra, týklayýncaya kadar tutamacý saða doðru kaydýrýn. Duyulabilir týk sesi sabitleme klipslerinin kilitlendiðini gösterir. 270

9 Montaj Çýkarmak için: 1. Tutamacýn sað tarafýný çekerek derin dondurucu çekmecesinin yüzeyinden hafifçe ayýrýn. Ayný anda, buzdolabýnýzla gelen kapý tutamacý çýkarma kartýný tutamacýn sað tabanýnýn altýna yerleþtirin. Kartý çizgiye kadar veya duruncaya kadar itin. 2. Ýki elinizle tutamacý sað tabanýn yakýnýndan sýkýca tutun. 3. Sola doðru kaydýrýn ve kaldýrýp yüzeyden ayýrýn. Sol kapý açýldýðýnda, menteþeli bölüm otomatik olarak içe katlanýr, böylece size engel olmaz. UYARI Aðýr yaranlama veya ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarýndan korunmak için, taze gýda bölümündeki menteþeli contayý çýkarmaya ÇALIÞMAYIN YIN. DÝKKAT Ürünün hasar görmesini önlemek için, kapýyý kapatmadan önce menteþeli contanýn içe doðru katlanmýþ olduðunu HER ZAMAN kontrol edib. Tutamaç Çýkarma Euro Tutamaçlar Bu tarz tutamaçlar fabrikada monte edilir. Gereken Malzemeler: 3/32 alyan anahtarý Çýkarmak için: 3/32 alyan anahtarý kullanarak, vida setini tutamaç montaj çubuðundan çýkarýn. Tutamacý çýkarmak için tüm çubuklarda ayný prosedürü yineleyin. Yeniden Takmak için: Tutamacý montaj çubuklarýyla ayný hizaya getirin. Tutamacýn yerine sabitlenmesi için tüm vida setini iyice sýkýþtýrýn. Taze Gýda Kapýlarýný Açma ve Kapatma (bazý modeller) Buzdolabýnýz iki taze gýda kapýsý bulunan benzersiz bir tasarýma sahiptir. Kapýlar birbirinden baðýmsýz olarak açýlýp kapatýlabilir. Sol taze gýda kapýsýnda dikey menteþeli bir bölüm bulunur. Sol kapý kapatýldýðýnda, menteþeli bölüm iki kapý arasýnda (ikisi de kapalýyken) otomatik olarak sýzdýrmaz bir conta görevi görür. Menteþeli Conta Su Kaynaðýný Baðlama Yöntemi (bazý modeller) UYARI Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle baðlantý kurun. Buz Yapma Ýþlemi Buz yapma birimini Açýk hale getirmek için kolu kilitli konumdan aþaðý doðru indirin. Kolu yukarý kaldýrýn ve buz yapma birimini Kapalý duruma getirmek için kilitli konumda tutun. 271

10 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý Dokunmatik Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý (bazý modeller,, modelden modele farklýlýk gösterir) Kumanda elemanlarý, buzdolabý bölmesinin ön üst kýsmýnda yer alýr. Kumanda elemaný Ýlk Kumanda Ayarlarý Buzdolabýnýn fiþini taktýktan sonra kumanda elemanlarýný ayarlayýn. veya yumuþak tuþlarýna basmak, kumanda elemanlarýnýn istenen düzeye gelmesini saðlar. Her iki bölme için de sýcaklýk ayarý 1-7 (en soðuk) aralýðýndadýr. Derin dondurucu kumanda elemanýný 4 olarak ayarlayýn. Buzdolabý kumanda elemanýný 4 olarak ayarlayýn. Yiyecek koymadan önce buzdolabýný en az 8 ila 12 saat çalýþmaya býrakýn. Sýcak Kabin Yüzeyleri Bazen buzdolabý kabinin ön kýsmý dokunulduðunda sýcak hissi verebilir. Bu, nemin kabinde buharlaþmasýna engel olan normal bir durumdur. Bu, buzdolabýný ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda, sýcak hava dönemlerinde ve kapýnýn gereðinden fazla veya uzun süreli açýk kaldýðý durumlarda daha dikkat çekici bir hal alýr. Kumanda Elemanlarýný Ayarlama Yiyecek koyduktan 24 saat sonra, bölmelerden birinin veya her ikisinin daha sýcak ya da daha soðuk olmasý gerektiðine karar verebilirsiniz. Durum böyleyse, kumanda elemanlarýný aþaðýdaki Sýcaklýk Kumanda Elemaný tablosunda gösterildiði þekilde ayarlayýn. Bölme sýcaklýðýný kontrol etme yönergeleri için 277. sayfaya bakýn. Buzdolabýný baþlatma durumu dýþýnda, her iki kumanda birimini ayný anda bir defadan çok deðiþtirmeyin. Sýcaklýklarýn kararlý hale gelmesi için 24 saatlik bir süre tanýyýn. Sýcaklýk Kumanda Elemaný Kýlavuzu Buzdolabý çok sýcak Buzdolabý çok soðuk Derin dondurucu çok sýcak Derin dondurucu çok soðuk Kumanda elemanýný OFF (kapalý) konumuna getirme yumuþak tuþuna basarak, buzdolabý kumanda elemanýný bir sonraki büyük sayýya ayarlayýn. yumuþak tuþuna basarak, buzdolabý kumanda elemanýný bir sonraki küçük sayýya ayarlayýn. yumuþak tuþuna basarak, derin dondurucu kumanda elemanýný bir sonraki büyük sayýya ayarlayýn. yumuþak tuþuna basarak, derin dondurucu kumanda elemanýný bir sonraki küçük sayýya ayarlayýn. Ekranda bir çizgi ( ) görüntülenene kadar buzdolabýnýn veya derin dondurucunun yumuþak tuþuna basýn. 272

11 Taze Gýda Özellikleri UYARI Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için aþaðýdakilere dikkat edin: Hiçbir zaman yiyecek dolu bir rafý ayarlamaya kalkýþmayýn (Elevator rafý hariç). Rafa yiyecek maddelerini yerleþtirmeden önce rafýn saðlamlýðýndan emin olun. Soðutulmuþ cam raflarý dikkatli kullanýn. Çatlak, hasarlý yüzeyleri olan veya ani sýcaklýk deðiþimlerine maruz kalan raflar birdenbire kýrýlabilir. Buzdolabýnýzda Spill-Catcher ya da sýzdýrmaz olmayan raflar bulunmaktadýr. Spill-Catcher raflarda kolay temizleme olanaðý sunan bir dökülen sývýlarý tutucu kenar vardýr ve bazýlarý EasyGlide kaydýrarak çýkarma özelliðiyle donatýlmýþtýr. Kaydýrarak çýkarmak için (bazý modeller), rafý ön kýsmýndan kavrayýn ve ileri doðru çekin. Eski konumuna dönmesi için rafý içeri doðru itin. Rafý Çýkarmak için: Ön kýsmý hafifçe yukarý eðip rafýn arka kýsmýný kaldýrýn, ardýndan rafý kendinize doðru çekerek dýþarý çýkarýn. Rafý Baþka Bir Konuma Kilitlemek için: Rafýn ön kenarýný yukarý eðin. Kancalarý istenen çerçeve açýklýklarýna yerleþtirin ve rafýn yerine oturmasýný saðlayýn. Rafýn arkada iyice kilitlendiðinden emin olun. Çýkarmak için: Rafýn üzerindekileri tamamen boþaltýn ve rafý ileri doðru çekin. Raf durduðunda, dýþ kenarlarýnýn altýnda bulunan çentiklere bastýrýn ve ileri doðru çekmeye devam ederek çerçeveden çýkarýn. Monte etmek için: Rafý çerçeveye göre hizalayýn ve tamamýyla geriye doðru itin. (Yeniden takma sýrasýnda çentiklere bastýrýlmasýna gerek yoktur.) Normal kullaným þartlarýnda, Elevator Raf çerçeve tertibatýnýn çýkarýlmasý gerekmez. Her ne kadar olasýlýk dýþý ve önerilmeyen bir durum olsa da, doðru çýkarma prosedürü aþaðýdaki gibidir: Çýkarmak için: Rafý tamamýyla boþaltýn. Cam rafý ileri doðru çekerek çýkarýn. Raf durduðunda, yukarý kaldýrýn ve çekmeye devam edin. Arkadaki iki mandalý el ile raf merkezine doðru getirin. Tüm rafý ve çerçeveyi alttan desteklerken, arka mekanizmanýn dikey arka kenar raylarýndan ayrýlmasý için düzeneði hafifçe kaldýrýp yaklaþýk 30 döndürün. Bu durumda, düzeneðin tamamý ileri hareket ettirilebilir ve buzdolabý bölmesinden ayrýlabilir. Monte etmek için: Çýkarma prosedürünü tersten uygulayýn. Rafýn düz bir konumda bulunduðundan emin olun. Kayan raf arkaya itildiðinde, arka mandallarýn doðru çalýþma konumuna yeniden yerleþmesine neden olacaktýr. Elevator Rafý (bazý modeller) Taze gýda bölmesinde Elevator raflar bulunmaktadýr. Bu raf, üzerindeleri boþaltmak gerekmesizin yukarý veya aþaðý ayarlanabilir. Bir Elevator rafý ayarlamak için, manivela tutamacýndaki düðmeyi dýþa doðru çekin. Rafýn yüksekliðini artýrmak için manivelayý saat yönünde döndürün, alçaltmak için saatin tersi yönde döndürün. Not Rafý dikey raylarýn en üstüne varacak kadar kaldýrmayýn, raf sýkýþabilir. 273

12 Taze Gýda Özellikleri Sebzelik Kapaðý, alt taze gýda rafý olarak kullanýlýr. Sebzelik Kapaðýný Çýkarmak için: Çekmeceleri, sayfa 275 de gösterildiði þekilde çýkarýn. Camý itmek için elinizi çerçevenin altýna koyun. Camý dýþarý doðru kaldýrýn. Çerçeveyi buzdolabý gömleði raylarýndan kaldýrýn. Monte etmek için: Yukarýdaki talimatlarý ters sýrada yineleyin. Kapý Saklama Birimi Sür Ürünleri Bölmesi Süt Ürünleri Bölmesi, tereyaðý ve margarin gibi sürülebilir maddeler için kapýda uygun bir saklama yeri saðlar. Bu bölme ihtiyaca göre baþka konumlara taþýnabilir. Süt ürünü bölmesini kullanmak için kapaðýný kaldýrýn. Çýkarmak için: Kapaðý kaldýrýn, yukarý çekin ve dýþarý doðru eðip çýkarýn. Monte etmek için: Yukarýdaki yordamý ters sýrada gerçekleþtirin. Kapý Bölmeleri Kapý Bölmeleri, saklama ihtiyacýna göre baþka konumlara taþýnabilir. Çýkarmak için: Bölmeyi yukarý kaydýrýn ve düz olarak dýþarý çekin. Monte etmek için: Bölmeyi aþaðýya, kapý gömleðine tam olarak yerleþene kadar kaydýrýn. Tam Geniþlikte Kapý Rafý Tam Geniþlikte Kapý Rafý kolay temizlik için çýkarýlabilir. Çýkarmak için: Rafý yukarý kaydýrýn ve düz olarak dýþarý çekin. Monte etmek için: Yukarýdaki yordamý ters sýrada gerçekleþtirin. Saklama Çekmeceleri Çerez Çekmecesi (bazý modeller) Çerez Çekmecesi, çeþitli veya fazlalýk ürünleri saklamak için kullanýlabilir. Çýkarmak için: Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru çekin. Çekmecenin önünü kaldýrýn ve düz olarak dýþarý çekin. Monte etmek için: Çekmeceyi çerçeve raylarýna takýn ve iterek yerine yerleþtirin. Beverage Chiller (bazý modeller) Beverage Chiller, içecekleri ve diðer maddeleri taze gýda bölmesinin diðer kýsýmlarýndan daha soðuk tutar. Bir soðuk hava giriþi, derin dondurucu bölümünden içecek soðutucu kýsmýna hava gelmesini saðlar. Beverage Chiller kumandasý taze gýda bölmesinin sol duvarýnda bulunur. Kumanda, içecek soðutucuya gelen soðuk hava miktarýný ayarlar. Beverage Chiller bölmesindeki havanýn daha soðuk olmasý için kumandayý aþaðý kaydýrýn. Çýkarmak için: Önce Beverage Chiller bölmesinin sol tarafýndaki kaldýrýlabilir rafý çýkarýn. Ýçecek soðutucunun her iki tarafýndan sýkýca tutun, yukarý kaldýrýn ve kapýdan dýþarý çekin. Monte etmek için: Yukarýdaki yordamý ters sýrada gerçekleþtirin. 274

13 Taze Gýda Özellikleri Nem Kontrollü Sebzelik Çekmeceleri Sebzelik Çekmeceleri, taze meyvelerin ve sebzelerin saklanmasý için daha yüksek nem içeren bir ortam sunar. Kumanda Birimleri Sebzelik Kumanda birimleri, sebzelik çekmecesindeki nem miktarýný düzenler. Dýþýnda kabuk olan ürünler için kumanda birimini fruit (meyve) ayarýna getirin. Yapraklý ürünler için kumanda birimini vegetables (sebzeler) ayarýna getirin. Çýkarmak için: Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru çekin. Çekmecenin ön kýsmýný yana yatýrýp, kendinize doðru çekin. Monte etmek için: Çekmeceyi çerçeve raylarýna yerleþtirin ve iterek yeniden yerine oturtun. Not En iyi sonuç için, sebzelikleri iyice kapatýlmýþ durumda tutun. Sýcaklýk Kontrollü Çekmece (bazý modeller) Meze çekmecesi, ayarlanabilir sýcaklýk kontrolü olan tam geniþlikli bir çekmecedir. Bu çekmece geniþ ikram tepsileri, meze ürünleri, içecekler ve diðer çeþitli kalemler için kullanýlabilir. Çekmeceye giren soðuk hava miktarýný ayarlayan bir sýcaklýk kumandasý vardýr. Kumanda çekmecenin sað tarafýndan bulunur. Buzdolabýnýzýn modeline baðlý olarak, çekmecenin ön tarafýnda ya da kapaðýn altýndadýr. Normal buzdolabý sýcaklýðý için kumandayý cheese (peynir) veya olarak ayarlayýn. Ana buzdolabý bölmesinden daha soðuk olmasýný istediðinizde kumandayý meats (etler) veya olarak ayarlayýn. Et saklarken en soðuk ayarý kullanýn. Not Çekmeceye yönlendirilen soðuk hava buzdolabý sýcaklýðýný düþürebilir. Buzdolabý kumandasýný ayarlamak gerekebilir. Çekmeceye yapraklý sebze koymayýn. Düþük sýcaklýk yapraklý ürünlere zarar verebilir. Çýkarmak için: Kapaðý kaldýrýn (bazý modeller). Çekmeceyi tam olarak dýþarý çekin. Önünü yukarý doðru kaldýrýn ve düz olarak dýþarý çekin. Monte etmek için: Kayan metal raylarý buzdolabýnýn arkasýna doðru itin (bazý modeller). Çekmeceyi raylarýn üzerine yerleþtirin ve yerine oturuncaya kadar geriye doðru itin. Bazý modellerde çekmeceyi bölümlere ayýran bir bölücü bulunmaktadýr. Çýkarmak için: Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru çekin, bölücünün önünü yukarý kaldýrarak çekmecenin arka duvarýndan ayýrýn ve kaldýrýp dýþarý çekin. Monte etmek için: Bölücüyü çekmecenin araka duvarýna geçirin ve indirerek yerine oturtun. Aksesuarlar (bazý modeller) Þiþe Altlýðý/Teneke Kutu Rafý Þiþe Altlýðý/Tenek Kutu Rafý aksesuarý meze çekmecesine veya bir rafa yerleþtirilebilir. Þiþeler veya teneke kutular yan yana yerleþtirilebilir ya da tek bir þiþe ortadaki oluða yatýrýlabilir. Yumurta Tepsisi Yumurta Tepsisi (þekli farklýlýk gösterebilir/bazý modeller) bir düzineden çok yumurta alabilir. Mutfaktaki çalýþma alanýna taþýnmak veya yýkanmak üzere çýkarýlabilir. 275

14 Derin Dondurucu Özellikleri Raflar ve Sepetler Derin dondurucu kapýsý olan modeller: Derin Dondurucu Rafý (bazý modeller) Bazý modellerde raf bölücü bulunur. Çýkarmak için: Rafý sonuna kadar dýþarý doðru çekin. Rafýn önünü kaldýrýn ve düz olarak çekin. Monte etmek için: Rafý derin dondurucu gömleðindeki raylara takýn ve bölmenin arkasýna doðru itin. Tel Sepet (bazý modeller) Çýkarmak için: Sepeti sonuna kadar dýþarý doðru çekin. Sepetin önünü kaldýrýn ve düz olarak çekin. Monte etmek için: Sepeti derin dondurucu gömleðindeki raylara takýn ve geriye doðru iterek yerine yerleþtirin. Derin Dondurucu Kapsý Rafý (bazý modeller) Derin Dondurucu Kapýsý Rafý derin dondurucu kapaðýnda donmuþ gýdalar için kullanýþlý bir saklama yeri saðlar. Çýkarmak için: Rafý iç gömlek çentiklerinden kaldýrýn ve dýþarý çekin. Monte etmek için: Rafýn ucunu gömlek çentiklerine yerleþtirin ve aþaðýya doðru kaydýrýn. Derin dondurucu çekmecesi olan modeller: TEHLÝKE Çocuklarýn kazayla kapalý kalma veya boðulma riskini önlemek için, en üst derin dondurucu sepetindeki bölücüyü çýkarmayýn. Üst Tel el Sepet Çýkarmak için: Üst sepeti sonuna kadar dýþarý doðru çekin ve çýkarmak için kaldýrýp dýþarý çekin. Monte etmek için: Üst sepeti derin dondurucunun içine doðru kaydýrýn. Sepetin arkasýnýn ray mandalýnýn arkasýna takýldýðýndan emin olun. Aksesuarlar Aksesuarlar (bazý modeller) Buz Kalýbý Buz Kalýbý, el ile buz almak üzere küp þeklinde buz yapmaya yaran bir alan saðlar. Kalýptaki buz küplerini çýkarmak için, kalýbý bir kabýn üzerinde tutun ve küpler çýkýncaya kadar kalýbýn her iki kenarýný bükün. Buz kalýbý, Buz Servisi Rafý nda bulunur (bazý modeller). Monte etmek için: Raftaki L þekilli yuvayý arka duvardaki vidanýn üzerine geçirin. Vida L þekilli yuvanýn 1 sonuna gelinceye kadar geri itin (1). 2 Rafýn ön kýsmýný ön duvardaki vidanýn üzerine geçirin (2). Çýkarmak için: Yukarýdaki adýmlarý ters sýrada gerçeklteþtirin. 276

15 Yiyecek Saklama Ýpuçlarý Taze Gýdayý Saklama Buzdolabý taze gýda bölmesi, en uygun sýcaklýk 3 C olmak üzere, 1-4 C de tutulmalýdýr. Sýcaklýðý denetlemek için bir cam bardaktaki suya bir termometre yerleþtirip, buzdolabýnýn merkezine yerleþtirin. 24 saat sonra kontrol edin. Sýcaklýðýn 4 C nin üzerinde olmasý durumunda, kumanda elemanlarýný sayfa 272 de açýklanan þekilde ayarlayýn. Buzdolabý raflarýný fazla doldurmamaya çalýþýn. Bu, yiyeceklerin çevresindeki hava dolaþýmýný azaltarak soðutmanýn eþit yapýlmamasýyla sonuçlanýr. Meyveler ve Sebzeler Sebzelik çekmecelerinde saklama yöntemi, meyve ve sebze kalitesinin daha uzun süre muhafaza edilmesini saðlayacak þekilde, nemin hapsedilmesine olanak verir (bkz: sayfa 275). Saklamadan önce meyve ve sebzeleri ayýrýp, öncelikle ezik veya yumuþak olanlarýný kullanýn. Çürüme belirtisi gösterenleri atýn. Kokunun diðer yiyeceklere geçmemesi için her zaman soðan ve lahana gibi kokulu yiyecekleri kaðýda sarýn. Sebzeler taze kalmak için belirli miktarda neme gereksinim duymasýna karþýn, fazla nem saklama sürelerini kýsaltabilir (özellikle yapraklý sebzeler). Saklamadan önce sebzelerin üzerindeki suyu iyice çektirin. Taze gýda ürünlerini kullanmadan hemen önce yýkayýn. Et ve Peynir Diðer gýdalara veya yüzeylere sýzýntý ve bulaþma olmamasý için çið etin ve kümes hayvanlarýnýn iyice sarýlmýþ olmasý gerekir. Bazen sert peynirlerin üzerinde (Ýsviçre, Çedar, Parmesan) küf oluþabilir. Küflü bölgenin çevresindeki ve altýndaki en az 2,5 cm lik kýsmý kesip atýn. Býçaðýnýzýn veya aracýnýzýn küfün dýþýnda kalmasýna dikkat edin. Küf oluþtuðunda tek tek peynir dilimlerini, yumuþak peyniri, köy peynirini, kremayý, ekþi kremayý veya yoðurdu kurtarmaya çalýþmayýn. Dondurulmuþ Gýdalarý Saklama Buzdolabýnýn derin dondurucu bölmesi yaklaþýk -18 C de tutulmalýdýr. Sýcaklýðý denetlemek için donmuþ paketlerin arasýna bir termometre cihazý yerleþtirip, 24 saat sonra kontrol edin. Sýcaklýðýn -18 C nin üzerinde olmasý durumunda, kumanda elemanýný sayfa 272 de açýklanan þekilde ayarlayýn. Derin dondurucu, en az üçte ikisi dolu olduðunda daha verimli þekilde çalýþýr. Yiyecekleri Dondurmak Üzere Paketleme Kurumayý ve kalite bozulmasýný en alt düzeye indirmek için alüminyum folyo, derin dondurucu ambalajlarý, derin dondurucu torbalarý ve hava geçirmeyen kaplar kullanýn. Paketlerin içindeki havanýn olabildiðince büyük bölümünü çýkarýn ve iyice kapatýldýklarýndan emin olun. Hapsolan hava yiyeceklerin kurumasýna, renk deðiþtirmesine ve koku yaymasýna neden olur (derin dondurucuda yanma). Taze etleri ve kümes hayvanlarýný, dondurmadan önce uygun derin dondurucu ambalajlarýyla iyice sarýn. Tamamýyla çözülmüþ olan eti yeniden dondurmayýn. Derin Dondurucuya Gýda Yerleþtirme Derin dondurucuya ayný anda çok fazla sýcak yiyecek yerleþtirmemeye dikkat edin. Bu derin dondurucuya aþýrý yüklenilmesine yol açar, dondurma hýzýný yavaþlatýr ve dondurulmuþ gýdalarýn sýcaklýðýný yükseltebilir. Soðuk havanýn, gýdalarýn olabildiðince çabuk þekilde donmasýna olanak verecek þekilde, rahatça dolaþabilmesi için paketler arasýnda boþluk býrakýn. Dondurma ve portakal suyu gibi dondurulmasý zor gýdalarý derin dondurucu raflarýnda saklamayýn. Bu gýdalar en iyi þekilde, sýcaklýðýn kapýnýn açýlmasýyla daha az deðiþim geçirdiði iç derin dondurucu kýsýmlarýnda saklanabilir. Sütlü Gýdalar Süt, yoðurt, ekþi krema ve köy peyniri gibi pek çok sütlü gýdanýn ambalajýnda uygun saklama süresini belirten tazelik tarihleri bulunur. Bu gýdalarý orijinal ambalajýnda saklayýn ve satýn aldýktan ve her kullanýmdan sonra hemen buzdolabýna koyun. 277

16 Bakým ve Temizlik UYARI Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarýndan korunmak için temizlemeden önce buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Temizlikten sonra fiþi yeniden takýn. Buzdolabý Temizlik Þemasý DÝKKAT Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için aþaðýdakilere dikkat edin: Tüm temizlik ürünlerinde üretici talimatlarýný okuyun ve yerine getirin. Bölmeleri, kaplarý, raflarý veya aksesuarlarý bulaþýk makinesine koymayýn. Aksesuarlar çatlayabilir veya biçim deðiþtirebilir. BÖLÜM Dokulu Kapýlar ve Dýþ Bölüm Kabin Ýç Bölümü Paslanmaz Çelik Kapýlar ve Dýþ Bölüm (bazý modeller) ÖNEMLÝ: Temizlik ürünlerinin hatalý kullanýmýyla veya önerilmeyen ürünlerin uygulanmasýyla paslanmaz çelik kaplamada meydana gelen hasarlar bu ürünün garanti kapsamýna girmez. Kapý Contalarý Kondansatör Bobini Eriþmek için taban ýzgarasýný çýkarýn. Kondansatör Faný Çýkýþ Izgarasý Buzdolabýnýn arka kýsmýna bakýn. Aksesuarlar Raflar, bölmeler, kaplar, çekmeceler vb. KULLANMAYIN Aþýndýrýcý veya sert temizlik malzemeleri Amonyak Klorlu aðartýcý Konsantre deterjanlar veya çözücüler Metal veya plastik dokulu temizlik süngerleri Aþýndýrýcý veya sert temizlik malzemeleri Amonyak Klorlu aðartýcý Konsantre deterjanlar veya çözücüler Metal veya plastik dokulu temizlik süngerleri Sirke bazlý ürünler Turunçgiller bazlý temizlik malzemeleri Aþýndýrýcý veya sert temizlik malzemeleri Metal veya plastik dokulu temizlik süngerleri Bulaþýk makinesi YAPIN 1 litre ýlýk sabunlu suda çözdürülen 4 çorba kaþýðý yemek sodasý kullanýn. Yüzeyleri temiz ýlýk suyla durulayýn ve su lekelerini önlemek için hemen kurulayýn. Ilýk sabunlu su ve yumuþak temiz bir bez ya da sünger kullanýn. Yüzeyleri temiz ýlýk suyla durulayýn ve su lekelerini önlemek için hemen kurulayýn. Parlatmak ve parmak izlerinin oluþmasýný engellemek için Stainless Steel Magic Spray (parça no *) ile devam edin. Ilýk sabunlu su ve yumuþak temiz bir bez ya da sünger kullanýn. Elektrik süpürgesinin hortum baþýný kullanýn. Elektrik süpürgesi hortum baþýný, fýrça aksesuarýyla kullanýn. Uygun özellik bölümündeki çýkarma ve montaj talimatlarýný izleyin. Aksesuarlarýn oda sýcaklýðýna uyum saðlamasýna olanak tanýyýn. Temizlik için hafif bir deterjaný sulandýrýn ve yumuþak temiz bir bez veya sünger kullanýn. Girintilere ulaþmak için plastik kýllý bir fýrça kullanýn. Yüzeyleri temiz, ýlýk suyla durulayýn. Leke oluþmamasý için hemen camý kurulayýn ve parçalarý temizleyin. 278

17 Bakým ve Temizlik Buzdolabýndaki Kokularý Yok Etme UYARI Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarýndan korunmak için temizlemeden önce buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Temizlikten sonra fiþi yeniden takýn. 1. Tüm yiyecekleri çýkarýn ve buzdolabýný OFF (kapalý) konumuna getirin. 2. Buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. 3. Kabin içinin duvar, zemin ve tavanýný, çekmeceleri, raflarý ve contalarý sayfa 278 deki talimatlara uygun þekilde temizleyin. 4. Yumuþak bir deterjaný sulandýrýn ve plastik kýllý bir fýrça kullanarak çözeltiyle girintileri fýrçalayýn. Beþ dakika bu þekilde býrakýn. Yüzeyleri ýlýk suyla durulayýn. Yüzeyleri yumuþak ve temiz bir bezle kurulayýn. 5. Tüm þiþeleri, kaplarý ve kavanozlarý yýkayýp kurulayýn. Bozuk veya kullaným süresi dolmuþ gýda maddelerini atýn. 6. Kokularýn yeniden oluþmasýný önlemek için kokuya yol açan yiyecekleri sarýn veya sýký þekilde kapatýlmýþ kaplarda saklayýn. 7. Buzdolabýný yeniden elektriðe baðlayýn ve yiyecekleri tekrar buzdolabýna yerleþtirin. 8. Buzdolabýný soðumaya býrakýn saat sonra, kokunun yok olup olmadýðýný kontrol edin. Koku hala varsa: 1. Çekmeceleri çýkarýp, buzdolabýnýn üst rafýna yerleþtirin. 2. Kapýlarla birlikte, buzdolabý ve derin dondurucu bölmelerini siyah-beyaz buruþuk gazete kaðýtlarýyla doldurun. 3. Hem derin dondurucu, hem de buzdolabý bölmelerindeki buruþuk gazete kaðýtlarýnýn üzerine geliþigüzel olarak mangal kömürü parçalarý koyun. 4. Kapýlarý kapatýp, 24 ile 48 saat bu þekilde býrakýn. Enerji Tasarrufu Ýpuçlarý Buzdolabý raflarýný fazla doldurmamaya çalýþýn. Bu, yiyeceklerin çevresindeki hava dolaþýmýný azaltýn ve buzdolabýnýn daha uzun süre çalýþmasýna neden olur. Buzdolabýna ayný anda çok miktarda sýcak yiyecek yerleþtirmemeye dikkat edin. Bu, bölmelere aþýrý yük binmesine yol açar ve soðutma hýzýný düþürür. Raf altlýðý olarak alüminyum folyo, yaðlý kaðýt veya kaðýt havlu kullanmayýn. Bu, hava akýþýný azaltýr ve buzdolabýnýn daha az verimle çalýþmasýna yol açar. Üçte ikisi dolu bir derin dondurucu en verimli þekilde çalýþýr. Buzdolabýný odanýn en serin yerine yerleþtirin. Doðrudan güneþ ýþýðý alan, ýsý kanallarýnýn, menfezlerin veya diðer ýsý üreten cihazlarýn yakýnýndaki alanlardan kaçýnýn. Bu mümkün deðilse, kabinin bir bölümünü kullanarak dýþ kýsmý izole edin. Kapý contalarýný üç ayda bir temizlik talimatlarýna uygun þekilde temizleyin. Bu kapýnýn doðru þekilde kapanmasýný ve buzdolabýnýn verimli çalýþmasýný saðlayacaktýr. Kapýnýn açýk kaldýðý süreyi en aza indirmek için buzdolabýndaki gýda maddelerini düzenlemek için zaman ayýrýn. Montaj talimatlarýnýzda belirtildiði gibi buzdolabýnýzý ayný düzeye getirerek, kapýlarýnýzýn saðlam þekilde kapatýldýðýndan emin olun. Kondansatör bobinlerini üç ayda bir temizlik talimatlarýnda belirtildiði þekilde temizleyin. Bu, enerji verimliliðini ve soðutma performansýný artýrýr. 279

18 Bakým ve Temizlik Ampul Deðiþtirme UYARI Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarýndan korunmak için ampul deðiþtirmeden önce buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Ampulü deðiþtirdikten sonra fiþi yeniden takýn. DÝKKAT Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için aþaðýdakilere dikkat edin: Ampulün soðumasýný bekleyin. Ampulü deðiþtirirken eldiven takýn. Taze Gýda Bölmesi (lamba kapaðýnýn stili farklý olabilir) 1. Þeffaf ampul kapaðýný bölmesin arkasýna doðru kaydýrarak ýþýk tertibatýndan ayýrýn. 2. Ampulleri çýkarýn. 3. Ampulü, 40 watt tan fazla olmayan bir beyaz eþya ampulüyle deðiþtirin. 4. Lamba kapaðýndaki çentikleri ýþýk tertibatýnýn her iki tarafýndaki gömlek deliklerine yerleþtirerek kapaðý yerine takýn. Yerine kilitleninceye kadar kapaðý buzdolabýnýn önüne doðru kaydýrýn. Kapaðý kilitleme noktasýndan daha fazla zorlamayýn; aksi halde kapak zarar görebilir. Derin Dondurucu (lamba kapaðýnýn stili farklý olabilir) 1. Lamba kapaðýnýn arkasýna uzanýn. 2. Kapaðýn arkasýndaki diþlere sýkýca ileri doðru bastýrarak aþaðý çekin. Kapak arkadan doðru açýlýr. 3. Kapaðý çýkarýn. 4. Ampulü çýkarýn. 5. Ampulü, 40 watt tan fazla olmayan bir beyaz eþya ampulüyle deðiþtirin. 6. Lamba kapaðýndaki ön çentikleri derin dondurucu gömleðindeki yuvalara yerleþtirin ve arka çentik yerine oturana kadar arka kýsmýný lamba tertibatýnýn üzerine bastýrýn. 280

19 Bakým ve Temizlik Tatile Hazýrlanma DÝKKAT Buzdolabýnýzda bir daðýtma makinesi varsa ve buzdolabýnýn bulunduðu yerde sýcaklýðýn donma noktasýnýn altýna düþme olasýlýðý varsa, su kaynaðý sistemi (su deposu ve su musluðu) yetkili bir servis elemaný tarafýndan boþaltýlmalýdýr. Kýsa tatiller veya yolculuklar için (üç ay veya daha az): 1. Bozulabilecek tüm gýda maddelerini çýkarýn. 2. Bulunmadýðýnýz süre içinde hiç kimsenin buzdolabýný kontrol etmeyecek olmasý durumunda, tüm dondurulmuþ gýda maddelerini de çýkarýn. 3. Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa: En az bir gün önceden buz yapma birimiyle su kaynaðý baðlantýsýný kesin. Son buz kütlesi düþtükten sonra, tel kapatma kolunu OFF (kapalý) konumuna getirin. Buz kutusunu boþaltýn. 4. Oda sýcaklýðý 13 C nin altýna düþecekse, daha uzun süreli yolculuklar için talimatlarý yerine getirin. Uzun tatil ve yolculuk (üç aydan uzun süreli) yapýlmasý VEYA oda sýcaklýðýnýn 13 C nin altýna düþecek olmasý durumunda: 1. Yiyecekleri çýkarýn. 2. Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa: En az bir gün önceden buz yapma birimiyle su kaynaðý baðlantýsýný kesin. Son buz kütlesi düþtükten sonra, tel kapatma kolunu OFF (kapalý) konumuna getirin. Buz kutusunu boþaltýn. 3. Döner düðmeleri veya ( ) yumuþak tuþlarý kullanarak derin dondurucu kumantasýný OFF (kapalý) konumuna getirin (bkz: sayfa 272). 4. Buzdolabýnýn fiþini çekin. 5. Yemek sodasý çözeltisi (bir litre ýlýk suda dört çorba kaþýðý yemek sodasý) ve temiz, yumuþak bir bez kullanarak her iki bölmenin içini iyice temizleyin. 6. Ýyice kurulayýn. 7. Küf ve küf mantarý oluþumunu engellemek için kapýlarý açýk býrakýn. Geri Döndüðünüzde: Kýsa bir Tatilden veya Yolculuktan Sonra: Otomatik buz yapma birimi olan modellerde: Su kaynaðý baðlantýsýný yeniden kurup, ikmal musluðunu açýn. Su baðlantýsýný 24 saat izleyin ve gerekirse, sýzýntýlarý düzeltin. Buz yapma birimini yeniden çalýþtýrýn. En az ilk üç buz ürününü atýn. Uzun bir Tatilden veya Yolculuktan Sonra: Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa, su kaynaðý baðlantýsýný yeniden kurun ve ikmal musluðunu açýn. Buzdolabýný yeniden fiþe takýn ve kumanda elemanlarýný yeniden ayarlayýn (bkz: sayfa 272). Su baðlantýsýný 24 saat izleyin ve gerekirse, sýzýntýlarý düzeltin. Buz yapma birimini yeniden çalýþtýrýn. Ýlk 12 saatte üretilen buzu atýn (en azýndan ilk üç ürünü). Taþýnma Hazýrlýðý Yukarýdaki uzun süreli tatil/yolculuk talimatlarýný baþtan 6. adýma kadar izleyin. Hasarý önlemek için raflar ve çekmeceler gibi tüm gevþek nesneleri bantla yerine sabitleyerek güvenceye alýn. Kapýlarý kapatýp bantlayýn. Buzdolabýný taþýrken bir cihaz el arabasý kullanýn. Buzdolabýný her zaman yanýndan veya arkasýndan kamyona yükleyin; asla önden yüklemeyin. Taþýma sýrasýnda buzdolabýnýn dik konumda bulunduðundan emin olun. 281

20 Çalýþma Sesleri Buzdolabý tasarýmýndaki geliþmeler, yeni buzdolabýnýzda daha eski bir modelde farklý olan veya hiç bulunmayan yeni seslerin çýkmasýna yol açabilir. Bu geliþmeler gýdalarý daha iyi muhafaza eden, enerjiyi daha verimli kullanan ve genel olarak daha sessiz bir buzdolabý üretmek üzere gerçekleþtirilmiþtir. Yeni birimler daha sessiz çalýþtýðýndan eski birimlerde de rastlanan, ancak daha yüksek ses düzeyleri tarafýndan bastýrýlan sesler algýlanabilir. Bu seslerin çoðu normaldir. Sert duvarlar, zemin ve mobilya gibi buzdolabýna bitiþik yüzeylerin bu seslerin daha yüksek algýlanmasýna yol açabileceðini unutmayýn. Aþaðýda, yeni bir buzdolabýnda fark edilebilecek bazý normal sesler yer almaktadýr. SES Týkýrtý Hava akýmý veya výzýltý sesi Su akma veya kaynama sesi Gümbürdeme Titreþme sesi Výzýldama Derinden gelen bir ses OLASI NEDEN Kompresör baþlatýlýrken veya durdurulurken derin dondurucu kumanda elemaný (A) týk sesi çýkarýr. Motorlu cihaz (B) elektrikli saat gibi ses çýkarýr ve yerine oturma ve çýkma sesi çýkarýr. Derin dondurucu faný (C) ve kondansatör (D) faný çalýþýrken bu sesi çýkarýr. Soðutucu (E) ve sýcaklýk deðiþtirici (F) soðutucu maddesi akarken bu sesi çýkarýr. Buz yapma biriminde (bazý modeller) buz kovasýna (G) düþüyor. Kompresör (H) çalýþýrken kalp atýþlarýna benzer bir ses çýkarýr. Buzdolabý düz durmamaktadýr. Buz yapma birimi su musluðu (I) baðlantýsý (bazý modeller), buz yapma birimi suyla dolarken bu sesi çýkarýr. Su baðlantýsý olmamasýna karþýn, buz yapma birimi (J) on (açýk) konumundadýr. Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma ÇÖZÜM Buzdolabýnýzý ayný düzeye getirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için bkz: sayfa 267. Normal çalýþma Buz yapma birimi kolunu OFF (kapalý) konumuna kaldýrarak sesi durdurun. Týslama veya pat sesi Kompresör (H) çalýþýrken derinden ve yüksek tonda bir ses çýkarýr. Buz çözme ýsýtýcýsý (K) çalýþýrken týslama, cýzýrdama veya pat sesi çýkarabilir. Normal çalýþma Normal çalýþma 282

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı