Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS

2 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen levhalar - Polipropilen bantlar Lütfen ambalaj malzemelerini resmi bir toplama noktasýna iade ediniz. Hurdaya çýkarýlacak cihazlarý atmayýnýz. Atýlan aygýtlarý, fiþi çýkarýp baðlantý kablosunu keserek devreden çýkarýnýz. Kavramayý iptal ediniz, böylece çocuklar içeride kapalý kalmaz. Cihaza artýk ihtiyaç kalmadýðý için atýlmak üzere uzaklaþtýrýlýrken, soðutucu gaz devresinin zedelenmediðinden emin olunuz. Kullanýlan soðutma gazýyla ilgili ayrýntýlý bilgiler tür plakasýnda bulunabilir. Toplama tarihleri ve toplama noktalarýna dair bilgiler atýk toplama yetkilileri veya yerel konseylerden elde edilebilir. Ýlkim koþullarý Cihaz, iklim koþullarýna göre belirli ortam sýcaklýklarýnda kullanýlacak þekilde ayarlanmýþtýr. Bu sýcaklýk limitleri aþýlmamalýdýr. Cihazýnýz için doðru iklim koþullarý tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ýklim koþullarý Ortam sýcaklýklarý SN + 10 ila + 32 C N + 16 ila + 32 C ST + 18 ila + 38 C T + 18 ila + 43 C Ýçindekiler Sayfa Kurulum, Ana kablolarýn baðlanmasý Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Sýcaklýk ayarý Sýcaklýk göstergesi, Sesli uyarý sinyali...9 Güç hatasýnda buzlanma-kontrolü ekraný Ýlave fonksiyonlar Donaným, Ýç ýþýklandýrma Soðutma, Süpersoðutma Dondurucu, Donma çizelgesi Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Buz kalýplarý oluþturma, Soðuk depolama akümülatörleri Buz çözme, Temizleme, Kapama Arýzalar Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Güvenlik talimatlarý ve uyarýlar Yaralanmalarý veya ünitenin hasar görmesini önlemek için, cihaz iki kiþi tarafýndan ambalajýndan çýkarýlmalý ve kurulmalýdýr. Teslimat sýrasýnda cihazýn zedelenmesi durumunda, kablolarý baðlamadan önce derhal tedarikçi ile temas kurunuz. Güvenli çalýþtýrmayý garanti etmek için, cihazýn bu çalýþtýrma talimatlarýnda tarif edilen þekilde kurulduðundan ve baðlandýðýndan emin olunuz. Herhangi bir arýza oluþmasý durumunda, cihazýn kablolarýnýn baðlantýlarýný kesiniz Prizi çekiniz, kapatýnýz veya sigortayý çýkarýnýz. Cihazýn baðlantýsýný keserken, kabloyu deðil, prizi çekiniz. Cihaz üzerindeki bütün iþlem ve onarýmlar müþteri hizmetleri departmaný tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, zira yetkisiz yapýlan iþler kullanýcý için son derece tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Aynýsý, ana güç kablosunun deðiþtirilmesi için de geçerlidir. Çýplak alevin veya ateþleme kaynaklarýnýn cihazýn içine girmemesine dikkat ediniz. Cihazý taþýrken veya temizlerken, soðutma gazý devrelrinin hasar görmediðinden emin olunuz. Hasar meydana gelmesi durumunda, yakýnlarda hiçbir ateþleme kaynaðý bulunmadýðýndan emin olunuz ve odayý iyice havalandýrýnýz. Kaide, çekmeceler veya kapýlarýn üzerine basmayýnýz veya bunlarý baþka bir þeyi desteklemek için kullanmayýnýz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna, örneðin çekmecelere oturmalarýna veya kapýlarý açýp kapatmalarýna izin vermeyiniz. Dondurmalarý ve özelikle de donmuþ þekerleri veya buz kalýplarýný dondurucu bölmeden çýkarýr çýkarmaz yemeyiniz; çünkü çok düþük sýcaklýklardan dolayý yanma riski bulunmaktadýr. Çok uzun süre saklanan besinleri tüketmeyiniz; çünkü gýda zehirlenmesine sebep olabilir. Cihaz soðutma, dondurma ve gýda depolama ile buz üretme amaçlarý için, evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Ticari amaçlarla kullanýlýrsa, ilgili yasal yönetmelikler gözetilmelidir. Cihazda, bütan, propan, pentan vb. yanýcý patlayýzý madde içeren patlayýzýlar veya spreyler tutmayýnýz. Elektronik parçalar, sýzan gazýn ateþ almasýna sebep olabilir. Bu tip spreyleri üzerindeki içerikten veya alev sembolünden tanýyabilirsiniz. Cihazýn içinde elektrikli aletler kullanmayýnýz. Kullaným talimatlarý bir çok model için geçerlidir. Bu nedenle farklýlýklar olabilir. Boyutlar (mm) Elemanlarýn çalýþmasý ve kontrolü Yað ve peynir bölmesi Araylanabilir kapý içi raflarý Ayarlanabilir raflar Tür plakasý Sebzelikler Çekmeceler Donma çizelgesi 8 Ayarlanabilir tükseklik ayaðý

3 Kurulum Cihazý doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya ocaklarýn, radyatörlerin veya benzer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda konumlandýrmaktan kaçýnýnýz. Cihazýn üzerinde bulunduðu zemin yatay ve ayný düzeyde olmalýdýr. Herhangi bir eþitsizliði gidermek için, saðlanan açýk uçlu anahtarý kullanarak ayaðýn yüksekliðini ayarlayýnýz. Havalandýrma ýzgaralarý kapatýlmamalýdýr. Ýyi bir havalandýrma bulunduðundan ve dýþarý doðru hava akýþý saðlandýðýndan daima emin olunuz. Mikrodalga fýrýn, tost makinasý vb. ýsý yayan aygýtlarý, cihazýn üzerine yerleþtirmeyiniz. EN 378 Standardý, soðutma gazý devresinde bir sýzýntý oluþmasý durumunda, cihazýn bulunduðu oda içerisinde yanýcý gaz/hava karýþýmý oluþumundan kaçýnmak için, cihazýnýzý kurduðunuz odanýn her 8 gr. R 600a için 1 m3 hacmi olmasý gerektiðini belirtir. Cihazýnýzda kullanýlan soðutma gazýnýn miktarý, cihazýn içindeki tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ana kablolarýn baðlanmasý Çalýþtýrma noktasýndaki güç kaynaðý (AC) ve voltaj, cihazýn iç sol tarafýnda, sebzeliklerin yanýndaki tür plakasýnda belirtilen ayrýntýlara uygun olmalýdýr. Soket 10A veya üstü ile sigortalanmalý, cihazýn arkasýndan uzak olmalý ve kolayca eriþilebilir olmalýdýr. Cihazý, yalnýzca düzgün þekilde topraklanmýþ sigortalý prize ve sokete baðlayýnýz. Ana kablolarýn telleri aþaðýdaki kodlara uygun olarak renklendirilmiþlerdir: yeþil/sarý = toprak, mavi = nötr, kahverengi = elektrik yüklü Uyarý! Bu cihaz topraklanmalýdýr. Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Kapýyý uzun süre gereksiz yere açýk býrakmaktan kaçýnýnýz. Sýcak yemekleri cihazýn içine koymadan önce oda sýcaklýðýna gelmelerini bekleyiniz. Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý Buzdolabý 7 Sýcaklýk göstergesi ekraný 8 Sýcaklýk ayarý düðmeleri 9 Açma/Kapama düðmesi 10 SüperSoðutma düðmesi Dondurucu 1 Sýcaklýk göst 2 Sýcaklýk düðmeleri 3 Açma/Kapama düðmesi 4 SuperFrost düðmesi 5 Sesli uyarý açma/kapama düðmesi 6 Çocuk kilidi Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Cihazý ilk kez kullanmak için açmadan önce temizlemeniz tavsiye edilir (bkz"temizleme"). Cihazý, ilk kez donmuþ gýda yerleþtirmeden yaklaþýk 2 saat önce açýnýz Sýcaklýk -18 C yi gösterene kadar donmuþ gýda yerleþtirmeyiniz. Buzdolabý ve dondurucu bölmeleri ayrý ayrý çalýþtýrýlabilir. Açma: Açma/kapama düðmelerine basýnýz (buz dolabýnýn solunda, dondurucunun saðýnda bulunur), böylece sýcaklýk ekraný yanar veya yanýp söner. Sýcaklýk ayarý Cihaz, normal çalýþma için önceden ayarlanmýþtýr. Buzdolabý bölmesinde +5 C; dondurucu bölmesinde -18 C tavsiye ediyoruz. Sýcaklýðýn düþürülmesi: Buzdolabý için sol; dondurucu için saðdaki > - < düðmesine basýnýz. Sýcaklýðýn yükseltilmesi: > + < düðmesine basýnýz. - Sýcaklýk deðerini girerken, ayarlanan sýcaklýk ekranda yanýp sönecektir. - Sýcaklýk ayarlama düðmelerine ilk kez bastýðýnýzda, en son ayar (referans ayar olarak da bilinir) görüntülenir. - Ayarlarý 1 C lik aralýklarla düðmelere kýsaca basarak yeniden deðiþtirebilirsiniz. Düðmelere basýlý tutulursa, ayarlar daha hýzlý deðiþecektir. - Düðme býrakýldýktan yaklaþýk 5 saniye sonra, ekran otomatik olarak o anki donma veya soðutma sýcaklýðýný gösterecektir ( gerçek ayar olarak bilinir) - Buzdolabýnýn sýcaklýðýný 11 ila 2 C arasýnda; dondurucunun sýcaklýðýný da -14 ila -28 C arasýnda deðiþtirebilirsiniz. Sýcaklýk göstergesi Normal çalýþma sýrasýnda, aþaðýdaki ayarlar görüntülenir: - ekrandaki ortalama buzdolabý sýcaklýðý ve - En yüksek donmuþ gýda sýcaklýðý Cihazýnýzý ilk kez çalýþtýrýrken veya cihaz ýsýndýðýnda, sýcaklýk, görüntülenebilecek sýcaklýða ulaþana kadar tireler görünür (buzdolabýnda 19 ila 0 C ve dondurucuda 0 C altýnda) Ekran aþaðýdaki durumlarda yanýp sönecektir: - Sýcaklýðý deðiþtirirseniz, veya - Sýcaklýk, soðuma kaybýný gösterecek þekilde birkaç derece yükselirse, örneðin taze, sýcak gýdayý dondurucuya koyarsanýz veya donmuþ gýdayý çýkarýrsanýz veya yeniden paketlerseniz, sýcaklýk, dondurucunun içine giren ýlýk havadan dolayý kýsa süreliðine yükselecektir. Ekranda F1 - F5 görüntülenirse, cihaz arýzalanmýþ demektir.. Müþteri servisi departmanýna baþ vurarak görüntülenen arýza numarasýný belirtiniz. Sesli uyarý sinyali Cihazda bir alarm fonksiyonu bulunmaktadýr. Sesli kapý alarmý: Eðer cihazýn bir kapýsý 60 saniyeden fazla açýk býrakýlýrsa, sesli uyarý sinyali duyulur. Alarmý devreden çýkarmak için ALARM düðmesine basýnýz. Kapý kapatýldýðýnda, alarm yeniden bekleme moduna geçer. Sesli/görüntülü sýcaklýk alarmý: Dondurucu bölmesi yeteri kadar soðuk olmadýðýnda duyulur. Sýcaklýk göstergesi de yanýp sönmeye baþlar; Sesli uyarý aygýtý, ALARM düðmesine basýlarak kapatýlýr. Sýcaklýk göstergesi, alarmýn nedeni giderilmedikçe yanýp sönmeye devam eder. Bu duruma aþaðýdakiler sebep olabilir: Dondurucu kapýsý uzun süre açýk býrakýlarak, içeri sýcak ortam havasýnýn girmesine izin verilirse; Uzun süreli bir elektrik kesintisi yaþanýrsa; Cihazda bir arýza olmasý durumunda. Her bir durumda da, gýdanýn buzunun çözülmediðinden veya bozulmadýðýndan emin olunuz. Kapama: Açma/kapama düðmelerine yeniden basýnýz; sýcaklýk göstergesi söner. 9

4 Güç hatasýnda buzlanmakontrolü ekraný Eðer ekranda na görünürse, bu, dondurucunun sýcaklýðýnýn son birkaç saa,t veya gün boyunca, elektrik kesintisine baðlý olaral çok yükseldiði anlamýna gelir. Eðer ekranda na görüntülenirken "ALARM" düðmesine basarsanýz,elektrik kesintisi sýrasýnda kaydedilen en yüksek sýcaklýk görüntülenir. Çok fazla ýsýnmýþ olmalarý veya hatta buzlarýnýn çözülmüþ olmasý ihtimaline karþýn, gýdalarýn kalitesini ve tüketime uygunluðunu kontrol ediniz. En yüksek sýcaklýk yaklaþýk 1 dakika boyunca görünecektir. Bundan sonra, dondurucudaki gerçek sýcaklýk yeniden görüntülenir. Ekran, "ALARM" düðmesine sürekli yeniden basýlarak kapatýlabilir.. Ýlave fonksiyonlar Ayarlama modunda, çocuk kilidini devreye alabilir ve ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Ayar modunun etkinleþtirilmesi: Superfrost düðmesine yaklaþýk 5 saniye basýnýz Superfrost düðmesi yanýp söner ekranda, çocuk kilidi özelliði için c görünür. Not: Deðiþtirilecek deðer yanýp söner. +/- düðmesine basarak, istediðiniz fonksiyonu seçiniz: c = çocuk kilidi, h = ekran parlaklýðý Þimdi SuperFrost düðmesine kýsaca basarak, fonksiyonu seçiniz/bildiriniz: > c = çocuk kilidini seçmek için, +/- düðmesine basýnýz c1 = çocuk kilidi açýk, veya c0 = çocuk kilidi kapalý ve SuperFrost düðmesi ile bildiriniz. Sembol yandýðýnda, çocuk kilidi devreye girer. > h = parlaklýk için, +/-düðmelerine basarak h1= minimum ila h5 = maksimum parlaklýk arasýnda seçim yapýnýz ve SuperFrost düðmesi ile bildiriniz. Ayar modundan çýkýþ: Açma/kapama düðmesine basarak ayar modundan çýkýnýz; 2 dakika sonra elektronik sistem otomatik olarak kapanýr. Normal çalýþma modu yeniden etkinleþtirilir. Donaným Depolama raflarýný, isteðinize baðlý olarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Ön taraftaki raflarý kaldýrýnýz, yarýsýna kadar dýþarý çekiniz ve yukarý aþaðý hareket ettirerek çýkartýnýz. Bir raf yerleþtirirken, arka taraftaki koruyucu çubuk yukarý bakmalýdýr, aksi halde arka duvardaki gýdalar donabilir. Kapý içi raflarýnýn yeniden konumlandýrýlmasý - Kapý içi rafýný dikey olarak kaldýrýnýz, ön tarafýný kaldýrýnýz ve farklý bir yükseklikte, bu adýmlarý ters sýrayla takip ederek yeniden yerleþtiriniz. - Þiþe tutucuyu kaydýrarak, kapý açýlýrken veya kapanýrken þiþelerin düþmesini önleyebilirsiniz. - Büyük þiþeler veya kaplar için alana ihtiyacýnýz olursa, can rafýn yarýsýný arka tarafa kaydýrýnýz. Þiþe ýzgarasý Þiþe ýzgarasý, içeceklerin soðutulmasý için ilave bir saklama yüzeyi olarak iþlev görür. Ýç ýþýklandýrma Bu ýþýk, kapý açýldýktan yaklaþýk 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. Lamba, dahili kabýn üst tarafýndaki bir kapaðýn arkasýnda bulunur ve iki adet ampulü vardýr. Ampullerden birinin arýzalanmasý durumunda, lütfen aþaðýdakilere dikkat ediniz: Ampul bilgileri: maks. 25 W; akým ve voltaj deðerleri, tür plakasýnda bulunan bilgilerle uyumlu olmalýdýr. Ampulün takýlmasý: E 14. Ampulün deðiþtirilmesi: Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. Destek þeridinin (1) vidalarýný sökünüz ve ok yönünde çýkarýnýz. Cam plakayý (2) çýkarýnýz. Arýzalý ampulün deðiþtirilmesi. Yeni ampulü takarken, keçenin (3) lamba soketi içinde doðru þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz. Cam plakayý (2) ve alt destek þeridini (1). deðiþtiriniz. 10

5 Soðutma Depolama örneði (1) yað, peynir (2) yumurtalar (3) þiþeler, konserveler, kavanozlar (4) Büyük þiþeler (5) donmuþ gýda, buz kalýplarý (6) et, sosis benzeri ürünler, süt ürünleri (7) piþmiþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler (8) meyve, sebze, salata malzemeleri not Sývýlar ve koku ve aroma yayan gýdalar daima üstü kapalý þekilde veya kapaklý kaplarda saklanmalýdýr. Yüksek oranda alkol içeren içecekler sýkýca kapatýlmalý ve dik konumda saklanmalýdýr. Meyve, sebze ve salata malzemeleri, herhangi bir pakete konmaksýzýn sepetlerde saklanabilir. Supercooling (Süper Soðutma) Süper soðutma düðmesi, buzdolabý bölmesini maksimum soðutma ayarýna getirir. Özellikle büyük miktarlardaki gýdalarý, içecekleri, yeni biþirilmiþ kek veya yemekleri hýzlý þekilde soðutma istediðinizde kullanýlmasý tavsiye edilir. Süper Soðutmayý Açma: Süper soðutma düðmesine kýsaca basýnýz; LED yanacaktýr. Buzdolabý sýcaklýðý en düþük deðere inecektir. Dondurucu Taze gýdalar, en iç kýsýmlarýna kadar mümkün olduðunca kýsa sürede dondurulmalýdýr. Donmuþ gýdalara da hýzlý soðutma saðlanabilir. Bu, Superfrost özelliði sayesinde saðlanýr. 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gýda miktarý tür plakasýndaki ( Donma kapasitesi üzerinde gösterilmiþtir. Bu miktar modele ve iklim koþullarýna baðlý olarak deðiþir. Superfrost ile dondurma iþlemi Superfrost düðmesine kýsaca basýnýz; LED yanacaktýr. Dondurucu sýcaklýðý düþecek ve cihaz en düþük sýcaklýkta çalýþmaya baþlayacaktýr. küçük miktarlardaki donmuþ gýdalar için, Superfrost u 6 saat önceden çalýþtýrmak normalde yeterlidir. Maksimum miktar (bkz. tür plakasýndaki donma kapasitesi) için, 24 saat öncesinden etkinleþtirmeniz gerekmektedir. Daha sonra taze gýdayý dondurucunun içine, tercihen üst çekmecelere yerleþtiriniz. - Superfrost fonksiyonu otomatik olarak kapanýr. Dondurucuya yerleþtirilen gýda miktarýna baðlý olarak, bu normal þartlar altýnda 30 ila maksimum 65 saat arasýnda gerçekleþir. Dondurma iþlemi artýk tamamlanmýþtýr, Superfrost LED i söner. Aþaðýdaki durumlarda Superfrost fonksiyonunu açmamalýsýnýz: - Donmuþ gýdalarý dondurucuya yerleþtirirken; - Yaklaþýk 2 kg lýk taze gýdayý günlük olarak dondururken. Not: Süper soðutma fonksiyonu biraz daha fazla enerji kullanýr. Buna raðmen, yaklaþýk 6 saat sonra, buzdolabý otomatik olarak normal enerji tasarrufu moduna geçer. Ýstenirse, Süper soðutma fonksiyonu daha erken kapatýlabilir. Kapama: Süper soðutma düðmesine yeniden basýnýz; LED sönecektir. 11

6 Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Benzer gýda maddelerini daima bir arada saklayýnýz. Dondurma için uygun maddeler: Et, beyaz et, taze balýk, sebze, meyve, süt ürünleri, ekmek, kýzarmýþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler. Uygun olmayanlar: Marul,turp, turunçgiller, tüm elmalar ve armut, yaðlý et Donduracaðýnýz gýdalarý, kendi isteðinize göre, uygun miktarlarda kendiniz paketleyiniz. Gýdanýn yeterince donduðundan emin olmak için, her bir paket için aþaðýdaki miktarlar aþýlmamalýdýr: Meyve ve sebzeler: 1kg a kadar, et 2.5 kg a kadar Sebzeleri, yýkandýktan ve kesildikten sonra hafifçe piþiriniz. (2-3 dakikalýðýna kaynayan suya atýnýz, çýkarýp hemen soðuk suda soðutunuz). Taze gýdalarý veya hafifçe piþirilmiþ sebzeleri dondurmadan önce tuzlamayýnýz veya baharat dökmeyiniz. Yalnýzca diðer gýdalarý hafifçe tuzlayýnýz. Bazý baharatlarýn aromasýnýn yoðunluðu deðiþebilir. Donmuþ gýdalarý standart dondurucu poþetlerinde veya yeniden kullanýlabilir plastik, metal veya alüminyum kaplarda saklayýnýz. Dondurulacak taze gýdalarý önceden donmuþ gýdalarla temas ettirmeyiniz. Paketlerin birbirine yapýþmasýný önlemek için, kuru olmalarýna daima dikkat ediniz.. Paketlerin üzerine daima tarih ve içeriklerini yazýnýz ve gýdalar için belirtilen saklama zamanýný aþmayýnýz. Patlayabilecekleri için, içinde karbondioksitli içecekler bulunan þiþeleri veya teneke kutularý dondurmayýnýz. Yalnýzca çözülmesi gereken miktarda gýdayý, mümkün olduðunca kýsa sürece dýþarý çýkarýnýz. Yemek hazýrlarken, çözülen gýdalarý mümkün olduðunca çabuk kullanýnýz. Donmuþ gýdalar aþaðýdaki þekillerde çözülebilir: Fanlý bir fýrýnda Bir mikrodalga fýrýnda Oda sýcaklýðýnda Buzdolabýnda: Donmuþ gýdanýn dýþarý verdiði soðuk hava, soðutma için kullanýlýr. Katý et ve balýk dilimleri, kýsmen çözüldükten sonra piþirilebilir. Sebzeler donmuþ halde piþirilebilir (normal sürenin yarýsýnda). Buz kalýbý oluþturma Kilit cývatalarýna aþaðýya doðru bastýrýnýz. Buz kalýbý tablasýný su ile doldurunuz. Artan su tahliye deliðinden akacaktýr. Kilit cývatasýný yukarý doðru itiniz. Buz kalýbý tablasýný cihaza yerleþtiriniz ve donmaya býrakýnýz. Buz kalýplarý, akan su altýnda kýsa bir süre baþ aþaðý tutularak veya çevrilerek tabladan çýkarýlabilir. Soðuk saklama akümülatörleri Saðlanan soðuk saklama akümülatörleri, dondurucudaki sýcaklýðýn elektrik kesintisi durumunda hýzla yükselmesini önler, bu þekilde gýdalarýn kalitesini korur. Elektrik kesintisi durumunda maksimum saklama süresi saðlamak için, soðuk saklama akümülatörlerini gýdalarýn üzerine, en üst dondurucu çekmecesine yerleþtiriniz. Buz çözme Buzdolabý bölmesi Buzdolabý bölmesi otomatik olarak çözülür. Arka duvarda oluþan sý, cihazýn arkasýndaki bir bölmede toplanýr ve kompresörün ýsýsýyla otomatik olarak buharlaþýr. Çözülen buzlardan kaynaklanan suyun arka duvardaki tahliye deliðinden serbestçe aktýðýndan emin olunuz. Dondurucu bölmesi No-frost sistemi cihazýn buzunu otomatik olarak çözer. Oluþan nem, evaporatörde toplanýr ve donar ve periyodik olarak buzu çözülerek buharlaþtýrýlýr. Temizleme Temizlemeden önce daima cihazý kapatýnýz. Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. Ýç kýsmý, donaným parçalarýný ve dýþ duvarlarý ýlýk su ve hafif deterjanla temizleyiniz. Aþýndýrýcý veya asitli temizlik malzemeleri ya da kimyasal çözeltiler kullanmayýnýz. Yaralanma ve zedelenme riski sebebiyle, buharlý temizleyiciler kullanmayýnýz. Elektronik parçalara veya havalandýrma ýzgarasýna temizleme suyu kaçmadýðýndan emin olunuz. Bütün parçalarý bir bezle iyice kurulayýnýz. Yýlda bir kez, buz dolabý ünitesi ve ýsý dönüþüm cihazýndaki cihazýn arka tarafýndaki metal ýzgara- toz temizlenmelidir Cihazýn içindeki tür plakasýný zedelemeyiniz veya sökmeyiniz. Bu, bakým hizmetleri için çok önemlidir. Paslanmaz çelikten imal edilen cihazlar için, piyasada bulunabilen paslanmaz çelik temizleme maddesi kullanýnýz. - Olasý en iyi korumayý saðlamak için, temizlik sonrasýnda paslanmaz çelik bakým maddesini silme yönünde, ayný biçimde uygulayýnýz. Baþlangýçta daha koyu olan ve paslanmaz çelik yüzeyinde daha yoðun renklerdeki noktalar normaldir. - Sert süngerler veya bulaþýk teli kullanmayýnýz, konsantre temizlik maddelerini ve kum, klor, asit veya kimyasal çözeltiler içeren temizlik maddelerini asla kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeylere zarar verebilir ve paslanmaya neden olabilir. Cihazýnýzýn kapanmasý Eðer cihazýnýz herhangi bir süre için kapatýlacaksa, gücünü kapatýnýz ve fiþini çekiniz ya da sigortayý sökünüz. Cihazý temizleyiniz ve hoþ olmayan kokularý önlemek için kapýsýný açýk býrakýnýz. Soðutma gazý devresi, sýzýntýya karþý test edilmiþtir. Cihaz, EN e göre radyasyon testinden geçmiþtir ve bu nedenle EC Yönetmeliði 87/308/EEC ile uyumludur. Bütün tür ve modeller sürekli geliþtirilir ve bu nedenle üretici cihazlarýn þekil, donaným ve teknolojilerinde deðiþim yapma hakkýný saklý tutar. 12

7 Arýzalar Cihazýnýz, arýza yapmadan, uzun, güvenilir bir kullaným ömrü olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Ancak yine de kullaným sýrasýnda bir arýza oluþursa, bunun bir kullaným hatasýndan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Lütfen, garanti süresi boyunca bile, sonuçtaki bakým maliyetinin cihazýn sahibi tarafýndan üstlenilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Olasý nedenleri kontrol ederek, aþaðýdaki arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz: Cihaz çalýþmýyor: Cihaz açýk mý? Fiþ, elektrik prizine doðru þekilde takýlmýþ mý? Prizin sigortasý eski konumunda duruyor mu? Yüksek çalýþma sesi: Cihaz zemine saðlam þekilde oturtuldu mu? Cihaz yakýnýndaki mobilya veya nesnelerin titremesine yol açýyor mu? Lütfen, buz dolabý devresinden kaynaklanan sesin giderilemeyeceðini unutmayýnýz. Sýcaklýk yeterince düþük deðil: Sýcaklýk ayarý doðru mu (bkz. Sýcaklýðýn ayarlanmasý )? Cihaza aþýrý miktarda taze gýda mý yerleþtirildi? Ayrýca takýlmýþ olan termometre doðru deðeri mi gösteriyor?, Havalandýrma sistemi düzgün çalýþýyor mu? Cihaz bir ýsý kaynaðýnýn çok yakýnýna mý kurulmuþ? Eðer yukarýdaki sebeplerin hiçbiri geçerli deðilse ve arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz, en yakýn müþteri hizmetleri departmanýna baþ vurarak tür plakasýnda belirtilen cihazýn türünü (1), endeksini (2) ve cihaz numaranýzý (3) bildiriniz. Tür plakasý, buzdolabý bölmesinin içinde, sol tarafta bulunur. Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Kapaðý çýkarýnýz (1). Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz (2). Alt kapýyý çýkarýnýz. Kapak plakasýný (4) ters tarafa geçiriniz. Menteþe parçalarýný (4) menteþe braketinden (2) ters tarafa geçiriniz. Orta menteþe pimini (18) alt taraftan çekerek çýkarýnýz. Üst kapýyý sökünüz. Fiþi (12) iletiniz. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz (5). Kapaðý (4) ters tarafa geçiriniz. Menteþe braketini (5), 180 döndürünüz ve yerine vidalayýnýz. Montaj noktasýný (19) sökünüz ve üst taraftan yerleþtiriniz. Kapaðý çýkarýnýz (7). Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz (8). Pimi (9) menteþe braketinin (8) ters tarafýna iletiniz. Açýyý (10) ve kapaðý (11) ters tarafa iletiniz. Menteþe braketini (8) cihazýn sol tarafýnda vidalayýnýz. M4 vidasý, menteþe braketindeki sol taraftaki deliðe vidalanmalýdýr. Diðer iki vida, M5 vidalarýdýr. Kapaðý çýkarýnýz (7). Üst kapýnýn menteþe pimini (9) uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Orta menteþe pimini (18) alt taraftan menteþenin (5) içinden kapý montesine kaydýrýnýz. Alt kapýnýn menteþe pimini (9) uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Menteþe braketini (2) alt kapý montajýna takýnýz ve yerine vidalayýnýz. Kapaðý (1) yerine takýnýz. Ön taraftaki basýnç plakalarýný (13) indiriniz ve kaydýrýnýz. Kapý kulplarýný (14) ve prizleri (15) diðer tarafa iletiniz. Basýnç plakalarýný (13) tutturunuz. Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Cihazýn yüksekliðini etrafýndaki mobilyalara uyarlamak için, bir üst ünite (1) eklenebilir. Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için, bu ünitenin tüm geniþliði boyunca ve arka tarafýnda en az 50mm lik bir boþluk býrakýlmalýdýr. Tavanýn altýndaki havalandýrma alaný en az 300 cm2 olmalýdýr. Cihazý bir duvarýn (4) yanýna kurarken, cihazýn menteþelerinin olduðu taraf ile duvar arasýnda yaklaþýk 40 mm boþluk bulunmalýdýr (kapý açýldýðýnda kulp için). (1) üst ünite (2) buzdolabý - dondurucu (3) mutfak birimi yan paneli (4) duvar 13

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı