Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS

2 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen levhalar - Polipropilen bantlar Lütfen ambalaj malzemelerini resmi bir toplama noktasýna iade ediniz. Do not dispose of discarded appliances with bulk refuse. Atýlan aygýtlarý, fiþi çýkarýp baðlantý kablosunu keserek devreden çýkarýnýz. Kavramayý iptal ediniz, böylece çocuklar içeride kapalý kalmaz. Cihaza artýk ihtiyaç kalmadýðý için atýlmak üzere uzaklaþtýrýlýrken, soðutucu gaz devresinin zedelenmediðinden emin olunuz. Kullanýlan soðutma gazýyla ilgili ayrýntýlý bilgiler tür plakasýnda bulunabilir. Toplama tarihleri ve toplama noktalarýna dair bilgiler atýk toplama yetkilileri veya yerel konseylerden elde edilebilir. Ýlkim koþullarý Cihaz, belirli bir ortam sýcaklýðýnda çalýþtýrýlmak üzere ayarlanmýþtýr. Kýsýtlamalar ilkim koþullarýna göre ayarlanýr Bu sýcaklýk limitleri Aþýlmamalýdýr. Cihazýnýz için doðru iklim koþullarý tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ýklim koþullarý Ortam sýcaklýklarý SN + 10 ila +32 C N + 16 ila +32 C ST + 18 ila +38 C T + 18 ila +43 Ýçindekiler Sayfa Kurulum Ana kablolarýn baðlanmasý Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Sýcaklýk ayarý Raf düzenlemesinin deðiþtirilmesi Ýç ýþýklandýrma... 9 Soðutma, fanla soðutma Dondurucu Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Buz çözme, Temizleme Arýzalar, kapatma Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Güvenlik talimatlarý ve uyarýlar Yaralanmalarý veya ünitenin hasar görmesini önlemek için, cihaz iki kiþi tarafýndan ambalajýndan çýkarýlmalý ve kurulmalýdýr. Teslimat sýrasýnda cihazýn zedelenmesi durumunda, kablolarý baðlamadan önce derhal tedarikçi ile temas kurunuz. Güvenli çalýþtýrmayý garanti etmek için, cihazýn bu çalýþtýrma talimatlarýnda tarif edilen þekilde kurulduðundan ve baðlandýðýndan emin olunuz. Herhangi bir arýza oluþmasý gurumunda, cihazýn kablolarýnýn baðlantýlarýný kesiniz Prizi çekiniz, kapatýnýz veya sigortayý çýkarýnýz. Cihazýn baðlantýsýný keserken, kabloyu deðil, prizi çekiniz. Cihaz üzerindeki bütün iþlem ve onarýmlar müþteri hizmetleri departmaný tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, zira yetkisiz yapýlan iþler kullanýcý için son derece tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Aynýsý, ana güç kablosunun deðiþtirilmesi için de geçerlidir. Çýplak alevin veya ateþleme kaynaklarýnýn cihazýn içine girmemesine dikkat ediniz. Cihazý taþýrken veya temizlerken, soðutma gazý devrelrinin hasar görmediðinden emin olunuz. Hasar görmesi durumunda, yakýnlarda ateþleme kaynaðý bulunmadýðýndan emin olunuz ve odayý iyi havalandýrýnýz. Kaide, çekmeceler veya kapýlarýn üzerine basmayýnýz veya bunlarý baþka bir þeyi desteklemek için kullanmayýnýz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna, örneðin çekmecelere oturmalarýna veya kapýlarý açýp kapatmalarýna izin vermeyiniz. Dondurmalarý ve özelikle de donmuþ þekerleri veya buz kalýplarýný dondurucu bölmeden çýkarýr çýkarmaz yemeyiniz; çünkü çok düþük sýcaklýklardan dolayý yanma riski bulunmaktadýr. Çok uzun süre saklanan besinleri tüketmeyiniz; çünkü gýda zehirlenmesine sebep olabilir. Cihaz soðutma, dondurma ve gýda depolama ile buz üretme amaçlarý için, evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Ticari amaçlarla kullanýlýrsa, ilgili yasal yönetmelikler gözetilmelidir. Cihazda, bütan, propan, pentan vb. yanýcý patlayýzý madde içeren patlayýzýlar veya spreyler tutmayýnýz. Elektronik parçalar, sýcan gazýn ateþ almasýna sebep olabilir. Bu tip spreyleri üzerindeki içerikten veya alev sembolünden tanýyabilirsiniz. Cihazýn içinde elektrikli aletler kullanmayýnýz. Kullaným talimatlarý bir çok model için geçerlidir. Bu nedenle farklýlýklar olabilir. Boyutlar Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý Dondurucu bölme depolama rafý Yað ve peynir bölmesi Araylanabilir kapý içi raflarý Ayarlanabilir raflar Tür plakasý Sebzelikler Ayarlanabilir yükseklik ayaðý 8

3 Kurulum Cihazý doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya ocaklarýn, radyatörlerin veya benzer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda konumlandýrmaktan kaçýnýnýz. Cihazýn üzerinde bulunduðu zemin yatay ve ayný düzeyde olmalýdýr. Herhangi bir eþitsizliði gidermek için, saðlanan açýk uçlu anahtarý kullanarak ayaðýn yüksekliðini ayarlayýnýz. Havalandýrma ýzgaralarý kapatýlmamalýdýr. Ýyi bir havalandýrma bulunduðundan ve dýþarý doðru hava akýþý saðlandýðýndan daima emin olunuz. Mikrodalga fýrýn, tost makinasý vb. ýsý yayan aygýtlarý, cihazýn üzerine yerleþtirmeyiniz. EN 378 Standardý, soðutma gazý devresinde bir sýzýntý oluþmasý durumunda, cihazýn bulunduðu oda içerisinde yanýcý gaz/hava karýþýmý oluþumundan kaçýnmak için, cihazýnýzý kurduðunuz odanýn her 8 gr. R 600a için 1 m3 hacmi olmasý gerektiðini belirtir. Cihazýnýzda kullanýlan soðutma gazýnýn miktarý, cihazýn içindeki tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ana kablolarýn baðlanmasý Çalýþtýrma noktasýndaki güç kaynaðý (AC) ve voltaj, buz dolabý bölmesinde, cihazýn iç sol tarafýnda, tür plakasýnda belirtilen ayrýntýlara uygun olmalýdýr. Priz, 10A veya üstü ile sigortalanmalý, cihazýn arkasýndan uzak olmalý ve kolayca eriþilebilir olmalýdýr. Cihazý, yalnýzca düzgün þekilde topraklanmýþ sigortalý prize ve sokete baðlayýnýz. Ana kablolarýn telleri aþaðýdaki kodlara uygun olarak renklendirilmiþlerdir: yeþil/sarý = toprak, mavi = nötr, kahverengi = elektrik yüklü Uyarý! Bu cihaz topraklanmalýdýr. Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Cihazý ilk kez kullanmak için açmadan önce temizlemeniz tavsiye edilir (bkz"temizleme"). Cihazý açmak için: Cihazý ana beslemeye baðlayýnýz cihaz açýlýr. Sýcaklýk göstergesi (D), ayarlanan iç sýcaklýðý gösterir. Cihazý kapatmak için: Ana besleme prizini çekerek çýkartýnýz veya sýcaklýk kontrolünü "0"a ayarlayýnýz. Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Kapýyý uzun süre gereksiz yere açýk býrakmaktan kaçýnýnýz. Sýcak yemekleri cihazýn içine koymadan önce oda sýcaklýðýna gelmelerini bekleyiniz. Eðer bir buz tabakasý oluþursa, cihazýn buzunu çözünüz. Bu, soðuk iletimini arttýracak, enerji tüketimini düþürecektir. Havalandýrma SüperDondurucu Sýcaklýk ayarý Ýstenen sýcaklýða ayarlamak için, sýcaklýk kontrolünü T çeviriniz. D ekranýndaki ayarlanan sýcaklýk göstergesi, sýcaklýk ayarýna göre deðiþir. Önceden dondurulmuþ gýdalarý dondurucu bölmede saklarken, bölme içinde -18 C veya daha düþük derecede sýcaklýk elde edilmesi için, 5 C ila 3 C arasýnda bir sýcaklýk ayarý yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. compartment. NB: Ekranda görüntülenen sýcaklýk cihazýn içinde o andaki sýcaklýk deðil; ayarlanan sýcaklýktýr. Raf düzenlemesinin deðiþtirilmesi Depolama raflarýný, isteðinize baðlý olarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Raflarý ön taraftan tutarak kaldýrýnýz, Yarýsýna kadar çekiniz ve yukarý aþaðý hareket ettirerek çýkartýnýz. Bir raf yerleþtirirken, arka taraftaki koruyucu çubuk yukarý bakmalýdýr, aksi halde arka duvardaki gýdalar donabilir. Kapý içi raflarýnýn yeniden konumlandýrýlmasý Kapý içi rafýný dikey olarak kaldýrýnýz, ön tarafýný kaldýrýnýz ve farklý bir yükseklikte, bu adýmlarý ters sýrayla takip ederek yeniden yerleþtiriniz. Þiþe tutucuyu (F) kaydýrarak, kapý açýlýrken veya kapanýrken þiþelerin düþmesini önleyebilirsiniz. Büyük þiþeler veya kaplar için alana ihtiyacýnýz olursa, can rafýn yarýsýný arka tarafa kaydýrýnýz. Þiþe ýzgarasý Þiþe ýzgarasý, içeceklerin soðutulmasý için tabaklýk üzerinde ilave bir saklama yüzeyi olarak iþlev görür. Ýç ýþýklandýrma Ampul bilgileri: 15 W (asla 15W tan fazla bir ampul kullanmayýnýz) Voltaj, ayrýntýlara uygun olmalýdýr. Priz: E 14. Ampulün deðiþtirilmesi: Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. ýþýðýn kapaðýna her iki yandan ayný anda bastýrýnýz 1, kaldýrýnýz ve arka taraftaki klipsi çýkarýnýz 2. Ampulün deðiþtirilmesi. Yeni ampulü takarken, keçenin soket içinde doðru þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz. Kapaðýn arka ucunu tutturunuz ve yan taraflarýný yerlerine oturtunuz. 9

4 Soðutma Depolama örneði (1) yað, peynir (2) yumurtalar (3)þiþeler, konserveler, kavanozlar (4) donmuþ gýda, buz kalýplarý (5) et, sosis benzeri ürünler, süt ürünleri (6) piþmiþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler, içecekler (7) meyve, sebze, salata malzemeleri not Sývýlar ve koku ve aroma yayan gýdalar daima üstü kapalý þekilde veya kapaklý kaplarda saklanmalýdýr. Yüksek oranda alkol içeren içecekler sýkýca kapatýlmalý ve dik konumda saklanmalýdýr. Meyve, sebze ve salata malzemeleri, herhangi bir pakete konmaksýzýn sepetlerde saklanabilir. Yeniden kullanýlabilir plastik, metal, alüminyum ve cam kaplar ambalajlama için kullanýlabilir. Fanlý soðutma (modele ve seçeneklere baðlý olarak) Bu, bütün saklama levhalarýna nispeten daha eþit sýcaklýk daðýtýmý saðlar; bütün gýdalar, ayarlanabilir bir sýcaklýkta, eþit derecede soðuk þekilde muhafaza edilirler. Güçlendirilmiþ hava devridaimi sayesinde, normal çalýþmanýn çeþitli sýcaklýk aralýklarý yükseltilir. Genellikle þu deðerler tavsiye edilir: - Yüksek oda sýcaklýðýnda (yaklaþýk 30 C üstü) - Yüksek nem oranýnda, ör. yaz günlerinde Açma/Kapama: Fan düðmesine basýnýz V. Düðme üzerindeki gösterge lambasý yanacaktýr. Havalandýrma SüperDondurucu Dondurucu 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gýda miktarý tür plakasýndaki Donma kapasitesi üzerinde gösterilmiþtir. Bu miktar modele ve iklim koþullarýna baðlý olarak deðiþir. Dondurucu Superfrost düðmesine basýnýz S. Superfrost lambasý yanar. 24 saat bekleyiniz. Taze gýdalarý dondurucuya yerleþtiriniz. Superfrost özelliði, 65 saat sonra hýzlý dondurma prosedürünü otomatik olarak kapatacaktýr. Aþaðýdaki durumlarda Superfrost fonksiyonunu açmamalýsýnýz: - Donmuþ gýdalarý dondurucuya yerleþtirirken; - Yaklaþýk 1 kg lýk taze gýdayý günlük olarak dondururken. Buz kalýbý oluþturma Kilit cývatalarýna aþaðýya doðru bastýrýnýz. Buz kalýbý tablasýný su ile doldurunuz. Artan su tahliye deliðinden akacaktýr. Kilit cývatasýný yukarý doðru itiniz. Buz kalýbýný, dondurucu bölmedeki montelere kaydýrarak yerleþtiriniz. Buz kalýplarý, kýsa bir süre baþ aþaðý tutularak veya çevrilerek tabladan çýkarýlabilir. 10

5 Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Dondurma için uygun maddeler: Et, beyaz et, taze balýk, sebze, meyve, süt ürünleri, ekmek, kýzarmýþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler. Uygun olmayanlar: Marul,turp, turunçgiller, tüm elmalar ve armut, yaðlý et Donduracaðýnýz gýdalarý, kendi isteðinize göre, uygun miktarlarda kendiniz paketleyiniz. Gýdanýn yeterince donduðundan emin olmak için, her bir paket için aþaðýdaki miktarlar aþýlmamalýdýr: Meyve ve sebzeler: 1kg a kadar, et 2.5 kg a kadar Yýkandýktan ve kesildikten sonra saplý sebzeler. (2-3 dakikalýðýna kaynayan suya atýnýz, çýkarýp hemen soðuk suda soðutunuz). Taze gýdalarý veya saplý sebzeleri dondurmadan önce tuzlamayýnýz veya baharat dökmeyiniz. Yalnýzca diðer gýdalarý hafifçe tuzlayýnýz. Bazý baharatlarýn aromasýnýn yoðunluðu deðiþebilir. Donmuþ gýdalarý standart dondurucu poþetlerinde veya yeniden kullanýlabilir plastik, metal veya alüminyum kaplarda saklayýnýz. Dondurulacak taze gýdalarý önceden donmuþ gýdalarla temas ettirmeyiniz. Paketlerin birbirine yapýþmasýný önlemek için, kuru olmalarýna daima dikkat ediniz. Paketlerin üzerine daima tarih ve içeriklerini yazýnýz ve gýdalar için belirtilen saklama zamanýný aþmayýnýz. Patlayabilecekleri için, içinde karbondioksitli içecekler bulunan þiþeleri veya teneke kutularý dondurmayýnýz. Yalnýzca çözülmesi gereken miktarda gýdayý, mümkün olduðunca kýsa sürece dýþarý çýkarýnýz. Yemek hazýrlarken, çözülen gýdalarý mümkün olduðunca çabuk kullanýnýz. Donmuþ gýdalar aþaðýdaki þekillerde çözülebilir: Fanlý bir fýrýnda Bir mikrodalga fýrýnda Oda sýcaklýðýnda Buz dolabýnda: Donmuþ gýdanýn dýþarý verdiði soðuk hava, soðutma için kullanýlýr. Et ve balýðýn katý parçalarý, kýsmen çözüldükten sonra piþirilebilir. Sebzeler, donmuþ halde de piþirilebilir (normal sürenin yarýsýnda) Buz çözme Buz dolabý bölmesi Buz dolabý bölmesi otomatik olarak çözülür. Arka duvarda oluþan sý, cihazýn arkasýndaki bir bölmede toplanýr ve kompresörün ýsýsýyla otomatik olarak buharlaþýr. Suyun, bir engele takýlmadan sebze sepetinin üzerindeki delikten akabildiðinden emin olunuz (bkz. Temizleme ). Dondurucu bölmesi Uzun süre çalýþtýrýldýktan sonra, dondurucu bölmeden bir buz veya kar tabakasý oluþabilir. Bu enerji tüketimini arttýrýr. Bu nedenle dondurucu bölmenin düzenli olarak buzunu çözmelisiniz. Buz çözme iþlemi için, cihazý kapatýnýz. Ana besleme prizini çekerek çýkartýnýz veya sýcaklýk kontrolünü "0"a ayarlayýnýz. Donmuþ gýdalarý kaðýt veya örtülere sararak soðuk bir ortamda saklayýnýz. Buz çözme sürecini hýzlandýrmak için, soðutma elemanlarýndan birinin üzerine bir tencere kaynar olmayan ama sýcak su koyunuz. Buz çözme iþlemi sýrasýnda cihazýn kapýsýný açýk tutunuz. Buz çözme iþleminden sonra, kalan suyu boþaltýnýz ve cihazý temizleyiniz. Buz çözme iþlemi için, üretici tarafýndan tavsiye edilenler dýþýnda herhangi bir mekanik aygýt veya baþka yapay yardýmcý maddeler kullanmayýnýz. Temizleme Temizlemeden önce daima cihazý kapatýnýz. Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. Ýç kýsmý, donaným parçalarýný ve dýþ duvarlarý ýlýk su ve hafif deterjanla temizleyiniz. Aþýndýrýcý veya asitli temizlik malzemeleri ya da kimyasal çözeltiler kullanmayýnýz. Yaralanma ve zedelenme riski sebebiyle, buharlý temizleyiciler kullanmayýnýz. Elektronik parçalara veya havalandýrma ýzgarasýna temizleme suyu kaçmadýðýndan emin olunuz. Bütün parçalarý bir bezle iyice kurulayýnýz. Yýlda bir kez, buz dolabý ünitesi ve ýsý dönüþüm cihazýndaki cihazýn arka tarafýndaki metal ýzgara- toz temizlenmelidir Buz dolabý ünitesindeki tahliye deliðini, bir örgü þiþi benzeri ince bir nesne ile temizleyiniz. Cihazýn içindeki tür plakasýný zedelemeyiniz veya sökmeyiniz. Bu, bakým hizmetleri için çok önemlidir. Paslanmaz çelikten imal edilen cihazlar için, piyasada bulunabilen paslanmaz çelik temizleme maddesi kullanýnýz. - Olasý en iyi korumayý saðlamak için, temizlik sonrasýnda paslanmaz çelik bakým maddesini silme yönünde, ayný biçimde uygulayýnýz. Baþlangýçta daha koyu olan ve paslanmaz çelik yüzeyinde daha yoðun renklerdeki noktalar normaldir. - Sert süngerler veya bulaþýk teli kullanmayýnýz, konsantre temizlik maddelerini ve kum, klor, asit veya kimyasal çözeltiler içeren temizlik maddelerini asla kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeylere zarar verebilir ve paslanmaya neden olabilir.

6 Arýzalar Cihazýnýz, arýza yapmadan, uzun, güvenilir bir kullaným ömrü olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Ancak yine de kullaným sýrasýnda bir arýza oluþursa, bunun bir kullaným hatasýndan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Lütfen, garanti süresi boyunca bile, sonuçtaki bakým maliyetinin cihazýn sahibi tarafýndan üstlenilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Olasý nedenleri kontrol ederek, aþaðýdaki arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz: Cihaz çalýþmýyor: Cihaz açýk mý? Fiþ, elektrik prizine doðru þekilde takýlmýþ mý? Prizin sigortasý eski konumunda duruyor mu? Yüksek çalýþma sesi: Cihaz zemine saðlam þekilde oturtuldu mu? Cihaz yakýnýndaki mobilya veya nesnelerin titremesine yol açýyor mu? Lütfen, buz dolabý devresinden kaynaklanan sesin giderilemeyeceðini unutmayýnýz. Sýcaklýk yeterince düþük deðil: Sýcaklýk ayarý doðru mu (bkz. Sýcaklýðýn ayarlanmasý )? Cihaza aþýrý miktarda taze gýda mý yerleþtirildi? Ayrýca takýlmýþ olan termometre doðru deðeri mi gösteriyor?, Havalandýrma sistemi düzgün çalýþýyor mu? Cihaz bir ýsý kaynaðýnýn çok yakýnýna mý kurulmuþ? Eðer yukarýdaki sebeplerin hiçbiri geçerli deðilse ve arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz, en yakýn müþteri hizmetleri departmanýna baþ vurarak tür plakasýnda belirtilen cihazýn türünü (1), endeksini (2) ve cihaz numaranýzý (3) bildiriniz. Tür plakasý, buz dolabý bölmesinin içinde, sol tarafta bulunur. Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Cihazýn yüksekliðini etrafýndaki mobilyalara uyarlamak için, bir üst ünite (1) eklenebilir. Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için, bu ünitenin tüm geniþliði boyunca ve arka tarafýnda en az 50mm lik bir boþluk býrakýlmalýdýr. Tavanýn altýndaki havalandýrma alaný en az 300 cm2 olmalýdýr. Cihazý bir duvarýn yanýna kurarken (3),duvarla cihaz arasýnda menteþelerin bulunduðu tarafta yaklaþýk 50mm'lik boþluk býrakýlmalýdýr (kapý açýldýðýnda kulp için). (1) Üst ünite (2) Buz dolabý - dondurucu (3) Mutfak birimi yan paneli (4) duvar Cihazýnýzýn kapanmasý Eðer cihazýnýz herhangi bir süre için kapatýlacaksa, gücünü kapatýnýz ve fiþini çekiniz ya da sigortayý sökünüz. Cihazý temizleyiniz ve hoþ olmayan kokularý önlemek için kapýsýný açýk býrakýnýz. Soðutma gazý devresi, sýzýntýya karþý test edilmiþtir. Cihaz, EN e göre radyasyon testinden geçmiþtir ve bu nedenle EC Yönetmeliði 87/308/EEC ile uyumludur. Bütün tür ve modeller sürekli geliþtirilir ve bu nedenle üretici cihazlarýn þekil, donaným ve teknolojilerinde deðiþim yapma hakkýný saklý tutar.

7 Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Kapaðý çýkarýnýz 1. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 2. alt kapýyý çýkarýnýz. Kapak plakasýný 4 ters tarafa geçiriniz. Menteþe parçalarýný 3 menteþe braketinden 2 ters tarafa geçiriniz. Orta menteþe pimini 18 alt taraftan çekerek çýkarýnýz. Üst kapýyý sökünüz. Týpayý 12 iletiniz. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 5. Kapaðý 4 ters tarafa geçiriniz. Menteþe braketini 5, 180 döndürünüz ve yerine vidalayýnýz. Montaj noktasýný 19 sökünüz ve üst taraftan yerleþtiriniz.. Kapaðý çýkarýnýz 7. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 8. Pimi 9 menteþe braketinin 8 ters tarafýna iletiniz. Açýyý 10 ve kapaðý 11 ters tarafa iletiniz. Menteþe braketini 8 cihazýn sol tarafýnda vidalayýnýz. M4 vidasý, menteþe braketindeki sol taraftaki deliðe vidalanmalýdýr. Diðer iki vida M5 vidalarýdýr. Kapaðý çýkarýnýz 7. Üst kapýnýn menteþe pimini 9 uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Orta menteþe pimini 18 alt taraftan menteþenin 5 içinden kapý montesine kaydýrýnýz. Alt kapýnýn menteþe pimini 9 uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Menteþe braketini 2 alt kapý montajýna takýnýz ve yerine vidalayýnýz. Kapaðý 1 yerine takýnýz. Ön taraftaki basýnç plakalarýný 13 indiriniz ve kaydýrýnýz. Kapý kulplarýný 14 ve prizleri 15 diðer tarafa iletiniz. Basýnç plakalarýný 13. tutturunuz.

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanleitung Gefrierschrank Operating instructions Freezer Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Mode d'emploi Congelateur Istruzione d'uso Congelatore Instrucciones de manejo Congelador Manual de utilização

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Mode d'emploi Armoire de mise en température des vins 14. Instrucciones de manejo Armario bodega para acondicionamiento de vinos 22

Mode d'emploi Armoire de mise en température des vins 14. Instrucciones de manejo Armario bodega para acondicionamiento de vinos 22 D GB NL F I E P GR Gebrauchsanweisung Weintemperierschrank 2 Operating instructions Wine Cooler 6 Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast 10 Mode d'emploi Armoire de mise en température des vins 14 Istruzione

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanleitung Gefrierschrank Operating instructions Freezer Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Mode d'emploi Congelateur Istruzione d'uso Congelatore Instrucciones de manejo Congelador Manual de utilização

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Kullaným kilavuzu SOGUTUCU/DONDURUCU. Içindekiler

Kullaným kilavuzu SOGUTUCU/DONDURUCU. Içindekiler Kullaným kilavuzu SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 53 NMTZ 52* NF (T) NMTZ 55* NF (T) NMTZ 63* NF (T) Içindekiler Yerleþtirme talimatý, 54 Uygun yerleþtirme yerleri Buzdolabýnýn topraklanmasý Buzdolabýnýn doðru

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

Gebrauchsanweisung Gefrierschrank. Operating instructions Freezer. Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast. Mode d'emploi Congelateur

Gebrauchsanweisung Gefrierschrank. Operating instructions Freezer. Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast. Mode d'emploi Congelateur Gebrauchsanweisung Gefrierschrank Operating instructions Freezer Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Mode d'emploi Congelateur Istruzione d'uso Congelatore Instrucciones de manejo Congelador Manual de utilização

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hotpoint Ariston KBM 6004 IX/HA. Set Üstü Ocak. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston KBM 6004 IX/HA. Set Üstü Ocak. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint riston KBM 00 IX/H Set Üstü Ocak Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Tavsiye ve Öneriler Bu cihaz profesyonel olmayan ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Cihazý kullanmadan önce, güvenli bir montaj,

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı