Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS

2 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen levhalar - Polipropilen bantlar Lütfen ambalaj malzemelerini resmi bir toplama noktasýna iade ediniz. Do not dispose of discarded appliances with bulk refuse. Atýlan aygýtlarý, fiþi çýkarýp baðlantý kablosunu keserek devreden çýkarýnýz. Kavramayý iptal ediniz, böylece çocuklar içeride kapalý kalmaz. Cihaza artýk ihtiyaç kalmadýðý için atýlmak üzere uzaklaþtýrýlýrken, soðutucu gaz devresinin zedelenmediðinden emin olunuz. Kullanýlan soðutma gazýyla ilgili ayrýntýlý bilgiler tür plakasýnda bulunabilir. Toplama tarihleri ve toplama noktalarýna dair bilgiler atýk toplama yetkilileri veya yerel konseylerden elde edilebilir. Ýlkim koþullarý Cihaz, belirli bir ortam sýcaklýðýnda çalýþtýrýlmak üzere ayarlanmýþtýr. Kýsýtlamalar ilkim koþullarýna göre ayarlanýr Bu sýcaklýk limitleri Aþýlmamalýdýr. Cihazýnýz için doðru iklim koþullarý tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ýklim koþullarý Ortam sýcaklýklarý SN + 10 ila +32 C N + 16 ila +32 C ST + 18 ila +38 C T + 18 ila +43 Ýçindekiler Sayfa Kurulum Ana kablolarýn baðlanmasý Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Sýcaklýk ayarý Raf düzenlemesinin deðiþtirilmesi Ýç ýþýklandýrma... 9 Soðutma, fanla soðutma Dondurucu Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Buz çözme, Temizleme Arýzalar, kapatma Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Güvenlik talimatlarý ve uyarýlar Yaralanmalarý veya ünitenin hasar görmesini önlemek için, cihaz iki kiþi tarafýndan ambalajýndan çýkarýlmalý ve kurulmalýdýr. Teslimat sýrasýnda cihazýn zedelenmesi durumunda, kablolarý baðlamadan önce derhal tedarikçi ile temas kurunuz. Güvenli çalýþtýrmayý garanti etmek için, cihazýn bu çalýþtýrma talimatlarýnda tarif edilen þekilde kurulduðundan ve baðlandýðýndan emin olunuz. Herhangi bir arýza oluþmasý gurumunda, cihazýn kablolarýnýn baðlantýlarýný kesiniz Prizi çekiniz, kapatýnýz veya sigortayý çýkarýnýz. Cihazýn baðlantýsýný keserken, kabloyu deðil, prizi çekiniz. Cihaz üzerindeki bütün iþlem ve onarýmlar müþteri hizmetleri departmaný tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, zira yetkisiz yapýlan iþler kullanýcý için son derece tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Aynýsý, ana güç kablosunun deðiþtirilmesi için de geçerlidir. Çýplak alevin veya ateþleme kaynaklarýnýn cihazýn içine girmemesine dikkat ediniz. Cihazý taþýrken veya temizlerken, soðutma gazý devrelrinin hasar görmediðinden emin olunuz. Hasar görmesi durumunda, yakýnlarda ateþleme kaynaðý bulunmadýðýndan emin olunuz ve odayý iyi havalandýrýnýz. Kaide, çekmeceler veya kapýlarýn üzerine basmayýnýz veya bunlarý baþka bir þeyi desteklemek için kullanmayýnýz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna, örneðin çekmecelere oturmalarýna veya kapýlarý açýp kapatmalarýna izin vermeyiniz. Dondurmalarý ve özelikle de donmuþ þekerleri veya buz kalýplarýný dondurucu bölmeden çýkarýr çýkarmaz yemeyiniz; çünkü çok düþük sýcaklýklardan dolayý yanma riski bulunmaktadýr. Çok uzun süre saklanan besinleri tüketmeyiniz; çünkü gýda zehirlenmesine sebep olabilir. Cihaz soðutma, dondurma ve gýda depolama ile buz üretme amaçlarý için, evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Ticari amaçlarla kullanýlýrsa, ilgili yasal yönetmelikler gözetilmelidir. Cihazda, bütan, propan, pentan vb. yanýcý patlayýzý madde içeren patlayýzýlar veya spreyler tutmayýnýz. Elektronik parçalar, sýcan gazýn ateþ almasýna sebep olabilir. Bu tip spreyleri üzerindeki içerikten veya alev sembolünden tanýyabilirsiniz. Cihazýn içinde elektrikli aletler kullanmayýnýz. Kullaným talimatlarý bir çok model için geçerlidir. Bu nedenle farklýlýklar olabilir. Boyutlar Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý Dondurucu bölme depolama rafý Yað ve peynir bölmesi Araylanabilir kapý içi raflarý Ayarlanabilir raflar Tür plakasý Sebzelikler Ayarlanabilir yükseklik ayaðý 8

3 Kurulum Cihazý doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya ocaklarýn, radyatörlerin veya benzer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda konumlandýrmaktan kaçýnýnýz. Cihazýn üzerinde bulunduðu zemin yatay ve ayný düzeyde olmalýdýr. Herhangi bir eþitsizliði gidermek için, saðlanan açýk uçlu anahtarý kullanarak ayaðýn yüksekliðini ayarlayýnýz. Havalandýrma ýzgaralarý kapatýlmamalýdýr. Ýyi bir havalandýrma bulunduðundan ve dýþarý doðru hava akýþý saðlandýðýndan daima emin olunuz. Mikrodalga fýrýn, tost makinasý vb. ýsý yayan aygýtlarý, cihazýn üzerine yerleþtirmeyiniz. EN 378 Standardý, soðutma gazý devresinde bir sýzýntý oluþmasý durumunda, cihazýn bulunduðu oda içerisinde yanýcý gaz/hava karýþýmý oluþumundan kaçýnmak için, cihazýnýzý kurduðunuz odanýn her 8 gr. R 600a için 1 m3 hacmi olmasý gerektiðini belirtir. Cihazýnýzda kullanýlan soðutma gazýnýn miktarý, cihazýn içindeki tür plakasýnda belirtilmiþtir. Ana kablolarýn baðlanmasý Çalýþtýrma noktasýndaki güç kaynaðý (AC) ve voltaj, buz dolabý bölmesinde, cihazýn iç sol tarafýnda, tür plakasýnda belirtilen ayrýntýlara uygun olmalýdýr. Priz, 10A veya üstü ile sigortalanmalý, cihazýn arkasýndan uzak olmalý ve kolayca eriþilebilir olmalýdýr. Cihazý, yalnýzca düzgün þekilde topraklanmýþ sigortalý prize ve sokete baðlayýnýz. Ana kablolarýn telleri aþaðýdaki kodlara uygun olarak renklendirilmiþlerdir: yeþil/sarý = toprak, mavi = nötr, kahverengi = elektrik yüklü Uyarý! Bu cihaz topraklanmalýdýr. Cihazýn açýlýp kapatýlmasý Cihazý ilk kez kullanmak için açmadan önce temizlemeniz tavsiye edilir (bkz"temizleme"). Cihazý açmak için: Cihazý ana beslemeye baðlayýnýz cihaz açýlýr. Sýcaklýk göstergesi (D), ayarlanan iç sýcaklýðý gösterir. Cihazý kapatmak için: Ana besleme prizini çekerek çýkartýnýz veya sýcaklýk kontrolünü "0"a ayarlayýnýz. Enerji tasarrufuyla ilgili notlar Kapýyý uzun süre gereksiz yere açýk býrakmaktan kaçýnýnýz. Sýcak yemekleri cihazýn içine koymadan önce oda sýcaklýðýna gelmelerini bekleyiniz. Eðer bir buz tabakasý oluþursa, cihazýn buzunu çözünüz. Bu, soðuk iletimini arttýracak, enerji tüketimini düþürecektir. Havalandýrma SüperDondurucu Sýcaklýk ayarý Ýstenen sýcaklýða ayarlamak için, sýcaklýk kontrolünü T çeviriniz. D ekranýndaki ayarlanan sýcaklýk göstergesi, sýcaklýk ayarýna göre deðiþir. Önceden dondurulmuþ gýdalarý dondurucu bölmede saklarken, bölme içinde -18 C veya daha düþük derecede sýcaklýk elde edilmesi için, 5 C ila 3 C arasýnda bir sýcaklýk ayarý yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. compartment. NB: Ekranda görüntülenen sýcaklýk cihazýn içinde o andaki sýcaklýk deðil; ayarlanan sýcaklýktýr. Raf düzenlemesinin deðiþtirilmesi Depolama raflarýný, isteðinize baðlý olarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Raflarý ön taraftan tutarak kaldýrýnýz, Yarýsýna kadar çekiniz ve yukarý aþaðý hareket ettirerek çýkartýnýz. Bir raf yerleþtirirken, arka taraftaki koruyucu çubuk yukarý bakmalýdýr, aksi halde arka duvardaki gýdalar donabilir. Kapý içi raflarýnýn yeniden konumlandýrýlmasý Kapý içi rafýný dikey olarak kaldýrýnýz, ön tarafýný kaldýrýnýz ve farklý bir yükseklikte, bu adýmlarý ters sýrayla takip ederek yeniden yerleþtiriniz. Þiþe tutucuyu (F) kaydýrarak, kapý açýlýrken veya kapanýrken þiþelerin düþmesini önleyebilirsiniz. Büyük þiþeler veya kaplar için alana ihtiyacýnýz olursa, can rafýn yarýsýný arka tarafa kaydýrýnýz. Þiþe ýzgarasý Þiþe ýzgarasý, içeceklerin soðutulmasý için tabaklýk üzerinde ilave bir saklama yüzeyi olarak iþlev görür. Ýç ýþýklandýrma Ampul bilgileri: 15 W (asla 15W tan fazla bir ampul kullanmayýnýz) Voltaj, ayrýntýlara uygun olmalýdýr. Priz: E 14. Ampulün deðiþtirilmesi: Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. ýþýðýn kapaðýna her iki yandan ayný anda bastýrýnýz 1, kaldýrýnýz ve arka taraftaki klipsi çýkarýnýz 2. Ampulün deðiþtirilmesi. Yeni ampulü takarken, keçenin soket içinde doðru þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz. Kapaðýn arka ucunu tutturunuz ve yan taraflarýný yerlerine oturtunuz. 9

4 Soðutma Depolama örneði (1) yað, peynir (2) yumurtalar (3)þiþeler, konserveler, kavanozlar (4) donmuþ gýda, buz kalýplarý (5) et, sosis benzeri ürünler, süt ürünleri (6) piþmiþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler, içecekler (7) meyve, sebze, salata malzemeleri not Sývýlar ve koku ve aroma yayan gýdalar daima üstü kapalý þekilde veya kapaklý kaplarda saklanmalýdýr. Yüksek oranda alkol içeren içecekler sýkýca kapatýlmalý ve dik konumda saklanmalýdýr. Meyve, sebze ve salata malzemeleri, herhangi bir pakete konmaksýzýn sepetlerde saklanabilir. Yeniden kullanýlabilir plastik, metal, alüminyum ve cam kaplar ambalajlama için kullanýlabilir. Fanlý soðutma (modele ve seçeneklere baðlý olarak) Bu, bütün saklama levhalarýna nispeten daha eþit sýcaklýk daðýtýmý saðlar; bütün gýdalar, ayarlanabilir bir sýcaklýkta, eþit derecede soðuk þekilde muhafaza edilirler. Güçlendirilmiþ hava devridaimi sayesinde, normal çalýþmanýn çeþitli sýcaklýk aralýklarý yükseltilir. Genellikle þu deðerler tavsiye edilir: - Yüksek oda sýcaklýðýnda (yaklaþýk 30 C üstü) - Yüksek nem oranýnda, ör. yaz günlerinde Açma/Kapama: Fan düðmesine basýnýz V. Düðme üzerindeki gösterge lambasý yanacaktýr. Havalandýrma SüperDondurucu Dondurucu 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gýda miktarý tür plakasýndaki Donma kapasitesi üzerinde gösterilmiþtir. Bu miktar modele ve iklim koþullarýna baðlý olarak deðiþir. Dondurucu Superfrost düðmesine basýnýz S. Superfrost lambasý yanar. 24 saat bekleyiniz. Taze gýdalarý dondurucuya yerleþtiriniz. Superfrost özelliði, 65 saat sonra hýzlý dondurma prosedürünü otomatik olarak kapatacaktýr. Aþaðýdaki durumlarda Superfrost fonksiyonunu açmamalýsýnýz: - Donmuþ gýdalarý dondurucuya yerleþtirirken; - Yaklaþýk 1 kg lýk taze gýdayý günlük olarak dondururken. Buz kalýbý oluþturma Kilit cývatalarýna aþaðýya doðru bastýrýnýz. Buz kalýbý tablasýný su ile doldurunuz. Artan su tahliye deliðinden akacaktýr. Kilit cývatasýný yukarý doðru itiniz. Buz kalýbýný, dondurucu bölmedeki montelere kaydýrarak yerleþtiriniz. Buz kalýplarý, kýsa bir süre baþ aþaðý tutularak veya çevrilerek tabladan çýkarýlabilir. 10

5 Dondurma ve depolama ile ilgili notlar Dondurma için uygun maddeler: Et, beyaz et, taze balýk, sebze, meyve, süt ürünleri, ekmek, kýzarmýþ gýdalar, önceden piþirilmiþ yemekler. Uygun olmayanlar: Marul,turp, turunçgiller, tüm elmalar ve armut, yaðlý et Donduracaðýnýz gýdalarý, kendi isteðinize göre, uygun miktarlarda kendiniz paketleyiniz. Gýdanýn yeterince donduðundan emin olmak için, her bir paket için aþaðýdaki miktarlar aþýlmamalýdýr: Meyve ve sebzeler: 1kg a kadar, et 2.5 kg a kadar Yýkandýktan ve kesildikten sonra saplý sebzeler. (2-3 dakikalýðýna kaynayan suya atýnýz, çýkarýp hemen soðuk suda soðutunuz). Taze gýdalarý veya saplý sebzeleri dondurmadan önce tuzlamayýnýz veya baharat dökmeyiniz. Yalnýzca diðer gýdalarý hafifçe tuzlayýnýz. Bazý baharatlarýn aromasýnýn yoðunluðu deðiþebilir. Donmuþ gýdalarý standart dondurucu poþetlerinde veya yeniden kullanýlabilir plastik, metal veya alüminyum kaplarda saklayýnýz. Dondurulacak taze gýdalarý önceden donmuþ gýdalarla temas ettirmeyiniz. Paketlerin birbirine yapýþmasýný önlemek için, kuru olmalarýna daima dikkat ediniz. Paketlerin üzerine daima tarih ve içeriklerini yazýnýz ve gýdalar için belirtilen saklama zamanýný aþmayýnýz. Patlayabilecekleri için, içinde karbondioksitli içecekler bulunan þiþeleri veya teneke kutularý dondurmayýnýz. Yalnýzca çözülmesi gereken miktarda gýdayý, mümkün olduðunca kýsa sürece dýþarý çýkarýnýz. Yemek hazýrlarken, çözülen gýdalarý mümkün olduðunca çabuk kullanýnýz. Donmuþ gýdalar aþaðýdaki þekillerde çözülebilir: Fanlý bir fýrýnda Bir mikrodalga fýrýnda Oda sýcaklýðýnda Buz dolabýnda: Donmuþ gýdanýn dýþarý verdiði soðuk hava, soðutma için kullanýlýr. Et ve balýðýn katý parçalarý, kýsmen çözüldükten sonra piþirilebilir. Sebzeler, donmuþ halde de piþirilebilir (normal sürenin yarýsýnda) Buz çözme Buz dolabý bölmesi Buz dolabý bölmesi otomatik olarak çözülür. Arka duvarda oluþan sý, cihazýn arkasýndaki bir bölmede toplanýr ve kompresörün ýsýsýyla otomatik olarak buharlaþýr. Suyun, bir engele takýlmadan sebze sepetinin üzerindeki delikten akabildiðinden emin olunuz (bkz. Temizleme ). Dondurucu bölmesi Uzun süre çalýþtýrýldýktan sonra, dondurucu bölmeden bir buz veya kar tabakasý oluþabilir. Bu enerji tüketimini arttýrýr. Bu nedenle dondurucu bölmenin düzenli olarak buzunu çözmelisiniz. Buz çözme iþlemi için, cihazý kapatýnýz. Ana besleme prizini çekerek çýkartýnýz veya sýcaklýk kontrolünü "0"a ayarlayýnýz. Donmuþ gýdalarý kaðýt veya örtülere sararak soðuk bir ortamda saklayýnýz. Buz çözme sürecini hýzlandýrmak için, soðutma elemanlarýndan birinin üzerine bir tencere kaynar olmayan ama sýcak su koyunuz. Buz çözme iþlemi sýrasýnda cihazýn kapýsýný açýk tutunuz. Buz çözme iþleminden sonra, kalan suyu boþaltýnýz ve cihazý temizleyiniz. Buz çözme iþlemi için, üretici tarafýndan tavsiye edilenler dýþýnda herhangi bir mekanik aygýt veya baþka yapay yardýmcý maddeler kullanmayýnýz. Temizleme Temizlemeden önce daima cihazý kapatýnýz. Ana kablo fiþini çekiniz veya sigortayý çýkarýnýz/vidalarýný sökünüz. Ýç kýsmý, donaným parçalarýný ve dýþ duvarlarý ýlýk su ve hafif deterjanla temizleyiniz. Aþýndýrýcý veya asitli temizlik malzemeleri ya da kimyasal çözeltiler kullanmayýnýz. Yaralanma ve zedelenme riski sebebiyle, buharlý temizleyiciler kullanmayýnýz. Elektronik parçalara veya havalandýrma ýzgarasýna temizleme suyu kaçmadýðýndan emin olunuz. Bütün parçalarý bir bezle iyice kurulayýnýz. Yýlda bir kez, buz dolabý ünitesi ve ýsý dönüþüm cihazýndaki cihazýn arka tarafýndaki metal ýzgara- toz temizlenmelidir Buz dolabý ünitesindeki tahliye deliðini, bir örgü þiþi benzeri ince bir nesne ile temizleyiniz. Cihazýn içindeki tür plakasýný zedelemeyiniz veya sökmeyiniz. Bu, bakým hizmetleri için çok önemlidir. Paslanmaz çelikten imal edilen cihazlar için, piyasada bulunabilen paslanmaz çelik temizleme maddesi kullanýnýz. - Olasý en iyi korumayý saðlamak için, temizlik sonrasýnda paslanmaz çelik bakým maddesini silme yönünde, ayný biçimde uygulayýnýz. Baþlangýçta daha koyu olan ve paslanmaz çelik yüzeyinde daha yoðun renklerdeki noktalar normaldir. - Sert süngerler veya bulaþýk teli kullanmayýnýz, konsantre temizlik maddelerini ve kum, klor, asit veya kimyasal çözeltiler içeren temizlik maddelerini asla kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeylere zarar verebilir ve paslanmaya neden olabilir.

6 Arýzalar Cihazýnýz, arýza yapmadan, uzun, güvenilir bir kullaným ömrü olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Ancak yine de kullaným sýrasýnda bir arýza oluþursa, bunun bir kullaným hatasýndan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Lütfen, garanti süresi boyunca bile, sonuçtaki bakým maliyetinin cihazýn sahibi tarafýndan üstlenilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Olasý nedenleri kontrol ederek, aþaðýdaki arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz: Cihaz çalýþmýyor: Cihaz açýk mý? Fiþ, elektrik prizine doðru þekilde takýlmýþ mý? Prizin sigortasý eski konumunda duruyor mu? Yüksek çalýþma sesi: Cihaz zemine saðlam þekilde oturtuldu mu? Cihaz yakýnýndaki mobilya veya nesnelerin titremesine yol açýyor mu? Lütfen, buz dolabý devresinden kaynaklanan sesin giderilemeyeceðini unutmayýnýz. Sýcaklýk yeterince düþük deðil: Sýcaklýk ayarý doðru mu (bkz. Sýcaklýðýn ayarlanmasý )? Cihaza aþýrý miktarda taze gýda mý yerleþtirildi? Ayrýca takýlmýþ olan termometre doðru deðeri mi gösteriyor?, Havalandýrma sistemi düzgün çalýþýyor mu? Cihaz bir ýsý kaynaðýnýn çok yakýnýna mý kurulmuþ? Eðer yukarýdaki sebeplerin hiçbiri geçerli deðilse ve arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz, en yakýn müþteri hizmetleri departmanýna baþ vurarak tür plakasýnda belirtilen cihazýn türünü (1), endeksini (2) ve cihaz numaranýzý (3) bildiriniz. Tür plakasý, buz dolabý bölmesinin içinde, sol tarafta bulunur. Cihazýn bir mutfak birimleri sýrasýna kurulmasý Cihazýn yüksekliðini etrafýndaki mobilyalara uyarlamak için, bir üst ünite (1) eklenebilir. Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için, bu ünitenin tüm geniþliði boyunca ve arka tarafýnda en az 50mm lik bir boþluk býrakýlmalýdýr. Tavanýn altýndaki havalandýrma alaný en az 300 cm2 olmalýdýr. Cihazý bir duvarýn yanýna kurarken (3),duvarla cihaz arasýnda menteþelerin bulunduðu tarafta yaklaþýk 50mm'lik boþluk býrakýlmalýdýr (kapý açýldýðýnda kulp için). (1) Üst ünite (2) Buz dolabý - dondurucu (3) Mutfak birimi yan paneli (4) duvar Cihazýnýzýn kapanmasý Eðer cihazýnýz herhangi bir süre için kapatýlacaksa, gücünü kapatýnýz ve fiþini çekiniz ya da sigortayý sökünüz. Cihazý temizleyiniz ve hoþ olmayan kokularý önlemek için kapýsýný açýk býrakýnýz. Soðutma gazý devresi, sýzýntýya karþý test edilmiþtir. Cihaz, EN e göre radyasyon testinden geçmiþtir ve bu nedenle EC Yönetmeliði 87/308/EEC ile uyumludur. Bütün tür ve modeller sürekli geliþtirilir ve bu nedenle üretici cihazlarýn þekil, donaným ve teknolojilerinde deðiþim yapma hakkýný saklý tutar.

7 Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Kapaðý çýkarýnýz 1. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 2. alt kapýyý çýkarýnýz. Kapak plakasýný 4 ters tarafa geçiriniz. Menteþe parçalarýný 3 menteþe braketinden 2 ters tarafa geçiriniz. Orta menteþe pimini 18 alt taraftan çekerek çýkarýnýz. Üst kapýyý sökünüz. Týpayý 12 iletiniz. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 5. Kapaðý 4 ters tarafa geçiriniz. Menteþe braketini 5, 180 döndürünüz ve yerine vidalayýnýz. Montaj noktasýný 19 sökünüz ve üst taraftan yerleþtiriniz.. Kapaðý çýkarýnýz 7. Menteþe braketinin vidalarýný sökünüz 8. Pimi 9 menteþe braketinin 8 ters tarafýna iletiniz. Açýyý 10 ve kapaðý 11 ters tarafa iletiniz. Menteþe braketini 8 cihazýn sol tarafýnda vidalayýnýz. M4 vidasý, menteþe braketindeki sol taraftaki deliðe vidalanmalýdýr. Diðer iki vida M5 vidalarýdýr. Kapaðý çýkarýnýz 7. Üst kapýnýn menteþe pimini 9 uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Orta menteþe pimini 18 alt taraftan menteþenin 5 içinden kapý montesine kaydýrýnýz. Alt kapýnýn menteþe pimini 9 uzaklaþtýrýnýz ve kapatýnýz. Menteþe braketini 2 alt kapý montajýna takýnýz ve yerine vidalayýnýz. Kapaðý 1 yerine takýnýz. Ön taraftaki basýnç plakalarýný 13 indiriniz ve kaydýrýnýz. Kapý kulplarýný 14 ve prizleri 15 diðer tarafa iletiniz. Basýnç plakalarýný 13. tutturunuz.

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı