MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD KULLANMA KILAVUZU 05/01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01"

Transkript

1 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD KULLANMA KILAVUZU 05/01

2 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten firmadýr 1975 yýlýnda ilk dokunmatik kumandalý mikrodalga fýrýný üreten firmadýr yýlýnda mikrodalga fýrýnlarda daha hýzlý piþirmeyi saðlayan "Rotawave" piþirme sistemini ilk bulan ve patentini alan firmadýr yýlýnda ilk mikrodalga / konvansiyonel fýrýn kombinasyonunu üreten firmadýr yýlýnda içine konan yiyeceðin aðýrlýna göre piþirme zamaný ve sýcaklýðýný otomatik olarak ayarlayan ve piþiren mikrodalga fýrýný üreten firmadýr. Mikrodalgada öncülüðü ve kaliteyi simgeleyen ; dünyanýn Saygýn fast-foot, cafe ve restaurantlarýnýn tercih ettiði ve kaliteli ev Mutfaklarýnda kullanýlan markadýr.

3 Amana mikrodalga fýrýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazýnýzdan istenilen verimi alabilmeniz için bu kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz. MONTAJ UYARI - Herhangi bir þekilde zarar görmüþ(kapýsý-gövdesi,vb) cihazlarý devreye almayýnýz. YERLEÞÝM - Cihaz, döþemeden en az 85 cm yükseklikte bir yere monte edilmelidir. - Cihazý ýsý ve buhar kaynaklarýndan uzaða yatay bir düzlemde yerleþtiriniz. - Fýrýnýn etrafýnda yeterli hava dolaþýmý temin edilmelidir. Yerleþim sýrasýnda fýrýnla diðer objeler arasýnda yeterli mesafe býrakýlmalýdýr. (yanlardan 5 cm, üstten 20 cm, arkadan 10 cm) - Cihaz etrafýnda hava dolaþýmýna engel olacak herhangi bir nesne olmamalýdýr. - Yerleþimden sonra elektrik baðlantýlarýnýn ulaþýlabilir bir yerde olmasýna özen gösteriniz. ELEKTRÝK BAÐLANTISI - Tesisatýnýza 13 amper sigorta takýnýz. - Hattýnýz topraklanmýþ olmalýdýr. - Elektrik baðlantýlarý ulaþýlabilir þekilde tesis edilmelidir. - Kablosu ve/veya fiþi zarar görmüþ cihazlarý çalýþtýrmayýnýz. Resim 1 3

4 UYARILAR - Cihazýnýz ev ihtiyaçlarýna uygun olarak üretilmiþtir. ( Piþirmek, yeniden ýsýtmak ve donmuþ gýdalarý çözmek) - Ticari olarak ve uygun olmayan kullaným þekillerinde cihaz garanti dýþýnda kalýr. - Muhtemel arýzalardan korunmak için cihazýnýzý boþ olarak veya döner tablasýz kullanmayýnýz. - Fýrýnýnýzýn kilit tertibatýyla asla oynamayýnýz, bu durum zarar görülmesine yol açabilir. - Sadece servis tarafýndan bakýmý yapýlmalýdýr. - Mikrodalga kullanýmýna uygun tepsiler kullanýnýz. (Isýya dayanýklý cam, porselen vb.) - Mikrodalgada metal tepsiler, metal aksesuarlar ( çatal, býçak, kaþýk vb. ), metal paket baðlarý önerilmemektedir. - Cihazýnýzý herhangi bir nesneyi kurutmak amacýyla kullanmayýnýz. - Biberon ýsýtýrken, aðýzlýðýný çýkarýnýz. Isýttýktan sonra þiþeyi çalkalayýp elinizle sýcaklýðýný kontrol ediniz. - Çocuklara servisten önce yiyecekleri karýþtýrýp, sýcaklýðýný kontrol ediniz. - Çocuklarýn cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz. - Çoðu gýdanýn kapalý olarak ýsýtýlmasý tat ve cihazýn temizliði açýsýndan uygun olabilir. Ancak likit gýdalarýn üzerindeki kapak, týkaç vb. nesneler çýkarýlmalýdýr. - Cihazýnýzda yumurta piþirmeyiniz bu yaralanmalara ve cihazýnýzýn zarar görmesine sebep olabilir. - Herhangi bir taþmayý engellemek için kaynatýlan sývý gýdalarý mikrodalgadan çýkartmadan veya üzerine bir sývý ilave etmeden önce 20 sn. Bekleyiniz. - Küçük miktardaki gýdalarý ýsýtýrken yanýna bir bardak su koyunuz. - Uzun zaman ayarý yiyeceklerin kuruyup, yanmasýna sebep olabilir. - Klasik fýrýnlarda kullanýlan ýsýtma sürelerini mikrodalga fýrýnlar için kullanmayýnýz. - Plastik veya kaðýt kap içinde piþirme yaparken iþlemi sürekli izleyiniz. Bu tür malzemeler tutuþup yanabilir. - Duman görüldüðünde, cihazýn kapýsýný kapalý tutup, elektrik baðlantýsýný kesiniz veya cihazý kapatýnýz. 4

5 GENEL TANITIM DÖNER TABLA - Piþirilen gýdanýn her yanýnýn eþit miktarda ýsýtýlmasýný saðlar. - Genelde piþirme iþleminde kullanýlýr. - Her iki yöne hareketlidir. - Eðer dönmüyorsa tüm parçalarýn yerine uygun monte edilip edilmediðini kontrol ediniz. - Çýkarmak için kenarýndan bastýrarak kaldýrýn. - Bu durumda yiyeceði arada bir karýþtýrmanýz ve ters yüz etmeniz gerekebilir. - Döner tablayý herhangi bir yöne doðru zorlamayýnýz, zarar görebilir. Eðer çalýþmýyorsa altýndaki parçalarýn doðru yerleþtirildiðinden emin olunuz. Program seçme düðmesi Zaman saati Start Dönme Mili Döner Halka Döner tabla Resim 2 5

6 CÝHAZIN KULLANIMI - Mikrodalga fýrýnýnýzý program seçme düðmesini ve program saatini kullanarak çalýþtýrabilirsiniz. - Cihazý uygun þekilde monte ettikten sonra cihazý çalýþtýrmak için: - Fýrýn kapýsýný açýn yiyeceði yerleþtirin ve kapýsýný kapatýn. - Kapý iyice kapanmalýdýr, aksi taktirde fýrýn çalýþmaz. - Program seçme düðmesi ile uygun mikrodalga gücüne ayarlayýn. - Program saati ile zaman ayarý yapýn. Eðer iki dakikadan daha az bir süreye ayarlayacaksanýz düðmeyi önce iki dakikaya getirip tekrar istediðiniz zaman dilimine ayarlayýnýz. PROGRAM SEÇME - Program ayarýndan sonra döner tabla çalýþýr, fýrýn lambasý yanar ve ýsýtma baþlar. - Program bittiðinde alarm duyulur ve ýþýk söner. - Fýrýnýn kapýsýný açýnýz. PROGRAM SAATÝ - Fýrýn kapýsý program bitmeden açýlýrsa: Yemek piþmiþse; kapýyý kapatmadan önce program saatini kapalý konumuna alýn. Aksi taktirde program kaldýðý yerden devam eder. - Fýrýný boþ durumda asla çalýþtýrmayýnýz. 6 Resim3

7 MÝKRODALGA GÜÇ AYARLARI SEMBOL GÜÇ SEVÝYESÝ SICAK TUTMA ÇÖZME VEYA DÜÞÜK SICAKLIK 1. KADEME 2. KADEME UYGULAMA Yiyecekleri ýlýk tutmak, sýcaklýklarýný korumak ve çözmek için Donmuþ gýdalarý çözmek, düþük sýcaklýkta ýsýtmak. Balýk, tavuk piþirmek, 3. Kademede piþirilmeye baþlanmýþ, fasulye, Mercimek,süt ve sütlü ürünlerin programýnýn bitirilmesi Sývý ve taze gýdalar, piþirilip dondurulmuþ yiyeeklerin saklanmasý 3. KADEME Çorba ve sebze piþirimi GENEL BÝLGÝLERÝ SORUN ÇÖZÜM CÝHAZ SESLÝ ÇALIÞIYOR. Döner tabla alt baðlantýlarýný kontrol edip temizleyin. YÝYECEKLER ISINMIYOR. CÝHAZ KIVILCIM YAPIYOR. Mikrodalgaya uygun yemek kabý konulduðundan emin olunuz. Metal aksesuarlar, metal tepsiler ve bunlarýn fýrýn duvarlarýna deðmesi, yað kalýntýlarý kývýlcýma sebep olabilir. Mikrodalga fýrýnda metal kullanýmý önerilmez. Yemek tortularý da iyice temizlenmelidir. 7

8 TEMÝZLÝK VE BAKIM - Düzenli bakým cihazýnýzýn sorunsuz çalýþmasý bakýmýndan önemlidir. Cihazýn kirlenmesini önleyin. Çalýþan yüzeylerini ve bulunduðu yeri daima temiz tutunuz. - Fýrýnýn içini ve dýþýný sabunlanmýþ bir sünger yardýmýyla siliniz. Özellikle kapý kenarlarý ve fýrýn iç ön tarafý daima temiz tutulmalýdýr. Bu yüzeylerin aþýrý kirlenmesi cihaza zarar verebilir, zarar görme durumunda servis çaðrýlmalýdýr. - Fýrýnýn içinde kötü koku oluþumu halinde limonlu veya sirkeli bir bardak suyu 2 dakika kaynatýnýz ve fýrýnýn içini likit bulaþýk deterjaný ile temizleyiniz. - Döner tablayý temizlik için çýkarabilirsiniz.bunun için bir tarafýndan parmaðýnýzla basýp kaldýrýnýz. - Temizlik sýrasýnda motor þaft deliðine su kaçmamasýna özen gösteriniz, parçalarý yerine özenle yerleþtiriniz. - Mikrodalga fýrýnýnýza zarar verecek alkol, solvent, sert ve agresif siliciler kullanmayýnýz. 8 SERVÝS VE ONARIM - Cihaz kapýsý asla deforme olmamalýdýr. Bu tip cihazlarý çalýþtýrmayýnýz. Eðer cihaz çalýþmýyorsa; - Elektrik baðlantýlarýný kontrol ediniz. - Kapýnýn tam kapalý olup olmadýðýný kontrol edin. - Seçtiðiniz programý kontrol edin. DÝKKAT! - Cihazý kendiniz tamir etmeye teþebbüs etmeyiniz. - Herhangi bir yerini açýp kurcalamayýnýz. Bu ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu durumda yetkili servislere haber veriniz.

9 MADE in USA Amana'nýn ilkleri SESSÝZ BUZDOLAPLARI 1947 yýlýnda ilk derin dondurucuyu (Deep Freeze) üreten ve geliþtiren firmadýr. firmadýr yýlýnda ilk Çift kapýlý model (Side - by - Side) buzdolabýný üreten ve geliþtiren 1954 yýlýnda No-Frost teknolojisini ilk bulan ve geliþtiren firmadýr. Soðuk su ve Buz pýnarýný ilk üreten ve geliþtiren firmadýr. Soðuk su ve buz pýnarý ile konforlu þekilde, soðuk su ve buz alýnabilir. Buz istenirse küp, istenirse kýrýk olarak alýnabilir. Ýlk Bottom Mount (Derin dondurucu altta model) buzdolabýný üreten ve geliþtiren firmadýr. 60 cm derinliðinde soðuk su ve buz pýnarlý ankastre tip buzdolaplarýný ilk üreten ve geliþtiren firmadýr. böylece her mutfaða uygun ankastre kullaným özelliðini sunmaktadýr. buzdolaplarýnda Amana'nýn geliþtirdiði ve patentini aldýðý Temp-Assure (Garantili Sýcaklýk Kumandasý) sistemi ile sýcaklýklar buzdolabý içinde farklý bölümlerde 1 C'den düþük bir tolerans ile sabit tutulur. Sadece buzdolabý içerisinde 6 farklý kullaným bölgesinde, farklý sýcaklýkta ve nemde yiyecekler saklanýr, böylece yiyecekler daha uzun süre taze ve canlý olarak korunurlar. Þarküteri ve et ürünlerini daha uzun süre taze ve canlý korumak için özel þarküteri bölümü (Chiller Fresh Zero Degree Deli Drawer) tarafýndan geliþtirilmiþtir. Tasarýmý ve patenti ya ait hijyen þartlarýný saðlayan Süt ve Ýçecek Bölümü (Beverage Chiller) ilk olarak Amana tarafýndan üretilmiþ ve geliþtirilmiþtir. Taze sebze ve Meyve Bölümü (Garden Fresh) ile sebze ve meyveler uzun süre taze ve canlý korunurlar. özel raf sistemleri ile de ilklere hizmet etmiþtir: Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raf sistemi) ile buzdolabý raflarýnýn kullanýmý son derece kolaydýr. Spillsaver (Dökülen sývýlarýn alt rafa akmasýný önleyen kapalý raf sistemi) ile raflar emniyetli ve konforlu kullanýlýr. Amerika'da ISO 9001 kalite belgesini alan ilk buzdolabý üreticisi dýr. Soðuk su ve buz pýnarlý buzdolaplarý arasýnda ilk "Dört Yýldýz"belgesini alan firma dýr yýlýnda tüm buzdolaplarýnda CFC gazlarý kullanýmýný tamamen kaldýran ilk firmadýr. 11

10 MADE in USA MERKEZ Bestekar Þevki Bey Sok. No.1 Balmumucu ÝSTANBUL Tel: (212) Fax: (212) BALMUMCU SHOWROOM Barboros Bulvarý Esen Apt. No. 42 Balmumcu ÝSTANBUL Tel: (212) Fax: (212) KADIKÖY SHOWROOM Ankara Asfaltý üzeri, Onur Sok. No 16 Koþuyolu Kadýköy ÝSTANBUL Tel: (216) Fax: (216) ANKARA SHOWROOM Akay Caddesi No. 22 Dedeman Oteli Karþýsý ANKARA Tel: (312) Fax: (312) ÝZMÝR SHOWROOM Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankasý Konutlarý Karþýsý Gaziemir ÝZMÝR Tel: (232) Fax: (232) ADANA SHOWROOM Turgut Özal Bulvarý No 129 Migros Karþýsý ADANA Tel: (322) Fax: (322) BURSA SHOWROOM Yalova Yolu 9. km Ovaakça BURSA Tel: (224) Fax: (224) ANTALYA SHOWROOM Ali Çetinkaya Caddesi No. 152 PTT Karþýsý ANTALYA Tel: (242) Fax: (242) ESKÝÞEHÝR SHOWROOM Cengiz Topel Caddesi No. 258 Anadolu Üniversitesi Karþýsý ESKÝÞEHÝR Tel: (222) Fax: (222) SERVÝS MÜDÜRLÜÐÜ Ankara Asfaltý üzeri, Onur Sok. No 16 Koþuyolu Kadýköy ÝSTANBUL Tel: (216) Fax: (216)

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS 7080 167-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı