Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad"

Transkript

1 Matematik Dünyas, 2003 K fl Matemati in K sa Bir Tarihi-I M s r ve Mezopotamya Matemati i Ali Ülger* / Ali Ülger in bu yaz dizisi, ki asl nda bir konuflmad r, birkaç say sürecektir. Bu say da matematik tarihinin ilk dönemi anlat lmaktad r. Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad ve hangi aflamalardan geçerek günümüze geldi ini anlatmaya çal flaca m. Bir matematik tarihçisi olmad m, anlatacaklar m n okuduklar m n bir sentezi oldu unu, orjinal çal flmalar inceleyerek haz rlanm fl bir konuflma olmad n belirtmek isterim. Matematik Nedir? Matematik, insanl k tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden, matematik, say lar n ve flekillerin ilmi olarak tan mlan rd. Matematik de, di er bilim dallar gibi, geçen zaman içinde büyük bir geliflme gösterdi; art k onu birkaç cümleyle tan mlamak mümkün de il. fiimdi söyleyeceklerim, matemati i tan mlamaktan çok, onun çeflitli yönlerini vurgulayan sözler olacakt r. Matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanatt r. Matematikçilerin büyük ço unlu u onu bir sanat olarak icra ederler. Bu aç dan bak nca, yap lan bir iflin, gelifltirilen bir teorinin, matematik d fl nda flu ya da bu ifle yaramas onlar pek ilgilendirmez. Onlar için önemli olan, yap lan iflin derinli i, kullan lan yöntemlerin yenili i, estetik de eri ve matemati in kendi içinde bir ifle yaramas d r. Matematik, baflka bir yönüyle, bir dildir. E er bilimin gayesi evreni ve evrende olan her fleyi anlamak, onlara hükmetmek ve yönlendirmekse, bunun için tabiat n kitab n okuyabilmemiz gerekir. Tabiat n kitab ise, Galile nin çok at f alan sözleriyle, matematik dilinde yaz lm flt r; onun harfleri geometrinin flekilleridir. Bunlar anlamak ve yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz gerekir. Matematik, baflka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar. Matematik, kullan c s için ise sadece bir araçt r. * Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ö retim üyesi. Matemati in ne oldu unu, onun içine girdikten sonra, bilgimiz ölçüsünde ve ilgimiz yönünde anlar ve alg lar z. Anlad m z ve alg lad m z n ise, file dokunan körün fili anlad ve alg lad ndan daha fazla oldu unu hiç sanm yorum. Matemati in Bafllang c. Matematik sözcü- ü, ilk kez, M.Ö. 550 civar nda Pisagor okulu üyeleri taraf ndan kullan lm flt r. Yaz l literatüre girmesi, Platon la(eflatun) birlikte, M.Ö. 380 civar nda olmufltur. Kelime manas ö renilmesi gereken fley, yani, bilgidir. Bu tarihlerden önceki y llarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manas na gelen, geometri yada eski dillerde ona eflde er olan sözcükler kullan l yordu. Matemati in nerede ve nas l bafllad hakk nda da kesin bir fley söylemek mümkün de ildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulgular de il de, yorum gerektirmeyecek kadar aç k yaz l belgeleri al rsak, matemati in M.Ö y llar aras nda M s r ve Mezopotamya da bafllad n söyleyebiliriz. Herodotos a (M.Ö ) göre, matematik M s r da bafllam flt r. Bildi iniz gibi, M s r topraklar n n %97 si tar ma elveriflli de ildir; M - s r a hayat veren, Nil deltas n oluflturan %3 lük k s md r. Bu nedenle, bu topraklar son derece de- erlidir. Oysa, her sene yaflanan Nil nehrinin neden oldu u taflk nlar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin hudutlar belirsizleflmektedir. Toprak sahipleri de sahip olduklar toprakla orant l olarak vergi ödedikleri için, her taflk ndan sonra, devletin bu ifllerle görevli geometricileri gelip, gerekli ölçümleri yap p, toprak sahiplerine bir önceki y lda sahip olduklar toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot geometrinin bu ölçüm ve hesaplar n sonucu olarak oluflmaya bafllad n söylemektedir. Matemati in do uflu hakk nda ikinci bir görüfl de, Aristo (M.Ö ) taraf ndan ileri sürülen flu görüfltür. Aristo ya göre de matematik M s r da do mufltur. Ama Nil taflmalar n n neden oldu u ölçme-hesaplama ihtiyac ndan de il, din adamlar n n, rahiplerin can s k nt s ndan do mufltur. O tarihlerde, M s r gibi devletlerin tek entelektüel s n f rahip s n f d r. Bu s n f n geçimi halk 42

2 Matematik Dünyas, 2003 K fl veya devlet taraf ndan sa land için, entelektüel u rafllara verecek çok zamanlar olmaktad r. Kendilerini meflgul etmek için, baflkalar n n satranç, briç, go gibi oyunlar icat ettikleri gibi, onlar da geometri ve aritmeti i, yani o zaman n matemati ini icat etmifllerdir. Bu her iki görüfl de do ru olabilir; rahipler geometricilerin iflini kolaylaflt rmak istemifl, yada da t m n adil yap ld n kontrol için, üçgen, yamuk gibi baz geometrik flekillerdeki arazilerin alanlar n n nas l hesaplanaca n bulmufl ve bu flekilde geometrinin do mas na neden olmufl da olabilirler. Matematik Tarihinin Dönemleri. Matemati- in yaz l tarihini befl döneme ay raca z. lk dönem M s r ve Mezopotamya dönemi olacak; bu dönem afla yukar M.Ö y llar aras nda kalan y ll k bir zaman dilimini kapsayacak. kinci dönem, M.Ö M.S. 500 y llar aras nda kalan ve Yunan Matemati i dönemi olarak bilinen 1000 y ll k bir zaman dilimini kapsayacak. Üçüncü dönem, M.S. 500 lerden kalkülüsün (analizin) bafllang c na kadar olan ve esasta Hint, slam ve Rönesans dönemi Avrupa matemati ini kapsayacak olan 1200 y ll k bir zaman dilimini kapsayacak. Dördüncü dönem, y llar aras nda kalan, matemati in alt n ça olarak bilinen, klasik matematik dönemini kapsayacak lerin bafl ndan günümüze uzanan, ve modern matematik ça olarak adland r lan, içinde bulundu umuz dönem de beflinci dönem olacak. Her dönemi ayr ayr ele al p, eldeki kaynaklar çerçevesinde, o dönemdeki matemati in geliflimi, katk yapan matematikçileri, matemati in toplum hayat ndaki yeri ve o dönem matemati inin temel özellikleri hakk nda bilgi vermeye çal - flaca m. Birinci Dönem M s r ve Mezopotamya Matemati i (MÖ ) M s r Matemati i. lk döneme M s r matemati iyle bafllayaca z. Eski M s r matemati i ve genelde de M s r tarihiyle ilgili yaz l belge - tarihi eser kal nt lar n kastetmiyorum - yok denecek kadar azd r. Bunun temel iki nedeni vard r. Birincisi, eski M s rl lar n yaz y papirüslere yazmalar ; ikinci nedeniyse skenderiye kütüphanelerinin geçirdikleri üç büyük yang n sonucunda, ki bu yang nlar n sonuncusu 641 de M s r n Müslümanlar taraf ndan fethi s ras nda olmufltur, yaz - l belgelerin yok olmufl olmas d r. Papirüs, Nil deltas nda büyüyen, k rm z mt - rak renkte, saz türü bir bitkinin, ortalama metre uzunlu unda ve santim geniflli inde olan yapraklar d r. Bu yapraklar kesilip, birlefltirilip, preslendikten ve baz basit ifllemlerden geçirildikten sonra, kâ t yerine yaz yazmak için kullan l rm fl. Paper, papier gibi Bat dillerindeki kâ t karfl l sözcükler, papirüs sözcü ünden türetilmifltir. Bir papirüsün ortalama ömrü 300 y ld r; 300 y l sonra, papirüs, nem, s ve benzeri nedenlerle, pul pul olup dökülmektedir. Matematikle ilgili, istisnai flartlar alt nda sakland anlafl lan, iki papirüs gelmifltir günümüze. M s r matemati i hakk ndaki bilgimizin ana kaynaklar bu iki papirüstür. Bu papirüslerden ilki, Ahmes (ya da Rhind) papirüsü olarak bilinen, 6 metre uzunlu unda ve 35 cm kadar geniflli inde olan bir baflka papirüstür. Bu papirüsün, M.Ö li y llarda yaz lm fl olan bir papürüsün, M.Ö lerde Ahmes isimli bir matematikçi taraf ndan yaz lan bir kopyas d r. Bu papirüsü 1850 lerde rlandal antikac H. Rhind sat n alm flt r, flimdi British Museum dad r. Bu papirüs, matematik ö retmek gayesiyle yaz lm fl bir kitapt r. Girifl k sm nda, kesirli say - larla ifllemleri ö retmek gayesiyle verilen birkaç al flt rmadan sonra, çözümleriyle 87 soru verilmektedir. Bu sorular, paylafl m hesab, faiz hesab 43

3 Matematik Dünyas, 2003 K fl veya baz geometrik flekillerin alan n bulmak gibi, insanlar n günlük hayatta karfl laflabilece i türden sorulard r. Bu, az çok bizim 8. s n f matemati i düzeyinde bir matematiktir. Moskova papirüsü diye bilinen ve flimdi Moskova Rhind (Ahmes) papirüsü müzesinde olan ikinci papirüs de M.Ö lerde yaz lm fl bir kitapç kt r. Bu papirüs 25 soru içermektedir. Bu sorular, ikisi hariç, Ahmes papirüsündeki sorular türündendir. Di er iki soruya gelince, onlardan biri, bir düzlemle kesilen bir küre parças n n hacmi ve yüzeyinin alan n n hesaplanmas d r. Di eri ise, yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin bulunmas sorusudur. Her iki soru da do ru olarak çözülmüfltür. Bu iki soru M s r matemati inin zirvesi olarak kabul edilmektedir. M s rl lar, dairenin alan n n çap na orant l oldu unun fark na varm fllar ve π say s n 4 (8/9) 2, yani 256/81 3,16 olarak bulmufllard r. M s r matemati inin 2000 y l boyunca bu düzeyde kald ve kayda de er bir ilerleme göstermedi i anlafl lmaktad r. M s r say sistemi, on taban na göredir ve rakam sistemlerinin yaz m ve kullan m Romen rakamlar n nki gibidir. Bu rakamlarla hesap yapman n çok zor oldu u, Romen rakamlar yla hesap yapmay deneyen herkesin kolayca görece i gibi, aç kt r. M s r matemati inin geliflmemesinin bir nedeni bu olabilir. Mezopotamya Matemati i. Mezopotamya da yaflam fl medeniyetlerden (Sümerler, Akatlar, Babiller, Kaldeyenler, Asurlar, Urlar, Huriler vb. ve fetihler nedeniyle, bir zaman Hititler, Persler...) zaman m za, M s r dan kalandan çok kat daha fazla yaz l belge kalm flt r. Bunun nedeni, Mezopotamyal lar n yaz arac olarak kil tabletleri kullanmalar d r. Piflirilen yada güneflte iyice kurutulan bir kil tabletin ömrü sonsuz denecek kadar uzundur. Yap lan kaz larda yar m milyondan fazla tablet bulunmufltur. Bu tabletlerin önemli bir k sm stanbul Arkeoloji Müzesi ndedir. Di erleri de dünyan n çeflitli - Berlin, Moskova, British, Louvre, Yale, Colombia ve Pensilvanya - müzelerindedir. Bu tabletlerin, flimdiye kadar incelenmifl olanlar n n içinde, befl yüz kadar nda matemati e rastlanm flt r. Bu bölgede yaflam fl medeniyetlerin matemati i hakk nda bilgimiz bu tabletlerden gelmektedir. Bu tabletlerden anlafl ld na göre, Mezopotamya da matematik, M s r matemati inden daha ileridir; Mezopotamyal lar lise iki düzeyinde bir matematik bilgisine sahiptiler. M s rl lar n bildikleri matemati i bildikleri gibi, ikinci dereceden baz polinomlar n köklerini bulmas n, iki bilinmeyenli iki denklemden oluflan bir sistemi çözmesini de biliyorlar. fiunu söylemem gerekir ki, o zamanlarda henüz negatif ve irrasyonel (kesirli olmayan) say lar bilinmemektedir. Bu nedenle ikinci dereceden her polinomun köklerini bulmalar mümkün de ildir. Mezopotamyal lar, daha sonra Pisagor Teoremi olarak adland r lacak olan teoremi biliyorlard. π say - s n karesi 10 olan bir say olarak bilmekteler. Daha sonralar 3.15 olarak da kullanm fllard r. Moskova papirüsü Mezopotamyal lar n say sistemi 60 tabanl bir say sistemidir. Bu say sistemi günümüzde de, denizcilik ve astronomi de kullan lmaktad r. Bizim say sisteminde 10 ve 10 un kuvvetlerini kulland m z ve say lar buna göre basamakland rd m z gibi, onlar da say lar 60 ve 60 n kuvvetlerine göre basamakland rmaktayd lar. Bu say sisteminin en önemli özelli i basamakl, yani konumlu bir say sistemi olmas d r. Saatin 60 dakika, günün 24 saat ve dairenin 360 dereceye bölünmüfl olmas bize bu say sisteminden kalan miraslardan sadece birkaç d r. Mezopotamyal - lar n 60 tabanl bir say sistemi seçmifl olmalar - n n nedeni bilinmemektedir. Bu konuda ileri sürülen belli bafll görüfl ya da varsay m flunlard r: 44

4 Matematik Dünyas, 2003 K fl 1) 60 say s n n 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30 gibi çok say da bölenleri olmas onu günlük hayatta çok kullan fll k l yordu; bu nedenle 60 tabanl bir say sistemi seçmifllerdir. 2) 60 tabanl say sisteminin seçiminden önce, o bölgede 10 ve 12 tabanl say sistemlerini kullanan medeniyetler olmufltur. Daha sonra gelen bir medeniyet, daha önceki ölçü birimleriyle uyum sa lamak için, 10 ile 12 nin en küçük ortak kat olan 60 say sistemlerinin taban olarak alm fllard r. 3) 60 tabanl say sisteminin seçimi, bir eldeki, bafl parmak hariç, dört parmakta bulunan üç eklem yerini o zaman n insanlar say saymak için kullan yorlard ; 4 parmakta 12 eklem yeri oldu- u ve bir elde de befl parmak oldu u için bu iki say n n çarp m olan 60 say sistemlerinin taban olarak alm fllard r. Bu konuda görüfller bunlard r. E er bir gün 60 say s n n niçin seçildi ini izah eden bir tablet bulunursa o zaman gerçek anlafl lacakt r. Rhind (Ahmes) Papirüsü 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Birinci Dönemin Genel De erlendirmesi. Bu dönemin matemati ini toptan de erlendirecek olursak, temel özellikleri flunlard r. a) Bu dönem matemati inde teorem, formül ve ispat yoktur. Bulgular emprik veya deneysel, ifllemler say sald r. Bunun böyle olmas kaç n lmazd r, zira o dönemde matematik, simgesel olarak de il, sözel olarak ifade edilmekteydi. Sözel ve say sal matematikte (geometrik çizimler hariç) formel ispat vermek olanaks z olmasa da, kolay de- ildir. b) Bu dönemin matemati i zanaat düzeyinde bir matematiktir; matematik matematik için matematik anlay fl yla de il, günlük hayat n ihtiyaçlar için, yani halk için matematik anlay fl yla yap lmaktad r. Matemati in kullan m alanlar ise, zaman-takvim belirlemek, muhasebe iflleri ve günlük hayat n, inflaat, miras da t m gibi di er iflleridir. Dini ve milli günlerin, ibadet saatlerinin, deniz yolculuklar n n ve tar ma uygun dönemlerin belirlenmesi için, bugün oldu u gibi, eski zamanlarda da do ru bir takvim yapmak son derece önemli bir ifl olmufltur. Bu da ancak uzun süreli gözlem, ölçüm ve hesapla mümkündür. Bu matemati in kullan m alanlar ndan en önemlisi ve matemati in geliflmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir. Devlet gelir giderinin hesaplanmas, mal varl klar n tespit, kay t ve muhasebesi de devlet düzeni için elzem olan ve matemati in kullan ld di er bir aland r. Bu dönem matemati i ve bu bölge ülkelerinin kültürel varl klar Pers istilas yla son bulur. Ahmes in (MÖ ) kendi yazd na göre, Rhind papirüsü MÖ 2000 de yaz lm fl bir baflka papirüsün kopyas d r. Orijinal hali afla yukar 5,5m _ 0,3m boyutunda olan ve hiyeroglif yaz s n n bir türü olan hieratik yaz s yla yaz lan papirüsün ön taraf, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9,..., 2/101 say lar n 1/n kesirli say lar n n toplam olarak veriyor, çünkü Eski M s rl lar, 2/3 d fl nda, sadece 1/n kesirli say lar n biliyor ve yazabiliyorlard. Yandaki tablodaki a = b + c k saltmas, 2/a = 1/b + 1/c olarak alg lanmal. Örne in, birinci sat rda, 2/3 = 1/2 + 1/6 yazmaktad r. Asl nda, 2/3 ü en az iki türlü böyle yazabiliriz: 2/3 = 1/3 + 1/3 = 1/2 + 1/6. Soru: 2/3 baflka türlü 1/a + 1/b biçiminde yaz labilir mi? Sorular ço altabiliriz. Soru: En sondaki 2/101 için dörtten daha az terimle yaz lan bir ifade bulabilir miyiz? Ya da 1/29 için? Ya da 1/43, 1/73 için?.. Soru: Verilmifl bir a tek say s ve bir k do al say s için, 2/a = 1/a /a k eflitli ini sa layan sonlu tane mi a 1,..., a k do al say s vard r? Soru: E er öyleyse, bu eflitli i sa layan kaç tane (a 1,..., a k ) vard r? Soru: Ve en küçük k kaçt r? Soru: 2/a yerine 3/a al rsak bu sorular n yan t ne olur? 45

5 Matematik Dünyas, 2003 Yaz Matemati in K sa Bir Tarihi-II kinci Dönem: Eski Yunan Matemati i Ali Ülger* / M.Ö. 600 lü y llar Perslerin Orta Do u ya hakim olmaya bafllad y llard r. M.Ö. 550 lere gelindi inde, Persler, Anadolu ve M s r dahil olmak üzere, bütün Ortado u nun tek hakimidirler. M.Ö aras nda Yunan yar madas na üç sefer düzenlerler. 480 de Atina y ele geçirerek yakarlar, ama, fazla de il, bir y l sonra, 479 da Yunanl lar Persleri Yunan yar madas ndan atarlar. Bu tarih, M.Ö. 479, Yunan uygarl n n bafllang c olarak kabul edilir. Bilimde, felsefede ve sanatta çok parlak bir dönemin bafllang c d r. Yunan matemati i gerçekte bu dönemden daha önce bafllam flt r. ki kifli, Tales (M.Ö ) ve Pisagor (M.Ö ), Yunan matemati inin babas olarak kabul edilir. Tales. Tales Milet de (Ayd n) do mufltur. M s r a gitti i, bir süre orada kald ve geometriyi M s r da ö rendi i bilinmektedir. M s r dayken, büyük piramidin gölgesinin uzunlu unu ölçerek, bu say y, kendi boyunun o andaki gölgesinin boyuna olan Tales oran yla çarpmak suretiyle (yani Tales Teoremi ni kullanarak), büyük piramidin yüksekli ini hesaplad kitaplarda anlat - lagelmektedir. Tales Milet ye döndükten sonra, ö rendiklerini ö retmek gayesiyle kendi etraf nda oluflturdu u bir gruba geometri ö retmifltir. Matemati e deneye dayanmayan, yani ampirik olmayan ak l yürütmeye dayal soyut ispat n Tales le girdi i kabul edilir. Ayr ca, Tales tarihin ilk filozofu olarakta kabul edilir. Pisagor. Yunan matemati inin di er babas olan Pisagor Samos (Sisam) adas nda do mufltur. * Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ö retim üyesi. 49 Pisagor un bir süre Tales in yan nda kald, tavsiyesine uyarak M s r a gitti i, orada geometri ö rendi i, M s r tap naklar n ziyaret edip dini bilgiler edindi i ve M s r n Persler taraf ndan iflgali s ras nda, Perslere esir düflerek Babil e götürüldü ü bilinmektedir. Babil de bulundu u befl y l boyunca matematik, müzik ve dini bilgiler ö renmifl, Samos a döndükten sonra bir okul oluflturarak ö rendiklerini ö retmeye çal flm flt r. Politik nedenlerle, M.Ö. 518 de Samos dan ayr larak, Güney Italya ya, Crotone ye yerleflmifl ve orada yar mistik, yar bilimsel, tarikatvari bir okul oluflturmufltur. Bu okulun matematikoi denen üst düzey kiflileri beraber yaflarlard ve birbirlerine yeminle ba l yd lar. Pisagor Okulu. Pisagor okulu say kültü üzerine kuruludur. Onlara göre, her fley say lara indirgenebilir; say lar aras nda rastlant sal olamayacak kadar mükemmel bir harmoni vard r ve bu harmoni ilahi harmoninin yans mas d r. O gün için bilinen say lar 1, 2, 3,... gibi çokluk belirten tam say lar ve 1/2, 3/4,... Pisagor gibi parçan n bir bütüne oran n belirten kesirli say lard r. Pisagor Teoremi sayesinde irrasyonel (kesirli olmayan) say lar n ortaya ç kmas Pisagor ekolünü derin bir krize sokmufltur. rrasyonel say - lar n keflfi matemati in ilk önemli krizidir. Pisagor okulunun üyelerinin bir ço u Cylon isimli bir yobaz n yönetti i bir bask n sonucu katledilmifllerdir. Pisagor kurtulmufltur ama birkaç sene sonra o da ölmüfltür. Pisagor un düflünceleri ve Pisagor ekolu, flu veya bu isim alt nda uzun y llar yaflam flt r. Bu bilgilerden de anlafl laca gibi, Yunan matemati inin temelinde M s r ve Mezopotamya matemati i vard r.

6 Matematik Dünyas, 2003 Yaz Pisagor Teoremi. Bir diküçgenin dik aç s n n kenarlar n n uzunluklar n n karelerinin toplam öbür kenar n uzunlu unun karesine eflittir. fiekille söylemek gerekirse, a c a 2 + b 2 = c 2 b Kan t. Uzunlu u c olan kenara bir kare infla edelim. a c b-a c Yamuk duran karenin bir kenar n n uzunlu u c dir, demek ki alan c 2 dir. fiimdi ayn alan baflka türlü hesaplayaca z. Karede dört üçgen var ve herbirinin alan ilk üçgenimizin alan na eflit, yani her üçgenin alan ab/2. Yamuk karenin içinde bu dört üçgenden baflka, bir de küçük kare var. Bu küçük karenin her kenar b a oldu undan alan (b a) 2 dir. Demek ki yamuk karenin alan ayn zamanda bu alanlar n toplam na eflittir: b Dört üçgenin alan = 4 ab/2 = 2ab Küçük karenin alan = (b a) 2 = b 2 2ab + a 2 Toplam alan = a 2 + b 2 Dolay s yla c 2 = a 2 + b 2 eflitli i geçerlidir. Pisagor teoremini kan tland. Eflatun ve Akademisi. fiimdi Atina ya dönelim. Atina da matemati in sistematik e itimi Eflatun la (Platon, M.Ö ) bafllar. Sokrat n ö rencisi olan Eflatun, Sokrat n ölüme mahkûm edilip, zehir içerek ölmesinden sonra, on y l kadar M s r, Sicilya ve talya da kal r. Orada, Pisagorculardan matematik ö renir. Matemati in do ru düflünme yetisi için ne denli önemli oldu unu anlayan Eflatun, M.Ö. 387 de Atina ya döndü ünde, bir okul kurar ve okuluna Pers-Yunan savafllar n kahramanlar ndan Akademius un ismini verir. (Baz kaynaklara göre de Akademos, Eflatun un okulunun kurulu oldu u alan n sahibinin ismidir.) Bu, Eflatun un akademi sidir. Akademinin giriflinde her kim ki geometrici de ildir, içeriye girmesin yaz l d r. O tarihlerde, henüz matematik sözcü ü kullan lmamaktad r, geometri matematik sözcü- ünün yerine kullan lm flt r. Bu okulda felsefe, geometri, müzik (harmoni teorisi) ve jimnastik a rl kl bir e itim verilmektedir. Geometri do ru düflünmeyi ö renmenin temel arac olarak kabul edilmekte ve felsefeyle içice olacak kadar birbirine yak n konular olarak görülmektedir. Eflatun bir araflt rma yöneticisi gibi görev yapmakta, ö rencilerine çeflitli geometri sorular vererek, onlardan bu sorular halletmelerini istemektedir. Bu okul M.S. 529 a kadar, 900 y ldan fazla faaliyet gösterecek ve çok say - da matematikçi yetifltirecektir. Burada yetiflen ilk önemli matema- Eflatun (Platon) 50

7 Matematik Dünyas, 2003 Yaz tikçi Öklid (Euclid) (M.Ö ); son önemli matematikçi Proclus tur (M.S ). Bu dönemin matemati i hakk nda en önemli kaynak Proclus un eserleridir. M.Ö y llar n n en önemli matematikçi-bilim adam, Eflatun un akademisinde hocal k da yapm fl olan Eudoxus tur. Pisagorcular n say kavram n de ifltirerek, say y iki uzunlu un oran olarak tan mlayan ve bu tan ma uygun bir say lar aritmeti i gelifltirerek, irrasyonel say lar n keflfi sonucu, matemati i içine düflmüfl oldu u krizden kurtaran; entegral kavram n n temelinde olan exhaustion yöntemini gelifltiren ve ilk olarak bir evren modeli tasarlayan Eudoxus tur. Exhaustion yöntemi flekli düzgün olmayan, alan yada hacmi bilinmeyen bir cismin alan veya hacmini, alan yada hacmi bilinen flekillerle doldurarak o alan yada hacmi hesaplama yöntemidir. Büyük skender ve mparatorlu u. M.Ö. 335 ten itibaren, Makedonyal Büyük skender, y l gibi k sa bir sürede Pers mparatorlu- u nun tamam n ele geçirir. 322 de Hindistan dönüflü Babil de ölür. Ölümünden sonra, skender in generalleri kanl bir iktidar mücadelesine giriflirler. mparatorluk üçe bölünür. Afrika daki topraklar (M s r ve Libya) general Ptolemaios a, Asya daki topraklar general Seleukos a ve Avrupa daki topraklar da Antigonos e düfler. Böylelikle, daha sonra Yunan kültür bölgeleri diye adland r lacak olan Yunan uygarl n n geliflece i üç bölge ortaya ç kar. Bunlar Yunanistan-Makedonya, Anadolu- Suriye ve M s r-libya d r. Makedonya krall nda Eflatun un Akademisi, Aristo nun Lisesi gibi okullar e itimlerini daha uzun y llar sürdürürler ama daha çok felsefe a rl kl olarak. Anadolu da t p ve astronomide Galenos ve Hipparkhos gibi önemli bilginler yetiflir. Galen nin t p konusunda 500 civar nda kitap (papirüs) yazd bilinmektedir. Galenos, Hipokrat n yaflad dönemle bni Sina n n zaman aras nda yaflam fl en önemli t p adam d r. skenderiye ve Museum. Matematik aç s ndan en önemli merkez skenderiye dir. Ptolemaios, Zeus un sanat tanr çalar (esin perileri) olarak bilinen k zlar na verilen Muse isminden esinlenerek, skenderiye de tarihin en ünlü üniversitelerinden biri Büyük İskender olan Museum u kurar. Buras M.Ö M.S. 421 aras nda, 700 y ldan fazla bir zaman diliminde bir ileri bilimler merkezi olarak e itim ve araflt rma faaliyetlerini sürdürecek olan ve ücretlerin devlet hazinesinden ödendi i, yüzden fazla bilim adam n n çeflitli dallarda e itim verdi i ve araflt rma yapt bir kurumdur. Zamanla çok zengin bir kütüphane oluflturacaklar, botanik bahçesine ve bir gözlemevine sahip olacaklard r. Yunan kültür bölgelerinden önemli bilim adamlar buray ziyaret edip, burada bir süre kalm fllard r. Öklid. Museum da ders veren ilk önemli matematikçi Öklid dir. Öklid in yazd çok say da eser aras nda en önemlisi, Öklid in Elementleri olarak bilinen on üç kitapl k matematik dizisidir. O tarihlerdeki kitap uzunluklar bir papirüslüktür. Bu Öklid da bizim ölçülerimizle, 20 ila 50 sayfa aras nda bir kitaba karfl l k gelmektedir. Bu kitaplarda Öklid o zamanlarda bilinen matemati inin sistematik bir derlemesini sunar. Bu eserin önemi Öklid in geometriye yaklafl m mda ve konular sunuflundad r. Öklid, geometride, önce, evrensel geçerlili i olan befl aksiyom verir. Bunlar A = B ve B = C ise A = C gibi sa duyunun kabul edece i kurallard r. Sonra nokta, do ru, düzlem gibi kavramlar n ne oldu unu belirten 31 tan m verir. Sonra da Öklid geometrisinin postulatlar ola- 51

8 Matematik Dünyas, 2003 Yaz rak bilinen flu befl postulat verir. 1) ki noktadan bir do ru geçer. 2) Bir do ru parças s n rs z uzat labilir. 3) Bütün dik aç lar birbirine eflittir. 4) Bir nokta ve bir uzunluk bir çember belirler. 5) Bir do ruya onun d fl ndaki bir noktadan sadece bir paralel çizilir. Daha sonra, mant ki ç kar m yoluyla, bu postulatlardan ç karabildi i sonuçlar teorem ve önerme olarak mant ksal bir s rada sunar. Bu yaklafl m bugünkü matemati in ve bilimin temelini oluflturur. Ünlü düflünür Bertrand Russell a göre, hiçbir eser Bat düflünce sisteminin oluflmas nda bu kitap kadar etkili olmam flt r. Elementler tarih boyunca belli bafll bütün dillere çevrilmifl, binden fazla bas m yapm fl, bütün uygarl klar n okullar nda okutulmufl, insanl n en önemli baflyap tlar ndan biri olmufltur. Apollonius. Museum da yetiflen en önemli matematikçilerden biri de Perge li Apollonius tur. Antik Ça- n, Öklid ve Arflimed le beraber üç büyük bilim adam ndan biri olarak kabul edilen Apollonius konik kesitleri üzerine bugün de hayranl k uyand - ran sekiz kitapl k Apollonius un kitabından bir sayfa mükemmel bir eser b rakm flt r insanl a. (Sekizinci kitap bugüne kadar bulunamam flt r.) Arflimed. Bütün zamanlar n en büyük bilimadamlar ndan biri olarak kabul edilen Siraküs lü Arflimed (M.Ö ) de bir rivayete göre Museum da yetiflmifltir. En az ndan bir süre burada kald bilinmektedir. Arflimed icat etti i mekanik aletlerinin yan s ra, Öklid in geometride yapt n bir ölçüde mekanikte yapm fl, mekani in ve hidrostati in temel ilkelerini yasalaflt rmaya çal flm flt r. Matemati e katk lar, silindir ve küre hakk nda çal flmalar ; bafllang c Eudox a giden, exhaustion yöntemiyle birçok fleklin alan n hesaplam fl olmas n sayabiliriz. Bu, bugün matematikte entegral olarak bilinen kavram n bafllang c d r. Eudox tan zaman m za yaz l hiçbir eser kalmam flt r. Bu nedenle, belgeli olarak, bu yöntemin ilk olarak Arşimed kullan ld yer Arflimed in eserleridir. Arflimed bu yöntemle, bir dairenin içine ve d fl na düzgün 96 kenarl çokgenler çizip, onlar n alanlar n hesaplayarak, π say s n n 3,10/71 ile 3,10/70 aras nda bir de eri oldu unu hesaplam flt r, dolay s yla π nin virgülden sonra ilk üç rakam n do ru olarak vermifltir. O zamana kadar π say s n n bilinen de erleri deneysel yolla elde edilen de erlerdi. Ptolemaios. Museum da yetiflen ve tarihin en önemli astronomlar ndan biri olarak kabul edilen bir bilimadam da, Bat l lar n Ptolemaios, Do ulular n Batlamyüs olarak bildi i Claudius Potolemy dir (M.S ). Batlamyüs, uzun y llar süren gözlemlerden sonra, Hipparkhos gibi daha önce yaflam fl olan baflka astronomlar n da gözlemlerini de kullanarak, tutarl bir evren sistemi oluflturmufl; genifl astronomik ölçüm cetvelleri ve bir y ld z katalo u haz rlam flt r. Batlamyüs ün sisteminde dünya merkezdedir; günefl, ay ve di er gezegenler dünya etraf nda çembersel bir yörüngede dönmektedirler. Araplar n, en büyük anlam na gelen almagest dedikleri ve Yunanca ismi matematica olan ünlü astronomi kitab on befl as r boyunca astronomiyle ilgilenen bütün bilimadamlar - n n baflucu kitab olarak kalm flt r. Genel De erlendirme. Bu k s mda anlatmaya çal flt m z dönemde yaflam fl yüzden fazla matematikçinin ad ve baz çal flmalar zaman m za gelmifltir. Bu da o dönemdeki bilimsel faaliyetlerin yo- unlu u, devlet ve toplum nezdindeki önemini göstermektedir. Yunan matemati ini de erlendirecek olursak, temel özellikleri flunlard r. a) Yunanl larla, matematik zanaat düzeyinden sanat düzeyine geçmifltir. Matematikte, günlük hayatta ifle yararl l k de il, 52

9 Matematik Dünyas, 2003 Yaz derinlik ve estetik ön plandad r. b) Yunan matemati i bugünkü anlamda moderndir; bugün biz nas l matematik yap yorsak, o zaman da öyle yap - yorlard. Zaman içinde ispat anlay fl ve standartlar de iflmektedir; ama Öklid in verdi i ispatlar, bugün de büyük ölçüde geçerlidir. Bu Dönemin Sonu. Bu dönemi sona erdiren iki önemli etmen Roma n n yükselifli ve H ristiyanl n Roma mparatorlu u nun resmi dini olufludur. M.Ö. 150 den itibaren Roma mparatorlu u genifllemeye bafllam flt r. M.Ö. 30 lu y llara gelindi inde her üç Yunan kültür bölgesi de art k Romal lar n hükmü alt ndad r. Her ne kadar idari ve askeri olarak Romal lar Yunan kültür bölgelerine hakim iseler de, kültürel olarak Roma mparatorlu u bir Yunan kolonisidir; azçok, Yavuz Sultan Selim den sonra, Osmanl lar n Arap dünyas na hükmetmelerine karfl n, kültürel aç dan bir Arap kolonisi durumunda olduklar gibi. Bu nedenle, Romal lar Yunan kültür kurumlar n n (Eflatun un Akademisi, Bergama Okulu, Museum gibi) faaliyetlerine devam etmelerine izin vermifllerdir. skenderiye nin al - n fl s ras nda skenderiye kütüphanesi yanm flt r ama Bergama kütüphanesinden gönderilen kitapla skenderiye kütüphanesi tekrar oluflturulmufltur. Romal lar Museum daki bilimadamlar n maafllar n devlet hazinesinden karfl lamay sürdürmüfllerdir. Ne var ki, ekonomik durumun kötüleflmesi e itim kurumlar n da etkileyecektir. Bu kurumlara en büyük darbeyi vuran H ristiyanl k olmufltur. H ristiyanl k ilk 300 y l yasakl oldu u için yer alt nda geliflmifltir. Bu dönemde H ristiyanl k çok hoflgörülü ve bir eflitlik diniydi. Bu nedenle genifl bir taraftar kitlesi bulabilmifltir. M.S. 300 e gelindi inde, H rist - yanl n geliflmesinin önlenemeyece ini anlayan Roma imparatoru I. Constantin 313 de H rist - yanl n üzerindeki yasa kald rm fl, Roma dan ayr larak, Roma mparatorlu u nun baflkentini stanbul a (Constantinople) tafl m flt r. 380 lerde, H rist yanl k Roma mparatorlu u nun resmi dini olmufltur. Bu tarihten itibaren, Kilise yavafl yavafl sosyal ve e itim hayat na hakim olmaya, H rist yan ö retisinin d fl nda hiçbir ö retiye hofl bakmamaya bafllam flt r. 390 de Kiril (Cyril) isimli bir papaz n skenderiye kütüphanesini atefle vermesiyle bafllayan giriflim, Museum da çal - flan bilim insanlar na sald r larla devam etmifltir. 421 de, Museum da ders veren ve tarihin ilk kad n matematikçisi olarak bilinen Hypatia yobaz H ristiyanlar taraf ndan linç edilerek öldürülmüfltür. Bu olaydan sonra Museum kapanm fl ve Hypatia 641 de Müslümanlar n M s r fethi s ras nda da tamamen yanm flt r. Okulun kapanmas ndan sonra, Museum da çal flan bilimadamlar kitaplar n alarak, Sasanilerin egmen olduklar Güneydo u Anadolu (Harran, Urfa) ve Mezopotamya içlerine, Cundiflapur a (flimdiki Beth-Lapat), göçmüfllerdir. 529 da da Bizans imparatoru Jüstinyen Atina daki Eflatun un akademisini kapatm flt r. Bu tarih Yunan kültürünün egemen oldu u bir dönemin bitifli, karanl k ça n bafllang c d r. Akademi nin kapanmas ndan sonra orada çal flan bilim insanlar n n bir k sm da do- uya göçmüfllerdir. Do uya göçen bu bilim adamlar, Yunan kültürüne aflina olan ortamlarda, özellikle Nestorien-Süryani toplumlarda daha uzun y llar ö retilerini sürdürmeye, bilim meflalesini söndürmemeye çal flacaklard r. slam biliminin temelinde bu insanlar n eme i, onlar n yapt klar çeviriler vard r. Böylelikle bundan sonraki döneme, Müslümanlar n hakim oldu u döneme gelmifl bulunuyoruz. Yunanl lar alfabelerinin harflerini rakam olarak kullanm fllard r. Bu sistemde say lar n yaz l m Romen rakamlar n n yaz l m na benzer ama daha geliflmifl bir sistemdir. Yunan matemati i büyük ölçüde geometri olarak geliflti i için Yunanl lar çok yetkin bir rakam sistemine ihtiyaç duymam fllard r. 53

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

birinci bask : istanbul, may s 2005

birinci bask : istanbul, may s 2005 Farabi 1 insan yay nlar : 439 k lavuz kitaplar dizisi : 15 birinci bask : istanbul, may s 2005 isbn 975-574-426-6 farabi flahin filiz içdüzen mürettibhane kapak düzeni harun tan bask -cilt kurtifl matbaas

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU Eylül 2005 Sunum Hüseyin Y lmaz Haz rlayan Zahit Atç l Redaksiyon Serhat Aslaner Seyyid Hüseyin Nasr da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Ço ulculuk 1 Türkiye Araflt

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m Türk Milletine Aç k Mektup 15 1. Bölüm TÜRK M LLET NE AÇIK MEKTUP lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m 16 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir LK SÖZ Aziz ve Yüce Türk Milleti; Uzunca bir süre, bu tür

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı