Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Duvara asýlmasý BAÐLANTILAR Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý Elektrik Baðlantýsý ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Kumanda Paneli Çalýþma Fonksiyonlarý Programlama Saatinin (Timer) Kullanýlmasý GAZ DÖNÜÞÜMÜ Gaz Basýnç Ayarlarý Enjektör Memelerinin Deðiþimi Jumper Ayarý HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ BAKIM STANDARTLAR / TALÝMATLAR EKLER

3 GÝRÝÞ E.C.A. Proteus 23,3 kw hermetik kombiler; verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. 23,3 kw hermetik kombiler istenilen yakýt tercihine göre doðalgaz veya LPG ile çalýþtýrýlabilme imkanýna sahiptir. Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre doðal gaz veya LPG ile çalýþabilen E.C.A. Proteus hermetik kombilerin montaj ve kullaným bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzýn teknik özellikleri, monte edilecek yerinin seçimi, baðlantýlarýnýn (su, gaz, baca ve elektrik) yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzunuzda ayrýntýlý açýklamalara yer verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzla birlikte verilen tüm dokümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz. GARANTÝ VE SERVÝS Tüm tamirat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihazýnýz malzeme ve iþçiliklerden doðabilecek her tür arýzaya karþý 3 yýl süreyle E.C.A. servis garantisine sahiptir. Garantinin geçerli olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini cihazý aldýðýnýz yere alýþ tarihini mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir. Bu E.C.A. mamulu normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak, herhangi bir hususta yardýma ihtiyacýnýz olduðu takdirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý EMAR her an emrinizdedir. Yetkili servislerimizin adreslerini içeren liste ayrýca verilmiþtir. Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr. SEMBOLLER Aþaðýdaki semboller cihazýn kullanýmý ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacýyla metin içersinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade edilmiþtir. - DÝKKAT Maddi zarar ya da hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. - TEHLÝKE Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. Information - Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri ihtiva eden açýklamalardýr. - Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluðunda olan durumlarý gösterir. 3

4 EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR Emniyet Kurallarý Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; - Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn, - Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün, - Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn, - Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn, - Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn, - Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn, - Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili servise bildirin. Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz. Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan uzak tutunuz. Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz. Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Tesisat Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer (merkezi ýsýtma) ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir. Gaz Dönüþümü Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir. Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr. Montaj Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Ýþletmeye Alma Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir. Bilgi plakasýnda yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/lpg), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr. Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. Kullaným ve Bakým Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr. Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili servislerine yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. 4

5 ÜRÜN Genel Özellikler E.C.A. Proteus 23,3 kw hermetik kombiler, merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu kullanýmýna yöneliktir. Proteus hermetik kombiler doðalgaz veya LPG ile çalýþabilir. Servis ve bakým kolaylýðý saðlayan tasarýmý ve 720x400x330 mm boyutlarý ile kullaným yerlerinde mekan tasarrufu saðlar. Yuvarlak hatlarý ve tasarýmý ile zarif bir görünümü vardýr. Kumanda paneli, ergonomik bir yapýda tasarlanmýþtýr. Çalýþma fonksiyonlarý, kalorifer devresi ve kullaným suyu sýcaklýklarý, olasý arýzalarda arýza durumlarý, ayar deðerleri ve güncel deðerler kumanda paneli üzerinden görülebilir. Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez, ana kart üzerinden saðlanýr. Ana kart; gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve 3 yollu vanayý (monotermik modellerde) kumanda eder. Brülör de alev olup olmadýðý ön panelde bulunan gözetleme camýndan izlenebilir. - DÝKKAT Alev modülasyonunun izlenmesi sýrasýnda gözetleme camý çevresine doðrudan temas edilmesi yanma tehlikesine karþý sakýncalýdýr. Brülör, sýcaklýk ve ýsýl gerilmelere dayanýklý paslanmaz çelik malzemeden yapýlmýþtýr. Özel tasarýmý ile sessiz çalýþýr, gazýn homojen daðýlmasý sonucu verimli ve temiz bir yanma saðlar. Brülöre uygun olarak ideal boyutlarda, asgari ýsý kaybýyla yüksek verim ve düþük gaz emisyonu saðlayan mükemmel izolasyonlu bir yanma odasý tasarlanmýþtýr. Brülör ve yanma odasýnýn bu özellikleri sayesinde yakýt tasarrufu saðlanýr, ayrýca minimum gürültü seviyesi elde edilir. Sirkülasyon pompasý, otomatik purjörlü, üç devirli ve her tesisata uygundur. Cihazýn, tesisattaki ýsýl yýðýlmalarý engelleyen pump over-run özelliði vardýr. Merkezi ýsýtma ve/veya sýcak kullaným suyu ihtiyacý sona erdikten sonra bu özellik ile sirkülasyon pompasý belli bir süre daha çalýþmaya devam eder. Isýl þok engelleyici biçimde tasarlanmýþ, uzun ömürlü, kireç tutmayan bakýr eþanjör ile yüksek verim elde edilir. Ayrýca konforlu ve verimli sýcak kullaným suyu cihazýn içerisindeki 2.bir çelik plaka eþanjör ile saðlanýr. Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr. Bu emniyet sistemleri; Baca Emniyeti Alev Sönme Emniyeti Aþýrý Sýcaklýk Emniyeti (105 0 C) Kullanma Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (75 0 C) Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (95 0 C) Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar) Düþük Su Basýncý Emniyeti (0,8 bar) Düþük Voltaj Emniyeti (185 VAC) Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-pass devresi ve pompa ek çalýþma) Donma Emniyeti (Donma emniyetinin çalýþabilmesi için cihazýn ON konumunda (Stand-by) olmasý gerekir.) Pompa Sýkýþma Emniyeti 3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti (Monotermik modellerde) Otomatik Hava Purjörü Genleþme Tanký 5

6 Ürün Notasyonu Tablo 1 Notasyon Açýklama PR 24 HM ECA Proteus 23,3 kw Hermetik Kombi (monotermik model) Teknik Özellikler ECA Proteus 23,3 kw hermetik kombiler, C Tipi cihazlar sýnýfýna girer (TS EN 483). C tipi cihazlar, kapalý yanma odalý cihazlardýr. Yanma için gerekli taze hava, özel baca baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine ayný özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama verilir. ECA Hermetik kombiler için teknik özellikler Tablo.2'de verilmiþtir. Tablo 2 PR 24 HM Birim Kategori Tip Gaz Tipi Güç P min, Min. Isýtma Gücü (Isýl Güç) P maks, Maks Isýtma Gücü (Isýl Güç) Q min, Isýl Yük (min.) Q maks, Isýl Yük (maks.) II 2H 3B/P C 12X,C 32X,C 42X,C 52X G 20 (Doðalgaz) G (LPG) 8,2 23,3 9,2 25,6 kw kw kw kw Gaz Tüketimi Doðalgaz (tam güçte) Doðalgaz (min. güçte) LPG Gaz Giriþ Basýncý Doðalgaz LPG Sýcak Kullaným Suyu Min. Debi Maks. Debi Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý Merkezi Isýtma Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý Genel Elektrik Beslemesi Elektrik Tüketimi Genleþme Tanký Boyutlar (yxgxd) Aðýrlýk (ambalajsýz) NO X Sýnýfý 2,67 0,96 2, ( t=33,4) 0, , V AC - 50Hz x400x330 39,8 3 m 3 /h m 3 /h kg/h mbar mbar I/dak. I/dak. bar bar 0 C bar bar 0 C VAC - Hz watt litre mm kg Gaz tüketimi hesabýnda; Doðalgaz için; Hu=9,59 kwh/m 3 LPG için; Hu=12,793 kwh/kg 6

7 (TOPRAK) VAC LED L3 LED L4 PR 24 HM G L N LED L6 LED L7 PB4 BACACI BUTONU 34 Þekil 1 7

8 AMBALAJ - DÝKKAT Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir. - Cihaz, 865x470x405 (YxGxD) mm boyutlarýnda üst ve alttan straforlarla desteklenmiþ þekilde bir karton kutu içersinde teslim edilir (Þekil 2a). a) b) Þekil 2 Cihazýn montajý için gerekli parçalar (Duvar aský braketi, su ve gaz baðlantýlarý için 5adet conta, 3 er adet dübel ve tespit vidasý) üst strafora konulmuþtur. Þekil 2b de görülen diðer parçalar opsiyoneldir. Aþaðýda yazýlý olan bu opsiyonel parçalarý yetkili bir ECA Bayisinden sipariþ edebilirsiniz. Montaj braketi Kalorifer suyu borusu grubu (3/4, 2 adet) Kullanma suyu borusu grubu (1/2, 2 adet) Gaz giriþi borusu (3/4, 1 adet) Nipeller (1/2, 2 adet 3/4, 3 adet) 6 adet 3/4 conta, 4 adet 1/2 conta (su ve gaz baðlantýlarý için) 8

9 - Cihazdan ayrý bir olarak satýn aldýðýnýz hermetik baca seti aþaðýdaki parçalardan oluþur; 1) Flanþ contasý 2) Baca baðlantý flanþý 3) Flanþ vidalarý 4) Sýzdýrmazlýk contasý 5) 90 Dirsek 6) Kelepçe 7) Kelepçe vidalarý 8) EPDM baðlantý contasý 9) Baca çýkýþ terminali 10) Ýç duvar baðlantý flanþý 11) Dýþ duvar baðlantý flanþý ( EPDM) Þekil 3 9

10 720 mm MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler Þekil 4. de görüldüðü gibi olmalýdýr. 330 mm 400 mm min. 50 min. 50 Þekil 4. - Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý, zaman içinde cihazýnýzýn dýþ yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir. - Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýnýzýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 o C den yukarý çýkmadýðýndan, yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir. 10

11 min. 50 mm - TEHLÝKE Hermetik cihazýnýzýn monte edilecek yeri ve hermetik baca çýkýþ yeri TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca hermetik cihazýnýzýn monte edilebileceði yerler için aþaðýdaki sýnýrlamalar getirilmiþtir; - Binalarýn merdiven boþluklarýna, - Binalarýn genel kullanýma açýk koridorlarýna, - Baca duvarlarý üzerine, - Bina aydýnlýklarýna, cihazlarýn montajý yapýlmamalýdýr. Cihaz bir kabin içine monte edilmiþ ise bakým ve onarým için gerekli mesafeler en az Þekil 5. deki gibi olmalýdýr. - Kabinin altýna ve üstüne 2 adet havalandýrma menfezi yapýlmalýdýr. kesitlerde yapýlan menfezler kabinin havalandýrmasýný saðlayarak cihazýn ýsýnmasýný önler. min. 50 mm min. 50 mm Þekil 5 11

12 Tablo 3 Cihazýn Cihazýn Isýl Isýl Gücü Gücü Menfez Menfez Yeri Yeri Kabin Menfezleri Doðrudan dýþ hava ile irtibatlý Bina içi ile irtibatlý 24 kw Üst 110 (cm 2 ) 220 (cm 2 ) Alt Cihazýn monte edilecek yerin belirlenmesinde baca çýkýþýnýn yeri de dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesidir. Baca çýkýþlarý mutlaka direkt dýþ ortama ve hava sirkülasyonu olan yerlere baðlanmalýdýr. Baca çýkýþlarý; - Geçit ve koridorlara, - Dar saçak aralýklarýna, - Binalarýn havalandýrma ve aydýnlýk boþluklarýna, - Balkonlara (açýk veya kapalý) - Asansör boþluklarý ve atýk gaz çýkýþýný engelleyen çýkýntýlý yapý kýsýmlarýnýn altlarýna, - Baþka birimlere temiz hava saðlayan açýklýklara, - Binalar arasý avlulara, - Doðrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere baðlanmamalýdýr. - Dýþarýya taþan çatý veya ahþap kaplamanýn, üstten bacaya uzaklýðý en az 1.5 m. olmalýdýr (Þekil 6a). - Baca çýkýþýna darbe olmasý muhtemel yerlerde, baca çýkýþlarý paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalýdýr. Araç trafiðinin olduðu yerlerde bu durum göz önünde bulundurulmalýdýr (Þekil 6b). - Ýnsanlarýn geçtiði yerlerde, örneðin kaldýrýmlarda baca çýkýþ yüksekliði en az 2m. yükseklikte olmalýdýr. Kaldýrýmlara cepheli yarý bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alýnmak þartýyla bu yükseklik en az 1m. olabilir (Þekil 6c). - Açýk alanlarda baca çýkýþý yerden en az 0.3 m yükseklikte olmalýdýr (Þekil 6d). - Binalarýn en üst katlarýndaki dairelere ait, hermetik cihazlarýn baca çýkýþlarýnýn bina aydýnlýðýna verilebilmesi koþullarý; üretici firmaya ait orjinal parçalarla düþey istikamette yükselme yapýlmalý ve aydýnlýk bitim noktasýna ulaþýlmalýdýr. (Burada toplam baca uzunluðu müsaade edilen sýnýrlarda kalmalýdýr.) Ayrýca, çýkýþ yapýlan nokta ile çatý mahyasý arasýndaki mesafe, aydýnlýktan kaç adet dairenin yararlandýðý ve pencerelerin durumu deðerlendirilmelidir. 12

13 Þekil 6 - C tipi cihazlarda yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir (Þekil 7a). - Atýk gaz çýkýþ aðzýnýn karþý bina ile olan mesafesi, atýk gaz atýþ doðrultusunda en az 3 m. olmalýdýr (Þekil 7b ). - C tipi cihazlarýn baca çýkýþ aðýzlarý arasýnda yukarý doðru en az 2.5 m mesafe olmalýdýr. Ayrýca bu cihazlarýn atýk gaz çýkýþ aðzý, pencere alt kenarýnýn 30cm. altýnda olmalýdýr (Þekil 7c). - Zemin seviyesinin altýndaki (bodrum katlarýnda) C tipi cihazlar, yalnýz her cihazýn yanma havasý ve atýk gaz boru hatlarý kendine ait kanallara açýlýyorsa, tesis edilebilir. Kanallarýn kesit alanlarý en az 0.75 m 2 ve kanalýn küçük kenar boyutu en az 0.5m olmalýdýr. Bu kanallara açýlan havalandýrma menfezi veya pencere olmamalýdýr. - C tipi cihazlarda yanma havasý ve atýk gaz boru çýkýþ aðýzlarý yakýt pompalarý ve yakýt depolarýndan en az 5 m yatay uzaklýkta olmalýdýr. 13

14 a) c) b) Þekil 7 Cihazýn çatý katlarýna veya çatý/teras altýndaki odalara monte edilmesi durumunda, - Baca çýkýþý çatý üzerinden en az 40 cm yükseklikte olmalýdýr (Þekil 8). - Tavanýn ateþe dayanýklý olmasý gerekir. Cihazýn temiz yanma havasý temini ve atýk gaz çýkýþýný saðlayan hermetik baca grubu çatý arasýnda ateþe dayanýklý malzeme ile izole edilmelidir. - Tavan ateþe dayanýklý malzemeden deðil ise hermetik baca grubu tavan geçiþinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrý bir koruma borusu içine alýnmalýdýr. - Borularda yoðuþmayý önlemesi bakýmýndan hermetik baca grubunun çatý arasýnda kalan kýsmý mutlaka izole edilmelidir. min 40 cm. min 40 cm. 14 Þekil 8

15 Duvara Montajý Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra, - Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak, duvar aský braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir. - Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarýyla duvar aský braketi ve montaj braketi duvara iyice sabitlenir. - Kombi yeterince yükseðe kaldýrýldýktan sonra kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvar aský braketinin üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr. Duvar Aský Braketi 740 mm Montaj Braketi (Opsiyonel) BAÐLANTILAR Hermetýk Tip Baca Baðlantýlarý; Þekil 9 Kombilerimiz çeþitli ortamlara çeþitli þekilde montaj edilebilmesi için 3 tip baðlantý seçeneðine sahiptir 1) Yatay baca baðlantýsý 2) Dikey baca baðlantýsý 3) Ýkiz baca baðlantýsý 15

16 a Yatay Hermetik Baca Setinin Kombiye Baðlanmasý Kombiniz hermetik model olduðu için kullandýðý havayý dýþ ortamdan alýr ve yanma sonucu oluþan atýk gazlarý da ayný baca gurubundan dýþ ortama atar. Son derece zararlý olan atýk gazlarýn ortama yayýlmamasý için baca kullanýmý ve montajý çok önemlidir, dolayýsý ile baca baðlantýlarý yapýlýrken uyarýlara dikkat edilmelidir. Information Yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir. 1) Flanþ contasý 2) Baca baðlantý flanþý 3) Flanþ vidalarý 4) Sýzdýrmazlýk contasý 5) 90 Dirsek 6) Kelepçe 7) Kelepçe vidalarý 8) EPDM baðlantý contasý 9) Baca çýkýþ terminali 10) Ýç duvar baðlantý flanþý 11) Dýþ duvar baðlantý flanþý ( EPDM) - Kombinizin monte edildiði yer ile dýþ ortama yapacaðýnýz baca baðlantýsý için gerekli baca seçimini yapýnýz. Standart baca seti yetersiz ise baðlantý aksesuarlarý listemizden kullanma kýlavuzumuzda bahsettiðimiz uyarýlarý da dikkate alarak en uygun olan elemanlarý seçiniz. - Baca baðlantý flanþýný, flanþ contasýný kullanarak kombi üzerindeki deliklere vidalayarak sabitleyiniz. (þekil 9a-9b ) - Hermetik baca seti içerisinden çýkan 2 adet sýzdýrmazlýk contasýný 90 lýk dirseðin her iki ucundaki iç boru yuvalarýna yerleþtiriniz. - EPDM baðlantý contasýný 90 lik dirseðe contanýn içerisindeki sýnýrlayýcý sete deðecek þekilde geçiriniz(þekil ) - Baca çýkýþ terminalini gruplamak için dýþ duvar(epdm )contasýný (þekil ) de görüldüðü gibi baca terminaline geçiriniz. Baca çýkýþ terminalini duvarýn dýþ tarafýndan ve daha önce açýlmýþ olan delikten geçirdikten sonra iç duvar baðlantý contasýný baca terminaline takýnýz. Kombinizin 90 lýk baca dirseðine taktýðýnýz EPDM baðlantý contasýn diðer ucunu baca çýkýþ terminaline geçiriniz ve kelepçeyi EPDM baðlantý contasýnýn üzerine takarak vida ile gevþek þekilde sýkýnýz. Daha sonra 90 lýk dirseði baca baðlantý flanþýna oturtup sýkýþtýrma vidalarý ile sabitleyiniz ( þekil. ) En son olarak EPDM conta üzerine taktýðýmýz ve gevþek býraktýðýmýz vidalarýný sýktýktan sonra iç duvar baðlantý contasýný duvarý öpecek þekilde iterek baca ile duvar sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz. (þekil ) 16

17 Þekil 10b Ürün ambalajý içinden çýkan hermetik baca setinin yetersiz uzunlukta kalmasý durumunda ihtiyaca göre yetkili bir E.C.A. bayiinden hermetik baca elemanlarý sipariþ edilmelidir, kesinlikle baþka hermetik baca elemanlarý kullanýlmamalýdýr. - Yatay baðlantý için hermetik baca seti aksesuarlarý; (þekil 11) a) Uzatma borusu (500 mm), EPDM conta, kelepçe ve kelepçe vidalarý Uzatma borusu (1000 mm), EPDM conta, kelepçe ve kelepçe vidalarý b) 90 0 lik dirsek, EPDM conta, kelepçe ve kelepçe vidalarý c) 45 0 lik dirsek, EPDM conta, kelepçe ve kelepçe vidalarý 45 lik Dirsek a) b) c) Þekil 11 17

18 Hermetik baca setinin toplam uzunluðu 3 m yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk her 90 0 lik dirsek veya iki adet 45 0 lik dirsek kullanýmýnda 1 m azalýr (Þekil 12.). En fazla 3 tane 90 0 lik dirsek kullanýlabilir. a) Tek 90 0 dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2 < 2 m b) Ýki 90 o dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2+L3 < 2 m c) Tek 90 o ve iki 45 o dirsekli örnek baca tesisatý 18 Þekil 12

19 Kýsma pulu montajý Verimli bir yanma ve buna baðlý olarak uygun atýk gaz deðerlerinin oluþabilmesi için atýk gaz / taze hava terminalinin uzunluðuna göre fan çýkýþýna bir kýsma pulu monte edilmelidir. Tablo 4 Ürün Notasyon PR 24 HM Dirsek L (m) Lmax (m) 1x90 0 1x90 0 1x90 0 2x90 0 2x90 0 3x90 0 < 1 1 < <2 2 < <3 <1 1 < <2 < Kýsma Pulu (mm) Þekil 13 19

20 bþekil 14 Dikey Hermetik Baca Setinin Kombiye Baðlanmasý Kombiniz monte edeceðiniz ortamýn durumuna göre sahip olduðu baðlantý aksesuarlarý vasýtasý ile düz ve yatýk çatýlara dikey olarak baðlanabilme imkanýna da sahiptir. Düz olarak yapýlan baðlantýlarda O 60/100mm dikey baca seti ile 3 metre O 80/125 mm dikey baca seti ile 8 metre yüksekliðe ulaþýlmaktadýr, dirsek kullanýldýðýnda uzunluk ölçüleri (þekil 15'te) gösterilmiþtir. Dikey baca baðlantýsý için mevcut baðlantý elemanlarý, 1- Dikey baca kiti ( O 60/100mm - O 80/125mm ) 2- Dikey baca adaptörü( O 60/100mm - O 80/125mm ) 3- Uzatma 500mm/1000mm( O 60/100mm - O 80/125mm ) 4-90 lýk dirsek( O 60/100mm - O 80/125mm ) 5-45 lik dirsek( O 60/100mm - O 80/125mm ) 6- Eðik çatý adaptörü( O 60/100mm - O 80/125mm ) 7- Düz çatý adaptörü( O 60/100mm - O 80/125mm ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2 Tablo5. 60/100 Hermetik Baca Kýsma Pulu Çaplarý Ürün Notasyon Dirsek L (m) Lmax (m) PR 24 HM x x x Kýsma Pulu (mm) Information O 80/125 hermetik baca kullanýmýnda 2m ye kadar olan uzunluklarda O 60/100 hermetik bacalar ile ayný kýsma pullarý kullanýlýr (Tablo 5). 2m ile 8m arasý uzunluklarda kýsma pulu kullanýlmaz. 20

21 Lmax = L1 + L2 + L3 = 2 m 60/100 L max=3 m 60/100 L2 L3 (a) (b) Lmax = L1 + L2 = 1 m 60/100 L2 L1 (c) Örnek dikey baðlantýlar Þekil 15 ( 60/100) 21

22 Ýkiz Hermetik Baca Setinin Kombiye Baðlanmasý, Kombiniz monte edeceðiniz ortamýn durumuna göre ikiz baca baðlantýsý yapýlarak birinci borudan kullandýðý havayý dýþ ortamdan alýr ve yanma sonucu oluþan atýk gazlarý da ikinci borudan dýþ ortama atar. Atýk gaz ve taze hava baðlantý borularýnýn uzunluklarý ve kullanýlacak dirseklerin adetleri tablo 6'da verilmiþtir. Ýkiz baca sisteminin kullanýlabilmesi için atýk gaz borusu ile taze hava borularýnýn bir birine paralel olmalarý gerekmektedir. (þekil ) Ýkiz baca baðlantýsý için mevcut baðlantý elemanlarý ( þekil ) 1- Ýkiz hermetik baca seti O 80X80 mm 2- Uzatma 500 mm/ 1000 mm O 80X80 mm 3-90 lýk dirsek O 80X80 mm 4-45 lik dirsek O 80X80 mm a) b) c) d) Þekil 16 Tablo 6. Ürün Dirsek Lmax(m) (yalýtýlmýþ borular ile) Lmax(m) (yoðuþma delikli adaptörü ile) Lmax(m) (yalýtýmsýz borular ile) Kýsma pulu (mm) COD 24 HB COD 24 HM 1x x Lmax=8 m (a) (a=b) a+b=8 m a b (b) Þekil 22 22

23 Elektrik Baðlantýsý TEHLÝKE Cihazýn elektrik baðlantýsý yapýlýrken elektrik hattýnda gerilim olmamasýna kesinlikle dikkat edilmelidir. Cihazýn elektrik baðlantý kablosu mutlaka cihaz için yeterli gerilimi (230 V AC, 50 Hz) saðlayabilecek bir topraklý priz hattýndan beslenmelidir. Voltaj dalgalanmalarý ve topraklama olmamasý nedeniyle oluþan kart arýzalanmalarý granti kapsamý dýþýndadýr. TEHLÝKEBesleme Kablosu zedelenirse ya üretici firma ya da yetkili servisi veya eþit derecede kalifiye bir kiþi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Oda Termostatý Baðlantýsý (Opsiyonel) Cihazýnýzla beraber opsiyonel olarak kullanabileceðiniz Honeywell marka oda termostatlarý iki deðiþik tiptedir 1- Oda Termostatý (T6360A1004) 2- Programlanabilir Dijital Oda termostatý (CM 700) Þekil 17a Þekil 17b 1) Oda Termostatý - Basit oda termostatýdýr. - Üzerinde +10 o C C arasý ayarlanabilir skalasý vardýr. (Þekil 17a) 2) Programlanabilir Dijital Oda termostatý - Haftanýn her günü için program yapabilme olanaðý saðlar. - Donmaya karþý koruma programý mevcuttur. (Þekil 17b) Information Cihazýnýzda Honeywell marka oda termostatlarýndan biri kullanýlmalýdýr. Deðiþik marka termostat kullanýmýnýn doðuracaðý sakýncalardan sorumluluk kabul edilmeyecektir Oda termostatý baðlantýsý elektrik devre þemalarýnda görülmektedir. (Sayfa 7, Þekil 1) 33 no lu klemensin üzerindeki arasýndaki köprü baðlantýsý sökülerek oda termostatýnýn kablolarý ayný terminallere baðlanýr. 23

24 ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler - Kombinin TSE ve yetkili gaz þirketi standartlarýna uygun olarak montaj yerinin belirlenip duvara asýlmasý; baca, elektrik, su ve gaz Information borularý baðlantýlarýnýn tamamlanarak montaj iþleminin bitirilmesi neticesinde aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yetkili tesisatçý bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 Kombiye ve kalorifer tesisatýna su doldurulmasý Öncelikle tüm radyatör vanalarý açýlýr. Kombinin kalorifer gidiþ ve hatlarýndaki vanalarýn açýk olduðunu kontrol ediniz. Bu iþlemden sonra doldurma vanasýný yavaþça açarak su doldurma iþlemine baþlatýnýz. Su doldurma iþlemi yapýlýrken, cihazýnýzýn kontrol paneli üzerindeki termomanometreden de tesisat su basýnç ibresi takip edilir. Termomanometrede basýnç deðeri 1,5-2 bar arasýnda olmalýdýr. Bu deðere ulaþýldýðýnda doldurma vanasý kapatýnýz. DÝKKAT Su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz, tesisat suyu akarak ortama zarar verebilir. Kalorifer devresinde hava olup olmadýðý radyatör üzerindeki pürjörlerden kontrol edilir.tam verimli ýsýnma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir. Ayrýca ihtiyaç duyulmasý halinde cihazýnýzýn genleþme tanký üzerinde yer alan pürjör yardýmý ile de hava tahliye edilebilir. Hava tahliyesi yapýldýktan sonra termomanometreden su basýncýný tekrar kontrol ediniz, azalmasý durumunda su doldurma iþlemini tekrarlayýnýz. Son olarak radyatörlerde, tesisat borularýnda ve baðlantýlarda sýzýntý olup olmadýðý kontrol ediniz. DÝKKAT Eþanjörün kireçlenmesini önlemek amacýyla þebeke suyundan hariç olarak kuyu suyu, doðal kaynak suyu vs. kullanmamanýz tavsiye edilir. 2 Sýcak su musluðunu açarak kullaným suyu tesisatýný kontrol ediniz. Tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýna bakýnýz. 3 Atýk gaz baca grubu talimatlara uygun olarak orijinal parçalardan kurulmuþ olmalýdýr. Ayrýca, Cihazýn elektrik baðlantýsý cihaz için yeterli gerilimi (230 V AC, 50 Hz) saðlayabilecek bir topraklý priz hattýna baðlanmýþ olmalýdýr. Gaz hattý, yetkili gaz kuruluþu tarafýndan kontrol edilmiþ ve açýk olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerim tamamlanmasýndan sonra cihazýn iþletmeye alýnmasý için yetkili servis çaðrýlmalýdýr. Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. 24 Information Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz.

25 Kumanda Paneli Cihazýnýzýn kumanda paneli Þekil 18. de görüldüðü gibidir ve aþaðýdaki elemanlardan oluþur; L3 L4 L6 L7 Þekil ON/OFF Açma Kapama Düðmesi Cihazýn açýlýp / kapanmasý bu düðme kullanýlarak yapýlýr. 2 Gösterge Paneli; L3, L4, L6 ve L7 LED leri (Ýkaz Lambalarý) Gösterge Paneli üzerinde bulunan 4 adet LED aracýlýðýyla hem cihazda yapýlan iþlemler takip edilebilir hem de bir arýza durumunda LED ler çeþitli þekillerde yanarak (açýk, kapalý, hýzlý yanýp sönme ) ikaz verirler. LED ler 3 farklý þekilde ikaz verirler Açýk (Yanýyor) Kapalý (Yanmýyor) Hýzlý yanýp sönme (0.10 sn. açýk sn. kapalý) L3 L4 L6 L7 Gösterge panelinde normal fonksiyonlarýn görünümleri Tablo 6 da ki gibidir. Bu fonksiyonlar, otomatik olarak gösterge paneli üzerinde görünürler. Tablo 6 L3 L4 L6 L7 Stand-by (Bekleme konumu) YANIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR Merkezi ýsýtma (kalorifer devresi) devreye girmek için bekleme süresi aktif Merkezi ýsýtma (kalorifer tesisatý) devrede ve brülör çalýþýyor Sýcak kullaným suyu alýnýyor ve brülör devrede Hýzlý yanýp sönme YANIYOR YANIYOR Merkezi ýsýtma devresinin sýk sýk devreye girip çýkmamasý için iki merkezi ýsýtma arasýnda belirlenmiþ olan devre dýþý zamanýn tamamlanmýþ olmasý gerekir. Bu süre 3 dak. dýr (fabrika ayarýdýr ve 0-15 dak. arasýnda servis tarafýndan ayarlanabilir) ve bu süre içersindeyken L3 hýzlý yanýp söner. 25 C o YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANIYOR YANIYOR YANIYOR Hýzlý yanýp sönme

26 3 Kalorifer (Merkezi Isýtma) Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi Bu düðmenin (Þekil 19) 2 farklý kullaným amacý vardýr; a) P1 ayar düðmesiyle, merkezi ýsýtma suyu sýcaklýðý ayarlanýr. Merkezi ýsýtma su sýcaklýk ayarý cihaza baðlanmýþ bir oda termostatý vasýtasýyla da yapýlabilir. Bu durumda, oda termostatý aktif iken merkezi ýsýtma suyu sýcaklýk kontrolü P1 ayar düðmesi yerine oda termostatý ile yapýlýr (P1 ayar düðmesi maksimum konuma alýnmalýdýr). b) Kýþ/yaz iþletim konum seçimi de bu düðme ile yapýlýr C sýcaklýk aralýðý kýþ konumudur. P1 ayar düðmesinin yaz konumuna getirilmesiyle kýþ konumu devreden çýkarak yaz konumu aktif hale gelir. 4 Information Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi P2 ayar düðmesiyle kullaným suyu sýcaklýðý ( C) ayarlanýr (Þekil 20). 5 Þekil 20 Reset (PB1), Servis (PB3) ve Bacacý (PB4) Butonlarý PB1 PB2 PB3 PB4 - PB1 Reset butonu, sistemi kilitleyen (ana kart) arýzalarýn resetlenmesi için kullanýlýr. PB3 ve PB4 butonlarý yetkili servis tarafýndan kullanýlmalýdýr. - PB3 Servis butonu, servis ayar parametrelerinde bir deðiþiklik yapýlmak istendiðinde yetkili servis tarafýndan kullanýlýr. - PB4 Bacacý butonu, bacacý fonksiyonunun çalýþtýrýlmasý istendiðinde yetkili servis tarafýndan kullanýlýr. - PB2 butonunun ECA Proteus kombilerde bir fonksiyonu yoktur. 26

27 6 Termomanometre Termomanometre üzerinden merkezi ýsýtma su basýncý ve gidiþ suyu sýcaklýðý görülebilir. 7 Program saati (Opsiyonel) Program saati ile cihazýnýzýn çalýþma saatlerini istediðiniz gün ve saate ayarlayarak programlayabilirsiniz. 8 baþlangýç ve 8 bitiþ zamaný bildirerek toplam 8 program giriþi yapabilir. Çalýþma Fonksiyonlarý 1 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Kapatýlmasý - Açma/kapama düðmesini ON konumuna getiriniz. Bu konumda, L3 ikaz lambasý belli bir süre yanýp sönecek ve bu arada cihaz içsel fonksiyonlarýnýn testini yapacaktýr. Bu test tamamlanýp olumlu sonuç alýndýðý takdirde L3 ikaz lambasý devamlý yanarak cihazýnýzýn çalýþmaya hazýr olduðunu size bildirecektir (Þekil 21a). Bu durumda, cihazýnýz kýþ konumunda (Þekil 22a) ise ateþleme ünitesi devreye girerek brülörün yanmasýný saðlayýp cihazýn merkezi ýsýtma ve ihtiyaç halinde sýcak su temini görevini baþlatacaktýr. Cihazýnýz yaz konumunda (Þekil 22b) ise sýcak su temini için sýcak su kullanma musluðunun açýlmasýný bekleyecektir. L3 L4 L6 L7 Cihaz Stand-by konumda YANIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR Þekil 21a - Otomatik ateþleme olumsuzluklara karþý belli aralýklarla 5 defa ateþleme imkanýna sahiptir, sonuçta brülörün yanmasý gerçekleþmez ise cihaz arýza konumuna geçecek ve L4 arýza ikaz lambasý sürekli yanarak sizi ikaz edecektir. Bu durumda reset düðmesine basarak ateþlemenin tekrarýný saðlayýnýz. Hala sonuç alýnamýyorsa bkz. Hata & Arýzalarýn Tespiti ve Giderilmesi. - Açma/kapama düðmesi (Þekil 21b) OFF konumuna getiriniz. Bu konumda cihaz kapanýr ve bütün ikaz lambalarý söner. L3 L4 L6 L7 Cihaz kapalý YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR YANMIYOR Þekil 21b 27

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı