Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

2 Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 5

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ UYGUNLUK BEYANI VE BELGELENDÝRME GARANTI ve SERVIS GÜVENLIK KURALLARI UYARILAR AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER CÝHAZ TANITIMI Genel Özellikler Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Kontrol Panosu Su Devresi Teknik Özellikler ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER SU DOLDURMA ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) SÖNDÜRME ve KAPAMA SU BOÞALTMA DONMAYA KARÞI KORUMA TASARRUF ÖNLEMLERI ARIZA BAZI TÝPÝK ARIZALAR ALARKO CARRIER SERVÝSLERI SEZON BAKIMI OTOMATIK KONTROL ÜNÝTELERÝ LPG (TÜP GAZ) ÝLE KULLANIM KONTROL ve ÝÞLETMEYE ALMA FORMU

4 .

5 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kitap, ALARKO markalý HARMONY kombi ürün gamýný oluþturan HR20HE model hermetik ve HR20AE model bacalý tip doðalgazlý/lpg'li kombiler içindir. Kombi kullanýcýsýnýn güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullaným için kombiyi kullanmaya baþlamadan önce mutlak suretle bu kitapçýðý dikkatle okuyup anlamasý gerekmektedir. Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný yaptýktan ve iþletmeye aldýktan sonra, size, kombinin kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr. Kombinizi güvenli þekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallarýna ve uyarýlara dikkatle uyunuz. UYGUNLUK BEYANI Bu kýlavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatý cihazlar aþaðýdaki Avrupa Topluluðu Yönetmeliklerine uygun üretilmiþlerdir ve CE iþareti taþýma hakkýna sahiptirler. 90/396 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliði 94/42 Verim Yönetmeliði 89/336 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliði 73/23 Alçak Gerilim Yönetmeliði Cihazlar, EN 297, EN 483 ve EN 625 Avrupa normlarýna göre ve aþaðýda listelenmiþ gaz kategorileri için belgelendirilmiþtir: 2H ve 2E; 20 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G20 gazý. 3 B/P; 29 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G30 ve G31 gazlarýnýn her türlü karýþýmý. 3+; ayarlanamaz (sabit) çýkýþlý ve sýrasýyla 29 / 37 mbar giriþ basýnçlý G30 / G31 gazlarý

6 6 GARANTÝ ve SERVÝS Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (Üç) yýl Alarko Carrier garantisi altýndadýr. GARANTI BELGESI'nin cihazýnýzý iþletmeye alan Yetkili Servis tarafýndan doldurup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier'e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adresleri ya da "www. alarko-carrier.com.tr" internet adresinden bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye'nin her yerinden þehiriçi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý'ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü'ne ulaþabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn ilgili tebliðlerine göre kombinin ömrü en az 15 (onbeþ) yýldýr. Firmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek parçayý bulundurmak zorundadýr. Garanti aþaðýdaki koþullarda geçersizdir. Montajýn yetkisiz firma ve kiþilerce yapýlmasý. Yetkili olmayan kiþilerce yapýlan müdehaleler sonucu oluþan zararlarda. Her türlü savaþ, isyan, terör hareketleri, yangýn, hýrsýzlýk, deprem, yýldýrým düþmesi, su baskýný, aþýrý ýsýnma veya donma gibi afetler sonunda oluþabilecek arýza veya hasarlar. Kullanma kýlavuzundaki talimatlara (bkz. "Donmaya Karþý Koruma" bölümü) uyulmadýðý taktirde kötü hava koþullarýndan, özellikle donmadan oluþabilecek hasarlar. Kombinin seri numarasýnýn deðiþtirilmesi veya tahrip edilmesi. Yönetmelik ve montaj talimatlarýna uygun olmayan montaj, kullaným ve bakým çalýþmalarý. Bacalý cihazýn baðlandýðý bacanýn yetersiz olmasý. Gösteri, fuar ve sergi amacýyla kullanýlan ürünler. Ilk çalýþtýrma sonrasýnda doldurulup imzalanmasý gereken garanti belgesinin veya faturanýn müþteri tarafýndan ibraz edilmemesi. Kombinin taþýnmasý sýrasýndaki riskler; müþteri tarafýndan doðrudan servise yollanmasý halinde müþteriye, yetkili servis tarafýndan alýnmasý halinde servise aittir.

7 7 GÜVENLÝK KURALLARI Gaz yakan cihazlar, yetkili ve bilgili kiþiler tarafýndan yerel gaz daðýtým kuruluþlarýnýn kurallarýna uygun olarak monte edilmelidir. Cihaz üzerindeki her türlü gaz dönüþüm iþlemi de yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazlar 2H, 2E, 3B/P, 3+, 3B ve 3P kategori gazlarla ve Tablo-1'de verilen gaz giriþ basýnçlarýnda çalýþmak üzere, TS EN 483 (HR20HE modeli için), TS EN 297 (HR20AE modeli için) ve TS EN 625 standartlarýna uygun olarak üretilmiþ ve belgelendirilmiþlerdir. Bu cihazlarýn baþka türlü gaz kullaným koþullarýnda çalýþtýrýlmasýna müsade edilmez. Kombinizin ayarlý olduðu gaz tipi, yetkili kiþilerce baþka bir gaz tipine çevirim yapýlmadýðý sürece, cihazýn içindeki tip etiketinin "Gaz Kullanýmý" bölümünde yazýlýdýr. Kombinizin son olarak ayarlanmýþ olduðu gaz tipinden farklý bir gazla çalýþtýrýlmamasýna dikkat ediniz. Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazý gaz kaçaðý uyarýsý yaparsa; Sakin olun. Yanan ateþleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapý ve pencereleri AÇIN. Bütün gazlý cihazlarýn vanalarýný KAPATIN. Daire ve apartman giriþindeki gaz vanalarýný KAPATIN. Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara IÇMEYIN. Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa açmayýn. Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN. Fiþleri ÇEKMEYIN / TAKMAYIN. Zilleri KULLANMAYIN. Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN. Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞIRKETINE ve ITFAIYEYE HABER VERIN.

8 8 UYARILAR Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj, ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmýndan ve bu kitapta belirtilen uyarýlardan herhangi birine uymamaktan dolayý kiþilere, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. Þ. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gaz yakan cihazlarýn konulabilecekleri yerler gaz daðýtým kuruluþlarýnýn ve yerel yönetimlerin kural ve yönetmelikleri ile belirlenmiþtir. Bu yerler ve sýnýrlamalar ile ilgili detaylarý cihazýn montajýný yapan firmadan öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýný yapan firma görevlilerinden, en baþta kendi güvenliðiniz için cihazýnýzýn uygun olmayan konumlara yerleþtirilmesini ISTEMEYINIZ. Doðalgaz tesisatýnýzýn uygulamasýný yaptýrmadan önce Bölge Doðalgaz Daðýtým Birimlerinin istekleri doðrultusunda Doðalgaz tesisat projesi hazýrlatýlmalý ve onaylatýlmalýdýr. Uygulama eksiksiz olarak tamamlanýp, bölge doðalgaz daðýtým birimlerinin onay iþleminden sonra kombinizi devreye alma iþlemini mutlaka Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne yaptýrýnýz. Servisimiz bu iþlem için bedel talep etmeyecektir. Yetkisiz kiþilerin cihazýnýza müdahale etmesine ve servis hizmeti vermesine izin VERMEYÝNÝZ. Gaz dönüþüm iþlemleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemleri ücretlidir. Cihaz yakýnýnda patlayýcý veya yanýcý sývý / katý madde BULUNDURMAYINIZ. Cihazýn yakýnýnda sprey, solvent, klorlu temizlik maddesi, boya ve yapýþtýrýcý maddeler kullanmayýnýz. Kombinizin yakýnýna ocak yerleþtirmeyiniz ve direkt su buharýndan koruyunuz. Cihazýnýz, 220 V - 50 Hz topraklý elektrik beslemesine baðlanmalýdýr. Kýþýn hava sýcaklýðýnýn 0º C'ýn altýna düþme olasýlýðý bulunduðu zamanlarda donma korumasýnýn devreye girebilmesi için cihazýnýzý kapatmayýnýz. Pompa fanýnýn tesisat içindeki yabancý maddelerden zarar görmemesi için kombi ýsýtma dönüþ hattýna pislik tutucu konulmalý ve periyodik olarak temizlenmelidir. Kombinin uzun süreli duruþlarýndan sonraki ilk çalýþtýrmasýndan önce pompa mili bir tornavida yardýmý ile bir tur döndürülmelidir.

9 UYARILAR Cihazýnýza dolduracaðýnýz su çok kireçli olursa kullaným suyu eþanjörünü týkayabilir. Kullaným suyunuz en fazla 15 Fransýz sertliði seviyesinde olmalýdýr. Korozyonun önlenmesi için suyun ph deðeri 8,2-9,5 arasýnda, iletkenlik deðeri 30 µs/cm'den küçük, sudaki oksijen deðeri ise 0,1 gr/m³'den küçük olmalýdýr. Kullaným suyu devresinin emniyet ventiline ihtiyacý yoktur. Ancak su þebeke basýncýnýn 6 barý aþmamasýna dikkat edilmelidir. Herhangi bir þüphe halinde bir basýnç düþürücü monte edilmelidir. Tesisatçýnýza bu hususu incelettirin. Bacalý tiplerde; Cihazýn monte edildiði yerde, özellikle dýþarýdan hava temini için hazýrlanmýþ olan havalandýrma menfezlerini ve cihazýn alt ve üst kýsýmlarýný kesinlikle KAPAMAYINIZ. Kombinin bulunduðu odada þömine, barbekü veya havayý tüketen baþka bir cihaz kullanmayýnýz. Þayet zamanla baca emiþ problemleri ortaya çýkmaya baþlarsa (baca emniyet termostatý sýk sýk cihazý arýza durumuna geçirir) derhal bacanýzý temizlettirin. Baðladýðýnýz bacalarý her yýl kontrol ettiriniz, gerekiyorsa temizlettiriniz. Kombi ile ayný mekanda bulunan fan ve benzeri cihazlarý kombi ile ayný anda çalýþtýrmayýnýz. 9 AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER Kombi ambalajýnýn içerisinde cihazýn yanýsýra aþaðýdaki parçalar bulunmaktadýr. Eksik birþey olup olmadýðýný kontrol ediniz. Montaj kiti Aský parçasý, baðlantý vidasý (4 adet) ve dübeli (4 adet) Kullaným, Montaj, Ýþ Bakým Kýlavuzu Yetkili servis adres kitapçýðý Doðalgazlý / LPG'li kat kaloriferi ilk iþletmeye alma ve cihaz takip formu Bireysel sistem kontrol ve iþletmeye alma formu Garanti Belgesi Hermetik model kombilerde standart atýk gaz seti, ayrý bir karton ambalaj içerisinde verilir.

10 10 CÝHAZ TANIMI - Genel Özellikler Ürün gamý, baca seçeneðine göre açýk tip (HR20AE) ve hermetik (HR20HE) olarak ayrýlan, 23.3 kw ( kcal/saat) ýsýtma ve sýcak kullanma suyu üretim kapasitesine sahip iki modelden oluþur. Bu modellerin ana parçalarý, Þekil-1a ve Þekil-1b de gösterilmektedir. Bu cihazlar sadece kapalý sistemler için uygundur. CÝHAZ TANIMI - Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Ileri teknoloji ürünü olan elektronik kontrol ünitesi (elektronik entegre kartý), tüm çalýþma ve emniyet fonksiyonlarýný otomatik olarak kontrol eder. Yakýcýnýn ateþlenmesi, cihaz içerisindeki otomatik ateþleme sistemi ile saðlanýr. Gaz kesildiðinde, alev söndüðünde alev sönme emniyeti gaz giriþinden cihazý kapatýr. Elektronik kontrol ünitesi ýsýtmada 60 saniyelik bir pompa gecikmesi özelliði saðlayarak ýsýl yýðýlmayý engeller ve bekleme kayýplarýný azaltýr. Kombi, donmaya karþý özel bir korumaya sahiptir. Donma korumasý iki ayrý sýcaklýk seviyesinde devreye girer; sýcaklýk 8ºC'a düþtüðünde pompa çalýþmaya baþlar, 6ºC'a düþtüðünde ise yanma baþlar ve 15 C sýcaklýða ulaþýlana kadar devam eder. 24 saat içerisinde bir ýsýnma ihtiyacý olmadýðýnda elektronik kontrol ünitesi pompayý çalýþmamasýndan dolayý oluþabilecek sýkýþmaya karþý 15 saniye süreyle çalýþtýrýr. Sýk devreye girip çýkmayý engelleyen dur-kalk geciktirme özelliði, cihazýn ýsýtma tarafýnda her çalýþmadan önce en az 3 dakika beklemesini temin eder. Yüksek verim ve optimum ýsýtma hizmetini saðlamak amacýyla kombi, ýsýtma ihtiyacýnýn tam olarak karþýlanmasýný saðlayan tam modülasyon özelliðine sahiptir. Ayrýca, kalorifer devresinin maksimum ýsýtma gücü kullaným suyu ýsýtma gücünden baðýmsýz olarak ayarlanabildiði için, maksimum miktarda sýcak kullanma suyu ve ýsýtma devresinde maksimum verim bir arada elde edilebilir. Kullanýcýya yönelik ayar ve kontroller, cihazýn kontrol panosu üzerindedir. Ön panel üzerindeki ýþýklý led göstergeler, kullanýcýya cihazýn çalýþma modunu ve çeþitli arýzalarýný bildirir. Pano üzerindeki kontroller, ýsýtma sistemi sýcaklýðýnýn 30ºC ve 80ºC arasýnda, kullaným suyu sýcaklýðýnýn ise 35ºC ve 60ºC arasýnda ayarlanabilmesine imkan verir. Konum seçme anahtarý ile kapalý, ýsýtma+sýcak su (kýþ) veya sadece sýcak su (yaz) çalýþma modlarýndan herhangi biri seçilebilir, ayrýca cihaz arýza durumunda resetlenebilir. Bkz. Þekil-1c. Tesisat suyunun aþýrý ýsýnmasý durumunda yüksek sýcaklýk emniyeti devreye girerek yanmayý durdurur. Tesisat suyunun eksilmesi durumunda düþük su basýncý emniyeti cihazý durdurarak cihazýn susuz yanmasýný engeller. Tesisat basýncý 3 barýn üzerine çýktýðýnda yüksek basýnç emniyeti devreye girer ve suyu tahliye eder. Atýk gaz hattýnda bir týkanýklýk olmasý durumunda baca emniyet sistemi yanmayý durdurur.

11 11 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1a; Bacalý Kombi

12 12 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1b; Hermetik Kombi

13 13 CÝHAZ TANIMI - Kontrol Panosu Þekil 1c; Kontrol Panosu 1 - Kontrol Panosu : Harmony kombi yeni geliþtirilen ergonomik kumanda panosuyla daha kolay kullaným. 2 - Pano Ön Kapak : Kapalý konumda, günlük kullanýmda en çok ihtiyaç duyulan sýcaklýk ayar düðmelerinin kullanýmýný mümkün kýlmasýyla bbenzerlerinden farklýdýr. 3 - Konum Seçme Anahtarý : Kapalý / yaz / kýþ / reset anahtarý cihazýn çalýþma modunun seçimi ve yanma arýzasý veya aþýrý ýsýnma durumunda resetlenmesi için kullanýlýr. 4 - Isýtma Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Isýtma sistemi suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar. Saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 5 - Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Sýcak kullaným suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar.saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 6 - Termomanometre (Sýcaklýk ve Basýnç Göstergesi) : Isýtma sistemi su basýncýný ve sýcaklýðýný gösterir. Kombi, sadece basýnç göstergesi yeþil renkli aralýkta iken çalýþabilir. Gri ve yeþil bölgeler arasýnda kalan beyaz bölge soðuk su doldurma basýncýný ifade eder. 7 - LED Göstergeleri : Kombinin çalýþma modunu ve arýza durumunu gösterir. 8 - Program Saati (Isteðe baðlý) Kombiyi kullanýcýnýn belirlediði zaman dilimlerinde çalýþtýrmak için programlamaya yarayan isteðe baðlý bir aksesuardýr. Kombiniz program saatli ise, programlamayý öðrenmek için program saatinin kullanma kýlavuzuna bakýnýz.

14 14 CÝHAZ TANIMI - Su Devresi Kapalý Konum Kalorifer Devresini Isýtma Konumu Kullaným Suyunu Isýtma Konumu yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Þekil 2; Ýç Hidrolik Devrenin Çalýþmasý Sistemin çalýþmasý aþaðýdaki gibidir: Isýtma sistemi bar basýnçta su ile doldurulmalýdýr (kumanda panosundaki basýnç göstergesinin ibresi yeþil ve gri çizgilerin arasýnda olacak þekilde). Konum Seçici Anahtarýn Isýtma + Sýcak Su konumuna getirilmesiyle birlikte pompa (1) çalýþýr ve ýsýtma suyunu ýsý eþanjörü (2), üç yollu vana (3) ve ýsýtma sistemi içinden dolaþtýrýr. Sistem su basýncý 0.8 bar'ýn altýna düþerse (basýnç göstergesinin sol yarýsýndaki kýrmýzý bölge) alçak basýnç presostatý (4) kombinin kapanmasý için sinyal gönderir ve kumanda panosu üzerinde saðdaki ilk LED'in yanýp sönmesini saðlar. Sistem basýncý 1.0 bar'ýn üzerine çýktýðýnda (yeþil bölge) kombi tekrar çalýþýr. Sýcak su gereksinimi olduðunda musluða doðru su akýþý üç yollu vana diyaframý (5) tarafýndan hissedilir ve diyafram mikro siviçi (6) iterek elektronik ana karta sýcak su gerektiði sinyalini gönderir. Üç yollu vana (3) tahrik edilir ve kombi plaka eþanjöre (7) doðru su sirküle eder. Su akýþ sistemi, Isýtma ya da Kullaným Suyu Devresi ýsý gereksiniminin belirlediði ve ana kart tarafýndan yapýlan yanma kontrolünden baðýmsýz olarak kontrol edilir.

15 15 CÝHAZ TANIMI - Teknik Özellikler YANMA VE PERFORMANSÝ VERÝLERÝ HR20AE BACALI HR20HE HERMETÝK Gaz grubu I2H, I2E I3+,I3B/P I3+, I3p I2H, I2E I3+,I3B/P I3+, I3p,I3B,I3B Referans gazý G20 G30 G31 G20 G30 G31 Maksimum ýsý gücü - Giriþ (brüt) kw 29,3 28,6 28,7 28,5 27,8 27,9 Maksimum ýsý gücü - Giriþ (net) kw 26,4 25,7 Maksimum ýsý gücü - Çýkýþ kw 23,3 23,3 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Giriþ (brüt) kw 13,0 12,7 12,7 16,0 15,6 15,7 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Giriþ (net) kw 11,7 14,4 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Çýkýþ kw 10,0 12,7 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Giriþ(brüt) kw 11,7 11,4 11,4 12,4 12,1 12,1 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Giriþ (net) kw 10,5 11,17 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Çýkýþ kw 9 9,86 Verim (%100, tam yükte) % 88, Maksimum gaz giriþ basýncý mbar Maksimum kapasite için yakýcý basýncý mbar 13 28, ,5 27,2 35 Minimum ýsýtma kapasitesi için yakýcý basýncý mbar 2,8 5,4 7 2,9 7,5 11 Minimum sýcak su kapasitesi için yakýcý basýncý mbar 2,4 4,3 5,8 1,5 4,5 7,5 Ateþleme sistemi Elektronik Meme çapý mm 1, ,25 0,77 0,77 NOx sýnýfý 1 ISITMA DEVRESÝ VERÝLERÝ Basýnç (maks. / min.) bar Genleþme tanký hacmi / basýncý lt / bar Maksimum su sýcaklýðý C Sýcaklýk aralýðý C Donma korumasý için pompa çalýþmasý sýcaklýðý C Donma korumasý için yanma baþlamasý sýcaklýðý C KULLANIM SUYU DEVRESÝ VERÝLERÝ Sýcaklýk aralýðý C Basýnç (maks. / min.) bar Minimum sýcak kullaným suyu debisi lt./dak 35 C sýcaklýk artýþý için maksimum sýcak su debisi lt./dak 95% kapasite için minimum dinamik basýnç bar FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Baca çapý mm. Dýþ ebatlar (geniþlik, yükseklik, derinlik) mm. Aðýrlýk - brüt / net kg. Isýtma - gidiþ/dönüþ baðlantýlarý mm. Kullaným suyu - giriþ/çýkýþ baðlantýlarý mm. Gaz baðlantýsý mm. Emniyet valfi baðlantýsý in. ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER Elektrik Baðlantýsý V / Hz Sigorta A Elektrik Tüketimi W Elektrik Koruma Sýnýfý Tablo 1; Teknik Özellikler Tablosu 66 2,5 / 1 6 / / 0,2 2,3 9,5 0, (emiþ) / 60(basma) 395, 770, / / 37 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 230 / 50 4 IP X4D 101

16 16 ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER 1 2 Daire giriþindeki ana gaz vanasý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 3 Radyatörlerin vanalarý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 4 Cihazýn soðuk su giriþinde vana varsa açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 5 6 Lavabo ve banyodaki sýcak su musluðunu açtýðýnýzda su akýyor mu? Akmýyorsa tesisatý kontrol ediniz. Konum seçme anahtarýný yaz veya kýþ Cihaza elektrik geliyor mu? Prizde elektrik var mý? Fiþ prize takýlý mý? Fiþi ters çevirip takarak bir kez daha deneyiniz. konumuna getirin. simgesi sürekli yanacaktýr. Isýtma sistemi su basýncý yetersizse, göstergesi yanýp söner. Bu durumda, kombiye su doldurulmasý gerekir. Bilgi için Su Doldurma bölümüne bakýn. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir.

17 17 SU DOLDURMA DÝKKAT! Cihaz çalýþýrken su doldurmayýnýz. Su doldurmadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. 1 2 Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý yanýp sönüyorsa veya basýnç göstergesindeki su basýncý 1 bardan düþük ise kalorifer tesisatýna ve cihaza su doldurulmasý gerekir. Bunun için; Cihazýn sað alt kýsmýndaki boþluktan görülebilen mavi renkli, su doldurma musluðunu yavaþ yavaþ açýnýz. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir. DÝKKAT! Cihazýnýza çok hýzlý su doldurursanýz tesisat hava yapabilir. 3 Basýnç göstergesindeki su basýncý bara ulaþana kadar (yeþil ve gri çizgilerin arasý) sisteme su doldurulmasý gerekir. Daha sonra vananýn kapatýlmasý unutulmamalýdýr. Cihazý çalýþtýrýnýz C bar 1 2 Bir süre sonra su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz. Basýncýn 2 barý geçmemesi gerekir. Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatýn en üst noktasýndaki hava alma musluklarýný pürjör anahtarý kullanarak açýnýz. Sürekli su akana kadar musluðu açýk tutunuz. Sonra kapatýnýz. Su basýnç göstergesini ve Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý ný tekrar kontrol ediniz. Iþýk yanýp sönüyorsa veya basýnç deðeri 1 bardan düþükse tesisata yeniden su doldurunuz. DÝKKAT! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma iþlemini tekrarlayýnýz. DÝKKAT! Hava alma iþlemlerinde cihazýn kapatýlmasýný tavsiye ederiz. Belli aralýklarla su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz.

18 18 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) 1 Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz Otomatik kontrol elemaný (program saati, timer vb.) varsa Çalýþtýrma durumuna ayarlayýnýz. Pompa çalýþýr ve otomatik ateþleme Konum seçme anahtarýný musluk ve radyatör sembolerinin birlikte olduðu Isýtma+Sýcak Su (kýþ) konumuna getiriniz. 5 baþlar. sisteminin ýsýtýldýðýný ve ýþýðý yanarak ýsýtma ýþýðý yanarak kombide yanmanýn gerçekleþtiðini gösterir. 6 Isýtma sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin C aralýðýnda sýcaklýk ayarý yapabilirsiniz. 7 Su sýcaklýk sensörü (veya varsa, program saati veya oda termostatý) yeterli ýsýtmanýn saðlandýðýný görürse, kombi yanmayý durdurur ve göstergesi söner. Bu aþamadan sonra kombi kontrol sistemi, ayarlanmýþ olan sýcaklýk için gerekli ýsý ihtiyacýný tam olarak karþýlayacak þekilde modülasyon yaparak çalýþýr. 8 Kombide ýsý birikimini engellemek için pompa çalýþmaya devam eder. Yanma tekrar baþlamadan önce kombi minimum 3 dakika bekler.

19 19 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Bir sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hisseder ve eðer beklemede ise otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. 3-yollu vana ýsýtma sistemine su akýþýný keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamýný sýcak su temini için kullanmaya baþlar. göstergesi söner ve göstergesi yanar. 3 Ön kumanda panosu üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi ile ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlamak için, kullaným sýcak suyu sensörü kombinin ýsýtma gücünü kontrol ve kumanda eder. Sýcaklýk ayar düðmesi ile C aralýðýnda sýcaklýk ayarý mümkündür. DÝKKAT! Kombi kontrol sistemi, her zaman sýcak kullanma suyu teminine öncelik vererek kombiyi çalýþtýrýr.

20 20 ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Isýtma ihtiyacýnýn olmayýp sadece sýcak kullanma suyu ihtiyacýnýn olduðu durumlarda, özellikle yaz aylarýnda, konum Sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin. seçme anahtarýný sembolü ile gösterilen "sadece sýcak su" konumuna getirin 3 Sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hissederek pompayý çalýþtýrýr, otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. göstergesi yanar ve kombi ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlayacak þekilde yanmayý saðlar.

21 21 SÖNDÜRME ve KAPAMA 1 Konum seçme anahtarýný "OFF" konumuna getirin. 2 Cihaz gaz vanasýný kapatýnýz. Soðuk su giriþinde vana varsa kapatýnýz. Fiþi prizden çýkarýn. 3 4 Gazla çalýþan baþka cihaz yoksa ana vanayý kapatýnýz. SU BOÞALTMA Kalorifer sistemi suyunun boþaltýlmasý gerekiyorsa, boþaltma iþlemini aþaðýdaki gibi yapýnýz. Tesisatýn en alt seviyesinde bulunan boþaltma vanasýný açýnýz. Radyatörlerin üzerindeki hava purjörlerini açýnýz. En üst seviyede bulunan radyatörden baþlayýnýz ve su boþaldýkça alt seviyeye doðru devam ediniz. Su boþaldýktan sonra hava purjörlerini ve boþaltma vanasýný kapatýnýz. DÝKKAT! Kalorifer suyunun zorunlu haller dýþýnda boþaltýlmasý tavsiye edilmemektedir.

22 22 DONMAYA KARÞI KORUMA Kombi ve tesisatýnýz soðuk havalarda donma riski taþýyor ise, kombinin çalýþýr durumda olmasý gerekir. Yani; konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda, kombi gaz ve tesisata gidiþ, dönüþ su vanalarý açýk, kombiye elektrik beslemesi mevcut, kombi arýza durumuna geçmemiþ olmalýdýr. Bu durumda, kombinizde bulunan "donma korumasý" fonksiyonu aktif halde olur ve tesisattaki su sýcaklýðý 8 ºC'nin altýna düþtüðünde pompa çalýþmaya, 6ºC nin altýna düþtüðünde ise kombi yanmaya baþlar (tesisattaki su sýcaklýðý 15 ºC de yükseldiðinde yanma durur) ve kombi ve tesisatýnýzý donmaya karþý korur. DÝKKAT! Kombinin uzun süre kapalý kalmasý, evin uzun süreli terk edilmesi veya arýzaya geçen kombinin uzun süre resetlenmemesi gibi durumlara, kombinin "donma korumasý" devre dýþý kalacaktýr. Bu durumlara karþý önlem almak için ise, kombi ve tesisatýnýzýn donmamasý için ya tesisattaki suyun tamamýný boþaltmanýz veya tesisat suyuna uygun miktar özellikte antifriz eklemeniz gereklidir. Uygun antifrizi seçmek ve miktarý belirlemek için Alarko Carrier yetkili servislerini arayabilirsiniz. TASARRUF ÖNLEMLERÝ Kombiniz, gaz tüketimini minimize edecek þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Daha fazla tasarruf için aþaðýdaki uygulamalar tavsiye edilir; Kombiniz kcal/saat kapasiteye ayarlanmýþtýr. Isýnma ihtiyacýnýn daha düþük olduðu konutlarda maksimum ýsýtma kapasitesinin düþürülmesi tasarruf saðlayacaktýr (Alarko Carrier Yetkili Servisi'ne danýþýnýz). Oda termostatý kullanýmý evin gereðinden fazla ýsýtýlmasýný engelleyerek ilave tasarruf saðlar. Termostatik vana kullanýmý ile birlikte radyatörlerde reglaj ayarýnýn yapýlmasý ev içindeki ýsý daðýlýmýný dengeleyerek tasarruf saðlar. Kombinin, sýcaklýk ayar düðmeleri 4 ve 6 konumlarýnýn arasýnda ayarlanarak çalýþtýrýlmasý, yakýt tüketiminden tasarruf saðlar. Diðer taraftan, farklý ýsýnma ve sýcak su ihtiyaçlarýna gore bu bölgenin dýþýnda çalýþtýrmanýn bir sakýncasý yoktur. Oda termostatý kullanýlýrken gece sýcaklýðýnýn gündüze göre düþük tutulmasý önemli bir tasarruf saðlar. Kullaným sýcak suyu ýsý derecesi düþük tutulursa enerji tasarrufu saðlanýr.

23 23 ARIZA Cihazýnýz yeniden çalýþmasý gerekirken çalýþmadý veya çalýþýrken durdu ise sýrasýyla aþaðýdaki kontrollarý yapýnýz. Iþýklý göstergeleri kontrol ediniz. göstergesi yanýp sönüyorsa, ýsýtma tesisatýna sýcaklýk göstergesi 1-1,2 bar gösterene kadar su doldurunuz. (Bakýnýz Su Doldurma Bölümü) göstergesi yanýyorsa bir yanma veya aþýrý sýcaklýk arýzasý oluþtu demektir. Bu durumda kombiyi resetlemek için konum seçme anahtarýný R (reset) konumuna getirin ve býrakýn. Kombi arýzanýn geçip geçmediðini kontrol edecektir. Arýza geçtiyse ýþýðý sönecek ve ýsýtma gereksinimi varsa kombi tekrar otomatik ateþleme ile yanmayý baþlatmaya çalýþacaktýr. Arýza geçmediyse ve resetleme sonrasýnda ateþleme sesi duyulmuyorsa, kombi aþýrý su sýcaklýk artýþý (veya bacalý cihazlarda yetersiz baca çekiþi) nedeniyle arýzaya geçmiþtir. Bu durumda, resetlemeden önce ýsýtma sistemi suyunun soðumasýný bekleyiniz, tesisatta hava varsa iyice havayý alýnýz. (Bacalý cihazlarda baca týkanýklýðý nedeniyle arýza oluþtu ise, ilgili kuruluþlarla temasa geçilerek bacaya gereken iþlem yapýlmalýdýr). Eðer ateþleme sesi duyulmasýna raðmen cihaz tekrar arýzaya geçerse, ikinci bir resetleme giriþiminden önce en az 20 saniye bekleyiniz ve aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Kombiye gaz gelip gelmediðini, kontrol edin. Kombi gaz vanasý açýk mý? Dairenize gaz giriþ vanasý açýk mý? Ýlk çalýþtýrmada gaz hattýnda hava olabilir ve bu nedenle kombi arýzaya geçebilir. Bu çok normal bir durumdur, cihazý 2-3 kez resetlediðinizde çalýþmaya baþlayacaktýr. Cihaz yine de çalýþmaya baþlamýyorsa, kombi elektrik fiþinin prize doðru takýldýðýný kontrol edin. Kombinin fiþini prizden çýkarýn. Ters çevirip tekrar takýn ve kombiyi tekrar resetleyin. Bu tekrar resetlemeler sonunda da cihaz çalýþmaz ve arýza ledi yanarsa servisi arayýn.

24 24 veya göstergesi yanýp sönüyorsa, yetkili servisi arayýnýz. Hiçbir gösterge ýþýðý yanmýyorsa; Kombiye elektrik gelip gelmediðini kontrol edin. Konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda mý? Fiþ prize takýlý mý veya direct V otomata baðlý mý? Prizde ve V otomatta elektrik var mý, sigorta saðlam mý? Bu kontrollarýn sonucu olumlu ise, elektrik gelir ve göstergesi sürekli yanar. Bu gösterge yine de yanmazsa, servisi arayýn. Sadece göstergesi sürekli yanýyor fakat yanma baþlamýyorsa; Aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Cihazýnýz "YAZ" konumunda ise, sýcak su musluklarýndan birisi açýlmadýðý veya yeterli miktarda su akacak þekilde açýlmadýðý müddetçe yanma baþlamaz. (Yeterli miktar, dakikada en az 2,1 litredir ve yaklaþýk olarak 3 saniyede 1 küçük boy çay bardaðýný veya fazlasýný doldurur). Cihazýnýz "KIÞ" konumunda ise, Kalorifer suyu istenen sýcaklýk deðerinin üzerindeyken veya (varsa) cihaza baðlý oda termostatý veya program saati kombinin çalýþmasýný gerektirmiyorsa, kombinin yanmayý baþlatmamasý normaldir. Diðer koþullarda yanma gerçekleþmiyorsa, 3 dakika bekleyiniz. Cihaz çalýþmazsa Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. DÝKKAT! Cihazýn kapaklarýný açmayýnýz. Cihazýn parçalarýna müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kiþilere müdahale ettirmeyiniz.

25 25 BAZI TÝPÝK ARIZALAR Cihazýnýz çalýþýrken gürültü yapýyor! Cihazýnýzý kapatýnýz. Tesisattaki havayý tam olarak atýnýz. Su eksilmiþse tamamlayýnýz. Cihazýnýzý tekrar çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþýnca gürültü devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Cihaz sürekli su eksiltiyor! Kalorifer tesisatýnda kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Sýcak su musluklarýndan su gelmiyor veya az geliyor! Soðuk su giriþ borusu üzerindeki filtre týkanmýþ olabilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Kalorifer suyu sýcaklýðý çok hýzlý yükseliyor ve cihaz sönüyor! Tesisatýnýzda hava olabilir. Havayý alýp cihazý yeniden çalýþtýrýnýz. Ayný arýza tekrarlanýrsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Bacalý cihazlarda, cihaz çalýþmasý gerekirken sýk sýk duruyorsa bacada sorun olabilir. Lütfen bacanýzý kontrol ettiriniz.

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı