Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

2 Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 5

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ UYGUNLUK BEYANI VE BELGELENDÝRME GARANTI ve SERVIS GÜVENLIK KURALLARI UYARILAR AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER CÝHAZ TANITIMI Genel Özellikler Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Kontrol Panosu Su Devresi Teknik Özellikler ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER SU DOLDURMA ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) SÖNDÜRME ve KAPAMA SU BOÞALTMA DONMAYA KARÞI KORUMA TASARRUF ÖNLEMLERI ARIZA BAZI TÝPÝK ARIZALAR ALARKO CARRIER SERVÝSLERI SEZON BAKIMI OTOMATIK KONTROL ÜNÝTELERÝ LPG (TÜP GAZ) ÝLE KULLANIM KONTROL ve ÝÞLETMEYE ALMA FORMU

4 .

5 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kitap, ALARKO markalý HARMONY kombi ürün gamýný oluþturan HR20HE model hermetik ve HR20AE model bacalý tip doðalgazlý/lpg'li kombiler içindir. Kombi kullanýcýsýnýn güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullaným için kombiyi kullanmaya baþlamadan önce mutlak suretle bu kitapçýðý dikkatle okuyup anlamasý gerekmektedir. Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný yaptýktan ve iþletmeye aldýktan sonra, size, kombinin kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr. Kombinizi güvenli þekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallarýna ve uyarýlara dikkatle uyunuz. UYGUNLUK BEYANI Bu kýlavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatý cihazlar aþaðýdaki Avrupa Topluluðu Yönetmeliklerine uygun üretilmiþlerdir ve CE iþareti taþýma hakkýna sahiptirler. 90/396 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliði 94/42 Verim Yönetmeliði 89/336 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliði 73/23 Alçak Gerilim Yönetmeliði Cihazlar, EN 297, EN 483 ve EN 625 Avrupa normlarýna göre ve aþaðýda listelenmiþ gaz kategorileri için belgelendirilmiþtir: 2H ve 2E; 20 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G20 gazý. 3 B/P; 29 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G30 ve G31 gazlarýnýn her türlü karýþýmý. 3+; ayarlanamaz (sabit) çýkýþlý ve sýrasýyla 29 / 37 mbar giriþ basýnçlý G30 / G31 gazlarý

6 6 GARANTÝ ve SERVÝS Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (Üç) yýl Alarko Carrier garantisi altýndadýr. GARANTI BELGESI'nin cihazýnýzý iþletmeye alan Yetkili Servis tarafýndan doldurup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier'e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adresleri ya da "www. alarko-carrier.com.tr" internet adresinden bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye'nin her yerinden þehiriçi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý'ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü'ne ulaþabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn ilgili tebliðlerine göre kombinin ömrü en az 15 (onbeþ) yýldýr. Firmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek parçayý bulundurmak zorundadýr. Garanti aþaðýdaki koþullarda geçersizdir. Montajýn yetkisiz firma ve kiþilerce yapýlmasý. Yetkili olmayan kiþilerce yapýlan müdehaleler sonucu oluþan zararlarda. Her türlü savaþ, isyan, terör hareketleri, yangýn, hýrsýzlýk, deprem, yýldýrým düþmesi, su baskýný, aþýrý ýsýnma veya donma gibi afetler sonunda oluþabilecek arýza veya hasarlar. Kullanma kýlavuzundaki talimatlara (bkz. "Donmaya Karþý Koruma" bölümü) uyulmadýðý taktirde kötü hava koþullarýndan, özellikle donmadan oluþabilecek hasarlar. Kombinin seri numarasýnýn deðiþtirilmesi veya tahrip edilmesi. Yönetmelik ve montaj talimatlarýna uygun olmayan montaj, kullaným ve bakým çalýþmalarý. Bacalý cihazýn baðlandýðý bacanýn yetersiz olmasý. Gösteri, fuar ve sergi amacýyla kullanýlan ürünler. Ilk çalýþtýrma sonrasýnda doldurulup imzalanmasý gereken garanti belgesinin veya faturanýn müþteri tarafýndan ibraz edilmemesi. Kombinin taþýnmasý sýrasýndaki riskler; müþteri tarafýndan doðrudan servise yollanmasý halinde müþteriye, yetkili servis tarafýndan alýnmasý halinde servise aittir.

7 7 GÜVENLÝK KURALLARI Gaz yakan cihazlar, yetkili ve bilgili kiþiler tarafýndan yerel gaz daðýtým kuruluþlarýnýn kurallarýna uygun olarak monte edilmelidir. Cihaz üzerindeki her türlü gaz dönüþüm iþlemi de yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazlar 2H, 2E, 3B/P, 3+, 3B ve 3P kategori gazlarla ve Tablo-1'de verilen gaz giriþ basýnçlarýnda çalýþmak üzere, TS EN 483 (HR20HE modeli için), TS EN 297 (HR20AE modeli için) ve TS EN 625 standartlarýna uygun olarak üretilmiþ ve belgelendirilmiþlerdir. Bu cihazlarýn baþka türlü gaz kullaným koþullarýnda çalýþtýrýlmasýna müsade edilmez. Kombinizin ayarlý olduðu gaz tipi, yetkili kiþilerce baþka bir gaz tipine çevirim yapýlmadýðý sürece, cihazýn içindeki tip etiketinin "Gaz Kullanýmý" bölümünde yazýlýdýr. Kombinizin son olarak ayarlanmýþ olduðu gaz tipinden farklý bir gazla çalýþtýrýlmamasýna dikkat ediniz. Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazý gaz kaçaðý uyarýsý yaparsa; Sakin olun. Yanan ateþleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapý ve pencereleri AÇIN. Bütün gazlý cihazlarýn vanalarýný KAPATIN. Daire ve apartman giriþindeki gaz vanalarýný KAPATIN. Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara IÇMEYIN. Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa açmayýn. Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN. Fiþleri ÇEKMEYIN / TAKMAYIN. Zilleri KULLANMAYIN. Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN. Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞIRKETINE ve ITFAIYEYE HABER VERIN.

8 8 UYARILAR Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj, ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmýndan ve bu kitapta belirtilen uyarýlardan herhangi birine uymamaktan dolayý kiþilere, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. Þ. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gaz yakan cihazlarýn konulabilecekleri yerler gaz daðýtým kuruluþlarýnýn ve yerel yönetimlerin kural ve yönetmelikleri ile belirlenmiþtir. Bu yerler ve sýnýrlamalar ile ilgili detaylarý cihazýn montajýný yapan firmadan öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýný yapan firma görevlilerinden, en baþta kendi güvenliðiniz için cihazýnýzýn uygun olmayan konumlara yerleþtirilmesini ISTEMEYINIZ. Doðalgaz tesisatýnýzýn uygulamasýný yaptýrmadan önce Bölge Doðalgaz Daðýtým Birimlerinin istekleri doðrultusunda Doðalgaz tesisat projesi hazýrlatýlmalý ve onaylatýlmalýdýr. Uygulama eksiksiz olarak tamamlanýp, bölge doðalgaz daðýtým birimlerinin onay iþleminden sonra kombinizi devreye alma iþlemini mutlaka Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne yaptýrýnýz. Servisimiz bu iþlem için bedel talep etmeyecektir. Yetkisiz kiþilerin cihazýnýza müdahale etmesine ve servis hizmeti vermesine izin VERMEYÝNÝZ. Gaz dönüþüm iþlemleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemleri ücretlidir. Cihaz yakýnýnda patlayýcý veya yanýcý sývý / katý madde BULUNDURMAYINIZ. Cihazýn yakýnýnda sprey, solvent, klorlu temizlik maddesi, boya ve yapýþtýrýcý maddeler kullanmayýnýz. Kombinizin yakýnýna ocak yerleþtirmeyiniz ve direkt su buharýndan koruyunuz. Cihazýnýz, 220 V - 50 Hz topraklý elektrik beslemesine baðlanmalýdýr. Kýþýn hava sýcaklýðýnýn 0º C'ýn altýna düþme olasýlýðý bulunduðu zamanlarda donma korumasýnýn devreye girebilmesi için cihazýnýzý kapatmayýnýz. Pompa fanýnýn tesisat içindeki yabancý maddelerden zarar görmemesi için kombi ýsýtma dönüþ hattýna pislik tutucu konulmalý ve periyodik olarak temizlenmelidir. Kombinin uzun süreli duruþlarýndan sonraki ilk çalýþtýrmasýndan önce pompa mili bir tornavida yardýmý ile bir tur döndürülmelidir.

9 UYARILAR Cihazýnýza dolduracaðýnýz su çok kireçli olursa kullaným suyu eþanjörünü týkayabilir. Kullaným suyunuz en fazla 15 Fransýz sertliði seviyesinde olmalýdýr. Korozyonun önlenmesi için suyun ph deðeri 8,2-9,5 arasýnda, iletkenlik deðeri 30 µs/cm'den küçük, sudaki oksijen deðeri ise 0,1 gr/m³'den küçük olmalýdýr. Kullaným suyu devresinin emniyet ventiline ihtiyacý yoktur. Ancak su þebeke basýncýnýn 6 barý aþmamasýna dikkat edilmelidir. Herhangi bir þüphe halinde bir basýnç düþürücü monte edilmelidir. Tesisatçýnýza bu hususu incelettirin. Bacalý tiplerde; Cihazýn monte edildiði yerde, özellikle dýþarýdan hava temini için hazýrlanmýþ olan havalandýrma menfezlerini ve cihazýn alt ve üst kýsýmlarýný kesinlikle KAPAMAYINIZ. Kombinin bulunduðu odada þömine, barbekü veya havayý tüketen baþka bir cihaz kullanmayýnýz. Þayet zamanla baca emiþ problemleri ortaya çýkmaya baþlarsa (baca emniyet termostatý sýk sýk cihazý arýza durumuna geçirir) derhal bacanýzý temizlettirin. Baðladýðýnýz bacalarý her yýl kontrol ettiriniz, gerekiyorsa temizlettiriniz. Kombi ile ayný mekanda bulunan fan ve benzeri cihazlarý kombi ile ayný anda çalýþtýrmayýnýz. 9 AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER Kombi ambalajýnýn içerisinde cihazýn yanýsýra aþaðýdaki parçalar bulunmaktadýr. Eksik birþey olup olmadýðýný kontrol ediniz. Montaj kiti Aský parçasý, baðlantý vidasý (4 adet) ve dübeli (4 adet) Kullaným, Montaj, Ýþ Bakým Kýlavuzu Yetkili servis adres kitapçýðý Doðalgazlý / LPG'li kat kaloriferi ilk iþletmeye alma ve cihaz takip formu Bireysel sistem kontrol ve iþletmeye alma formu Garanti Belgesi Hermetik model kombilerde standart atýk gaz seti, ayrý bir karton ambalaj içerisinde verilir.

10 10 CÝHAZ TANIMI - Genel Özellikler Ürün gamý, baca seçeneðine göre açýk tip (HR20AE) ve hermetik (HR20HE) olarak ayrýlan, 23.3 kw ( kcal/saat) ýsýtma ve sýcak kullanma suyu üretim kapasitesine sahip iki modelden oluþur. Bu modellerin ana parçalarý, Þekil-1a ve Þekil-1b de gösterilmektedir. Bu cihazlar sadece kapalý sistemler için uygundur. CÝHAZ TANIMI - Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Ileri teknoloji ürünü olan elektronik kontrol ünitesi (elektronik entegre kartý), tüm çalýþma ve emniyet fonksiyonlarýný otomatik olarak kontrol eder. Yakýcýnýn ateþlenmesi, cihaz içerisindeki otomatik ateþleme sistemi ile saðlanýr. Gaz kesildiðinde, alev söndüðünde alev sönme emniyeti gaz giriþinden cihazý kapatýr. Elektronik kontrol ünitesi ýsýtmada 60 saniyelik bir pompa gecikmesi özelliði saðlayarak ýsýl yýðýlmayý engeller ve bekleme kayýplarýný azaltýr. Kombi, donmaya karþý özel bir korumaya sahiptir. Donma korumasý iki ayrý sýcaklýk seviyesinde devreye girer; sýcaklýk 8ºC'a düþtüðünde pompa çalýþmaya baþlar, 6ºC'a düþtüðünde ise yanma baþlar ve 15 C sýcaklýða ulaþýlana kadar devam eder. 24 saat içerisinde bir ýsýnma ihtiyacý olmadýðýnda elektronik kontrol ünitesi pompayý çalýþmamasýndan dolayý oluþabilecek sýkýþmaya karþý 15 saniye süreyle çalýþtýrýr. Sýk devreye girip çýkmayý engelleyen dur-kalk geciktirme özelliði, cihazýn ýsýtma tarafýnda her çalýþmadan önce en az 3 dakika beklemesini temin eder. Yüksek verim ve optimum ýsýtma hizmetini saðlamak amacýyla kombi, ýsýtma ihtiyacýnýn tam olarak karþýlanmasýný saðlayan tam modülasyon özelliðine sahiptir. Ayrýca, kalorifer devresinin maksimum ýsýtma gücü kullaným suyu ýsýtma gücünden baðýmsýz olarak ayarlanabildiði için, maksimum miktarda sýcak kullanma suyu ve ýsýtma devresinde maksimum verim bir arada elde edilebilir. Kullanýcýya yönelik ayar ve kontroller, cihazýn kontrol panosu üzerindedir. Ön panel üzerindeki ýþýklý led göstergeler, kullanýcýya cihazýn çalýþma modunu ve çeþitli arýzalarýný bildirir. Pano üzerindeki kontroller, ýsýtma sistemi sýcaklýðýnýn 30ºC ve 80ºC arasýnda, kullaným suyu sýcaklýðýnýn ise 35ºC ve 60ºC arasýnda ayarlanabilmesine imkan verir. Konum seçme anahtarý ile kapalý, ýsýtma+sýcak su (kýþ) veya sadece sýcak su (yaz) çalýþma modlarýndan herhangi biri seçilebilir, ayrýca cihaz arýza durumunda resetlenebilir. Bkz. Þekil-1c. Tesisat suyunun aþýrý ýsýnmasý durumunda yüksek sýcaklýk emniyeti devreye girerek yanmayý durdurur. Tesisat suyunun eksilmesi durumunda düþük su basýncý emniyeti cihazý durdurarak cihazýn susuz yanmasýný engeller. Tesisat basýncý 3 barýn üzerine çýktýðýnda yüksek basýnç emniyeti devreye girer ve suyu tahliye eder. Atýk gaz hattýnda bir týkanýklýk olmasý durumunda baca emniyet sistemi yanmayý durdurur.

11 11 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1a; Bacalý Kombi

12 12 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1b; Hermetik Kombi

13 13 CÝHAZ TANIMI - Kontrol Panosu Þekil 1c; Kontrol Panosu 1 - Kontrol Panosu : Harmony kombi yeni geliþtirilen ergonomik kumanda panosuyla daha kolay kullaným. 2 - Pano Ön Kapak : Kapalý konumda, günlük kullanýmda en çok ihtiyaç duyulan sýcaklýk ayar düðmelerinin kullanýmýný mümkün kýlmasýyla bbenzerlerinden farklýdýr. 3 - Konum Seçme Anahtarý : Kapalý / yaz / kýþ / reset anahtarý cihazýn çalýþma modunun seçimi ve yanma arýzasý veya aþýrý ýsýnma durumunda resetlenmesi için kullanýlýr. 4 - Isýtma Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Isýtma sistemi suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar. Saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 5 - Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Sýcak kullaným suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar.saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 6 - Termomanometre (Sýcaklýk ve Basýnç Göstergesi) : Isýtma sistemi su basýncýný ve sýcaklýðýný gösterir. Kombi, sadece basýnç göstergesi yeþil renkli aralýkta iken çalýþabilir. Gri ve yeþil bölgeler arasýnda kalan beyaz bölge soðuk su doldurma basýncýný ifade eder. 7 - LED Göstergeleri : Kombinin çalýþma modunu ve arýza durumunu gösterir. 8 - Program Saati (Isteðe baðlý) Kombiyi kullanýcýnýn belirlediði zaman dilimlerinde çalýþtýrmak için programlamaya yarayan isteðe baðlý bir aksesuardýr. Kombiniz program saatli ise, programlamayý öðrenmek için program saatinin kullanma kýlavuzuna bakýnýz.

14 14 CÝHAZ TANIMI - Su Devresi Kapalý Konum Kalorifer Devresini Isýtma Konumu Kullaným Suyunu Isýtma Konumu yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Þekil 2; Ýç Hidrolik Devrenin Çalýþmasý Sistemin çalýþmasý aþaðýdaki gibidir: Isýtma sistemi bar basýnçta su ile doldurulmalýdýr (kumanda panosundaki basýnç göstergesinin ibresi yeþil ve gri çizgilerin arasýnda olacak þekilde). Konum Seçici Anahtarýn Isýtma + Sýcak Su konumuna getirilmesiyle birlikte pompa (1) çalýþýr ve ýsýtma suyunu ýsý eþanjörü (2), üç yollu vana (3) ve ýsýtma sistemi içinden dolaþtýrýr. Sistem su basýncý 0.8 bar'ýn altýna düþerse (basýnç göstergesinin sol yarýsýndaki kýrmýzý bölge) alçak basýnç presostatý (4) kombinin kapanmasý için sinyal gönderir ve kumanda panosu üzerinde saðdaki ilk LED'in yanýp sönmesini saðlar. Sistem basýncý 1.0 bar'ýn üzerine çýktýðýnda (yeþil bölge) kombi tekrar çalýþýr. Sýcak su gereksinimi olduðunda musluða doðru su akýþý üç yollu vana diyaframý (5) tarafýndan hissedilir ve diyafram mikro siviçi (6) iterek elektronik ana karta sýcak su gerektiði sinyalini gönderir. Üç yollu vana (3) tahrik edilir ve kombi plaka eþanjöre (7) doðru su sirküle eder. Su akýþ sistemi, Isýtma ya da Kullaným Suyu Devresi ýsý gereksiniminin belirlediði ve ana kart tarafýndan yapýlan yanma kontrolünden baðýmsýz olarak kontrol edilir.

15 15 CÝHAZ TANIMI - Teknik Özellikler YANMA VE PERFORMANSÝ VERÝLERÝ HR20AE BACALI HR20HE HERMETÝK Gaz grubu I2H, I2E I3+,I3B/P I3+, I3p I2H, I2E I3+,I3B/P I3+, I3p,I3B,I3B Referans gazý G20 G30 G31 G20 G30 G31 Maksimum ýsý gücü - Giriþ (brüt) kw 29,3 28,6 28,7 28,5 27,8 27,9 Maksimum ýsý gücü - Giriþ (net) kw 26,4 25,7 Maksimum ýsý gücü - Çýkýþ kw 23,3 23,3 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Giriþ (brüt) kw 13,0 12,7 12,7 16,0 15,6 15,7 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Giriþ (net) kw 11,7 14,4 Isýtma devresi minimum ýsý gücü - Çýkýþ kw 10,0 12,7 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Giriþ(brüt) kw 11,7 11,4 11,4 12,4 12,1 12,1 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Giriþ (net) kw 10,5 11,17 Kullaným suyu devresi min. ýsý gücü - Çýkýþ kw 9 9,86 Verim (%100, tam yükte) % 88, Maksimum gaz giriþ basýncý mbar Maksimum kapasite için yakýcý basýncý mbar 13 28, ,5 27,2 35 Minimum ýsýtma kapasitesi için yakýcý basýncý mbar 2,8 5,4 7 2,9 7,5 11 Minimum sýcak su kapasitesi için yakýcý basýncý mbar 2,4 4,3 5,8 1,5 4,5 7,5 Ateþleme sistemi Elektronik Meme çapý mm 1, ,25 0,77 0,77 NOx sýnýfý 1 ISITMA DEVRESÝ VERÝLERÝ Basýnç (maks. / min.) bar Genleþme tanký hacmi / basýncý lt / bar Maksimum su sýcaklýðý C Sýcaklýk aralýðý C Donma korumasý için pompa çalýþmasý sýcaklýðý C Donma korumasý için yanma baþlamasý sýcaklýðý C KULLANIM SUYU DEVRESÝ VERÝLERÝ Sýcaklýk aralýðý C Basýnç (maks. / min.) bar Minimum sýcak kullaným suyu debisi lt./dak 35 C sýcaklýk artýþý için maksimum sýcak su debisi lt./dak 95% kapasite için minimum dinamik basýnç bar FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Baca çapý mm. Dýþ ebatlar (geniþlik, yükseklik, derinlik) mm. Aðýrlýk - brüt / net kg. Isýtma - gidiþ/dönüþ baðlantýlarý mm. Kullaným suyu - giriþ/çýkýþ baðlantýlarý mm. Gaz baðlantýsý mm. Emniyet valfi baðlantýsý in. ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER Elektrik Baðlantýsý V / Hz Sigorta A Elektrik Tüketimi W Elektrik Koruma Sýnýfý Tablo 1; Teknik Özellikler Tablosu 66 2,5 / 1 6 / / 0,2 2,3 9,5 0, (emiþ) / 60(basma) 395, 770, / / 37 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 230 / 50 4 IP X4D 101

16 16 ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER 1 2 Daire giriþindeki ana gaz vanasý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 3 Radyatörlerin vanalarý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 4 Cihazýn soðuk su giriþinde vana varsa açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 5 6 Lavabo ve banyodaki sýcak su musluðunu açtýðýnýzda su akýyor mu? Akmýyorsa tesisatý kontrol ediniz. Konum seçme anahtarýný yaz veya kýþ Cihaza elektrik geliyor mu? Prizde elektrik var mý? Fiþ prize takýlý mý? Fiþi ters çevirip takarak bir kez daha deneyiniz. konumuna getirin. simgesi sürekli yanacaktýr. Isýtma sistemi su basýncý yetersizse, göstergesi yanýp söner. Bu durumda, kombiye su doldurulmasý gerekir. Bilgi için Su Doldurma bölümüne bakýn. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir.

17 17 SU DOLDURMA DÝKKAT! Cihaz çalýþýrken su doldurmayýnýz. Su doldurmadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. 1 2 Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý yanýp sönüyorsa veya basýnç göstergesindeki su basýncý 1 bardan düþük ise kalorifer tesisatýna ve cihaza su doldurulmasý gerekir. Bunun için; Cihazýn sað alt kýsmýndaki boþluktan görülebilen mavi renkli, su doldurma musluðunu yavaþ yavaþ açýnýz. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir. DÝKKAT! Cihazýnýza çok hýzlý su doldurursanýz tesisat hava yapabilir. 3 Basýnç göstergesindeki su basýncý bara ulaþana kadar (yeþil ve gri çizgilerin arasý) sisteme su doldurulmasý gerekir. Daha sonra vananýn kapatýlmasý unutulmamalýdýr. Cihazý çalýþtýrýnýz C bar 1 2 Bir süre sonra su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz. Basýncýn 2 barý geçmemesi gerekir. Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatýn en üst noktasýndaki hava alma musluklarýný pürjör anahtarý kullanarak açýnýz. Sürekli su akana kadar musluðu açýk tutunuz. Sonra kapatýnýz. Su basýnç göstergesini ve Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý ný tekrar kontrol ediniz. Iþýk yanýp sönüyorsa veya basýnç deðeri 1 bardan düþükse tesisata yeniden su doldurunuz. DÝKKAT! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma iþlemini tekrarlayýnýz. DÝKKAT! Hava alma iþlemlerinde cihazýn kapatýlmasýný tavsiye ederiz. Belli aralýklarla su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz.

18 18 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) 1 Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz Otomatik kontrol elemaný (program saati, timer vb.) varsa Çalýþtýrma durumuna ayarlayýnýz. Pompa çalýþýr ve otomatik ateþleme Konum seçme anahtarýný musluk ve radyatör sembolerinin birlikte olduðu Isýtma+Sýcak Su (kýþ) konumuna getiriniz. 5 baþlar. sisteminin ýsýtýldýðýný ve ýþýðý yanarak ýsýtma ýþýðý yanarak kombide yanmanýn gerçekleþtiðini gösterir. 6 Isýtma sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin C aralýðýnda sýcaklýk ayarý yapabilirsiniz. 7 Su sýcaklýk sensörü (veya varsa, program saati veya oda termostatý) yeterli ýsýtmanýn saðlandýðýný görürse, kombi yanmayý durdurur ve göstergesi söner. Bu aþamadan sonra kombi kontrol sistemi, ayarlanmýþ olan sýcaklýk için gerekli ýsý ihtiyacýný tam olarak karþýlayacak þekilde modülasyon yaparak çalýþýr. 8 Kombide ýsý birikimini engellemek için pompa çalýþmaya devam eder. Yanma tekrar baþlamadan önce kombi minimum 3 dakika bekler.

19 19 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Bir sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hisseder ve eðer beklemede ise otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. 3-yollu vana ýsýtma sistemine su akýþýný keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamýný sýcak su temini için kullanmaya baþlar. göstergesi söner ve göstergesi yanar. 3 Ön kumanda panosu üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi ile ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlamak için, kullaným sýcak suyu sensörü kombinin ýsýtma gücünü kontrol ve kumanda eder. Sýcaklýk ayar düðmesi ile C aralýðýnda sýcaklýk ayarý mümkündür. DÝKKAT! Kombi kontrol sistemi, her zaman sýcak kullanma suyu teminine öncelik vererek kombiyi çalýþtýrýr.

20 20 ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Isýtma ihtiyacýnýn olmayýp sadece sýcak kullanma suyu ihtiyacýnýn olduðu durumlarda, özellikle yaz aylarýnda, konum Sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin. seçme anahtarýný sembolü ile gösterilen "sadece sýcak su" konumuna getirin 3 Sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hissederek pompayý çalýþtýrýr, otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. göstergesi yanar ve kombi ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlayacak þekilde yanmayý saðlar.

21 21 SÖNDÜRME ve KAPAMA 1 Konum seçme anahtarýný "OFF" konumuna getirin. 2 Cihaz gaz vanasýný kapatýnýz. Soðuk su giriþinde vana varsa kapatýnýz. Fiþi prizden çýkarýn. 3 4 Gazla çalýþan baþka cihaz yoksa ana vanayý kapatýnýz. SU BOÞALTMA Kalorifer sistemi suyunun boþaltýlmasý gerekiyorsa, boþaltma iþlemini aþaðýdaki gibi yapýnýz. Tesisatýn en alt seviyesinde bulunan boþaltma vanasýný açýnýz. Radyatörlerin üzerindeki hava purjörlerini açýnýz. En üst seviyede bulunan radyatörden baþlayýnýz ve su boþaldýkça alt seviyeye doðru devam ediniz. Su boþaldýktan sonra hava purjörlerini ve boþaltma vanasýný kapatýnýz. DÝKKAT! Kalorifer suyunun zorunlu haller dýþýnda boþaltýlmasý tavsiye edilmemektedir.

22 22 DONMAYA KARÞI KORUMA Kombi ve tesisatýnýz soðuk havalarda donma riski taþýyor ise, kombinin çalýþýr durumda olmasý gerekir. Yani; konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda, kombi gaz ve tesisata gidiþ, dönüþ su vanalarý açýk, kombiye elektrik beslemesi mevcut, kombi arýza durumuna geçmemiþ olmalýdýr. Bu durumda, kombinizde bulunan "donma korumasý" fonksiyonu aktif halde olur ve tesisattaki su sýcaklýðý 8 ºC'nin altýna düþtüðünde pompa çalýþmaya, 6ºC nin altýna düþtüðünde ise kombi yanmaya baþlar (tesisattaki su sýcaklýðý 15 ºC de yükseldiðinde yanma durur) ve kombi ve tesisatýnýzý donmaya karþý korur. DÝKKAT! Kombinin uzun süre kapalý kalmasý, evin uzun süreli terk edilmesi veya arýzaya geçen kombinin uzun süre resetlenmemesi gibi durumlara, kombinin "donma korumasý" devre dýþý kalacaktýr. Bu durumlara karþý önlem almak için ise, kombi ve tesisatýnýzýn donmamasý için ya tesisattaki suyun tamamýný boþaltmanýz veya tesisat suyuna uygun miktar özellikte antifriz eklemeniz gereklidir. Uygun antifrizi seçmek ve miktarý belirlemek için Alarko Carrier yetkili servislerini arayabilirsiniz. TASARRUF ÖNLEMLERÝ Kombiniz, gaz tüketimini minimize edecek þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Daha fazla tasarruf için aþaðýdaki uygulamalar tavsiye edilir; Kombiniz kcal/saat kapasiteye ayarlanmýþtýr. Isýnma ihtiyacýnýn daha düþük olduðu konutlarda maksimum ýsýtma kapasitesinin düþürülmesi tasarruf saðlayacaktýr (Alarko Carrier Yetkili Servisi'ne danýþýnýz). Oda termostatý kullanýmý evin gereðinden fazla ýsýtýlmasýný engelleyerek ilave tasarruf saðlar. Termostatik vana kullanýmý ile birlikte radyatörlerde reglaj ayarýnýn yapýlmasý ev içindeki ýsý daðýlýmýný dengeleyerek tasarruf saðlar. Kombinin, sýcaklýk ayar düðmeleri 4 ve 6 konumlarýnýn arasýnda ayarlanarak çalýþtýrýlmasý, yakýt tüketiminden tasarruf saðlar. Diðer taraftan, farklý ýsýnma ve sýcak su ihtiyaçlarýna gore bu bölgenin dýþýnda çalýþtýrmanýn bir sakýncasý yoktur. Oda termostatý kullanýlýrken gece sýcaklýðýnýn gündüze göre düþük tutulmasý önemli bir tasarruf saðlar. Kullaným sýcak suyu ýsý derecesi düþük tutulursa enerji tasarrufu saðlanýr.

23 23 ARIZA Cihazýnýz yeniden çalýþmasý gerekirken çalýþmadý veya çalýþýrken durdu ise sýrasýyla aþaðýdaki kontrollarý yapýnýz. Iþýklý göstergeleri kontrol ediniz. göstergesi yanýp sönüyorsa, ýsýtma tesisatýna sýcaklýk göstergesi 1-1,2 bar gösterene kadar su doldurunuz. (Bakýnýz Su Doldurma Bölümü) göstergesi yanýyorsa bir yanma veya aþýrý sýcaklýk arýzasý oluþtu demektir. Bu durumda kombiyi resetlemek için konum seçme anahtarýný R (reset) konumuna getirin ve býrakýn. Kombi arýzanýn geçip geçmediðini kontrol edecektir. Arýza geçtiyse ýþýðý sönecek ve ýsýtma gereksinimi varsa kombi tekrar otomatik ateþleme ile yanmayý baþlatmaya çalýþacaktýr. Arýza geçmediyse ve resetleme sonrasýnda ateþleme sesi duyulmuyorsa, kombi aþýrý su sýcaklýk artýþý (veya bacalý cihazlarda yetersiz baca çekiþi) nedeniyle arýzaya geçmiþtir. Bu durumda, resetlemeden önce ýsýtma sistemi suyunun soðumasýný bekleyiniz, tesisatta hava varsa iyice havayý alýnýz. (Bacalý cihazlarda baca týkanýklýðý nedeniyle arýza oluþtu ise, ilgili kuruluþlarla temasa geçilerek bacaya gereken iþlem yapýlmalýdýr). Eðer ateþleme sesi duyulmasýna raðmen cihaz tekrar arýzaya geçerse, ikinci bir resetleme giriþiminden önce en az 20 saniye bekleyiniz ve aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Kombiye gaz gelip gelmediðini, kontrol edin. Kombi gaz vanasý açýk mý? Dairenize gaz giriþ vanasý açýk mý? Ýlk çalýþtýrmada gaz hattýnda hava olabilir ve bu nedenle kombi arýzaya geçebilir. Bu çok normal bir durumdur, cihazý 2-3 kez resetlediðinizde çalýþmaya baþlayacaktýr. Cihaz yine de çalýþmaya baþlamýyorsa, kombi elektrik fiþinin prize doðru takýldýðýný kontrol edin. Kombinin fiþini prizden çýkarýn. Ters çevirip tekrar takýn ve kombiyi tekrar resetleyin. Bu tekrar resetlemeler sonunda da cihaz çalýþmaz ve arýza ledi yanarsa servisi arayýn.

24 24 veya göstergesi yanýp sönüyorsa, yetkili servisi arayýnýz. Hiçbir gösterge ýþýðý yanmýyorsa; Kombiye elektrik gelip gelmediðini kontrol edin. Konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda mý? Fiþ prize takýlý mý veya direct V otomata baðlý mý? Prizde ve V otomatta elektrik var mý, sigorta saðlam mý? Bu kontrollarýn sonucu olumlu ise, elektrik gelir ve göstergesi sürekli yanar. Bu gösterge yine de yanmazsa, servisi arayýn. Sadece göstergesi sürekli yanýyor fakat yanma baþlamýyorsa; Aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Cihazýnýz "YAZ" konumunda ise, sýcak su musluklarýndan birisi açýlmadýðý veya yeterli miktarda su akacak þekilde açýlmadýðý müddetçe yanma baþlamaz. (Yeterli miktar, dakikada en az 2,1 litredir ve yaklaþýk olarak 3 saniyede 1 küçük boy çay bardaðýný veya fazlasýný doldurur). Cihazýnýz "KIÞ" konumunda ise, Kalorifer suyu istenen sýcaklýk deðerinin üzerindeyken veya (varsa) cihaza baðlý oda termostatý veya program saati kombinin çalýþmasýný gerektirmiyorsa, kombinin yanmayý baþlatmamasý normaldir. Diðer koþullarda yanma gerçekleþmiyorsa, 3 dakika bekleyiniz. Cihaz çalýþmazsa Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. DÝKKAT! Cihazýn kapaklarýný açmayýnýz. Cihazýn parçalarýna müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kiþilere müdahale ettirmeyiniz.

25 25 BAZI TÝPÝK ARIZALAR Cihazýnýz çalýþýrken gürültü yapýyor! Cihazýnýzý kapatýnýz. Tesisattaki havayý tam olarak atýnýz. Su eksilmiþse tamamlayýnýz. Cihazýnýzý tekrar çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþýnca gürültü devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Cihaz sürekli su eksiltiyor! Kalorifer tesisatýnda kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Sýcak su musluklarýndan su gelmiyor veya az geliyor! Soðuk su giriþ borusu üzerindeki filtre týkanmýþ olabilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Kalorifer suyu sýcaklýðý çok hýzlý yükseliyor ve cihaz sönüyor! Tesisatýnýzda hava olabilir. Havayý alýp cihazý yeniden çalýþtýrýnýz. Ayný arýza tekrarlanýrsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Bacalý cihazlarda, cihaz çalýþmasý gerekirken sýk sýk duruyorsa bacada sorun olabilir. Lütfen bacanýzý kontrol ettiriniz.

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.1.2.4 Kitap Baský Tarihi: 220507 Revizyon No: 220507 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23 25 26 27

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Kazaný Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Kitap Kodu: B.1.2-3 KK Kitap Baský Tarihi: 130911 Revizyon Tarihi: 130911 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 09 10 11 12 12 13 14 15 17 18 19

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Kitap Kodu: B.1.2-3 KK Baský Tarihi: 26.06.2003 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 09 10 11 12 12 13 14 15 17 18 19 20 21 Giriþ Garanti

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL CHAFFOTEAUX ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 LEON 24 / 30 Cihaz seri numarasý kumanda panelinin arkasýnda bulunan cihaz etiketinde belirtilmiþtir. Kontrol panele ön kapak çýkarýldýktan sonra ulaþýlabilir. Cihazýnýzýn

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı