Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi"

Transkript

1 Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000

2 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý 07 Garanti ve Servis 08 Genel Özellikler 08 Ýlave Opsiyonlar 09 Modeller 09 Model Kod Sistemi 10 Teknik Özellikler 10 Emniyet Sistemleri 11 Ambalaj 11 Taþýma 11 Çalýþma Prensibi 12 Standart Cihaz 12 Emniyet onksiyonlarý 13 Ani Isýtýcýlý Cihaz 14 Depolu Boylerli Cihaz 14 Emniyet onksiyonlarý 15 Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz 15 Telefonla Uzaktan Kumandalý Cihaz 16 Montaj Kurallarý ve Montaj 16Mahal 17 Baca 17 Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken aktörler 19 Su Tesisatý 21 Kalorifer Devresi 22 Genleþme (imbisat) Hattý 22 Döþeme Altý Isýtma Tesisatý (yerden ýsýtma) 23 Kullaným Suyu Devresi 23 Ani Isýtýcýlý Boylerli Tesisat 24 Depolu Boylerli Tesisat 25 Resirkülasyon Hattý 25 Yakýt Hattý 27 Elektriksel Özellikler 28 Ýþletmeye Alma 28 Ön Kontroller 30 Çalýþtýrma Hazýrlýklarý 31 Çalýþtýrma 33 Çalýþtýrma Kontrolleri 35 Ayarlar 35 Reglaj 35 Brülör Ayarý 36Yakýt Basýnç Ayarý 36Türbülatör Ayarý 36Hava Ayarý 37 Program Saati Ayarý 38 Isý Programlama ve Ekonomi Paneli Ayarý 38 Müþteriye Teslim Ayarlarý 38 Kullanýcý Eðitimi

3 Sayfa4 39 Servis ve periyodik Bakým 39 Kazan Temizliði 39 Brülör Temizliði 41 Mazot iltresi Temizliði 42 Arýza Bulma 43 Arýzalar, Olasý Nedenleri, Giderilmesi 46 Parça Resimleri 46A15, 20 Kaporta Grubu 47 A25, 30 Kaporta Grubu 48 A40 Kaporta Grubu 49 A50 Kaporta Grubu 50 A15, 20 Ýç Gövde Grubu 51 A25, 30 Ýç Gövde Grubu 52 A40 Ýç Gövde Grubu 53 A50 Ýç Gövde Grubu 54 Ön Pano Grubu 55 Depolu Boylerli Kaporta Grubu 56Depolu Boylerli Ýç Gövde Grubu 57 Elektrik Þemalarý 57 Standart ve Ani Isýtýcýlý Prensip Þemasý 57 Standart ve Ani Isýtýcýlý Baðlantý Þemasý 58 Depolu Boylerli Prensip Þemasý 58 Depolu Boylerli Baðlantý Þemasý

4 Sayfa 5 GÝRÝÞ Bu kitap, ALARKO Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferine ait yerleþtirme ve montaj esaslarý, kat kaloriferi ana parçalarýnýn tanýtýmý, elektrik devre þemalarý ve baðlantýlarý, ayarlar, iþletmeye alma ve bakým prosedürleri, arýza, muhtemel neden ve giderilmesi gibi konularý kapsar. UYARILAR Kat kaloriferini doðru montaj, verimli ve güvenli kullaným için bu bölümü dikkatle okuyunuz. Bu iþaret, doðru montaj, iþletmeye alma ve verimli bir kullaným için uygulanmasý veya dikkat edilmesi gereken koþullarý gösterir. Bu koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kiþilere, kat kaloriferine ya da eþyalara zarar gelebilir. Bu iþaret yapýlmamasý gereken iþlemleri gösterir. Bu iþlemler ve eylemler þekillerle ve yazýyla kitapta açýklanmýþtýr. HAYIR Bu iþaret yetkili servisin sorumluluðunda olan iþlemleri ve kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. DOÐRU MONTAJ, GÜVENLÝ ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Kat kaloriferinin yerleþtirilmesinde ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýnda bu kitapta belirtilen üretici firma kurallarýna, TSE prosedürlerine uyulacaktýr. Kat kaloriferi kullanýcý tarafýndan monte edilmemelidir. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier Yetkili Bayisi ve Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Alarko sývý yakýtlý kat kaloriferi motorin (mazot) haricinde bir yakýtla çalýþtýrýlamaz. ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri , , , , ve kcal/saat kapasitelidir. Cihaz seçimi yapýlmadan önce dairenin ýsý kaybý hesabý dikkatlice yapýlmalý ve montaj mahaline gereðinden büyük kapasiteli cihaz monte edilmemelidir. ALARKO açýk tip (bacaya baðlanan) sývý yakýtlý kat kaloriferleri iyi çekiþli ve uygun bir bacaya baðlanmadan kesinlikle çalýþtýrýlmaz. Kat kaloriferinin bulunduðu ortama sürekli taze hava giriþi saðlanmalýdýr. Kat kaloriferi brülörü üzerindeki meme yakýttan tasarruf etmek amacýyla deðiþtirilmemelidir. Mevcut memeler ideal kazan-brülör uyumunu saðlayacak þekilde seçilmiþtir, küçük meme kullanmanýn tasarruf saðlayacaðý ise yanlýþ bir inanýþtýr. Kat kaloriferinin verimi ve kullaným ömrü tesisattaki suyun sertliði ile baðlantýlýdýr. Sert su kullanýmý cihazýn ömrünü ve verimli çalýþmasýný olumsuz yönde etkiler. Dolayýsý ile, kat kaloriferi sistemi mümkün olduðunca yumuþak su ile doldurulmalý, tamir veya donma tehlikesi dýþýnda tesisat suyu boþaltýlmamalýdýr. Kat kaloriferi kullaným suyu ýsýtmada da kullanýlýyorsa, þebeke suyu sertliði 20 ransýz sertliðini aþmamalý, aksi durumda bina veya daire su giriþinde su yumuþatma cihazý kullanýlmalýdýr.

5 Sayfa 6 Kapalý genleþmeli modellerde, öngörülen toplam su hacmi cihazýn monte edildiði tesisattaki cihaz+borular+radyatörlerin toplam su hacminden az ise sisteme ilave kapalý genleþme deposu monte edilmelidir. Kat kaloriferi tesisatýnýn herhangi bir yerinden, hava alma iþlemi ve zorunluluklar haricinde su alýnmamalýdýr. Yerden ýsýtmalý tesisatlarda kazanda dolaþan suyun yüksek sýcaklýkta tutulmasýný saðlayacak 3 yollu vanalý sistem kullanýlmalýdýr. Kat kaloriferi, düþük sýcaklýkta çalýþtýrýlmamalýdýr. Kat kaloriferinin çok soðuk mahallere monte edildiði yerlerde donmaya karþý önlem alýnmalýdýr. (Bakýnýz sayfa 38 Don Uyarýsý) Cihazýn monte edildiði yerde inþaat devam ediyorsa tesisat don tehlikesine karþý korunmak üzere, sistemde hiç su býrakýlmamalý veya su basýlmýþsa mutlaka antifiriz kullanýlmalýdýr. Cihaza elektrik vermeden önce, cihazýn içindeki etikete bakarak elektrik besleme deðerlerinin mevcut elektrik kaynaðýna ve elektrik kablolarýnýn cihazýn akým deðerine uygunluðu kontrol edilmelidir. Benzin Alkol Tiner Kat kaloriferi rutubetli mahallere yerleþtirilmemelidir. Kat kaloriferinin üzerine doðrudan su buharý gelmemelidir. Kat kaloriferinin yakýnýnda parlayýcý veya patlayýcý maddeler bulunmamalýdýr. Kat kaloriferinin elektrik beslemesinde topraklý priz kullanýlmalýdýr. Yetkili Servis Sorumluluklarý Kat kaloriferinin iþletmeye alýnmasý Alarko Carrier Servisleri tarafýndan bu kitapta örneði verilen Ýþletmeye Alma ormu na uygun olarak yapýlmalý ve bu form eksiksiz olarak doldurulmalýdýr. Tüm onarým iþleri için Alarko Carrier Servisleri yetkilidir. Kullanýcý arýza ve bakým iþlemleri için yetkili servise baþvurmalýdýr. Bu tip cihazlarýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Montaj ve servis elemanlarý tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için güvenlik kurallarýna uymalýdýr. Kullanýcý, bayi ve servis tarafýndan kat kaloriferinin parçalarýný çýkarmamasý ya da bakým ve onarýmýný yapmaya çalýþmamasý konusunda uyarýlmalýdýr. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koyulmamalýdýr. Kablonun yalýtýmýnýn zarar görmesi sonucu yangýn ya da elektrik çarpmasý tehlikesi doðabilir. Kablo zarar görürse yenisiyle deðiþtirilmelidir. Kullanýcý da kablonun zarar görmemesi konusunda uyarýlmalýdýr. HAYIR Kat kaloriferinin kablosu çok gergin olmayacak þekilde topraklý bir prize baðlanabilmelidir. Eðer bu koþul saðlanamýyorsa kablo yenisiyle deðiþtirilmeli veya topraklý prizin uygun bir yere alýnmasý saðlanmalýdýr. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik fiþini prizden çýkarmak için kesinlikle kablosundan çekmeyiniz. Kullanýcýyý da bu konuda uyarýnýz. HAYIR

6 Sayfa 7 Elektrik aksamýnýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunmalýdýr. Su iletken görevi yapacaðýndan elektrik çarpmasýna neden olabilir. HAYIR Kat kaloriferi ilk çalýþtýrmadan sonra uzun bir süre kullanýlmayacaksa elektrik besleme baðlantýsý kesilmelidir. (Cihazýn elektrik fiþi çýkarýlmalý eðer bir anahtarla baðlanmýþsa anahtar kapalý konuma getirilmelidir). Donma tehlikesi varsa gerekli önlemler konusunda kullanýcý uyarýlmalýdýr. Kullanýcý taþýnýrken, kat kaloriferinin sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi gerekiyorsa bu iþlemler yetkili bayi veya servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Kullanýcý bu konuda bilgilendirilmelidir. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda bayi ve servis elemanlarý kullanýcýnýn kat kaloriferini güvenli ve verimli kullanýlabilmesi için cihazla birlikte verilen Kullaným Kýlavuzu nu okumasý bu kýlavuzda belirtilen kurallara uymasý konusunda bilgilendirilmeli ve uyarýlmalýdýr. GARANTÝ ve SERVÝS Kat kaloriferi malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Bu kat kaloriferiyle birlikte verilen Garanti Belgesi, satýþý yapan Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü kullanýcýya verilecektir. Kullanýcýnýn garanti süresi içinde bu belgeyi saklamasý ve garanti iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis elemanýna göstermesi gerekir. Yetkili olmayan elemanlarýn kat kaloriferine müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Ayrýca bu tür bir uygulama cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalmasýna sebep olur.

7 Sayfa 8 GENEL ÖZELLÝKLER ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, Alarko bünyesindeki ISO9001 belgeli üretim tesisinde tasarlanmýþ, ilgili standartlara uygun olarak imal edilmekte ve test edilmektedir. Yüksek verimli ve kullanýcý dostu olan ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, 12 yýllýk bir deneyim, ve yüksek teknolojili üretimin sonucudur. Kompakt yapýsý ve beyaz eþyayý andýran estetik görünümü sayesinde ev içerisinde, standartlarýn öngördüðü þartlarý saðlayan çeþitli yerlere monte edilebilme olanaðý saðlar kcal/saat kapasite aralýðýndaki kat kaloriferleri tek veya çok katlý müstakil evlerde, villalarda, apartman dairelerinde ýsýtma ve/veya kullaným sýcak suyu saðlanmasý amacýyla kullanýlan cihazlardýr. Kat kaloriferleri sistemi yeni inþa edilen bir binada inþaat sýrasýnda yapýlabileceði gibi, kullanýlan bir binada veya merkezi ýsýtma sistemi olmayan bir apartmanýn bir dairesinde sonradan da kurulabilir. Mevcut bir merkezi ýsýtma sisteminin iptali durumunda, katlarda tek tek merkezi sistem baðlantýlarýný keserek, bir kat kaloriferi cihazý, gerekli kalorifer tesisatý ve borulama yapýlarak kat kalorifer sistemine geçmek mümkündür. Çalýþtýrýlmasý son derece kolaydýr. Ayarlanýp düðmesine basýldýðýnda kendiliðinden devreye girerek ortamý kýsa sürede ýsýtýr ve/veya istenilen sýcaklýkta kullaným suyu saðlar. Kat kaloriferleri, standart olarak ýsýtma gereksinimini saðlayacak þekilde paket tipte üretilir. Cihazýn çalýþmasý için gerekli tüm asgari ekipman ve aksesuarlar cihazýn üzerindedir. Çalýþtýrýlmasý için sadece elektrik, tesisat ve baca baðlantýlarýnýn yapýlmasý yeterlidir. Isýtma ve sýcak su saðlayan cihazlar ise bunlara ek olarak sýcak su üretimini saðlayacak ekipman ve aksesuarlarla birlikte saðlanýr. Ýstenirse ýsýtma amaçlý üretilmiþ standart bir kat kaloriferi, daha sonra gerekli aksesuarlar eklenerek boylerli modellere dönüþtürülebilir. ÝLAVE OPSÝYONLAR Ani Isýtýcýlý Boyler Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen 3 yollu vana, plaka eþanjör ve irtibat borularýndan oluþur. Sýcak su musluðu açýldýðý anda kullaným suyu, kalorifer suyu tarafýndan anýnda ýsýtýlýr. A15, A20, A25 ve A30 tiplerine uygulanmasý mümkündür. Depolu Boyler Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen motorlu 3 yollu vana, boyler termostatý, boyler emniyet termostatý, 100 litrelik depolu boyler ve irtibat borularýndan oluþur. Kullaným suyu istenen sýcaklýkta boylerde depolanarak kullanýma hazýr bulundurulur. Böylelikle ayný anda fazla miktarda sýcak su ihtiyacý olduðunda ihtiyaç karþýlanabilir. A40 ve A50 tiplerine uygulanmasý mümkündür. Kapalý Genleþme Seti Açýk imbisat deposu ihtiyacýný ortadan kaldýrýr ve sistemin susuz çalýþmasýný engeller. Kapalý genleþme deposu, 2,5 bar emniyet ventili, otomatik hava tahliye purjörü, düþük su basýncý anahtarý ve irtibat borularýndan oluþur. A15 ve A20 modellerinde 12 litre, A25, A30, A40 ve A50 tiplerinde 18 litrelik genleþme tanký saðlanýr.

8 Sayfa 9 TUK (Telefonla Uzaktan Kumanda) Cihazý Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazýn bulunduðu yerdeki telefona baðlantýsý yapýldýktan sonra dýþarýdan telefonla çalýþtýrýlýp durdurulabilmesini saðlar. Isý Programlama ve Ekonomi Paneli Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazý dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý olarak çalýþtýrýr. Gereksinim duyulan enerjiye göre cihazýn otomatik devreye girip çýkmasýný temin eder, yakýttan tasarruf saðlar. MODELLER ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri kcal/saat kapasite aralýðýnda 6 ayrý kapasitede üretilir. MODEL KOD SÝSTEMÝ A 20 KSA Tip ---- : Standart K : Kapalý genleþmeli SA : Ani ýsýtýcýlý sýcak sulu SB : Boylerli sýcak sulu KSA : Kapalý genleþmeli, ani ýsýtýcýlý sýcak sulu KSB : Kapalý genleþmeli, boylerli sýcak sulu Kapasite x1.000 (kcal/saat) Alarko kat kaloriferi Kat kaloriferleri fabrikasyon olarak standart tipte üretilebileceði gibi, bir takým opsiyonel ilave aksesuarlarla da üretilip müþteriye sunulabilmektedirler. Yine bu opsiyonlarýn tamamýný mevcut cihazlara sonradan ilave etmek de mümkündür. Standart ( ) ve Ýsteðe Baðlý Parçalar ( ) Modeller Ana Parçalar Kazan dikey Kazan yatay Hermetik tip kazan Kontrol paneli Program saati Oda termostatý Isý programlama / Ekonomi paneli Telefonla uzaktan kumanda cihazý Kazan termostatý Termometre Brülör Yakýt hortumu Mazot filtresi Sirkülasyon pompasý - 3 hýzlý Kapalý genleþme seti * Manometre Su doldurma / boþaltma musluðu Ani ýsýtýcýlý plaka eþanjör 3 yollu vana Depolu boyler ve seti Boyler termostatý ** Emniyet Özellikleri Düþük su basýncý anahtarý * Emniyet limit termostatý Boyler emniyet termostatý ** Emniyet ventili * Otomatik hava tahliye ventili * Sigorta otoselli alev kontrolu * Kapalý genleþme depolu kat kaloriferlerinde ** Boylerli modellerde

9 Sayfa 10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Özellikler / Model A Nominal Kapasite kcal/saat Verim % Yakýt Sarfiyatý kg/saat Kazan Su Hacmi lt Baca Gazý Sýcaklýðý º C Baca Baðlantý Çapý mm Baca Çýkýþý Elektrik Beslemesi Aðýrlýk (net) kg Aðýrlýk (ambalajlý) kg Isýtma Devresi Sýcaklýk Ayarý º C Max. Çalýþma Sýcaklýðý º C Çalýþma Basýncý bar Test Basýncý bar Emniyet Ventili Açma Basýncý bar Kapalý Genleþme Depo Hacmi lt Sirkülasyon Pompasý Debisi m³/saat Sirkülasyon Pompasý Basma Yüksekliði mss Ani Isýtýcýlý Sýcak Su Devresi Sýcak Su Üretimi (su giriþ-15ºc, DT=30ºC) lt/dak. Çalýþma Basýncý (min/max) bar Max. Sýcaklýk º C Depolu Boylerli Sýcak Su Devresi Boyler Hacmi lt Çalýþma Basýncý (max) bar Max. Sýcaklýk º C , ,75 4,7 8,3 11,1 0,3 / , Üst , ,0 4,4 1,25 4,6 1,50 4, , Monofaze, 220 V, 50 Hz ,7 3, ,9 4, Arka , ,00 5, , ,5 4, EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Otomatik Hava Tahliye Ventili Kalorifer tesisatýnda oluþan havanýn otomatik olarak tahliye edilmesini saðlar. Kat kaloriferinin susuz çalýþmasýný önler. Emniyet Ventili Kalorifer devresindeki basýnç 2,5 bar ýn üzerine çýkarsa fazla suyu tahliye ederek basýncýn yükselmesini önler. Kazan Limit Termostatý Kazan suyu sýcaklýðý 95º C ýn üzerine çýkarsa limit termostat devreye girer ve brülörü durdurur. Sirkülasyon pompasý çalýþmaya devam eder. Elektrik Devresi Koruma Sigortasý 3 Amperlik sigorta sistemi aþýrý elektrik akýmýna karþý korur. Düþük Su Basýncý Anahtarý Kalorifer devresi basýncý 0,8 bar ýn altýna düþtüðünde brülörü ve pompayý durdurur. Kazanýn susuz çalýþmasýný önler. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar. otoselli Alev Kontrolü Brülör alevini izler. Alev sönerse brülörü durdurur. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar. Boyler Emniyet Termostatý Boylerli Kat kaloriferlerinde kullaným sýcak suyu ýsýtýlýrken kalorifer devresi sýcaklýðý 90º C ý geçerse brülörü durdurur.

10 Sayfa 11 AMBALAJ Kat kaloriferi (depolu boylerli olan tipler hariç) iki kutu halinde ambalajlanmýþtýr. Büyük kutuda kat kaloriferinin kendisi bulunur. Büyük kutunun içinde bulunan küçük bir kutu içerisinde aksesuarlar yer alýr. Aksesuar kutusunda aþaðýdaki parçalarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz: - Mazot filtresi + baðlantý nipeli - 4 adet seviye ayar pabuçu Depolu Boylerli Modeller; Ambalaj üç kutu halindedir. Üçüncü kutunun içerisinde boyler bulunur. Boyler ambalajýnýn içerisinde ayrýca montaj sýrasýnda kullanýlacak olan üç yollu vana, 6 bar emniyet ventili ve cihaz ile boylerin birbirine baðlantýsý için 4 adet M8x15 civata vardýr. TAÞIMA Sývý yakýtlý kat kaloriferleri, taþýma esnasýnda ambalajýn altýndaki tahta paletten kaldýrýlmalý ve taþýnmalýdýr. Taþýma esnasýnda ambalaj üzerindeki yön ve uyarý iþaretlerine dikkat edilmeli ve ambalaj yan veya ters çevrilmemelidir. Taþýma sýrasýnda ambalaj yuvarlanmamalý, yere düþürülmemelidir. Stoklama amacýyla en fazla iki adet kat kaloriferi üstüste konulabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Topraklý fiþi prize takýlmýþ ve kalorifer devresine su doldurulmuþ olan kat kaloriferi aþaðýdaki gibi çalýþýr (kapalý genleþmeli sistemlerde manometre göstergesinde 1.2 bar okunana kadar su doldurulmalýdýr, aksi taktirde cihaz çalýþmaz) d e j i h 0 Kapalý AUTO Program I Sürekli çalýþma Gün göstergesi Program seçme (1...16) Günler h Saat Saat ayarý RUN Hafýza Program ayarý Çalýþma konumu Program atlama m Dakika R Sýfýrlama g f c b a

11 Sayfa 12 Standart Cihaz 1. Ön panodaki kazan çalýþtýrma düðmesine (a) basýldýðýnda led (f) yanar, pompa (3) kalorifer suyunu sirküle ettirmeye baþlar. 2. Su sýcaklýðý pano üzerindeki kazan suyu sýcaklýk ayar düðmesi (c) ile ayarlanmýþ deðerin altýnda ise kazan termostatý (8) yol verir, brülör (2) devreye girer, led (h) yanar ve kalorifer suyu ýsýnmaya baþlar. Sýcaklýk ayarlanan deðere ulaþtýðýnda kazan termostatý devreyi keser, brülör durur, pompa çalýþmaya devam eder. 3. Program saati düðmesine (b) basýldýðýnda led (g) yanar, program saati (e) devreye girer ve 2 no'lu maddedeki fonksiyonlar program saatinin 'çalýþma' komutu verdiði zaman dilimlerinde devreye girer. 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca Emniyet onksiyonlarý 1. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü sýcaklýk 95ºC yi geçerse limit (emniyet) termostatý (9) brülörü durdurur, pompa çalýþmaya devam eder. Sýcaklýk yeteri kadar düþtüðünde cihaz tekrar standart cihaz madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder. 2. Kapalý genleþmeli sistemlerde herhangi bir nedenden ötürü kalorifer sisteminde su eksilir ve manometrede okunan basýnç 0.8 bar' ýn altýna düþerse, düþük su basýnç anahtarý (5) devreyi keserek pompa ve brülörü durdurur, led (j) yanar. Sisteme su doldurulup basýnç tekrar 1 bar' ýn üzerine çýkarýldýðýnda pompa ve brülör tekrar madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder. 3. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü brülörde bir arýza veya ateþleme hatasý meydana geldiðinde brülör durur, led (i) yanar. Arýza giderildiðinde sistem kaldýðý yerden çalýþmaya devam eder. 4. Isýtma devresindeki basýnç 2.5 bar ý geçerse 2.5 bar emniyet ventili (7) fazla suyu tahliye eder.

12 Sayfa 13 Ani Isýtýcýlý Cihaz Pompa ve brülörün çalýþmasý ve emniyet fonksiyonlarý standart cihazla ayný þekilde kontrol edilir. Kullaným suyu musluðu açýldýðýnda 3 yollu vana (11) devreye girerek kazandan çýkýp kalorifer devresine giden suyun yönünü deðiþtirir ve plaka eþanjöre (12) yönlendirir. Plaka eþanjöre soðuk olarak giren kullaným suyu, ýsýnmýþ olarak musluða gider. Musluk kapatýldýðýnda kazandan çýkan su 3 yollu vana tarafýndan tekrar kalorifer hattýna yönlendirilir ve kullaným suyu ýsýtýlmasý durur. Kullaným suyu kapalý 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11-3 Yollu vana 12- Ani ýsýtýcý eþanjör Kullaným suyu açýk 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11-3 Yollu vana 12- Ani ýsýtýcý eþanjör

13 Sayfa 14 Depolu Boylerli Cihaz Cihaz kullaným suyu ýsýtýlmasýna öncelik tanýyarak çalýþýr. Boyler açma-kapama düðmesi açýk konumda iken (yaz konumu): Motorlu 3 yollu vana (11) kazandan çýkan ýsýtma suyunu boylere (13) yönlendirmiþtir. Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen (boyler üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesinden ayarlanmýþ) deðerin altýnda ise boyler termostatý (14) yol verir, pompa ve brülör çalýþýr, kazandan çýkan sýcaksu boylerde kullaným suyunu ýsýtýr. Kullaným suyu sýcaklýðý ayarlanan deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, pompa ve brülör durur. Boyler açma-kapama düðmesi kapalý konumda iken (kýþ konumu): Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin üzerinde olduðu sürece cihaz, standart cihaz gibi çalýþýr, motorlu 3 yollu vana kazandan çýkan suyu kalorifer hattýna yönlendirir. Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin altýna düþerse boyler termostatý devreye girer. 3 yollu vana kazandan çýkan suyu boylere yönlendirir, boylerdeki kullaným suyu ýsýtýlmaya baþlanýr. Kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, 3 yollu vana kazandan çýkan suyu tekrar kalorifer hattýna yönlendirir ve cihaz standart tipteki gibi çalýþmaya devam eder. 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7-3 Bar emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11- Motorlu 3 yollu vana 12- Boyler 13- Boyler termostatý 14- Boyler emniyet termostatý 15-6 Bar emniyet ventili 16- Magnezyum anot Kalorifer Gidiþ Kalorifer Dönüþ Þebeke Suyu Boylerli Cihazlarýn Emniyet onksiyonlarý Standart tip cihazdaki tüm emniyet fonksiyonlarý boylerli cihazlarda da mevcuttur. Depolu boylerli cihazlarda ilaveten boyler emniyet termostatý (15) bulunur. Kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan suyu sýcaklýðý 90º C yi geçerse boyler emniyet termostatý devreyi keserek kazan suyu sýcaklýðý bir miktar düþene kadar brülörü durdurur, daha sonra tekrar brülöre yol verir. Böylelikle kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan suyu sýcaklýðý da emniyet altýna alýnmýþ olur. Boylerde bulunan kullaným suyunun basýncý 6 bar ý geçerse boyler üzerindeki 6 bar emniyet ventili (16) fazla suyu tahliye eder.

14 Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz SIVI YAKITLI KAT KALORÝ ERÝ Sayfa 15 Kaloriferinde Program Saati ve kazan termostatýnýn görevlerini yapar. Dýþ hava ve ortam sýcaklýðýna göre en uygun kazan suyu sýcaklýðýný tespit ederek kat kaloriferinin bu sýcaklýkta otomatik olarak çalýþmasýný saðlar, böylece yakýttan tasarruf ettirir. Dýþ ve iç ortam sýcaklýklarýndaki deðiþime göre sürekli olarak kazan suyu termostat deðerini deðiþtirir. Telefonla Uzaktan Kumandalý (TUK) Cihaz Kaloriferin çalýþma fonksiyonlarýnda bir deðiþiklik yaratmaz. Telefonla uzaktan kumanda cihazý, monte edildiði kat kaloriferinde sadece "kazan çalýþtýrma düðmesi" görevi yapar. Kat kaloriferinin kazan çalýþtýrma düðmesi kapalý konumdayken TUK cihazýnýn baðlý bulunduðu telefona çalýþtýrma komutu verilirse, kazan çalýþtýrma düðmesini devre dýþý býrakýp kalorifere akým gönderir. Tersi durumda yine telefonla kapatma komutu verildiðinde kazan çalýþtýrma düðmesini devre dýþý býrakýp akýmý keserek kat kaloriferini durdurur. TUK cihazý ile kat kaloriferi çalýþtýrýlacaksa, ev terk edilmeden önce kazan termostatý istenen sýcaklýða ayarlanmalýdýr.

15 MONTAJ KURALLARI ve MONTAJ Bu bölüm, kat kaloriferinin montajý ile ilgili genel kurallar ile Alarko kat kaloriferinin montajý ile ilgili ilave bilgileri birlikte sunmaktadýr. SIVI YAKITLI KAT KALORÝ ERÝ Sayfa 16 Alarko kat kaloriferinin montajýný yapacak kiþilerin bu bölümü dikkatle okumasý ve eksiksiz uygulamasý gerekir. Bu iþlemlerin bitiminde Alarko Carrier Yetkili Satýcýsý tarafýndan doldurulmuþ garanti belgesinin, kullaným kýlavuzunun kat kaloriferinin yanýnda bulunmasý saðlanmalý ve iþletmeye alma iþlemleri için Alarko Carrier Yetkili Servisinin çaðýrýlmasý gerektiði kullanýcýya izah edilmelidir Mahal Sývý yakýtlý kat kaloriferi bina bodrumlarýna, normal katlara veya kapalý balkonlara, çatý katlarýna, binadan baðýmsýz kalorifer dairelerine ve ilgili standartlarýn tespit ettiði þartlara uygun mahallere yerleþtirilebilir. Cihazýn monte edildiði yerde baca bölümünde anlatýlan özelliklere sahip bir bacaya baðlanabilmesi mümkün olmalýdýr. Cihaz bacaya mümkün olduðunca yakýn monte edilmeli ve baca baðlantý borusunun uzunluðu mümkün olduðunca kýsa tutulmalýdýr. Sürekli havalandýrýlan ve hacmi minimum 10 m³ olan bir yere monte edilmelidir. Diðer koþullar uygun olsa bile bacalý modeller yatak odalarýna, banyo ve benzeri nemli ortamlara ve açýk balkonlara yerleþtirilmemelidir. Montaj mahalinde donma tehlikesi ve asit buharý bulunmamalýdýr. Cihaza ve özellikle baca baðlantýsýna yakýn eþya ve duvarlar yanabilir malzemeden yapýlmýþsa, yanmaz malzeme ile korunmalýdýr. Çýnlama yaparak cihazýn ses seviyesini suni olarak arttýracak ve kullanýcýnýn rahatsýz olmasýna sebebiyet verecek yerlere yerleþtirilmemelidir. Kat kaloriferinin çevresinde bakým, onarým ve tesisat iþlemleri için gerekli servis boþluklarý bulunmalýdýr. Sað ve sol yan taraflarýnda minimum 50 cm servis boþluðu býrakýlmalýdýr. Kat kaloriferinin yerleþtirildiði zemin düzgün olmalý ve kat kaloriferinin aðýrlýðýný taþýyacak saðlamlýkta olmalýdýr. Gerekirse beton bir kaide yapýlarak kat kaloriferi bu kaidenin üzerine yerleþtirilmelidir. Kat kaloriferinin çalýþtýðý ortama sürekli taze hava giriþini saðlayacak bir menfez bulunmalý ve menfezinin önü hava giriþini engelleyecek þekilde kapatýlmamalýdýr. Menfezin kesit alaný, aþaðýdaki minimum deðerlerin üzerinde olmalýdýr: Her kcal/h kazan kapasitesi için 7.5 cm² veya her W kazan kapasitesi için 6.5 cm² Örneðin, A30 modeli için, 30 x 7.5 = 225 cm² (minimum) Eðer cihaz yanma havasýný bitiþikteki bir mekandan alýyorsa, yani menfez bitiþik odada ise, iki mekan arasýnda menfez alanýnýn minimum 2 katý kesitinde bir hava geçiþ deliði bulunmalýdýr. Bu delik kapatýlamaz tipte olmalýdýr (tercihen kapý altý gerekli ölçüde kesilerek saðlanabilir). Kat kaloriferi ile ayný yerde iç ortam havasýndaki oksijeni yakarak çalýþan ve kat kaloriferinin hava emiþini kýsýtlayan þofben, kombi, þömine vb. gibi baþka bir ýsýtma cihazý veya iç ortam havasýný emerek dýþ ortama atan aspiratör gibi cihazlar bulunmamalýdýr. Cihaz yanma havasýný bitiþik mahalden alýyorsa ayný kural orasý için de geçerlidir.

16 Sayfa 17 Havalandýrma kanal yardýmýyla yapýlýyorsa hava kanalýnýn kesit ölçüsünü bulmak için önce kanal uzunluðu hesaplanýr. Kanal üzerinde yer alan her 45º açýlý dirsek için 1,5 m, her 90º açýlý dirsek için 3 m hesaplanan kanal uzunluðuna eklenir. Yukarýdaki þekilde kazan kapasitesine göre gerekli menfez ölçüsü hesaplanýr. Bu ölçü 5 m uzunluðunda kanala karþýlýk gelir. Bundan yararlanarak doðru orantý ile gerekli minimum kanalýn kesiti hesaplanabilir. Örneðin A30 cihazýnýn monte edildiði bir yerde 2 adet 45º ve 1 adet 90º dirsek kullanýlarak 4 m uzunluðunda bir kanal kullanýlacaðýný düþünürsek, Toplam kanal uzunluðu = 4+(2x1,5)+(1x3) = 10 m Kanal kesidi, menfez kesidinin 10/5= 2 katý olmasý gerekir. A30 için minimum menfez kesidi 225 cm² idi. Kanal kesidi = 225 x 2 = 450 cm² olmalýdýr. Baca Kat kaloriferinin baðlanacaðý baca müstakil olmalýdýr. Adi (ortak) ve þönt bacalara kat kaloriferi baðlanamaz. Kullanýlacak baca düz olmalý, S çizmemeli, soðuk mekanlardan geçen kýsýmlarý çok iyi izole edilmelidir. Baca kesit ölçüsü ve bacaya baðlantý borusunun çapý en az baðlanacak kat kaloriferinin baca çýkýþý kadar olmalýdýr. Bu ölçü A15, A20, A25 ve A30 için 13 cm, A40 ve A50 için 15 cm 'dir. Bacada klape bulunmamalýdýr. Baca çýkýþ borusu bina aydýnlýðýna baðlanmamalýdýr. Baca çatýnýn en yüksek yerinden en az 80 cm yüksek olmalýdýr. Ýki adetten fazla dirsek kullanýlmamalýdýr. Kazan baca çýkýþý ile baca deliði arasýndaki yatay mesafe 1 m'den fazla olmamalý, fazla dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Yatay baca baðlantý borusu bacaya minimum %3 eðimle baðlanmalýdýr. Baca baðlantýsýnda keskin köþeli dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Baca baðlantýsýndaki ek yerlerinin sýzdýrmazlýðý sýcaða dayanýklý bir izolatörle saðlanmalýdýr. Baca düþey yüksekliði yeterli çekiþi saðlayacak uzunlukta olmalýdýr. Ýdeal yükseklik aþaðýdaki formül ile hesaplanabilir: Baca yüksekliði (cm.) = [Kapasite (kcal/h) x 0.24 / Baca kesit alaný(cm²)]² Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken aktörler 1- Bacanýn mahyadan alçakta kalmamasýna dikkat ediniz, gerekirse bacayý yükseltiniz. 2- Mahyasýz baca kullanmayýnýz. 3- Baca kesiti çýkýþa kadar daralmamalýdýr. 4- Bacanýn dýþarýdan su almasý engellenmelidir. Baca içerisindeki nem baca çekiþini olumsuz etkiler. 5- Bacada çatlaklar olmamalýdýr.

17 Sayfa Ayný bacaya iki ayrý cihaz baðlanmamalýdýr. 7- Bacalar arasýnda baðlantý olmamalýdýr. 8- Baca içerisinde duman geçiþini engelleyen yabancý cisimle olmamalýdýr. 9- Baca iç yüzeyinde duman geçiþine engel olan pürüzler olmamalýdýr. 10- Bacada biriken kurumlarý temizlemek için kapaklar olmalýdýr. 11- Baca içerisinde katranlý kurum bulunmamalýdýr. 12- Baca gövdesi üzerindeki kapaklar sýzdýrmaz olmalýdýr. 13- Baca baðlantýsýnda ters eðim olmamalý, boru baðlantý borusu bacaya çok fazla sokulmamalýdýr. 14- Baca altýndaki kurum kapaklarý sýzdýrmaz olmalýdýr cm

18 Sayfa 19 Su Tesisatý Genel Kurallar Kat kaloriferi ve tesisat montajýnda bu kitapçýkta anlatýlanlarýn yaný sýra TSE normlarýna da uyulmalýdýr. Tesisatta kullanýlan tüm malzemeler (borular, fitingsler, vanalar v.b.gibi) TSE belgeli olmalýdýr. Kat kaloriferi uygulamasý yapýlmadan önce proje aþamasýnda tesisatýn yapýlacaðý katlar incelenerek tesisat direnci ve dengeli ýsýtma açýsýndan en uygun borulama sistemi seçilmelidir. Eðer bina kullanýlýyorsa, bu seçimden sonra proje mühendisi seçtiði sistemi kullanýcýya anlatmalý, borularýn nerelerden geçeceðini açýklamalý ve kullanýcýnýn da onayý üzerine projeyi yapmalýdýr. Boru ve radyatörler montaj öncesi ve sonrasý bol su ile yýkanarak tortu, kir, pas ve çapaklardan arýndýrýlmalý daha sonra montaja geçilmelidir. Bakýr, çelik veya alüminyum folyolu plastik boru kullanýlmalýdýr. Alüminyum folyolu olmayan plastik boru kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Kat kaloriferi-tesisat baðlantýlarý yapýlýrken boru birleþtirme sýrasýnda cihazdan çýkan borular mutlak suretle kontra tutulmalýdýr. Ankastre borular en az iki kat antipas boya ile boyanmalý ve izole edilmelidir. Diðer borular da antipas ve yaðlý boya ile boyanmalýdýr. Borular olmasý gereken çaptan küçük olmamalýdýr. Duvar geçiþlerinde borular kýlýf içerisinden geçirilmeli, borunun duvara direkt temasý önlenmelidir. Bakým ve servis iþlemleri sýrasýnda gerektiðinde radyatörleri ve kat kaloriferini tesisattan ayýrabilmek için tüm radyatörlerin ve kat kaloriferinin giriþ ve çýkýþlarýna rakor kullanarak kesici vanalar konulmalýdýr. Radyatör vanalarý reglaj ayarýnýn yapýlmasý için de gereklidir. Montaj bittikten sonra tesisata su basýlarak hidrolik test yapýlmalý ve eðer varsa kaçaklar giderilmelidir. Tesisatçý, sistemi kurup iþletmeye almasý için yetkili servisi çaðýrmadan önce sisteme su doldurmalýdýr. Su doldururken tesisatýn en yüksek noktasýndaki hava purjörü gevþetilir ve doldurma vanasý yavaþça açýlarak çok yavaþ bir þekilde sisteme su doldurulur. Hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca purjör sýkýlýr ve doldurma vanasý kapatýlýr. Kapalý genleþmeli sistemlerde doldurma vanasý kapatýlmadan önce cihaz manometresinde okunan basýnç bar' a ulaþana kadar basýncýn yükselmesi beklenmelidir. Alarko kat kaloriferinin tesisat baðlantý ölçüleri yandaki þemalarda verilmektedir.

19 Sayfa 20 A15-20 ÖN YAN ARKA T1A : Kalorifer gidiþ (standart) 1 T1B : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 T2 : Kalorifer dönüþ 1 K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 I : Açýk imbisat 3/4 D : Baca baðlantýsý φ130mm A25-30 ÖN YAN ARKA T1A : Kalorifer gidiþ (standart) 1 T1B : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 T2 : Kalorifer dönüþ 1 K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 I : Açýk imbisat 3/4 D : Baca baðlantýsý φ130mm A40-50 ÖN YAN ARKA T1 : Kalorifer gidiþ (standart) 1 ¼ T2 : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 ¼ I : Açýk imbisat 1 D : Baca baðlantýsý φ150mm DEPOLU BOYLER ARKA YAN K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 E : 6 Bar emniyet ventili 1/2 (veya resirküle hattý baðlantýsý)

20 Sayfa 21 Kalorifer Devresi Kat kaloriferi tesisatý bir kapalý devre tesisatýdýr; baþka amaçla kullanýlmamalý, açýk devrelere baðlanmamalýdýr. Kat kaloriferi mümkünse radyatörlerden daha yüksekteki bir konuma monte edilmemelidir. Kat kaloriferi tesisatý için ideal olan çift borulu, alttan daðýtmalý ve alttan toplamalý sistemdir. Daðýtým ve toplama üstten yapýlmak zorunda kalýnýrsa, daðýtýmýn baþladýðý ve toplamanýn tamamlandýðý noktalar en yüksekte olmalý, bu noktaya doðru yükselen eðim verilmeli ve bu noktanýn üst hizasýna havalýk tüpü ile purjör konmalýdýr. Havalýk tüpü minimum 2", purjör ise otomatik olmalýdýr. Kazanýn yerleþtirileceði yerde veya yakýnýnda gerektiðinde kazanýn ve tesisatýn suyunun boþaltýlabilmesi için uygun bir gider bulunmalýdýr. Yoksa kazan yerleþtirilmeden önce yapýlmalýdýr. Tesisatta mümkün olduðunca az sayýda dirsek kullanýlmalýdýr. Tesisat borularý düzgün ve terazisinde olmalý, tesisatta hatalý eðim ve hava cebi oluþmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Bu amaçla, merkezi sistemden kat kaloriferine geçiþ durumunda, mevcut radyatörlerin taban kodlarý ayný seviyeye getirilmelidir. Kat kaloriferi çýkýþýndan itibaren en az 2 boy kaloriferin tesisat gidiþ ve dönüþ borularýnýn çapýnda, branþmanlara kadar olan hatta ¾" (hatta çok uzun tesisatlarda 1") boru kullanýlmalý, branþmanlar ½" olmalýdýr. 1.5 metreden uzun radyatörlerde ters baðlantý yapýlmalýdýr. Radyatörlere ve tesisatýn en yüksek olduðu noktalara otomatik hava pürjörü konulmalýdýr. Dönüþ hattýna kat kaloriferinden önce pislik tutucu konulmalýdýr. Tesisatýn en alçak noktasýna bir boþaltma vanasý konulmalýdýr. Tesisat elemanlarý ve baðlantýlar kapalý genleþmeli sistemde 2.5 bar basýnca, açýk imbisata baðlý sistemde ise açýk imbisat deposunun yükseklik basýncýna dayanýklý olmalýdýr. Kat kaloriferlerinin pompa eðrileri aþaðýda verilmiþtir. Pompalar 3 kademelidir. Tesisat direnci hesaplanarak buna en uygun kademe eðrilerden seçilebilir. NPVO 26 P (A15, 20) NPVO P (A25, 30) Basýnç (mss) Basýnç (mss) ,5 1 1,5 2 2,5 3 Debi (m³/saat) 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Debi (m³/saat) NPVO P (A40, 50) Basýnç (mss) Debi (m³/saat)

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı