Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi"

Transkript

1 Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000

2 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý 07 Garanti ve Servis 08 Genel Özellikler 08 Ýlave Opsiyonlar 09 Modeller 09 Model Kod Sistemi 10 Teknik Özellikler 10 Emniyet Sistemleri 11 Ambalaj 11 Taþýma 11 Çalýþma Prensibi 12 Standart Cihaz 12 Emniyet onksiyonlarý 13 Ani Isýtýcýlý Cihaz 14 Depolu Boylerli Cihaz 14 Emniyet onksiyonlarý 15 Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz 15 Telefonla Uzaktan Kumandalý Cihaz 16 Montaj Kurallarý ve Montaj 16Mahal 17 Baca 17 Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken aktörler 19 Su Tesisatý 21 Kalorifer Devresi 22 Genleþme (imbisat) Hattý 22 Döþeme Altý Isýtma Tesisatý (yerden ýsýtma) 23 Kullaným Suyu Devresi 23 Ani Isýtýcýlý Boylerli Tesisat 24 Depolu Boylerli Tesisat 25 Resirkülasyon Hattý 25 Yakýt Hattý 27 Elektriksel Özellikler 28 Ýþletmeye Alma 28 Ön Kontroller 30 Çalýþtýrma Hazýrlýklarý 31 Çalýþtýrma 33 Çalýþtýrma Kontrolleri 35 Ayarlar 35 Reglaj 35 Brülör Ayarý 36Yakýt Basýnç Ayarý 36Türbülatör Ayarý 36Hava Ayarý 37 Program Saati Ayarý 38 Isý Programlama ve Ekonomi Paneli Ayarý 38 Müþteriye Teslim Ayarlarý 38 Kullanýcý Eðitimi

3 Sayfa4 39 Servis ve periyodik Bakým 39 Kazan Temizliði 39 Brülör Temizliði 41 Mazot iltresi Temizliði 42 Arýza Bulma 43 Arýzalar, Olasý Nedenleri, Giderilmesi 46 Parça Resimleri 46A15, 20 Kaporta Grubu 47 A25, 30 Kaporta Grubu 48 A40 Kaporta Grubu 49 A50 Kaporta Grubu 50 A15, 20 Ýç Gövde Grubu 51 A25, 30 Ýç Gövde Grubu 52 A40 Ýç Gövde Grubu 53 A50 Ýç Gövde Grubu 54 Ön Pano Grubu 55 Depolu Boylerli Kaporta Grubu 56Depolu Boylerli Ýç Gövde Grubu 57 Elektrik Þemalarý 57 Standart ve Ani Isýtýcýlý Prensip Þemasý 57 Standart ve Ani Isýtýcýlý Baðlantý Þemasý 58 Depolu Boylerli Prensip Þemasý 58 Depolu Boylerli Baðlantý Þemasý

4 Sayfa 5 GÝRÝÞ Bu kitap, ALARKO Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferine ait yerleþtirme ve montaj esaslarý, kat kaloriferi ana parçalarýnýn tanýtýmý, elektrik devre þemalarý ve baðlantýlarý, ayarlar, iþletmeye alma ve bakým prosedürleri, arýza, muhtemel neden ve giderilmesi gibi konularý kapsar. UYARILAR Kat kaloriferini doðru montaj, verimli ve güvenli kullaným için bu bölümü dikkatle okuyunuz. Bu iþaret, doðru montaj, iþletmeye alma ve verimli bir kullaným için uygulanmasý veya dikkat edilmesi gereken koþullarý gösterir. Bu koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kiþilere, kat kaloriferine ya da eþyalara zarar gelebilir. Bu iþaret yapýlmamasý gereken iþlemleri gösterir. Bu iþlemler ve eylemler þekillerle ve yazýyla kitapta açýklanmýþtýr. HAYIR Bu iþaret yetkili servisin sorumluluðunda olan iþlemleri ve kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. DOÐRU MONTAJ, GÜVENLÝ ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Kat kaloriferinin yerleþtirilmesinde ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýnda bu kitapta belirtilen üretici firma kurallarýna, TSE prosedürlerine uyulacaktýr. Kat kaloriferi kullanýcý tarafýndan monte edilmemelidir. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier Yetkili Bayisi ve Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Alarko sývý yakýtlý kat kaloriferi motorin (mazot) haricinde bir yakýtla çalýþtýrýlamaz. ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri , , , , ve kcal/saat kapasitelidir. Cihaz seçimi yapýlmadan önce dairenin ýsý kaybý hesabý dikkatlice yapýlmalý ve montaj mahaline gereðinden büyük kapasiteli cihaz monte edilmemelidir. ALARKO açýk tip (bacaya baðlanan) sývý yakýtlý kat kaloriferleri iyi çekiþli ve uygun bir bacaya baðlanmadan kesinlikle çalýþtýrýlmaz. Kat kaloriferinin bulunduðu ortama sürekli taze hava giriþi saðlanmalýdýr. Kat kaloriferi brülörü üzerindeki meme yakýttan tasarruf etmek amacýyla deðiþtirilmemelidir. Mevcut memeler ideal kazan-brülör uyumunu saðlayacak þekilde seçilmiþtir, küçük meme kullanmanýn tasarruf saðlayacaðý ise yanlýþ bir inanýþtýr. Kat kaloriferinin verimi ve kullaným ömrü tesisattaki suyun sertliði ile baðlantýlýdýr. Sert su kullanýmý cihazýn ömrünü ve verimli çalýþmasýný olumsuz yönde etkiler. Dolayýsý ile, kat kaloriferi sistemi mümkün olduðunca yumuþak su ile doldurulmalý, tamir veya donma tehlikesi dýþýnda tesisat suyu boþaltýlmamalýdýr. Kat kaloriferi kullaným suyu ýsýtmada da kullanýlýyorsa, þebeke suyu sertliði 20 ransýz sertliðini aþmamalý, aksi durumda bina veya daire su giriþinde su yumuþatma cihazý kullanýlmalýdýr.

5 Sayfa 6 Kapalý genleþmeli modellerde, öngörülen toplam su hacmi cihazýn monte edildiði tesisattaki cihaz+borular+radyatörlerin toplam su hacminden az ise sisteme ilave kapalý genleþme deposu monte edilmelidir. Kat kaloriferi tesisatýnýn herhangi bir yerinden, hava alma iþlemi ve zorunluluklar haricinde su alýnmamalýdýr. Yerden ýsýtmalý tesisatlarda kazanda dolaþan suyun yüksek sýcaklýkta tutulmasýný saðlayacak 3 yollu vanalý sistem kullanýlmalýdýr. Kat kaloriferi, düþük sýcaklýkta çalýþtýrýlmamalýdýr. Kat kaloriferinin çok soðuk mahallere monte edildiði yerlerde donmaya karþý önlem alýnmalýdýr. (Bakýnýz sayfa 38 Don Uyarýsý) Cihazýn monte edildiði yerde inþaat devam ediyorsa tesisat don tehlikesine karþý korunmak üzere, sistemde hiç su býrakýlmamalý veya su basýlmýþsa mutlaka antifiriz kullanýlmalýdýr. Cihaza elektrik vermeden önce, cihazýn içindeki etikete bakarak elektrik besleme deðerlerinin mevcut elektrik kaynaðýna ve elektrik kablolarýnýn cihazýn akým deðerine uygunluðu kontrol edilmelidir. Benzin Alkol Tiner Kat kaloriferi rutubetli mahallere yerleþtirilmemelidir. Kat kaloriferinin üzerine doðrudan su buharý gelmemelidir. Kat kaloriferinin yakýnýnda parlayýcý veya patlayýcý maddeler bulunmamalýdýr. Kat kaloriferinin elektrik beslemesinde topraklý priz kullanýlmalýdýr. Yetkili Servis Sorumluluklarý Kat kaloriferinin iþletmeye alýnmasý Alarko Carrier Servisleri tarafýndan bu kitapta örneði verilen Ýþletmeye Alma ormu na uygun olarak yapýlmalý ve bu form eksiksiz olarak doldurulmalýdýr. Tüm onarým iþleri için Alarko Carrier Servisleri yetkilidir. Kullanýcý arýza ve bakým iþlemleri için yetkili servise baþvurmalýdýr. Bu tip cihazlarýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Montaj ve servis elemanlarý tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için güvenlik kurallarýna uymalýdýr. Kullanýcý, bayi ve servis tarafýndan kat kaloriferinin parçalarýný çýkarmamasý ya da bakým ve onarýmýný yapmaya çalýþmamasý konusunda uyarýlmalýdýr. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koyulmamalýdýr. Kablonun yalýtýmýnýn zarar görmesi sonucu yangýn ya da elektrik çarpmasý tehlikesi doðabilir. Kablo zarar görürse yenisiyle deðiþtirilmelidir. Kullanýcý da kablonun zarar görmemesi konusunda uyarýlmalýdýr. HAYIR Kat kaloriferinin kablosu çok gergin olmayacak þekilde topraklý bir prize baðlanabilmelidir. Eðer bu koþul saðlanamýyorsa kablo yenisiyle deðiþtirilmeli veya topraklý prizin uygun bir yere alýnmasý saðlanmalýdýr. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik fiþini prizden çýkarmak için kesinlikle kablosundan çekmeyiniz. Kullanýcýyý da bu konuda uyarýnýz. HAYIR

6 Sayfa 7 Elektrik aksamýnýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunmalýdýr. Su iletken görevi yapacaðýndan elektrik çarpmasýna neden olabilir. HAYIR Kat kaloriferi ilk çalýþtýrmadan sonra uzun bir süre kullanýlmayacaksa elektrik besleme baðlantýsý kesilmelidir. (Cihazýn elektrik fiþi çýkarýlmalý eðer bir anahtarla baðlanmýþsa anahtar kapalý konuma getirilmelidir). Donma tehlikesi varsa gerekli önlemler konusunda kullanýcý uyarýlmalýdýr. Kullanýcý taþýnýrken, kat kaloriferinin sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi gerekiyorsa bu iþlemler yetkili bayi veya servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Kullanýcý bu konuda bilgilendirilmelidir. Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda bayi ve servis elemanlarý kullanýcýnýn kat kaloriferini güvenli ve verimli kullanýlabilmesi için cihazla birlikte verilen Kullaným Kýlavuzu nu okumasý bu kýlavuzda belirtilen kurallara uymasý konusunda bilgilendirilmeli ve uyarýlmalýdýr. GARANTÝ ve SERVÝS Kat kaloriferi malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Bu kat kaloriferiyle birlikte verilen Garanti Belgesi, satýþý yapan Alarko Carrier Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü kullanýcýya verilecektir. Kullanýcýnýn garanti süresi içinde bu belgeyi saklamasý ve garanti iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis elemanýna göstermesi gerekir. Yetkili olmayan elemanlarýn kat kaloriferine müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Ayrýca bu tür bir uygulama cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalmasýna sebep olur.

7 Sayfa 8 GENEL ÖZELLÝKLER ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, Alarko bünyesindeki ISO9001 belgeli üretim tesisinde tasarlanmýþ, ilgili standartlara uygun olarak imal edilmekte ve test edilmektedir. Yüksek verimli ve kullanýcý dostu olan ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, 12 yýllýk bir deneyim, ve yüksek teknolojili üretimin sonucudur. Kompakt yapýsý ve beyaz eþyayý andýran estetik görünümü sayesinde ev içerisinde, standartlarýn öngördüðü þartlarý saðlayan çeþitli yerlere monte edilebilme olanaðý saðlar kcal/saat kapasite aralýðýndaki kat kaloriferleri tek veya çok katlý müstakil evlerde, villalarda, apartman dairelerinde ýsýtma ve/veya kullaným sýcak suyu saðlanmasý amacýyla kullanýlan cihazlardýr. Kat kaloriferleri sistemi yeni inþa edilen bir binada inþaat sýrasýnda yapýlabileceði gibi, kullanýlan bir binada veya merkezi ýsýtma sistemi olmayan bir apartmanýn bir dairesinde sonradan da kurulabilir. Mevcut bir merkezi ýsýtma sisteminin iptali durumunda, katlarda tek tek merkezi sistem baðlantýlarýný keserek, bir kat kaloriferi cihazý, gerekli kalorifer tesisatý ve borulama yapýlarak kat kalorifer sistemine geçmek mümkündür. Çalýþtýrýlmasý son derece kolaydýr. Ayarlanýp düðmesine basýldýðýnda kendiliðinden devreye girerek ortamý kýsa sürede ýsýtýr ve/veya istenilen sýcaklýkta kullaným suyu saðlar. Kat kaloriferleri, standart olarak ýsýtma gereksinimini saðlayacak þekilde paket tipte üretilir. Cihazýn çalýþmasý için gerekli tüm asgari ekipman ve aksesuarlar cihazýn üzerindedir. Çalýþtýrýlmasý için sadece elektrik, tesisat ve baca baðlantýlarýnýn yapýlmasý yeterlidir. Isýtma ve sýcak su saðlayan cihazlar ise bunlara ek olarak sýcak su üretimini saðlayacak ekipman ve aksesuarlarla birlikte saðlanýr. Ýstenirse ýsýtma amaçlý üretilmiþ standart bir kat kaloriferi, daha sonra gerekli aksesuarlar eklenerek boylerli modellere dönüþtürülebilir. ÝLAVE OPSÝYONLAR Ani Isýtýcýlý Boyler Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen 3 yollu vana, plaka eþanjör ve irtibat borularýndan oluþur. Sýcak su musluðu açýldýðý anda kullaným suyu, kalorifer suyu tarafýndan anýnda ýsýtýlýr. A15, A20, A25 ve A30 tiplerine uygulanmasý mümkündür. Depolu Boyler Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen motorlu 3 yollu vana, boyler termostatý, boyler emniyet termostatý, 100 litrelik depolu boyler ve irtibat borularýndan oluþur. Kullaným suyu istenen sýcaklýkta boylerde depolanarak kullanýma hazýr bulundurulur. Böylelikle ayný anda fazla miktarda sýcak su ihtiyacý olduðunda ihtiyaç karþýlanabilir. A40 ve A50 tiplerine uygulanmasý mümkündür. Kapalý Genleþme Seti Açýk imbisat deposu ihtiyacýný ortadan kaldýrýr ve sistemin susuz çalýþmasýný engeller. Kapalý genleþme deposu, 2,5 bar emniyet ventili, otomatik hava tahliye purjörü, düþük su basýncý anahtarý ve irtibat borularýndan oluþur. A15 ve A20 modellerinde 12 litre, A25, A30, A40 ve A50 tiplerinde 18 litrelik genleþme tanký saðlanýr.

8 Sayfa 9 TUK (Telefonla Uzaktan Kumanda) Cihazý Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazýn bulunduðu yerdeki telefona baðlantýsý yapýldýktan sonra dýþarýdan telefonla çalýþtýrýlýp durdurulabilmesini saðlar. Isý Programlama ve Ekonomi Paneli Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazý dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý olarak çalýþtýrýr. Gereksinim duyulan enerjiye göre cihazýn otomatik devreye girip çýkmasýný temin eder, yakýttan tasarruf saðlar. MODELLER ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri kcal/saat kapasite aralýðýnda 6 ayrý kapasitede üretilir. MODEL KOD SÝSTEMÝ A 20 KSA Tip ---- : Standart K : Kapalý genleþmeli SA : Ani ýsýtýcýlý sýcak sulu SB : Boylerli sýcak sulu KSA : Kapalý genleþmeli, ani ýsýtýcýlý sýcak sulu KSB : Kapalý genleþmeli, boylerli sýcak sulu Kapasite x1.000 (kcal/saat) Alarko kat kaloriferi Kat kaloriferleri fabrikasyon olarak standart tipte üretilebileceði gibi, bir takým opsiyonel ilave aksesuarlarla da üretilip müþteriye sunulabilmektedirler. Yine bu opsiyonlarýn tamamýný mevcut cihazlara sonradan ilave etmek de mümkündür. Standart ( ) ve Ýsteðe Baðlý Parçalar ( ) Modeller Ana Parçalar Kazan dikey Kazan yatay Hermetik tip kazan Kontrol paneli Program saati Oda termostatý Isý programlama / Ekonomi paneli Telefonla uzaktan kumanda cihazý Kazan termostatý Termometre Brülör Yakýt hortumu Mazot filtresi Sirkülasyon pompasý - 3 hýzlý Kapalý genleþme seti * Manometre Su doldurma / boþaltma musluðu Ani ýsýtýcýlý plaka eþanjör 3 yollu vana Depolu boyler ve seti Boyler termostatý ** Emniyet Özellikleri Düþük su basýncý anahtarý * Emniyet limit termostatý Boyler emniyet termostatý ** Emniyet ventili * Otomatik hava tahliye ventili * Sigorta otoselli alev kontrolu * Kapalý genleþme depolu kat kaloriferlerinde ** Boylerli modellerde

9 Sayfa 10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Özellikler / Model A Nominal Kapasite kcal/saat Verim % Yakýt Sarfiyatý kg/saat Kazan Su Hacmi lt Baca Gazý Sýcaklýðý º C Baca Baðlantý Çapý mm Baca Çýkýþý Elektrik Beslemesi Aðýrlýk (net) kg Aðýrlýk (ambalajlý) kg Isýtma Devresi Sýcaklýk Ayarý º C Max. Çalýþma Sýcaklýðý º C Çalýþma Basýncý bar Test Basýncý bar Emniyet Ventili Açma Basýncý bar Kapalý Genleþme Depo Hacmi lt Sirkülasyon Pompasý Debisi m³/saat Sirkülasyon Pompasý Basma Yüksekliði mss Ani Isýtýcýlý Sýcak Su Devresi Sýcak Su Üretimi (su giriþ-15ºc, DT=30ºC) lt/dak. Çalýþma Basýncý (min/max) bar Max. Sýcaklýk º C Depolu Boylerli Sýcak Su Devresi Boyler Hacmi lt Çalýþma Basýncý (max) bar Max. Sýcaklýk º C , ,75 4,7 8,3 11,1 0,3 / , Üst , ,0 4,4 1,25 4,6 1,50 4, , Monofaze, 220 V, 50 Hz ,7 3, ,9 4, Arka , ,00 5, , ,5 4, EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Otomatik Hava Tahliye Ventili Kalorifer tesisatýnda oluþan havanýn otomatik olarak tahliye edilmesini saðlar. Kat kaloriferinin susuz çalýþmasýný önler. Emniyet Ventili Kalorifer devresindeki basýnç 2,5 bar ýn üzerine çýkarsa fazla suyu tahliye ederek basýncýn yükselmesini önler. Kazan Limit Termostatý Kazan suyu sýcaklýðý 95º C ýn üzerine çýkarsa limit termostat devreye girer ve brülörü durdurur. Sirkülasyon pompasý çalýþmaya devam eder. Elektrik Devresi Koruma Sigortasý 3 Amperlik sigorta sistemi aþýrý elektrik akýmýna karþý korur. Düþük Su Basýncý Anahtarý Kalorifer devresi basýncý 0,8 bar ýn altýna düþtüðünde brülörü ve pompayý durdurur. Kazanýn susuz çalýþmasýný önler. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar. otoselli Alev Kontrolü Brülör alevini izler. Alev sönerse brülörü durdurur. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar. Boyler Emniyet Termostatý Boylerli Kat kaloriferlerinde kullaným sýcak suyu ýsýtýlýrken kalorifer devresi sýcaklýðý 90º C ý geçerse brülörü durdurur.

10 Sayfa 11 AMBALAJ Kat kaloriferi (depolu boylerli olan tipler hariç) iki kutu halinde ambalajlanmýþtýr. Büyük kutuda kat kaloriferinin kendisi bulunur. Büyük kutunun içinde bulunan küçük bir kutu içerisinde aksesuarlar yer alýr. Aksesuar kutusunda aþaðýdaki parçalarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz: - Mazot filtresi + baðlantý nipeli - 4 adet seviye ayar pabuçu Depolu Boylerli Modeller; Ambalaj üç kutu halindedir. Üçüncü kutunun içerisinde boyler bulunur. Boyler ambalajýnýn içerisinde ayrýca montaj sýrasýnda kullanýlacak olan üç yollu vana, 6 bar emniyet ventili ve cihaz ile boylerin birbirine baðlantýsý için 4 adet M8x15 civata vardýr. TAÞIMA Sývý yakýtlý kat kaloriferleri, taþýma esnasýnda ambalajýn altýndaki tahta paletten kaldýrýlmalý ve taþýnmalýdýr. Taþýma esnasýnda ambalaj üzerindeki yön ve uyarý iþaretlerine dikkat edilmeli ve ambalaj yan veya ters çevrilmemelidir. Taþýma sýrasýnda ambalaj yuvarlanmamalý, yere düþürülmemelidir. Stoklama amacýyla en fazla iki adet kat kaloriferi üstüste konulabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Topraklý fiþi prize takýlmýþ ve kalorifer devresine su doldurulmuþ olan kat kaloriferi aþaðýdaki gibi çalýþýr (kapalý genleþmeli sistemlerde manometre göstergesinde 1.2 bar okunana kadar su doldurulmalýdýr, aksi taktirde cihaz çalýþmaz) d e j i h 0 Kapalý AUTO Program I Sürekli çalýþma Gün göstergesi Program seçme (1...16) Günler h Saat Saat ayarý RUN Hafýza Program ayarý Çalýþma konumu Program atlama m Dakika R Sýfýrlama g f c b a

11 Sayfa 12 Standart Cihaz 1. Ön panodaki kazan çalýþtýrma düðmesine (a) basýldýðýnda led (f) yanar, pompa (3) kalorifer suyunu sirküle ettirmeye baþlar. 2. Su sýcaklýðý pano üzerindeki kazan suyu sýcaklýk ayar düðmesi (c) ile ayarlanmýþ deðerin altýnda ise kazan termostatý (8) yol verir, brülör (2) devreye girer, led (h) yanar ve kalorifer suyu ýsýnmaya baþlar. Sýcaklýk ayarlanan deðere ulaþtýðýnda kazan termostatý devreyi keser, brülör durur, pompa çalýþmaya devam eder. 3. Program saati düðmesine (b) basýldýðýnda led (g) yanar, program saati (e) devreye girer ve 2 no'lu maddedeki fonksiyonlar program saatinin 'çalýþma' komutu verdiði zaman dilimlerinde devreye girer. 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca Emniyet onksiyonlarý 1. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü sýcaklýk 95ºC yi geçerse limit (emniyet) termostatý (9) brülörü durdurur, pompa çalýþmaya devam eder. Sýcaklýk yeteri kadar düþtüðünde cihaz tekrar standart cihaz madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder. 2. Kapalý genleþmeli sistemlerde herhangi bir nedenden ötürü kalorifer sisteminde su eksilir ve manometrede okunan basýnç 0.8 bar' ýn altýna düþerse, düþük su basýnç anahtarý (5) devreyi keserek pompa ve brülörü durdurur, led (j) yanar. Sisteme su doldurulup basýnç tekrar 1 bar' ýn üzerine çýkarýldýðýnda pompa ve brülör tekrar madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder. 3. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü brülörde bir arýza veya ateþleme hatasý meydana geldiðinde brülör durur, led (i) yanar. Arýza giderildiðinde sistem kaldýðý yerden çalýþmaya devam eder. 4. Isýtma devresindeki basýnç 2.5 bar ý geçerse 2.5 bar emniyet ventili (7) fazla suyu tahliye eder.

12 Sayfa 13 Ani Isýtýcýlý Cihaz Pompa ve brülörün çalýþmasý ve emniyet fonksiyonlarý standart cihazla ayný þekilde kontrol edilir. Kullaným suyu musluðu açýldýðýnda 3 yollu vana (11) devreye girerek kazandan çýkýp kalorifer devresine giden suyun yönünü deðiþtirir ve plaka eþanjöre (12) yönlendirir. Plaka eþanjöre soðuk olarak giren kullaným suyu, ýsýnmýþ olarak musluða gider. Musluk kapatýldýðýnda kazandan çýkan su 3 yollu vana tarafýndan tekrar kalorifer hattýna yönlendirilir ve kullaným suyu ýsýtýlmasý durur. Kullaným suyu kapalý 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11-3 Yollu vana 12- Ani ýsýtýcý eþanjör Kullaným suyu açýk 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7- Emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11-3 Yollu vana 12- Ani ýsýtýcý eþanjör

13 Sayfa 14 Depolu Boylerli Cihaz Cihaz kullaným suyu ýsýtýlmasýna öncelik tanýyarak çalýþýr. Boyler açma-kapama düðmesi açýk konumda iken (yaz konumu): Motorlu 3 yollu vana (11) kazandan çýkan ýsýtma suyunu boylere (13) yönlendirmiþtir. Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen (boyler üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesinden ayarlanmýþ) deðerin altýnda ise boyler termostatý (14) yol verir, pompa ve brülör çalýþýr, kazandan çýkan sýcaksu boylerde kullaným suyunu ýsýtýr. Kullaným suyu sýcaklýðý ayarlanan deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, pompa ve brülör durur. Boyler açma-kapama düðmesi kapalý konumda iken (kýþ konumu): Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin üzerinde olduðu sürece cihaz, standart cihaz gibi çalýþýr, motorlu 3 yollu vana kazandan çýkan suyu kalorifer hattýna yönlendirir. Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin altýna düþerse boyler termostatý devreye girer. 3 yollu vana kazandan çýkan suyu boylere yönlendirir, boylerdeki kullaným suyu ýsýtýlmaya baþlanýr. Kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, 3 yollu vana kazandan çýkan suyu tekrar kalorifer hattýna yönlendirir ve cihaz standart tipteki gibi çalýþmaya devam eder. 1- Kazan 2- Brülör 3- Pompa 4- Genleþme tanký 5- Alçak basýnç presostatý 6- Otomatik hava tahliye ventili 7-3 Bar emniyet ventili 8- Kazan termostatý 9- Emniyet termostatý 10- Baca 11- Motorlu 3 yollu vana 12- Boyler 13- Boyler termostatý 14- Boyler emniyet termostatý 15-6 Bar emniyet ventili 16- Magnezyum anot Kalorifer Gidiþ Kalorifer Dönüþ Þebeke Suyu Boylerli Cihazlarýn Emniyet onksiyonlarý Standart tip cihazdaki tüm emniyet fonksiyonlarý boylerli cihazlarda da mevcuttur. Depolu boylerli cihazlarda ilaveten boyler emniyet termostatý (15) bulunur. Kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan suyu sýcaklýðý 90º C yi geçerse boyler emniyet termostatý devreyi keserek kazan suyu sýcaklýðý bir miktar düþene kadar brülörü durdurur, daha sonra tekrar brülöre yol verir. Böylelikle kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan suyu sýcaklýðý da emniyet altýna alýnmýþ olur. Boylerde bulunan kullaným suyunun basýncý 6 bar ý geçerse boyler üzerindeki 6 bar emniyet ventili (16) fazla suyu tahliye eder.

14 Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz SIVI YAKITLI KAT KALORÝ ERÝ Sayfa 15 Kaloriferinde Program Saati ve kazan termostatýnýn görevlerini yapar. Dýþ hava ve ortam sýcaklýðýna göre en uygun kazan suyu sýcaklýðýný tespit ederek kat kaloriferinin bu sýcaklýkta otomatik olarak çalýþmasýný saðlar, böylece yakýttan tasarruf ettirir. Dýþ ve iç ortam sýcaklýklarýndaki deðiþime göre sürekli olarak kazan suyu termostat deðerini deðiþtirir. Telefonla Uzaktan Kumandalý (TUK) Cihaz Kaloriferin çalýþma fonksiyonlarýnda bir deðiþiklik yaratmaz. Telefonla uzaktan kumanda cihazý, monte edildiði kat kaloriferinde sadece "kazan çalýþtýrma düðmesi" görevi yapar. Kat kaloriferinin kazan çalýþtýrma düðmesi kapalý konumdayken TUK cihazýnýn baðlý bulunduðu telefona çalýþtýrma komutu verilirse, kazan çalýþtýrma düðmesini devre dýþý býrakýp kalorifere akým gönderir. Tersi durumda yine telefonla kapatma komutu verildiðinde kazan çalýþtýrma düðmesini devre dýþý býrakýp akýmý keserek kat kaloriferini durdurur. TUK cihazý ile kat kaloriferi çalýþtýrýlacaksa, ev terk edilmeden önce kazan termostatý istenen sýcaklýða ayarlanmalýdýr.

15 MONTAJ KURALLARI ve MONTAJ Bu bölüm, kat kaloriferinin montajý ile ilgili genel kurallar ile Alarko kat kaloriferinin montajý ile ilgili ilave bilgileri birlikte sunmaktadýr. SIVI YAKITLI KAT KALORÝ ERÝ Sayfa 16 Alarko kat kaloriferinin montajýný yapacak kiþilerin bu bölümü dikkatle okumasý ve eksiksiz uygulamasý gerekir. Bu iþlemlerin bitiminde Alarko Carrier Yetkili Satýcýsý tarafýndan doldurulmuþ garanti belgesinin, kullaným kýlavuzunun kat kaloriferinin yanýnda bulunmasý saðlanmalý ve iþletmeye alma iþlemleri için Alarko Carrier Yetkili Servisinin çaðýrýlmasý gerektiði kullanýcýya izah edilmelidir Mahal Sývý yakýtlý kat kaloriferi bina bodrumlarýna, normal katlara veya kapalý balkonlara, çatý katlarýna, binadan baðýmsýz kalorifer dairelerine ve ilgili standartlarýn tespit ettiði þartlara uygun mahallere yerleþtirilebilir. Cihazýn monte edildiði yerde baca bölümünde anlatýlan özelliklere sahip bir bacaya baðlanabilmesi mümkün olmalýdýr. Cihaz bacaya mümkün olduðunca yakýn monte edilmeli ve baca baðlantý borusunun uzunluðu mümkün olduðunca kýsa tutulmalýdýr. Sürekli havalandýrýlan ve hacmi minimum 10 m³ olan bir yere monte edilmelidir. Diðer koþullar uygun olsa bile bacalý modeller yatak odalarýna, banyo ve benzeri nemli ortamlara ve açýk balkonlara yerleþtirilmemelidir. Montaj mahalinde donma tehlikesi ve asit buharý bulunmamalýdýr. Cihaza ve özellikle baca baðlantýsýna yakýn eþya ve duvarlar yanabilir malzemeden yapýlmýþsa, yanmaz malzeme ile korunmalýdýr. Çýnlama yaparak cihazýn ses seviyesini suni olarak arttýracak ve kullanýcýnýn rahatsýz olmasýna sebebiyet verecek yerlere yerleþtirilmemelidir. Kat kaloriferinin çevresinde bakým, onarým ve tesisat iþlemleri için gerekli servis boþluklarý bulunmalýdýr. Sað ve sol yan taraflarýnda minimum 50 cm servis boþluðu býrakýlmalýdýr. Kat kaloriferinin yerleþtirildiði zemin düzgün olmalý ve kat kaloriferinin aðýrlýðýný taþýyacak saðlamlýkta olmalýdýr. Gerekirse beton bir kaide yapýlarak kat kaloriferi bu kaidenin üzerine yerleþtirilmelidir. Kat kaloriferinin çalýþtýðý ortama sürekli taze hava giriþini saðlayacak bir menfez bulunmalý ve menfezinin önü hava giriþini engelleyecek þekilde kapatýlmamalýdýr. Menfezin kesit alaný, aþaðýdaki minimum deðerlerin üzerinde olmalýdýr: Her kcal/h kazan kapasitesi için 7.5 cm² veya her W kazan kapasitesi için 6.5 cm² Örneðin, A30 modeli için, 30 x 7.5 = 225 cm² (minimum) Eðer cihaz yanma havasýný bitiþikteki bir mekandan alýyorsa, yani menfez bitiþik odada ise, iki mekan arasýnda menfez alanýnýn minimum 2 katý kesitinde bir hava geçiþ deliði bulunmalýdýr. Bu delik kapatýlamaz tipte olmalýdýr (tercihen kapý altý gerekli ölçüde kesilerek saðlanabilir). Kat kaloriferi ile ayný yerde iç ortam havasýndaki oksijeni yakarak çalýþan ve kat kaloriferinin hava emiþini kýsýtlayan þofben, kombi, þömine vb. gibi baþka bir ýsýtma cihazý veya iç ortam havasýný emerek dýþ ortama atan aspiratör gibi cihazlar bulunmamalýdýr. Cihaz yanma havasýný bitiþik mahalden alýyorsa ayný kural orasý için de geçerlidir.

16 Sayfa 17 Havalandýrma kanal yardýmýyla yapýlýyorsa hava kanalýnýn kesit ölçüsünü bulmak için önce kanal uzunluðu hesaplanýr. Kanal üzerinde yer alan her 45º açýlý dirsek için 1,5 m, her 90º açýlý dirsek için 3 m hesaplanan kanal uzunluðuna eklenir. Yukarýdaki þekilde kazan kapasitesine göre gerekli menfez ölçüsü hesaplanýr. Bu ölçü 5 m uzunluðunda kanala karþýlýk gelir. Bundan yararlanarak doðru orantý ile gerekli minimum kanalýn kesiti hesaplanabilir. Örneðin A30 cihazýnýn monte edildiði bir yerde 2 adet 45º ve 1 adet 90º dirsek kullanýlarak 4 m uzunluðunda bir kanal kullanýlacaðýný düþünürsek, Toplam kanal uzunluðu = 4+(2x1,5)+(1x3) = 10 m Kanal kesidi, menfez kesidinin 10/5= 2 katý olmasý gerekir. A30 için minimum menfez kesidi 225 cm² idi. Kanal kesidi = 225 x 2 = 450 cm² olmalýdýr. Baca Kat kaloriferinin baðlanacaðý baca müstakil olmalýdýr. Adi (ortak) ve þönt bacalara kat kaloriferi baðlanamaz. Kullanýlacak baca düz olmalý, S çizmemeli, soðuk mekanlardan geçen kýsýmlarý çok iyi izole edilmelidir. Baca kesit ölçüsü ve bacaya baðlantý borusunun çapý en az baðlanacak kat kaloriferinin baca çýkýþý kadar olmalýdýr. Bu ölçü A15, A20, A25 ve A30 için 13 cm, A40 ve A50 için 15 cm 'dir. Bacada klape bulunmamalýdýr. Baca çýkýþ borusu bina aydýnlýðýna baðlanmamalýdýr. Baca çatýnýn en yüksek yerinden en az 80 cm yüksek olmalýdýr. Ýki adetten fazla dirsek kullanýlmamalýdýr. Kazan baca çýkýþý ile baca deliði arasýndaki yatay mesafe 1 m'den fazla olmamalý, fazla dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Yatay baca baðlantý borusu bacaya minimum %3 eðimle baðlanmalýdýr. Baca baðlantýsýnda keskin köþeli dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Baca baðlantýsýndaki ek yerlerinin sýzdýrmazlýðý sýcaða dayanýklý bir izolatörle saðlanmalýdýr. Baca düþey yüksekliði yeterli çekiþi saðlayacak uzunlukta olmalýdýr. Ýdeal yükseklik aþaðýdaki formül ile hesaplanabilir: Baca yüksekliði (cm.) = [Kapasite (kcal/h) x 0.24 / Baca kesit alaný(cm²)]² Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken aktörler 1- Bacanýn mahyadan alçakta kalmamasýna dikkat ediniz, gerekirse bacayý yükseltiniz. 2- Mahyasýz baca kullanmayýnýz. 3- Baca kesiti çýkýþa kadar daralmamalýdýr. 4- Bacanýn dýþarýdan su almasý engellenmelidir. Baca içerisindeki nem baca çekiþini olumsuz etkiler. 5- Bacada çatlaklar olmamalýdýr.

17 Sayfa Ayný bacaya iki ayrý cihaz baðlanmamalýdýr. 7- Bacalar arasýnda baðlantý olmamalýdýr. 8- Baca içerisinde duman geçiþini engelleyen yabancý cisimle olmamalýdýr. 9- Baca iç yüzeyinde duman geçiþine engel olan pürüzler olmamalýdýr. 10- Bacada biriken kurumlarý temizlemek için kapaklar olmalýdýr. 11- Baca içerisinde katranlý kurum bulunmamalýdýr. 12- Baca gövdesi üzerindeki kapaklar sýzdýrmaz olmalýdýr. 13- Baca baðlantýsýnda ters eðim olmamalý, boru baðlantý borusu bacaya çok fazla sokulmamalýdýr. 14- Baca altýndaki kurum kapaklarý sýzdýrmaz olmalýdýr cm

18 Sayfa 19 Su Tesisatý Genel Kurallar Kat kaloriferi ve tesisat montajýnda bu kitapçýkta anlatýlanlarýn yaný sýra TSE normlarýna da uyulmalýdýr. Tesisatta kullanýlan tüm malzemeler (borular, fitingsler, vanalar v.b.gibi) TSE belgeli olmalýdýr. Kat kaloriferi uygulamasý yapýlmadan önce proje aþamasýnda tesisatýn yapýlacaðý katlar incelenerek tesisat direnci ve dengeli ýsýtma açýsýndan en uygun borulama sistemi seçilmelidir. Eðer bina kullanýlýyorsa, bu seçimden sonra proje mühendisi seçtiði sistemi kullanýcýya anlatmalý, borularýn nerelerden geçeceðini açýklamalý ve kullanýcýnýn da onayý üzerine projeyi yapmalýdýr. Boru ve radyatörler montaj öncesi ve sonrasý bol su ile yýkanarak tortu, kir, pas ve çapaklardan arýndýrýlmalý daha sonra montaja geçilmelidir. Bakýr, çelik veya alüminyum folyolu plastik boru kullanýlmalýdýr. Alüminyum folyolu olmayan plastik boru kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Kat kaloriferi-tesisat baðlantýlarý yapýlýrken boru birleþtirme sýrasýnda cihazdan çýkan borular mutlak suretle kontra tutulmalýdýr. Ankastre borular en az iki kat antipas boya ile boyanmalý ve izole edilmelidir. Diðer borular da antipas ve yaðlý boya ile boyanmalýdýr. Borular olmasý gereken çaptan küçük olmamalýdýr. Duvar geçiþlerinde borular kýlýf içerisinden geçirilmeli, borunun duvara direkt temasý önlenmelidir. Bakým ve servis iþlemleri sýrasýnda gerektiðinde radyatörleri ve kat kaloriferini tesisattan ayýrabilmek için tüm radyatörlerin ve kat kaloriferinin giriþ ve çýkýþlarýna rakor kullanarak kesici vanalar konulmalýdýr. Radyatör vanalarý reglaj ayarýnýn yapýlmasý için de gereklidir. Montaj bittikten sonra tesisata su basýlarak hidrolik test yapýlmalý ve eðer varsa kaçaklar giderilmelidir. Tesisatçý, sistemi kurup iþletmeye almasý için yetkili servisi çaðýrmadan önce sisteme su doldurmalýdýr. Su doldururken tesisatýn en yüksek noktasýndaki hava purjörü gevþetilir ve doldurma vanasý yavaþça açýlarak çok yavaþ bir þekilde sisteme su doldurulur. Hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca purjör sýkýlýr ve doldurma vanasý kapatýlýr. Kapalý genleþmeli sistemlerde doldurma vanasý kapatýlmadan önce cihaz manometresinde okunan basýnç bar' a ulaþana kadar basýncýn yükselmesi beklenmelidir. Alarko kat kaloriferinin tesisat baðlantý ölçüleri yandaki þemalarda verilmektedir.

19 Sayfa 20 A15-20 ÖN YAN ARKA T1A : Kalorifer gidiþ (standart) 1 T1B : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 T2 : Kalorifer dönüþ 1 K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 I : Açýk imbisat 3/4 D : Baca baðlantýsý φ130mm A25-30 ÖN YAN ARKA T1A : Kalorifer gidiþ (standart) 1 T1B : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 T2 : Kalorifer dönüþ 1 K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 I : Açýk imbisat 3/4 D : Baca baðlantýsý φ130mm A40-50 ÖN YAN ARKA T1 : Kalorifer gidiþ (standart) 1 ¼ T2 : Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 ¼ I : Açýk imbisat 1 D : Baca baðlantýsý φ150mm DEPOLU BOYLER ARKA YAN K1 : Kullaným suyu giriþ 1/2 K2 : Kullaným suyu çýkýþ 1/2 E : 6 Bar emniyet ventili 1/2 (veya resirküle hattý baðlantýsý)

20 Sayfa 21 Kalorifer Devresi Kat kaloriferi tesisatý bir kapalý devre tesisatýdýr; baþka amaçla kullanýlmamalý, açýk devrelere baðlanmamalýdýr. Kat kaloriferi mümkünse radyatörlerden daha yüksekteki bir konuma monte edilmemelidir. Kat kaloriferi tesisatý için ideal olan çift borulu, alttan daðýtmalý ve alttan toplamalý sistemdir. Daðýtým ve toplama üstten yapýlmak zorunda kalýnýrsa, daðýtýmýn baþladýðý ve toplamanýn tamamlandýðý noktalar en yüksekte olmalý, bu noktaya doðru yükselen eðim verilmeli ve bu noktanýn üst hizasýna havalýk tüpü ile purjör konmalýdýr. Havalýk tüpü minimum 2", purjör ise otomatik olmalýdýr. Kazanýn yerleþtirileceði yerde veya yakýnýnda gerektiðinde kazanýn ve tesisatýn suyunun boþaltýlabilmesi için uygun bir gider bulunmalýdýr. Yoksa kazan yerleþtirilmeden önce yapýlmalýdýr. Tesisatta mümkün olduðunca az sayýda dirsek kullanýlmalýdýr. Tesisat borularý düzgün ve terazisinde olmalý, tesisatta hatalý eðim ve hava cebi oluþmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Bu amaçla, merkezi sistemden kat kaloriferine geçiþ durumunda, mevcut radyatörlerin taban kodlarý ayný seviyeye getirilmelidir. Kat kaloriferi çýkýþýndan itibaren en az 2 boy kaloriferin tesisat gidiþ ve dönüþ borularýnýn çapýnda, branþmanlara kadar olan hatta ¾" (hatta çok uzun tesisatlarda 1") boru kullanýlmalý, branþmanlar ½" olmalýdýr. 1.5 metreden uzun radyatörlerde ters baðlantý yapýlmalýdýr. Radyatörlere ve tesisatýn en yüksek olduðu noktalara otomatik hava pürjörü konulmalýdýr. Dönüþ hattýna kat kaloriferinden önce pislik tutucu konulmalýdýr. Tesisatýn en alçak noktasýna bir boþaltma vanasý konulmalýdýr. Tesisat elemanlarý ve baðlantýlar kapalý genleþmeli sistemde 2.5 bar basýnca, açýk imbisata baðlý sistemde ise açýk imbisat deposunun yükseklik basýncýna dayanýklý olmalýdýr. Kat kaloriferlerinin pompa eðrileri aþaðýda verilmiþtir. Pompalar 3 kademelidir. Tesisat direnci hesaplanarak buna en uygun kademe eðrilerden seçilebilir. NPVO 26 P (A15, 20) NPVO P (A25, 30) Basýnç (mss) Basýnç (mss) ,5 1 1,5 2 2,5 3 Debi (m³/saat) 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Debi (m³/saat) NPVO P (A40, 50) Basýnç (mss) Debi (m³/saat)

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Kazaný Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Kitap Kodu: B.1.2-3 KK Kitap Baský Tarihi: 130911 Revizyon Tarihi: 130911 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 09 10 11 12 12 13 14 15 17 18 19

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Katý Yakýtlý - Plakalý Kat Kaloriferi Kazaný Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Kitap Kodu: B.1.2-3 KK Baský Tarihi: 26.06.2003 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 09 10 11 12 12 13 14 15 17 18 19 20 21 Giriþ Garanti

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 LEON 24 / 30 Cihaz seri numarasý kumanda panelinin arkasýnda bulunan cihaz etiketinde belirtilmiþtir. Kontrol panele ön kapak çýkarýldýktan sonra ulaþýlabilir. Cihazýnýzýn

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı