Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Duvara asýlmasý BAÐLANTILAR Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý Elektrik Baðlantýsý ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Kumanda Paneli Çalýþma Fonksiyonlarý Programlama Saatinin (Timer) Kullanýlmasý GAZ DÖNÜÞÜMÜ Gaz Basýnç Ayarlarý Enjektör Memelerinin Deðiþimi Jumper Ayarý HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ BAKIM STANDARTLAR / TALÝMATLAR EKLER 2

3 GÝRÝÞ E.C.A. Calora Digital 24 kw bacalý ve 24/28 kw hermetik kombiler; verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. 24/28 kw bacalý ve hermetik kombiler istenilen yakýt tercihine göre doðalgaz veya LPG ile çalýþtýrýlabilme imkanýna sahiptir. Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre doðal gaz veya LPG ile çalýþabilen E.C.A. Calora Digital bacalý ve hermetik kombilerin montaj ve kullaným bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzýn teknik özellikleri, monte edilecek yerinin seçimi, baðlantýlarýnýn (su, gaz, baca ve elektrik) yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzunuzda ayrýntýlý açýklamalara yer verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzla birlikte verilen tüm dokümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz. GARANTÝ VE SERVÝS Tüm tamirat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihazýnýz malzeme ve iþçiliklerden doðabilecek her tür arýzaya karþý 3 yýl süreyle E.C.A. servis garantisine sahiptir. Garantinin geçerli olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini cihazý aldýðýnýz yere alýþ tarihini mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir. Bu E.C.A. mamulu normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak, herhangi bir hususta yardýma ihtiyacýnýz olduðu takdirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý EMAR her an emrinizdedir. Yetkili servislerimizin adreslerini içeren liste ayrýca verilmiþtir. Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr. SEMBOLLER Aþaðýdaki semboller cihazýn kullanýmý ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacýyla metin içersinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade edilmiþtir. - DÝKKAT Maddi zarar ya da hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. - TEHLÝKE Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. Information - Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri ihtiva eden açýklamalardýr. - Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluðunda olan durumlarý gösterir. 3

4 EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR Emniyet Kurallarý Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; - Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn, - Ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatarak alevlerini söndürün, - Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün, - Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn, - Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn, - Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn, - Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn, - Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili servise bildirin. Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz. Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan uzak tutunuz. Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz. Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Tesisat Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer (merkezi ýsýtma) ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir. Gaz Dönüþümü Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir. Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr. Montaj Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Ýþletmeye Alma Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir. Bilgi plakasýnda yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/lpg), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr. Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. Kullaným ve Bakým Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr. Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili servislerine yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. 4

5 ÜRÜN Genel Özellikler E.C.A. Calora Digital 24 kw bacalý ve 24 / 28 kw hermetik kombiler, merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu kullanýmýna yöneliktir. Tüm 24/28 kw bacalý ve hermetik kombiler doðalgaz veya LPG ile çalýþabilir. Servis ve bakým kolaylýðý saðlayan tasarýmý ve 750x454x340 mm boyutlarý ile kullaným yerlerinde mekan tasarrufu saðlar. Yuvarlak hatlarý ve tasarýmý ile zarif bir görünümü vardýr. Kumanda paneli, ergonomik bir yapýda tasarlanmýþtýr. Þeffaf plastik kapaðý sayesinde, kapaðýn açýlmasýna gerek olmadan, kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin konumu ve manometreden çalýþma basýncý deðeri görülebilir. Ayrýca, çalýþma fonksiyonlarý, kalorifer devresi ve kullaným suyu sýcaklýklarý, olasý arýzalarda arýza durumlarý, ayar deðerleri ve güncel deðerler hem 2 dijitli ekran üzerinde görünür hem de LED ler çeþitli þekillerde yanarak ikaz verirler. Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez, ana kart üzerinden saðlanýr. Ana kart; gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve 3 yollu vanayý (monotermik modellerde) kumanda eder. Ana kart plastik bir muhafaza ile kaplanmýþtýr ve bu karta uyumlu gaz valfine direk olarak monte edilmiþtir. Brülör de alev olup olmadýðý sürekli olarak kontrol edilir. Ön panelde bulunan gözetleme camý alev modülasyonunu izleme imkaný sunar. - DÝKKAT Alev modülasyonunun izlenmesi sýrasýnda gözetleme camý çevresine doðrudan temas edilmesi yanma tehlikesine karþý sakýncalýdýr. Brülör, sýcaklýk ve ýsýl gerilmelere dayanýklý paslanmaz çelik malzemeden yapýlmýþtýr. Özel tasarýmý ile sessiz çalýþýr, gazýn homojen daðýlmasý sonucu verimli ve temiz bir yanma saðlar. Brülöre uygun olarak ideal boyutlarda, asgari ýsý kaybýyla yüksek verim ve düþük gaz emisyonu saðlayan mükemmel izolasyonlu bir yanma odasý tasarlanmýþtýr. Brülör ve yanma odasýnýn bu özellikleri sayesinde yakýt tasarrufu saðlanýr, ayrýca minimum gürültü seviyesi elde edilir. Sirkülasyon pompasý, otomatik purjörlü, üç devirli ve her tesisata uygundur. Cihazýn, tesisattaki ýsýl yýðýlmalarý engelleyen pump over-run özelliði vardýr. Merkezi ýsýtma ve/veya sýcak kullaným suyu ihtiyacý sona erdikten sonra bu özellik ile sirkülasyon pompasý belli bir süre daha çalýþmaya devam eder. Isýl þok engelleyici biçimde tasarlanmýþ, uzun ömürlü, kireç tutmayan bakýr eþanjör ile yüksek verim elde edilir. Çift eþanjörlü modellerde (monotermik modellerde) plaka eþanjör ile verimli sýcak su saðlanýr. Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr. Bu emniyet sistemleri; Baca Emniyeti Alev Sönme Emniyeti Aþýrý Sýcaklýk Emniyeti (105 0 C) Kullanma Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (75 0 C) Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (95 0 C) Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar) Düþük Su Basýncý Emniyeti (0,8 bar) Düþük Voltaj Emniyeti (185 VAC) Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-pass devresi ve pompa ek çalýþma) Donma Emniyeti (Donma emniyetinin çalýþabilmesi için cihazýn ON konumunda (Stand-by) olmasý gerekir.) Pompa Sýkýþma Emniyeti 3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti (Monotermik modellerde) Otomatik Hava Purjörü 5 Genleþme Tanký

6 Ürün Notasyonu Tablo 1 Notasyon Açýklama CA 24 BB CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM ECA Calora 24 kw Bacalý Kombi (bitermik model) ECA Calora 24 kw Hermetik Kombi (bitermik model) ECA Calora 24 kw Hermetik Kombi (monotermik model) ECA Calora 28 kw Hermetik Kombi (monotermik model) Teknik Özellikler ECA Calora Digital 24 kw bacalý kombiler, B Tipi cihazlar sýnýfýna girer (TS EN 297). B tipi cihazlar, açýk yanma odalý cihazlardýr. Yanma için gerekli taze hava, cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr, oluþan atýk gaz uygun bir baca baðlantýsý ve uygun bir baca vasýtasý ile dýþ ortama verilir. ECA Calora Digital 24 / 28 kw hermetik kombiler, C Tipi cihazlar sýnýfýna girer (TS EN 483). C tipi cihazlar, kapalý yanma odalý cihazlardýr. Yanma için gerekli taze hava, özel baca baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine ayný özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama verilir. 24 kw bacalý ve 24 / 28 kw hermetik kombiler için teknik özellikler Tablo 2. de verilmiþtir. Tablo 2 CA 24 BB CA 24 HB CA 24 HB CA 28 HM Birim Kategori Tip Gaz Tipi Güç P min, Min. Isýt. Gücü (Isýl Güç) P maks, Maks Isýt. Gücü (Isýl Güç) Q min, Isýl Yük (min.) Q maks, Isýl Yük (maks.) II 2H 3 B/P B 11 BS G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,3 26,6 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,2 26,2 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,2 26,2 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 9, ,7 30,6 kw kw kw kw Gaz Tüketimi Doðalgaz (tam güçte) Doðalgaz (min. güçte) LPG Gaz Giriþ Basýncý Doðalgaz LPG Sýcak Kullaným Suyu Min. Debi Maks. Debi Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý 2,77 0,97 2, ( t=34) 0, ,73 0,96 2, ( t=34) 0, ,73 0,96 2, ( t=34) 0, ,19 1,12 2, ( t=33) 0, m 3 /h m 3 /h kg/h mbar mbar I/dak. I/dak. bar bar 0 C Merkezi Isýtma Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý Genel Elektrik Beslemesi Elektrik Tüketimi Genleþme Tanký Boyutlar (yxgxd) Aðýrlýk (ambalajsýz) NO X Sýnýfý 0, V AC - 50Hz x454x340 33,7 3 0, V AC - 50Hz x454x340 39,8 3 0, V AC - 50Hz x454x340 40,8 3 0, V AC - 50Hz x454x340 41,3 3 bar bar 0 C VAC - Hz watt litre mm kg Gaz tüketimi hesabýnda; Doðalgaz için; Hu=9,59 kwh/m 3 LPG için; Hu=12,793 kwh/kg 6

7 Elektrik Devre Þemalarý CA 24 HB Þekil 1a 7

8 8 Þekil 1b CA 24 BB

9 CA 24 HM - CA 28 HM Þekil 1c 9

10 AMBALAJ - DÝKKAT Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir. - Cihaz, 867x522x422 (YxGxD) mm boyutlarýnda üst ve alttan straforlarla desteklenmiþ þekilde bir karton kutu içersinde teslim edilir (Þekil 2a.). a) b) Þekil 2 Cihazýn montajý için gerekli parçalar (Duvar aský braketi, su ve gaz baðlantýlarý için 5 adet conta, 3 er adet dübel ve tespit vidasý) üst strafora konulmuþtur. Þekil 2b de montaj kiti görülmektedir. Bu kitin içinde aþaðýdaki parçalar yer almaktadýr. a) Montaj braketi b) Kalorifer suyu borusu grubu (3/4, 2 adet) c) Kullanma suyu borusu grubu (1/2, 2 adet) d) Gaz giriþi borusu (3/4, 1 adet) e) Nipeller (1/2, 2 adet 3/4, 3 adet) f) 6 adet 3/4 conta, 4 adet 1/2 conta (su ve gaz baðlantýlarý için) 10

11 Hermetik kombilerde, cihazdan ayrý bir karton kutu içersinde bir hermetik baca seti teslim edilir. Hermetik baca seti içeriði aþaðýdaki parçalardan oluþur; a) 90 0 lik hermetik dirsek b) EPDM Conta c) Baðlantý kelepçesi d) Tespit vidasý (6 adet) e) Sýzdýrmazlýk elemaný f ) Ýç ve dýþ duvar baðlantý flanþlarý g) Baca çýkýþ terminali a) b) c) d) e) f) g) Þekil 3. 11

12 MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler Þekil 4. de görüldüðü gibi olmalýdýr. Þekil 4. Cihazýn üstten ve yan cephelerden kalmasý gereken minimum mesafeleri gösterir. (Boyutlar mm. olarak verilmiþtir.) Þekil 4. - Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý, zaman içinde cihazýnýzýn dýþ yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir. - Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýnýzýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 o C den yukarý çýkmadýðýndan, yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir. 12

13 - TEHLÝKE Bacalý cihazýnýzýn monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. Bacalý Ýþletme Bacalý cihazýnýzýn monte edilebileceði yerler için bir takým sýnýrlamalar getirilmiþtir; - binalarýn merdiven boþluklarýna, - binalarýn genel kullanýma açýk koridorlarýna, - baca duvarlarý üzerine, - apartman aydýnlýklarýna, - hacim ve büyüklüðü ne olursa olsun; açýk balkon, yatak odasý, banyo ve WC lere, - net hacmi 8 m 3 den küçük mahallere, - içinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanmasý halinde özel bir tehlike oluþturabilen oda veya bina bölümlerine, - içinde patlayýcý maddeler bulunan mahallere, - yüksek miktarda toz, nem içeren mahallere, B tipi cihazlarýn montajý yapýlmamalýdýr. B tipi cihazlarýn monte edilecekleri yerler için genel kurallar; - Cihazýn monte edileceði oda hacminin yeterli olup olmadýðý, cihazýn toplam anma ýsýl gücüne göre karar verilir. Her 1 kw ýsýl güç için 1m 3 hacim olmalýdýr. Buna göre, 24 kw bacalý kombi için oda hacmi 24 m 3 olmalýdýr (Þekil. 5a). - Cihazlarýn bulunduðu mahallerde atmosfere açýlan havalandýrma menfezi bulunmalýdýr. Menfez, döþemeden en az 1.80 m yükseklikte ve serbest enkesit alaný 150 cm 2 olmalýdýr. Menfez baðlantýsý için hava sirkülasyonu saðlanan bina aydýnlýklarý da kullanýlabilir. - Eðer oda hacmi yeterli deðil ise yanma havasý, cihazýn monte edileceði odaya bitiþik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm 2 serbest enkesit alanlý iki menfez ile temin edilebilir. Bu þekilde birbirine bitiþik odalarýn toplam hacmi yine 1 kw anma ýsýl gücü baþýna en az 1m 3 olmalýdýr. Ýki menfez de ayný duvara açýlmalý, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliðe, alttaki menfez döþemeden en fazla 45 cm yüksekliðe açýlmalýdýr (Þekil. 5b). - Yatak odasý, banyo ve WC, yanma havasý için montaj odasý ile irtibatlandýrýlan komþu mahal, olmamalýdýr. - TEHLÝKE Havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Atýk gaz baca baðlantýsý; - Cihaz mümkün olduðunca baca çýkýþ deliði yakýnýna monte edilmelidir. Cihaz ile baca çýkýþ deliði arasýndaki yatay baðlantý mesafesi kýsa tutulmalýdýr, bu yatay mesafesinin açýnlandýrýlmýþ uzunluðu en fazla 2,5 m olmalýdýr (TS 11384). - Atýk gaz çýkýþ borusu boyu 0,5 m den fazla ise cihaz baca davlumbazýndan sonra dik olarak yükselen ve minimum uzunluðu 40 cm olan baca hýzlandýrma parçasý kullanýlmalýdýr. Hýzlandýrma parçasýndan sonra dirsek konulmalýdýr. 13

14 Bacalý Ýþletme (a) oda hacmi 1m 3 / kw (b) 1 nolu oda hacmi 1m 3 / kw 1 ve 2 nolu odalarýn toplam hacmi 1m 3 / kw Þekil 5. - Atýk gaz çýkýþ borusu, baca enkesitini daraltmayacak þekilde ve en az 3 0 lik bacaya doðru yükselen bir eðim ile monte edilmelidir. - Atýk gaz çýkýþ borularýnda 90 0 lik dirseklerden kaçýnýlmalý, lik dirsek veya esnek tip (çelik) atýk gaz borularý kullanýlmalýdýr lik her bir dirsek açýlandýrýlmýþ uzunluðu 60 cm, lik her bir dirseðin açýlandýrýlmýþ uzunluðu ise 30 cm olarak alýnmalýdýr. Þekil 6 - Atýk gaz boru malzemesi; TS 2535 de belirtildiði üzere paslanmaz çelik ve emaye edilmiþ çelik sac olabilir (Emaye edilmiþ çelik sac olmasý durumunda sac kalýnlýðý en az 0,6 mm olmalýdýr). Galvaniz sac, plastik ve asbest malzemelerden imal edilmiþ atýk gaz borular kullanýlmamalýdýr. - Atýk gaz borularý ek yerlerinden sýzdýrmazlýk yapmayacak þekilde birbirlerine monte edilmelidir. Eðer sýzdýrmazlýk malzemesi kullanýlacak ise bu malzemeler sýcaða dayanýklý olmalýdýr. 14

15 Bacalý Ýþletme - Atýk gaz borularý, merdiven, merdiven sahanlýðý, bina giriþleriden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, yatak odalarý, banyo ve WC lerden geçirilmemeli, geçtiði mahallerde yanýcý ve patlayýcý maddeler bulunmamalýdýr. - Atýk gaz borusunun aydýnlýktan geçen bacaya baðlanmasý durumunda ýsý kaybýna karþý yalýtýlmalýdýr. - Atýk gaz borularý kapý, pencere gibi yapý elemanlarý civarýndan geçerken en az 20 cm uzaklýk olacak þekilde bir mesafe olmalýdýr (TS 7363). TS 3541 e göre ýsý yalýtýmý yapýlmasý durumunda bu mesafeler %25 oranýnda azaltýlabilir. Cihazlarýn baðlandýklarý bacalar ile ilgili genel hususlar - Konut ve binalarýn atýk gaz bacalarý, adi bacalar, ortak (þönt) bacalar ve müstakil (ferdi) bacalar olmak üzere 3 ana gruba ayrýlýrlar (Þekil. 7). B tipi bacalý cihazlar, müstakil bacalara ve þönt bacalara (þönt bacalar için yetkili gaz kuruluþunca bir kýsýtlama yok ise) baðlanabilirler. Adi bacalarda ortak kullaným söz konusu olduðundan B tipi bacalý cihazlar baðlanamazlar. Müstakil bacalar ise tek kolon halinde kullanýcýdan çatýya kadar uzanan ve sadece o kullanýcýya ait olacak þekilde tasarlanmýþ bacalardýr. - Bacalar TS 12514, TS 2165, TS 11383, TS ve TS da belirtilen þartlara uygun olmalý, sýcaklýktan, yoðuþmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapýlmalýdýr. - Bacalarýn duman kanallarý düþey olmalýdýr. Düþey doðrultuda, ancak bir kez 30 0 yi geçmeyen sapma olabilir. - Cihazlarýn baðlandýðý bacalara mutfak aspiratörü baðlanmamalýdýr. - Minimum etkili baca yüksekliði 4 m olup montajda bu husus dikkate alýnmalýdýr. Þekil 7 15

16 Hermetik Ýþletme - TEHLÝKE Hermetik cihazýnýzýn monte edilecek yeri ve hermetik baca çýkýþ yeri TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca hermetik cihazýnýzýn monte edilebileceði yerler için aþaðýdaki sýnýrlamalar getirilmiþtir; - binalarýn merdiven boþluklarýna, - binalarýn genel kullanýma açýk koridorlarýna, - baca duvarlarý üzerine, - bina aydýnlýklarýna, C tipi cihazlarýn montajý yapýlmamalýdýr. Cihaz bir kabin içine monte edilmiþ ise bakým ve onarým için gerekli mesafeler en az Þekil 8. deki gibi olmalýdýr. - Kabinin altýna ve üstüne 2 adet havalandýrma menfezi yapýlmalýdýr. Tablo 3. e uygun kesitlerde yapýlan menfezler kabinin havalandýrmasýný saðlayarak cihazýn ýsýnmasýný önler. 16 Þekil 8.

17 Hermetik Ýþletme Tablo 3. Cihazýn Cihazýn Isýl Isýl Gücü Gücü Menfez Menfez Yeri Yeri Kabin Menfezleri Doðrudan dýþ hava ile irtibatlý Bina içi ile irtibatlý 24 kw 28 kw Üst 110 (cm 2 ) 220 (cm 2 ) Alt Üst Alt 130 (cm 2 ) 260 (cm 2 ) Cihazýn monte edilecek yerin belirlenmesinde baca çýkýþýnýn yeri de dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesidir. Baca çýkýþlarý mutlaka direkt dýþ ortama ve hava sirkülasyonu olan yerlere baðlanmalýdýr.baca çýkýþlarý, - geçit ve koridorlara, - dar saçak aralýklarýna, - binalarýn havalandýrma ve aydýnlýk boþluklarýna, - balkonlara (açýk veya kapalý) - asansör boþluklarý ve atýk gaz çýkýþýný engelleyen çýkýntýlý yapý kýsýmlarýnýn altlarýna, - baþka birimlere temiz hava saðlayan açýklýklara, - binalar arasý avlulara, - doðrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere baðlanmamalýdýr. - Dýþarýya taþan çatý veya ahþap kaplamanýn, üstten bacaya uzaklýðý en az 1.5 m. olmalýdýr (Þekil 9a.). - Baca çýkýþýna darbe olmasý muhtemel yerlerde, baca çýkýþlarý paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalýdýr. Araç trafiðinin olduðu yerlerde bu durum göz önünde bulundurulmalýdýr (Þekil 9b.). - Ýnsanlarýn geçtiði yerlerde, örneðin kaldýrýmlarda baca çýkýþ yüksekliði en az 2m. yükseklikte olmalýdýr. Kaldýrýmlara cepheli yarý bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alýnmak þartýyla bu yükseklik en az 1m. olabilir (Þekil 9c.). - Açýk alanlarda baca çýkýþý yerden en az 0.3 m yükseklikte olmalýdýr (Þekil 9d.). - Binalarýn en üst katlarýndaki dairelere ait, hermetik cihazlarýn baca çýkýþlarýnýn bina aydýnlýðýna verilebilmesi koþullarý; üretici firmaya ait orjinal parçalarla düþey istikamette yükselme yapýlmalý ve aydýnlýk bitim noktasýna ulaþýlmalýdýr. (Burada toplam baca uzunluðu müsaade edilen sýnýrlarda kalmalýdýr.) Ayrýca, çýkýþ yapýlan nokta ile çatý mahyasý arasýndaki mesafe, aydýnlýktan kaç adet dairenin yararlandýðý ve pencerelerin durumu deðerlendirilmelidir. 17

18 Hermetik Ýþletme Þekil 9 - C tipi cihazlarda yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir (Þekil 10a.). - Atýk gaz çýkýþ aðzýnýn karþý bina ile olan mesafesi, atýk gaz atýþ doðrultusunda en az 3 m. olmalýdýr (Þekil 10b ). - C tipi cihazlarýn baca çýkýþ aðýzlarý arasýnda yukarý doðru en az 2.5 m mesafe olmalýdýr. Ayrýca bu cihazlarýn atýk gaz çýkýþ aðzý, pencere alt kenarýnýn 30cm. altýnda olmalýdýr (Þekil 10c.). - Zemin seviyesinin altýndaki (bodrum katlarýnda) C tipi cihazlar, yalnýz her cihazýn yanma havasý ve atýk gaz boru hatlarý kendine ait kanallara (Kuranglez) açýlýyorsa, tesis edilebilir. Kanallarýn kesit alanlarý en az 0.75 m 2 ve kanalýn küçük kenar boyutu en az 0.5m olmalýdýr. Bu kanallara açýlan havalandýrma menfezi veya pencere olmamalýdýr. - C tipi cihazlarda yanma havasý ve atýk gaz boru çýkýþ aðýzlarý yakýt pompalarý ve yakýt depolarýndan en az 5 m yatay uzaklýkta olmalýdýr. 18

19 Hermetik Ýþletme a) c) b) Þekil 10 Cihazýn çatý katlarýna veya çatý/teras altýndaki odalara monte edilmesi durumunda, - Baca çýkýþý çatý üzerinden en az 40 cm yükseklikte olmalýdýr (Þekil 11. ). - Tavanýn ateþe dayanýklý olmasý gerekir. Cihazýn temiz yanma havasý temini ve atýk gaz çýkýþýný saðlayan hermetik baca grubu çatý arasýnda ateþe dayanýklý malzeme ile izole edilmelidir. - Tavan ateþe dayanýklý malzemeden deðil ise hermetik baca grubu tavan geçiþinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrý bir koruma borusu içine alýnmalýdýr. - Borularda yoðuþmayý önlemesi bakýmýndan hermetik baca grubunun çatý arasýnda kalan kýsmý mutlaka izole edilmelidir. min 40 cm. min 40 cm. Þekil 11 19

20 min 40 cm. min 40 cm. Þekil 11 Duvara asýlmasý Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra, - Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak, duvar aský braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir. - Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarýyla duvar aský braketi ve montaj braketi duvara iyice sabitlenir. - Kombi yeterince yükseðe kaldýrýldýktan sonra kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvar aský braketinin üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr. 20 Þekil 12

21 BAÐLANTILAR Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Bacalý Ýþletme - Atýk gaz borusunu davlumbaz baca çýkýþýnýn içine sokunuz. Davlumbaz içinde bulunan 2 adet boru tahditi ile atýk gaz borusunun inebileceði maksimum derinlik sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Þekil 13 21

22 Hermetik Ýþletme Hermetik cihazýnýzda atýk gaz tahliyesi 2 farklý þekilde yapýlabilmektedir. a) Yatay olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý/taze hava terminali. b) Düþey olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý/taze hava terminali. c) Atýk gazýn tahliyesi ve taze hava temini için 2 ayrý borunun kullanýldýðý ikiz baðlantý. Cihazýnýzla verilen hermetik baca seti yatay olarak Information kurulabilecek baca baðlantýsýna elveriþlidir. Ýki terminalli ve dikey baðlantý için ihtiyaca göre yetkili bir E.C.A. bayiinden hermetik baca elemanlarý sipariþ edilmelidir. a Yatay Baðlantý Hermetik baca seti elemanlarýndan 90 lik dirseðin kombiye monte ediliþi (Þekil 14) Hermetik kombilerin baca sistemi, iç içe iki borudan oluþur ve birleþim yerindeki sýzdýrmazlýklar son derece önemlidir. DÝKKAT Kesinlikle E.C.A. bayileri tarafýndan önerilen baca elemanlarýný kullanýn. Information Yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir. Þekil 14 (Þekil 15a) 90 lik flanþlý dirseðe, EPDM dirsek contasýnýn kalýn cidarlý kýsmý gelecek þekilde yerleþtirin. Dýþ baca terminalini, 90 lik flanþlý dirseðe monte etmeden önce, iç ve dýþ Duvar Flaþlarýný ayarlayýn. Daha sonra Dýþ Baca Terminalini EPDM Contaya sýký sýkýya geçecek þekilde birleþtirin. Bu birleþme sýrasýnda, iç ve dýþ borularýn birbirlerinin içine tam oturmasýna dikkat edilmelidir. 22 Þekil 15a

23 Hermetik Ýþletme Þekil 15b (Þekil 15b) baca çýkýþ terminalini, EPDM conta üzerinden kelepçe yardýmýyla sabitleyin. Son olarak, Baca grubunu sýzdýrmazlýk elamaný kullanaraktan Kombinizin baca çýkýþ aðzýna vidalayarak sabitleyin. Ürün ambalajý içinden çýkan hermetik baca setinin yetersiz uzunlukta kalmasý durumunda ihtiyaca göre yetkili bir E.C.A. bayiinden hermetik baca elemanlarý sipariþ edilmelidir, kesinlikle baþka hermetik baca elemanlarý kullanýlmamalýdýr. - Yatay baðlantý için hermetik baca seti aksesuarlarý; (þekil 16) a) L=500 mm uzatma borusu, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý L=1000 mm, uzatma borusu, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý b) 90 0 lik dirsek, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý c) 45 0 lik dirsek a) b) c) Þekil 16 23

24 Hermetik Ýþletme Hermetik baca setinin toplam uzunluðu 3 m yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk her 90 0 lik dirsek veya iki adet 45 0 lik dirsek kullanýmýnda 1 m azalýr (Þekil 17.). En fazla 3 tane 90 0 lik dirsek kullanýlabilir. a) Tek 90 0 dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2 < 2 m b) Ýki 90 o dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2+L3 < 2 m c) Tek 90 o ve iki 45 o dirsekli örnek baca tesisatý 24 Þekil 17

25 Kýsma pulu montajý Hermetik Ýþletme Verimli bir yanma ve buna baðlý olarak uygun atýk gaz deðerlerinin oluþabilmesi için atýk gaz / taze hava terminalinin uzunluðuna göre fan çýkýþýna bir kýsma pulu monte edilmelidir. Tablo 4. Ürün Notasyon CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM Dirsek L (m) Lmax (m) 1x90 0 1x90 0 1x90 0 2x90 0 2x90 0 3x90 0 1x90 0 1x90 0 1x90 0 2x90 0 2x90 0 3x90 0 < 1 1 < <2 2 < <3 <1 1 < <2 <1 <1 1 < <2 2 < <3 <1 1 < <2 < Kýsma Pulu (mm) Þekil 18 25

26 Hermetik Ýþletme b Dikey Baðlantý Dikey biçimde baðlantý kurulan 60/100 hermetik mm veya baca 80/125 setinin mm toplam çaplý uzunluðu hermetik baca 3 m. yi setleri geçmemelidir. ile kurulabilmektedir. Ayrýca, bu 60/100 toplam mm uzunluk çaplý her hermetik 90 0 lik dirsek baca setinin veya iki toplam adet 45 uzunluðu 0 lik dirsek 3 m. yi, kullanýmýnda 80/1251 mm m azalýr çaplý hermetik (Þekil baca 20). setinin toplam uzunluðu 8 m. yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk her 90 0 lik dirsek veya iki adet 45 0 lik dirsek kullanýmýnda 1 m. azalýr. (Þekil 20). Dikey baðlantý için hermetik baca ( 60/100) seti aksesuarlarý; a) Dikey baðlantý birimi 60/100 b) 90 0 lik dirsek 60/100 c) L=500 - L=1000 uzatma borusu 60/100 d) Çatý çýkýþ ara birimi 60/100 e) Dikey baþlýk 60/100 f) 45 0 lik dirsek 60/100 a) b) c) Þekil 19 d) e) f) 26 Tablo5. Ürün Notasyon CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM 60/100 Hermetik Baca Kýsma Pulu Çaplarý 2 Dirsek L (m) Lmax (m) x x x x x x Kýsma Pulu (mm) /125 hermetik baca kullanýmýnda 2m ye kadar olan uzunluklarda 60/100 hermetik bacalar ile ayný kýsma pullarý kullanýlýr (Tablo 5). 2m ile 8m arasý uzunluklarda kýsma pulu kullanýlmaz

27 Hermetik Ýþletme Lmax = L1 + L2 + L3 = 7 m 80/125 L max=8 m 80/125 L2 L3 (a) (b) Lmax = L1 + L2 = 6 m 80/125 L2 L1 (c) Örnek dikey baðlantýlar Þekil 20 ( 80/100) 27

28 Hermetik Ýþletme c Ýkiz Baðlantý Atýk gaz ve taze hava borularýnýn max. uzunluklarý Tablo 6 da verilen deðerleri geçmemelidir. Ýkiz baca sistemi sadece taze hava emiþ borusunun ve atýk gaz borusunun birbirine paralel olmasý þeklinde kullanýlabilir (Þekil 22). - Ýkiz baca seti ve aksesuarlarý (Þekil 21) a) a) Ýkiz baca seti b) L=500 - L=1000 mm uzatma, 80 mm c) 90 0 lik dirsek, 80 mm d) 45 0 lik dirsek, 80 mm b) c) d) Þekil Þekil 22

29 Tablo 6. Ürün Dirsek Lmax(m) (yalýtýlmýþ borular ile) Lmax(m) (yoðuþma delikli adaptörü ile) Lmax(m) (yalýtýmsýz borular ile) Kýsma pulu (mm) CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM 1x90 0 2x90 0 1x90 0 2x Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý - Duvara sabitlenmiþ montaj braketi ile kombi arasýndaki su ve gaz baðlantýlarý, boru grubu ve nipeller ile þekilde görüldüðü gibi monte edilir (Þekil 23). Þekil 23 a) Kalorifer borusu 3/4 gidiþ hattý (sýcak) b) Kullaným suyu borusu 1/2 çýkýþ hattý (sýcak) c) Gaz giriþ borusu hattý 3/4 d) Kullaným suyu borusu 1/2 giriþ hattý (soðuk) e) Kalorifer borusu 3/4 dönüþ hattý (soðuk) - Su ve gaz boru hatlarýna kendi çaplarýna uygun birer vana yerleþtirilmelidir.ayrýca, kullaným suyu borusu (1/2 ) giriþ ve kalorifer borusu (3/4 ) dönüþ hatlarýna pislik tutucu konmalýdýr. - 3 bar emniyet ventilinden çýkan hortum pis su gider hattýna baðlanmalýdýr. - Cihaz ile bina içi gaz hattý arasýndaki baðlantý, esnek bir baðlantý elemaný (flexible boru) ile yapýlmalýdýr. 29

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ ÖNSÖZ Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi; tüm engelli kiþilerin mevcut olan tüm insan haklarý ve temel özgürlüklerden tam ve eþit bir þekilde faydalanmasýný desteklemek ve doðumla beraber kazandýklarý

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Genel Eğitim Notları Özetleri

Genel Eğitim Notları Özetleri Genel Eğitim Notları Özetleri http://www.demirdokum.com.tr Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 09/2007 İÇİNDEKİLER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN :... 1 KOMBİ İLK ÇALIŞTIRMA VEYA ARIZA AMAÇLI MÜŞTERİ EVİNE

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı