III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK"

Transkript

1 III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK Bir topluluðun kültürel birikimini yansýtan ve geçmiþin belgeleri niteliðindeki Taþýnmaz kültür varlýklarý; eski yapý ve kent kalýntýlar, kale, hisar, burç, kýþla, eski mezarlýklar, ibadet yapýlarý, cami, mescit, namazgah, kervansaray, han, medrese, mektep, türbe, kümbet, çeþme, sebil, sarnýç, kuyu, su kemeri, köprü, yol, saray, köþk, konak, ev gibi eserleri kapsamaktadýr. Gora bölgesinde yapýlan yüzey araþtýrmalarý esnasýnda, mezar taþlarý dýþýnda 20.yüzyýl öncesine ait olup da, ayakta kalabilmiþ taþýnmaz kültür varlýðý özelliði taþýyan eserlerle karþýlaþýlmamýþtýr. Köylerde tespit edilen, bazý taþýnmaz eserlere ait taþ kitabeler, Gorada geçmiþ dönemlerde yapýlan imar faaliyeti ve taþýnmaz maddi kültür varlýklarýna iþaret eden kýsýtlý sayýda belgedir. Bu kitabelerden üçü son yýllarda yapýlmýþ, yeni camilere aplike edilmiþ, iki adedi ise, herhangi bir yapýya baðlý olmaksýzýn muhafaza altýna alýnmýþ eserlerdir. 1. Camiler, Türbe ve Kitabeler Burada sözü edilecek olan taþ kitabeler Gora bölgesinde XVIII-XIX. yüzyýllarda yapýlmýþ imar faaliyetlerinin önemli belgeleri olan Osmanlýca/- eski Türkçe yazýtlardýr. Bu yazýtlar aslýnda, bir yapýnýn sabit bir parçasý olup, eserin adý, inþa veya onarým tarihi, banisi/yaptýraný veya sahibi ile ilgili önemli ip uçlarý veren, belgelerdir. Ne yazýk ki, hiç biri gerçek yerinde deðildir. Hepsinin ait olduðu mimari eser, 20. yüzyýlýn sonlarýnda ortadan kaldýrýlmýþtýr. Yaklaþýk boyutlarý 35x50 santim olan bu taþ yazýtlar, eski abidelerin kurtarýlarak koruma altýna alýnabilmiþ yegane parçalarýdýr. Nüfus ile baðlantýlý olarak bir orantý kurulduðunda, kuþkusuz Gora bölgesindeki mimari eserler, elimizdeki kitabelerin sayýsý ile mukayese edilmeyecek kadar çok olmalýdýr. Þar Daðlarý köylerinde geçmiþe ait mimari eser kitabelerinden birincisi Melike köyündedir. Osmanlý dönemi Evkaf kayýtlarýnda Melike köyünde Hacý Hüseyin camisi adý altýnda bir cami- 73

2 1. E.H.Ayverdi, Avrupa da Osmanlý Mimari Eserleri, Yugoslavya, C.III, Ýstanbul 1981, s Mehmet Ýbrahimgil, Kosova'daki Türk Eserleri, Türkler, C.12, Ankara 2002, s Mezar Taþlarý bölümünde katalog 16, 21, 22, 24 numaralý eserler. 42. Manzara, Þar Daðlarýndan 43. Dragaþ merkez camisi nin adý geçmektedir. 1 Bugün Melike köyünde bir cami vardýr. (Resim 50) Yeni yapýlmýþ betonarme bir yapý olan bu caminin minare peteðine emanet gibi takýlmýþ eski bir kitabe yer almaktadýr tarihinde Osmanlýca/eski Türkçe olarak yazýlmýþ olan bu yazýtýn, bir camiye ait tamir kitabesi olduðu anlaþýlmaktadýr.(resim 198) Yani taþ kitabenin yaþý ile kitabenin sabitlendiði yeni caminin yaþý ayný deðildir. Eser üzerinden, kitabenin ait olduðu yapýyý tamir ettiren kiþinin Ahmed Aða olduðu okunmaktadýr. Yazýtýn son satýrýna '688' þeklinde bir tarih daha eklidir. Bu tarihin yani '688'in, Hicri takvime göre yazýldýðý kabul edilirse, karþýmýza miladi 1289 tarihi gelir. Bu durumda, kitabe üzerindeki ikinci tarihin, önceki yapýnýn inþa tarihi kastedilerek, afaki olarak düþüldüðü kanaati ortaya çýkar. Çünkü bu tarih, Balkanlarda Müslüman-Türk yapýsý için tartýþýlmaz bir þekilde erken bir tarihtir. Üstelik bu kitabenin Melike köyündeki mevcut caminin yerinde olan yapýya ait olup olmadýðý da kesin deðildir. Söz konusu kitabenin köydeki bir baþka yapýya 74

3 ait olma ihtimali de düþünülmelidir. Balkan araþtýrmacýsý Ýbrahimgil, 1289 tarihini temel alarak, bu eseri inþa kitabesi olarak deðerlendirmektedir.2 Oysa kitabe üzerinde iki tarih vardýr. Ýnþa kitabelerinde sadece inþa tarihi yer alýr. Tamir kitabesinde ise inþa tarihi ve tamir tarihi ayný anda yer alabilir. Burada miladi 1822(H.1238)'ye karþýlýk gelen tarih yapýnýn tamir tarihi, miladi 1289'a karþýlýk gelen tarih ise eserin var sayýlan inþa tarihidir. Melike köyünde kitabenin ait olduðu eski caminin banisi ile ilgili iki rivayet vardýr. Bunlardan birincisi, caminin Halep'den gelen biri tarafýndan inþa ettirildiðidir. Restelica'daki Halep mahallesinin de adýnýn buradan geldiði düþünülmektedir. Halep bir Türkmen þehridir ve baþka Müslüman ve Türk bölgeleri ile iliþkileri doðal karþýlanýr. Ýkinci rivayet ise Kosova savaþý öncesinde bölgeye gelen akýncý Türkmenlerin bu camiyi yaptýrdýðýdýr. Her iki rivayetin de þimdilik belgesi yoktur. Bu gün köyde tek cami vardýr ve bu da eski caminin yerine inþa edilmiþtir. Bu durumun en kesin belgesi de caminin haziresinde yer alan XVIII-XIX. yüzyýllara ait eski Türkçe kitabeli Osmanlý mezar taþlarýdýr. Osmanlý kayýtlarýna göre de yapýnýn adý Ahmed Aða deðil, Hacý Hüseyin Camisidir. Ayrýca Melike camisinin haziresinde yapýlan çalýþmalar sýrasýnda 'Adem Efendi oðlu Hüseyin Efendi'ye ait bir mezar taþý dikkat çekicidir. Taþýn ser levhasýndaki eski Türkçe yazýya göre Hüseyin Efendi'nin ölüm tarihi 1203(1787)'dir. Cami giriþine çok yakýn bu taþtan baþka, ayný mezarlýkta Hüseyin Efendi'nin oðullarý Tarýk (ölüm 1803) ve Süleyman (ölüm 1797)'ýn da mezar þahideleri vardýr. ayrýca Hüseyin Efendi'nin kardeþi Cafer Efendi (ölüm 1790)'de ayný hazirede yatmaktadýr.3 Mezarlýðýn genel durumu son derece haraptýr. Yani birçok mezar taþý kýrýlmýþ daðýlmýþ ve kaybolmuþtur. Buna raðmen ayný aileden dört kiþinin mezar taþýnýn günümüze gelebilmiþ olmasý bir þanstýr. Kuþkusuz baþkalarý ile birlikte bu ailenin de diðer fertlerinin mezar taþlarýndan kýrýlmýþ ve yok olmuþ olanlar vardýr. Türk kültüründe hayrat ve cami yaptýrma geleneði yaygýndýr. Hayýr iþi yapmak ibadetin bir parçasý kabul edilir. Eðer bu hayýr bir cami ise onun avlusuna hayýr sahibinin gömülmesi geleneði de vardýr. Burada asýl vurgulanmak istenen konu, Melike camisinin avlusunda yatan Hüseyin Efendi'nin, yuka Geleneksel konutlar, Dragaþ 45. Bir evin avlusu, Dragaþ 46. Geleneksel konutlarda avludan sokaða açýlan kapý

4 48. Ýki katlý bir konutun sokaða bakan cephesi, Dragaþ 47. Konutlarýn bulunduðu dar sokaklar, Dragaþ 49. Þar daðlarýnýn eteklerinde bir Gora yerleþimi, Melike köyü 4. Mezar Taþlarý bölümünde katalog 17, 31 numaralý eserler. rýda sözünü ettiðimiz Hüseyin Efendi camisinin banisi olma ihtimalidir. Çünkü ayný mezarlýkta iki mezar taþýnda Ahmet adýna rastlanýr. Birincisi kadýn mezar taþýdýr ve kadýnýn baba adý olarak zikredilir. Ýkincisi ise Emin oðlu Ahmet olarak karþýmýza çýkar. Her ikisinde de Aða ünvaný kullanýlmamýþtýr. 4 Yaptýrdýðý camiye ünvanýný aða olarak yazdýrmýþ bir zatýn mezar taþýnda da ayný ünvaný kullanmasý beklenir. Bu durumda Ahmed Aða bu hazirede yatmadýðý düþünülmektedir. Bu tezin kabul edilmesi durumunda Melike köyünde, mevcut kitabenin kullanýldýðý, ikinci bir eski cami söz konusu olmalýdýr. Ýkinci kitabe Brod köyü merkez camisinin giriþ kapýsý üzerine asýlmýþtýr. Bu camide son yýllarda yenilenmiþ modern bir binadýr. Haziresinde yüzyýla ait Osmanlý mezar taþlarý bulunur. Caminin yýkýlan eski caminin yerine yeniden inþa edildiði ifade edilir. Kitabeye göre ise hayratýn sahibi serdengeçti Aðasý Ahmet Aða yazýlýdýr. Ahmet Aða'nýn bir Osmanlý serdengeçtisi olduðu aþikardýr. (Resim 201) Ancak kitabenin bir camiye ait olduðu þüphelidir. Çünkü hayrat, din, dil, ýrk gözetmeksizin her ihtiyacý olanýn kullanýmýna açýk yol, köprü, çeþme gibi bir hizmet yapýsýdýr ve Allah sevgisi için ihtiyaç sahiplerine sunulur. 76

5 50. Melike köyü merkezi Cami ise sadece Müslümanlarýn ibadethanesidir. Hayratýn sahibi olur, ancak caminin banisi yani yaptýraný vardýr, sahibi bir insan olamaz. Brod camisindeki bu kitabe bir camiye ait olmayýp, ayný çevrede baþka bir yapýya, belki bir çeþmeye aittir. Eski Türkçe olarak yazýlmýþ olan kitabe 1784 tarihli bir taþýnmaz kültür varlýðýnýn inþa kitabesidir. Öte yandan Kitabeyi yazdýran bani 'serdengeçti Aðasý Ahmet Aða'nýn Melike köyündeki kitabede adý geçen 'Ahmet Aða' ile baðlantýsý olduðu da düþünülebilir. Bu durumda 1784 tarihinde bir çeþme yada baþka bir hayrat yaptýrmýþ olan bir kiþinin 38 sene sonra 1822 yýlýnda bir cami yaptýrmasý akla çok uzak düþmez. Serdengeçti Aðalýðý Osmanlý askeri teþkilatýnda önemli bir askeri rütbedir. Bu kitabe bize Goralý bir askerin Osmanlý ordusunda 'Serdengeçti Aðalýðý'na kadar yükseldiðinin de belgesidir. Brod'daki ikinci kitabe yine eski Türkçe yazýlmýþ 1871 tarihli bir hayrat kitabesidir. Herhangi bir yapýda deðil Brod Dað Kültür Derneðinde muhafaza altýna alýnmýþ olarak tespit edilmiþtir (Resim 202). Bunun da üzerindeki yazýttan, bir mektep/ilkokula ait olduðu okunmaktadýr. Eserin, 1871 tarihinde adýný belirtmeyen bir hayýr sahibi tarafýndan, çocuk eðitimi veren, tarihi mektebin çeþmesi için yazdýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Lestane camisinde koruma altýna alýnmýþ bir baþka kitabede 1869 yýlýna ait eski Türkçe yazýlý vakfedilmiþ bir hayrat kitabesidir. Kitabeye göre, hayrat sahibi Süleyman oðlu Üstün Sait Bey'dir ve bani Leþtaneli'dir. Dolayýsýyla bu yazýt da Leþtane'de 1869 yýlýna ait bir mimari eserin varlýðýna iþaret 51. Melike köyünde bir konutun sokaða bakan cephesi 52. Melike köyünde bir sokak ve sokaða açýlan konutun avlu kapýsý 77

6 53. Melike köyünde bir evin avlusu ve ev sahibi Nuhi Rahime 54. Ýki katlý konut ve yanýnda çit sarýlmýþ depolar, Globoçise köyü 55. Kýrma beþik çatýlý iki katlý bir köy evi, Globoçise Köyü 5. Bu gün Arnavutlukta bulunan Les adlý eski bir ticaret þehri vardýr. Han þehir içi ticaret yapýsý demektir. Lestane köyünün adý Les-han veya Les-haný ifadesinden deðiþerek 'Lestane' þekline geldiði anlaþýlmaktadýr. eden bir inþa kitabesidir. Cami kitabesi deðildir, ancak hangi yapýya ait olduðu belli deðildir. (Resim 200) Kitabenin muhafaza altýna alýndýðý Leþtane camisi de yeni inþa edilmiþ, tarihsel her hangi bir vasfý olmayan bir yapýdýr. Ancak yanýndaki eski hazire eserin eski caminin yerinde yapýldýðýný doðrulamaktadýr. Yerinde derlenen bilgilerden, Lestane (Lesthan) 5 yerleþiminin adý da bir han adýndan gelmektedir. Bu gün küçük bir köy görünümündeki yerleþimin, geçmiþte ticaret de yapan bir merkez olduðu anlaþýlmaktadýr. Baçka köyü camisinin harim giriþ kapýsý üzerinde yer alan kitabe ise 1746 tarihli olup, üzerinde besmele ve Kelimeyi Tevhit yazýlýdýr. (Resim 199) Bir camiye ait olmasý muhtemel olan bu kitabe eski Baçka camisine ait olmalýdýr. Bu günkü cami yeni inþa edilmiþtir. 78

7 56. Baçka köyü camisi 79

8 57. Baçka köyü camisi harim mekaný 58. Baçka köyünden bir sokak görüntüsü ve geleneksel konutlar Zilipotok köyünde bu gün yenilenmiþ bir cami ile kalýntýlarý ayakta olan eski bir namazgah bulunmaktadýr. Eski Evkaf kayýtlarýnda Zilipotok da kayýtlý bir cami, Restilisa'da bir cami ve üç han olduðuna dair bilgiler ile karþýlaþýlmaktadýr. 6 Osmanlý kaynaklarýnýn Restelica'da varlýðýndan söz ettiði üç tane han, yerleþmenin geçmiþ dönem ticaret hayatýnda önemli yeri olduðuna iþaret etse de, bu gün hiç biri ayakta deðildir. Restelisa'daki cami de yenilenmiþ bir yapýdýr. (Resim 62) Restelisa camisi, bir yamaç yerleþimi olan köyün ortasýnda kahvehaneler, lokantalar, dükkanlarla çevrili bir meydanda meyilli bir araziye inþa edilmiþtir. Caminin bulunduðu meydana ulaþan yollar taþ döþemeli Türk kaldýrýmlý sokaklardýr. Köyün bu bölümünde, yakýn zamanlarýn çarpýk yapýlaþmýþ binalarý arasýnda az sayýda da olsa eski sivil mimarlýk örneklerine rastlanýr. Bu da yeni caminin eski cami yerinde yapýldýðý düþüncesini 80

9 59. Baçka köyü çeþmesi, hayrat 60. Baçka köyü genel görünüþü 61. Kruþeva'da bir meydan çeþmesi, hayrat 62. Leþtane köyü meydaný ve camisi 6. E.H.Ayverdi, a.g.e., s.213, Gerek Sinan Dede nin, doðrular. Yenilenme durumu, Sinan Dede Türbesi ile Dragaþ'daki cami ve Hüseyin Efendi Türbesi 7 için de geçerlidir. Dragaþ'daki türbenin eski planýna sadýk kalýnarak yeniden inþa edildiði ifade edilmiþtir. Sekizgen planlý ve sivri külah çatýyla örtülü olan türbe tek katlý ve merkezinde Hüseyin Efendinin sandukasý bulunmaktadýr.(resim ) Sandukanýn üzeri yeþil ipekli kumaþtan ve üzerinde ayet iþli sanduka örtüsü ile örtülüdür. Baþ þahidesinde yeþil abadan yapýlmýþ silindirik bir baþlýk vardýr. Hüseyin Efendi sandukasýnýn baþlýðý tarikat baþlýðý þeklindedir. 8 Sandukanýn ayak ucunda döþeklerin istiflendiði bir yüklük, duvarlarda ise kandil niþleri bulunur. Yerler kilim ve halý döþelidir. Türbeye kuzeyden bir kapýyla girilir. Güney doðu yönünde bir ziyaret penceresi yer alýr. Duvarlarla çevrili türbenin haziresinde eski ve 81 yeni mezarlar bulunur. Bu haliyle türbenin planý, erken dönem(14.yüzyýl) Türk türbe mimarisinin özelliklerine gönderme yapmaktadýr. Hüseyin Efendi Türbesinin bu günkü türbedarý Elam Þevket (70) türbedarlýðýn asýrlardýr kendi ailesinde olduðunu ve bu görevin babadan evlada geçdiðini ifade etmektedir. Bu türbe, yanýndaki cami ve çevrelerindeki eski kent dokusu ve tahrip olmuþ mezarlýklar yeni camilerin yerlerinde 20.yüzyýl öncesine ait eserlerin olduðuna iþaret eder. Restelisa'da köyün güneyinde hakim tepesinde yer alan kare planlý, kýrma beþik çatýlý ve taþ levha örtülü Sinan Dede türbesi de maalesef Sýrp savaþlarýndan nasibini almýþ ve yakýn zamanlarda yeniden inþa edilmiþtir. (Resim 197) Yerinde derlenen bilgilere göre 2000 yýlýnda yeniden yapýldýðý bildirilen türbe 540x540cm boyutlarýnda ve kare planlý olup, gayri muntazam taþ örgü gerekse Hüseyin Efendi nin alp eren olduklarý düþünülmektedir. Ýbni Batuta, Seyahatname, Ýstanbul 1983, s.211'de Balýkesir'de yaþayan Ahi Sinan adýnda bir alperen'de bahseder. Bu zatýn Sinan Dede adýyla Balýkesir Burhaniye Kýzýklý köyünde bir türbesi vardýr. Önünde tabiat harikasý asýrlýk üç aðacýn bulunduðu kare planlý bu türbenin etrafýnda bölge Türkmenleri hala burada her yýl adaklarýný keser ve hayýr pilavý piþirerek daðýtýr. 14. yüzyýlda baþlarýnda yaþamýþ olan bu zatýn Restelica'daki Sinan Dede Türbesi ile de iliþkisi düþünülebilinir. 8. Süleyman Berk, Zamaný Aþan Taþlar, Ýstanbul 2006, s.29 da verilen baþlýk biçimleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, Hüseyin Efendi nin baþlýðýnýn Nakþi

10 63. Restelisa köyü çarþý meydaný 64. Restelisa köy meydaný ve camisi 65. Restelisa'da eski sokaklar ve konutlar 66. Restelisa'sa eski sokaklar ve geleneksel konutlar 9. Bu gün hala Anadolu'da devam eden, Göynük'de Akþemsettin Türbesinde, Burhaniye-Kýzýklý Sinan Dede Türbesinde, Adapazarý Taraklý Hýdýrlýk'da bahar aylarýnda yapýlan 'Hayýr Plavý' günleri, geleneðin devamýna iþaret eden birkaç örnektir. 67. Geleneksel taþ duvar örme tekniði, Restelisa 68. Meydan çeþmesi, ön cephesi ay-yýldýz ve taþ kakma nakýþklarla iþlenmiþ, Kukulane köyü duvarlýdýr. Yapýnýn her cephesinde kare þeklinde birer pencere ve güney duvarda bir ziyaret kapýsý bulunur. Öte yandan çalýþtýðýmýz bölgenin dýþýnda ancak Dragaþ sýnýrlarý içinde ve merkezin kuzeyinde kalan Plava yerleþimi yakýnlarýndaki Sarý Saltuk makamý üzerinde de yenilenmiþ ve üzeri dört ayak tarafýndan taþýnan kubbe ile örtülmüþ açýk bir makam türbesi bulunur. (Resim 80) Bu makam da yeni deðil, yenilenmiþ bir yapýdýr. Yani yerinde daha önce baþka bir yapý varken, bir sebeple yýkýlmýþ ve ayný yere yapý tekrar inþa edilmiþtir. Yerleþimin adý da bu gerçeði doðrular niteliktedir. Plava adý, 'pilav' kelimesi ile iliþkilidir. Bu gün Anadolu'da ve bir çok Türk yurdunda, makam türbelerinin yanýnda yýlýn belli günlerinde, özellikle nevruz ve hýdrellezde toplanýlarak, hayýr pilavý piþirilir ve daðýtýlýr. Hayýr pilavý, 'atalar kültü' ile iliþkili olarak, tabiatýn yeniden canlanmasý, bolluk ve bereket, yaylaya çýkacak olanlarýn helalleþmesi, fakirlerin doyurulmasý gibi amaçlar da içeren bir törendir. Hayýr günü de denilen bu törenlerde, yeme içmenin yanýnda, adaklar kesilir, davullar çalýnýr, oyunlar oynanýr, çeþitli yarýþmalar yapýlýr ve dualar okunur. 9 Kutsiyet kazandýrýlmýþ bir makam veya tabii mekanda gerçekleþtirilen bu törenler, Ýslamiyetin kabulünden önceki eski Türk geleneklerinin, Müslümanlýða uyarlanmýþ biçimidir. 82

11 69. Brod köyü merkez camisi 83

12 71. Alt katý dükkan, üst katý konut olarak planlanmýþ, çarþý merkezinden geleneksel mimari örneði, Brod 70. Brod'dan geleneksel konut mimarisi örnekleri 72. Bir sokak manzarasý, geleneksel sivil mimari örnekleri, Brod 73. Sarý kök boyalý, iki katlý bir konut örneði, Brod 2. Çeþmeler Su insanýn yaþam kaynaðýdýr. Eski Türk inanýþlarýnda su daima kutsal sayýlmýþtýr. Bu nedenle nehir, göl ve pýnarlar kutsanmýþtýr. Ýslamiyetin kabulünden sonra ise suya yeni anlamlar yüklenmiþ, insanlara su saðlamanýn bir ibadet þekli olduðu kabul edilmiþtir. Böylelikle, yöneticiler, zenginler vakýf kurarak, su getirmek, çeþme yapmak ve sebil kurmak konusunda yarýþmýþlardýr. Kent meydanlarýnda, sokak aralarýnda, yerleþimler dýþýndaki yollar üzerinde insanlarýn su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çeþmeler, sarnýçlar, su kuyularý yapýlmýþtýr. Modern yerleþimlerde yeni su þebekelerinin kurulmasýna kadar, insanlar temizlik ve içme suyu ihtiyaçlarýný meydan çeþmelerinden karþýlamaktaydý. Karþýlaþýlan örnekleri yeni olmakla birlikte, Gora bölgesinde Meydan çeþmelerinin gelenek olarak yaþamaya devam ettikleri ortadadýr. Genellikle hayrat olarak bir hayýrsever tarafýndan inþa ettirilen bu çeþmeler binlerce yýlýn gelenek izlerini taþýmaktadýr. Yukarýda da deðinildiði gibi bölgede XIX. yüzyýl öncesine ait çeþme yapýlarýnýn olduðu bilinmektedir. Ancak bu yapýlarýn hiç biri ayakta deðildir. Bu günkü Gora çeþme örneklerine baktýðýmýzda(resim 59,61,68), ayný Anadolu köy çeþmelerinde olduðu gibi, arkasýnda bir çeþme haznesi, ön cephesinde çeþme aynasý ve kurnalar, kurnalardan akan suyun biriktiði birbirine baðlý kademeli olarak alçalan yalaklar þeklinde bir yapý ile karþýlaþýlýr. Çeþme aynasýnýn üst kýsmýnda yapým kitabesi ve aralarýnda ay-yýldýzýn da bulunduðu süsleme motifleri yer alýr. Hatta kurnanýn yan tarafýna yolcularýn su içmesi için bir su tasý da baðlanmýþtýr. Böylece çeþme ayný anda hem yerli halka, hem yolculara, hem de hayvanlara, kýsacasý her türlü canlýya hizmet verebilmektedir. Gora çeþmeleri genellikle hayýr yapmak isteyen kiþinin kendisi tarafýndan yapýlmýþ veya evlatlarýn atalarý adýna hayýr yapmak için inþa ettirdikleri örnekler olarak karþýmýza çýkar. 84

13 74. Kireç badanalý geleneksel sivil mimari örnekleri, Brod 75. Kireç badanalý geleneksel sivil mimari örnekleri, Brod 3. Yollar Yapýlan yüzey araþtýrmalarýnda, az da olsa eski kentsel dokuya iþaret edecek taþ kaplama yollar da tespit edilmiþtir. Gayri muntazam kayrak taþlarý ile kaplanmýþ olan bu yollar, eski Türk kaldýrýmlarý gibidir. Yol iki tarafýndan eþit seviyede baþlayýp, ortaya doðru hafif bir meyil oluþturur. Yolun kenar sýnýrlarýný belirleyen taraflarý ile orta kýsýmda oluþan çukur nokta daha iri taþlarla kaplanmýþtýr. Yolun ortasýnýn ark gibi planlanmasýnýn amacý evlerin saçaklarýndan süzülen sularýn ve yukarýdan gelen yaðýþýn ortada toplanarak süzülüp akmasýný saðlamaktadýr. Böylelikle yol kenarýndan yürüyen insanlarýn üzerine de kirli sokak suyu sýçramamaktadýr. Ayrýca tekerlekli arabalarýn da etrafa su sýçratmadan yoluna devam etmesi saðlanmaktadýr. Çünkü, yolun imar tekniðine baðlý olarak, yaðmur sularýnýn biriktiði ark iki tekerin arasýnda kalmaktadýr. Bu durum Müslüman bir topluluðun temizlik anlayýþýna da uymaktadýr. Bu tür yollarýn örnekleri, miktarý az olsa da, özellikle Dragaþ, Restilica ve Brod'da bulunmaktadýr. Sokak yollarý çarþý merkezlerinde geniþ tutulurken sadece konutlarýn yer aldýðý ara sokaklarda dar yollar þeklindedir. (Resim 47,65,66) 76. Ahþap kafesli ikiz pencereler, Brod 85

14 10. Yüksel Sayan, Uþak Evleri, Ankara 1997, s.119, Bknz. Haþim Karpuz, Erzurum Evleri, Ankara 1984, s.178, 180/ Vacit Ýmamoðlu, Geleneksel Kayseri Evleri, Ankara 1992, s.31, 133/Yüksel Sayan, Uþak Evleri, Ankara 1997, s.115, 119/Yüksel Sayan- Sebahattin Öztürk, Bitlis Evleri, Ankara 2001, s.83/ 12. Orhan Özgüner, Köyde Mimari, Doðu Karadeniz, Ýstanbul 1970, s Sivil Mimari Goralýlarýn mimarlýk sanatý ile ilgili fikir sahibi olabileceðimiz eserleri, bu gün bir kýsmý ayakta kalabilmiþ, köy mimarisi diyebileceðimiz, geleneksel konutlarýdýr. Sivil mimarlýk örneði olan konutlar plan özellikleri, malzeme ve duvar iþçiliði, iç mekan bölünmeleri, geniþ saçaklarý, çýkma ve cumbalarý, cephe düzenlemeleri açýsýndan geleneksel Türk konut mimarisinin özelliklerini göstermektedir. 10 Evler genellikle iki katlýdýr. Yerleþim merkezinde sokaðýn iki yanýnda bitiþik nizamda sýralanmýþ evlerin bir cepheleri sokaða bakmaktadýr. Ancak sokaða bakan bu cephenin alt kat duvarlarý genellikle saðýr veya üst seviyesinde ahþap kafesli pencerelidir. Evlere avludan girilir.her evin üstü kapalý ve açýk bölümlerden oluþan bir avlusu vardýr. Bazý avlularda, birbirine baðlý birden fazla ev bulunur. Büyük ev baba evi, daha küçük planlanmýþ ikinci veya üçüncü evler de ailenin hane olmuþ diðer evlatlarý için planlanmýþtýr. Baba evinde büyük erkek evlat, gelin ve torunlar birlikte oturur. Avluda fýrýn/ocak, odunluk, çamaþýrhane, erzak depolarý, çeþme gibi ortak kullanýlan mekanlar bulunur. Avlu kýþ mevsimi dýþýnda ortak yaþam mekanýdýr. Avlunun tabaný taþ kaplamadýr. Yüksek duvarlý avlunun sokaða bitiþik duvarýnda çift kanatlý ahþap bir kapý vardýr. Sokaktan önce avluya girilir. Sokak kapýsýnýn üst kýsmýnda koruyucu nitelikte nal veya koç boynuzu asýlmasý adettir. Ayrýca bazý aileler aile damgasý olduðunu ifade ettikleri sembolleri sokak kapýlarýnýn üzerine iþlemiþ veya çakmýþtýr. Evin cümle kapýsý avluya açýlýr. Giriþte eþik ve ayakkabýlýk, daha sonra bir yada birkaç basamakla sofaya geçilir. Evlere ayakkabýsýz girilir ve yerler halý ve kilimlerle döþelidir. Odalar bazen dikdörtgen sofanýn iki yanýna yerleþtirilmiþtir. Mutfak ve günlük oturma odasý alt katta ve birliktedir. Mutfak dýþýndaki su kullanýlan mekanlar evin birinci katýnda ve arka tarafa bakan cephededir. Üst kata sofadaki merdivenden çýkýlýr. Üst kat sofasý baþ oda niteliðinde düzenlenmiþ olup, bir cephesi ahþap kafesli pencerelerle sokaða bakar. Bazý örneklerde üst kat sofasýnýn sokaða bakan cephesi cumba oluþturacak þekilde binanýn beden duvarlarýndan dýþa taþkýndýr. Yatak odalarý baþ odaya(misafir odasý), yani orta sofaya açýlýr. Bu odalarda yüklük ve ahþap kapaklý gömme dolaplar bulunur. Üst kattaki abdesthane yine evin arka yönünde ve alt kattakilerle ayný hizadadýr. Tavanlar ahþap kaplamalý, çatýlar ise evin büyüklüðüne göre kýrma çatý veya üç yada dört omuzlu beþik çatý ile örtülüdür. Saçaklar binayý koruyacak þekilde geniþ tutulmuþtur. Pencereler kare veya dikey dikdörtgen olup, kare pencereler kanatlý, dikdörtgen olanlar sürgülü açýlmaktadýr ve bunlara ahþap kafesli þebekeler takýlmýþtýr. (Resim 44,46,48,51,52,55,63,70-79) Bu pencere düzeni Anadolu Türk sivil mimarisinde geleneksel olarak uygulanan biçimdedir. 11 Çarþý merkezinde olan evlerin alt katlarýnda doðrudan sokaða açýlan dükkanlar da görülür. Böyle altý dükkan olan ev örneklerinde dükkanýn arkasýnda eve geçilebilen küçük bir tali kapý da bulunur. Dükkanlarýn bol penceresi vardýr ve bu pencereler dükkan kapalýyken, ahþap pencere kanatlarý ile kapatýlýr. Hayvancýlýkla geçinenlerin ahýr ve samanlýklarýna avludan bir kapý ile geçilir. Hayvanlarla ilgili müþtemilatlar, Türkiye'nin doðu Karadeniz bölgesinde sergen, merek, çöten gibi adlar verilen çit örgü konstrüksiyonlu 12 yapýlara benzemektedir. Bu yapýlar genellikle depo olarak kullanýlmaktadýr. Havalandýrma imkaný olan bu yapýlarda, hayvan yiyecekleri ve kuru gýdalar saklanabilir. Orman gülü gibi ince ve esnek aðaç dallarýndan, yerde panolar halinde hazýrlanan çitler, levha halinde kaldýrýlarak yerlerine takýlýyor. Bazen yapýnýn dört tarafý, bazen iki tarafý bu çitlerle kapatýlýr. (Resim 54) Konutlarda inþa malzemesi olarak genellikle alt katta taþ, üst katta kerpiç kullanýlmýþtýr. Ancak iki katýn da taþ malzeme ile inþa edildiði örnekler de vardýr. Taþ duvarlarda düzensiz kesme taþ veya kayrak taþý kullanýlmýþ olup, taþ sýralarý arasýna belli mesafelerde baðlayýcý olarak ahþap hatýllar atýlmýþtýr. Benzer hatýllar, badadi duvar örme tekniðinin uygulandýðý üst kat veya yüksek avlu duvarlarýnýn üst kýsýmlarýnda da görülür. Alt kat duvarlarý yaklaþýk santim geniþliðinde olurken üst kat duvarlarý daha dar örülmüþtür. 86

15 77. Ahþap hatýl destekli taþ örgü avlu duvarý, Brod 78. Bir evin avlusundan görüntü 79. Avlu kapýsýnýn sokaða bakan cephesinden ayrýntý, nal. Brod köyü 87

16 80. Plave yakýnlarýnda Sarý Saltuk makamý Gora bölgesi köy evlerinde uygulanan geleneksel duvar örme teknikleri doðu Karadeniz köy mimarisi ile yakýn benzerlikler göstermektedir. 13 Ayrýca arasý kerpiç doldurulmuþ, içi ve dýþý ahþap çýtalarla kapatýlmýþ hýmýþýk duvar tekniðinin uygulandýðý sivil mimari örnekleri de vardýr. Gerek kerpiç yapýmýnda gerekse duvarlarýn dýþ sývamasýnda kullanýlan çamur harç, baðlayýcý olarak saman karýþtýrýlarak hazýrlanmýþtýr. Evlerin badanalarý toprak sarýsý, kireç beyazý veya çivit mavisidir. Çatýlarýn kapatýlmasýnda bölgeye özgü ince levha halinde taþlar veya 14x28 santim boyutlarýnda ortadan tek oluklu kiremitler kullanýlmýþtýr. Yaþanýlan kargaþa dönemleri ve onlarýn geride býraktýðý aðýr izler bir tarafa býrakýlýrsa, Þar Daðlarý köylerinde geçmiþte yaþanmýþ olan kültürün köklü izleri dikkat çekmektedir. Terkedilmiþliðin boþluðunda ve sokak aralarýnda kalmýþ küçük detaylarda Gora kültürünün silinmiþ izlerini keþfetmek, geçmiþi ve onlarýn sanat faaliyetlerini sezebilmek mümkün olmaktadýr. Bu da Goralýlarýn yerleþim özelliklerinde ve halk iþi imar faaliyetlerinde Müslüman Türk kültürünün ortak paydasýnda bir araya geldikleri sonucunu doðurmaktadýr. 81. Gora'da bir köy kahvehanesi ve Goralýlarla birlikte ekibimiz. 13. O. Özgüner, a.g.e., s

17

18 KayIp MirasIn izinde GORA HALK SANATLARI

19 IV. BÖLÜM HALK SANATLARI

20

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ Adı : Süleymaniye de konut yapısı İl : İstanbul İlçe : Eminönü Mahalle : Yavuz Sinan Mahallesi Pafta : 107 Ada : 562 Parsel : 17 Dönemi : 19. yy Yapım Sistemi : Yığma

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ 1314 I.BURDUR SEMPOZYUMU ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ Feyza SEZGİN * ÖZET Konut, uygarlığın başından beri insanın en temel gereksinimlerinin gerçekleştirildiği mekândır. Bu

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL Güzel sanatlar kavramı plastik sanatlar ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Plastik sanatlar terimiyle ifade edilen sanatlar, insanın maddeye şekil vererek

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ hazırlayan: arkeologlar Gözden Kaçanlar SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ Gözden Kaçanlar ın bu sayısında tanıtılan Türbesi, belki her gün önünden geçtiğimiz ve sorgulamadan baktığımız bir yapının aslında gözüktüğü

Detaylı

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016 BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi Haziran 2016 1 TANIM Kontrol Binası, içerisinde teknik ve idari kısım olmak üzere iki bölümden oluşan Rüzgar Enerji Santrallerinin

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Şemsi Paşa Camii ve 'Osmanlı'yı Katletme' Liberalliği! Batuhan ÇOLAK.

Şemsi Paşa Camii ve 'Osmanlı'yı Katletme' Liberalliği! Batuhan ÇOLAK. Şemsi Paşa Camii ve 'Osmanlı'yı Katletme' Liberalliği! Batuhan ÇOLAK batuhancolak@yenicaggazetesi.com.tr Dünya tarihine damga vuran mimari akımlar, büyük eserler genellikle coğrafyamız dışında kalmıştır.

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

TARİHİ NESNE Mİ? DOĞAL VARLIK MI? HANGİ ŞEHİRDE? HANGİ BÖLGEDE?

TARİHİ NESNE Mİ? DOĞAL VARLIK MI? HANGİ ŞEHİRDE? HANGİ BÖLGEDE? TARİHİ ESER Mİ? TARİHİ NESNE Mİ? DOĞAL VARLIK MI? HANGİ ŞEHİRDE? HANGİ BÖLGEDE? İSTANBUL TARİHİ TARİHİ NESNE ESER DOĞAL VARLIK DOĞAL BOLU VARLIK DOĞAL AĞRI VARLIK BÖLGEDEYİM? AKDENİZ BÖLGESİ DOĞAL VARLIK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL BOR EVLERİ Mehmet Selçuk GÜROL YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık Anabilim Dalı Nisan-2017 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE ONAYI Mehmet Selçuk

Detaylı

TARÝHÝ SÜRMENE EVLERÝNÝN ONARILMASI, KORUNMASI ve TURÝZME KAZANDIRILMASI PROJESÝ

TARÝHÝ SÜRMENE EVLERÝNÝN ONARILMASI, KORUNMASI ve TURÝZME KAZANDIRILMASI PROJESÝ * Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Korunmasý ve Restorasyonu için Emlak Vergilerinden kesilen %10 luk pay, Ýl Özel Ýdaresi adýna özel bir hesapta tutulmaktadýr. * Türkiye genelinde 95 milyon 80 YTL birikmesine

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER

Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 477-493 Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER Özet Minare, camilerin önemli unsurlarından birisidir. Mimaride camilerin

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

ekonomisinde etkin olan Ermeniler, Bey Mahallesinde çok güzel konaklar yaptırmışlar ve mahallede çoğunluğu sağlamışlardır.

ekonomisinde etkin olan Ermeniler, Bey Mahallesinde çok güzel konaklar yaptırmışlar ve mahallede çoğunluğu sağlamışlardır. Gaziantep'de mahalleler adını çoğunlukla burada bulunan camilerden alır. Bey mahallesi de adını 1587 yılında yapılmış olan Bey Cami'inden almış. Fransız işgalinde büyük hasar gören bu cami, bugüne ulaşamamış.

Detaylı

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem loft bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem Kat karșılığı inșaat sektörüne yeni bir anlayıș getirme hedefiyle yola çıkan Arkad Yapı, LEED ( Ekolojik Çevre

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM PROGRAMI KONULARIMIZ: *Babalar Gününü Niçin Kutluyoruz? Baba Sevgisi Babamızın

Detaylı

oğuz emre bal // işler

oğuz emre bal // işler oğuz emre bal // işler GİRİŞ +0.34 oğuz emre bal // işler YAŞAMA MEKANI ±0.00 ±0.00 ±0.00 +0.34 HOL MUTFAK +0.34 önsöz: Tasarım inanılmaz bir enerji ve yeni bir şeyler üretmek çok büyük coşku. Bu coşku

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI

KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI ARADIĞIMIZ SİZDE OLABİLİR! KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI Düşünün ki salonunuzun duvarında bir Bedri Rahmi tablosu asılı, oturma odanızda da Ferruh Başağa nın bir eseri Komşunuza ziyarete gittiğinizde Nurullah

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı