A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ"

Transkript

1 A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

2 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi görünen bir yolda giden bir tafl t bir süre sonra göremeyiz. Dümdüz bofl bir yolda bir süre sonra bir araban n belirdi ini görürüz. Denizin yüzeyi düz görünür. Deniz ile gökyüzü birbirine birleflmifl gibidir. Gökyüzü ve denizi birbirinden ay ran bu çizgiye ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisine bakt m zda bize yaklaflan bir geminin önce üst k s mlar görünür, sonra yavafl yavafl di er k s mlar görünür. 1) 2) 3) Uzaklaflan bir gemi ufuk çizgisini geçtikten sonra gözden kaybolur. Yukar daki basit gözlemler bize Dünya m z n yuvarlak oldu unu gösterir. I Sürekli bat ya giden bir uçak harekete bafllad yere geri döner. Bu olay da Dünya m z n yuvarlak oldu unu gösterir. Uydular n uzaydan çekti i foto raflar hiçbir kuflkuya yer b rakmayacak flekilde Dünya m z n yuvarlak oldu unu kan tlam flt r. II Dünya m z küre biçimindedir. Dünya y iki efl yar m küreye ay rd varsay lan çizgiye ekvator denir. Dünya, ekvatorda hafifçe fliflkin, kutuplardan ise hafifçe bas kt r. Kuzey Kutbu Ekvator Güney Kutbu 600

3 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ Geçmiflte Dünya n n Yuvarlak Oldu u Nas l Kan tland? Eskiden insanlar uzun süre Dünya n n düz oldu una inand lar. Denizde fazla aç ld klar nda bofllu a düfleceklerini sand lar. Bilim adamlar o zamanlar Dünya n n yuvarlak oldu unu söyleyerek bunu kan tlad lar. nsanlar Dünya n n düz oldu u konusunda srar ettiler. Bilim adamlar n n görüfllerini dine sayg s zl k olarak nitelendirip onlar cezaland rd lar. Galileo, 17. yy da Dünya n n yuvarlak oldu unu ve kendi çevresinde döndü ünü kan tlam flt r. Bilime gereken önemi vermeyenler ona inanmayarak cezaland rm fllard r. Dünya n n çevresi denizden dolafl l ncaya kadar insanlar Dünya n n yuvarlak oldu unu kolay kolay benimsememifllerdir. Macellan adl kaflif Dünya n n çevresini dolanan ilk kiflidir. Gemileriyle sürekli bat ya giderse, tekrar yola ç kt yere dönece ini düflünüyordu. Yolun yar s nda hayat n kaybetmesine ra men arkadafllar yolculu u tamamlayarak yola ç kt klar yere geri döndüler. Böylece Dünya n n yuvarlak oldu unu kan tlam fl oldular. AVUSTRALYA Macellan Bo az Macellan n ve arkadafllar n n izledi i yol 601

4 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya Dünya m z n D fl K s mlar nda Bulunan Katmanlar Hava Küre: Dünya m z n etraf n saran, çeflitli gazlardan oluflan katmand r. Atmosfer olarak da adland r lan hava küre Dünya m z n en d fl katman d r. uzay bofllu u Depremler, yer kabu unun baz k s mlar n n k r l p yer de ifltirmesi sonucu oluflur. Su Küre: Dünya m z n uzaydan mavi görünmesine neden olan su küre okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer alt sular ndan oluflur. tafl küre alt s n r 12 km üst s n r Atmosferin 12 km lik k sm nda yaflam vard r. 12 km den sonraki k sm de iflik özelliklere sahiptir. Bizi Günefl in zararl fl nlar ndan koruyan ozon tabakas bu katmanda bulunur. Hava kürenin alt s n r kara ve deniz yüzeyleriyle temas eder. Ufuk çizgisini atmosferin alt s n r olarak kabul edebiliriz. Üst s n r ise uzay bofllu unun bafllad yerdedir. Soluk al rken kulland m z hava atmosferde bulunur. Ya mur, kar, rüzgâr gibi hava olaylar atmosferin 12 km lik k sm nda meydana gelir. Tafl Küre: Yürüyüp kofltu umuz, bitkilerin yetiflti i katmand r. Yer kabu u olarak da adland r l r. Toprak ve kayaçlardan oluflmufl bir kabuk gibidir. Dünya n n di er katmanlar na göre çok incedir. Her yerde ayn kal nl kta de ildir. Okyanus diplerinde daha incedir. Yüzeyi engebelidir. Tepeler ve düzlükler vard r. k talar su küre K ta ad verilen genifl kara parçalar aras nda bulunun büyük su kütlelerine okyanus denir. Denizler, okyanuslardan daha küçük olan su kütleleridir. Okyanus ve denizler tuzlu olup yeryüzündeki sular n büyük bir k sm n oluflturur. Göller ve akarsularda ço unlukla tatl su bulunur. çme suyu elde etmede ve tar m alanlar n n sulanmas nda tatl su kaynaklar ndan yararlan l r. Dünya m z n d fl yüzeyinde sular ve karalar vard r. Su küre, karalardan daha çok yer kaplar. Dünya n n 3/4 ü sularla kapl d r. Karalarda oldu u gibi sularda da birçok canl yaflar. Bal k, midye, sünger gibi canl lar sularda yaflar. tafl küre su küre (Yer kabu u) dünyam z n gözlenemeyen katmanlar 602 gözlenemeyen katmanlar hava küre tafl küre Su küreden buharlaflan su, bulutlar oluflturur. Bulutu oluflturan su buhar so uk hava katman na rastlay nca ya mur, kar ya da doluya dönüflerek yeryüzüne ya fl olarak iner. Sürekli tekrarlanan bu olaya su döngüsü denir.

5 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ Dünya m z n ç K s mlar nda Bulunan Katmanlar Dünya m z n gözlemlenemeyen katmanlar atefl küre ve çekirdektir. Atefl küre Çekirdek Yer kabu u Atefl Küre: Yer kabu unun alt nda bulunan katmand r. Çok s cak oldu u için içindeki kayaçlar erimifl hâldedir. Buna magma denir. Atefl kürenin lav içindeki maddeler erimifl hâlde oldu u için ak flkan ve hareketlidir. çindeki magma yanarda lardan yeryüzüne ç kabilir. Yeryüzüne ç kan magmaya lav denir. A r Küre (Çekirdek): Dünya n n en kal n katman d r. S cakl atefl küreninkinden daha fazlad r. Dünya n n en s cak yeridir. Bütün maddeler erimifl hâldedir. Dünya n n yap s nda bulunan demir, nikel gibi en a r maddeler çekirdekte toplanm flt r. Bu nedenle a r küre olarak adland r l r. Afla daki anlam çözümleme tablosunu inceleyerek ö rendiklerimizi pekifltirelim. Özellikleri En d fltaki katmanlar Katmanlar Hava Küre Su Küre Tafl Küre Canl lar vard r. Atefl Küre A r Küre Hava olaylar burada gerçekleflir. K r lmalar olur. Magma bulunur. En ince katmand r. Dünya n n 3/4 ünü kaplar. Maddeler erimifl haldedir. En s cak ve en a r katmand r. Ak c ve hareketlidir. Gözlemlenebilir. 603

6 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya DÜNYA NIN YAPISINI NCELEYEL M - TEST Yandaki çizimde gösterilen uçak, yönünü hiç de ifltirmeden sürekli kuzeye gidiyor. Uça n durumu için afla dakilerden hangisi söyenebilir? a. Bir süre sonra uzaya gidebilir. b. Do rusal bir yol izler. c. Harekete bafllad yere dönebilir. d. Atmosferden ç kabilir. 2. Afla dakilerden hangisi Dünya n n yuvarlak oldu unu kan tlayan bir bulgu de ildir? a. Uzaydan çekilen foto raflar b. Dünya yüzeyinde sular ve karalar n bulunmas c. Ufukta önce geminin dire inin, sonra tümünün görünmesi d. Sürekli bat ya giden bir geminin tekrar ayn yere dönmesi 3. Afla dakilerden hangisinde Dünya n n gözlemlenebilen katmanlar d fltan içe do ru s ralanm flt r? a. Tafl küre, su küre, atmosfer b. Su küre, atmosfer, tafl küre c. Atmosfer, su küre, tafl küre d. Atmosfer, tafl küre, su küre 4. Afla da tafl küre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Toprak ve kayaçlardan oluflur. b. Yüzeyi engebelidir. c. Zaman zaman k r lmalar olur. d. Atmosferden kal nd r. 5. I. Sis II. Deprem III. Dolu IV. Rüzgâr Yukar daki olaylardan hangisi ya da hangileri atmosferde gerçekleflmez? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III d. II - IV 6. Bizi Günefl in zararl fl nlar ndan koruyan ozon tabakas afla daki katmanlar ndan hangisinde bulunur? a. su küre b. tafl küre c. hava küre d. atefl küre 7. Atmosferin s n rlar afla dakilerden hangisinde do ru gösterilmifltir? Alt s n r Üst s n r a. Atefl küre Uzay bofllu u b. Deniz yüzeyi Ozon tabakas c. Kara ve deniz Uzay bofllu u yüzeyleri d. Çekirdek Ozon tabakas 8. Afla dakilerden hangisi su kürede yer almaz? a. yer alt sular b. bulutlar c. nehirler d. dereler 9. I. Sünger II. Yosun III. Köstebek IV. Ahtapot Yukar dakilerden hangileri su kürede yaflayan canl lardand r? a. I - II b. II - III c. I - II - IV d. II - III - IV 10. Afla daki anlat mlardan hangisi yanl flt r? a. Atefl kürede tüm maddeler erimifl hâldedir. b. Su küre yer kabu unun 3/4 ünü kaplar. c. Yerin derinliklerine inildikçe s cakl k artar. d. Yer kabu u denizlerin alt nda kal nlafl r. 604

7 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ 11. Dünya n n merkezi afla daki katmanlardan hangisindedir? a. atmosfer b. yerküre c. a r küre d. atefl küre 12. I. Su buhar II. Oksijen III. Kayaç IV. Karbondioksit Yukar dakilerden hangileri atmosferde bulunur? a. I - II b. II - III c. I - II - IV d. II - III - IV 13. Afla da Dünya n n katmanlar ile içindeki baz maddeler efllefltirilmifltir. Hangi eflleme yanl flt r? a. Tafl küre kayaçlar b. Atefl küre magma c. Su küre tuz d. A r küre toprak 14. Magman n yeryüzüne ç kmas yla afla dakilerden hangisi oluflur? a. yanarda lar b. ovalar c. vadiler d. kapl calar 15. I. Atmosfer II. Atefl küre III. Su küre IV. Tafl küre Canl lar yukar daki katmanlardan hangisi ya da hangilerinde yaflar? a. Yaln z I b. Yaln z IV c. II - III d. I - III - IV 17. Afla da katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Çekirdek en a r katmand r. b. Yer kabu u en ince katmand r. c. Atefl küre en s cak katmand r. d. çten d fla do ru s cakl k azal r. 18. Yeryüzündeki su miktar n n azalmamas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Su döngüsü ile suyun yok olmamas b. Denizlerin birbirine ba l olmas c. So ukta suyun buharlaflmamas d. Akarsular n denizlere akmas 19. Su küreyi oluflturan sular, sulardan daha fazlad r. cümlesi s ras ile afla dakilerden hangisi ile tamamlanmal d r? a. s cak / so uk b. tuzlu / tatl c. sodal / tuzlu d. tatl / s cak 20. Bal a ç kan babas n n tekneyle uzaklaflmas n izleyen Derya, afla daki görüntüleri hangi s ra ile görür? Atefl kürenin ak flkan ve hareketli olmas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Yer alt sular n n bulunmas b. Kayaçlar n k r lmas c. çindeki maddelerin erimifl olmas d. Depremlerin meydana gelmesi a. 2, 1, 3, 4 b. 1, 2, 3, 4 c. 4, 1, 2, 3 d. 3, 2, 1,

8 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? toprak kaya kullan lmaktad r. Yol yap m nda da tafllardan yararlan lmaktad r. Heykelt rafllar, tafllar yontarak de iflik heykeller yapmaktad rlar. kum Yer kabu u, toprak ve çeflitli kayaçlardan oluflur. Kayaçlar, atefl küredeki magman n de iflik flekillerde so uyup kat laflmas yla oluflur. Magma yeryüzüne ç karak ya da yer kabu una yerleflerek so ur. Bu nedenle topra kazarsak kayaçlara ulafl r z. Topraktan daha sert ve sa lam olan kayaçlar, minerallerden ya da önceden oluflmufl kaya parçalar ndan oluflur. Kayaçlardan daha küçük tafl kütlelerine kaya denir. Küçük kaya parçalar na ise tafl denir. Tafltan küçük olanlara çak l, çak ldan küçük parçalara kum denir. Kayaç Kaya Tafl Çak l Kum Ayn minerallerden oluflan tafl kayaç tafl Farkl minerallerden oluflan tafl Mineral Nedir? Tafllar oluflturan küçük parçac klara mineral denir. Ayn minerallerden oluflan tafllar n yan nda birkaç farkl mineralden oluflan tafllar da vard r. Tafllar n rengini yap s ndaki mineraller belirler. Ayn mineralden oluflan tafllar tek renklidir. Farkl minerallerden oluflan tafllarda ise birden fazla renk vard r. Tafllar n sertli i ve biçimi de onu oluflturan minerallere ba l olarak de iflir. Maden Nedir? Baz tafl ve mineraller do ada az bulundu u için çok de erlidir. Ekonomik de eri olan tafl ve minerallere maden denir. Alt n, gümüfl, krom birer madendir. Alt n parlakl n ve de erini hiç yitirmez. Bu nedenle tak yap m nda kullan l r. nsanlar yat r m amac yla alt n al rlar. Tafllar tek renk olabilece i gibi ço u kar fl k renklidir. Baz lar nda farkl renkte çizgiler bulunurken, baz lar nda da minik parçac klar vard r. lk insanlar n silah ve alet yapmak için kulland klar tafllar, günümüzde bina ve ev yap m nda Bilgisayar yap m nda da alt n ve baflka madenler kullan l r. TÜRKSAT gibi uydular n yap m nda alt n, krom gibi madenler kullan l r. Birçok eflya yap m nda kullan lan demir, fabrikalarda ifllenerek çelik elde edilir. Çelik uçak, otomobil ve uydu yap m nda kullan l r. 606

9 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ Toprak Nas l Oluflur? Toprak uzun y llar kayalar n parçalanmas ve bitki, hayvan kal nt lar ile oluflur. I Topra n rengini, topra oluflturan kayaçlar belirler. Kayaçlar n renginin III de yap s ndaki minerallere göre de iflti ini biliyoruz. Kayalar Nas l Parçalan r? Bitki kökleri kayalardaki çatlaklar geniflleterek, Ya an ya mur, kayalardaki yumuflak k s mlar çözerek, Gece ve gündüz aras ndaki s cakl k farklar, kayalar n parçalan p ufalanmas na neden olur. Kayalardaki çatlaklar n içine dolan su, so uk havalarda donarak kayalar n parçalanmas na neden olur. Rüzgâr n sürükledi i toz parçac klar da kayalar n yüzeylerini afl nd r r. Kayalar n parçalanmas ve afl nmas topra n oluflmas n n yan nda yeryüzünün fleklinin de iflmesine de neden olur. Kayalar n parçalanmas ve topra n oluflmas uzun y llar al r. Bir avuç toprak binlerce y lda oluflur. Bu nedenle toprak çok de erlidir. Birçok canl n n yaflad toprak, bitkilerin yaflamlar n sürdürmesini sa lar. Bitkiler, insan ve hayvanlar n besin kayna oldu u için onlar n yaflamlar n sürdürmesi de topra a ba l d r. II Toprakta Neler Var? Toprakta kaya parçalar, bitki ve hayvan art klar vard r. Ancak ana maddesi kayaç parçalar yani kayalard r. Topra n kuru toprak derinliklerine inildikçe nem hissederiz. Çünkü nemli toprak toprakta su vard r. En kuru topra s tt m zda hacmi azal r. Bu durum topra n içinde su oldu unu gösterir. Su, topra nemlendirir. Bir kaba koydu unuz topra n üzerine su koydu unuzda su içinde kabarc klar oluflur. Bu kabarc klar I II toprakta hava oldu unu gösterir. Topra n içinde yaflayan canl lar topraktaki havay kullanarak yaflamlar n sürdürürler. Ya mur ya nca yeryüzüne ç kan solucanlar hat rlayal m. Topraktaki hava boflluklar na su dolunca havas z kalan solucanlar yeryüzüne ç kar. Topraktaki hava ayn zamanda bitki köklerinin toprakta rahatça ilerlemesini sa lar. Hava, topra a fare, solucan, kar nca gibi hayvanlar n açt minik tünellerle girer. 607

10 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya Erozyon Nas l Meydana Gelir? Ya mur ya nca d flar da kald m zda ya mur damlalar n n düflüflünü kafam zda, yüzümüzde hissederiz. Çok yüksekteki bulutlardan düfltü ü için ya mur damlalar çarpt yüzeylerde birtak m etkilere neden olur. Yeryüzüne düflen ya mur toprakta çukurluklar açar. Ya mur sular birikerek ço al r, akarken topra ve tafllar sürükler. Bu nedenle temiz olan ya mur sular yeryüzeyinde akarken bulan klafl r. Toprak ya murla akarsulara tafl n r. Yer kabu unun üst yüzeyindeki toprak dere, nehir gibi akarsularla tafl narak denizlere dökülür. Rüzgâr da topra n üst k sm n n özellikle kuru topraklar n afl n p tafl nmas na neden olur. Topra n su ve rüzgâr n etkisiyle afl n p tafl nmas erozyon olarak adland r l r. Binlerce y lda oluflan toprak, erozyona u ray nca o bölgede çölleflme bafllar, k tl k ve açl k yaflan r. Bu nedenle erozyon da bir do al afettir. Aniden gerçekleflmedi i için toprak kayb n n fark edilmesi zordur. Erozyonu H zland ran Etkenler Nelerdir? Ya fl miktar fazla ise toprakta afl nma da çok olur. E imli arazilerde, düz arazilere göre afl nma daha fazlad r. Gevflek topraklar su ile daha kolay afl n r. Kuru topraklar da rüzgârla daha kolay tafl n r. Erozyonu Önlemek çin Neler Yap labilir? Bahçemize dikmek için çiçekçiden topra yla birlikte çiçek al r z. Siyah naylon torbalara konan çiçekleri, torbadan ç kard n zda bile toprak da lmaz. Çiçe i gövdesinden çekerek yukar kald rd m zda köklerin topra tuttu unu görürüz. I II III Bitkilerin kökleri aras nda kalan toprak da lmaz. Bu nedenle bitki örtüsünün fazla oldu u yerlerde su ve rüzgâr n etkisiyle topra n afl nmas zorlafl r. Ya mur damlalar bitkilerin gövde ve yapraklar na çarparak h z kaybeder. Böylece topra fazla afl nd ramaz. Birikerek akan ya mur sular bitkilerin gövdelerine çarparak yavafllar. Yavafl akan su topra daha az afl nd r r. Bitkilerin gövde, dal ve yapraklar rüzgâr n h z n keserek topra daha fazla afl nd rmas n engeller. 608

11 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ Sonuç olarak erozyonu önlemek için topraklar m zdaki bitki örtüsünü art rmal y z. Sadece a açlar de il, tüm bitkiler, k sac k otlar bile topra n afl nmas n önler. E imli arazilerin enine sürülmesi suyun ak fl h z n kesece inden erozyonu önler. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, A açland rma ve Do al Varl klar Koruma Vakf ) topraklar m z n ak p gitmemesi ve yurdumuzun çöl olmamas için çal flmalar yapmaktad r. Erozyon, baz yeryüzü flekillerinin oluflmas na da neden olur. Vadiler, nehirlerin ve ya mur sular n n akt klar yataklardaki topraklar afl nd rmas yla oluflur. E imli yerlerden tafl nan topraklar birikerek verimli ovalar oluflturur. Toprak Kirlili i Zararl kimyasal maddelerin topra a kar flmas sonucu toprak kirlili i oluflur. Nedenleri: Tar mda daha çok ürün almak için kullan lan gübreler, Baz böceklerin yetifltirilen bitkilere zarar vermesini önlemek için kullan lan tar m ilaçlar, Kullan ld ktan sonra at lan piller topra kirletir. Nas l Azalt labilir? Gübre ve tar m ilaçlar bilinçli kullan lmal d r. Kullan ld ktan sonra at lan piller yerine flarj edilebilen piller kullan lmal d r. Kirlenen toprak tekrar kullan lamaz. Topra n temizlenmesi de mümkün olmad için binlerce y lda oluflan topra n kirlenmesini önlemeliyiz. Karalar yeryüzünün sadece 1/4 ini oluflturmaktad r. Karalar n tümünün bitki yetifltirmeye elveriflli olmad n düflünürsek (Da l k alanlarda, çöllerde, çorak yerlerde tar m yap lamaz.) topra n kirlenmesini önlemek için elimizden geleni yapmal y z. Canl lar n yaflamlar n sürdürebilmeleri için hava, toprak ve suya gereksinimleri vard r. Bu nedenle çevre kirlili ine neden olan tüm olumsuzluklarla mücadele etmeliyiz. Uydular n Çevreyi Korumaya Katk s Uydular, çevreyi kirleten etkenleri belirlemede bize yard mc olur. Yeryüzündeki kirlenmenin hangi boyutlarda oldu u hakk nda insanlar n bilgi edinmesini sa lar. Yeryüzündeki de iflimlerin ve yeni oluflumlar n gözlenmesini sa layan uydular, maden alanlar n n da tespit edilmesinde insanlar n iflini kolaylaflt r r. Uydulardan orman yang nlar n ö renerek yay lmadan söndürebiliyoruz. 609

12 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya Çevre Kirlili i nsanlar beslenirken, s n rken, enerji üretirken ve daha birçok faaliyeti yaparken ortaya birtak m maddeler ç kar. Bunlardan bitkisel ve hayvansal maddeler gözle görülmeyen canl lar taraf ndan parçalanarak topra a kar fl r, zarars zd r. Pet flifle, naylon torba, pil gibi maddeler, deterjan ve s nmak, enerji elde etmek için yak lan kömürlerden ç kan dumanlar çevre kirlili ine neden olur. Bir ifl için kullan ld ktan sonra at lan ve çevre kirlili ine neden olan zararl maddelere at k denir. At klar insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar verir. Hava Kirlili i Atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit, karbonmonoksit, kurflun gibi zararl gazlar n artmas sonucu hava kirlili i oluflur. Hava kirlili i baflta solunum organlar m z olmak üzere sa l m z olumsuz etkiler. En çok yafll lar ve çocuklar hava kirlili inden zarar görür. Nedenleri: Is nmak için soba ve kaloriferlerde kullan lan kömür ve fuel-oil, Fabrika bacalar ndan ç kan zehirli at klar, Arabalar n egzozlar ndan ç kan dumanlar hava kirlili ine neden olur. Nas l Azalt labilir? Havay kirleten çok duman b rakan yak tlar kullan lmamal d r. Arabalarda çevreye zarar vermeyen yak tlar kullan lmal. Özel otolar yerine otobüs gibi toplu tafl ma araçlar tercih edilmeli. Böylece trafikteki araba say s azal nca hava temiz kal r. Enerji elde etmek için rüzgâr ve günefl enerjisinden yararlan lmal d r. Fabrika bacalar na, zehirli gazlar n havaya kar flmas n önleyen filtreler tak lmal d r. Su Kirlili i Su kaynaklar na b rak lan at klar su kirlili ine neden olur. Su kirlili i baflta suda yaflayan canl lar olmak üzere tüm canl lar n yaflam na zarar verir. Nedenleri: Fabrikalardan ve evlerden ç kan pis ve zehirli at klar n deniz, göl ve akarsulara kar flmas su kirlili ine neden olur. Nas l Azalt labilir? Pis ve zehirli sular ar tma tesislerinde temizlenmelidir. Fabrikalar s v at klar n süzgeçlerden geçirerek d flar boflaltmal d r. 610

13 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ YER KABU UNDA NELER VAR? - TEST Yer kabu unun yap s nda afla dakilerden hangisi yoktur? a. toprak b. maden c. kayaç d. magma 2. Yeryüzüne ç karak ya da yer kabu unun derinliklerinde tabakalar aras nda so uyup kayaçlar oluflturan lavlar Dünya n n hangi katman ndan ayr l r? a. tafl küre b. hava küre c. magma d. a r küre 3. Yer kabu unda bulunan afla daki maddeler hangisinde küçükten büyü e do ru s ralanm flt r? a. Kum, çak l, tafl, kaya, kayaç b. Kayaç, kaya, tafl, kum, çak l c. Kaya, tafl, kayaç, çak l, kum d. Kum, tafl, çak l, kaya, kayaç 4. Afla dakilerden hangisi tafllar n kullan m alanlar ndan biri de ildir? a. Ev ve bina yap m b. Yol yap m c. Mutfak eflyas yap m d. Heykel yap m 5. Baz tafllar farkl renklerden oluflurken, baz lar ise tek renklidir. Tafllar n tek renkten oluflmas afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. çinde mineral olmad n n b. Güneflte çok kald n n c. Bir çeflit mineralden olufltu unun d. Çak l tafl oldu unun 6. I. Tahta II. Elmas III. Çak l tafl IV. Demir V. Alt n Yukar dakilerden hangileri madendir? a. I - III b. II - V c. II - IV - V d. II - III - IV - V 7. Afla dakilerden hangisi do al olarak topra n yap s nda bulunmaz? a. su b. hava c. tafl d. plastik 8. I. Biçimi II. Rengi III. Sertli i Tafllar n yap s nda bulunan mineraller, tafllar n yukar daki özelliklerinden hangisi ya da hangilerini belirler? a. Yaln z I b. Yaln z II c. II - III d. I - II - III 9. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Topra n rengini kayaçlar oluflturan mineraller belirler. b. Topra n oluflmas uzun y llar sürer. c. Canl lar topra n üstünde yaflarlar. d. Rüzgâr, topra n oluflumunda etkilidir. 611

14 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya Havan n l k oldu u bir gün Nefle, bahçelerinde topra a sürahi ile su döktü. Su topra a s zarken sudan baloncuklar ç kt n gözlemledi. K sa süre içinde topra n üstünde hiç su kalmam flt. 10 ve 11. sorular yukar daki deneye göre cevaplay n z. 10. Deneyde suda kabarc klar n oluflmas afla dakilerden hangisinin kan t d r? a. Suyun yap s nda hava oldu unun b. Toprakta hava oldu unun c. Suyun buharlaflt n n d. Toprakta canl lar oldu unun 11. Topra n üstünde hiç su kalmad na göre Nefle nin döktü ü suya ne olmufltur? a. Magmaya akm flt r. b. Köstebekler suyu içmifltir. c. Topraktaki hava boflluklar na dolmufltur. d. Bitkiler suyu kökleriyle alm flt r. 12. Deniz ve akarsular n kenarlar ndaki tafllar n yuvarlaklaflmas n n nedeni afla dakilerden hangisinde aç klanm flt r? a. Tafllar, sularla sürüklenirken sivri yerleri ve köfleleri afl n r. b. Bu sularda yaflayan canl lar tafllar n biçimini de ifltirir. c. Su kenarlar nda yaflayan insanlar tafllar yuvarlaklaflt r r. d. Rüzgârlar tafllar birbirine çarpt rarak afl nd r r. 13. Afla dakilerden hangisi erozyona neden olmaz? a. dere b. göl c. nehir d. rmak 14. I. Ya mur II. Ani s cakl k de iflimleri III. Bitkiler Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri kayalar n parçalanmas nda etkilidir? a. Yaln z I b. I - II c. II - III d. I - II - III 15. Kayaçlar oluflturan en küçük yap lara ne denir? a. kum b. tafl c. mineral d. maden 16. Afla dakilerden hangisi erozyonun meydana geldi i bir yerin özelli idir? a. Düz bir ovad r. b. Tar ma çok elverifllidir. c. Topra verimlidir. d. Bitki örtüsü azd r. 17. I. Ya mur II. Rüzgâr III. S cakl k IV. Akarsular Yukar dakilerden hangileri erozyona do rudan neden olur? a. I - II b. III - IV c. I - II - IV d. II - III - IV 612

15 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ 18. Bitkilerin afla daki özelliklerinden hangisi erozyonu önlemede etkili de ildir? a. Yapraklar yla ya murun h z n kesmeleri b. Kökleriyle topraktan mineral almalar c. Gövdeleriyle rüzgâr n h z n azaltmalar d. Kökleriyle topra tutmalar 19. Afla dakilerden hangisi canl lar n yaflam n olumsuz etkileyen kirlili e neden olmaz? a. Deterjanlar b. Naylon torbalar c. Ölü bitki ve hayvanlar d. Tar m ilaçlar 20. I. Oluflmas n n uzun y llar almas II. Kirlenince temizlenmesinin mümkün olmamas III. Bitkilerin yaflamlar n topraks z sürdürememesi IV. Karalar n yeryüzünün 1/4 ini oluflturmas. Yukar dakilerden hangileri topra n çok de erli olmas n n ve korunmas gerekti inin nedenlerindendir? a. I - II b. II - IV c. I - III - IV d. I - II - III 613

16 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya GEZEGEN M Z DÜNYA - ÜN TE TEST 5 1. Yer kabu unun baz bölgelerinde yer alt ndan s cak sular yeryüzüne ç kar. Bu durum afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Yer kabu unun alt ndaki katmanlarda s cakl n yüksek oldu unun b. Günefl in yer alt sular n s tt n n c. Çekirdekte a r maddelerin toplanm fl oldu unun d. Yer kabu unun her taraf nda s cakl n çok yüksek oldu unun 2. Afla dakilerden hangisi yeryüzündeki kara ve sular için yanl flt r? a. Sular n kaplad alan, karalardan fazlad r. b. Sular yer kabu unun çukur yerlerinde bulunur. c. Karalarda minerallerden oluflan kayaçlar vard r. d. Yer alt sular hep s cakt r. 3. Dünya m z n katmanlar n n içten d fla s ralan fl afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? a. Atefl küre - a r küre - tafl küre - su küre - hava küre b. A r küre - atefl küre - su küre - tafl küre - hava küre c. A r küre - atefl küre - tafl küre - su küre - hava küre d. Atefl küre - a r küre - su küre - tafl küre - hava küre II Yukar daki flema do ada suyun dolan m n göstermektedir. 4, 5 ve 6. sorular flemaya göre cevaplay n z. 4. fiemada II ile gösterilen olay afla dakilerden hangisidir? a. Bulut b. Buharlaflma c. Ya mur ya mas d. Su oluflmas 5. IV ile gösterilen hava olay afla dakilerden hangisi olamaz? a. Ya mur b. Kar c. Deprem d. Dolu 6. I. Deniz II. Okyanus III. Baraj gölü IV. Göl fiemada I ile gösterilen yer yukar dakilerden hangileri olabilir? a. I - II b. III - IV c. I - II - IV d. I - II - III - IV 7. Yerin merkezine do ru inildikçe afla dakilerden hangisi sürekli artar? a. su miktar b. hava c. toprak d. s cakl k I III IV 614

17 Gezegenimiz Dünya FEN VE TEKNOLOJ 8. Baz tafllar n birkaç farkl renkten oluflmas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Ayn cins mineralden oluflmufltur. b. Sürüklenerek de iflime u ram flt r. c. Birkaç farkl mineral içermektedir. d. Farkl kayalardan koparak oluflmufltur. 12. I. Yerküredeki toplam su miktar sabittir. II. Suyun dolan m süreklidir. III. Su küre yerkürenin 3/4 ünü kaplar. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II - III d. I - II - III 9. Yanarda lardan ç kan lavlar n, yer alt ndan ç kan baz sular n s cak olmas afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Yer kabu unun ince oluflunun b. Yer alt nda sular n oldu unun c. Derinlere indikçe s cakl n artt n n d. A r kürenin varl n n 10. Afla dakilerden hangisi ekonomik de eri olan kayaç ve minerallerin genel ad d r? a. Enerji kayna b. Çak l c. Kaya d. Maden 11. Afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Magma yeryüzünün zay f yerlerinden yeryüzüne ç kar. b. Yaln zca yeryüzüne ç kan magma kayaçlar oluflturur. c. Kayaçlar magmada erimifl hâlde bulunur. d. Yeryüzüne ç kan magma lav olarak adland r l r. 13. Yukar daki flemada yerkürenin katmanlar n göstermektedir. Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. I ile belirtilen katman di erlerinden incedir. b. II numaral katman, I ve III ten daha s cakt r. c. I numaral katman II deki maddenin so umas yla oluflur. d. III te demir ve nikel gibi maddeler bulunur. 14. Afla dakilerden hangisinin erozyonu önlemeye etkisi olmaz? a. Bitki örtüsünün art r lmas b. Ormanlar n korunmas c. Ayn tür bitki yetifltirilmesi d. E imli yerlerin enine sürülmesi I II III 615

18 Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya 15. Ya mur ya nca solucanlar n yeryüzüne ç kmas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Yiyecek bulmak istemeleri b. Toprakta hava boflluklar n n su ile dolmas c. Solucanlar n ya murlu havay sevmesi d. Yerin alt n n yeryüzünden s cak olmas 16. I. Hayvan kemikleri II. Yaprak III. Su IV. Hava V. Kaya parçalar Yukar dakilerden hangileri toprakta bulunur? a. I - II - III b. II - IV - V c. III - IV - V d. I - II - III - IV - V 17. Afla dakilerden hangisi da oluflumunun nedenidir? a. Topra n su ve rüzgârla tafl nmas b. Yer kabu undaki tabakalar n k vr lmas c. Ormanlar n yanmas d. Akarsular n topra tafl y p biriktirmesi Atmosfer temsil eder DÜNYA D fl katmanlar d r Su küre temsil eder Tafl küre temsil eder oluflturur I II III IV 19. Kavram haritas na göre afla daki efllefltirmelerden hangisi yanl flt r? a. I hava b. II sular c. III karalar d. IV magma 20. Afla dakilerden hangisi yapay uydular n yararlar ndan biri olamaz? a. Haberleflme b. Bilimsel çal flmalar c. Yang nlara köpük püskürtme d. Hava durumu tahminleri 18. I. E imli olmas II. Topraklar n n gevflek olmas III. Kurak olmas Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri erozyonun etkili oldu u arazilerin özelliklerindendir? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I - III d. I - II - III 616

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Dünya nın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilgin Pisagor dur. Dünya nın güneş çevresinde döndüğünü savunan ilk bilgin Kopernik tir.

Dünya nın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilgin Pisagor dur. Dünya nın güneş çevresinde döndüğünü savunan ilk bilgin Kopernik tir. DÜNYA MIZIN ŞEKLİ İLE İLGİLİ OLARAK GEÇMİŞTE ÖNE SÜRÜLEN FİKİRLER İnsanlar her dönemde üzerinde yaşadığı Dünya yı ve onun şeklini merak etmişlerdir.dünya nın şekli, yapısı, oluşumu her zaman insanların

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya yı mavi bir küreye benzetebiliriz. Bu durum, Dünya yüzeyinin çoğunluğunun su ile kaplı olmasının

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tortum Şelalesi. adeta kayalardan fıflkırarak çıkıyor ve uçuflarak Alara Çayı na karıflıyor. Alara Şelalesi

Tortum Şelalesi. adeta kayalardan fıflkırarak çıkıyor ve uçuflarak Alara Çayı na karıflıyor. Alara Şelalesi fielaleler, do anın sunabilece i en güzel olaylardan biridir. Binlerce ton suyun aynı yolu bularak bir tepeden afla ı dökülmesi, dakikalarca izlenebilecek görsel bir flölendir. Su yaflamın kayna ıdır.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

3. ( ) Hayvanlar, bitkilerin oluşturduğu besinlerle

3. ( ) Hayvanlar, bitkilerin oluşturduğu besinlerle Aşağıdaki tümcelerin, doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. 1. ( ) Ateş küre, Dünya'nın en sıcak katmanıdır. 2. ( ) Yeryüzünden derinlere inildikçe sıcaklık artar. 3. ( ) Yer

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

M k-na-t s. 10 Bilim Çocuk

M k-na-t s. 10 Bilim Çocuk M k-na-t s Evinizde m knat s var m? Yok diyenler, bir kez daha düflünsün! Çünkü, gündelik yaflamda kulland m z birçok ayg tta biz göremesek bile m knat s bulunur. Bir kulakl n z varsa flunu deneyin. Masan

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r?

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? Bölüm 7 UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Samanyolu gök adas içinde yer alan bir y ld zd r. B) Bulundu u gök adas n n merkezinden yaklafl k 30 000

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

5. ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA I. BÖLÜM :DÜNYAMIZIN ŞEKLİ A. DÜNYA MIZIN ŞEKLİ NEYE BENZER?

5. ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA I. BÖLÜM :DÜNYAMIZIN ŞEKLİ A. DÜNYA MIZIN ŞEKLİ NEYE BENZER? 5. ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA I. BÖLÜM :DÜNYAMIZIN ŞEKLİ A. DÜNYA MIZIN ŞEKLİ NEYE BENZER? Dünya nın yüzeyi düz gibi görünür. Bunun sebebi Dünya nın çok büyük olmasıdır. Eski insanlar, Dünya nın düz olduğuna

Detaylı

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi CO RAFYA - 1 TEST D KKAT!+ Bu testte 24 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 35 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Co rafya - 1 Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. Do al

Detaylı

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL KiMYA EĞiTiMiNDE PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI CEP TELEFONU MISIR PATLATIR MI? Proje Hedef Sorusu: Cep telefonları mısırı patlatacak kadar radyasyon yayar mı? Yaydığı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 2 Malzeme İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan her şeye MALZEME denir. Teknik anlamda malzemenin tanımı ise Üretim yapmak için kullanılan taşınabilir her türlü araç ve gerece

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Göl, kayık ve su üzerindeki yansımaları, geri planda sazlıklar kompozisyonu tamamlayan öğeler... Ancak bir doğa fotoğrafı değil.

Göl, kayık ve su üzerindeki yansımaları, geri planda sazlıklar kompozisyonu tamamlayan öğeler... Ancak bir doğa fotoğrafı değil. DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Doğa, onu oluşturan öğelerin gösterdiği çeşitlilik ve estetik çekiciliğiyle fotoğrafçılara konu olmayı sürdüre gelmiştir. Fotoğrafçıların doğaya olan bu ilgisi doğa fotoğrafının özel

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. 2. 3. Özellikle durgun sularda azotlu ve fosfatlı organik atıkların artması su yüzeyinde alglerin aşırı derecede

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n Dün, Bugün, Yar n HAYAT B LG S Yaflad m z Yerin De iflimi Yerleflim yerleri insanlar n da etkisiyle sürekli de iflmekte ve geliflmektedir. Yeni, çok katl binalar infla edilmekte, trafik s k nt s n gidermek

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU I. Konservasyon Nedir? Pasif konservasyon (önleyici koruma) prensipleri

Detaylı