Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z."

Transkript

1 Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar Mantarlar Mikroskobik canl lar 2. Afla da verilen çiçek fleklini tamamlay n z. fiekli boyay p k s mlar n n ad n yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Canl lar bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve... canl lar olarak grupland r l r. 4. Bitkilerin en geliflmifl grubunu... bitkiler oluflturur. 5. Kök genellikle bitkinin... alt nda kalan k sm d r. 6. Yaprak ve çiçek bitkinin... üzerinde yer al r. 7. Bitkilerin su, karbondioksit ve günefl fl kullanarak... üretmesine fotosentez denir. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 8. Canl lar birbirine benzer ve farkl özellikleri göz önünde bulundurularak s - n fland r l r. 9. Yapraklar n görevi sadece besin üretmektir. 10. Bitkinin tohumu erkek organda oluflur. 11. Alg, ci er otu ve kibrit otu çiçeksiz bitkilere örnektir. 177

2 TEST 86 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m 12. Görevi Yap Kök Çiçek Yaprak 14. Fotosentez yapmak Topraktan su ve mineral almak Tohum oluflturmak Tablodaki yap lar görevleri ile efllefltirilip ilgili kutuya "" iflareti konulacakt r. Buna göre, "" iflareti hangi seçenekte gösterilen kutulara konulmal d r? A) B) C) D) 1 2 Biri yaprakl di eri yapraks z olan bitkiler günefl fl gören ortamlarda b rak - l yor. Düzenli olarak iki bitkiye de eflit miktarda su veriliyor. Buna göre, I. Günefl fl n 2. bitki kullan r, 1. bitki kullanamaz. II. 2. bitki 1. bitkiden daha fazla büyür. III. ki bitki de topraktaki suyu alabilir. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z III C) I ve III D) II ve III 13. E relti otu Alg Ci er otu At kuyru u Lale Fasulye Lahana Kiraz a ac 15. Afla da A ve B bitkilerine ait özellikler verilmifltir. Bir ö renci bitkileri bir özelli e göre grupland r p yukar daki örnekleri vermifltir. Buna göre, ö renci afla dakilerden hangisine göre bitkileri grupland rm flt r? A) Suda yaflayanlar Karada yaflayanlar B) Çiçeksiz bitkiler Çiçekli bitkiler C) Fotosentez yapanlar Fotosentez yapamayanlar D) Kökü olanlar Kökü olmayanlar 178 A bitkisi: Kökü, yapra, çiçe i ve gövdesi var. B bitkisi: Kökü, yapra ve gövdesi var, çiçe i yok. Buna göre, bu bitkiler hangi seçenekte verilenler olabilir? A bitkisi B bitkisi A) Fasulye P rasa B) Kara yosunu Çam a ac C) Papatya Bu day D) Elma a ac E relti otu

3 Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 87 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki tabloda verilen canl lar ile ilgili sorular cevaplay n z. Canl Soru Vücudu ne ile kapl? Solunum organ ne? Nas l ço al r? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Bal klar solungaçlar ile... yapar. 4. Deniz y ld z, midye... hayvanlara örnektir. 5. Kufllar yumurtayla ço al rlar ve... ya yatarlar. 6. Yarasalar n vücudu... ile kapl - d r. 7. Yumurtadan ç kan ve bal a benzeyen kurba a yavrular na... denir. 2. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 8. Kufllar n gaga ve pençeleri beslenme flekillerine göre farkl l k gösterir. 9. Balina, günümüzde yaflayan en büyük bal k türüdür. Yukar da verilen canl lar n, a. Solunum b. Ço alma özelliklerini karfl laflt r n z. 10. Kurba alar n derileri sert pullarla kapl - d r. 11. Sürüngen yavrular, yaflamlar n sürdürebilmek için annelerinin korumas na ihtiyaç duymaz. 179

4 TEST 87 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m nek Mart Kirpi Y lan Penguen Kar nca Yukar da verilen tablodaki canl lardan hangileri, Omurgal olma Yavrular n sütle besleme Akci er solunumu yapma özelliklerinden hepsine sahiptir? A) 1 ve 3 B) 2, 4 ve 5 C) 1, 4, 5 ve 6 D) 3, 4, 5 ve Yukar daki flemada bir canl n n baz özellikleri verilmifltir. Buna göre, flemada "?" iflareti ile belirtilen bölüme afla dakilerden hangisi gelmelidir? A) Tüyleri vard r. Yumurtayla ço al r.? B) Kuluçkaya yatar. 13. : Kaplumba a akci er solunumu yapar. : Fil solungaç solunumu yapar. : Tavflan akci er solunumu yapar. Yukar da verilen ifadelerden hangileri do rudur? 16. C) D) Canl X Solunum flekli Akci er Ço alma flekli Yumurtayla A) ve B) ve Y Solungaç Yumurtayla C) ve D), ve Z Akci er Do urarak 14. Yukar daki tabloda üç omurgal canl - n n baz özellikleri verilmifltir. Buna göre, Baha, performans ödevi için yukar da verilen panoyu haz rlam flt r. Buna göre, Baha'n n ödevinin konusu afla dakilerden hangisidir? A) Kurba alarda beslenme B) Kurba alarda solunum C) Kurba alar n yaflam alan D) Kurba alarda büyüme ve geliflme 180 I. X canl s n n vücudu tüylerle kapl - d r. II. Y canl s ihtiyac olan oksijeni sudan al r. III. Z canl s yavrular n belirli bir döneme kadar besler ve korur. ifadelerinden hangileri kesin do rudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

5 Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 88 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki tabloya mantar çeflitlerini ve özelliklerini yaz n z. Mantar çeflitleri Özellikleri Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Küf mantarlar ndan baz lar t pta... yap m nda kullan l r. 4. Baz besinler havas al n p pofletlenerek... yoluyla saklan r. 2. Afla da verilen kavramlar aç klay n z. Konserve yapmak: Pastörize etmek:... Vakumlamak:... Tuzlamak: Sütten peynir yap m nda... mantarlar kullan l r. 6. Mantarlar,...lar olmad için besin üretemezler. 7. Mikroskobik canl lar... maddelerin parçalanarak topra a kar flmas n sa lar. 8. Buzdolab nda bozulmadan günlerce kalabilen bir besin aç kta k sa sürede bozulabilir. 9. Küf mantarlar hamurun kabarmas nda rol oynar. 10. Mantarlar n beslenmek için günefl fl - na ihtiyac vard r. 11. Kolera hastal n n nedeni mikroskobik canl lard r. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz.

6 TEST 88 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m 12. Acar Nuri Besinleri nemli ortamda bulundurmak Besinlerin tuzlanarak saklanmas Besinlerin s etkisiyle suyunu almak Nefle 14. Afla da besinleri mikroskobik canl lar n etkilerinden koruma yöntemlerinden baz lar verilmifltir. : Besinlerin dondurulmadan havas al nm fl pofletlerde saklanmas : Besinlerin 0 C nin alt ndaki s - cakl klarda saklanmas Buna göre, sembollerle belirtilen yöntemler hangi seçenekte do ru verilmifltir? 13. "Besinleri mikroskobik canl lar n etkilerinden koruma yöntemleri nelerdir?" sorusuna yukar daki çocuklardan hangileri do ru cevap vermifltir? A) Yaln z Acar B) Acar ve Nefle C) Nefle ve Nuri D) Acar ve Nuri Bilgi Küf mantarlar bitkilere zarar vermez. Küf mantarlar aç kta b rak lan besinlerin bozulmas na neden olur. Küf mantarlar sütten yo urt yap m nda rol oynar. Yukar daki tabloda verilen ifadeler do ru veya yanl fl olarak de erlendirilip ilgili kutuya "" iflareti konulacakt r. Buna göre, "" iflareti hangi seçenekte verilen kutulara konulmal d r? A) B) C) D) 182 A) Vakumlama Tuzlama B) Kurutma Dondurma C) Kurutma Tuzlama D) Vakumlama Dondurma 15. fiapkal mantarlar ile ilgili olarak, I. Besinlerini bitki ve hayvan at klar ndan sa larlar. II. Hamurun mayalanmas nda kullan - l rlar. III. lkbaharda çiçek açarlar. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 16. Afla da verilen ifadelerden hangisi yanl flt r? A) Pamukçuk, mantarlar n neden oldu u bir hastal kt r. B) Tifo, mikroskobik canl lar n neden oldu u bir hastal kt r. C) Verem, mantarlar n neden oldu u bir hastal kt r. D) Kolera, mikroskobik canl lar n neden oldu u bir hastal kt r.

7 Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST Afla daki resimlerde gösterilen yaflam alanlar nda yaflayabilecek canl lara örnek veriniz. 2. Uygulamal Etkinlik Ot Sincap Y lan Atmaca Yukar daki besin zincirinde bulunan canl lar aras ndaki beslenme iliflkisini aç klay n z. Y lan say s artarsa zincirdeki di er canl lar bu durumdan nas l etkilenir? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Bir veya birden fazla canl türünün do- ada yaflad klar yere... denir. 5. Canl lar n birbirini besin olarak kullanmas sonucunda oluflan zincire... denir. 6. A açlar n kesilmesi, bilinçsiz otlatma ve yang n gibi olumsuz etkiler...lar n yok olmas na neden olur. 7. Fabrikalardan ç kan zehirli gazlar... kirlili ine neden olur. 8. TEMA,... sorunlar n n önlenmesi amac yla çal flmalar yapar. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 9. Besin zincirindeki bütün canl lar bitkilerle beslenirler. 10. Kaktüsün yapraklar su kayb n önlemek için diken fleklindedir. 3. Çevre kirlili ini önlemek için al nabilecek önlemler nelerdir? Örnek veriniz. 11. Canl lar yaflamak için ihtiyaç duydukar enerjiyi tükettikleri besinden karfl lar. 12. Fabrika at klar su kirlili ine neden olmaz. 183

8 TEST 89 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m 13. Kuru sünger Kuru toprak fiekil 1 Bir süre sonra Nemli sünger 15. I. Kaktüslerin gövdelerinde su depolamas II. Kutup ay lar n n kürkünün beyaz olmas III. Devenin büyük ve genifl ayaklar n n olmas IV. Palmiye a açlar n n yapraklar n n genifl olmas fiekil 2 Yukar da verilenlerden hangileri canl - lar n kurak ortamda yaflamaya uygun özelliklerine örnektir? 14. Kuru sünger, nemli sünger, toprak ve toprak solucan bir kartonun üzerine flekil 1'deki gibi konuluyor. Bir süre sonra solucan n flekil 2'deki gibi nemli süngere do ru gitti i gözleniyor. Buna göre, bu deney afla daki sorulardan hangisine cevap bulmak için yap lm flt r? A) Toprak solucan hangi flartlarda yaflar? B) Toprak solucan nas l beslenir? C) Toprak solucan nas l ço al r? D) Toprak solucan hangi canl lar n besinidir? Bu day Çekirge Kurba a Y lan Yukar da do adaki bir besin zinciri verilmifltir. Buna göre, I. Çekirge besin ihtiyac n bu daydan karfl lar. II. Besin zincirinin ilk basama nda bitki vard r. III. Kurba a say s azal rsa y lan say s artar. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z II B) IveII C) II ve III D) I, II ve III A) Yaln z I B) Yaln z III C) IveII D) III ve IV Fabrika at klar n n ar t lmas Çöplerin çevreye at lmas Plans z kentleflme Yukar da verilenlerden hangileri çevre kirlili ine neden olur? A) Yaln z B) ve C) ve D), ve Ormanlar koru, yeni fidanlar dik! Ali Tar m ilac n çok kullan, böceklerden kurtul! Geri dönüflümlü maddeler kullan! Efe Nil Yukar da verilen çocuklardan hangileri pankart na yanl fl ifade yazm flt r? A) Yaln z Ali B) Yaln z Nil C) Ali ve Efe D) Nil ve Efe

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Üretim, Tüketim ve Verimlilik TEST 9 Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. D L GRUP TERCÜME OF SLER NDE TAM ZAMANLI ÇALIfiACAK MÜTERC

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 12.09.2011 tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY mehmet.tokay@gmail.com

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Kuvvet ve

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR* Özet Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performans n etkileyen önemli faktörlerden birisi kavram yan lg

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. MAHMUT BAYIK Marmara Üniversitesi T p Fakültesi yaflam s v Kan yaflam m z için gerekli en önemli s v. Yetiflkin bir insanda 5 litre kadar

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN İLKÖĞRETİM 4 FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Detaylı

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 FGIHRUEATKLYQJVCZSBfgkyl Editör den.. Merhaba Sevgili Çocuklar, Bu say m zda sizlere Türkiye yi yeflillendirme projesinden bahsedece im.

Detaylı

Ar c n n cep kitab. Ar n n gerçek dostlar na... Ar c lar m za.

Ar c n n cep kitab. Ar n n gerçek dostlar na... Ar c lar m za. Ar c n n cep kitab Koloni yönetimi Ar hastal klar ve zararl lar ile mücadele Temel petek ve ar l k seçimi G da hijyeni ve güvenli i Bal hasad ve sat fl 2013 Ar c n n cep kitab Bu kitapç k, Balparmak taraf

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı