Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z."

Transkript

1 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini resimlerin alt ndaki bofllu a yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 2. Gazlar bulunduklar ortamda Maddeler do ada...,... ve... hâlde bulunur. 4. Su buhar suyun... hâlidir. Buz 5. Tahta, kafl k, demir gibi maddeler... hâldedir. 6. S v maddeler kab n fleklini al rlar. Zeytin ya 7. S v lar n belirli flekilleri yoktur, konulduklar kab n fleklini al rlar. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 8. Mutfakta piflen yeme in kokusunun salondan duyulmas gazlar n yay lma özelli i sayesindedir. 9. Küçük taneli kat lar bir araya geldiklerinde s v lar gibi konulduklar kab n fleklini al rlar. Hava 10. Gazlar çok küçük gözeneklerden bile kaçabilirler. 153

2 TEST fiekillendirilmesi zor olan demir, bak r, alüminyum gibi maddelerden tencere, tabak gibi cisimlerin elde edilifl yöntemi afla dakilerden hangisiyle benzerlik gösterir? A) Balonun içine giren havan n balonun fleklini almas B) Barda a konulan suyun barda n fleklini almas C) S v hâlde kal ba dökülen dondurman n buz dolab nda bekletilince kal b n n fleklini almas D) Kavanoza konulan mercime in kavanozun fleklini almas 12. Afla daki maddelerden hangisi, Bulundu u kab n fleklini alma Kat olma özelliklerine sahiptir? A) Süt B) Toz fleker C) Kolonya D) Kalem 13. I. Ak c d rlar. II. Belirli bir flekilleri vard r. III. S k flt r lamazlar. Yukar da verilen ifadelerden hangileri s v lar için do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) I ve II D) I ve III 14. Gazlarla ilgili verilen; I. Bulunduklar ortamda yay l rlar. II. Çok küçük gözeneklerden kaçabilirler. III. Bulunduklar kab n tamam n doldururlar. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III I. Bisiklet veya araba tekerlerinin fliflmesi II. Yüzümüze rüzgâr n çarpmas III. Balonun üflenerek fliflirilmesi Yukar da verilenlerden hangileri ile havan n varl n gözlemleyebiliriz? A) Yaln z II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 16. Afla daki olaylardan hangisinin sebebi di erlerinden farkl d r? 17. Maddeyi Tan yal m A) Mutfakta yanan yeme in kokusunun salondan duyulmas. B) Muslu u açt m zda suyun akmas. C) Bulundu umuz ortamda parfüm s - k ld nda bizim de parfüm kokusunu almam z. D) F r n n önünden geçerken ekmek kokusunun al nmas. I Bellidir fiekilleri Madde Olabilir Yukar da verilen kavram haritas nda I, II ve III numaral kutulara getirilecek kelimeler afla dakilerin hangisinde do ru gösterilmifltir? I II III A) Kat Gaz S v B) Kat S v Gaz C) S v Gaz Kat D) Gaz S v Kat II Bulunduklar ortama Yay l rlar III

3 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 75 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen teraziler dengede oldu- una göre terazilerdeki maddelerin kütlelerini altlar na yaz n z. 2 kg Domateslerin kütlesi: g 100 g 50 g Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 2. Maddelerin miktar... olarak adland r l r. 3. Kütle birimi... ve... d r. 4. Maddelerin kaplad klar yer... olarak adland r l r. 5. S v bir maddenin net kütlesi bulunurken... kütleden... ç kart l r. 6. S v maddelerin hacimlerini ölçmek için... kaplar kullan l r. 1 kg 200 g 50 g Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 7. Gazlar n hacimleri vard r. Ancak kütleleri yoktur. Havuçlar n kütlesi: Kütle birimi olan kilogram kg sembolüyle gösterilir gram = 2 kilogramd r. 2 kg 2 kg 100 g 10. S v lar içine konulduklar kaplarla birlikte tart ld klar nda ölçülen kütleye brüt kütle denir. Unun kütlesi:

4 TEST Kütle ile ilgili afla da verilen ifadelerden hangisi do ru de ildir? A) Maddelerin kütlesi terazi ile ölçülür. B) Kütle birimi gram veya kilogramd r. C) Gazlar n kütlesi yoktur. D) Madde miktar d r. 12. Eda, plastik bir topun kütlesini baskül yard m yla ölçüyor. Daha sonra lastik topu patlat p içindeki havay ç kar yor ve plastik topun kütlesini tekrar ölçüyor. 13. Buna göre; Eda bu deneyde hangi soruya cevap aramaktad r? A) Gazlar n hacmi var m d r? B) Kat lar n kütlesi flekline ba l m - d r? C) Kat lar n kütlesi var m d r? D) Gazlar n kütlesi var m d r? D Maddelerin kütleleri eflit kollu terazi ile ölçülür. D Kütlenin birimi kilogram veya litredir. Y 1. ç k fl 2. ç k fl Yukar daki flemada bilgiler do ru ise D, yanl fl ise Y oku yönünde ilerleyerek bir ç k fla ulafl l yor. Buna göre, kaç numaral ç k fla ulafl l r? Y Gazlar n sabit bir hacimleri yoktur. Bulunduklar kab doldururlar. D Y 3. ç k fl 4. ç k fl 14. Maddeyi Tan yal m fiekil I 150 ml fiekil II Bir tafl parças n n hacmini ölçmek isteyen Okan flekil I'deki dereceli kaba tafl at nca kaptaki s v seviyesi flekil II'de görülen de ere yükseliyor. Buna göre, tafl n hacmi kaç ml'dir? A) 30 B) 150 C) 180 D) S v lar n hacimleri ile ilgili verilen; I. S v lar n hacimleri dereceli silindir ile ölçülür. II. S v lar n belli bir hacmi yoktur. III. S v lar n hacmi konulduklar kab n flekline göre artar veya azalabilir. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 16. Kütlesi 2 kg olan bofl bir kavanozu reçelle doldurdu umuzda kütlesi 6 kg gelmektedir. Buna göre, kavanoza koyulan reçelin net kütlesi kaç kilogramd r? A) 2 B) 4 C) 6 D) I. 6 kg =... g II. 600 g =... kg III. 0,6 kg =... g 180 ml Verilen kütle çevirimlerindeki boflluklara afla dakilerden hangisi gelemez? A) 1 B) 2 C) 3 D) A) 6 B) 0,6 C) 600 D) 6000

5 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST Afla da resimleri verilen yerlerin yurdumuzun hangi bölgesinde bulundu unu ve oluflumlar n araflt rarak resimlerin altlar ndaki bofllu a yaz n z. a) Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 2. Do ada kendili inden oluflan maddelere... madde denir. 3. Zeytin ya, benzin, kâ t... maddelere örnek verilebilir. 4. Akarsular,... ve... maddelerin flekillerini de ifltirir. 5. Süt tozu, deterjan, sulu boya, tükenmez kalem... maddelere örnek verilebilir. b) 6. Hava, su, toprak, petrol, a açlar ve madenler do al kaynaklar m zd r. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 7. Tutkal, köpük bardaklar, naylon pofletler gibi maddeler do al maddelerin yap s n n de ifltirilmesi sonucunda elde edilen yapay maddelerdir. 8. Do a olaylar maddeleri de iflikli e u ratabilir. 9. Do al maddeler do adaki yapay maddelerden elde edilir. 157

6 TEST Madde Do al fllenmifl Yapay A B C Yukar daki tabloda A, B ve C maddeleri özelliklerine göre s n fland r lm flt r. Buna göre, A, B ve C maddeleri ile ilgili verilen; I. A maddesi zeytinya d r. II. B maddesi süt tozudur. III. C maddesi flampuand r. ifadelerinden hangileri do ru olabilir? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 11. Do al kaynaklar m zla ilgili afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Do al kaynaklar m z korumak canl hayat n tehlikeye atar. B) Do al kaynaklar m z n en önemlisi olan suyun tükenmesi canl hayat - n tehlikeye sokar. C) Canl lar yaflamlar n sürdürebilmek için do al kaynaklardan yararlan rlar. D) Deniz, göl ve akarsulara b rak lan at k maddeler sular n kirlenmesine ve buralarda yaflayan canl türlerinin azalmas na neden olur. Maddeyi Tan yal m 13. Baz maddeler insanlar taraf ndan üretilir. Örne in tutkal, köpük bardaklar, naylon pofletler, beton, cilal tahta do- al maddelerin yap s n n de ifltirilmesiyle elde edilir. Bu tür maddelere... madde ad verilir. Yukar daki paragrafta bofl b rak lan yere afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? A) do al B) yapay C) ifllenmifl D) ham 14. Do al, ifllenmifl ve yapay maddelere afla da verilen örneklerden hangisi hatal d r? Do al fllenmifl Yapay A) Domates Benzin Limon tuzu B) Zeytin Limon suyu Sulu boya C) Salça Çay laç D) Süt Tuz Tükenmez kalem 15. I. Yün kazak Æ ifllenmifl madde II. Deterjan Æ yapay madde III. Zeytin Æ do al madde Yukar daki efllefltirmelerden hangileri do rudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 12. Limon Çelik Kâ t Bulgur Süt Kömür Yukar daki tabloda verilen maddelerden kaç tanesi do al maddedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) Do a olaylar maddelerin de iflmesine neden olur. Afla dakilerden hangisi maddelerin de iflmesine neden olan do a olaylar ndan biri de ildir? A) Buzlanma B) Ya mur C) Gökkufla D) Rüzgâr

7 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 77 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki maddelerin s t lmas sonucunda gözlenebilecek de ifliklikleri maddelerin alt ndaki boflluklara yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 2. Kat maddelerin s alarak s v hâle geçmesine... denir. a b 3. Buz s... suya dönüflür. 4. Maddelerin s n n etkisiyle yap lar n n de iflmesine... denir. Buz fieker 5. Saf maddeler bir araya gelerek... olufltururlar. 6. fiekerin su içinde görünmeyecek flekilde da lmas na... denir. c Margarin d Su Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 7. S cakl klar farkl maddeler birbirine temas ettiklerinde aralar nda s al flverifli gerçekleflir. e f 8. S cakl k termometre ile ölçülür. Ekmek Çikolata 9. Is bir maddedir. Kütlesi ve hacmi vard r. g h Plastik Ka t 10. Yap s nda kendinden baflka madde içermeyen maddelere saf madde denir. 159

8 TEST S cakl k ( C) Zaman (dk) Yukar daki grafikte K maddesinin s cakl k zaman grafi i verilmifltir. Buna göre, afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? A) K maddesi s alm flt r. B) K maddesi so utulmufltur. C) K maddesinin s cakl 10 C'den 20 C'ye ç km flt r. D) 6. dakikadan sonra maddenin s - cakl de iflmiyor. Maddeyi Tan yal m 14. Deniz suyu ile ilgili afla daki ifadelerden hangisi do ru de ildir? A) Deniz suyunda çözünmüfl tuz bulunur. B) Yaz n buharlaflma artar ve tuzlu sudaki buharlaflma miktar artt ndan denizin tuzlulu u azal r. C) Topraktaki tuzun ya mur sular nda çözünmesi ve bu suyun denizlere ulaflmas sonucu deniz suyu tuzlu olur. D) Deniz suyu bir çözeltidir. 15. Afla da s cakl klar verilen birbirine dokundurulan hangi iki cisim aras nda s al flverifli olmaz? fllem: A kat s m knat sla ayr l yor. 2. fllem: Kar fl ma su ekleniyor ve B kat s suda yüzdürme ile ayr flt r l yor. 3. fllem: Kar fl m s t larak su buharlaflt r l yor ve C kat s ayr l yor. Bir kar fl ma s ras ile yukar daki ay rma ifllemleri uygulan yor. Buna göre, A, B ve C maddelerinin do ru grupland rmas afla dakilerden hangisi gibi olabilir? A B C A) Demir Kum fieker B) Bak r Demir Çak l tafl C) Demir fieker Tuz D) Demir Talafl Tuz 13. Afla daki maddelerin termometre ile ölçülmüfl s cakl klar verilmifltir. Bunlar n hangisi kesinlikle yanl flt r? A) Çay Æ 70 C B) Meyve suyu Æ 8 C C) Buz Æ 12 C D) Ayran Æ 4 C 160 A) C) 50 C de demir 0 C de demir Tuz 2. Reçel 3. fieker 4. Kolonya 52 C de bak r 0 C de buz B) D) 20 C de bak r 20 C de tahta Yukar daki maddeler saf madde ve kar fl m olarak iki gruba ayr lacakt r. grupland rma afla dakilerden hangisidir? Saf madde Kar fl m A) 1, 3, 4 2 B) 1, 2 3, 4 C) 1, 3 2, 4 D) 3, 4 1, 2 25 C de tahta 30 C de demir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m.

Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m. Fizi in Alt Dallar Fizi in ilgi alan çok genifltir. Fizik, bir olay aç klarken makroâlemde kulland formülleri aynen mikroâlemde de kullanamaz. Her alan n boyutlar ve etkileflmeleri farkl oldu undan kullan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses FEN VE TEKNOLOJ A. Ifl k B. Ses Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses A. IfiIK Ifl k ve Ifl k Kaynaklar Çevremizdeki varl klar görebilmek için fl a ihtiyaç duyar z. Gündüz etraf m z görmemizi sa layan fl k Günefl

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre FEN VE TEKNOLOJ A. Canl lar n S n fland r lmas B. Yaflad m z Çevre Temel Kaynak 5 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canl lar Nas l S n fland r l r? Yeryüzünde milyonlarca

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Kuvvet ve

Detaylı

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR.

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 8. ÜN TE 8. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 3. YER KABU UNDA BOL SU BULUNUR 4. YER KABU UNUN HAR KALARI; DO AL ANITLAR

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014

YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014 YZRLR Komisyon DEVLET KİTPLRI ÜÇÜNCÜ BSKI., 204 M LLÎ E T M BKNLI I YYINLRI...: 570 DERS K TPLRI D Z S...: 526 4.?.Y.0002.4223 Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, etkinlik,

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K Yazarlar Prof.Dr. Ali Fuat YÜZER (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Embiya A AO LU (Ünite 3, 13) Prof.Dr. Hüseyin TATLID L (Ünite

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Haklar m Ö reniyorum SOSYAL B LG LER TEST 26 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? A) Her çocu un, sa

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ F Z N DO ASI 1. Problemle ilgili veriler toplamal ve bu verilere dayanarak probleme geçici çözüm oluflturacak hipotezler gelifltirebilmek için gözlem yapmal d r. 2. Hipotez, problemin ispatlanmam fl geçici

Detaylı

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik

Detaylı

YGS SOSYAL B L MLER TEST

YGS SOSYAL B L MLER TEST YGS SOSYAL B L MLER TEST Bu testte 40 soru vard r. Yan tlamaya istedi iniz sorudan bafllayabilirsiniz. Yan tlar n z Sosyal Bilimler Testi için ayr lan bölüme iflaretleyiniz. 1) Uygarl k bak m ndan ileri

Detaylı