VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI"

Transkript

1 VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI Bir metalin kaynaklanabilme kabiliyeti (kaynak kabiliyeti) ni sınırlayan en önemli husus ana metalin kaynak civarında çatlamaya hassasiyetidir. Çou zaman birbirlerine balı olmayan çeitli erle meydana gelen bu çatlaklar ya ergimi metal içinde veya ana metal içinde vaki olur. Böylece iki ana gruba ayrılan bu çatlaklar, geniliklerine göre de mikroçatlak (ancak 200 ilâ 1000 büyültmeli mikroskop altında görülebilen), fal çatlaı (göz veya büyüteçle görülebilen), çatlak (gözle rahat görülebilen) ve kırık (parçanın tam tahribine tekabül eden) olmak üzere sınıflandırılır. A ERGM BÖLGENN ÇATLAMASI Birlemenin ergime bölgesinde gerilmelerin veya uzama ve büzülmelerin etkisi ile çou zaman kıl çatlaına dönüen mikroçatlaklar, genellikle kaynak çubuu veya elektrodun özelliine, kaynaın yapılı ekline ve kusurlarına balı olup yüksek sıcaklıkta ve çou zaman katılama sırasında meydana gelir. Bu çatlamanın çok rastlanan karakteristik ekli kaynak sonu kraterinde görülür. Kaynak çubuu veya elektrodun iyi seçilmemesi, fazla ikarbon veya oksijen tespiti suretiyle metalin sünekliini azaltan alev ayarı hatası, yani sırasiyle alevin karbürleyici veya oksitleyici oluu, kırılganlıa neden olan azotun varlıı, boluklar, oksit girmeleri v.s. gibi kusurlar ibu çatlakların adî nedenlerini olutururlar. Çatlakların metalürjik nedenleri de üç esasa balanır: a) Sıvı halden itibaren souma koulları: Kaynakta çatlak, sıvı halden katı hale geçite metalin büzülmesi ile hasıl olur. Bu kusur özellikle kaynak dikiinin sonunda elektrodu anî olarak kaldırarak küçük bir boluu haiz az çok derin bir kraterin tekili ile meydana gelir. Kraterde çou zaman kıl çatlaı bulunur. Souma esnasında younluk artıı, yani metalde hacim azalması olur ki bu hal, kraterdeki boluu izah eder. Katılama sırasında kraterin gerisindeki diki kısmı hayli soumu durumda olup kraterin halâ sıvı haldeki metaline etki yapan büzülme kuvvetleri meydana çıkar. Dier taraftan kraterin ucunda ana metal geniler ve kaynak aız açıklıını açmaya meyleder; souma esnasında da bu açıklık ilk pozisyonuna döner. Herhangi bir önlemin alınmamı olması halinde aaıda zikredeceimiz üç sebebin müterek etkisi kaçınılmaz ekilde bu çatlaı meydana getirecektir: Bir kuvvetler younlama noktası tekil eden çekme boluunun oluması; Kraterin gerisinde katılamı diki kısmındaki büzülme gerilmeleri; Isınma sırasında kraterin önünde aız aralıının açılmasına balı gerilmeler. Kaynak aız açıklıı ne kadar fazla olursa kıl çatlakları o kadar önemli olur; bu açıklık 4-5 mm'yi geçince kıl çatlaının hasıl olma ihtimalleri çok artar. Keza elektrod anî olarak kaldırılıp sonda yıılan metal miktarı kaynak azı hacmine oranla çok az olursa yine bu çatlaklar KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

2 kolaylıkla meydana gelir. b) Ergimi bölgede doku deimeleri: Bu deimeler çou zaman kimyasal yapı deimesinden ileri gelir. Kaynak çubuu veya elektrodun cinsine göre meydana çıkabilen yarı-kırılgan veya kırılgan dokular, dikite hasıl olan kıl çatlaklarının kökenini tekil eder. Bu çatlaklar, ister uç uca, ister köe kaynaı olsun (ek. 37), ya u tipinde uzunlamasına veya g tipinde genilemesine olur. 'Ana metalin kalitesi bu kırılma balangıçlarını durdurmaya müsait deilse genilemesine çatlaklar iki yana, ana metalin içine devam edebilir (tip dg, ek. 37 sa). Yüksek kükürt ve fosforlu çeliklerde bu hale sık rastlanır. Su alan veya yan su alan yüksek karbonlu veya hafif alaımlı çeliklerin kaynaı, gerilmelerin önemine göre kıl çatlaı ile sonuçlanabilir. Köe kaynaklarında, üç eksenli gerilmeler daha fazla olduundan, çatlamaya hassasiyet de daha büyüktür. c) Çeliklerin sıcakta özellikleri: Ergimi metalin sıcakta özellikleri bu bölgenin çatlamaya meylini etkiler. 18 Cr - 8 Ni gibi bazı austenitik çelikler, krom ve nikelden yana daha zengin refrakter (atee dayanıklı) çeliklerin sıcakta özellikleri yetersiz olup bazı hallerde dendritler arası kıl çatlakları hasıl olur. Bunların meydana çıkıp çıkmamasının, az çok önemli miktarda bir ikinci ferritik fazın meydana çıkmasına balı olduu bilinir. Yüksek krom ve nikelli refrakter çeliklerden iki tip termik âletlerde kullanılır : 25 Cr-12 Ni ve 25 Cr-20 Ni. Bunlardan ikincisi daha austenitik karakterli olduundan çatlamaya daha müsaittir. Bu konulara ilerde ayrıntıları ile döneceiz. Keza, C ve Mn gibi gamma fazını gelitiren elementlerin kaybı veya difüze olmasa nedeniyle austenit taneleri etrafında bir martensit ebekesinin oluması, dolgu elektrodu halinde kullanılan % manganezli austenitik çeliklerin de çatlama hassasiyetini olumsuz yönde etkiler. Bu sebepten aırı su almayı tevik- etmek üzere pasolar arasında su püskürterek hızlı soutmaya bavurulur. Karbon ve manganez oranının azlıı nispetinde çatlama meyli fazla olur. Kıl çatlaklarını azaltmak veya önlemek için % 0,9-1,2 C ve % Mn gereklidir. Keza, mikro- KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

3 çatlakları önleme yolunda, austenitlemeyi tevik eden nikel ilâvesi de iyi sonuç veren bir çözüm yoludur. Birleme bölgesinde ergimi metale doru b tipi kıl çatlakları (ek. 37, sa), süneklii az ara alaımlarının olumasına atfedilir. Çok farklı iki çeliin heterogen (homogen olmayan) kaynaında ana metal elementlerinin ergimi bölge içine yayılması (difüzyonu) nıikroçatlaklar hasıl edebilir. B ANA METALN ÇATLAMASI Deime veya birleme bölgesinde hasıl olan kıl çatlakları çou zaman alçak sıcaklıkta, 200 C civarında ve bazen de kaynak ileminden bir kaç saat veya bir kaç gün sonra vaki olur. Bu soukta çatlamaya çou kez kaynaklı çeliin IEB'sinde veya bunun yakınında rastlanır. Bunun, bir süneklik azaltmasına uramı IEB'de, tespit zorlamalarıyla hidrojenin varlıının müterek etkisi altında gecikmi bir çatlama olduu sanılır. Ana metalde meydana gelen soukta çatlaklar, vaki oldukları yer, davranıları, ekil ve kökenleri itibariyle farklı ekilde adlandırılırlar. Genellikle bunlar, balama mekanizmalarına göre üç büyük kategoride toplanırlar. a) Tek pasolu kaynakta kökte, diki altında ve birleme yerinde çatlak; b) Çok pasolu kaynakta lameller kopma; c) Çok pasolu kaynakta ekil deitirme (deformasyon) nedeniyle çatlama (kök ve birleme yerinde çatlama. Tahribatsız muayenede sadece nokta eklinde görünür). (a) Grubunda çeliin bileiminin, hidrojen ve tespit zorlamalarının çok büyük etkisi vardır; (b) tipindeki çatlaklarda, saçın yüzeyinde yabancı madde (örnein Mn S) girmeleri ve tespit zorlamaları esas olup hidrojenin etkisi göreceli olarak az önemlidir; (c) tipi çatlaklar birleme yerinin ya da çok pasolu kaynaın kökünün, büyük ölçüde kaynak sırasında vaki olan bir büzülme ve sekil deitirmeden ileri gelen bir mahalli deformasyona uraması halinde vaki olurlar. Her ne kadar burada hidrojenin varlıı gerekli deilse de su almı IEB'nin süneklii önemlidir. Lameller kopma durumunun dıında, su almı IEB'nin süneklii, soukta çatlamanın balıca etkeni olup ana metalin kimyasal bileimiyle kaynaktan sonra souma hızına büyük ölçüde balıdır. Kimyasal bileimin etkisi normal olarak aaıda ayrıntılı olarak irdeleyeceimiz edeer karbon tarafından saptanır. Ana metalin kaynak kabiliyetinin esas kriterini tekil eden ve çeitli ekiller arzeden bu kusur, kaynaın reddedilmesine neden olur. Deime (transformasyon) bölgesindeki t tipi çatlaklar (ek. 37, sa) (toe cracks) çou zaman birleme yeri çatlakları gibi (tip b) (root cracks) yüzeye çıkarlar, buna karılık diki altı çatlakları (da tipi) (underbead cracks) çou zaman mevziî kalır ve nadiren yüzeye çıkar. Dikey (tip d) çatlaklar (vertical cracks) yine ana metal içinde olup daha seyrek görülür; bunlar metalin strüktür deimelerine balanırlar. Ana metalin zayıf olması veya fazla yüksek gerilmeler (kalın saçlar) sebebiyle çou zaman çatlaına balı olarak devam KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

4 eden dg çatlakları hasıl olur. Belli bir birlemede çou zaman hep aynı tip çatlaklar meydana gelir. Deime bölgesi, gerilmelerle birlikte, martensit gibi kırılgan dokuları içeriyorsa çatlaik t veya de veya b tipinde olur. Bu sonuncular, ara dokuların olumasına elverili heterogen birlemelerde daha sık görülür. Gerilmeli veya gerilmesiz yaygınlamı korozyon, paslanmaz çeliklerde kristallerarası korozyon, parçanın kalınlıını tehlikeli ekilde azaltan abrazyon, saçtaki imalât kusurları, haddeleme gerilmelerinin kalması, mekanik gerilmeler vs. bu çatlakların adî nedenlerini tekil ederler. Ana metalde çatlakların metalürjik nedenleri burada da üç esasa dayanır. a Ana metalin kimyasal bileii Havada souma ile su alma dokuları verebilen bütün çelikler, deime bölgesinde çatlamalara çok hassastırlar; bu nedenle bir çok yüksek karbonlu veya alaımlı çeliin kaynak kabiliyeti çok azdır. Buna karılık austenitik çeliklerde bu tip çatlaklara çok az rastlanır. ngotun katılaması esnasında su alan element toplanma (segregasyon) alanları tekil eden C-Mn çelikleri gibi bazı çelikler, çatlamaya hassas olabilirler. Bu sakıncayı önlemek için saçın 1280 C'da normalizasyonla tamamen homogen hale getirilmesi gerekir. Karbon, metalin sıcakta sünekliini etkilediinden bu element oranının artması çeliin hızla kınlganlaması sonucuna götürür. Kükürt de metalin çatlamaya hassasiyetini artırır. Olumsuz etkisi manganez ilâvesiyle telâfi edilir. Çelikteki karbon oranı ne kadar yüksekse kükürtün etkisi o kadar fazla kendini hissettirir. Mutat konstrüksiyon çeliklerinde, tenasite ve lameller kopmaya mukavemeti artırma ve pipeline'lar için çeliklerde lameller segregasyonlar düzeyinde hidrojenin neden olduu çatlamalardan kaçınmak amacıyla genel olarak kükürt oranını düürme eilimi vardır. Bununla birlikte alçak kükürt oranlı çelikler IEB'de soukta çatlamaya duyarlılıklarıyla bilinirler. Bu özel duyarlılık (hassasiyet), MnS'den yana fakir çeliklerin artan su alma kabiliyetine ya da manganez sülfürü girileri tarafından hidrojenin engellenmesinin azaltılmasına atfedilir. Hirai ve arkadaları, alüminyumla desokside edilmi St 50 ve St 60 çeliklerinden Japon JIS-y (Tekken) tipinde deney çubuklarının dibinde çatlamayı önlemek için gerekli ön ısıtma sıcaklıı üzerinde kükürt oranının etkisini tetkik etmilerdir. Baka alaım elementlerinin deiik oranlarının etkisini telâfi etmek üzere aaıdaki hesaba bavurulmutur: T = T o (gözlenen) T o (öngörülen) Burada T o (gözlenen) = ön ısıtma kritik sıcaklıının gözlenmi deeri olup T o (öngörülen) = 1440 Pw Pw = P cm + H D / 60 + h / 600 Burada P cm, s. 89'da verilen (7) formülündeki edeer karbondur. Ayrıca h = saç kalınlıı, mm; H D (ml/100 gr.), 100 gr. kaynak metali baına yayılabilen hidrojen oranı (JIS Z 3113'e uygun olarak, gliserinin yer deitirmesi yöntemiyle saptanmı) dır. Bu deney sonuçlarından, her ne kadar gözlenen deerler hayli daınık iseler de ön ısıtma KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

5 sıcaklıının çok düük kükürt oranlı çelikler (S = % 0,002 ilâ 0,007) için daha yüksek olduu anlaılıyor. b Hidrojenin varlıı Alt tabakada veya birleme bölgesinde çatlama (root cracks) üzerine hidrojenin etkisi tespit edilmitir. Hidrojen çıkarabilen maddelerle örtülü bir ferritik elektrodla yapılan kaynaklarda dikie paralel olarak gelien çatlaklar en sert bölgede hasıl olur. Hidrojen nedeniyle çatlama 200 C civarında kırılganlamanın klâsik tipidir. Dikiler çıplak elektrod veya örtüsü ne selülöz ne de nem tutucu maddeler içeren Cr-Ni (18Cr-8Ni) austenitik elektrodlar veya 400 ilâ 500 C'a kurutulmu elektrodlarla tekil edildiinde alt tabaka çatlaklarından kaçınılabilir. Hidrojen atomları çeliin kristal ebekesi arasına yayılır, metal tamamen souyunca fazla doymu hale gelirler. Katı eriyikten ihraç edilen hidrojen atomları, metal içinde erimeyen H 2 molekülleri halinde anî olarak bileir ve kristal ebekesi içinde çelii mevziî olarak çatlatan çok yüksek basınçlar hasıl ederler. c ç gerilmelerin meydana gelii Kaynak devresinin ısıl gradieni iki eksenli ve özellikle kalın cidarlarda üç eksenli global gerilmeler hasıl eder. Keza strüktür (doku) deimeleri de mevziî gerilmeler meydana getirir. Parça kenarlarının tespiti suretile kaynak ısıl devresinin etkisi altında ve hidrojenin varlıı ile gerilme meydana getirilmesi çeliin fevkalâde kırılgan olmasıyla sonuçlanır. Bir kaynak souma esnasında çatlamamısa uygulanacak en iyi ısıl ilem, sadece gerilmeyi yok etmekle kalmayıp hidrojen kaçıını da kolaylatıran, kalınlıa göre 2 ilâ 4 saat süreyle 650 C'da bir gerilim giderme tavlamasıdır. Martensit oluması sonucunda a demirinin kübik ebekesinde bir ekil deimesi ile birlikte çok önemli gerilimler oluur ve bunlar bu bilekenin sertlik ve kırılganlıının kökenini tekil eder. Deime (transformasyon) bölgesinde martensitin varlıı,hidrojen karısında süneklik azalmasıyla ana metalin alt tabakasını Özellikle gevrek hale getirir. Ana metalde doku deimelerinin belirlenmesi için,seçilen kriter alt tabaka sertliidir. Bu deneyde çeliin kaynaklanabilirlii üzerine sonuçlar çıkarılamazsa da belki bir çelik cinsi için alt tabaka sertlik daılmasıyla çatlamaya hassasiyet arasında bir iliki kurulabilir. ek. 38 a ve b bu deneye iki örnek tekil ederler. Karbon ve mangenezin, ve özellikle karbonun, alt tabakada çatlama üzerinde ciddi etkisi vardır. C-Mn çeliklerinde karbon oranı yükseldikçe, alt tabakanın çatlamaya hassasiyeti artar. Aynı karbon oranında manganez oranı artarsa, çatlama üzerindeki etkisi belirgin ekilde azalır. Silisyumun etkisi de manganezinki gibidir C ÇATLAMALARIN ÖNLENMES a) Kraterde çatlamalar Münasip bir ön ısıtma ile souma hızı yavalatılarak kraterin gerisindeki kaynak KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

6 dikiinde gerilmeler azaltılır; kaynak azı aralıı azaltılarak dudak açıklıının etkisi azaltılır; daha çok metal yıılır veya daha uzun bir ergime ile krater beslenir ve bazen de hafif bir geriye dönü uygulanır. b) Ana metalde çatlamalar Bazı bazik elektrodlar gibi düük hidrojenli elektrodlar kullanılır. Aynı bir elektrodda, çapın büyümesinin etkisi olumludur: arkın, kaynak dikii uzunluk birimi baına kalorifik enerjisi KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

7 artar. Çatlamaya hassasiyet KJ/cm'de bir asgariden geçer. Austenitik çekirdekli (18Cr-8Ni) elektrodun kullanılması da çok elverilidir zira ergimi austenitik metal daha çok moleküler hidrojen erittiinden alt tabakaya yayılması düünülen hidrojeni durdurur. Ferritik elektrodlarla çatlayan çeliklerde austenitik elektrod kullanılması, birleme ve deime bölgelerindeki mikroçatlakları yok etmek için bir çare olabilir; kuvvetle su alan veya kendiliinden su alan çeliklerin (zırh çelikleri) austenitik elektrodlarla kaynaı klasik örnektir. Parçaların ön ısıtması souma devresini azaltıp deime bölgesinin çatlaklarını önlemede en etkili önlemdir. Ön ısıtma birçok avantaj arzeder : a) Doku deimelerinin önemini, bunları denge dokularına doru kaydırarak azaltır; böylece bu deimelerden doan mevziî gerilmeler bir ölçüde azalır; b) çatlamaların ilk nedeni olan hidrojenin yayılmasını, ve aynı zamanda dier gazlrın kaçmasını kolaylatırır ve böylece boluk teekkülünü azaltır veya önler. Genel olarak ana çelik ne kadar fazla su alır cinstense ön ısıtma sıcaklıı o kadar yüksek olmalıdır. Çatlamaya hassasiyet sadece souma hızına balı olmayıp Özellikle ibu çatlamaların vaki olduu 150 ile 120 C sıcaklıkları arasından geçi hızına balıdır. Aaıdaki tablo bu konuda yeterli verir. Bazik elektrod çapı cm 2 baına C arasından geçi süresi (mm) mikroçatlak sayısı 3,25 2, ve l00 C'ta ön ısıtma ,5 75 Bugüne kadar deneysel olarak saptanan ön ısıtma sıcaklıı, son çalımalar sayesinde kimyasal bileim ve birlemelerin gerçekletirilmesindeki sair faktörlere (birleme ekli, elektrodların cins ve çapı, kalınlık vs.) balı olarak tayin edilebilmektedir. 200 ile 150 C arasındaki souma hızı, belirli bir «kritik hız» a balı. plarak çatlama probleminde en öndeki etkendir. Yukarda söylediimiz gibi, elektrodun etkisi çapıyla deil, zaman birimi içinde ortaya koyduu termik enerjiyledir. Bu enerji Q = EI t ile ifade edilir. Burada E = arkın gerilimi, volt I =akım iddeti amper KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

8 t = elektrodun ergime süresi. Kaynak santimetresi baına joule veya cm baına watt-saniye olarak ifade edildiinde termik enerji EI 60 Q = (1) olur ki burada l, cm/dak cinsinden dakikada çekilen diki uzunluudur. l Örnein 6 mm çapında bir elektrodla, 250 A akım iddeti ve doruca elektrod üzerinde ölçülen ark gerilimi 30 V olmak üzere 20 cm/dak'lık bir kaynak hızı ile enerji Q = = 20 22,5 KJ olur. Aynı kalorifik enerjiyi haiz iki ark, (l) denklemindeki faktörlerin önemine göre çok farklı etkiler yaratabilir. Aynı bir ark enerjisi için nüfuziyet, kaynak hızı île artar. Buna karılık alt tabakada deime bölgesinin kalınlıı ilerleme hızı azaldıında iyice artar. Ana çeliin aynı bir kalınlıı ve ortaya konan aynı enerji için souma hızı, ön ısıtma sıcaklıı arttıkça, çok çabuk azalır. Saçlar ne kadar kalın olursa souma hızı da o kadar artar. D EDEER KARBON KAVRAMI Bazı aratırıcılar, doku deimeleri ile deien alt tabaka sertliklerini çeliin kimyasal bileimine balamılar, bunun için de her elemente karbona göre bir katsayı tanımılardır. William5 ve arkadaları, edeer karbon için teklif ettikleri Mn Si C = C + + (1) 4 4 ifadesine alt tabaka çatlamalarının ortaya çıkmasını balamılardır. Cottrell ve Bradstreed de [C] için aaıdaki ifadeyi önermilerdir: [ C] [ ] Mn Ni Cr + Mo + V = C (2) Séférian, aynı martensitik deime sıcaklıını haiz iki çeliin aynı su alma kabiliyetini, ve dolayısıyla, aynı metalürjik kaynak kabiliyetini haiz oldukları varsayımından hareket ederek [C] için bir denklem teklif ediyor. Karbon oranı % 0,10 ilâ 1 olan çeliklerde M s ( C) martensitik deime sıcaklıının karbona nazaran deimesi az çok lineer olup M s = [C] % (3) ile ifade edilir. Çelikteki ilâve elementler, bir edeerlik katsayısı altında, M s 'in durumuna müdahale ederler öyleki M s = [360 C + 40 (Mn + Cr) + 20 Ni + 28 Mo] (4) olur. Bu formüller sadece, tavlı halde ferritik karakterlerini muhafaza eden hafif alaımlı çelikler için geçerlidir. Aynı M s 'i haiz iki çeliin aynı su alma kabiliyetini haiz oldukları kabul edilirse (3) ve (4) KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

9 denklemleri eitlenebilir ve buradan Özel çeliin edeer karbonu bulunur: 360 [C] = 360 C + 40 (Mn + Cr) + 20 Ni + 28 Mo % 0,15 C; % 0,80 Mn; % 4,6 Cr ve % 0,6 Mo'li bir çelikle aynı su alma kabiliyetini haiz bir karbonlu çelik 360 [C] = (360x0,15) + (40x5,4) + ( 28x0,6) eitliinden bulunur. Buradan [C] = 0,80 Bu itibarla % 0,80 C'lu bir çelik yukarda bileimi verilmi olanla aynı su alma kabiliyetini, ve dolayısıyla, aynı metalürjik kaynak kabiliyetini haiz olacaktır. Bu çelik klâsik yolla pratik olarak kaynak edilemez. Onu çatlatmadan kaynak edebilmek için ön ısıtma gerekecektir. Aaıda bu ön ısıtma sıcaklıınm nasıl hesap edileceini göreceiz. IEB'nin, azami sertliini ya da ana malzemenin soukta çatlamaya hassasiyetini önceden görebilmek bakımdan çok önemli olan edeer karbon için daha birçok deneysel formül önerilmitir. Bunlardan bazılarını verelim. Ceq formülü : CE formülü Si Mn Ni Cr Mo V C = C (5) [ ] Mn Cu Ni Cr Mo V C = C (6) [ ] Bu formüller karbon oranı göreceli olarak yüksek (C % 0,18 veya % 0,20) ve çekme mukaveti de yaklaık 40 kgf/mm 2 ile 70 kgf/mm 2 arasında deien çelikler için saptanmıtır. Bu itibarla, daha düük karbonlu (C % 0,17) ve çekme mukavemeti de yaklaık 40 kgf/mm 2 ile 90 kgf/mm 2 arasında deien çelikler için saptanmı Ito and Bessyo formülü tercih ediliyor: Si Mn Cu Ni Cr Mo V = (7) [ C] C B Bu (7) formülü, kökte çatlama deneyleri (JIS-y, tip Tekken) ile elde edilmi çatlama yüzdeleri deerleri arasında öbürlerine göre çok daha uygun iliki kurmak olanaını salamaktadır. Son yıllarda Yurioka ve arkadaları, (6) ve (7) formüllerini, karbon oranının fonksiyonu olan bir A düzeltme katsayısıyla çarparak tek bir formül içinde toplamak suretiyle geni bir karbon oranı yelpazesi içindeki çelikler için CEN formülünü ortaya koymulardır : Si 24 Mn 6 Cu 15 [ C] = C + A B A'nın deerleri de, çeliin karbon oranına göre öyledir: C % 0 0,08 0,12 0,16 0,20 0,26 A 0,500 0,584 0,750 0,916 0,980 0,998 Bu (8) formülü, kökte çatlama deneyleriyle elde edilmi çatlama yüzdeleri deerleri KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını, Ni 20 Cr 5 Mo 5 Nb 5 V 5 (8)

10 arasında en uygun ilikiyi (% r) salamaktadır : (6) : r = % 78,1 (7) : r = % 84,9 (8) : r = % 91,1 Deniz ina, bayındırlık, basınçlı kaplar, nükleer ve hidro-elektrik santrallar, açık deniz (offshore) inaatı, pipeline'ler, stoklama depolan ve endüstriyel makinalar sektörlerine hergün daha yüksek.kalite düzeyinde çelik aranmaktadır. Örnein deniz (tekne) ina ilerinde saçlar için daha yüksek bir mukavemet, daha düük bir edeer karbon, daha yüksek bir enerji girili daha üstün kaynak kabiliyeti istenmektedir. Deniz aırı petrol platformlarında, konstrüksiyon saçları çok daha kalın, lameller kopmalara dayanıklı, daha düük edeer karbonlu, daha yüksek tenasiteli ve IEB'de alçak sıcaklıklarda yeterli CTOD (kritik çatlak açıklıı yer deitirmesi) yı haiz olacaklardır. Alçak sıcaklıkta çalıacak alüminyumla desokside edilmi çeliklerin kimyasal bileimi ile bu çeliklerin birleme bölgesinin kritik CTOD deeri arasındaki iliki hususunda aaıdaki sonuçlara varılmıtır: a) Genel kaide olarak, ana metalin mukavemeti arttıkça CTOD nin deeri azalır. b) Alçak bir edeer karbon ile düük karbon ve manganez oranlan, CTOD'nin deerini yükseltmektedir. c) Nikel ve molibdenin birlikte ilâvesi ana metalin mukavemetini artırabilir; buna karılık CTOD'nin deeri, bu artıa göre az düer. d) çyapısal sertleme olayını tevik eden nicbium, vanadium ve baka elementler, CTOD deerini düürme eilimindedirler. e) Azot oranı ne kadar az olursa CTOD deeri o denli memnunluk verici olur. Alüminyum ve fosforun alıılmı oranlarının CTOD deeri üzerinde etkisi yoktur. E ÖN ISITMA SICAKLIININ TAYN British Welding Research Assodation (B.W.R.A) metodunda yukarda adı geçen COTTRELL ve BRADSTREET, [C] edeer karbonu ile dahil olan elementlerin kimyasal bileimi; T.S.N. termik önem sayısı (Thermal Severity Number) ile ifade edilen birleme ekli, parçaların boyutları; elektrodların çap ve cinsi gibi bütün faktörleri hesaba katmılardır. Ezcümle a) Yukardaki (2) formülü ile belirlenen edeer karbona A,B,C,... harfleriyle iaretlenen bir kaynak kabiliyet endisi tekabül eder; bu endis, bazik veya rutil elektrod kullanıldıına göre dei- ir. b) Birlemenin ekli, parçaların boyutları T.S.N. sayısını tayin etme imkânını verir. Isıya iki daılma yolu arzeden bir birleme (uç uca kaynak) 2 katsayısını; üç daılma yolu arzeden birleme (açı kaynaı) 3 katsayısını; dört daılma yolu arzeden haçvari birleme de 4 katsayısını haizdir. Kalınlık birimi 6 mm (1/4 inç)dir. T.S.N. sayısı bu ısı daılım katsayısı ile 6'mn bir katı olacak kalınlık faktörünü çarparak bulunur. Örnein uç uca kaynak edilmi 6 mm kalınlıkta iki saç için T.S.N. = 2 olur. Yine uç uca KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

11 kaynak edilmi 24 mm'lik saçlarda 24 T. S. N = 2 = ve 12 mm'lik iki saçın açı kaynaında T. S. N = 3 = mm'lik bir plâka üzerine bir tarafa 18, dier tarafa 12 mm'lik saçların hacvari kaynaında T.S.N. = 13 olur. Aaıdaki tablo bazı klâsik örnekler için T.S.N.'leri verir. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

12 KAYNAK KABLYET ENDS [C] Edeer karbon Rutil elektrodla Bazik kaynakta elektrodla kaynakta Kaynak kabiliyeti endisini gösteren harf 0,20'ye kadar 0,21 ilâ 0,23 0,24 ilâ 0,27 0,28 ilâ 0,32 0,33 ilâ 0,38 0,39 ilâ 0,45 > 0,45 0,25'e kadar 0,26 ilâ 0,30 0,31 ilâ 0,35 0,36 ilâ 0,40 0,41 ilâ 0,45 0,46 ilâ 0,50 > 0,50 A B C D E F G Aaıdaki tablo T.S.N, edeer karbondan çıkarılan kaynak kabiliyeti endisi (2 denkleminden) ve elektrod çapının fonksiyonu olarak ön ısıtma sıcaklıklarını verir. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

13 Bazik elektrod için kaynak kabiliyeti endisi E olacaktır. T.S.N. = 4. Tablodan, 3,25 φ elektrodla 125 C, 4 φ elektrodla 75 C'lık ön ısıtmaya gerek olduu, daha büyük çapta elektrodlar için ön ısıtmaya gerek olmadıı görülür. Rutil elektrod kullanılması halinde yine aynı T.S.N. = 4 için kaynak kabiliyeti endisi F olduundan 3,25 φ elektrod için ön ısıtma 175 C, 4 φ elektrod için 125 C ve 5 φ elektrod için de 75 C olacaktır. Séférian, çeitli hafif alaımlı çelikler üzerindeki aratırma ve alt tabaka sertlii tahkikleri sonucunda T p ön ısıtma sıcaklıı için T p = 350 [ C ] 0, 25 formülünü veriyor. Burada [C] = toplam edeer karbondur. [C] = [C] c + [C] e [C] c = kimyasal edeer karbon (çeliin kimyasal bileiminden); [C] e = saç kalınlıklarına balı kalınlık edeer karbon. Adi çeliklerin kaynak kabiliyeti için 0,25 oranı karbonun üst sınırına tekabül eder. Yukarda tarif edildii gibi kimyasal edeer karbon 360 [C] e = 360 C + 40 (Mn + Cr) + 20 Ni + 28 Mo dir. Kalınlık edeer karbonu bir taraftan saç kalınlıına balı olduu kadir çeliin su alma kabiliyetine, dolayısıyla kimyasal edeer karbona da balıdır. yakındır. [C] e = 0,005 e [C] c e = kalınlık (mm). Kalınlık konstantı deneysel olarak tayin edilmitir. Buradan Yukardaki örnei ele alırsak (e = 12 mm) [C] = [C] c (1 + 0,005 e) bulunur. 360 [C] c = (360 0,25) + 40 (0,8.+ 1) + (28 0,25) [C] c = 0,46 [C] =0,46 (1 + 0,005 12) = 0,48 Burada da T P = 350 0,48 0, 25 = 170 C bulunur ki netice B.W.R.A.'nınkilere çok Aaıdaki diyagram kimyasal edeer karbonla saçların kalınlıının fonksiyonu olarak ön ısıtma sıcaklıklarını verir (Séférian). KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

14 KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER

XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER Hadfield çelii de denilen austenitik manganezli çelik fevkalâde tok ve magnetik olmayan bir alaım olup yüksek mukavemet ve süneklik ve mükemmel bir aınmaya mukavemet ile belirlidir.

Detaylı

IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER

IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER Burada bahis konusu olan çelikler % 3 ilâ 30 krom içerenlerdir. Saf kromlu çeliklerde bazen az oranda nikel, tungsten, molibden, alüminyum, selenium veya azot bulunur.

Detaylı

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS Çeliklerin kaynak kabiliyetine etkisi bakımından alaım elementleri hususunda u temel kaide geçerlidir: alaım elementi ne kadar az olursa kaynak kabiliyeti

Detaylı

X AUSTENTK KROM-NKEL PASLANMAZ ÇELKLER

X AUSTENTK KROM-NKEL PASLANMAZ ÇELKLER X AUSTENTK KROMNKEL PASLANMAZ ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER Paslanmaz çelik, bazı korozif elementlerle temas halinde iken, içine korozyon bakımından pasif hale gelmeye yeter derecede krom ilâve edilmi çelik

Detaylı

XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI

XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI En az bir ilâve elementinin oranı % 5'i geçtiinde çelie «yüksek alaımlı çelik» adı verilir. Herhangi bir alaım elementinin varlıı çou zaman bir çelik iç yapısını hayli

Detaylı

BÖLÜM II. KAYNAKLI BRLEME YERLERNN ÇYAPISI

BÖLÜM II. KAYNAKLI BRLEME YERLERNN ÇYAPISI BÖLÜM II. KAYNAKLI BRLEME YERLERNN ÇYAPISI Bu bahiste kaynakların doku deimelerine genel olarak temas edip sıvı halden (ergime bölgesi) itibaren kristal dokusunun oluma sürecini veya katı halde (ana metal)

Detaylı

V KAYNAKLARIN GAZ ABSORPSYONU

V KAYNAKLARIN GAZ ABSORPSYONU V KAYNAKLARIN GAZ ABSORPSYONU Bu bölümde kaynaın en önemli sorunlarından biri olan ergimi metal tarafından gazların, ezcümle havanın oksijen ve azotunun ve örtü malzemesinin hidrojeninin absorpsiyonu konusunu

Detaylı

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*)

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) 2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) Sınai bakırlı alaşımlar arasında sadece soğukta iki veya çok fazlı alüminyumlu bakırlar pratik olarak mantensitik su almaya yatkındırlar.

Detaylı

XII ÇELKLERN KAYNAK KABLYET

XII ÇELKLERN KAYNAK KABLYET XII ÇELKLERN KAYNAK KABLYET Kaynakta çeliin maruz kaldıı ısının etkisi sonucu malzemede çou zaman devamlı deimeler meydana gelir. Bir çelik, geni önlemler almayı gerektirmeden ve bu deimeler kaynaklı konstrüksiyonda

Detaylı

XXVIII DÖKME DEMRN KAYNAI

XXVIII DÖKME DEMRN KAYNAI XXVIII DÖKME DEMRN KAYNAI 1. Souk kaynak Kaynak sırasında dökme parça imkân olduu kadar souk kalacaktır. Uzama kabiliyeti yüksek kaynak ilâve malzemesi (Nikel, Monel-Nikel-Bakır- ya da Nikel-Demir) ile

Detaylı

ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS

ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS 1 ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS Ham demirin içerisinde bulunan %4 aırlıktaki karbonun çeitli yöntemlerle %2 nin altına düürülmesiyle çelikler elde edilir. Çelikler içlerinde %0.1

Detaylı

XXIV NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLARIN KAYNAI

XXIV NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLARIN KAYNAI XXIV NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLARIN KAYNAI TEMZLK Elektrodlar, kaynak çubukları ve dekapanlar standart souk çökme saç, dekape edilmi sıcak çekme levha veya souk çekme çubuk gibi, temiz malzeme üzerinde

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

VIII ALÇAK ALAIMLI ÇELKLER

VIII ALÇAK ALAIMLI ÇELKLER VIII ALÇAK ALAIMLI ÇELKLER Basınçlı kaplar, buhar kazanları, depolama tankları, demiryolu vagonları, kamyon asileri, gemiler, vinç okları vs.'nin zatî aırlıını azaltmak amacıyla genellikle yüksek mukavemetli

Detaylı

XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR

XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR A KARBONLU ÇELKLER KAYNAK YÖNTEM Kaynak azının dibinde ilk kök pasoları, souk metal üzerine yıılan düük hacimde kaynak metali nedeniyle çatlamaya en hassas olanlarıdır.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

XXI NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLAR

XXI NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLAR XXI NKEL VE YÜKSEK NKELL ALAIMLAR Her ne kadar bunları çeliklerle bütünletirmek mümkün deilse de korozyona ve yüksek sıcaklıkta mekanik ve kimyasal mukavemet bakımından paslanmaz çeliklerin kullanılma

Detaylı

KAYNAK HATALARI (IV) Burhan Ouz, KAYNAK BLM, OERLIKON Yayını, Sayı : 2, 1985 1

KAYNAK HATALARI (IV) Burhan Ouz, KAYNAK BLM, OERLIKON Yayını, Sayı : 2, 1985 1 KAYNAK HATALARI (IV) Uluslararası Kaynak Enstitüsü, lameller yırtılma üzerinde tamamlayıcı bilgi edinmek amacıyla deney tipleri önermektedir. Aaıda verdiimiz bu tavsiye, bu deney yardımıyla bir çeliin

Detaylı

IX NİKEL VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI

IX NİKEL VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI IX NİKEL VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI Nikel ve yüksek nikelli alaşımların kaynağı daha önce irdelenmiş bulunduğundan(*) bunları burada tekrarlamayıp sadece verilmiş bulunan bilgileri tamamlayıcı ekler yapmakla

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR Kaynak banyosunda hasıl olan metal, uygulamanın gerektirdiği mukavemet, süneklik, çatlamaya dayanıklılık ve korozyona mukavemeti haiz olmasının gerektiği

Detaylı

KAYNAK METALNE HDROJENN NÜFUZYET

KAYNAK METALNE HDROJENN NÜFUZYET 1 KAYNAK METALNE HDROJENN NÜFUZYET Oksijen ve azot gibi hidrojen de kaynak esnasında absorbe edilir. Oksi-asetilen kaynaı pratik olarak çok az hidrojen içerir ( 100 gr metalde 2 ila 3 cm 3 ), buna karılık

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

XXXI BETONARME ARMATÜRLERNN KAYNAI

XXXI BETONARME ARMATÜRLERNN KAYNAI XXXI BETONARME ARMATÜRLERNN KAYNAI MÂLATIN GENEL GÖRÜNÜMÜ Betonarme inaatta kaynaın balıca avantajları öyle sıralanabilir: a)armatür çubuklarının uzunluunu artırmak için uzunlamasına birletirmelerin yapılması,

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

KAYNAK HATALARI ( I II III )

KAYNAK HATALARI ( I II III ) KAYNAK HATALARI ( I II III ) Makina imalâtında olduu kadar bayındırlık ilerinde de kaynaın ba vurulan balıca imal yöntemleri arasında yer alması, bunun hata ve kusurlarının asgariye indirilmesi için youn

Detaylı

DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS

DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS Met. Yük. Müh. Melike Mihran Cavcar OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A.. Halkalı Cad. No:

Detaylı

NİKEL ESASLI REZİSTANS ELEMENTLERİ

NİKEL ESASLI REZİSTANS ELEMENTLERİ NİKEL ESASLI REZİSTANS ELEMENTLERİ Isıtıcı âletler (ocaklar, fırınlar, sobalar...) imalinde kullanılan rezistans tellerinin elektriksel nitelikleri ve ömürleri üzerinde yapılmış çalışma ve deney sonuçlarını

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik paslanma çeliklerin kaynağı, alaşımlı karbonlu çeliklerden nispeten daha kolaydır. Çünkü östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, hidrojen çatlağı problemi

Detaylı

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i?

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i? YORULMA HASARLARI 1 Yorulma nedir? Malzemenin tekrarlı yüklere maruz kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması, bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin son bulmasına YORULMA

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ Murat VURAL(*), Filiz PİROĞLU(**), Özden B. ÇAĞLAYAN(**), Erdoğan UZGİDER(**) Bu yazıda, çelik yapı tasarım ve imalatında çok büyük önem taşıyan kaynaklanabilirlik

Detaylı

NİKEL ALAŞIMLARININ KAYNAĞI OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI

NİKEL ALAŞIMLARININ KAYNAĞI OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI NİKEL ALAŞIMLARININ KAYNAĞI OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI Herne kadar birçok uygulamada argon-ark kaynağı bunun yerini alma eğilimde ise de, olanakların sınırlı olduğu ya da parçanın yerinde (şantiyede, fabrikada...)

Detaylı

YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN

YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN Yüksek Mukavemetli Yapı Çelikleri ve Zırh Çeliklerinin Kaynağı (09 Aralık 2016) YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

TİTANİUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI KAYNAK SÜREÇLERİ GERİLİM GİDERME

TİTANİUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI KAYNAK SÜREÇLERİ GERİLİM GİDERME TİTANİUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI KAYNAK SÜREÇLERİ GERİLİM GİDERME Kaynak çatlaması ve çalışma sırasında gerilim korozyon çatlamasını önlemek ü'.ere kaynaklı Ti konstrüksiyonlarının çoğu kaynaktan sonra

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme

Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme SÜRÜNME HASARLARI 1 Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme denir. 2 Günümüzde yüksek sıcaklık

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Bahar Yarıyılı 1. Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş 1.1. Deformasyon

Detaylı

XXXIII KARBON ELEKTRODLA KAYNAK VE KESME

XXXIII KARBON ELEKTRODLA KAYNAK VE KESME XXXIII KARBON ELEKTRODLA KAYNAK VE KESME I KARBON ARKININ NTELKLER VE UYGULAMA ALANLARI Fiziksel nitelikleri itibariyle karbon arkı, metalik arktan hissedilir ölçüde farklıdır. Görünümü aynı deildir öyle

Detaylı

TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ

TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ Bileşim ve amaçlarına göre Ti alaşımları tavlanabilir, sertleştirilebilir, yaşlandırılabilirler veya kimyasal ısıl işleme (nitrürleme, karbürleme vb.) tâbi tutulabilirler.

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

XXXII ÖZLÜ TEL ELEKTRODLAR

XXXII ÖZLÜ TEL ELEKTRODLAR XXXII ÖZLÜ TEL ELEKTRODLAR Örtülü çubuk elektrodların çok kullanılı ve her tür ie az çok yatkın oluu bu kaynak yöntemini otomatikletirme çabalarını tevik etmitir. Ancak üzerindeki fırında pimi örtü, elektrodun

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI Katı hal kaynağı, kaynaşmanın esas itibariyle ana metalların ergime noktasının altında sıcaklıklarda, herhangi bir sertlehimleme ilâve metali bulunmadan vaki olduğu

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

XXXIV - ELEKTROSLAG (ELEKTROCURUF) KAYNAI

XXXIV - ELEKTROSLAG (ELEKTROCURUF) KAYNAI XXXIV - ELEKTROSLAG (ELEKTROCURUF) KAYNAI Tanımlama-Temel Kavramlar 1950'lerin balarında Kiev Paton Elektrik Kaynaı Enstitüsü'nden tek pasolu dikey kaynaklar yapmak için elektriksel iletkenlii olan cüruf

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ ISIL İŞLEM (NORMALİZASYON, SU VERME, MENEVİŞLEME) DENEY FÖYÜ DENEYİN ADI: Isıl İşlem(Normalizasyon,

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı TANE BÜYÜMESİ Bir adi, şekil değiştirmesiz metal ya da alaşım yeterince yüksek bir sıcaklığa ısıtıldığında tane sınırları yavaşça göç eder ve tane boyutlarında bir uniform artış hasıl eder. Bu süreç normal

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7- Fatih ALİBEYOĞLU -7- Giriş Malzemeler birçok imal yöntemiyle şekillendirilebilir. Bundan dolayı malzemelerin mekanik davranışlarını bilmemiz büyük bir önem teşkil etmektedir. Bir mekanik problemi çözerken

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

XXII BORU HATTI (PIPE LINE) KAYNAI

XXII BORU HATTI (PIPE LINE) KAYNAI XXII BORU HATTI (PIPE LINE) KAYNAI Bundan önce boru kaynaını genel olarak irdelemitik (bkz. 164). Büyük önemi itibariyle bu kez Avrupa ve A.B.D'de döenmi petrol boru hatları hakkında ayrıntılı bilgi vermek

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

BAKIR VE ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI BAKIRLAR

BAKIR VE ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI BAKIRLAR BAKIR VE ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI Burada ergitme ve basincla gerceklestirilen bir kaynak siireci bahis konusudur. Çok yüksek akım şiddeti (birkac onbin amper) ve cok alçak gerilim (5 ila 10 V) altinda

Detaylı

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.ercelikhirdavat.com KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 02 / 2015 İÇİNDEKİLER Kaynak Elektrodları Alaşımsız Çelikler Hafif Alaşımlı Çelikler Paslanmaz Çelikler Alüminyum

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Paslanmaz çelik nedir? Kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası (pasif tabaka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda % 10,5 krom ve % 1,2 karbon

Detaylı

Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır.

Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır. KIRILMA İLE SON BULAN HASARLAR 1 Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır. Uygulanan gerilmeye, sıcaklığa

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ Arş. Gör. Emre ALP 1.Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI

MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI 0.8 mm den az kalınlıkları TIG ile kaynak etmek kolay değildir; buna karşılık, üst sınır yok gibidir. Bununla birlikte, 10 mm den itibaren MIG süreci, daha ekonomik

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır.

Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır. Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır. Bütün metal ve alaşımlarda bulunan dislokasyonlar, katılaşma veya plastik deformasyon sırasında veya hızlı soğutmadan

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Karbon eşdeğerliği yüksek çeliklerin kaynağında ön tav sıcaklığının

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

EK VI KAPİLER YÜKSELMESİNİN HESAPLARI

EK VI KAPİLER YÜKSELMESİNİN HESAPLARI EK VI KAPİLER YÜKSELMESİNİN HESAPLARI Sert lehimlenmiş birleştirmelerin tasarımlarında, kesin olarak saptanmış birleştirme koşulları altında ilave metalin, sert lehimleme aralığına bağlı olarak tutacağı

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bir cismin uygulanan kuvvetlere karşı göstermiş olduğu tepki, mekanik davranış olarak tanımlanır. Bu davranış biçimini mekanik özellikleri belirler. Mekanik özellikler,

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Madde 1 5 3.2 Madde 2 5 3.3 Madde 3 6 3.4 Madde 4 6 3.5 Madde 5 7 3.6 Madde 6 8 Kaynak Hatalarının Önlenmesi İçin 6 Yöntem Hazırlayanlar:

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI Doç.Dr.İrfan AY 2004-2005 BALIKESİR 1 HASAR ANALİZİ TEMEL İLKELERİ 2 HASAR ANALİZİ Hasar ne demektir? Hasar herhangi bir olayın

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

İmal Usulleri. Döküm Tekniği İmal Usulleri Döküm Tekniği Örnek Heterojen Çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında, sıvı metal için homojen çekirdeklenme asla olmaz. Uygulamadaki sıvı metallerin içinde hemen her zaman

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı