KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK : MUHASEBE VE DENETİM UYGULAMALARINA YANSIMALARI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK : MUHASEBE VE DENETİM UYGULAMALARINA YANSIMALARI *"

Transkript

1 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK : MUHASEBE VE DENETİM UYGULAMALARINA YANSIMALARI * Prof. Dr. Güler ARAS Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Denetime Geleneksel Bakış Geleneksel muhasebe, kurumların sadece kendi faaliyetleri ile ilgili alanlarla ya da kurumun tedarikçileri ve müşterileri ile arasında ortaya çıkan olaylarla ilgilidir. Başka bir ifade ile, geleneksel muhasebenin amacı, sadece kurumun kendi faaliyetleri ile ilgili finansal olayları kaydetmektir. Bu aynı zamanda, muhasebenin varlığının temelini oluşturmaktadır ve aynı şekilde kurumun muhasebe kayıtlarını da denetleyen ve doğrulayan- denetimin rolü ile de ilgili olduğu da bilinir. Elbette, denetimin anlamı ve ilgi çevresi sistemin ve süreçlerin işleyişini de içine alacak şekilde genişleyerek çok daha kapsamlı bir alanı içermektedir ve bu nedenle denetim fonksiyonun son yıllarda önemi çok daha fazla artmıştır. Denetimin alanı içerisine bu yazınında konusunu oluşturan ve son yıllarda işletmelerin gündemine kaçınılmaz bir şekilde giren Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) çerçevesinde gelişmeler de dahil olarak, denetimin işletmelerin -finansal ve diğer- bütün faaliyetlerini ve süreçlerini kapsayacak şekilde kapsamının genişlemesini gerektirmiştir. Muhasebenin geleneksel işlevine dönersek, muhasebenin bazı karakteristik özelliklerinin olduğunu görürüz. Örneğin, kurumların faaliyetlerinin bir kısmı önemli işlemlerdir ve kaydedilmesi gerekirken, bazılarının ilişkisiz ya da önemsiz kabul edildiği için gözardı edilmesi gerekmektedir. Muhasebenin bu bakış açısı, aynı zamanda, muhasebe işlemlerinin kurumların kendi faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan finansal karakterli işlemlerle ilgili olduğunu ve faaliyet sonucu ortaya çıkan ürün ya da hizmet ile ilgili olarak dış çevre ile sadece üretim sürecinin (değer zincirinin) başında ya da sonunda karşı karşıya kaldığını düşünür. Bu süreç, bütün faaliyet döngüsünü içine alarak, temel üretim maliyeti unsurlarını (hammadde, işçilik, sermaye vb.), satışları (mal ve hizmetler) ve işletme sahip ve ortaklarına bu dönüşüm sürecinde yaratılmış değerin dağıtımını kapsar. Bu muhasebe bakış açısı, özellikle, kurumdaki dönüşüm süreci ve bu sürecin yönetimi açısından daha çok yönetim muhasebesi ile ilgilidir. Bununla birlikte, firmanın gerçekleştirdiği herhangi bir faaliyetin sadece firmanın kendisini değil dış çevresini de etkileyebileceği açıktır. Kurumun etkilediği ya da etkilendiği dış çevre olarak algıladığımız, hem işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölge, toplumsal ve sosyal çevresi, hem de daha geniş anlamda global çevredir. Firmanın dış çevresi ile etkileşimi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar; Üretim girdisi olarak doğal kaynaklardan yararlanma, Aynı pazardaki diğer firmaların kendi aralarındaki rekabet, İstihdam fırsatları yaratma yoluyla bölgeyi zenginleştirme, Doğal kaynaklara erişim ya da atıklar için kullanılan alanların dönüşümü, Firma sahiplerinin firma içinde yarattığı gelirin dağılımı (kar payları ve firmada ücretler ) ve bireylerin refahı üzerindeki etkisi * Bu makale, İç Denetim Dergisi, Sonbahar 2007, Sayı 20 yayınlanmıştır.

2 Bu örneklerden işletmenin dış çevreyle doğrudan ve açık etkileşiminin ne şekilde olabileceği anlaşılabilmektedir. Aynı zamanda, bu farklı etkilerin bazı koşullarda yararlı sonuçlarını bazı durumlarda ise zararlı sonuçlarını görebiliriz. Bazen de bazı sonuçların bir taraf için yarar sağlarken, diğer taraf için zararlı olabildiği de gözlenmektedir. Bu gelişmeler Kurumsal Sosyal Sorumluluğun üçlü temel esası (triple bottom line) olarak bilinen anahtar terimi ortaya çıkarmıştır. Bu kavram aynı zamanda, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun temel tanımını da vermektedir. Bu üç temel bileşen firmaların faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sürecinde mutlaka dikkate alması gereken üç ana boyutu vermektedir. Bunlar; Ekonomik performans Çevresel performans Sosyal performans Elbette firma faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gerekli olan bu faktörler aynı zamanda iç ve dış denetçiler tarafından da dikkate alınmak durumundadır. Pay sahipleri muhasebesi ve performans Geleneksel olarak muhasebe öncelikle kurumun kendi faaliyetlerine odaklanmış ve dış çevreden gelen etkileri gözardı etmiştir. Gerçekten bu durum finansal muhasebe teorisi ile uyumludur ve muhasebe işlemlerinin çerçevesi, organizasyonun kendi faaliyetleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (GAAP) ile ilişkilidir. Giderek artan sayıda bilim adamı muhasebenin temel fonksiyonlarından birinin aynı zamanda dış çevreden kaynaklanan ve kuruma etkisi olan faaliyetlerin de rapor edilmesi olduğunu düşünmektedir. Bu tür görüşler 1970 lerde ortaya çıkmış ve bazı yazarlar tarafından, raporlamada firma performansı daha geniş bir bakış açısı ile değerlendirilerek, kurumların çok sayıdaki sosyal paydaşlar da dikkate alınarak kurumların sosyal performanslarının da raporlanması gerektiği öne sürülmüştür. Bu bakış açısı, işletmenin hesapverebilir ve şeffaf olmasının gerekliliğinin de bir sonucu olarak, aynı zamanda topluma karşı olan sorumluluğun da gereğidir. Özellikle büyük işletmelerde, işletmenin sadece finansal performansının raporlanmasının yeterli olmayacağı topluma ve bütün paydaşlarına karşı sorumluluğunun bir gereği olarak ve işletmenin onlar için ve onlarla birlikte var olabileceği gerçeğinden yola çıkarak uygulanması gerektiği öngörülmektedir. Bu daha geniş bir anlamda, işletmenin bütün paydaşlarına, hissedarlarına, potansiyel yatırımcılara ve bütün sosyal çevresine karşı sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir. Bu tartışmalar bir başka açıdan da işletmelerin davranışlarının farklı gerekçelerinin varlığı ile açıklanmaktadır. Örneğin, uzun zaman özellikle büyük işletmeler kendi çevresinde tanınmak ve bilinirliği arttırmak için hesapverebilir ve şeffaf olmaları gerektiğinin bilincinde olmalarına karşılık, bunun aynı zamanda işletmenin finansal amaçlarının bu sorumluluklarını yerine getirmelerini engellemekte olduğuna inanılmaktaydı (maliyet yaratma ya da daha düşük karlar). Öte yandan ise, işletmeler hissedarlarının elinde pay senetlerini uzun sure tutmalarını sağlamak ve çoğu zamanda mal ve hizmetlerine olan talebin sürekliliğini sağlamak için toplumsal bazı sorumluklara da önem vermeleri gerektiğine inanmak ve uygulamak durumunda kalmışlardır. Hissedarların haklarının korunması ve daha geniş anlamda işletmenin hesap verme sorumluluğu son dönemlerin en fazla öne çıkan konularından birisi olmuştur. Hesap

3 verebilirliğin makro bakış açısı, bunun sadece işletme sahipleri ile sınırlı kalmayıp daha geniş bir çevreyi kapsadığını açık bir şekilde göstermektedir. Öte yandan, firmaların bu konudaki hassasiyeti ve buna verdikleri önemin giderek atmakta olduğu da gözlenmektedir. Bunların sonucu olarak, firma performansının rapor edilmesi ve denetimi artık muhasebeyi ve denetim mesleğini daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu nedenle gerek iç denetimin, gerekse dış denetimin rolü ve kapsadığı alan bu değişiklikler doğrultusunda ve yeni gereksinimleri karşılayabilmek için belirgin bir şekilde değişmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri Ekonomik, çevresel ve sosyal performansı ifade eden üç temel unsur, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile denetim arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde açıklamakta ve tanımlamaktadır, Bununla birlikte, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun temel ilkelerini tanımak bu ilişkiyi çok daha açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyacaktır. Şimdi, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun özünü oluşturan üç ilke olan; hesap verebilirlik (accountability), şeffaflık (transparency) ve sürdürülebilirlik (sustainability) ilkelerini biraz inceleyelim; Hesapverebilirlik, bir kurumun faaliyetlerinin işletmenin dış çevresinden etkilendiğinin ve bu nedenle bu faaliyetlerin etkilerinden sorumlu olunması gerektiğini öngörür. Bu çerçevede, hem içsel hem de dışsal çevrede, bu faaliyetlerin etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu kavram daha açık bir anlatımla, bu faaliyetlerden etkilenen tüm birimlerin performans ölçümlerinin raporlanmasını içermektedir. İşletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının ve bu faaliyetlerin etkilerinin, işletme dışı paydaşlara raporlanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu kavram kurumun geniş bir sosyal ağın parçası olduğunu ve işletme sahibi olmaktan çok bu ağın tamamına karşı sorumlulukları olduğunu ifade eder. Bunun yanı sıra, sorumluluğun kabul edilmesi, işletme dışı paydaşların karar alma süreçlerinde sahip oldukları güçlerinin ve bu faaliyetlerin hukuken ileri sürülüp sürülmeyeceğine karar verilmesindeki rollerinin ve eğer varsa diğer paydaşlara ve işletmeye maliyetlerinin ne olacağının tanımlanmasını gerektirmektedir. Hesap verebilirlik, bu nedenle, firma faaliyetlerinin raporlanması ve çevresel performansın uygun bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Bu gereklilikler, kurumun gelişiminin bir parçası olan maliyetler, performans raporlanması ve kaydedilmesi, sağlanan faydanın maliyetlerin üzerinde olması ve değer yaratılmasıdır. Gelirler ya da faydalar ise, kurum içinde ve diğer paydaşlar arasında kaynak dağıtımını kolaylaştırmak ve karar alma süreçleri için belirlenmiş uygun ölçümler olarak sağlanır. Bu tür bir raporlamanın aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir; Anlaşılabilirlik, tüm tarafların kaygılarını ve beklentilerini anlayabilme İlişkili olma; sağlanan bilginin kullanıcılarla ilişkisinin bulunması Doğruluk, ölçümün doğruluğu, etkinin gösterimi, tarafsızlığı ve tartışılmaz olması Karşılaştırılabilirlik; zaman içinde ve farklı kurumlar arasında tutarlı olmak Her ne kadar bu raporlar niceliksel bilgileri içerse de, aynı zamanda niteliksel yargıların da olması kaçınılmazdır. Bu niteliksel bilgiler, zaman içinde karşılaştırılabilirliği önleyecek ve bu etkiler, kişisel değerleri ve öncelikleri yansıtan bilginin farklı kullanıcıları tarafından değişik şekilde değerlendirilebilecektir. Bu etkilerin tam olarak anlaşılmasındaki eksikik, benzer etkilerin doğal sonuçları ile örtüşebilir ve daha az standardın ölçülmesine dayanır. Bu durum aslında, tek başına bu tür bilgilerin kurum içindeki karşılaştırılmasını sınırlandırır.

4 Her ne kadar bu sınırlama, çevresel muhasebenin gelişimi için problem teşkil etse de, semiotik etkilerin dışında iyi performans gösteriminin gerekliliğini azaltır böylece işletme yöneticileri için kullanışlı hale gelir. Hesap verebilirlik, aynı zamanda denetimin temel ilkelerindendir. Farkı olarak, kurumsal sosyal sorumluluk işletmenin mali yönden sorumlu birimlerinin sınıflandırılmasına kadar uzanır, böylece ilişkileri daha karmaşık hale getirir. Bu kavram, kurumların sorumlu olması ilkesine dayandığı için doğal olarak farklı ilişkileri içeren daha karışık bir yapıya sahiptir ve yıllarca üzerinde konuşulmuş olan denetimin temel gereksinimlerine dayanır. Günümüzde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin raporlanması ve ölçülmesi standartları bir takım kurumlar tarafından -örneğin AccountAbility- geliştirilmektedir ve GAAP muhasebe kurallarına uyma zorunluluğuyla benzer bir etkiye sahip olmadığı unutulmamalıdır. Her ne kadar çoğu ülkedeki denetçiler bu tarz raporlamanın doğruluğunun bilincinde olsa da, standartların uygunluğunun kabulü ve kullanımının artması ile denetimin rolü de artacaktır. Şeffaflık genel olarak, kurumların faaliyetlerinin dış etkileri, kurumların raporları ile tespit edilebilir ve raporda olaylara ait gizli bir şey olmamasını ifade eder. Bu nedenle kurumun davranışlarının tüm etkileri, dış etkiler de dahil olmak üzere, kurumların raporlama işleyişinden sağlanan bütün bilgilerin kullanılması ile kolay anlaşılır hale getirilmelidir. Şeffaflık, bu bilgilerin dış çevre kullanıcıları için daha büyük önem taşır. Çünkü bu kullanıcılar arka planda kalan detaylardan ve içeriden öğrenilen bilgilerden mahrumdurlar. Bu nedenle, şeffaflık, kurumların faaliyetlerinin dışsal etkilerinin anlaşılmasında ve dış paydaşlara gücün transfer edilmesi sürecindeki, sorumluluğun anlaşılması açısından sürecin bir parçası olarak diğer iki ilke ile aynı derecede görülebilir. Denetçilerin görevi de hiç kuşkusuz kurumlardaki şeffaflık kavramını sağlamlaştırmaktır. Üçüncü ilke olan Sürdürülebilirlik ise; yeniden üretilebilenden daha fazla kaynağın kullanılmamasını ifade etmektedir. Bu kavram, Ekosistem kapasitesi ile açıklanabilirken, kaynak tüketiminin girdi çıktısı ile de açıklanabilir. Örgütü, geniş sosyal ve ekonomik bir sistemin parçası olarak gördüğümüzde, günümüzdeki değer yaratımı ve maliyetlerin ölçümü için değil işletmenin kendi geleceği için de bu kavram önemli bir yer taşır. Bu açıdan sürdürülebilirliğe bakış, toplumu bütün olarak makro seviyeye oturturken, bu makalede bahsedilen sürdürülebilirlik kavramı ise, kurumların mikro düzeydeki etkisiyle ilgilidir. Bu seviyede, sürdürülebilirliğin ölçümü ise, hangi kaynaklar örgüt tarafından ne oranda tüketiliyor ve bu oranla ilişkili olarak kaynaklar ne oranda yenilenebiliyor? Sorularının cevabına ulaşmaktır. Sürdürülemez faaliyetler, sürdürülebilir faaliyetlerin gelişimi ya da kaynaklardaki eksikliğin planlanması ile bağdaştırılabilir. Uygulamada, kurumlar kaynak kullanımındaki etkinliği arttırmak yoluyla, daha çok sürdürülebilir olma eğilimindirler. Örneğin enerji etkinlik programının uygulanması gibi. Sürdürülebilirlik, her bireye farklı şeyler ifade ettiği için tartışmalı bir kavramdır. Bu çerçevede tanımlanırsa; en dar anlamda hareketsizlikten başka bir şey ifade etmemesi fakat, genellikle sürdürülebilir bir şekildeki gelişime işaret etmesidir. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme çoğu zaman aynı anlamda kullanılabilir. Kurumun sürdürülebilirliği anlayışına karşılık, otuz yılı aşkın süre yönetim yazılarında bu kavram süreklilik şeklinde ifade edilmiştir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile sürekli gelişim ve inovasyon tekniklerini birleştirir ve bu şekilde sürdürülebilirlik kavramını sağlamlaştırır. Bu nedenle, kurum sürdürülebilirliği konusunda iki ortak varsayım ortaya çıkar. İlki, sürdürülebilirlik; bu sürdürülebilir gelişme ile eş anlamlıdır. İkincisi ise, bir firmanın,

5 çevresel ve sosyal konularla ilgilendiği ve bu konulara stratejik planlarda yer verdiği ölçüde sürdürülebilir olacağıdır. Her iki varsayım da bazı sorunlar içerir. Sürdürülebilirliğin temel ilkesini tekrarlamak gerekirse; sürdürülebilir faaliyetler bugün alınan kararların, gelecekteki seçenekleri sınırlandırmadığı faaliyetlerdir. Eğer sürdürülebilirliğin bu ilkesi kabul edilirse, gelişim ne gerekli ne de istenilen bir durum halini alır. Sürdürülebilir gelişme iyi olabilir ve bazı durumlarda istenebilir de, fakat sürdürülebilirliğin tamamlayıcı değildir. İkinci konu ise, kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal konuları birleştirmenin dışında gelecekteki süreklilik için gerekli değildir bütün firmalar bu şekilde uygular-. Kurumsal sürdürülebilirlik Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı ile aynı anlamda kullanılamaz. çevresel sürdürülebilirlik de ki genel bir ifade olarak kullanılır- kurumsal sürdürülebilirlik ile aynı değildir. İşletmenin Sürekliliği Denetçi bakış açısıyla sürdürülebilirliği tanımlayabilmek için, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının bir ilkesi olarak sürdürülebilirlik ile muhasebenin iki temel prensibi olan işletmenin devamlılığı ve yönetim ilkesi arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek gereklidir. Muhasebenin temel ilkelerinden biri, firmanın faaliyetlerinin sürekli olmasıdır. Firmanın bilançosu ve hesaplarının firmanın değerini yansıtmasıdır. Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP); Finansal tablolar, işletmenin sürekliliği üzerine düzenlenir ve öngörülen zamanda faaliyetlerin devam edeceğini varsayar. Sonuçta, işletmenin amacı faaliyetlerini kısıtlamamak ya da likiditeye gerek duymamaktır. Para 23 İşletmenin sürekliliği prensibi muhasebede çok önemlidir. Her ne kadar kavram açık ve anlaşılır olsa da uygulamada bir takım zorluklar ile karşılaşılır. Muhasebeciler ve avukatlar, uygulamadaki bu karışıklığın giderilmesine çalışmaktadırlar. Çalışmalardaki eksiklik ise, her ne kadar firmaya sürdürülebilirliğin uygulanması konusunda bir girişim olmuşsa da, bunun yerine sadece değişmeyen dış çevrenin firmayı etkileyebileceğini öngörmektedirler. Firmalar, yıllık raporlarında bu durumu değerlendirirler ve sadece sürekliliğin işletme faaliyetlerine uygulanması bağlamında sürdürülebilirlikten bahsederler. Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP), firma ve raporlaması hakkında başka şeyler de içerir. Örneğin; Dış finansal raporlamanın genel amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kreditörler ve diğer yatırım faaliyetlerinde bulunanlar ile benzer kaynak dağıtım kararlarından sorumlu olanlara yardımcı olacak bilgiyi sağlamaktır. Bölüm Ayrıca, bu yararlı bilgiler de şu şekilde daha net açıklanabilir; Finansal raporlama, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kreditörler ve işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarındaki belirsizlikleri ve zamanlamayı tahmin eden diğer kişilere bilgi sağlamaktır.

6 Bu bilgi, işletmenin net nakit girişlerini değerlemede ve yatırımcılar ile kreditörler için getiri sağlanmasında önemlidir. Bölüm Muhasebe, gelecekteki yatırım getirilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak bilgilerin sağlanması ve bu bilgilerin kullanıcılara doğru bir formatta raporlanması ve ulaştırılması ile ilgilenir. Bu da işletmenin performansının sürekliliği ve sürdürülebilirlik ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Bu yüzden sürdürülebilirlik, denetçinin temel ilgi alanlarından biri olmayı gerektirir. İyi kurumsal performansın bir yönü de dürüst ve adil yönetimdir. Bu aslında, finansal kaynakların olduğu kadar kurumun bağımlı olduğu çevresel kaynakların gerektiği gibi yönetimi ile de ilgilidir. Bu çerçevede bu tür bir yönetim anlayışı, kurumun kaynaklarının etkin kullanımı ilgili olduğu kadar toplumun kaynaklarının kullanımı ile de ilgilidir. Dış kaynakların yönetimi aynı zamanda sürdürülebilirliğin sağlanmasında da etkilidir. Sürdürülebilirlik, geleceğe odaklanır ve gelecekteki kaynak kullanımı şu anda alınan kararlarla sınırlanmamalıdır. Bu kurumlar tarafından, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, çevre kirliliğini azaltmak ile üretimde ve dağıtımda yeni teknikleri ve teknolojiyi kullanmakla sağlanabilir. Aynı zamanda bu durum, gelecekteki yatırımlar için şu an katlanılan maliyetlerin de hesaba katılması gerektiğini göstermektedir. Bu şekildeki sürdürülebilir faaliyet hem toplumsal çevrenin geleceğini hem de kurumun geleceğini etkiler. Bu açıdan bakıldığında, kurumların çevresel performanslarının başarısı kurumun geleceği için bir yatırımdır. Kurumların uzun vadede de aynı şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için, talebi sürekli kılmak ve yeni üretim tekniklerinin kullanımını sağlamayı başarmak gerekir. Bu şekilde gelecekte firma için mevcut durumdan çok daha fazla değer yaratılabilir. Finansal yönetim her ne kadar şu andaki kurumun kaynaklarının yönetimiyle ilgili olsa da, alınan kararlar ve bunların uygulanması yoluyla gelecekte değer yaratılmasını sağlar. Bu nedenle, finansal açıdan bakıldığında, firmanın içsel yönetimi gelecekteki yönetim için bu ortak noktada dışsal yönetimle çakışır. Bu noktada çevresel ve finansal performans arasında farklılık yoktur ve bu iki kavram birbirini bütünler. Sosyal ve çevresel muhasebe ile raporlamanın işlevi ile finansal muhasebe ve raporlamanın işlevi bu nedenle rastlantısal olarak görülebilir. Bu ölçüm teknikleri ve raporlama, gelecekteki yönetim uygulamaları için yol göstericidir ve nihai olarak da sürdürülebilirlik için gereklidir. Benzer şekilde, firma içi değer yaratımını, firma paydaşlarına değer yaratımı izler. En geniş anlamda değer, daha çok ekonomik değeri içerse de, ekonomik değer manevi refahın tamamlayıcısıdır. Firma tarafından yaratılan değer, toplumu genel olarak etkiler fakat bu refah her bireyi değil, daha çok toplumdaki belirli üyeleri hedef alır. Bu durum da yaratılan değerin dağılımıyla ilgili tartışmalara yol açar. Benzer şekilde iyi çevresel performans, toplum refahını arttırmaya yöneliktir. Motivasyonu arttıracak şekilde refahın hissedilmesini ifade eder. Artan motivasyon, kaçınılmaz olarak verimliliği arttıracak ve kurumun da yararına olacaktır. Sonuç Kurumsal Sosyal Sorumluluk, son dönemlerde bütün dünyada işletmeler için önem kazanan oldukça yeni bir kavramdır. Her başarılı işletme, performansının devamlılığını sağlamak ve hatta hayatta kalmak için bunu anlamak ve uygulamak durumundadır. Aynı zamanda,

7 işletme faaliyetlerinin raporlanması ve denetimi açısından taşıdığı önem denetim fonksiyonunun alanını da genişletmiştir. Yukarıda bahsedilen konularda da gösterdiği gibi denetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk arasındaki açık ilişki denetim mesleğinin bu alandaki gelişmelere uyumlu olarak kendi alanını geliştirmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Sonsöz olarak ifade etmek gerekirse; Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları denetim faaliyetinin daha geniş fonksiyonla çevrelenmesini gerektiren yeni bir alan olarak büyük önem taşımaktadır. Referanslar Aras G. & Crowther D. (2007); Sustainable Corporate Social Responsibility and the Value Chain ; in D. Crowther & M.M. Zain (eds), New Perspectives on Corporate Social Responsibility, , 2007 Aras G. & Crowther D. (2007); Sustainability must Precede Harmonisation: The Development of International Accounting Standards ; Proceedings of Balkan Countries 1 st International Research Conference on Accounting & Auditing, Edirne, Turkey; March 2007 pp Beaver W. (1989); Financial Reporting: an Accounting Revolution; Englewood Cliffs, N J; Prentice-Hall Crowther D. (2002); A Social Critique of Corporate Reporting; Aldershot; Ashgate Gray R., Owen D. & Maunders K. (1987); Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability; London; Prentice-Hall. Hart S. L. & Milstein M. B. (2003); Creating Sustainable Value ; Academy of Management Executive, 17 (2), Spangenberg J. H. (2004); Reconciling Sustainability and Growth: Criteria, Indicators, Policies ; Sustainable Development, 12, 74-86

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BASEL II ve TEKNOLOJĐ Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Sunumda yer alan görüşler tamamen sunum yapan kişiye ait olup, kurumsal anlamda

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

Sosyal Etki Analizi: Sosyal Girişimler ve STK lar için Yöntemler

Sosyal Etki Analizi: Sosyal Girişimler ve STK lar için Yöntemler Sosyal Etki Analizi: Sosyal Girişimler ve STK lar için Yöntemler 19 Mart 2013, TÜSEV Karaköy Ofisi Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), British Council desteği ve işbirliğiyle 2009 yılından beri Türkiye

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM. KKTC Merkez Bankası Eski Başkanı

KURUMSAL YÖNETİM. KKTC Merkez Bankası Eski Başkanı KURUMSAL YÖNETİM ERDOĞAN KÜÇÜK KKTC Merkez Bankası Eski Başkanı 1 1980 li ve 1990 lı yıllarda ivme kazanan küreselleşme olgusu ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, uygulanan

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Amaç: Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin

Detaylı

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Etkin Đç Kontrollerin Faydaları Tumin Gültekin, Ortak Fikret Sebilcioğlu, Direktör Denetim Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Etkin Đç Kontrollerin

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

İŞ HAYATINA İLİŞKİN YENİ KÜRESEL DÜZENLEMELER. Doç.Dr. Barış Baraz Anadolu Üniversitesi

İŞ HAYATINA İLİŞKİN YENİ KÜRESEL DÜZENLEMELER. Doç.Dr. Barış Baraz Anadolu Üniversitesi İŞ HAYATINA İLİŞKİN YENİ KÜRESEL DÜZENLEMELER Doç.Dr. Barış Baraz Anadolu Üniversitesi Basel II-Basel Bankacılık Denetim Komitesi-BCBS Kurumsal Yönetim-OECD SA 8000-SAI, ILO Yeşil İş-ILO, AB Küresel İlkeler

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Muhasebe İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İŞLETME- MUHASEBE İLİŞKİLERİ Muhasebe bir çok ilgi gurubu tarafından karar sürecinde kullanılan en önemli

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Sürekli ve Kazançlı Büyüme.

Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Sürekli ve Kazançlı Büyüme Didem ESEN Danışmanlık Grup Yöneticisi NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Bir önceki yılın finansal sonuçları, mali tabloları başarılı olarak yorumlanan,

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK YÖNETİMİ

SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK YÖNETİMİ SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK YÖNETİMİ B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Bir ülkenin sağlık sistemi, sağlık için sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi,

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI YAZILIM KALİTE STANDARTLARI MEHMET KEKLĠKÇĠ ĠREM UYGUN KEREM GAZĠOĞLU LEZGĠN AKSOY CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY COBIT NEDİR? Tanım olarak CobiT, Control Objectives for Information

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU AMAÇ ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU Bu doküman 2015-16 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek isteyen kurumlar

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

proje yönetim tekniklerine ihtiyaç duyulur. GÜNÜMÜZDEKĐ ÖNEMĐ Đadeler

proje yönetim tekniklerine ihtiyaç duyulur. GÜNÜMÜZDEKĐ ÖNEMĐ Đadeler 1 Amaçlar Çalışanlar Tedarikçiler Rakipler Maliyetler Terminler Değişimler Pazar Aksilikler Hammadde 2 Hatalar Đadeler Proje Yönetimi Nedir? Birden çok işletmenin ve/veya çok sayıda kişinin işbirliği yapmasını

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 21 Ekim 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Başkanlar,

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI AMAÇ İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyetinden, söz konusu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden ve işletme ile ilişkili

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı