SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1. Kuyumcukent Gayrimenkul Pay , Yatırımları A.ġ.(1) 2. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.(2) Borçlanma Aracı Metal Yapı Konut A.ġ.(3) Borçlanma Aracı Türkiye Garanti Bankası A.ġ.(4) Borçlanma Aracı Atılım Faktoring A.ġ.(3) Borçlanma Aracı Aktif Yatırım Bankası A.ġ.(5) Borçlanma Aracı BaĢer Faktoring A.ġ.(3) Borçlanma Aracı Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.ġ.(6) Kira Sertifikası Dagi Yatırım Holding A.ġ. Pay Finans Finansal Kiralama A.ġ.(6) Borçlanma Aracı ĠFM Ġstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.(7) Sertifikası Yayla Enerji Üretim Turizm ve ĠnĢaat Ticaret A.ġ.(8) Pay Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.(9) Borçlanma Aracı ġeker Mortgage Finansman A.ġ.(10) Borçlanma Aracı Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.ġ.(11) Pay (1) Artırılan sermayenin TL kısmı Şirketin, SS İstanbul Kuyumcukent Sanatkarları Yapı Kooperatifinin devralınması suretiyle birleşmesi ile ilgili olup, başvuru esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmıştır. (2) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen azami ihraç tutarı USD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (3) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Yurt içinde halka arz edilmesi planlanmaktadır. (5) Yurt içinde veya yurt dışında Türk Lirası, dövize endeksli veya yabancı para cinsinden, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (6) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (7) Halka arz edilmesi planlanmaktadır. (8) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. (9) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (10) Halka arz ve/veya halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (11) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Atlas Alpha Yield Fund Limited'e veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesi planlanmaktadır.

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.ġ Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*) 3. Ayes Akdeniz Yapı Elemaları Sanayi ve Ticaret A.ġ Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.ġ Ġzmir Demir Çelik Sanayi A.ġ Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.ġ GSD Holding A.ġ Te-Mapol Polimer Plastik ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret A.ġ.(*) Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ.(**) (*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi planlanmaktadır. (**) Şirket yatırım holdinge dönüşüm başvurusu kapsamında değerlendirilmek üzere mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi ile Kurulumuza başvurmuştur. 3. Sermaye Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan lar 1. Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2. Tiglon ĠletiĢim Sistemleri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları Pay Pay B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1) Kurulumuzun tarih ve 10/327 sayılı Kararı; Varlık Kiralama ġirketlerinin sermayesini temsil eden payların devri ile ilgili olarak; a) Yönetim hakimiyetinde değiģiklik meydana getirmeyen ve sermayenin %10 unu aģmayan pay devirlerinin ayrıca izne tabi olmaksızın Kurulumuza bilgi verilmesi suretiyle yapılabileceğine, b) Bir veya daha fazla sayıda iģlem nedeniyle, yönetim hakimiyetinde değiģiklik meydana getiren ya da sermayenin %10 u veya fazlasına isabet eden pay devirlerinin Kurulumuz iznine tabi olduğuna, karar verilmiģtir. 2

3 C. ĠZAHNAME / ĠHRAÇ BELGESĠ ONAYLANAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 1. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Kaynaklardan Kâr Payından SatıĢ Türü 1. Ataç ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. (1) 2. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. 3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. 4. UsaĢ Uçak Servisi A.ġ.(2) , , Tahsisli Rüçhan Hakkı + Halka Arz Bedelsiz BirleĢme (1) Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş tarihinde Şirket ortaklarından Halil ATAMAN, Hüseyin ÇALIK, Leyla ATAMAN, Fatma KIZILIRMAK ve İnci ATAMAN FİGANMEŞE nin Şirket e nakit olarak koydukları tutarlar nedeniyle oluşan alacaklarına mahsuben TL den TL ye artırılacak olması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ihraç edilecek TL nominal değerli payların ihracı kapsamında hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebi ile Kurulumuza başvuruda bulunmuş olmakla birlikte; a) Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, tahsisli sermaye artırımında beher payın satış fiyatının, ortakların Şirket ten olan nakit alacaklarına dayanak teşkil eden pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,96 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesine, b) Şirket in 131 Ortaklardan Alacaklar hesabının tarihi itibariyle bakiyesi üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, tahsisli sermaye artırımına konu olabilecek alacak tutarı ,91 TL olduğundan ve beher pay başına fiyat ortakların ağırlıklı ortalama pay satış fiyatı olan 1,96 TL den düşük olmayacak şekilde belirleneceğinden, sermaye artırımına konu olabilecek payların nominal tutarının ,50 TL den fazla olmamasına, c) Şirket in mevcut başvurusu kapsamında tahsisli sermaye artırımından elde edilecek payların, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren 1 yıl boyunca Borsa da satışa konu olmaması, söz konusu payların ortaklarca Borsa dışında satılması durumunda ise, payları Borsa dışında iktisap edenler için de 1 yıllık Borsa da satış yapmama sınırlamasının uygulanmasına, karar verilmiştir. (2) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Madde No:10 2. Borçlanma Araçları Borçlanma Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Global Yatırım Holding A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2. Garanti Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 3. Coca Cola Ġçecek A.ġ.(1) Tahvil / Finansman Bonosu YurtdıĢı 4.Koç Holding A.ġ.(2) Tahvil / Finansman Bonosu YurtdıĢı 5. Ulusal Faktoring A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 6. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(3) Tahvil / Banka Bonosu YurtdıĢı 7. Ak Finansal Kiralama A.ġ.(4) Tahvil / Finansman Bonosu YurtdıĢı (1) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı USD (veya muadili EURO) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (2) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen azami ihraç tutarı ABD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (3) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı ABD Doları (muadili TL veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (4) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı ABD Doları (muadili TL veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 3

4 3. Yatırım Fonu Katılma Payları Fon Kurucu Ġhraç Tutarı Ġhraç Edilen Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1. Denizbank A.ġ. B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 2. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ĠĢ Portföy A Tipi ġemsiye Fonu (Bakınız. Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:1) Denizbank A.ġ Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon Kurucu Kayda Alınan Tutarı Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1. Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:2) 2. ING Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:3) 3. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:4) 4. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:5) 5. Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:6) 6. Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:7) 7. Vakıf Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:8) 8. Vakıf Emeklilik A.ġ. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:8) Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. ING Emeklilik A.ġ. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Vakıf Emeklilik A.ġ. Vakıf Emeklilik A.ġ Diğer Sermaye Piyasası Araçları Sermaye Piyasası Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Aracı KuruluĢ Varantı / Senet / Sertifika Halka Arz 4

5 D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ĠĢ Portföy A Tipi ġemsiye Fonu nun kuruluģuna izin verilmesi ve fon tutarını temsil eden katılma paylarının ihracına onay verilmesine karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı ING Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesi ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL baģlangıç tutarlı Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 8. Her biri TL baģlangıç tutarlı Vakıf Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Vakıf Emeklilik A.ġ. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve her bir fonun adet paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 9. Taaleri Portföy Yönetimi A.ġ. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almak amacıyla yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER I) Suç Duyuruları A) Kurul Karar Organı nın tarih ve 10/343 sayılı kararı; Suç Duyurusu Yapılan ġahıs 1. Zekai DURSUN 2. AyĢegül DURSUN KARACA 3. Hakan DEMĠRBĠLEK 4. Ataer EKENER Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme 47/1/A-3, /1/A-3, /1/A-3, /1/A-3,

6 5. Yunus Polat YAMAN Ġmza Yetkileri Kaldırılan ve Sahip Oldukları Lisanslar Geçici Olarak Ġptal Edilen ġahıs 1. Hakan DEMĠRBĠLEK 2. Ataer EKENER 3. Yunus Polat YAMAN Ġmza Yetkilerinin Kaldırılmasına ve Lisans Ġptaline Neden Olan Eylem 47/1/A-3, 6362 Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme 47/1/A-3, /1/A-3, /1/A-3, 6362 Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. (ġirket, Utopya) ye iliģkin olarak Kurulumuza iletilen Ģikâyet dilekçelerinde yer verilen iddialar da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ġirket nezdinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususların değerlendirilmesi neticesinde; A) ġikâyet dilekçelerinde yer alan Utopya yöneticilerinin ġirket in gelirlerini olduğundan düģük, giderleri ise olduğundan yüksek göstermek suretiyle ġirket in malvarlıklarını kendilerinin veya baģkalarının yararına kullandıkları iddialarına iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından konuya iliģkin olarak Türk Ceza Kanunu nun 155 inci kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, B) ġikâyet dilekçelerinde yer alan, emsallerine göre bariz Ģekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü iģlemlerde bulunarak ġirket in karının ve/veya malvarlığının azaltıldığı iddialarına iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından konuya iliģkin olarak 47/1/A-6 ile 6362 sayılı SPKn nun 21 ve 110 uncu maddeleri kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, C) ġikâyet dilekçelerinde yer alan, Utopia World Otel in değer artıģının mali tablolara yansıtılmasına iliģkin iddialarla ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı kapsamında eleģtiri gerektirir bir husus bulunmadığından konuya iliģkin olarak Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, D) ġirket in mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf iģlemlerine iliģkin açıklamaları ile ilgili olarak; i. ġirket in tarihli yıllık mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf açıklamaları ile geçmiģ dönem mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf açıklamaları arasındaki tutarsızlıklarla ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 nci ne aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Kurulumuzca ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri kapsamında savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, ii sayılı SPKn nun 92 nci nin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, hazırlanacak ilk finansal tablolarda iliģkili tarafların tam ve doğru tanımlanması ve finansal tablolarda iliģkili taraf iģlemlerine iliģkin açıklamaların tam ve doğru olarak yapılması hususlarında ġirket in uyarılmasına, E) ġirket in bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yapılan özel durum açıklamalarına iliģkin olarak; i. ġirket tarafından Utopia World Otel ile ilgili olarak Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ne değer tespiti konusunda baģvurulmasına iliģkin tarihli özel durum açıklamasının, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 14 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak, yaklaģık 1 ay geç yapılması ile ilgili olarak, ġirket hakkında, 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, ii. ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN tarafından ġirket hisse senedinde ve tarihlerinde gerçekleģtirilen ġirket sermayesinin %8,11 ine karģılık gelen adet pay satıģı iģlemlerinin, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 19 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak, kamuya geç açıklanması ile ilgili olarak, Zekai DURSUN hakkında, 2499 sayılı SPKn nun 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, iii. ġirket in bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yapmıģ olduğu diğer özel durum açıklamalarında sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket edildiğine dair somut herhangi bir bulguya rastlanılmadığından, söz konusu süreçte yapılan diğer özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, 6

7 F) ġikâyet dilekçelerinde, ve internet siteleri ile ilgili olarak yer verilen iddialara iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından anılan sitelerin içerik sağlayıcıları/yetkilileri hakkında 47/1/A-4 ile 6362 sayılı SPKn nun 109/2 maddeleri kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, G) Kurulumuzun tarih ve 19/598 sayılı kararı ile tüm halka açık Ģirketlere verilen ek süre sona ermiģ olmasına rağmen, Seri:IV No:41 sayılı Tebliğin 8 nci ne aykırı olarak, ġirket in Pay Sahipleri Birim Müdürü olarak gerekli lisanslara sahip bir personel istihdam etmemiģ olması ile ilgili olarak, ġirket hakkında, 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, H) SASKĠ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Serdivan KöprübaĢı-Orta-Vatan Mahalleleri Kısmi Kanalizasyon ĠnĢaatı Ġhalesi ile ilgili olarak ihale sonucuna iliģkin tarihinde yapılan özel durum açıklamasının Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 14 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak ihale sonucunun idare tarafından bildirildiği tarihinden 473 gün sonra yapılmıģ olması ile ilgili olarak; i. Olayda 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında eleģtiri gerektirir bir husus bulunmadığından, Kurulumuzca 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, ii. Özel durum açıklamasının geç yapılması nedeniyle, ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, I) ġikayet dilekçelerinde yer verilen Utopya tarafından Aydemir Elektrik Üretim A.ġ. unvanlı Ģirketin paylarının satın alınmasına iliģkin iddialarla ilgili olarak eleģtiri gerektirir bir hususun bulunmaması nedeniyle konu hakkında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, J) Malltepe Park AVM ile ilgili olarak halka arz izahnamesinde ve ġirket mali tablolarında yer verilen bilgilere iliģkin olarak; i.gelecekteki ekonomik faydaların iģletmeye girmelerinin olası olmadığı ve söz konusu faydaların güvenilir olarak ölçülemediği halde ġirket tarafından Malltepe Park AVM de bulunan dükkânlara iliģkin kira bedellerinin, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğin 5 nci ne aykırı olarak, ġirket in 2011 yılına ait ara dönem ve yıllık mali tablolarında gelir kaydedilmesi ile ilgili olarak, a) ġirket in 2011 yılına ait ara dönem ve yıllık mali tablolarının hazırlanması ve sunulmasında Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğin 5 nci ne aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Kurulumuzca ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri kapsamında savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, b) 6362 sayılı SPKn nun 92 nci nin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ġirket in 2011 yılına ait tüm ara dönem ve yıllık mali tablolarında, Malltepe Park AVM gelirlerine iliģkin olarak, TMSK ca yayımlanan TMS/TFRS seti çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda ġirket in uyarılmasına, ii.utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. adına Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN ve Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili AyĢegül DURSUN KARACA ile aracı kuruluģ Galata Yatırım A.ġ. adına Genel Müdür Hakan DEMĠRBĠLEK ve Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER tarafından, tamamından sorumlu olmak üzere imzalanan tarihli Utopya halka arz izahnamesinde, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının (ġirket etkileyecek Ģekilde Malltepe Park AVM ye iliģkin eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği ve rapor hazırlandığı, tarihli fiyat tespit raporunun ġirket in gelirlerini ve değerini yüksek gösterecek Ģekilde hazırlandığı ve ġirket in gerçek değerini doğru ve dürüst bir Ģekilde yansıtmadığı, bu çerçevede 47/1/A-3 nde tanımlanan ve 6362 nde korunan piyasa dolandırıcılığı suçunun iģlenmesi nedeniyle, izahnamenin tamamından sorumlu olan ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN ve Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili AyĢegül DURSUN KARACA ile Galata Yatırım A.ġ. Genel Müdürü Hakan DEMĠRBĠLEK ve Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER ve fiyat tespit raporunu hazırlayan AraĢtırma Sorumlusu Yunus Polat YAMAN hakkında 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında iģlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, iii.ġzahnamenin imzalandığı tarihinde Utopya Yönetim Kurulu nda yer alan diğer üyeler Nejat Recai DURSUN, Kamil KALAYCI ve Esra BERK ile Galata Yatırım A.ġ. Yönetim Kurulu nda yer alan diğer üyeler Engin GÜR, Ufuk CAN, Ġnci GÜR ve Nihan CAN ın sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmalarına, iv.ġirket in tarihinde KAP ta ilan edilen halka arz izahnamesinde yer alan bilgilerin yanıltıcı olması ve gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmaması nedeniyle (varsa) zarar eden yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koģulların oluģması halinde, ihraççılar Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. ile Zekai DURSUN aleyhine ve ihraççılardan tahsil edilemeyen zararlar için ise Galata Yatırım A.ġ. aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve bu hususta ġirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. den istenmesine, v. Galata Yatırım A.ġ. tarafından, 7 nci ne ve Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı Tebliğinin 23 üncü ne aykırı Ģekilde Utopya halka arz izahnamesinin hazırlanması aģamasında gerekli özenin gösterilmemesi, benzer Ģekilde Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 40 ıncı nin (d) bendine aykırı Ģekilde halka arzına aracılık ettiği ġirket hakkında detaylı ve dikkatli inceleme yapma konusunda gereken gayretin gösterilmemesi, diğer 7

8 taraftan izahname eki olan ve halka arz fiyatının belirlendiği tarihli değerleme ve fiyat tespit raporunun hazırlanması esnasında Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 40 ıncı nin (e) bendine aykırı Ģekilde halka arz fiyatının sermaye piyasası aracının gerçek değerini doğru bir Ģekilde göstermesi hususunda gerekli özenin gösterilmemesi nedenleriyle; a) 46 ncı ile 6362 sayılı SPKn nun 96 ncı maddeleri uyarınca Kurulumuzca, Galata Yatırım A.ġ. nin halka arza aracılık faaliyetlerinin karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine geçici olarak durdurulmasına ve Galata Yatırım A.ġ. çalıģanlarından Genel Müdür Hakan DEMĠRBĠLEK, Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER ile AraĢtırma Sorumlusu Yunus Polat YAMAN ın karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine imza yetkilerinin kaldırılmasına, b) Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 sayılı Tebliğinin 20 nci ve Kurulumuzun tarih ve 28/822 sayılı kararı çerçevesinde, haklarında 47/1/A-3 ile 6362 ve 115 inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen Hakan DEMĠRBĠLEK, Ataer EKENER ve Yunus Polat YAMAN ın sahip olduğu tüm lisansların, karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine iptal edilmesine, c) Yukarıda ifade edilen mevzuat ihlallerine iliģkin olarak Galata Yatırım A.ġ. hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, karar verilmiģtir. B) Kurul Karar Organı nın tarih ve 10/345 sayılı kararı; döneminde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ġ. (MMCAS-eski unvanı Gentra Lojistik A.ġ.) pay piyasasında gerçekleģtirilen iģlemlerin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. DerviĢ ERDOĞAN Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem döneminde MMCAS pay piyasasında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 nde belirtilen suçun unsurlarını oluģturan iģlemlerin gerçekleģtirilmesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi Mülga 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 8

9 II) Ġdari Para Cezaları 1) Kurul Karar Organı nın tarih ve 10/342 sayılı kararı; Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nezdinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda birinci sırada yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. 2) Kurul Karar Organı nın tarih ve 10/325 sayılı kararı; VBG Holding A.ġ. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aģağıdaki tabloda ikinci sırada yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1.Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ döneminde 6 farklı özel duruma iliģkin açıklamaların yapılmaması Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Düzenlemeleri VBG Holding A.ġ. (*) MataĢ Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemiģ olması Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ, tarih ve 28/913 sayılı Kurul Kararı ile tarih ve 36/1172 sayılı Kurul Kararı (*) tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Mataş) yönetim hâkimiyetini sağlayan payları devralan VBG Holding A.Ş. nin, Mataş ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle a) Mataş ortaklarının varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine, b) VBG Holding A.Ş. nin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 26/6 hükmü uyarınca, çağrıda bulunuluncaya kadar yapılacak Mataş genel kurul toplantılarında, sahip oldukları Mataş paylarının oy haklarının donduğu ve genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. III) ĠĢlem Yasakları MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ġ. (MMCAS-eski unvanı Gentra Lojistik A.ġ.) pay piyasasında gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan Ģahıs hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101'inci nin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesine, iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesabına iģlem yasağı kaydının iģlenmesine ve söz konusu Ģahsa ait kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs/ġirket ĠĢlem Yasağına Konu Hisse Senedi Kodu Ġnceleme Dönemi ĠĢlem Yasağı Süresi 1. DerviĢ ERDOĞAN MMCAS Ay F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Göker Mineral ve Madencilik Sanayi Ticaret A.ġ. (Göker A.ġ.) tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. (ġirket) sermayesinde sahip oldukları ( TL nominal değerli A grubu payları da dahil olmak üzere) %56,0663 oranındaki payların, yapılan devir sözleģmesi ve ek protokol kapsamında, taraflarınca devralınmasına izin verilmesi talebi ile Kurulumuza yapılan baģvuru; pay devri sonrası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi zorunlu olan çağrı iģlemine iliģkin bedelin sadece çağrıda kullanılmak üzere Göker A.ġ. tarafından bir banka veya aracı kurumda bloke edilmesi koģuluyla olumlu karģılanmıģtır. 9

10 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. 1. Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 ve 27 inci maddelerinin tadili, 13 üncü nin kaldırılması ve esas sözleģmeye 28 inci maddenin eklenmesi uygun görülmüģtür. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.ġ , Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. (*) Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi ĠĢletmesi A.ġ. (*) SöktaĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) Yapı Kredi Sigorta A.ġ. (**) (*) tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmelerini Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun hale getirerek yetki sürelerini belirlemedikleri için tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu şirketlerin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine izin verilmiştir. (**) Kayıtlı sermaye sisteminde olup esas sözleşmesinde Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber, 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süresi dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu şirketin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. 3. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artan lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı artırım baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) Kombassan Holding A.ġ Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.ġ (*) Şirket in mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 4. Finansbank A.ġ Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu nun Finansbank A.ġ. Yatırım Hapı B Tipi DeğiĢken Fonu na dönüģtürülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5. Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci nin (a) bendi kapsamında Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Faaliyet Yetki Belgesi alma baģvurusu olumlu karģılanmıģtır. 10

11 6. MarbaĢ Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci nin (b) bendi kapsamında Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Faaliyet Yetki Belgesi alma baģvurusu olumlu karģılanmıģtır. 7. ALB Menkul Değerler A.ġ. nin Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. Kat:7 Daire:13 Alsancak ĠZMĠR adresinde irtibat bürosu açılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 8. Kare Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesini TL den TL ye azaltımı talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye azaltımı neticesinde Aracı Kurum un ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 9. Öner Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye arttırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı neticesinde Aracı Kurum un ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 10. UsaĢ Uçak Servisi A.ġ. nin (USAġ), Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.ġ. yi devralması suretiyle birleģmesine Kurulumuzca uygun görüģ verilmesi talebi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 24/1 hükmü çerçevesinde USAġ ortaklarına 2,48 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkının tanınması suretiyle olumlu karģılanmıģtır. 11. Alternatif Yatırım A.ġ. nin Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Yıldırım Oğuz Göker Sok. Carlton 17 Daire:4 BeĢiktaĢ ĠSTANBUL adresinde Ģube açılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 12. Perform Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye arttırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı neticesinde ġirket in ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 11

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/2 14/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No lu Ticari Krediler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/12 14/05/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/3 27/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/7 24/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/30 23/08/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/17 28/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/31 08/09/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Türkiye Halk Bankası A.Ş. (1) Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (1) Alternatif

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/20 26/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/21 17/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/19 27/06/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/7 07/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/11 28/042015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret (1) İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/27 28/07/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/7 13/03/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/25 15/09/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/31 22/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/14 HAFTALIK BÜLTEN 05/04/2010 09/04/2010 A. 04.01.2010 09.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/21 21.08.2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/4 14/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2010 04/06/2010 A. 04.01.2010 04.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/26 07/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/01 13/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/25 14/07/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı