2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. Pay Aksa Enerji Üretim A.ġ. (*) Pay Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (**) Pay Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.ġ. Pay Aktif Yatırım Bankası A.ġ. (***) 6. ġeker Finansal Kiralama A.ġ. 7. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.ġ. (****) Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı Türkiye Halk Bankası A.ġ. (*****) Pay (*) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak Goldman Sachs International'e satılması planlanmaktadır. (**) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortağı Tahsin Altun'un sahip olduğu TL nominal değerli payların halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (***) Halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara yurt içinde veya yurt dışında satılması planlanmaktadır. (****) Halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (*****) Payları İMKB'de işlem görmekte olan Bankanın ortağı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sahip olduğu TL nominal değerli paylar ile buna ilave olarak TL nominal değerli payların ek satışa konu edilerek halka arz edilmesi planlanmaktadır. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ MepaĢ Entegre Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) IyaĢ Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.ġ. (*) SörmaĢ Söğüt Refrakter Malzemeleri A.ġ Osmanlı Menkul Değerler A.ġ (*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Halka Açılan ların Pay Ġhraçları 1. Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.ġ. Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Sermaye Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Hisse SatıĢ Ek SatıĢ SatıĢ Fiyatı 4, Borçlanma Araçları Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Ulusal Faktoring A.ġ. Tahvil/Bono Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2. Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ. (*) Tahvil/bono YurtdıĢı 3. Finansbank A.ġ. (**) Tahvil YurtdıĢı 4. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.ġ. (***) Tahvil YurtdıĢı (*) Borçlanma araçlarının ihraç tutarı ABD Doları olup, Merkez Bankası nın tarihindeki döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Kayda alınan Şirket tahvilleri, ABD Doları ndan farklı yabancı para birimlerinden de ihraç edilebilecek olup yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılacaktır. (**) Tahvillerin ihraç tutarı ABD Doları olup, Merkez Bankası nın tarihindeki döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Kayda alınan Şirket tahvilleri, ABD Doları ndan farklı yabancı para birimlerinden de ihraç edilebilecek olup yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılacaktır. (***) Tahvillerin ihraç tutarı ABD Doları olup, Merkez Bankası nın tarihindeki döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Kayda alınan Şirket tahvilleri, ABD Doları ndan farklı yabancı para birimlerinden de ihraç edilebilecek olup yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılacaktır. 3. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fonun Unvanı 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 2. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. Beylerbeyi Serbest Yatırım Fonu 3. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. Virtus Serbest Yatırım Fonu 4. Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi DeğiĢken Fonu Kurucunun Unvanı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Kayda Alınan Tutar 2 Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar

3 C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Standard Ünlü Menkul Değerler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı Ünlü Menkul Değerler A.ġ. Serbest Yatırım Fonu ve TL baģlangıç tutarlı Ünlü Menkul Değerler A.ġ. Özel Serbest Yatırım Fonu unvanlı fonların kuruluģuna izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Odea Bank A.ġ. nin Borsa DıĢı Alım Satıma Aracılık ve Repo-Ters Repo yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yaptığı baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 3. GFC General Finans Menkul Değerler A.ġ. nin, Asya Menkul Değerler A.ġ. nin (Aracı Kurum) kuruluģuna izin verilmesi için sahip olduğu yetki belgelerinin iptali talebiyle Kurulumuza yaptığı baģvuru ile Aracı Kurum un kuruluģu için kurucu ortak tarafından Kurulumuza iletilen baģvurunun değerlendirilmesi sonucunda Asya Menkul Değerler A.ġ. nin kuruluģuna izin verilmiģtir. 4. Tera Menkul Değerler A.ġ. nin KıĢla Mah. Güllük Cad. SoytaĢ Ulukut ĠĢ Merkezi No: 10/21 ANTALYA adresinde irtibat bürosu açma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. D. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları döneminde Ran Lojistik A.ġ. (RANLO) hisse senedi piyasasında SPKn nun 47/I-A-1 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Ramiz BENLĠ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem döneminde RANLO kodlu hisse senetlerinde SPKn'nun 47/I- A-1 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturan iģlemlerin gerçekleģtirilmesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi SPKn'nun 47/I-A-1 maddesi 2. ĠĢlem Yasakları Ran Lojistik A.ġ. (RANLO) hisse senedinde gerçekleģtirilen iģlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan Ģahıs hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesinin, iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına iģlem yasağı kaydının iģlenmesinin ve söz konusu Ģahsa ait kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs/ġirket ĠĢlem Yasağına Konu Hisse Senedi Kodu Ġnceleme Dönemi ĠĢlem Yasağı Süresi 1. Ramiz BENLĠ RANLO Ay 3

4 E. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. ALB Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Aracı Kurum un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Yapısı ESKĠ YENĠ Salih ALBAYRAK ,00 35, ,00 40,00 Ensar ALBAYRAK ,00 35, ,00 40,00 Ahmet ALBAYRAK ,00 20, ,00 18,00 Zeynep ALBAYRAK ,00 5, ,00 1,00 Nurten ALBAYRAK ,00 5, ,00 1,00 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 2. INVEST-AZ Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Aracı Kurum un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Yapısı ESKĠ YENĠ Elshan GULIYEV ,00 90, ,00 89,30 Shahriyar GURBANZADE 1,00 0, ,00 0,40 Jeyhun ABDULLAYEV 1,00 0, ,00 0,40 Forex-AZ Uluslararası Finansal DanıĢmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited ġirketi ,00 9, ,00 9,80 ġengül TAYBUGA HAZĠNEDAROĞLU 1,00 0, ,00 0,10 TOPLAM , ,00 100,00 3. ING Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Aracı Kurum un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Yapısı ESKĠ YENĠ ING Bank A.ġ ,00 99, ,00 99,992 Mehmet Sırrı ERKAN 100,00 0, ,00 0,002 John Thomas McCARTHY 100,00 0, ,00 0,002 Alp SĠVRĠOĞLU 100,00 0, ,00 0,002 Tankut Taner ÇELĠK 100,00 0, ,00 0,002 TOPLAM ,00 100, ,00 100,000 4

5 F. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Kurul Kaydından Çıkan lar AĢağıdaki ortaklıklar Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca Kurul kaydından çıkarılmıģtır. 1. Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.ġ. Kurul Kaydından Çıkma Gerekçesi Seri: IV, No: 39 sayılı Tebliğ in 7/1-a maddesi uyarınca ġirket sermayesinin % 95 inden fazlasının 20 den az ortağa ait olması 2. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. 1. Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2. Verusa Holding A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 ve Geçici 1 inci maddelerinin tadiline, esas sözleģmeye 18 inci maddenin eklenmesine, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 23 ve Geçici 2 nci maddelerin esas sözleģmeden çıkarılmasına iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. Esas sözleģmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerine iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. 3. KSS GiriĢ AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ġ Verusa Holding A.ġ Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu Verim Odaklı DeğiĢken Alt Fonu (Ġkinci Alt Fon) 2. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu Aktif DeğiĢken Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon) 5. Orma Orman Mahsulleri Ġntegre Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin, Kurulumuzun tarih ve 17/519 sayılı ile tarih ve 39/1066 sayılı kararları çerçevesinde paylarının ĠMKB Serbest ĠĢlem Platformunda (SĠP) iģlem görmesi amacıyla hazırlanan duyuru formuna onay verilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. Kurulumuzun Seri:IV, No:58 sayılı Payları Serbest ĠĢlem Platformunda ĠĢlem Görecek Halka Açık Anonim lara ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kurul tarafından onaylanmıģ duyuru formlarının Kurul onayını takip eden 10 iģ günü içinde KAP ta ilan edilmesi gerekmektedir. Anılan Ģirketlerin payları, duyuruyu takiben, ĠMKB yönetim kurulu kararı gerekmeksizin KAP ta ĠMKB tarafından yapılacak iģleme baģlama duyurusunu takip eden 5 inci iģ günü iģleme açılacaktır. 6. TGD Gayrimenkul Değerleme A.ġ. nin kendi talebi üzerine Kurul listesinden çıkarılmasına karar verilmiģtir. 7. Düzey Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. nin Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıģtır TL sermayeli Hedef Portföy Yönetimi A.ġ. unvanlı bir portföy yönetim Ģirketinin kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5

6 TL sermayeli Taaleri Portföy Yönetimi A.ġ. unvanlı bir portföy yönetim Ģirketinin kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 6

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı