SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.ġ. 2. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.(*) Tahvil Tahvil Finansbank A.ġ.(**) Borçlanma Aracı Türkiye Garanti Bankası A.ġ. Borçlanma Aracı ġeker Faktoring Hizmetleri A.ġ.(**) 6. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.(***) 7. Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ.(****) 8. Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*****) Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı Hisse Senedi Soda Sanayii A.ġ. Hisse Senedi Akenerji Elektrik Üretim A.ġ. Hisse Senedi Dagi Yatırım Holding A.ġ. Hisse Senedi (*) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan tahvillerin talep edilen azami ihraç tutarı USD olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (**) Tahsisli ve/veya halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (***) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı USD olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (****) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı USD olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (*****) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam TL nominal değerli payların halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. 1

2 B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 34/1082 sayılı kararı: T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından yurt içinde ihraç edilmesi öngörülen kira sertifikalarının DĠBS ler için belirlenmiģ esaslar çerçevesinde MKK nezdinde kayden hak sahibi bazında izlenmesi kararlaģtırılmıģtır. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Halka Açılan ların Pay Ġhraçları 1. Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.ġ. 2. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*) Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Sermaye Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Hisse SatıĢ Ek SatıĢ SatıĢ Fiyatı , , , ,95 (*) İhraç ve halka arz edilecek Şirket paylarının İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi planlanmaktadır. 2. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Temettüden Kaynaklardan SatıĢ Türü 1. Transtürk Holding A.ġ. (*) , , ,29 - Tahsisli 2. BagfaĢ Bandırma Gübre Fabrikaları A.ġ Ege Gübre Sanayii A.ġ (*) Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar Universe Capital Partners LLC ye tahsisli olarak satılacaktır. Rüçhan Hakkı + Halka Arz Rüçhan Hakkı + Halka Arz 3. Borçlanma Araçları Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Koç Tüketici Finansmanı A.ġ. Tahvil Halka arz 2. Boyner Büyük Mağazacılık A.ġ. Tahvil Halka Arz 3. Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. Tahvil Halka arz 4. Fibabanka A.ġ. Tahvil/ Banka Bonosu Halka Arz/ Tahsisli 5. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.ġ. Finansman bonosu Nitelikli Yatırımcı 6. Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.ġ. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 7. Fiba Faktoring A.ġ. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. GCM Menkul Kıymetler A.ġ. nin yurtdıģı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2

3 2. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım iģlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 3. ġeker Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım iģlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 4. Ata Online Menkul Kıymetler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım iģlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları a) Yapılan inceleme sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Apdulmutalip GENÇER 2. Apdulmutalip GENÇER Aracı Kurum müģterilerine ait nakit ve menkul kıymetler kullanılarak menfaat sağlanması. Menfaat sağlanması, gizlenmesi ve Aracı Kurum dıģına çıkarılması amacıyla muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılması. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi 47/1-(A)-5 maddesi. 47/1-(B) maddesi. b) döneminde Ġnfo Yatırım A.ġ. hisse senedinde gerçekleģtirilen iģlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-(A)-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 49 uncu maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Selda ÖZTÜRK 2. Murat CANTENOR 3. Betül VURAL 4. Timur SELVĠ 5. Ali DOĞANCI döneminde INFO kodlu hisse senetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-(A)-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturan iģlemlerin gerçekleģtirilmesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi 47/I-(A)-2 maddesi. c) döneminde YeĢil Yatırım Holding A.ġ. hisse senedinde gerçekleģtirilen iģlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda, SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Selda ÖZTÜRK 2. Murat CANTENOR 3. Betül VURAL 4. Timur SELVĠ 5. Ali DOĞANCI döneminde YEġĠL kodlu hisse senetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-(A)-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturan iģlemlerin gerçekleģtirilmesi. 3 Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi 47/I-(A)-2 maddesi.

4 d) Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (ġirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Mustafa ġahġn 2. Seda ġahġn 3. Elif ġahġn AKAEVREN 4. Yusuf Ali ALAN 5. CoĢkun ARIK ġirket sermayesinin artırılması nedeniyle hazırlanan izahnamede Hazine MüsteĢarlığı tarafından Euro Sigorta A.ġ. nezdinde yürütülüp sonuçlandırılan ve 2009 net dönem karını azaltacak nitelikteki denetimin sonuçları hakkında yeterli bilgi verilmemesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi 47/I-(C) maddesi. 2. Ġdari Para Cezaları Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in (Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ) 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuruya iliģkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ nin Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in Geçici 1 inci maddesi kapsamında geçiģ süresi boyunca Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ Çerçevesinde Bilgi ĠĢlem Altyapısına ĠliĢkin Ġlkeler in (Ġlkeler) gerektirdiği yükümlülükleri sağlayamaması ve Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi (d) bendinde yer alan gerekli bilgi iģlem altyapısını oluģturmamıģ olması nedeniyle aģağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket 1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.(Aracı Kurum) ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurulumuz internet sitesinde tarihinde yayımlanan duyuru ile yetki belgesi alana kadar faaliyetlerine Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ de yer alan esasları gözetmek suretiyle devam edebileceği belirtilen Aracı Kurum un geçiģ süresi boyunca Ġlkelerin gerektirdiği yükümlülükleri sağlayamaması ve Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi (d) bendinde yer alan gerekli bilgi iģlem altyapısını oluģturmamıģ olması Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Ġlkelerin gerektirdiği yükümlülüklere ve Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi (d) bendine aykırılık Verilen ĠPC Tutarı ĠĢlem Yasakları Ġnfo Yatırım A.ġ. (INFO) ve YeĢil Yatırım Holding A.ġ. (YESIL) hisse senedinde gerçekleģtirilen iģlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan Ģahıslar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesinin, iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına iģlem yasağı kaydının iģlenmesinin ve söz konusu Ģahıslara ait kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs ĠĢlem Yasağına Konu Olan Hisselerin Kodları ĠĢlem Yasağı Süresi 1. Selda ÖZTÜRK 2. Murat CANTENOR 3. Betül VURAL 4. Timur SELVĠ 5. Ali DOĞANCI INFO, YESIL 4 6 Ay

5 4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ye (ġirket) iliģkin olarak yapılan inceleme sonucunda; a) 2009 hesap dönemi ile karģılaģtırmalı olarak sunulan 2010 hesap dönemine iliģkin finansal tabloların, UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar Standardı hükümlerine uygun olarak düzeltilip bağımsız denetimden geçirilerek Kurulumuz Kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kurulumuza iletilmesine ve kamuya açıklanmasına; ayrıca hazırlanacak olan yeni finansal tabloların ġirket in yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, b) Finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koģullar oluģtuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara baģvurma haklarının saklı olduğu hususunun, düzeltilecek olan finansal tabloların görüģüleceği olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiģtir. F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Standard Ünlü Menkul Değerler A.ġ. nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değiģiklik nedeniyle, Aracı Kurum un iģtiraki Standart Ünlü Portföy Yönetimi A.ġ. nin dolaylı pay devrine onay verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Aracı Kurum un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Yapısı Pay Tutarı ( ) ESKĠ Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) YENĠ Pay Oranı (%) Meksa Holding A.ġ ,00 89, ,00 89,5126 Mehmet Emin SAZAK ,50 7, ,00 7,7796 Arnt Güven SAZAK ,50 0, ,00 0,7569 AyĢe ÖZTAN ,50 0, ,00 0,7569 Tülin VATAN ,50 0, ,00 0,7569 Ömür FERHATOĞLU ,00 0, ,00 0,4326 Yurdal SERT 132,00 0, ,00 0,0013 Kaan FERHATOĞLU 132,00 0, ,00 0,0013 Ġsmail ÖNCEL 116,00 0, ,00 0,0011 Saffet AVDAN 41,00 0, ,00 0,0004 Vesile ġarlioğlu 41,00 0, ,00 0,0004 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Kurul Kaydından Çıkan lar AĢağıdaki ortaklıklar Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca Kurul kaydından çıkarılmıģtır. 1. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2. KopaĢ Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.ġ. Kurul Kaydından Çıkma Gerekçesi Seri: IV, No: 39 sayılı Tebliğ in 7/1-a maddesi uyarınca ġirketin ortak sayısının 200 ün altında olması Seri: IV, No: 39 sayılı Tebliğ in 7/1-a maddesi uyarınca ġirket sermayesinin % 95 inden fazlasının 20 den az ortağa ait olması 5

6 2. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. 1. Çağla Grup Elektrik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı maddelerinin tadili ve esas sözleģmeye 17, 18 ve 19 numaralı maddelerin eklenmesine iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. 3. KSS GiriĢ AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Çağla Grup Elektrik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ Noor Capital Market Menkul Değerler A.ġ. nin sahip olduğu Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) Veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü Ġle Alım Satımı yetki belgesi kendi talebi üzerine iptal edilmiģtir TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL baģlangıç sermayeli ve Alesta GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. unvanlı bir giriģim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 6. Ergo Sigorta A.ġ. nin kurucusu olduğu Ergo Sigorta A.ġ. A Tipi DeğiĢken Fon un tasfiye edilmesine iliģkin talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 7. Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.ġ. nin (ġirket) unvanının Ünlü Portföy Yönetimi Anonim ġirketi olarak değiģtirilmesi ile ġirket sermayesinin TL den TL ye çıkarılması taleplerinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 6

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/3 20.01.2012 A. 16.01.2012 20.01.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı