SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Diğer Kıymetler 1. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. Pay Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. (*) Pay Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Pay , , Alternatifbank A.Ş. (*) Borçlanma Aracı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı Deniz Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Borçlanma Aracı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (**) Borçlanma Aracı Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (***) Tahvil Global Yatırım Holding A.Ş. (***) Tahvil Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (***) Tahvil Net Holding A.Ş. (***) Tahvil (*) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (**) Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen İhraç tutarı USD (veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (***) Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Anadolu Cam Sanayii A.Ş Soda Sanayii A.Ş Trakya Cam Sanayii A.Ş Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş Bakanlar Medya A.Ş. (*) Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş ,20 (*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Diğer Kıymetler 1. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Pay Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş Pay B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık 1. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Temettüden Kaynaklardan SatıĢ Türü Tahsisli 2. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş Rüçhan Hakkı + Halka Arz (*) Sermaye artırımı nedeniyle Universe Capital Partners LLC ye tahsisli olarak ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması, Universe Capital Partners LLC nin sahip olduğu ve sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği payların bir sene boyunca satılmayacağına ilişkin taahhütnamenin Kurulumuza iletilmesi ve konu hakkında kamuya açıklama yapılması şartıyla olumlu karşılanmıştır. 2

3 2. Borçlanma Araçları Ortaklık Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil / Finansman Bonosu Halka Arz / Tahsisli 2. The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 3. Rönesans Holding A.Ş. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 3. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fonun Unvanı Kurucunun Unvanı Kayda Alınan Tutar Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1. Destek Değerler A.Ş. GoldenHorn Serbest Yatırım Fonu Destek Değerler A.Ş Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş. S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir. D. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Citibank Overseas Investment Corporation in sahip olduğu Akbank T.A.Ş. nin paylarının bir kısmının devri neticesinde, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinde meydana gelen dolaylı pay devrine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Eti Yatırım A.Ş. nin sermayesinin TL den TL ye azaltılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmış olup, sermaye azaltımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Aracı Kurum un Sermaye Azaltımı Sonrasında OluĢan Ortaklık Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) KARADENİZ HOLDİNG A.Ş.(A) , ,79980 KARADENİZ HOLDİNG A.Ş.(B) , ,20007 Orhan Remzi KARADENİZ (A) 1 0, ,00003 Osman Murat KARADENİZ (A) 1 0, ,00003 Ayşegül KARADENİZ (B) 1 0, ,00003 Nuri Doğan KARADENİZ (B) 1 0, ,00003 TOPLAM , ,

4 3. Sayılgan Değerler Ticareti A.Ş. nin ortaklık yapısındaki değişiklik, Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 16 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır: Aracı Kurum un Pay Devri Sonrasında OluĢan Ortaklık Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Leman SAYILGAN , ,81 Tarkan SAYILGAN , ,30 Emire OKÇAL , ,30 Melike Pınar SAYILGAN , ,82 Sinan EGEMEN , ,56 Mehmet KOZAN , İsmail EMEN , ,91 Hasan KOZAN , Kenan EGEMEN , ,30 TOPLAM , ,00 4. TAIB Yatırım Değerler A.Ş. de 1 nominal değerli paya sahip olan Syed Shezad ABEDI, Gürhan OKAY, Coşkun AKDENİZ ve TB Directors Ltd. in paylarının Aracı Kurum da ,00 nominal değerli paya sahip olan TAIB Yatırım Bank A.Ş.'ye devrine ilişkin bildirime tabi pay devri başvurusunun ve bildirime tabi pay devri başvurusu sonucunda Aracı Kurum da ,00 nominal değerli paya sahip olan TAIB Yatırım Bank A.Ş. nin paylarının %60 ının Aydın TUNALI ya ve %40 ının Abdullah TÜTÜNCÜ ye devrine ilişkin izne tabi pay devri başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu başvurular kapsamında Aracı Kurum un eski ve yeni ortaklık yapılarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir: Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı (Bildirime Tabi Pay Devri ve Ġzne Tabi Pay Devri BaĢvuruları Neticesinde OluĢacak Yeni Ortaklık Yapısı) Ortak Adı-Soyadı / Unvanı Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) TAIB Yatırım Bank A.Ş , Syed Shezad ABEDI 1 0, Gürhan OKAY 1 0, Coşkun AKDENİZ 1 0, TB Directors Ltd. 1 0, Aydın TUNALI ,00 Abdullah TÜTÜNCÜ ,00 TOPLAM , ,00 4

5 5. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür. Ortaklık 1. Boreas Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ġlgili Maddeler Esas sözleşmenin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33 ve 34 üncü maddelerinin tadiline, 25, 31 ve 35 numaralı maddelerinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşmeye Geçici 5 inci maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları uygun görülmüştür. 2. KSS GiriĢ Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Ortaklık Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Boreas Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan Alt Fonu (2. Alt Fon) 2. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu Birebir Bankacılık Değişken Alt Fonu (3. Alt Fon) 4. Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Uluslararası Karma Fonu nun Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Borsalar Yabancı Kıymetler Fonu na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 6. Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin (Ataç A.Ş.), TL nominal değerli pay alımı ile Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin (Şirket) sermayesinde % 27,78 oranında paya sahip olması sonrasında, Ataç A.Ş. tarafından Şirket in diğer ortaklarına ait payların satın alınması amacıyla Kurulumuzun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 2,5 TL den isteğe bağlı çağrı da bulunulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Artı Yatırım Holding A.Ş. nin, sermayesinin %1 ini temsil eden TL nominal değerli (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payları ile sermayesinin %1 ini temsil eden TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı imtiyazsız paylarının tarihinde Namık Kemal GÖKALP (Satıcı) ve Mehmed Nureddin ÇEVİK (Alıcı) arasında imzalanan hisse alım/satım sözleşmesi çerçevesinde Mehmed Nureddin ÇEVİK tarafından satın alınması sonucunda, Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan Şirket in diğer ortaklarına ait (B) grubu payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için Mehmed Nureddin ÇEVİK tarafından yapılan başvurunun; 1-TL nominal değerli (B) grubu imtiyazsız Şirket paylarına ilişkin çağrı fiyatının 1,1520 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Denizbank A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin toplam %99,85 ini temsil eden hisselerini Dexia NV/SA ve Dexia Participation Belgique SA dan satın alan Sberbank of Russia nın (Alıcı), Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmek için yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına ve çağrı fiyatının tarihli Hisse Devir Sözleşmesi çerçevesinde 1-TL nominal değerli 1 adet hisse için asgari olarak 9,04762 TL olarak belirlenmesine; ancak, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren kırkbeş işgününden fazla süre geçmiş olması durumunda aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde kırkbeş iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile faiz hesaplanması ve çağrı fiyatına eklenmesi gerektiğinin Alıcı ya bildirilmesine karar verilmiştir. 5

6 9. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. nin (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğunu satın alan Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. nin(alıcı), Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmek için yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına ve asgari çağrı fiyatının, tarihli Hisse Devir Sözleşmesi çerçevesinde 0,01 TL nominal değerli 1 adet (A) gubu pay için 222,22 TL olarak, 1-TL nominal değerli 1 adet (B) grubu pay için ise aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde 1,16 TL olarak belirlenmesine; ancak, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren kırkbeş işgününden fazla süre geçmiş olması durumunda, aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde kırkbeş iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile faiz hesaplanması ve (A) ve (B) grubu paylar için çağrı fiyatına eklenmesi gerektiğinin Alıcı ya bildirilmesine karar verilmiştir. 10. Eti Yatırım A.Ş. nin ticaret unvanının Eti Kıymetler A.Ş. olarak değiştirilmesi kapsamında ana sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebi Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır TL sermayeli Unan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine karar verilmiştir TL kayıtlı sermaye tavanı içinde TL çıkarılmış sermayeli Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine karar verilmiştir TL sermayeli Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine karar verilmiştir. 6. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 6

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı