11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık Aralık 2013)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013)"

Transkript

1 Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 12.OLAĞAN GENEL KURULU 11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık Aralık 2013) Tarih ve Saat : 21 Aralık 2013 Cumartesi günü saat 11:00'de Adres : Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi Maltepe Cami KarĢısı Maltepe / Ankara Tel : ,

2 DERNEĞİN AMACI VE İLKELERİ Derneğin amacı tüketici haklarının yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile tüketicinin korunması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda; evrensel kabul görmüş tüketici haklarının ülkemizde yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, savunulması ve tüketicinin korunması; bağımsız ve etkili bir tüketici hareketi yaratılarak haklarını bilen, arayan, savunan, bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturulması; güvenli, ucuz, sağlıklı, çevreye ve doğal dengeye zarar vermeyen, kaynak israfına neden olmayan, tüketicinin temel gereksinimlerini ön planda tutan bir üretim ve tüketim sisteminin oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Tüketici Hakları Derneği, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkelere uyulmasını gözetir: -Bütün mal ve hizmet sunumlarında tüketici haklarını gözeten politikaların uygulanması için çalışır. -Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder. -Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın ve firmanın etkisinde kalmaz. -Hiçbir ticari kuruluştan bağış, reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlarla sponsorluk ilişkilerine girmez. -Evrensel İnsan Hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün gelişmesi doğrultusunda hareket eder 2

3 11.DÖNEM GENEL MERKEZ ORGANLARI YÖNETĠM KURULU Turhan ÇAKAR Ergün KILIÇ ġirzat MUGAN Muhlis Yılmaz SAYAR Özkan LEBLEBĠCĠ Hasan GÖKÇE Ferda HEKĠMCĠ Ümit KARA Muhsin BARDAKÇI DENETĠM KURULU Yılmaz ÜLGENTÜRK Ünal KARA Yavuz BOZOK Genel BaĢkan Genel BaĢkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sayman Üye Üye Üye Üye Üye BaĢkan Üye Üye ONUR ve DĠSĠPLĠN KURULU Ġsmet ÖZTUNALI BaĢkan Ekrem CANDAN Üye Derman BOZTOK Üye Ahmet Dursun YILMAZ Üye Hakan REYHAN Üye Gündem: 1- AçılıĢ ve Yoklama 2- Divan BaĢkanlığı Seçimi 3- Saygı DuruĢu ve Genel BaĢkanın konuģması 4- Konukların KonuĢması 5- Yönetim Kurulu çalıģma raporunun ve mali raporun okunması ve görüģülmesi 6- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüģülmesi 7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması 8- Gelecek Dönem ( ) tahmini bütçenin okunması, görüģülmesi ve karara bağlanması 9- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Seçimi ( 9 Asıl, 9 Yedek) 10- Onur ve Disiplin Kurulunun Seçimi ( 5 Asıl, 5 Yedek) 11- Denetim Kurulunun Seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek) 12- Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) Genel Kurulu Delegelerinin seçimi 13- Gelecek döneme iliģkin çalıģmalar hakkında genel değerlendirme 14- Dilek ve temenniler, 15- KapanıĢ TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:12 Onur ĠĢhanı ( Onur ÇarĢısı ) Kat: 3 Daire No: 64 Kızılay / Ankara Tel : (0312) Fax : (0312) Web : E-posta : 3

4 DERNEĞĠMĠZĠN DÜZENLEDĠĞĠ PANEL, SÖYLEġĠ, KONFERANS VE SEMĠNERLER Sıra No Etkinliğin Tarih Etkinliğin Türü Etkinliğin Konusu KonuĢmacı/KonuĢmacılar Panel Bankaların haksız uygulamaları ve tüketici hakları Konferans Baz istasyonları, yargı kararları, mevcut uygulamalar, sorunlar, çözümler Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Tüketici Örgütlenmesinin Dünyada ve Türkiye deki oluģumu, THD nin mücadele sürecindeki yeri, sorunlar, çözümler ve geleceğimiz Ayıplı mal ve hizmetler, ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici hakları, hak arama yolları, yerleri ve süreleri Dernekler hukuku, THD nin Tüzüğü, Dernek organlarının sorumlulukları, dernekler muhasebesi Mal ve hizmetlerde fiyat etiketi, tarife listesi uygulamaları Reklam mevzuatı; aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlar ile Reklam Kurulu çalıģmaları SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar Tüketici kredisi, kredi kartları Tüketici sorunları hakem heyetleri Garanti ve SatıĢ Sonrası Servis Hizmeti Uygulamaları ĠletiĢim Becerileri 4 - Prof. Dr. ġebnem AKĠPEK - Avni DĠLBER - Sıtkı YILMAZ - Av. Ümit KARA Av. Emre Baturay ALTINOK Turhan ÇAKAR Saliha KIZILOĞLU Ahmet Dursun YILMAZ Ergün KILIÇ Ferda HEKĠMCĠ Avni DĠLBER Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Muhittin YILDIRIM Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzmanı Ayten ÜN Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzmanı Ali SELVĠ Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Yrd. Doç.Dr. Semra ÇEVĠK Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi

5 Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri kapsamında belgesel izlenmesi Yönetim sanatı Tüketici Hakları siyaset iliģkisi Monsanto ile ilgili belgeselde büyük baģ hayvan ve kümes hayvanları çiftliklerindeki hayvanların yaģamı Konferans KĠT lerin özelleģtirilmesi ve tüketicilere yansıması Konferans Ekonomideki Pembe Tablo ve gerçekler Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Tüketici Örgütlenmesinin Önemi, Türkiye de ve Dünyadaki durum, Tüketici Hakları Derneğinin mücadele sürecindeki yeri, sorunlar, çözümler ve geleceğimiz Reklam mevzuatı ile aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlar ve Reklam Kurulu SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar, tüketici hakları, haksız Ģartlara karģı yapılacak giriģimler, haksız Ģartlara iliģkin örnekler Av. Turhan ĠÇLĠ Engelliler Konfederasyonu Genel BaĢkanı Turhan ÇAKAR Üyelerimiz ve Ģubelerimizin yöneticileri Prof.Dr. Aziz KONUKMAN Prof.Dr. Aziz KONUKMAN Turhan ÇAKAR Sinan Vargı THD Kurucu Üyesi, Reklam Kurulu Üyesi Prof.Dr. ġebnem AKĠPEK- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri ĠletiĢim ve Örgütlenme ĠliĢkisi Dernekler hukuku, THD nin Tüzüğü, Dernek organlarının sorumlulukları, Dernekler Muhasebesi Örgütlenme ve KurumsallaĢma Bağlamında Üye-ġube-Merkez ĠliĢkileri Ayıplı Mal ve Hizmetler ile Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Tüketici Hakları, Hak Arama Yol ve Yerleri, Süreleri Ergün KILIÇ THD Genel BaĢkan Yardımcısı Ahmet Dursun YILMAZ Onur ve Disiplin Kurulu Üyesi Turhan ÇAKAR Av. Ümit KARA Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Semineri Eğitim Semineri Yönetim Sanatı Konut Finansman SözleĢmeleri, Bilgi Formu, DeğiĢken Faiz, Erken Ödeme Ġndirimi, Yıllık Maliyet Oranı Hesaplaması ( Turhan ĠÇLĠ Engelliler Konfederasyonu Genel BaĢkanı ) Aysun VANLI Gümrük ve Ticaret Uzmanı 5

6 Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Ekonomik Politikalar ve Tüketici Hakları Taksitli, Kampanyalı, Kapıdan, Mesafeli SatıĢlar, Devre Tatil ve Paket Turlar; Firmaların Sorumlulukları, Tüketici Hakları Bankaların Tüketici Kredisi ve Kredi Kartları Uygulamaları, Tüketici Hakları Garanti ve SatıĢ Sonrası Servis Hizmeti ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulamaları, Firmaların Sorumlulukları, Tüketici Hakları Turhan ÇAKAR Ahmet YURTSEVEN- Yenimahalle ġubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun VANLI Gümrük ve Ticaret Uzmanı Av. Elçin Özge ġġmġek THD Hukuk Komisyonu Üyesi Eğitim Semineri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; KuruluĢu, ÇalıĢma Usul ve Esasları Av. Mustafa Kemal ÇĠÇEK THD Hukuk Komisyonu Üyesi Eğitim Semineri Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri, Süreli Yayınlar Ergun KILIÇ Tüketici Hakları Derneği Genel BaĢkan Yardımcısı Panel Daha çok ekolojik tarım Daha az tarımsal ilaç Yönetici: Saadet DENĠZ KonuĢmacılar: - Prof. Dr. Ali GÖKMEN - Salih TATLI - Vahap ERYILMAZ - EĢref BAYSAL 6

7 Sıra No Tarih DERNEĞĠMĠZĠN DÜZENLEDĠĞĠ BASIN TOPLANTILARI VE BASIN AÇIKLAMALARI 7 Konusu Ġzinsiz ve eksik gramajlı altın alımı Sütlerde kanser riski taģıyan kalıntı varlığı Anayasa Mahkemesinin, Ģehir Ģebeke suyuna uygulanan %10 dan aģağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır hükmünü, açtığımız dava üzerine iptal etmesi nedeniyle Genel Merkezimizin yaptığı basın açıklaması Yıl geriye dönük olarak kredi kartı yıllık aidatının tüketiciler tarafından geri alınabileceğine iliģkin Yargıtay kararı üzerine yapılan açıklama Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, Derneğimizin yapacağı etkinlikleri açıklamak üzere yapılan açıklama Derneğimizin kredi kartları ve bankaların uygulamaları konusunda yapmıģ olduğu anket sonuçlarının açıklanması Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar AġTĠ ye gidip gelen Ģehiriçi servis araçlarının AġTĠ ye gidip gelmesini engelliyen Ankara BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Koordinasyon Merkezinin ( UKOME) kararının iptali için Derneğimizin açtığı davada, Ankara 4.Ġdare Mahkemesi nin yürütmeyi durdurması üzerine AġTĠ nin önünde yapmıģ olduğumuz Basın Türkiye de açlık ve yoksulluk gerçeği, kaçırılan vergi gerçeği konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı üzerine yapılan açıklama Baz istasyonlarının yerleģim yerleri dıģına kurulması konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı üzerine yapılan açıklama ġehir Ģebeke suları ile damacana sularında yaģanan sağlığa aykırı sorunlar Doğal gaz ve elektrik zamları Cumhuriyet BuluĢması konulu Basın açıklaması Ġlk, orta ve liselerde uygulanacak olan serbest kıyafet uygulamasının olası tehlike ve sakıncaları Merkezi sistemlerde zorunlu hale getirilen ısı pay ölçer sisteminin neden olduğu sorunlar yılı Bütçesi Tüketicinin 2013 yılına devreden temel ve öncelikli sorunları BDDK BaĢkanının, bankaları ve kredi kart aidatlarının haklılığını savunan açıklaması Bankaları boykot eylemi nin duyurusu ( Bankalara gitmeme, kredi kartı kullanmama ve iģlem yapmama)

8 Kızılay AVM önünde açmıģ olduğumuz stand önünde bankaları boykot eyleminin ilk günü nedeniyle Basın Açıklaması yapıldı Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, tüketicilerin yaģadığı temel sorunlarla ilgili Basın Açıklaması GDO lu prince Mersin Limanında el konulması üzerine Derneğimizin yaptığı açıklama Elektrikte elektronik sayaç vurgunu! Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı nın yasalaģması durumunda tüketicilerin bankalarca soyulacağı! Gaz bombalarıyla onbinlerce kiģiye ve çevreye zarar veren sorumlular hakkında yaptığımız suç duyurusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret Komisyonundan hiç değiģtirilmeden ve düzeltilmeden geçen Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı ile tüketicilerin faiz lobisine teslim edildiğine iliģkin Basın Açıklaması Ġskenderun ġubemizin daveti üzerine Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci, tüketici örgütlenmesi ve güncel tüketici sorunları konusunda bir Basın yapıldı 8

9 DERNEĞĠMĠZ TARAFINDAN DÖNEMĠNDE AÇILAN DAVALAR GIDA GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVALAR 1) MON88017xMON810 MISIR ÇEŞİDİNE İZİN VERİLMESİNE DAİR İŞLEMLER İLE GDO ve ÜRÜNLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI NIN 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. MADDELERİNİN, BU MADDELERİN İPTALİ HALİNDE TALİMATIN UYGULANMA İMKÂNI KALMAYACAĞINDAN TALİMATIN TAMAMININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ DAVASI MAHKEMESİ : DANIġTAY 10. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ESAS NO : 2012/4881 E. (yenileme sonrası esas) DAVA TARİHİ : DAVACILAR VEKİLİ DAVALI : 1)TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ 2)TMMOB ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI 3)EKOLOJĠ KOLEKTĠFĠ DERNEĞĠ 4)TMMOB ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI 5)EMRE BATURAY ALTINOK : Av. Emre Baturay ALTINOK (Dernekler ve Odalar adına vekâleten, kendisi adına asaleten) : GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Biyogüvenlik Kurulu na izafeten) DAVA KONUSU : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Biyogüvenlik Kurulu nun 16 nolu kararı uyarınca MON88017xMON810 mısır çeģidine izin verilmesine dair iģlemler ile sayılı Biyogüvenlik Kanunu ndan sonra temel yasal düzenleme olan 13 Ağustos 2010 tarihli ce sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü nce hazırlanan ve Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılarak gıda ve yem olarak piyasaya sürülmesi uygun görülerek tarihli RG de yayınlanan GDO lu 13 mısır çeģidi ve ürünlerinin söz konusu talimatın Ek 4 üne alınarak bu ürünlerin ithalatında uygulanacak kural ve talimatların düzenlendiği tarih ve sayılı GDO ve Ürünlerine Dair Uygulama Talimatının 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde Talimatın uygulanma imkânı kalmayacağından talimatın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır. SON DURUM :Tek dilekçeyle 13 izin iģleminin iptali istendiği gerekçesiyle Dairece tarih ve 2012/1266 E. 2012/1772 K. sayılı karar ile dava dilekçesinin reddine karar verildi. Bu nedenle tarihinde dava yenilendi. Dava DanıĢtay 10. Dairesi nde 2012/4881 Esasına kayıtlı olarak görülmeye baģlandı. 9

10 Daire, tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin davalı idarenin savunmasından sonra karara bağlanacağına dair karar almıģ ve davalıdan davaya iliģkin iģlem dosyasından bir örneği dosyaya sunmasını istemiģtir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra tarihinde Daire, genel gerekçelerle yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar vermiģtir. Yürütmeyi durdurma talebimizin reddine ilişkin karara karşı Danıştay İDDK ya itiraz yoluna gidilmiş, DANIŞTAY İDDK tarih ve 2013/189 sayılı kararı ile itirazımızı kabul etmiş, Biyogüvenlik Kurulu Kararı nın ve bu Karar ile izin verilen genetiği değiştirilmiş melez mısır çeşidi yönünden dava konusu GDO ve Ürünlerine Dair Uygulama Talimatı nın yürütmesini durdurmuştur. Yargılama devam etmektedir. 2) MON810 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİN, HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE DAİR İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ DAVASI MAHKEMESİ : DANIġTAY 10. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ESAS NO : 2012/4283 E. DAVA TARİHİ : DAVACILAR VEKİLİ VEKİLİ DAVALI : 1)TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ 2)TMMOB ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI 3)EKOLOJĠ KOLEKTĠFĠ DERNEĞĠ : AV. EMRE BATURAY ALTINOK 4)TMMOB ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI : Av. Zuhal SĠRKECĠOĞLU DÖNMEZ : GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Biyogüvenlik Kurulu na izafeten) DAVA KONUSU : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Biyogüvenlik Kurulu nun 18 no lu kararları uyarınca genetiği değiģtirilmiģ MON810 mısır çeģidi ve ürünlerin, hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verilmesine dair iģlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılmıģ davadır. SON DURUM :Daire, tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin davalı idarenin savunmasından sonra karara bağlanacağına dair karar almıģ ve davalıdan davaya iliģkin iģlem dosyasından bir örneği dosyaya sunmasını istemiģtir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra tarihinde Daire, genel gerekçelerle yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar vermiģtir. Yürütmeyi durdurma talebimizin reddine ilişkin karara karşı Danıştay İDDK ya itiraz yoluna gidilmiş, DANIŞTAY İDDK tarih ve 2013/188 sayılı kararı ile itirazımızı 10

11 kabul etmiş, Biyogüvenlik Kurulu Kararı nın yürütmesini durdurmuştur. Yargılama devam etmektedir. ELEKTRĠK FATURALARINDA KAYIP-KAÇAK BEDELĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVA ELEKTRĠK FATURALARINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELĠNĠN ALINMASINA ĠLĠġKĠN EPDK KARARLARININ ĠLGĠLĠ KISIMLARININ ĠPTALĠ ĠÇĠN DANIġTAY A AÇILAN DAVA MAHKEMESĠ : DanıĢtay 13.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/606 DAVA TARĠHĠ : DAVACI : Tüketici Hakları Derneği DAVACI VEKĠLĠ : Av. Saliha Kızıloğlu DAVALI : EPDK DAVA KONUSU : Elektrik abonesi olan tüketicilerin faturalarına yansıtılarak alınan kayıp-kaçak bedellerinin alınması konusundaki EPDK kararlarının ilgili kısımlarının iptali için Derneğimiz tarafından DanıĢtay a dava açılmıģtır. Son Durum: Dava DanıĢtay 13.Hukuk Dairesinde devam etmektedir. ULAġIM HAKKI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI SONUCUNDA ÖĞRENİLEN ODTÜ YE OTOBÜS SEFERLERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMLİ DAVA MAHKEMESİ : ANKARA 8. ĠDARE MAHKEMESĠ ESAS NO : 2013/1539E. DAVA TARİHİ : DAVACI VEKİLİ DAVALI : TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ : AV. EMRE BATURAY ALTINOK : 1)ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2) EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVA KONUSU : Ankara BüyükĢehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü nün tarihli basın açıklaması sonucunda öğrenilen ODTÜ ye otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin idari iģleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talepli davadır. SON DURUM : Mahkeme ara kararı ile: 1. ODTÜ'ye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin bir karar veya iģlem tesis edilip edilmediğinin sorularak bu hususa iliģkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin, 11

12 2. ODTÜ'ye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin UlaĢım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir karar alınıp alınmadığının sorularak bu hususa iliģkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin, 3. Dava konusu uyuģmazlığa iliģkin diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine karar verdi ve bu hususların yerine getirilmesi için davalılara 10 günlük süre tanındı. Ara karara cevap verildi. İdare cevabında Derneğimizin ehliyetine yönelik bir savunma yaptığından bu konuya ilişkin emsal Danıştay ve İDDK kararları ek beyanla mahkemeye sunuldu. Bu aşamada mahkemenin esas hakkında bir karar vermesi bekleniyor. 12

13 Sıra No DERNEĞĠMĠZĠN KATILDIĞI TELEVĠZYON PROGRAMLARI VE KONUġMALARI Programın Tarihi TV ve Program Adı Programın Konusu NTV Tasarrufun düģmesi, tüketimin artıģı konusu ile tüketici bilinci, tüketici hakları konusunda derneğimiz adına değerlendirme yapıldı, görüģ ortaya konuldu TRT Okul Tüketici hakları Kanal A Yarı çeyrek altın ve yıllık kart ücretleri Halk TV Sütte aflatoksin, antibiyotik varlığı ve gıda güvenliği, sorunlar, çözümler Anadolu TV (Bu Toprağın Sesi) Sebze ve meyveler ile Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un tüketiciler, üreticiler, komisyoncular, toptancı halleri ve semt pazarları yönünden değerlendirilmesi Halk TV Tüketicilerin yaģadığı genel ve güncel sorunlar, nedenleri, tüketici bilinci Kanal B - Biz Bize Güncel ve genel tüketici sorunları, hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Genel tüketici sorunları Blooomberg TV Tüketicilerin 10 yıllık geriye dönük olarak yıllık kredi kartı ücretlerinin kendilerine iadesi konusunda Yargıtay kararı ve buna göre tüketicilerin izlemesi gerekli yol ve yöntemler Kanal B - Biz Bize THD nin 21.KuruluĢ gecesi etkinlikleri ile Yargıtay 13.Hukuk Dairesi nin kararı gereğince 10 yıllık geriye dönük yıllık kart ücretlerinin tüketicilere iadesi konusunda izlenmesi gereken yol ve yöntemler ve THD nin çalıģmaları TV Net Yıllık kart aidatlarının geriye alınması için tüketicilerin yapacağı giriģimler Kanal B - Biz Bize Yıllık kart aidatlarının geriye alınması için tüketicilerin yapacağı giriģimler Kanal B - Biz Bize 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin yapacağı etkinlikler, 16 Mart 2012 de bankaları boykot kampanyası (Bankalara gitmeyelim, kredi kartı kullanmayalım) HaberTürk Televizyonu 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin etkinlikleri, Bankaları ve kredi kartlarını boykot eylemi ( 16 Mart 2012 gününde ), yıllık kart aidatları Bloomberg TV 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin etkinlikleri, 16 Mart 2012 de bankaları ve kredi kartlarını boykot çağrısı, yıllık kart aidatlarının geriye alınabilmesi için tüketicilerin yapacağı baģvurular, Bankalar Birliği nin açıklamasının değerlendirilmesi, tüketici bilinci Kanal B Bankaların haksız uygulamaları, yıllık kart aidatlarının iadesi, akaryakıt zamları 13

14 Kanal A Yıllık kart aidatlarının geriye alınabilmesi için tüketicilerin yapacağı baģvurular, konu hakkında Bankalar Birliğinin tüketicileri yanıltan açıklamasına karģı THD nin görüģ ve düģünceleri Kanal Z ( Zonguldak) Zonguldak ġubemizin düzenlediği panel, bankaların haksız uygulamaları, yıllık kart aidatları, su, elektrik ve doğal gaz sayaçları Kanal B - Biz Bize Güncel tüketici sorunları Kanal B - Biz Bize Elektrik ve doğal gaz zamları Kanal B - Biz Bize Ġnternet üzerinden posta yoluyla yurt dıģından yapılan sipariģler, yolcu beraberinde getirilen mallar ( kiģisel ihtiyaçlar için) üzerindeki engeller ( yasal engeller ) Kanal B Eko BakıĢ Elektrik, doğal gaz, benzin zamları, nedenleri, yansımaları, bankaların haksız ücret uygulamaları Kanal B - Biz Bize Güncel tüketici sorunları ve Ģikayetleri Halk TV Konut Satın alırken tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar Kanal B Sormak Gerek Vergi adaleti, vergi kaçağı, çeģitli Ģikayetlerin değerlendirilmesi Kanal B - Biz Bize Baz istasyonlarının hukuksal, sağlık ve teknik boyutları, Türkiye ve dünyadaki uygulamalar Kanal B Sormak Gerek ÇeĢitli konularda yaģanan tüketici Ģikayetleri, tüketici hakları, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları, yıllık kart aidatları, baz istasyonları, dosya masrafları, GSM Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız ücret uygulamaları, baz istasyonları, 10 yılını dolduran elektrik sayaçları konusundaki sorunlar, yasal durumlar, yargı kararları, tüketici hakları, hak arama yolları TRT Okul Ramazanda gıda alıģveriģi, gıda güvenliği, tüketicilerin alıģveriģlerde ve gıda alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, ayıplı mal ve hizmetlerde firma sorumlulukları, tüketici hakları Kanal B - Biz Bize ġehir Ģebeke ve damacana suları NTV Tüketicinin korunması Hakkında Yasa Tasarısına iliģkin THD nin görüģü anlatıldı Kanal B - Biz Bize ġehir Ģebeke, damacana ve pet ĢiĢe suları hakkında yaģanan sorunlar, tüketicilere yansıması Kanal B - Biz Bize Genel tüketici sorunları Bloomberg TV Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısında getirilen hükümlerin değerlendirilmesi Kanal A Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme NTV Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme 14

15 TEK Rumeli TV ( Ġstanbul) Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme Kanal A Bankaların aldıkları haksız ücretler, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları ve süreleri Kanal B - Biz Bize Bankaların aldıkları haksız ücretler, yargı kararları ve yasalara aykırı uygulamaları, tüketicilerin yaģadıkları sorunlar ve uyarılar Kanal B - Biz Bize Elektrik, su, doğal gaz sayaçlarındaki uygulamalar ve yaģanan sorunlar Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları ile bankaların almıģ olduğu haksız ücretler Kanal B - Biz Bize Ev sahibi kiracı iliģkileri ve yaģanan sorunlar ve çözümler Kanal B - Biz Bize Doğal gaz ve elektrik zamlarının arkasındaki gerçekler ile bu zamların tüketicilere yansıması ve çözüm önerileri Kanal B - Biz Bize GDO lu ürünlerin ithalatı, tüketimi, denetimi, hukuksal ve toplumsal boyutu Kanal B - Biz Bize Dünya Gıda Günü nedeniyle, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularında yaģanan sorunlar ve çözüm önerileri konuģuldu Kanal B - Biz Bize Tüketicinin bilgilenme hakkı ve Türkiye deki uygulamalar Kanal A Haber Programı LPG ve akaryakıt istasyonlarındaki hileli ve eksik gaz ( LPG) ve akaryakıt ürünü ( benzin, motorin) satıģı ile ilgili sorumlu kuruluģların sorumlulukları ile tüketicilerin yapacakları giriģimler, hak arama yolları Haber Türk Kanal Kredi kartlarından alınan yıllık kart ücretleri konusundaki yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Ayakkabı satın alınması ve kullanılmasında dikkat edilecek noktalar ile ayıplı ayakkabılar nedeniyle, tüketicilerin hakları ve hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Sürdürülebilir üretim ve tüketim ile THD nin YeĢil AlıĢveriĢ Torbası Projesinin tanıtımı Kanal B - Biz Bize Enerji zamları ( elektrik, doğal gaz, benzin, akaryakıt ürünleri) ve tüketicilere yansıması, zamların arkasındaki gerçekler, enerji politikaları, 10 yılını dolduran elektrik sayaçlarının muayenesinin yapılmayıp elektronik sayaçla değiģtirilmesi uygulamaları Kanal B - Biz Bize Merkezi ısıtma sistemlerinde zorunlu hale getirilen ısı pay ölçer sisteminde yaģanan sorunlar ve çözümler Kanal B - Biz Bize Yerli malı kullanımının önemi, dünyada ve Türkiye de geçmiģ, Ģimdiki, ve gelecekteki durum Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları, tüketicilerin yapması gerekenler, yargı kararları, THD nin çalıģmaları Beykent Akademi TV ( BA TV) Gıda konusunda 2013 yılında tüketicilerin beklentileri, gıda denetim ve uygulamaları 15

16 Kanal B - Biz Bize 2012 yılındaki tüketici Ģikayetlerinin genel değerlendirilmesi, bankacılık ve telekomünikasyon Ģikayetleri baģta olmak üzere diğer Ģikayetler, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar, tüketici hakları, hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Sağlıklı beslenme, yemek malzemelerinin sağlıklı-sağlıksız olanları, GDO lu ürün ithalatı ve tüketimi konularında konuģma yapıldı Kanal B - Biz Bize Derneğimizin 22.kuruluĢ gecesinde verilen ödüllerin veriliģ amacı, THD nin tanıtımı, tüketicilerin bilinç düzeyi ve güncel tüketici sorunları Kanal B - Biz Bize Tüketici hakları, hak arama yol ve yerleri, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar Kanal A Yargı kararlarına yasalara ve tüketici haklarına aykırı olan bankacılık uygulamalarına karģı THD nin Mart günlerinde bankaları boykot kampanyası ( bankalara gitmeme, kredi kardı kullanmama) Ulusal Kanal Elektrikte elektronik sayaç uygulaması. Benzin-elektrikdoğal gaz zamları, nedenleri ve tüketicilere yansımaları; elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ve THD nin açtığı dava; bankaların haksız yargı ve yasalara aykırı uygulamaları, THD nin bankaları Mart 2013 günlerinde boykot kampanyası ( bankalara gitmeme, kredi kartı kullanmama) NTV Mesafeli alıģveriģler, bankaların haksız uygulamaları ve bankalara karģı THD nin boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Özel günlerin tüketici üzerindeki etkisi, tüketici hakları ve hak arama yolları Kanal B - Biz Bize SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar, tüketici hakları ve hak arama yolları ve yerleri Kanal Avrupa Bankaların haksız ücret uygulamaları, konuyla ilgili yargı kararları, tüketici hakları ve tüketicilere öneriler ile THD nin mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Ġndirimli satıģlar kampanyalı satıģlar TRT Türk Bankaların haksız uygulamaları, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yol ve yerleri, THD nin bankaları boykot kampanyası mesajı CNN Türk Kızılay AVM önünde, bankaların yargı kararı, yasa tanımaz uygulamaları ve haksız ücretleri nedeniyle, Mart 2013 günlerinde THD nin bankaları boykot kampanyası hakkında bilgilendirme ( canlı program açtığımız stand önünde gerçekleģti.) Kanal 24 Bankaların yargı kararları ve yasalara aykırı haksız uygulamalarına karģı THD nin Mart günlerinde baģlattığı boykot kampanyası hakkında bilgilendirme 16

17 Kanal B - Biz Bize Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası AS TV Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal A Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Bugün TV Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası TRT Arapça Kanalı Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası NTV Tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan Ģikayetler ile bankalardan yapılan tüketici Ģikayetleri Kanal 24 Türkiye de tüketici bilinci, tüketici haklarının uygulanabilirliği, en çok yapılan tüketici Ģikayetleri, bankaların tutumu, yasal uygulamalar ve çözüm önerileri Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları Kanal B - Biz Bize Ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici hakları, hak arama yolları, tüketici örgütlenmesinin önemi Kanal B - Biz Bize Reklamlar ve yansımaları, reklam mevzuatı ve mevcut sorunlar Kanal B - Biz Bize Elektrikli ve elektronik cihazlarda tüketici hakları Kanal A Gümrük ve Ticaret Bakanının Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısında bankaların 2 çeģit kart çıkarması ve taksitli alıģveriģler için tüketicilerden yıllık kart aidatı alınacağı, diğer bankacılık iģlemlerinde ise tavan ücret getirileceği Ģeklindeki açıklaması konusunda THD nin görüģ ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize Paket turlar, devre tatiller, turistik hizmetler ve otellerin verdiği hizmetlerde tüketicilerin karģılaģtığı sorunlar, tüketici hakları Bereket TV Tarımda tüketici hakları Kanal B - Biz Bize Isı pay ölçer sistemin yarattığı sorunlar Bereket TV ÇeĢitli tüketici sorunlarına iliģkin açıklamalar yapıldı, Tüketici Ģikayetleri cevaplandırılarak değerlendirildi Kanal B - Biz Bize Elektrik sayaçlarının değiģtirilmesinde yaģanan sorunlar ve tüketici Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Garanti ve satıģ sonrası servis hizmeti uygulamaları Kanal A Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı hakkında THD nin görüģü ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı hakkında THD nin görüģü ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize GDO lu ürünler, tatil hizmetleri Kanal B - Biz Bize Gezi olayları nedeniyle BaĢkent Ankara da biber gazı sıkılan, sağlık ve güvenlikleri risk ve tehlike altına atılan tüketiciler için BaĢbakan ĠçiĢleri Bakanı ile Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü hakkında THD nin Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına yapmıģ olduğu suç duyurusu 17

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (18.06.2013-19.08.2013)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (18.06.2013-19.08.2013) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (18.06.2013-19.08.2013) Sayın Meclis Üyeleri, Oda Meclisimizin 29 Ağustos 2013 tarih ve 4 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 18 Haziran 2013 19

Detaylı