Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýklý Vücut Þekillendirme"

Transkript

1 design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme

2 "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

3 Dünyaca ünlü starlarýn form tutmada yeni tercihi Hypoxi konsept... Robbie Williams, Ralph ve Michael Schumacher kardeþler gibi ünlüler, evlerinde dahi kullandýðý bu cihazlarla saðlýklý ve doðal yolla ideal vücut ölçülerine kavuþabiliyorlar. Hypoxi sistemi ile Cameron Diaz, Madonna ve Elizabeth Hurley ise her zaman selülitsiz ve fit vücutlarý ile tüm kadýnlarý kendilerine imrendiriyorlar. Günümüzde fitness artýk bir yaþam þekli olarak herkesin hayatýnda önemli bir yer tutuyor. Kiþilerin hem formda hem de saðlýklý olmak için tercihi olan bu spor dalý ile günlük endiþe ve kaygýlardan uzaklaþma, metabolizmanýn hýzlandýrýlmasý, zayýflama ve sýkýlaþma elde ediliyor. Fitness'ýn bu etkilerinin yanýsýra söz konusu selülit, belirli bölgelere yerleþen inatçý yaðlar ve buna baðlý bölgesel zayýflama olduðunda ise tatmin edici sonuçlar malesef elde edilemiyor. Buradan yola çýkarak fitness ve vakum terapisini Hypoxi adý altýnda bir sistem geliþtirerek kullanýcýlarýn fitnesstan aldýðý keyif sýrasýnda arzu ettikleri vücuda kavuþmalarýna da olanak saðlýyor. Fitness ve vakum terapisini bünyesinde bulunduran Hypoxi cihazlarý ile artýk hiç birþey ulaþýlmaz deðil..yeter ki isteyin...

4 TRAINER L250 ile istenilen bölgelerde doðal ve saðlýklý yað azaltma.

5 Trainer L 250 Selülit kovar Ýnce bacaklar peki nasýl? Kadýnlarýn % 80' i özellikle üst baldýr ve popo bölgesinde inatçý yað birikimlerinden þikayetçidirler. Buna karþý verilen savaþ çoðunlukla baþarýsýz olur, çünkü yaradýlýþ özelliklerine baðlý olarak oluþan bu yaðýn açlýk kürleri veya yoðun spor yaparak eritilmesinin imkaný yok. > Yað yakmada kan dolaþýmýnýn rolü Kan tek enerji taþýyýcý maddedir ve bu nedenle de yað yakmada en önemli faktördür. Kan dolaþýmý ne kadar düzenli olursa yað o derecede kolay ve çabuk taþýnabilir. Kötü bir kan dolaþýmý yað yakmayý engeller. Hypoxi Terapisi, yað yakmada problemli bölgelere yönelerek yaðlarýn doðru bölgelerde yakýlmasný saðlýyor. Hypoxi metodu aktifleþtirici kan dolaþýmý yükselmesini yað yakma çalýþmasý ile birleþtiriyor. Böylece en inatçý yaðlar da istenilen bölgelerden atýlýyor. Hypoxi Terapisi sayesinde artýk hiç bir kadýn bacaklarda ve popoda yerleþmiþ inatçý yaðlarla birlikte yaþamak zorunda kalmayacak. > Vakum ile vücut þekillendirme Yenilikçi Hypoxi Training'in temeli kalçalara kadar ulaþan düþük basýnç bölümü ile buna entegre edilmiþ bisiklet ergometresidir. Düþük basýnç kaný problem bölgelerinin yað dokusu içine çeker. Kan orada yað asitleri ile zenginleþtirilir. Bilgisayar kumandalý basýnç deðiþikliði yaðýn kaslara taþýnmasýný hýzlandýrýr ve yað sonuç olarak orada yakýlýr. > Konforlu zayýflama Trainer L 250 cihazý, en rahat ortamda, yatar durumda çalýþma imkaný sunuyor. Bu þekilde, yapýlan çalýþma vücut aðýrlýðýna baðlý kalmadan gerçekleþtirilebiliyor. Egzersiz sýrasýnda hedefli düþük basýnç, problemli bölgelerdeki yað dokusunda kan dolaþýmýný hýzlandýrýr ve aktifleþtirilmiþ yaðýn yakýlmasýný saðlar.

6

7 HYPOXI DERMOLOJÝ KONFORU Sýký cilt için yeni güç > Cildinizi Hypoxi Dermoloji ile çalýþtýrýn Pürüzsüz, sýký ve düzgün bir cilde sahip olmak bir çok kadýnýn rüyasýdýr. Hypoxi ile gevþek cilde ve cilt elastikiyetinin kaybolmasýna son... Gergin cilde kavuþturacak en rahat yol: Devrim yaratacak Hypoxi Dermoloji Konforu siz rahatlarken cildinizi güçlendirir. Hypoxi modern teknolojisi yardýmýyla, doðal bir terapi olan bardak çekme sistemini 21. Yüzyýla uygun geliþtirdi. > Minimum çalýþma... Hypoxi Dermoloji vücut hatlarýný þekillendirirken vücutta komple rahatlama sunan en konforlu sistem. Hypoxi Dermoloji, ilgili her cilt bölgesinde elle yapýlan bir bardak çekme masajýna oranla 200 defa daha uzun süre etkili olur. Böylece 20 dakikalýk bir bakým süresi içinde en yüksek etki derecesine ulaþýr. Hypoxi Dermolojinin etki þekli: Yüksek basýnçtan düþük basýnca deðiþim cildi hareketlendirir ve dokuya oksijen ve besin maddeleri yüklü kan pompalar. Cilt bu çalýþma þekline, güçlenerek ve sýkýlaþarak uyum saðlar. Zehirli maddeler atýlýr. Cilt elastikiyet kazanýr, metabolizma hýzlanýr ve yað dokusu aktivite kazanýr. Hypoxi Dermoloji'nin cildi toparlama etkisine bugüne kadar ulaþýlamamýþtýr ve ilk uygulamalardan sonra ciltteki etkileri gözle görülür. Ýki aþamada etki 1.aþamada hafif bir yüksek basýnç, önce vücut sývýsý ile birlikte hücre ve metabolizma artýklarýný ciltten ve yað dokusundan dýþarý atar. 2.aþamada düþük basýnç, taze kaný, oksijeni ve besleyici maddeleri doku içine çeker. Bu iþlem tüm terapi süresince devamlý tekrarlanýr.

8

9 VACUNAUT ile karnýnýz tam formunda. Düzgün karýn ama nasýl? Problemi hepimiz biliyoruz: Karýn ve kalçalarda yað minderleri bir defa yerleþtiler mi, burada inatla kalmaya devam ederler. Bilimsel çalýþmalar bu pratik deneyimi doðruluyor: Bilinen çalýþmalarla diyet ile kombine edilmiþ devamlý egzersiz çalýþmalarý da olsa problemli bölgelerle yeterli etkinlikte mücadele etmek hiç de kolay deðil. Yaðýn her zaman öncelikle azaltýldýðý bölgeler malesef en yoðun yað birikiminin olduðu yerler deðil, en kolay ve en çabuk kullanýlabildiði kýsýmlardýr. >Vacunaut sistemi: Hedefli yað yakma. Vacunaut Hypoxi tarafýndan geliþtirien bir vakum egzersiz kýyafetidir. 122 basýnç bölümü bulunan að, karýn ve kalçalardaki problem bölgeleri üzerine sarýlýr. Vacunaut terapisi yað yakmayý % 80 oranýnda karýn ve kalça bölümüne gerçekleþtirir. Bir kaç uygulama sonrasýnda belirli bir çevre kaybýna ulaþýldýðýný göreceksiniz doðal ve uzun süre kalýcý olarak. Sistemde 1. aþamada kan, düþük basýnç ile karýn ve kalça bölgesindeki alt deri yað dokusu içinde emilir ve nazik uygulama sonucu aktif duruma geçen yað asitlerini alýr. 2. aþamada yað asitleri ile zenginleþtirilmiþ kan, yüksek basýnç ile yað dokusundan kan damarlarýna doðru bastýrýlýr. Yað asitleri ile birlikte, diðer zararlý ve zehirli maddeler de dokulardan atýlýr. Yað asitlerinin kan damarlarý üzerinden kaslara taþýnmasý ancak yüksek basýnç aþamasý ile mümkün olur ve orada tekrar geri dönüþü olmayacak þekilde yakýlýrlar. Hypoxi Vacunaut, Fizyoterapi alanýnda yüzyýllarca eski bir sistemin karýn ve kalçalar gibi problemli bölgelere yönelik kullanýlmak üzere teknik açýdan daha da geliþtirilmiþ bir varyasyonudur.

10

11 TRAINER S 120 vücut yapýnýzla ilgili dezavantajlarýnýza karþý > Trainer S 120'nin devrim yaratacak etki özelliði üç terapinin bir arada olmasýdýr. 1 2 Egzersiz ve terapi. Egzersiz, estetik veya týbbi etki beklentilerine baðlý olmaksýzýn her Hypoxi terapisinin temelini oluþturur. Düþük basýnç Vakum terapisi. Düþük basýnç, kaný cilt ve yað dokusu içine emer ve böylece bu alanda kan dolaþýmýný, metabolizmayý ve beslenmeyi hýzlandýrýr. Hedefli ve doðru yönlendirilmiþ bir yað yakma uygulamasý için düþük basýnç vazgeçilmez bir unsurdur. Yüksek basýnç Kompresyon terapisi 3Yüksek basýnç ile ciltte ve yað dokusundaki kan ve vücut sývýsý dýþarýya itilir, vücut sývýlarýnýn vücudun alt bölgesinden üst bölgesine taþýnmasý hýzlandýrýlýr. Bu þekilde toplar damarlar ve lenfler desteklenir, üzerlerindeki yük hafifletilir. Yüksek basýnç uygulamasý özellikle bað dokusu, lenf ve toplar damar zayýflýðý olan kiþiler için yararlýdýr. Trainer S 120 dünya çapýnda dinamik vakum terapisi yanýnda, yüksek basýnç kompresyon terapisi fonksiyonuna sahip olan ilk cihazdýr. Bu þekilde ilk defa vücudunuzun, özellikle toplar damar sisteminizin ne kadar kýsa sürede aktif yaðý atabileceðini düþünmeyecek, buna baðýmlý olmayacaksýnýz. Bu görevi sizin yerinize etkisini aralýklarla gösteren dinamik yüksek basýnç üstlenecektir. Etkisi, sahip olunan güzel bacaklarda görülecektir. > kiþiye özel terapiler Hedefli þekilde yað yakmak mý istiyorsunuz, toplar damarlarýnýzýn zayýflýðýna karþý ve lenf damarlarýnýz için kalýcý bir destek mi arýyorsunuz, hiç farketmez. Yoðun spor çalýþmalarý ile aþýrý þekilde yorulmuþ olsanýz da Trainer S 120 cihazýnýn yüksek basýnç fonksiyonu, lenf drenaj ve su jimnastiði gibi çalýþarak aþýrý zorlanmýþ kas yapýnýzý asitlerden ve metabolizma artýklarýndan temizler.

12

13 HYPOXI MUTFAÐI Neden beslenme kurallarý? Hypoxi Terapisi size problemli bölgelerde hedefli yað yakma imkaný sunuyor kýsa zamanda gözle görülür ve elle tutulur sonuçlara ulaþtýrýyor. Ayrýca terapinizin baþarýsýný doðru beslenme ile daha da artýrabilirsiniz. Hypoxi terapi günlerinde yað yakýmýný artýrmak için günde kcal lik beslenme programlarý düzenlenmeli. > Hypoxi çalýþmasýndan önce: Karbonhidratlar Yað karbonhidrat ateþinde yakýlýr. Bu nedenle izin verilen karbonhidratlarýn büyük kýsmý Hypoxi çalýþmasýndan 1 4 saat önce yenmelidir. > Hypoxi çalýþmasýndan sonra: Protein Protein vücudun yapý taþýdýr. Metabolizmayý güçlendirir, doyum duygusunu geliþtirir ve kas sýkýlýðýný artýrýr. Önerilen miktardaki doðru karbonhidratlý besinleri Hypoxi seansýnýz öncesine gelen öðünde yemelisiniz. Bu besinler: Kepek ekmeði, baklagiller ya da pirinç olabilir. > Her zaman: Sebze, meyve ve salata Sebze, meyve ve salatalar hem karbonhidratlar hem de proteinlerle kombine edilerek yenmeli ve hiç bir öðünde eksik olmamalý. Sebzeler haþlanmýþ ya da sývý yaðlý hazýrlanmýþ olmalýdýr. Salata da ise en fazla 2 yemek kaþýðý sos kullanabilirsiniz. Hypoxi seansý sonrasý gr protein (et, süt, yoðurt, balýk vs.) öðününüzde mutlaka yer almalýdýr. Hypoxi seansý sonrasýnda karbonhidrat ve basit þekerleri içeren tatlýlar tüketilmemelidir. Daha farklý besinler de yiyebilirsiniz, ancak bunlarýn miktarlarýný uygun oranlarda ayarlamanýz gerekir.

14 Ara günlerde karma besin. Günde kcal Mümkün olduðu kadar metabolizmanýn çalýþma hýzýnýn korunmasý için ara günlerde (Hypoxi çalýþmasý olmayan günlerde) Hypoxi çalýþmasý olan günlere oranla biraz daha fazla yemek yenmesi gerekir. > Çeþitli fakat az miktarda Öðünleriniz daha sýk olmalý, ancak daha küçük ve çeþitli besinlerden oluþmalý. Yüksek deðerli besin maddelerini seçmelisiniz. Yiyeceklerinizin vitamin koruyucu ve az kalorili besinlerden oluþmasýna dikkat edin, özellikle hayvansal yaðlardan ve þekerden kaçýnýn. Bütün öðünlerinizde sebze, salata türleri ve meyve bol miktarda bulunmalý, hiç eksik olmamalýdýr. Yüksek deðerli yaðlar kullanýn. Yüksek randýmanlý un ürünlerini tercih edin; bunlar kan þekerinin yükselmesini yavaþlatýr. Beyaz un ürünlerinden, þeker ile tatlandýrýlmýþ içeceklerden ve tatlýlardan ne kadar kaçýnýrsanýz o derece iyi olur. Yeterli miktarda (en az 2 litre) su ve kalorisiz sývý içmeyi unutmayýn!

15 > Dikkat etmeniz gereken noktalar: Bol, fakat kalorisiz sývýlar için Günde en az 2 litre sývý, en iyisi su veya tatlandýrýlmamýþ çaylar vücuttaki zehirleri ve toksinleri temizler ve açlýk duygusunu bastýrýr. Enerji daha hýzlý þekilde iletilir ve cildin görünümü güzelleþir. Az tatlý tüketin özellikle Hypoxi çalýþmasýndan önce Tatlý yiyecekler kan kanallarýna çok çabuk girerler ve kan þekeri düzeyinin yükselmesine neden olurlar. Vücudun buna karþý önlemi insülin daðýtýmý yað yakma iþlemini yavaþlatýr! Gizli þekere dikkat edin Þeker bir çok besin maddesinde gizli olarak vardýr; sadece tatlýlarda ve tatlý besin maddelerinde deðil, süt ve yoðurt ürünlerinde, hazýr yiyeceklerde ve ketçapta da þeker bulunur. Az yað tüketin özellikle Hypoxi çalýþmasýndan sonra Her Hypoxi çalýþmasý vücudun istenilen ve belirli bölgelerinden yað atýlmasýný saðlar. Atýlan bu yaðlarýn aþýrý yaðlý besinlerle vücudunuza yeniden girmemesine dikkat edin. Saklý yaðlara dikkat edin Et, soslar, mayonez, salam ve sosis, peynir, fýstýk, kek, çikolata, hazýr yiyecekler, tatlýlar, vs. içinde bulunan yaðlardan uzak durun. Bol sebze, salata ve meyve yiyin Sebze, salata ve meyve vücudumuza vitaminler, mineraller ve su kazandýrýrken kalori oraný düþüktür. Salata ve yemeklerinizi hazýrlarken hazýr salata soslarý ve mayonez yerine zeytinyaðý gibi yüksek deðerli yaðlarý kullanmaya özen gösterin. Doðru beslenme bakým sýrasýnda yaðýn direkt olarak yakýlmasý ve metabolizmanýn en iyi þekilde çalýþmasýnýn saðlanmasý için size gerekli enerjiyi kazandýrýr. Tekrar yaða dönüþtürülüp saklanabilen enerji fazlasýný önler, kilo verdikçe dokularýn sýkýlaþmasýný saðlayarak vücut hatlarýný yeniden þekillendirir. Vücudun istenilen bölgelerinde aþýrý yaðlarýn kýsa zamanda ve uzun bir süre için vücuttan atýlabilmesini saðlar. Özellikle kiþisel ihtiyaçlarýnýza uygun diðer beslenme açýklama ve önerilerini bütün Hypoxi stüdyolarýndan alabilirsiniz.

16 design your body design your body Studio design your body Corner CitySun Kozyataðý Atatürk Cad. Dilkum Sitesi No:5/2 Sahrayýcedid / Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Memorial Estetik ve Güzellik Merkezi Piyalepaþa Bulvarý A Blok K: Okmeydaný, Þiþli / Ýstanbul Tel: (0212) / 2266 Fax (0212)

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla

HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla HYPOXI Yap Vücudunu Yeniden Tasarla 1 HYPOXI dünyasına hoşgeldiniz 2 Bölgesel bir yağ yakma yöntemi olan Hypoxi, basınç terapisi yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırarak egzersiz ile birleştiren, böylece

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Green Farma Çözünebilir Lif ve Kilo Kontrol Sistemi

Green Farma Çözünebilir Lif ve Kilo Kontrol Sistemi Green Farma Çözünebilir Lif ve Kilo Kontrol Sistemi Green Farma Kilo Kontrol Sistemi Nedir? Green Farma Kilo Kontrol Sistemi, 2 günlük BAŞLANGIÇ ve 14 günlük DEVAM ürünlerinden oluşan toplam 16 günlük

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı