nflamatuvar Barsak Hastal klar nda Pulmoner Tutulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nflamatuvar Barsak Hastal klar nda Pulmoner Tutulum"

Transkript

1 Güncel Gastroenteroloji nflamatuvar Barsak Hastal klar nda Pulmoner Tutulum Uzm. Dr. Cem fiahan Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar ABD., Samsun nflamatuvar barsak hastalıkları ( BH) ekstraintestinal tutulumlarla seyreden sistemik hastalıklardır. Genel olarak ülseratif kolit (ÜK) insidansı 6-2/ 00000, Crohn hastalı ı (CH) insidansı 5/ ki idir. Ekstraintestinal manifestasyonlar %2-36 oranında olu ur ( ). Periferik artropati, eritema nodosum, episklerit, a ızda aftöz ülserasyon ve karaci er ya lanması gibi kolitin aktivasyonu ile kesin ili kili, pyoderma gangrenosum, anterior üveit gibi genellikle kolitin aktivasyonu ile ili kili ve sakroileitis, sklerozan kolanjit gibi kolit aktivasyonu ile ili kisiz ekstraintestinal tutulum ekilleri mevcuttur (Tablo ). Tablo. nflamatuvar Barsak Hastalıklarında Ekstraintestinal tutulum. Kolitin aktivasyonu ili kili Periferik artropati Eritema nodosum A ızda aftöz ülserasyon Ya lı karaci er Genellikle kolitin aktivasyonu ile ili kili Pyoderma gangrenosum Anterior üveitis Kolit ile ili kisiz Sakroileitis Ankilozan spondilit Sklerozan kolanjit Nadir Perikardit Sweets sendromu Amiloid Ekstraintestinal manifestasyonların patogenezi belli de ildir. Otoimmün bir olay oldu u kabul edilmektedir. CH da ekstraintestinal bulgular HLA- A2, HLA-DR ve HLA-DQW5 ile ili kili iken, ÜK te HLA-DR ile ili kili gibi görünmektedir (2). Ayrıca HLA-DR3 ve DQ2 allelleri ülseratif kolit, primer sklerozan kolanjit birlikteli inde sık görülmektedir. Pulmoner tutulum daha az sıklıkta görülmektedir. Ancak son yıllarda latent bir tutulumdan bahsedilmektedir. Pulmoner tutulum kolitin aktivasyonu ile ili kili kabul edilmektedir. Trakea, bron, küçük hava yolları ve parankim tutulumu eklinde sınıflandırılmaktadır (Tablo 2) (3). Ülseratif kolitte ilk pulmoner tutulum 968 yılında rapor edilmi tir (4). Bunu takiben olgu sunumları ve olgu serileri yayınlanmı, daha sonraları ise kontrollü çalı malar yapılmı tır. Bron iolitis obliterans organize pnömoni (BOOP), bron ioller lümenleri ve alveoler duktuslara dolu- an fibröz tıkaçları ile karakterize akci er hastalı ıdır. Etyolojisi bilinmemektedir. Kortikosteroid tedavisine iyi yanıt vermektedir. Viral pnömoniler, mikoplazma infeksiyonu, bakteriyel infeksiyon, toksik duman inhalasyonu, kollagen vasküler hastalıklar, ekstrensek allerjik alveolitis, kokain alı kanlı ı, ilaç reaksiyonu BOOP nedenidir. Son yıllarda viral etyoloji üzerinde durulmaktadır. Ross ve arkada ları 7 BOOP vakasının bron iyal lavajlarında PCR tekni i ile nsan herpes virus-7 (HHV-7) DNA dizisi saptamı lardır (5). BH seyri sırasında görülen Güncel Gastroenteroloji 7/2 141

2 Tablo 2. nflamatuvar Barsak Hastalıklarında Pulmoner Tutulum (Kaynak 3 den de i tirerek). Üst Hava Yolları Glottik ve subglottik stenoz Trakea Basit kronik bron it sole mukoid impakt Bron ial granülom Kronik bron iyal süpürasyon Bron ektazi Küçük Hava Yolları Granülomatöz bron iolitis Nekrotizan bron iolitis Diffüz bron iolitis Bron iolitis obliterans Parankim Bron iolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) ntertisyel akci er hastalı ı Obstrüktif ntertisyel pnömoni Eozinofili ile seyreden pulmoner infiltrat Steril nekrotik nodül Nonspesifik intertisyel pnömoni BOOP tipik olarak akci erin apeksine lokalizedir (6-7). Gö üs a rısı ve ate le birlikte plevraya biti- ik eliptik opasiteler olu tururlar. Bazen bu opasiteler yaygındır ve ya amı tehdit edecek boyuttadır. BH ile birlikte sülfasalazine ve mesalazine ba lı BOOP vakaları bildirilmi tir (8). nterstisyel pulmoner fibrozis ( PF) etyolojisi tam olarak bilinmeyen restriktif tip bir akci er hastalı ıdır. Bir çok kollagen doku hastalı ı ile birlikte görülebilir. Mc Kee ve arkada ları tarafından sülfasalazin tedavisinin kesilmesi ve total kolektomi sonrası ilerleme gösteren 4 yıllık ülseratif kolitli bir hastada pulmoner fibrozis tanımlanmı tır (9). Ülseratif kolit tedavisnde kullanılan sulfasalazin ve mesalazin PF ile ili kili olabilir. laç kesimini takiben ikayetleri ve semptomları iyile en BH hastaları tanımlanmı tır ( 0- ). Ancak bir kaç hafta sonra barsak hastalı ı rekürrens göstermi tir. Bu açıdan PF li ülseratif kolit hastalarında tedaviye oral ya da intravenöz kortikosteroid eklemek ve mevcut ilaçları de i tirmek alternatif bir yakla ım gibi görünmektedir (3). PF li hastaların kortikosteroidlere cevabı çok iyidir. Ayrıca BH lı hastalarda nadir olarak destrüktif interstisyel pnömoni (D P), eozinofili ile birlikte pulmoner infiltratlar (P E) ve steril nekrotik nodüller tanımlanmı tır (3). P E ve nekrotik nodüller kısa süreli kortikosteroid tedavisine iyi cevap vermektedir. Wegener granülomatozisi ile BH arasında bir ili ki söz konusu olabilir. lk kez 975 te Kedziora ve arkada ları ülseratif kolitli bir vakada sınırlı form Wegener hastalı ı tanımladılar ( 2). Wegener granülomatozisinde ülseratif kolit veya ülseratif kolite benzeyen aktif bir kolit olabilir ( 3-4). Hatta bu ba langıç bulgusu bile olabilir. Her üç hastalıkta da anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifli i yüksek oranda bulunmaktadır. Ancak BH da p-anca pozitifli i sık iken, Wegener hastalı ında ise, c-anca pozitifli i artmı tır. Stebbing ve arkada ları Wegener granülomatozisine benzeyen pulmoner tutulumu olan ülseratif kolitli bir olgu rapor etmi lerdir ( 5). Özellikle sınırlı form Wegener hastalı ı ile pulmoner tutulum ile seyreden ülseratif kolit ve Crohn hastalı ı arasındaki ili ki ilgi çekicidir (3). Yüksek rezolosyonlu tomografi (HRCT) özellikle, akci er parankim ve küçük hava yolları hastalıklarını de erlendirmede standart bir tanı metotudur. Mahadeva ve ve arkada ları 4 ülseratif kolit ve 3 Crohn hastasının akci erlerini HRCT yöntemi ile incelemi ler ( 6). ülseratif kolit ve 2 si Crohn hastası olmak üzere 3 hastada bron ektazi bulguları rapor etmi lerdir. 9 hastada air trapping ve 5 hastada tree in bud de i iklikleri mevcuttu. Tek ba ına bron ektazi 3 hastada bulundu. lginç olarak 3 hastada alt lobları tutmu tu. hastada tüm lobları tutan ve tree in bud de i ikli i ile birlikte olan bir bron ektazi mevcuttu. 2 hastada orta zonlarda bulunan ground-glass paterni ve mikst retiküler fibrozisi destekliyordu. hastada orta derecede amfizem bulundu ( 6). Özbek ve arkada ları ülseratif kolit tanısı almı 34 hastada HRCT bulgularını incelemi ler ( 7). Hastaların 2 inde distal tutulum, 9 ında proksimal utulum, 4 ünde ileum ve kolon tutulumu vardı. HRCT bulguları retiküler opasiteler, nodüller ve nodüler opasiteler, artmı akci er dansitesi ve kistik lezyonlar ve akci er dansitesinde azalmaya neden olan anormallikler eklinde 4 ana ba lık altında topladılar. Bu çalı maya katılan 34 hastanın 0 unda (%29) HRCT anomalisi gözlendi. 5 hastada retiküler opasiteler, 4 hastada nodüller veya nodüler opasiteler, hastada akci er dansitesinde azalma mevcuttu. HRCT anomalisi saptanan 0 hastanın 7 si 142 Haziran 2003

3 aktif hastalı a sahipti. Bu 0 hastanın 8 sinde proksimal tutulum, inde ileum artı kolon tutulumu ve inde distal tutulum vardı. HRCT de akci er dansitesinde azalmaya neden olan bal pete i görünümü hastada saptandı. Bu hastanın solunum fonksiyon testi restriktif patern gösteriyordu ve inaktif distal tutulum mevcuttu. Songür ve arkada larının çalı masında ise 5 ülseratif kolit ve 5 Crohn hastasının toplam %75 inde HRCT anomalisi bulunmu tur ( 8). Crohn hastalı ı ile sarkoidoz birlikteli i rapor edilmi tir ( 9-20). Her iki hastalıkta granülomlarla seyreder. Tipik sarkoid granülomunun histopatolojik görünümünün olmamasıyla ayrılabilir. Fireman ve arkada ları Crohn hastalarının 2/3 ünün balgamında anormal CD4/CD8 oranı bulmu lardır (2 ). Bonniere ve arkada ları pulmoner hastalık öyküsü olmayan 22 Crohn hastasının bronkoalveoler lavajında %54 hastada anormal CD4-CD8 oranına rastlamı lardır(22). Aktive CD4 lenfosit birikimi sarkoidozun akci er ve di er ekstrapulmoner tutulumlarında da tanımlanmı tır. Epiteloid granülomatosis, endobron ial biyopsilerde sarkoidozlu hastalarda gösterilmi tir. CD4-CD8 oranının BAL da 2,5 un üzerinde olması sarkoidozu di er non-granülomatöz intertisyel akci er hastalıklarından ve Crohn hasrtalı ının pulmoner tutulumundan ayırmaktadır. lginç olarak Müler ve arkada ları Crohn hastalıklarının intestinal mukozalarında CD4 aktivasyonu göstermi lerdir (23). Üst hava yolları ve trakeabron ial tutulum hem ülseratif kolitli hem de Crohn hastalı ında tanımlanmı tır (24-27). Bu tutulum ekli daha çok Crohn hastalı ı ile ilgilidir. Ayırıcı tanıda tekrarlayan polikondiritis, trakeal tüberküloz, sarkoidoz, Wegener granülomatozisi dü ünülmelidir. Hayatı tehdit edebilen ve oral steroid tedavisi ile dramatik bir ekilde iyile ebilen bir durumdur. Kolektominin bir risk faktörü oldu u dü ünülmektedir. Bu konuda kontrollü bir çalı ma yoktur. Ba langıç lezyonu trakeal mukozada inflamasyondur. Bu öksürük ve dispneye neden olur. Bazen trakeal lümende frajil ve hemorajik granülasyon dokusu olabilir (6). Mukozal inflamasyon, bron iyal süpüratif iltihap ile birliktedir yılına kadar literatürde Crohn hastalı ı ile birlikte trakeobron iyal tutulum 9 vakada tanımlanmı tır (Tablo 3) (28-29). BH ba lı büyük hava yolları hastalı ında steroid tedavisi etkilidir. Ancak kullanım dozu, süresi hakkında randomize çalı malar mevcut de ildir. Pulmoner semptomlar olmaması ve normal solunum fonksiyon testlerine ra men bazen BH da latent pulmoner tutulum sıklı ı artmı gözükmektedir. Karbon dioksit difüzyon kapasitesi (DLCO) özellikle bu latent tutulumu göstermede önemli bir testir. Kuzela ve arkada ları ülseratif kolitli hastaların %56 sında ve Crohn hastalarının %57 sinde DLCO azalma bulmu lardır (30). Godet ve arkada ları 55 ülseratif kolitli hastanın %58 inde DLCO de azalma oldu unu göstermi lerdir (3 ). Bu durum ile hastalık öncesi veya sonrası sigara içimi, meslek durumu, ilaç kullanımı ve ailede solunum hastalı ı arasında bir ili ki bulunamamı tır (3 ). Tzanakis ve arkada larının çalı masında DLCO azalması % 7,6 hastada gözlenmi tir (32). Marvisi ve arkada ları ülseratif kolitli 32 hastayı çalı malarına dahil etmi ler (33). Birinci grupta 6 aktif, ikinci grupta ise 6 inaktif hasta mevcuttur. 32 hastanın 7 sinde, birinci gruptaki hastaların ise %8 inde DLCO azalması bulmu lardır (33). Ayrıca bu çalı mada DLCO de eri ile histopatolojik evre arasında güçlü bir ili ki söz konusudur. Serolojik ve biyokimyasal hastalık aktivitesi belirleyicileri ile DLCO anormalli i arasında istatistiksel bir korelasyon bulunmaktadır (33). Viso V ölçümleri küçük hava yolları de i ikliklerini göstermek açısından son derece sensitif bir metotdur. Tzanakis ve arkada larının çalı masında normal spirometrik de erlere ra men BH lı has- Tablo 3. Crohn hastalı ında üst havayolu ve trakeabron iyal tutulum (Kaynak 28 den de i tirerek). Ya Cins Tutulum Yeri Oral Stroide Yanıt Kaynak 34 K Trakeobron it Var 6 37 E Trakeobron it Var K Trakeobron it Var 25 9 K Trakeobron it Var K Trakeabron it Var E Trakeobron it Var E Larenjit Var K Larenjit Trakeostomi E Trakeobron it Kalıcı deformite 28 K: Kadın E: Erkek GG 143

4 talarda Viso V de erleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmu tur (32). BH da solunum fonksiyon testlerinde anormallikler gözlenir. Herlinger ve arkada ları 36 Crohn hastası, 3 ülseratif kolit hastası ve 30 kontrol grubunda solonum fonksiyon testi yapmı lar. Crohn hastalarının 4 ünde (%39) ve ülseratif kolitli hastalarında 4 ünde (%45) en az bir parametrede bozukluk tespit etmi lerdir(34). Metakolin ile indüklenen bron reaktivitesi normaldir (3). B2 agonistlere bronkomotor cevap hafif ya da uygunsuzdur (3). Sulfosalazin sulfapiridin ile 5-aminosalisilik asidin diazo ba ı ile birle mesi ile olu mu, BH da çok kullanılan bir ilaçtır. Ate, ba a rısı, depresyon, kusma, hemoliz gibi yaygın yan etkileri mevcuttur. Sülfosalazine ba lı önemli pulmoner yan etkiler bildirilmektedir. lk kez 972 de Jones ve arkada ları tarafından tanımlanmı tır (35). Sülfosalazin kullanımı ile ilgili yaygın radyolojik de i iklikler ile seyreden pulmoner disfonksiyonlu bir çok olgu sunumu yapılmı tır. Sülfosalazine ba lı pulmoner hastalıkta öncelikli semptom dispnedir. Genellikle tedavinin ilk 6 ayından sonra ba lar. Mesalamine ba lı intertisyel fibrozis hastaları da tanımlanmı tır ( ). Sonuç olarak inflamatuvar barsak hastalıkların seyri sırasında geli en pulmoner semptomlar dikkatlice incelenmeli, bu semptomların direkt olarak bu hastalıkların bir ekstaintestinal bulgusu olabilece i ya da verilen tedavinin bir yan etkisi sonucu ola abilece i akılda tutulmalıdır. KAYNAKLAR 1. Su CG, Judge TA, Licherstein GR. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2002: 31: Roussomoustakaki M, Satsangi J, Welsh K,et al. Genetic markers may predict disease beheavior in patients with ulcerative colitis. Gastroenterology 1997; 112: Camus PH, Colby TV. The lung in inflammatory bowel disease. Eur Respir. 2000; 18: Isenberg JL, Goldstein H, Karn Ari et al. Pulmonary vasculitis, an uncommon complication of ulcerative colitis N Eng J Med 1968; 279: Ross DJ, Chan RCK, Kubak B, et al. Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia. possible association with human herpes virus 7 infection after lung transplantation. Transplant Proc 2001; 33: Camus ph, Plard F, Ascherof T, et al. The lung in inflammatory bowel disease. Medicine 1993; 72: Williams T, Eldus L, thomas P. Fibrosing alveolitis, bronchiolitis obliterans, and sulfasalazine theraphy. Chest 1982; 81: Foucher P, Blour M, Blayac JP, et al. Drugs that may injure the respiratory system. Eur Respir J. 1997; 10: Mc Kee Al, Rajaposka A, Kalish PE, et al. Severe intertistial pulmonary fibrosis in a patient with chronic ulcerative colitis. Am J of Gastroenterol 1983; 78: Deutsh DE, Olson AD, Kraker S, et al. Overwhelming varicella pneumonia in a patient with Crohn s disease treated with 6-mercaptopurine. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995; 20: Lazaro MT, Garcia Tejero MT, Diaz LS, et al. Meselamine induced lung disease. Arc Intern Med 1997,157: Kedziora JA, wolff M, Chang J. Limited from of Wegener granulomatosis in ulcerative colitis. Am J Roentgenol 1975; 125: Gary K, Lynch, DA, Newell JD, et al. Proliferative and constrictive bronchiolitis ; classification and radiologic features. AJR 1994;162: Müller NL, Miller RR. Disesaes of the bronchioels CT and histopathologic findings. Radiology 1995; 196: Stebbing J, Aksin F, Fishman E, et al. Pulmonary manifestations of ulcerative colitis mimicking Wegener s granulomatosis. J Rheumatol 1999; 26: Mahadeva R, Walsh G, Flower CDR, et al. Clinical and radiologic characteristics of lung disease in inflammatory bowel disease. Eur Respir J 2000;15: Özbek M, Şahan C, Üçer T, ve ark. Ülseratif kolitte toraks yüksek rezolasyonlu bilgisayarlı tomografi (HRCT) bulgularımız. The Turkish J of Gastroenterol 1999; 10 (suppl 2): Songür N, Songür Y, Tüzün M, ve ark. İnflamatuvar barsak hastalığında akciğer The Turkish J of Gastroenterol 2001; 12 (suppl1): Padilla AJ, Sparberg M. Regional enteritis and sarcoidosis in one patient. Gastroenterology 1972; 63: Mc Cornick PA, Q Danoghou DP, Fitzgerald MX. Crohn colitis and sarcoidosis. Postgrad Med J 1986; 62; Fireman, Z, Osipov, Kivity S, et al. The use of induced sputum in the assesment of pulmonary involvement in Crohn s disease. The Am J Of Gastroenterol 2000; 95: Bonniere P, Wallaert B, Cartot A, et al. Latent pulmon ary involvement in Crohn s disease: biologic, functional, bronchoalveolar lavage and scintigraphic studies. Gut 1986; 27: Haziran 2003

5 23. Muler S, Lary J, Corazzo N, et al. Activated CD4 and CD8 cytotoxic cells are present in increased numbers in the intestinal mucosa from patients with active inflammatory bowel disease. Am J Pathol 1998; 153: Lamblin C, Copin MC, Billaut C, et al. Acute respiratory failure due to tracheobronchial invovement in Crohn s disease. Eur Respir J 1999; 14: Lemann M, Messing B, D Agay F, et al. Crohn s disease with respiratory tract involvement Gut 1987; 28: Kraft SC, Earle RH, Roesler M, et al. Unexplained bronchopulmonary disease with inflammatory bowel disease. Arch intern Med 1976; 136: Iwama T, Higuchi T, Imajo M, et al. Tracheo-bronchitis as a complication of Crohn s disease. A case report. Japan J Surg 1991; 21: Kuzmior T, Sleiman C, Brugiere O, et al. Severe trancheobronchial stenosis in a patient with Crohn s disease. Eur Respir J. 2000; 15: Kelly CH, Montgomery VW, Goodman ML, et al. Upper airway obstruction associated with regional enteritis. Ann Otol 1979; 188: Kuzela L, Vavrecka A, Prikazsko M, et al. Pulmonary complication in inflammatory bowel disease. Hepatogastroenterology 1999; 46: Godet PG, Cowie R, Woodman RC, et al. Pulmonary function abnormalities in patients with ulcerative colitis. Am J of Gastroenterol 1997; 92: Tzanakis N, Samiou M, Bouros D, et al. Small airway function in patients with inflammatory bowel disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: Marvisi M, Borello PD, Brianti M, et al. Changes in the carbon monoxide diffusing capacity of the lung in ulcrerative colitis. Eur Respir J 2000; 16: Herlinger KR, Noftz MK, Dolhoff K, et al. Alterations in pulmonary function in inflammatory bowel disease are frequent and persist during remission. Am J Gastroenterol 2002; 97: Jones Gr, Malone DNS. Sulfosalazine induced lung disease. 1972; 27: GG 145

İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve akciğer tutulumu

İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve akciğer tutulumu İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve akciğer tutulumu Berrin CEYHAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul. ÖZET İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve akciğer tutulumu

Detaylı

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) gastrointestinal

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) gastrointestinal güncel gastroenteroloji 17/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Kardiyopulmoner Komplikasyonları Nurten SAVAŞ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul İnflamatuvar bağırsak

Detaylı

Olgu sunumu. Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast.

Olgu sunumu. Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast. Olgu sunumu Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast. gokselkiter@yahoo.com 54y, K, Denizli, evhanımı Ani başlayan öksürük ve nefes darlığı 2,5 ay önce hiçbir solunumsal yakınma yok 10 gün

Detaylı

İnterstisyel Hastalığı aklaşım

İnterstisyel Hastalığı aklaşım İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanıya YaklaY aklaşım Dr. Nesrin Moğulko ulkoç Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı Bornova - İzmirzmir Nasıl de İAH? AH? değerlendirmeliyizerlendirmeliyiz

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara Mikroskopik Kolit Dr. Taylan KAV Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı Ankara Mikroskobik kolit (MK) kronik sulu ishalin sık görülen nedenlerinden biridir.

Detaylı

Olgu Sunumu Crohn Hastalığı. Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1

Olgu Sunumu Crohn Hastalığı. Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1 Olgu Sunumu Crohn Hastalığı Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Trabzon 1 F.Ş. 46 2/12/2007 Karın ağrısı Yaklaşık 5 yıl önce dış merkezde Ülseratif Kolit tanısı konulan hasta polikliniğimize

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF, UIP) (2,3) 50 yaşından büyük ve daha çok erkek hastalar. Periferal retiküler opasiteler (özellikle akciğerlerin pos

İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF, UIP) (2,3) 50 yaşından büyük ve daha çok erkek hastalar. Periferal retiküler opasiteler (özellikle akciğerlerin pos İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARI (1) Prof. Dr. Macit Arıyürek Hacettepe Universitesi Radyoloji AD. Yaygın parenkimal akciğer hastalıkları A. Nedeni bilinen yaygın parenkimal akciğer hastalıkları a. İlaçlara

Detaylı

Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu

Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu OLGU SUNUMU/CASE REPORT Tuberk Toraks 2012; 60(4): 370-374 Geliş Tarihi/Received: 07/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/11/2012 Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu Tülay KIVANÇ 1,

Detaylı

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular İNDETERMİNE KOLİT 1970 lerde kronik inflamatuar barsak hastalığı için kolektomi ya da proktokolektomiye giden bir grup hastada klasik Crohn hastalığı (CH) ya da ülseratif kolit(ük) bulguları saptanmadığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Şubat 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Şubat 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Şubat 2017 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Aslı Keskin Prof. Dr. Zeynep Seda Uyan

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

ININ BT İLE AYIRICI TANISI

ININ BT İLE AYIRICI TANISI YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin i seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Sol hemitoraksta izlenen lezyon a) Kist hidatik b) Mediastinal kitle c) Parankimal

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefropatolojide Sınıflandırmalar Amiloidoz Sınıflandırması Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Amiloidoz Doku ve organlarda aşırı miktarda amiloid fibrili birikimi ile karakterli bir grup hastalık

Detaylı

Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu

Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu Orhan ÇİLDAĞ*, Fisun KARADAĞ*, Mehmet POLATLI*, Ali VERAL** * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI?

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? Sümeyye Ekmekci, Özge Çokbankir, Banu Lebe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1 GİRİŞ 1 Lupus eritematosus etyolojisi

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İnterstisyel akciğer hastalıkları, histo-morfolojik olarak interstisyel inflamasyon,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

İĞER HASTALIKLARI ESKİŞ TIP FAKÜLTES

İĞER HASTALIKLARI ESKİŞ TIP FAKÜLTES İLACA BAĞLI AKCİĞ İĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞ İŞEHİR R OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ RADYOLOJİ ABD Hastaneye yatırılmak zorunda kalınan hastaların % 5 i5 Hastane ölümlerinin % 0,3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI Dr. Mustafa Güçlü, 1 Dr. Murat Gül en, 2 Dr. Hakan Sakallı, 3 Dr. Mete Baba 4 1 Ba kent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana

Detaylı

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Turan ACICAN*, Mutlu GÜLBAY* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ÜST SOLUNUM YOLU Farenjit :Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Akut ve kronik olarak seyreder. Larenjit :Üst solunum yolunun bir parçası

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G.

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. O 2, ph: TB Gerilim: Amfizem V/Q=3:1 Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. 1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt Gurney JW. Radiology 1988;167:359-66 Sarkoidoz ve Langerhans

Detaylı

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Başkent Üniversitesi Patoloji AD1 Gazi Üniversitesi Patoloji AD2 Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları D3 Sarkoidoz, etyolojisi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

Semptomsuz ve sigara içmeyen romatoid artritli hastalarda erken dönem akciğer tutulumunun yüksek

Semptomsuz ve sigara içmeyen romatoid artritli hastalarda erken dönem akciğer tutulumunun yüksek Semptomsuz ve sigara içmeyen romatoid artritli hastalarda erken dönem akciğer tutulumunun yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi Sinem KARAZİNCİR 1, Sebahat AKOĞLU 2, Hayal GÜLER

Detaylı

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik effüzyon ve sonrasında gözlenen ampiyemdir. Nadir olarak gözlenen enfeksiyonlar ise fungal, viral ve

Detaylı

BRONŞİYOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ (BOOP): Bir Olgu Sunumu*

BRONŞİYOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ (BOOP): Bir Olgu Sunumu* BRONŞİYOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ (BOOP): Bir Olgu Sunumu* Sevtap SİPAHİ, Muammer BİLİR, Tuncer KARAYEL, Sabriye DEMİRCİ, Büge ÖZ Background. Bronchiolitis is an inflammatory process that primarily

Detaylı

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron;

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; CROHN HASTALIĞI Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Bağırsak da iltihap, ülser, kanama atakları ile seyreden ciddi iltihaplara neden olur. Ağız

Detaylı

ANK LOZAN SPOND L TL HASTALARDA SOLUNUM FONKS YON TESTLER, AKC ER GRAF S VE YÜKSEK REZOLÜSYONLU B LG SAYARLI TOMOGRAF BULGULARI

ANK LOZAN SPOND L TL HASTALARDA SOLUNUM FONKS YON TESTLER, AKC ER GRAF S VE YÜKSEK REZOLÜSYONLU B LG SAYARLI TOMOGRAF BULGULARI Solunum 2: 42-46, 2000 ANK LOZAN SPOND L TL HASTALARDA SOLUNUM FONKS YON TESTLER, AKC ER GRAF S VE YÜKSEK REZOLÜSYONLU B LG SAYARLI TOMOGRAF BULGULARI Ayten F L Z * Yalçın KEPEKÇ ** Nazan BAYRAM * Akif

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D.

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Biyomarkır Özel bir patolojik ya da fizyolojik durumla ilişkili herhangi bir biyomolekül

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu*

Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu* Respir Case Rep 2013;2(3):101-105 DOI: 10.5505/respircase.2013.97269 CASE REPORT OLGU SUNUMU Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu* Gastric Involvement in a Case with Sarcoidosis Elif Tanrıverdio, 1 Ayşegül

Detaylı

VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR

VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD VULVAR İNFLAMATUAR DERMATOZLAR Terminoloji

Detaylı

Düşük Doz Makrolid ile Tedavi Edilen İki Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu

Düşük Doz Makrolid ile Tedavi Edilen İki Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu OLGU 21 OLGU Düşük Doz Makrolid ile Tedavi Edilen İki Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu 141 Düşük Doz Makrolid ile Tedavi Edilen İki Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu Fatma Çiftci 1, Zehra Aktürk Oğulluk

Detaylı

ÜLSERAT F KOL TTE ÖZELL KLER, BEL RT LER, BULGULAR ve DO AL SEY R

ÜLSERAT F KOL TTE ÖZELL KLER, BEL RT LER, BULGULAR ve DO AL SEY R 29 ÜLSERAT F KOL TTE ÖZELL KLER, BEL RT LER, BULGULAR ve DO AL SEY R Dr. Hale Akp nar Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gastroentoroloji Bilim Dal, zmir G R fi Ülseratif kolit (ÜK) kolonun mukozas

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

PULMONER VASKÜLİTLER. Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.

PULMONER VASKÜLİTLER. Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. PULMONER VASKÜLİTLER Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. 1 2012 Chapel Hill Konsensus Konferans Vaskülit Nomenklatürü BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ Takayasu arteriti (TAK)

Detaylı

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İnflamatuar barsak hastalıkları; İBH; Kron; Crohn s; Ülseratif kolit İltihabi bağırsak hastalıkları bağırsağın iltihaplanması ile seyreden bir gurup hastalıktır. Bu hastalıklarda

Detaylı

Correlation of histopathological criteria with clinical presentation in Inflammatory Bowel Disease

Correlation of histopathological criteria with clinical presentation in Inflammatory Bowel Disease AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2008; 7 (1): 24-29 ÖZGÜN ARAŞTIRMA İnflamatuvar barsak hastalığında histopatolojik kriterlerin klinik semptomatolojiyle ilişkisi Correlation of histopathological criteria

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

PNÖMOKONYOZ: OLGU SUNUMU

PNÖMOKONYOZ: OLGU SUNUMU PNÖMOKONYOZ: OLGU SUNUMU Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Dr. Bilge ÜZMEZOĞLU, Dr. Sevtap GÜLGÖSTEREN, Dr. Berna ERDEN, Dr. Canan DEMĠR, Dr. Cebrail ġġmġek 55 yaģında

Detaylı

Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden

Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden Olgu Sunumu Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden From different angles, Sarcoidosis: A case over 1 1 1 2 3 Erhan Uğurlu, Göksel Altinişik, Neşe Dursunoğlu, İsmail Hakkı Akbudak, Ümit Aydoğmuş

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

BLEOM S NE BA LI ALVEOL T VE AKC ER F BROZ S GEL EN B R OLGUNUN BRONKOALVEOLER LAVAJ HÜCRE ANAL Z

BLEOM S NE BA LI ALVEOL T VE AKC ER F BROZ S GEL EN B R OLGUNUN BRONKOALVEOLER LAVAJ HÜCRE ANAL Z Solunum 2: 22-26, 2000 BLEOM S NE BA LI ALVEOL T VE AKC ER F BROZ S GEL EN B R OLGUNUN BRONKOALVEOLER LAVAJ HÜCRE ANAL Z A. Füsun ÖNER EYÜBO LU* Gönül AYDIN* Hakan ÖZKARDE ** bu yüksekli in tedavi sonrasında

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Ümmühan BAYRAM**, Ateş BARAN*, Bülent ALTINSOY***, Döndü GÜNEYLİOĞLU****, Esen AKKAYA* * İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Paraziter Akciğer Eozinofilisi

Paraziter Akciğer Eozinofilisi OLGU 9 OLGU 9 Paraziter Akciğer Eozinofilisi 69 Paraziter Akciğer Eozinofilisi Melehat Uzel Şener 1, Arzu Ertürk 2, Nevin Taci Hoca 1, Nermin Çapan 1 1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Sistemik lupus eritematozus (SLE) nedeni bilinmeyen, kronik seyirli,

Sistemik lupus eritematozus (SLE) nedeni bilinmeyen, kronik seyirli, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:481-486 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Sistemik lupus eritematozus: YRBT bulgular Meriç Tüzün, Hüseyin Ayd n, Göksel Keskin, Sad k Ard ç, Aslan Ak n, Alper

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri #

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Alev ATASEVER*, Feza BACAKOĞLU*, Gökhan KESER*, Mustafa ÖZHAN*, Oğuz KILINÇ***, Eyüp Sabri UÇAN***, Eker DOĞANAVŞARGİL** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu

Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu OLGU Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu Cryptogenic Organising Pneumonia: Four cases with different radiological manifestations Tülay Kıvanç 1, Zuhal Ünsal Ekici

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Postpartum/Sessiz Tiroidit Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Tanım Otoimmunite / Lenfositik infiltrasyon Geçici tirotoksikoz Hipotiroidi TFT değişiklikleri,

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastalarda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastalarda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastalarda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi Oğuzhan OKUTAN*, Zafer KARTALOĞLU*, Ahmet İLVAN*, Ali KUTLU**,

Detaylı

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT HEMOPTİZİ Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

nflamatuvar Barsak Hastal klar n n Mukokutanöz Manifestasyonlar

nflamatuvar Barsak Hastal klar n n Mukokutanöz Manifestasyonlar Güncel Gastroenteroloji nflamatuvar Barsak Hastal klar n n Mukokutanöz Manifestasyonlar Cem fiahan Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal, Samsun nflamatuvar barsak hastalıkları

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Solunum 2: 2-6, 2000 HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Sibel ÖZKURT* Fatma F EKÇ * Remzi ALTIN* Beyza AKDA ** ÖZET Bron astmalı hasta ile kar ıla ma durumu olan hekimlerin astma konusundaki

Detaylı

Düşük Doz Amiodaron Kullanımına Bağlı Pulmoner Toksisite (Olgu Sunumu)

Düşük Doz Amiodaron Kullanımına Bağlı Pulmoner Toksisite (Olgu Sunumu) Arzu ERTÜRK, Özcan KONUR, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA ÖZET Amiodaron pulmoner

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer. Prof. Dr. Ömer Şentürk Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer Prof. Dr. Ömer Şentürk Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer Romatizmal İlaçlar ve Karaciğer NSAİİ MTX RA Aminotransferaz yükseklikleri AF yüksekliği %26-35 hastada (kc

Detaylı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Bülent Değertekin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Erken Tanı Tarama Kimi?

Detaylı

Wegener Granülomatözisi: Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi

Wegener Granülomatözisi: Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi Wegener Granülomatözisi: Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi Pınar ERGÜN*, Çiğdem BİBER*, Yurdanur ERDOĞAN*, Ülkü Y. TURAY*, A. İhsan KEYF*, M. Engin ŞAHİN*, Ayşe AYAZ* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı