-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI"

Transkript

1

2 MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan önce doðru ve güvenli yerleþtirme kullanma ve bakým için temel bilgileri içeren bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ürününüzün montajý için yetkili servis kitapçýðýndan size en yakýn yetkili servisimize baþvurunuz. Ürününüzün en son teknolojik çözümler içerdiðini ve kullanýmýnýn son derece kolay olduðunu göreceksiniz. Bu ürün çevreye saygýlý üretim tesislerinde doðaya zarar vermeden üretilmiþtir ÖNEMLÝ NOTLAR Garantinizin geçerli olmasý için, garanti sertetifikasýyla birlikte, satýn alma fiþinizi muhafaza ediniz ve bunu garanti belgesine iþletiniz. Yoksa Garanti Belgeniz geçerliliðini kaybeder. Risklerden kaçýnmak için, ürünün kurulumu ile ilgili bütün hazýrlýklarý yetkili bir elektrikçiye yaptýrmanýz, ürünün doðru kurulabilmesi ve bir kazaya sebep olmamasý için emniyet talimatýnýn dikkatli okunmasý gerekir. Kullanma talimatýný saklayýnýz ve ulaþýlabilir bir yerde bulundurunuz. GÜVENLÝK TALÝMATLARI Mutfak aspiratörleri normal yemek yapýmýyla ev tipi kullanýn için yapýlmýþtýr. Diðer amaçlar için kullanýlýrsa arýza riski vardýr ve garanti belgesi kapsamý dýþýna çýkar. Bütün elektrik tesisatý kalifiye bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Yetkisiz kiþilerce yapýlan kurulum, düþük performansla çalýþmaya ve ürünün zarar görmesine sebep olabilir. Aspiratör çýkýþý baþka cihazlarýn ürettiði dumanlarýn atýldýðý baca çýkýþlarýna baðlanamaz. Elektrik enerjisi dýþýnda baþka enerjiler kullanan farklý cihazlarla ayný anda çalýþtýrýldýðýnda, onlarýn çalýþmalarýna (ortamdaki havayý tükettiði için) zarar verebilir. Kurulumda, aspiratör elektrikli fýrýnlardan en az 65 cm veya karýþýk yakýt kullanan fýrýnlardan en az 75 cm. yukarýya monte edilmelidir. --

3 Kurulumda,aspiratör elektrikli fýrýnlardan en az 65 cm. gaz veya karýþýk yakýt kullanýlan fýrýnlardan en az 75 cm. yukarýya monte edilmelidir. Montaj elektrik besleme kablosu bir yere sýkýþtýrýlmaya, ezilmeye maruz býrakýlmamalýdýr. Cihazýn altýnda besinler alevlendirilerek piþirilmemelidir. Filtre yerine aleve dayanýksýz filtreleme malzemeleri kullanýlmamalýdýr. Ocak üstündeki bir kapta kýzgýn yað býrakmayýnýz.ýçinde kýzgýn yað bulunan kaplar kendiliðinden tutuþmaya sebep olabilir. Filtrelerin zamanýnda deðiþtirilmesine ve temizlenmesini saðlayýnýz. Zamanýnda deðiþtirilmeyen filtreler üzerinde biriken yaðlardan dolayý yangýn riski taþýr. Cihazýn dýþarý attýðý hava yanan gazlardan veya diðer yakýtlardan çýkan dumanlarýn dýþarý atýlmasý için kullanýlan bir baca içine boþaltýlmalýdýr. NOT: Bir alevlenme baþlamasý halinde,aspiratörün ve piþirme cihazlarýnýn enerjisini kesiniz. Alevin üstünü kapatýnýz. Söndürmek için asla su kullanmayýnýz. Standart Aksesuarlar Montaj þablonu Montaj vidalarý Geri dönüþüm önleme sistemi NR-V baca çýkýþ elemaný (Þekil ) Þekil Þekil --

4 CÝHAZIN TANITILMASI (Þekil 3) ) Motor devir anahtarý ) Lamba anahtarý 3) Sürgü seti 4) Alüminyum kaset yað filtresi 5) Piþirme aydýnlatmasý 6) Aspiratör sac gövdesi 5 Þekil 3 Opsiyonel aksesuarlar Ø Aktif karbon filtre (Þekil ) Bacasý bulunmayan ortamlarda içerdeki havanýn filtre edilerek tekrar içeriye verilmesinde aktif karbon filtre kullanýlmalýdýr. Aktif karbon filtre yetkili servisten veya satýcýdan temin edilmelidir. Aktif karbon filtre montajý için öncelikle kaset filtre çýkartýlýr. Motor kapaðý üzerinde bulunan karbon filtre yuvasýna, orta týrnaklar denk gelecek þekilde yerleþtirilir. Aktif karbon filtre Þekil ' de gösterildiði gibi ok yönünde çevrilerek monte edilir. CÝHAZIN FONKSÝYONLARI Aspiratör bacalý ve bacasýz olarak kullanýlýr. Bacalý kullanýmda; Hava çýkýþý 0 mm' lik esnek, bükülebilir bir borunun ürün ile baca arasýna akuple edilmesiyle saðlanýr. N-RV ( No Return Valf ) Geri dönüþ önleme sistemi bacadan mutfaða dönmesi muhtemel gaz veya hava giriþini engeller. Uyarý!!! Aspiratör çýkýþý baþka dumanlarýn bulunduðu hava kanallarýna baðlanmamalýdýr. Bacasýz kullanýmda; Hava iki adet karbon filtre vasýtasýyla filtre edilerek tekrar ortam içerisine geri dönen hava 0 mm çapýndaki boru veya N-RV baca yardýmýyla dolap üstünde tekrar ortama verebilir. Bu yöntem baca çýkýþý bulunmayan mutfaklarda veya baca çýkýþýnýn bulunduðu yere kurulumu olmayan ortamlarda kullanýlýr. -3-

5 Ø8 78, Max480 Min KURULUM CÝHAZI AMBALAJINDAN ÇIKARMA: Cihazýnýzda bir deformasyon olmadýðýný kontrol ediniz. Nakliye arýzalarý derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir. Görülen hatalar ayrýca satýcýya da bildirilmelidir. Çocuklarýn ambalajlama malzemeleri ile oynamasýna izin vermeyiniz. CÝHAZIN KONUMU Aspiratör dolap içine ankastre (gömme) olarak monte edilir. Kurulum tamamlandýðýnda ürün ile elektrikli ocaklar arasýnda en az 65 cm. gazlý veya diðer yakýtlarla çalýþan ocaklar arasýnda en az 75 cm mesafe olmalýdýr. (Þekil 4) Þekil 9 (Aspiratörün ölçülendirilmesi) Min 65 cm Min 75 cm Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO550 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 6 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN550,IEC / IEC , 004/0B/EC standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Ürün EEE Yönetmeliðine Uygundur. Þekil 4 CÝHAZIN ELEKTRÝK BAÐLANTILARININ YAPILMASI: Cihazýnýzda topraklý, fiþli bir besleme kablosu vardýr. Bu kablo mutlaka kolayca eriþilebilir bir topraklý prize takýlmalýdýr. Aspiratörünüze ait elektrik þemasý Þekil 5' de gösterilmiþtir. Atýk haline gelmiþ olan ürününüzün yeniden kullaným, geri dönüþüm ve geri kazaným amacý ile bertarafý için baðlý bulunduðunuz belediyeler ile görüþünüz

6 MOTOR 0 0 LAMP 0 WHITE BLACK BLUE RED YELLOW-GREEN Þekil 5 microswitch TEKNÝK ÖZELLÝKLER ANMA DEÐERLERÝ VOLTAJ(V) FREKANS(Hz) K O N U M MODEL SÜRGÜLÜ ASPÝRATÖR 0 / 40 AC 50 A B Þekil 7 C D Þekil 6 A B DOLABIN ALTINA MONTAJ Dolabýn altýndaki ahþap levhaya montaj þablonu kullanarak 4 adet delik açýlýr. Cihazla birlikte verilen 4 x 40 vida kullanýlarak ürün dolaba tespit edilir. (Þekil 6, Þekil 7) Sürgü seti hareket ettiðinde ön panel dolap kapaðýna sürtmemelidir. Bu ahþap levhaya montaj þablonu kullanýlarak 0 mm ' den daha büyük bir baca çýkýþ deliði açýlýr. C D M O T O R AKIM (A) GÜÇ (W) DEBÝ (m³/h) LAMBA MOTOR YALITIM SINIFI ISIL KORUMA MOTOR SAYISI(ADET) YALITIM SINIFI Tablo x x 8 W F 30 ºC CLASS I

7 Elektrik baðlantýsýný kontrol et( Bkz.Güvenlik tanýtýmlarý madde ) (Þebeke voltaj 0-40 V olmalý,aspiratör topraklý prize baðlanmalýdýr.) Motor anahtarýný kontrol et (Motor anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) Lamba anahtarýný kontrol et ( Lamba anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) Alüminyum filtreyi kontrol et (Alüminyum kaset filtre normal þartlarda ayda bir yýkanmalýdýr.) Ampulleri kontrol et (Ampulleri saðlam olmalýdýr.) Hava çýkýþ bacasýný kontrol et (Hava çýkýþ bacasý açýk olmalýdýr.) Karbon filtreyi kontrol et (Karbon filtre ile çalýþanlarda Karbon filtre normal þartlarda 3 ayda bir deðiþtirilmelidir.) ÜRÜNÜN KULLANIMI Aspiratörde 3 devirli motor ve bunu kumanda etmek için çok konumlu bir anahtar bulunmaktadýr. Ürünün ve. devirlerini çalýþtýrmak için þekilde gösterilen anahtar butonunu kullanmanýz gerekmektedir. Yüksek çekim gücüne ihtiyaç duyulan durumlarda 3. devir anahtar butonu kullanýlarak ürün en yüksek seviyede çalýþtýrýlabilir. Üründe sürgü switch özelliði bulunduðu için çalýþtýrma yapmadan önce sürgü setinin açýk olmasý gerekmektedir. Anahtar butonlarýný hangi konumda býrakýp sürgü setini kapatýrsanýz tekrar sürgü setini açtýðýnýzda ürün en son býrakýlan konumlarda çalýþmaya baþlayacaktýr. Aspiratör çalýþmýyor Aydýnlatma lambasý yanmýyor Aspiratör hava çekiþi zayýf Dýþarý hava vermiyor (bacasýz ortamlarda) Tablo Aspiratör çalýþmýyor ise: Servis ile temasa geçmeden önce: Fiþin pirize takýlý olduðundan ve tesisattaki elektrik sigortasýnýn saðlam olduðundan emin olunuz. Ürüne zarar verebilecek herhangi bir iþlem yapmayýnýz. Servisle temasa geçmeden önce Tablo e göre aspiratörünüzü kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satýcýnýz ile veya yetkili bir servis ile temas kurunuz. Servis ve yedek parça: Ürününüzün yedek parçalarýný satýcýnýz veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Ambalajýn içinde ürün ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadýr. Servisiniz veya satýcýnýz ile temas kurduðunuzda, yedek parça isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceðiniz ürün numarasý ve model adýný bildiriniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çýkardýðýnýzda ürün etiketini görebileceksiniz. Aydýnlatma Anahtarý. ve. Devir Anahtarý Aydýnlatma Üründe adet lamba ve aydýnlatmayý kumanda etmek için bir lamba anahtarý vardýr. Aydýnlatmanýn çalýþtýrýlabilmesi için sürgü setinin çekili olmasý gereklidir. Verimli Havalandýrma Havalandýrmanýn doðru yapýlabilmesi için mutfakta bulunan dýþarýya açýlan pencerelerin kapalý tutulmasý gerekmektedir. Diðer odalara açýlan kapý veya pencereler açýk tutulabilir. ÖNEMLÝ NOT Cihaz ayný zamanda ortamdaki havayý yakýt ile kullanarak çalýþan cihazlarla (Örneðin gaz, dizel yakýtlar, kömür veya odun ile çalýþan ýsýtýcýlar, þofben vb.) birlikte çalýþtýrýldýðýnda dikkatli olunmalýdýr.çünkü aspiratör ortamdaki havayý dýþarýya attýðý için yanmayý olumsuz etkileyebilir. Bu uyarý bacasýz kullanýmlar için geçerlidir. 3. Devir Anahtar

8 BAKIM Bakým iþlemlerinden evvel cihazýn enerjisini kesiniz.(cihazýn fiþini prizden çekerek enerjisini kesiniz.) Alüminyum kaset filtre Alüminyum Kaset Filtre havadaki tozlarý ve yaðlarý tutar. Metal filtre her ay sýcak sabunlu suyla veya mümkün ise bulaþýk makinesinde yýkanmalýdýr.(60 C) Alüminyum kaset filtrenin çýkartýlmasý Kaset filtreyi yalý mandallara basarak yerinden çýkartýnýz. (Þekil 8) Temizledikten sonra kurulamadan yerine takmayýnýz. Þekil 9 Karbon filtre Karbon filtre havadaki kokularý tutar. Normal kullanýmda her 4-5 ayda bir yenisiyle deðiþtirilmelidir. Karbon filtre hiçbir zaman yýkanmamalýdýr. Karbon filtreyi yerinden çýkarmak için saat yönünün tersine çeviriniz. Dikkat Filtreli temizleme ve deðiþtirme kurallarýna uyulmamasý yangýna sebebiyet verebilir. Bundan dolayý biz aþaðýdaki talimatýn uygulamasýný öneririz. Temizleme Aspiratörünüzün dýþ yüzeyleri sývý deterjan veya alkol ile ýslatýlmýþ bir bezle silinmelidir. Hiçbir zaman aþýndýrýcý ve petrol bazlý ürünlerle silmeyiniz. Þekil 8 Aydýnlatma elemanlarýnýn deðiþimi Aspiratörün elektrik baðlantýsýný kesiniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çýkartýnýz. Hatalý ampulü yerinden sökerek ayný deðerdeki yenisi ile deðiþtiriniz

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr

Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr İçindekiler İçindekiler 2 Tüketici Hizmetleri, Genel Bilgiler 3 Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları 4 Ürün Tanıtımı 5 Bakım ve Temizlik 6 Lamba değişimi 7 Push Buton

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı