Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA EXT, DA Alu, DA Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý...13 Kademe Seçimi...13 Yoðun Kademe...13 Fonksiyonu Devam Ettirme...14 Fanýn Kapatýlmasý...14 Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý Çalýþma Saati Sayacý...15 Temizlik ve Bakým Davlumbaz Gövdesi...19 Filtre Sepeti ve Yað Filtresi Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...23 Halojen Lambanýn Deðiþtirilmesi...25 Cihaz Ölçüleri Ocak ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj Montaj Malzemesi...28 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...30 Demontaj...30 Hava Tahliye Kanalý Kondense Su Vanasý Ses Ýzolasyonu...33 Elektrik Baðlantýsý Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma DSM Serbest Baðlantý...35 Lamba Tuþlarýna Baðlantý...35 Müþteri Hizmetleri Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Kullaným kurallarý dikkate alýnmadan kullanýldýðýnda kiþi ve eþya zarar görebilir. Davlumbazý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu okuyunuz. Burada davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi korumuþ ve cihazýnýzýn da zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Davlumbaz evde ve ev benzeri teþhir salonlarýnda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri iþyerlerinde çiftlik evlerinde otel, motel, kahvaltýlý pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda müþteriler tarafýndan kullanýlabilir. Bu davlumbaz sadece ev benzeri ortamlarda yemek piþirme sýrasýnda oluþan yaðlý yemek buharlarýnýn çekilmesi ve havanýn temizlenmesi için üretilmiþtir. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bunun dýþýndaki tüm kullanýmlar tehlikeli ve yasaktýr. Miele firmasý yanlýþ kullanýmdan doðabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Halojen lambalý davlumbazlarda lambalarýn açýkken çok ýsýndýðýný ve hatta kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kaldýðýný unutmayýnýz. Yanýklarý önlemek için lambalar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Davlumbazýn montajýný gerçekleþtirmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu verilerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Davlumbazýn elektrik emniyeti ancak yasalara uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir sistemin (topraklý hat) mevcut olmasý lazýmdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu sistemin var olup olmadýðýný bir uzman elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici firma hasarlý veya eksik hat nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (örneðin: elektrik çarpmasý). Davlumbazýn doðru çalýþabilmesi için cihazý ancak monte edildikten sonra kullanabilirisiniz. Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler cihazý kullanan kiþi için önemli tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Hasarlý bir baðlantý kablosu güvenlik açýsýndan ancak yetkili uzman kiþiler tarafýndan deðiþtirilebilir. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma sadece bu parçalarla cihazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamaktadýr. Montaj- ve bakým iþleri veya tamir sýrasýnda davlumbazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Bu baðlantý aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. telli sigorta yuvasýndan dýþarý alýnmalýdýr. cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþli baðlantýda: Fiþi prizden çýkartmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutup prizden çekiniz. Cihazýn gövdesini montaj talimatýnda ve temizlik bölümlerinde yazýldýðý kadar açabilirsiniz. Hiçbir þekilde cihazýn diðer gövde parçalarýný açmayý denemeyiniz. Elektrik ileten parçalara temas veya cihazýn elektrikli ve mekanik yapýsýnda yapýlan deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn fonksiyon arýzalarýna sebep olabilir. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn þebekeye baðlantýsý çoklu bir priz veya bir uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gerekli emniyeti saðlayamaz (aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak, Fýrýn ve Diðerleri Dikkat Zehirlenme Tehlikesi! Faný dýþarýda olan cihazlarda (...EXT serisi) davlumbaz ve faný baðlayan ayrý bir kablo ve baðlantý soketleri bulunmaktadýr. Bu tip davlumbazlar sadece mutfak dýþýna takýlan fanla çalýþabilirler. Bu cihazlar ancak duvar dýþýna takýlan bir Miele faný ile kombine edilebilirler. Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecektir. Ayrýca davlumbazýn havayý emmesi neticesinde bacadaki veya þöminedeki gazlý hava tekrar geri üflenecek ve bacaya baðlý diðer soba ve ýsýtýcýlarýn çalýþmalarý engellenecektir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý davlumbaz tarafýndan odalara ve mutfaða çekilir. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek lazýmdýr. Tereddüt edilen noktalarda bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý sakýncalý deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda asla alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamayýnýz. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi vardýr! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondanse su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. Davlumbazý yað filtresini takmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Davlumbazýn filtresini muntazam aralýklarla temizleyiniz veya filtreyi deðiþtiriniz. Fazla yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Davlumbaz yemek piþirilmesi sýrasýnda oldukça ýsýnýr. Davlumbaz ve yað filtresini ancak cihaz soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Doðru Montaj Kullanýlan ocak üzerinde bir davlumbazýn bulunmasýna izin verilip verilmediðini üreticisinin verdiði bilgilerden öðrenebilirsiniz. Ocak üreticisi daha büyük bir güvenlik mesafesi önermediði takdirde, ocakla davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde öngörülen mesafeleri uygulayýnýz. Davlumbazýn altýnda farklý ocaklar çalýþýyorsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz kurulamaz. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. Aksesuar Aksesuar olarak ancak Miele firmasýnýn izin verdiði parçalar takýlabilir ve kullanýlabilir. Baþka parçalarýn takýlmasý halinde cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Teleskop Havalandýrma Çýkýþý (sadece havalandýrma sistemlerinde sonradan alýnabilen aksesuar) Baca Buhar Siperi Ocak Lambalarý Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar Yað Filtresi Filtre Sepeti Ocak Lambasý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarýný açabilirkapatabilir veya ýþýklarýný kýsabilirsiniz. Fan Açma/Kapama Tuþu Fan Gücü Ayar Tuþlarý Fonksiyon Devam Ettirme Tuþu Bu tuþ ile yemek piþirme iþlemi bittikten sonra faný belirli bir süre daha çalýþtýrabilirsiniz. Fan yapacaðýnýz tercihe göre 5 veya 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. Yað Filtresi Tuþu Yað filtresinin ve sepetinin temizlenmesi gerektiðinde yað filtresi tuþu yanar. Bu tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ( "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatlerini kontrol edebilir veya saatleri deðiþtirebilirsiniz. Koku Filtresi Tuþu Havalandýrma sisteminin içindeki koku filtresinin deðiþtirilmesi gerektiðinde koku filtresi tuþunun lambasý yanar. Bunun için cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda çalýþma saati sayacý ayarlanmalýdýr. Bu tuþ ile koku filtresi deðiþtirildikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatleri kontrol edilebilir ve deðiþtirilebilir. Fonksiyonlar iyi tan yabilmek için "Kullan m" bölümüne dikkat ediniz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... hava tahliyesi ile... havalandýrma sistemi ile: (deðiþtirme parçalarý ve koku filtresi ile sonradan alýnabilen aksesuar olarak alýnabilir, "Teknik Bilgiler" böl.bkz.) Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Eðer hava tahliye sisteminizde bir klepe mevcut deðilse, o zaman cihazla birlikte verilen klpeyi kullanabilirsiniz. Bu klepe üfleme borusundaki motor birimine takýlýr. Hava tahliye sistemindeki klepe davlumbaz kapalý durumda iken mutfakla dýþarýsý arasýndaki hava dolaþýmýný önler. Davlumbaz kapandýðýnda ise klepe de kapanýr. Davlumbaz açýldýktan sonra klepe de açýlýr ve mutfakta oluþan hava dýþarý atýlýr. Mutfaktaki hava davlumbaz tarafýndan emildikten sonra yað filtresinden geçirilir ve bir koku filtresinde temizlenir. Temizlenen hava davlumbaz bacasýnýn deliklerinden tekrar mutfaða verilir. Havalandýrma sistemi çalýþýrken koku filtresinin yerinde olmasýna dikkat ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.... dýþarý takýlan fan sistemi ile: (...EXT tipi davlumbazlar) Mutfak duvarýnýn dýþýna takýlan fan sistemine baðlanmak üzere üretilmiþ davlumbazlarda havayý emen fan mutfaðýn dýþ duvarýnda istenilen bir yere monte edilebilir. Bu fan kablo ile davlumbaza baðlandýðýndan kumandasý davlumbaz paneli üzerinden yapýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II"ci kademeden çalýþmaya baþlar. Kontrol lambasý yanar. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe seçiminde faný otomatik olarak 10 dakika sonra "III"cü kademe ayarýna döndürme olanaðýna sahipsiniz. Bunun için fanýn ve ocak lambalarýnýn kapalý olmasý gerekir. Kademe Seçimi "- / +" tuþlarý ile istediðiniz güç kademesini seçebilirsiniz. "+" Tuþu = daha yüksek kademe "-" Tuþu = daha düþük kademe Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III"cü kademeler arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun Kademe Kýzartma sýrasýnda oluþan geçici buhar ve koku için "IV"cü kademeyi yoðun kademe olarak seçebilirsiniz. Fonksiyonu devam ettirme tuþuna yaklaþýk 10 saniye kadar basýnýz. Fan güç kademesine ait ilk lamba yanar. Daha sonra arka arkaya þu tuþlara basýnýz:- ocak lambasý tuþu, "-" tuþu ve tekrar ocak lambasý tuþu. 13

14 Kullaným Eðer otomatik kapatma devrede deðilse, fanýn "I" ve "IV"cü kademelerinin kontrol lambalarý yanýp söner. Otomatik kapatma için "+" tuþuna basýnýz. "I" ve "IV"cü fan gücü kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanar. Bu devreden çýkarmak için "-" tuþuna basýnýz. Fonksiyonu Devam Ettirme Hava tahliyesi ve havalandýrma sisteminde piþirme iþleminden sonra faný bir kaç dakika daha çalýþtýrmanýz tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve yemek kokularýndan temizlenmiþ olacaktýr. Fonksiyonu devam ettirme sisteminde daha önce belirlemiþ olduðunuz dakikada fan otomatik olarak kapatýlacaktýr. Piþirme iþleminden sonra cihaz açýk durumda iken fonksiyonu devam ettirme tuþuna basýnýz Bu iþlemi fonksiyonu devam ettirme tuþuna basarak onaylayýnýz. Onay ayardan sonra 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarý uygular. Tuþa 1-defa basýldýðýnda : Fan 5 dakika sonra kapanýr (soldaki kontrol lambasý). Tuþa 2-defa basýldýðýnda: Fan 15 dakika sonra kapanýr (saðdaki kontrol lambasý). Fonksiyonu devam ettirme iþlemini devreden çýkarmak için tuþa tekrar basýnýz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý Açma/Kapama tuþu ile faný kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 14

15 Kullaným Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý Ocak Lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. Lambalarý açmak için lamba tuþuna basýnýz. Kontrol lambasý yanar. Lambalar en yüksek ýþýk gücünde yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlama olanaðýna sahipsiniz. Bunun için ýþýk açýkken lamba tuþunu basýlý tutunuz. Tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü kademesiz olarak düþürülür. Tuþa tekrar bastýðýnýzda ýþýðýn parlaklýk gücü tuþu býrakýncaya kadar yükselecektir. Tuþ basýlý tutulduðunda parlaklýk deðiþimli olarak bir yükselir, bir azalýr. Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý Ocak lambalarý tuþuna kýsa bir basma ile lambalarý kapatabilirsiniz. Kontrol lambasý söner. Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Çalýþma Saati Sayacý Davlumbazýn çalýþtýðý saatler hafýzaya kaydedilir. Yað filtresi veya koku filtresinin temizlenmesi veya deðiþtirilmesi gerektiðinde çalýþma saati sayacý sinyal verir. Çalýþma Sayacýnýn Geri Alýnmasý 30 saatlik bir çalýþmadan veya daha önce belirlenmiþ bir süreden sonra yað filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Yað filtresinin ve sepetinin bu durumda temizlenmesi gerekir. Bunun için fan açýkken yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. 15

16 Kullaným Çalýþma Saati Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile açýnýz. Yað filtresi tuþunu basýlý tutunuz. "- / +" tuþlarýnýn bir veya bir çok kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. 1 Kontrol Lambasý = % 25 2 Kontrol Lambasý = % 50 3 Kontrol Lambasý = % 75 4 Kontrol Lambasý = % 100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. Çalýþma Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati seçiniz. Çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz uzun çalýþma saati seçebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati ayarý yapabilirsiniz. Toplanan yaðlar uzun süre bekletildiði takdirde katýlaþýr ve yað filtresinin temizliði çok zor olur. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Bu saati 20, 30, 40 veya 50 saat olarak deðiþtirebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Ayný anda fonksiyonu devam ettirme ve yað filtresi tuþuna basýnýz. Yað filtresi tuþu ve "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý yanýp söner. 16

17 Kullaným "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 20 Saat Soldan 2. Lamba = 30 Saat Soldan 3. Lamba = 40 Saat Soldan 4. Lamba = 50 Saat "- / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. Koku Filtresi Çalýþma Saatlerinin Ayarý/Deðiþtirilmesi (Havalandýrma sisteminde) Koku filtresi havalandýrma sistemi için gereklidir. Koku filtresi çalýþma saati sayacý cihaz fabrikadan çýkarken devrede deðildir. Havalandýrma sisteminde çalýþma süresini yemek piþirme alýþkanlýklarýna göre ayarlayýnýz: Yað filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Fonksiyonu devam ettirme ve koku filtresi tuþuna ayný anda basýnýz. Koku filtresi tuþunun kontrol lambasý ve "- / +" tuþlarýndan birinin kontrol lambasý yanýp söner. "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 120 Saat Soldan 2. Lamba = 180 Saat Soldan 3. Lamba = 240 Saat Soldan 4. Lamba = devrede deðildir. 17

18 Kullaným "- / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. Koku Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma süresi bitmeden geçen süreyi yüzde olarak göstergede görebilirsiniz. Koku filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" bilgileri esas alýr. Koku Filtresi Sayacýnýn Geri alýnmasý Koku filtresi tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Önceden seçilmiþ olan çalýþma süresi sona erdiðinde koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Buna göre koku filtresinin deðiþtirilme zamaný gelmiþtir. Deðiþtirme iþleminden sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken koku filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. "- / +" tuþu kontrol lambalarýndan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde miktarý olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinde geçmiþ olan süreler hafýzada kayýtlý kalýr. 18

19 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrýnýz. Bunun için: - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Davlumbaz Gövdesi Genel Bilgiler Davlumbazýn gövdesi ve kumanda elemanlarý çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bunun için aþaðýdaki temizlik önerilerini dikkate alýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: sodalý-, asitli-, kloridli veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan eskimiþ bulaþýk süngerleri, sert süngerler, Çelik Gövdeli Cihazlar için Bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Davlumbazýn tüm yüzeyini ve kumanda elemanlarýný yumuþak süngerli bir bez ve deterjanlý sýcak bir suyla siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Kumanda elemanlarýný elektronik karta su kaçmamasý için çok ýslak bir bezle silmeyiniz. 19

20 Temizlik ve Bakým Aluminyum Gövdeli Cihazlar için Bilgiler Aluminyum canlý bir malzemedir. Bakýþ açýsý, ýþýðýn geliþi ve çevre cihazýn görünümünü etkiler. Aluminyum yüzeyler ve kumanda üniteleri uzun süre kirli kaldýklarý takdirde renklerinde deðiþiklikler olur. Bu nedenle kirlenen yüzeyi ve kumanda ünitelerini hemen temizleyiniz. Temizlik için bu bölümde anlatýlan genel temizlik bilgilerini dikkate alýnýz. Ayrýva þunlarý kullanmayýnýz: çelik-temizleme maddesi, kireç çözme özelliði olan temizleme maddesi, bulaþýk deterjaný, fýrýn spreyi. Kumanda Üniteleri Kumanda üniteleri uzun süre temizlenmediði takdirde renkleri deðiþebilir. Bu nedenle kumanda ünitelerini kirlenince hemen temizleyiniz. Bu bölümde temizlikle ilgili genel bilgilere dikkat ediniz. Ayrýca aluminyum yüzeylerin temizliðinde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Cam Yüzeyler için Bilgiler Genel temizlik bilgileri dýþýnda cam yüzeyler için normal bir cam temizleme suyu kullanabilirsiniz. Þunlarý kullanmayýnýz: toz veya krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik maddeleri, eskimiþ bulaþýk süngerleri, fýrýn spreyleri. Filtre Sepeti ve Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen filtre sepeti ve yað filtresi mutfak buharýndaki katý maddeleri(yað, toz v.s.) tutar ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yað filtresini en geç çalýþma saati tuþunun kontrol lambasý kýrmýzý yandýðýnda temizleyiniz. Yaðlarýn filtreye yapýþýp kalmamasý için bu temizliðin 3-4 haftada bir yapýlmasý tavsiye edilir. Filtre sepeti ve yað filtresi her zaman temizlenmelidir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! 20

21 Temizlik ve Bakým Filtre Sepetinin Çýkarýlmasý Filtre sepetini çekerek yerinden çýkartabilirsiniz. Filtre sepetinin ocaðýn Filtre sepetini çýkartýnýz. Yað Filtresinin Çýkartýlmasý Yað filtresini sapýndan tutunuz ve aþaðý doðru dýþarý çýkartýnýz. Yað filtresinin ocaklarýn üstüne düþmemesine dikkat ediniz. Yað Filtresinin ve Sepetinin Elde Yýkanmasý Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtresi ve Filtre Sepetinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. 21

22 Temizlik ve Bakým Yýkama iþleminden sonra yað filtresini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Dýþarý çýkarýlan yað filtresinin ve filtre sepetinin takýldýðý yuvayý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. Temizlik iþleminden sonra yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Tuþun kontrol lambasý söner. Eðer filtre sepetini ve yað filtresini çalýþma süresi sona ermeden önce temizlemek isterseniz, yað filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. Filtre Sepetinin Takýlmasý Filtre sepetini arkadan askýsýna asýnýz, yukarý doðru kaldýrýnýz ve týrnaklara oturtunuz. Yað Filtresinin Takýlmasý Yað filtresini bacanýn içine takýnýz ve öne doðru sürünüz. Yað filtresini arkadan yukarý doðru kaldýrýnýz ve soldan ve saðdan yerine yerleþtiriniz. 22

23 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresine bir koku filtresi takýlmasý lazýmdýr. Bu filtre piþirme iþlemi sýrasýnda oluþan kokularý çeker. Koku filtresi buhar siperinde yað filtresinin üzerine takýlýr. Koku filtresini Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Filtrenin cinsi ve seri numarasý "Teknik Bilgiler" bölümünde yazýlýdýr. Koku filtresinin takýlmasý veya deðiþmesi gereken durumlarda daha önce de belirtildiði gibi filtre sepeti ve yað filtresi dýþarý çýkarýlmalýdýr. Koku filtresinin deðiþtirilmesi için arkadaki kulakçýktan aþaðý doðru dýþarý çekiniz. Yeni koku filtresinin ambalajýný çýkartýnýz. Ýlk yerleþtirmede: Hava tahliyesi için bir sürgü sistemi takýlýr ve havalandýrma çalýþmasý için bu sistem dýþarý çýkartýlýr. Sürgü sisteminin vidasýný sökünüz ve çýkartýnýz. Koku filtresini ön tarafta bacanýn içine yerleþtiriniz ve arkaya doðru eðiniz ve sýkýca bastýrýnýz. Yað filtresi ve filtre sepetini tekrar yerine takýnýz. Ýlk yerleþtirmede: Çalýþtýrma saati sayacýný devreye alýnýz ("Kullaným" böl.bkz.). 23

24 Temizlik ve Bakým Koku filtresini daima koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yandýðýnda veya mutfaktaki kokular yeterli derecede yok olmadýðýnda deðiþtiriniz. Filtre en geç her 6 ayda bir deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ eski filtreyi çöpe atýnýz. Filtreyi deðiþtirdikten sonra koku filtresi tuþuna iki defa basýnýz ve tuþu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Çalýþma saati tuþunun lambasý söner. Eðer koku filtresini çalýþma saati süreci sona ermeden önce deðiþtirmek isterseniz, çalýþma saati tuþuna iki kere basýnýz ve tuþu yaklaþýk 6 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. 24

25 Temizlik ve Bakým Halojen Lambanýn Deðiþtirilmesi Bakým iþlemine baþlamadan önce davlumbaza gelen elektriði þebekeden ayýrýnýz, bunun için: fiþini prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Halojen lambalar yanarken çok ýsýnýr. Hatta lambalar kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve yanýk tehlikesi vardýr. Halojen lambayý deðiþtirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz. Filtre sepetini dýþarý alýnýz ("Temizlik ve Bakým - Filtre Sepetinin Çýkarýlmasý" böl.bkz.). Halojen lambayý yuvasýndan çýkartýnýz. Bu arada halojen lambanýn ocaklarýn üzerine düþmemesine dikkat ediniz. Yeni halojen lambayý yuvasýna takýnýz ve dikkatle içeri bastýrýnýz. Bozuk halojen lambanýn yerine mutlaka ayný cins lamba takýlmasý tavsiye edilir( "Teknik Bilgiler" böl.bkz.). 25

26 Cihaz Ölçüleri Bu resim ölçü olarak alýnamaz. 26

27 Cihaz Ölçüleri 1) Hava tahliyesi 2) Havalandýrma 3) Havalandýrmada hava çýkýþý yukarý monte edilir 4) ve 5) Montaj alanlarý; sadece havalandýrma sisteminde 4) Duvar ve tavan hava tahliyesi için hazýrlanýr, priz ve faný dýþ duvara takýlan... EXT tipi cihazlarýn montajýnda kullanýlýr. Havalandýrma sisteminde sadece bir prizin takýlmasý gereklidir. Hava tahliye baðlantýsý 150 mm, 125 mm redüksiyon borularý ile birlikte. Ocak ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi istenmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az þu güvenlik mesafeleri korunmalýdýr : Elektrikli ocaklarda: 450 mm Gazlý ocaklarda: 650 mm Elektrikli gril ve fritözlerde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. Davlumbaz altýndaki elektrikli ocaklarda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için güvenlik mesafesi olarak 650 mm tavsiye edilir. Montaj yüksekliðini seçerken cihazý kullanacak kiþinin boyunu mutlaka dikkate alýnýz. Ocaklarda rahat çalýþabilmek ve davlumbaz altýnda serbest hareket edebilmek için bu husus önemlidir. Ocaklara olan mesafenin fazla olmasý durumunda yemek kokularý davlumbaz tarafýndan tam olarak çekilemez. Teleskopun üst kenarý tavana monte edilecekse, montaj yüksekliði seçiminde davlumbaz yüksekliði de dikkate alýnmalýdýr. 27

28 Montaj Montaj Malzemesi 28

29 Montaj 2 sayfa montaj koruma kaðýdý Baca montajýnda gereklidir. 1 ad. Hava tahliye borusu 150 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 1 adet redüksiyon borusu 125 mm'lik hava tahliye borusu içindir. 1 adet klepe Üfleme borusu içindeki motor biriminin montajýnda kullanýlýr (havalandýrma sisteminde bulunmaz) Üst duvar sabitleme sacý Teleskop borunun sabitlenmesinde kullanýlýr. Orta duvar sabitleme sacý Teleskop borunun sabitlenmesi için gereklidir. Alt duvar sabitleme sacý Cihaz biriminin takýlmasý için kullanýlýr. Havalandýrma için gerekli parçalar Dirsek ve aluminyum -hortum (cihazla birlikte verilmez, sonradan satýn alýnabilen aksesuar, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). 2 adet Somun M 6 Cihaz biriminin takýlmasý için çentikli somun kullanýlýr. 2 adet Vida 3,9 x 7,5 mm Bacanýn takýlmasý için kullanýlýr. Somunlu ve plastik pullu 2 adet Vida M4 Buhar siperinin montajýnda kullanýlýr. 1 adet vida kapaðý Büyük baþlý 8 adet vida 5x40mmve 8 Dübel S 8 Sabitleme sacý için gereklidir. Vidalar ve dübeller masif duvar için uygundur. Farklý cinsdeki duvarlar için baþka sabitleme malzemeleri seçiniz. Duvarýn taþýma kapasitesine dikkat ediniz. 1 Manivela Bacanýn sökülmesi sýrasýnda kullanýlýr. Montaj Talimatý DIN A3 29

30 Montaj Montajý yapmadan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbazla birlikte çalýþan ve mutfaktaki havayý kullanarak yanan ocaklar zehirlenme tehlikesi yaratabilirler! Demontaj Cihaz demonte edileceði zaman montaj iþleminde yaptýðýnýz hareketleri tersten uygulayýnýz. Baca çerçevesini çýkarmak için maniveladan faydalanabilirsiniz. Montaj Talimatý Her montaj dilimi cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda yazýlmýþtýr. Koruyucu Folyo (Çelik gövdeli cihazlarda) Nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek çiziklere karþý cihaz koruyucu folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu cihazdan kaldýrýp alýnýz. Bunu bir alet kullanmadan bir kenarýndan tutarak yapabilirsiniz. Bacanýn iki vidasýný söktükten sonra baca çerçevesinin altýna manivelayý sokunuz ve teleskop boruyu itiniz ve bacayý yerleþtirildiði yerden kaldýrýnýz. 30

31 Hava Tahliye Kanalý Lütfen Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar bölümünü mutlaka okuyunuz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Mutfak dýþýndaki bir fana baðlanan davlumbaz için dayanýklý bir hava tahliye borusu seçilmelidir. Çünkü dýþarýdaki fanýn yarattýðý basýnç hava tahliye borusunun þeklini bozabilir. Mümkün olan en büyük hava tahliyesini saðlarken mümkün olduðu kadar az gürültü olmasýný saðlamak için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm'den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. 31

32 Hava Tahliye Kanalý Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Kondense Su Vanasý (sonradan alýnabilen aksesuar) Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su vanasýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Mutfak dýþýndaki fana baðlanacak þekilde üretilen davlumbazlarda ( EXT model), kondense su vanasý bulunur. 32

33 Hava Tahliye Kanalý Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. Bu ilave bir izolasyon demektir hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr.rbunun için izolasyon hava tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr.... mutfak dýþýndaki fanla çalýþan hava tahliyesinde: Mutfaktaki fan sesini en alt düzeye indirebilmek için ses izolasyonu mümkün olduðu kadar fanýn önüne, uzun bir hava tahliyesinde davlumbazýn hava tahliye borusuna takýlmalýdýr. Eðer binada bir harici fan mevcutsa, o zaman fan sesini azaltmak için izolasyonu harici fanýn arkasýna takýnýz. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 33

34 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 34

35 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma DSM 400 Davlumbazý diðer ünitelerle kombine edebilmek için aksesuar olarak Miele DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Çekiþ merkezi üniteleri Miele teslim programýnda yoktur. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Tuþlarýna Baðlantý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambalarý evdeki elektrik tesisatýna baðlanan bir lamba þalteri ile açýlýr veya ýþýðý kýsýlýr. Montaj Baca söküldükten sonra kumanda modülü fan ünitesine takýlýr. DSM 400 kumanda modülünün serbest baðlantýsý bir hava çekiþ merkezine örneðin bir...ext model davlumbazýn içine takýlabilir. Bu baðlantý çekiþ merkezine takýlan elektrikle çalýþan bir klepeyi çalýþtýrmak için kullanýlabilir. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. 35

36 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 36

37 Teknik Bilgiler Toplam baðlantý deðeri* W - Fan motoru* W - Ocak lambasý... 2x20W Halojen-lamba Osram WFL, 20 W Akým.... AC230V Frekans....50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA ,5 kg DA EXT...19,5 kg DA Alu...22,5 kg DA Alu EXT...19,5 kg Fan Gücü* sayýlý Avrupa normuna göre Hava tahliye sistemi 150 mm: I. Kademe...200m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...400m 3 /h Yoðun Kademe...640m 3 /h Hava tahliye sistemi 125 mm: I. Kademe...180m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...380m 3 /h Yoðun Kademe...580m 3 /h Koku filtreli havalandýrma sistemi: I. Kademe...150m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...330m 3 /h Yoðun Kademe...490m 3 /h DUW 10 Parçasý Miele DKF 9-1 Karbonlu koku filtresi *...EXT tipi cihazlarýn baðlantý deðeri ve hava tahliye sistemi dýþ duvara takýlan fan gücü ile baðlantýlýdýr....ext serisi cihazlar: Mutfak dýþ duvarýna takýlan fana baðlanan elektrik kablosunun uzunluðu 1,9 metredir. 37

38 38

39 39

40 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 289-4, DA 289-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5495 W DA 5495 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3460 DA 3480 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı