Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA DA DA EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...10 Kullaným...13 Fanýn Açýlmasý...13 Güç Kademesi Seçimi /...13 Ocak Lambalarý Temizlik ve Bakým...15 Kasa Yað Filtresi...16 Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþmesi...18 Lambalarýn Deðiþtirilmesi Cihaz Ölçüleri...20 Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj...23 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...23 Davlumbazýn Yerinden Sökülmesi...23 Montaj Malzemesi...24 Elektrik Baðlantýsý...26 Hava Tahliye Kanalý...27 Kondense Suyun Kapatýlmasý...28 Ses Ýzolasyonu...29 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma...30 Serbest Baðlantý...30 Lamba Þalteri Baðlantýsý...30 Müþteri Hizmetleri...31 Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Davlumbazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Bu kullanma kýlavuzunun içinde davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu davlumbaz evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Davlumbazý sadece evsel ortamlarda yemek hazýrlarken meydana gelen yemek buharlarýnýn temizlenmesi ve çekilmesi için kullanýnýz. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Diðer bütün kullaným amaçlarý kabul edilemez. Miele kural dýþý kullaným veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kahve makinesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde kahve makinesini kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Üzerinde halojen lamba olan davlumbazlara dikkat ediniz, lambalar açýkken çok ýsýnýr ve kapandýktan sonra bir süre daha sýcak kalýr. Lambalar elinizi sürebilecek kadar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montajdan önce davlumbazýn gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý makine güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketinde yazýlý baðlantý verilerini (voltaj ve frekans) evdeki þebeke uyumlu olmasý þarttýr. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye de danýþabilirsiniz. Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yasalara uygun korumalý bir hatta baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþabileceðini garanti eder. Montaj- ve bakým veya tamir sýrasýnda cihaza gelen þebeke cereyaný mutlaka kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsý ancak þu þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. evdeki vidalý sigortalar yuvalarýndan tamamen çýkarýlmalýdýr. fiþ prizden çýkarýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý bir fiþ ile saðlanýyorsa, cihaza gelen elektriði þebekeden ayýrmak için fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkarýp alýnýz. Davlumbazýn güvenle çalýþmasýný saðlamak için cihazý monte edildikten sonra kullanýnýz. Cihaz kasasýný montaj ve temizlik bölümlerinde yazýlan sýnýrlar içinde açýnýz. Asla kasanýn diðer parçalarýný açmaya çalýþmayýnýz. Elektrik ileten baðlantýlar veya mekanik ve elektrik yapý parçalarý sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn bozulmasýna sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üreticinin yetki verdiði servis personeli tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj, bakým veya tamirler cihazý kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý gerekli güvenliðin saðlanamayacaðý için çoklu prizler veya bir uzatma kablosu ile yapýlamaz (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak ve Benzerleri Dikkat zehirlenme tehlikesi! Fan sistemi mutfak dýþýnda olan cihazlar için ( EXT tipi davlumbaz modelleri) her iki üniteyi birbirine baðlayan uçlarý soketli ve fiþli baðlantý kablosu gereklidir. Bu cihazlar ancak bir Miele harici faný ile kombine edilebilirler. Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecek ve bunlarýn atýk gazlarý bir atýk gaz kanalý ile (örn.: baca) dýþarýya tahliye edilecektir. Hava tahliye sistemine takýlmýþ olsa da, ve hatta harici fan ile de, davlumbaz mutfaktaki ve yan odalardaki havayý çeker alýr. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir düþük basýnç oluþur. Ocak ve benzeri cihazlarýn yanmasýný saðlayan hava azalýr. Ocak ve ýsýtma cihazlarýnýn yanmasý engellenir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý bacadan veya çekiþ haznesinden odalara yayýlýr. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek gerekir. Bunun için bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý bir engel deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda açýk alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamak kesinlikle yasaktýr. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi oluþabilir! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý yað filtresi takýlmadan asla kullanmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Filtreyi düzenli aralýklarla temizleyiniz veya deðiþtiriniz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.) Yemek piþirme sýrasýnda yukarý doðru yükselen ýsý nedeniyle davlumbaz çok ýsýnýr. Davlumbazýn gövdesini ve yað filtresini cihaz ancak soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondense su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Montaj Kullanýlan ocaðýn üreticisinin ocak üzerine bir davlumbazýn çalýþmasýna izin verip vermediðine dikkat ediniz. Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen ölçülere dikkate alýnmalýdýr. Davlumbazýn altýnda çeþitli tiplerde piþirme sistemleri mevcutsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. Aksesuar Sadece Miele tarafýndan onaylanan aksesuar ve yedek parçalar takýlabilir. Cihaza bunlarýn dýþýnda diðer parça ve aksesuarlar takýldýðý takdirde, cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Teleskop Baca Buhar Siperi Kumanda Üniteleri Yað Filtresi Havalandýrma Çýkýþý (sadece havalandýrma sisteminde) Ocak Lambalarý Koku Filtresi Havalandýrma için sonradan alýnabilen aksesuar Fan Açma/Kapama Tuþu Fan Gücü Ayar Tuþlarý Ocak Lambalarý Açma/Kapama Tuþu 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... hava tahliyesi Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Eðer hava tahliye sisteminizde bir klepe mevcut deðilse, o zaman cihazla birlikte verilen klpeyi kullanabilirsiniz. Bu klepe üfleme borusundaki motor birimine takýlýr. Hava tahliye sistemindeki klepe davlumbaz kapalý durumda iken mutfakla dýþarýsý arasýndaki hava dolaþýmýný önler. Davlumbaz kapandýðýnda ise klepe de kapanýr. Davlumbaz açýldýktan sonra klepe de açýlýr ve mutfakta oluþan hava dýþarý atýlýr.... havalandýrma sistemi: (deðiþtirme parçalarý ve koku filtresi ile sonradan alýnabilen aksesuar olarak alýnabilir, "Teknik Bilgiler" böl.bkz.) Mutfaktaki hava davlumbaz tarafýndan emildikten sonra yað filtresinden geçirilir ve bir koku filtresinde temizlenir. Temizlenen hava davlumbaz bacasýnýn deliklerinden tekrar mutfaða verilir. Havalandýrma sistemi çalýþýrken koku filtresinin yerinde olmasýna dikkat ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.... dýþarý takýlan fan sistemi: (...EXT modeli davlumbazlar) Mutfak duvarýnýn dýþýna takýlan fan sistemine baðlanmak üzere üretilmiþ davlumbazlarda havayý emen fan mutfaðýn dýþ duvarýnda istenilen bir yere monte edilebilir. Bu fan kablo ile davlumbaza baðlandýðýndan kumandasý davlumbaz paneli üzerinden yapýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Açýlmasý Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II". Kademeden çalýþmaya baþlar. Güç Kademesi Seçimi / Düþük bir güç kademesi için " " sembolüne veya yüksek bir güç kademesi için "+" sembolüne basýnýz. Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III" cü kademeler arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun Kademe Kýzartma sýrasýnda oluþan geçici buhar ve koku için "IV" kademe yoðun kademe olarak seçilebilir. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe seçiminde faný otomatik olarak 10 dakika sonra "III"cü kademe ayarýna döndürme olanaðýna sahipsiniz. Fan kademe göstergesinin ilk lambalarý yanýncaya kadar " " ve"+" tuþlarýna ayný zamanda yaklaþýk 10 saniye kadar basýnýz. Daha sonra arka arkaya : aydýnlatma tuþuna, " " tuþuna ve tekrar aydýnlatma tuþuna basýnýz. Eðer otomatik kapatma devrede deðilse, fanýn "I" ve "IV"cü kademelerinin kontrol lambalarý yanýp söner. Otomatik kapatma için "+" tuþuna basýnýz. "I" ve "IV"cü fan gücü kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanar. Bu devreden çýkarmak için " " tuþuna basýnýz. Bu iþlemi Açma/Kapama tuþu ile onaylayýnýz. Eðer 4 dakika içinde onay verilmezse, eski ayar devam eder. 13

14 Kullaným Fanýn Kapatýlmasý Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. sembolü silinir. Hava tahliye ve havalandýrma sistemlerinde piþirme iþleminin ardýndan fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfakta kalmýþ olan buhar ve kokular tamamen yok olacaktýr. Ocak Lambalarý Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak aydýnlatma tuþu ile açabilir ve kapatabilirsiniz. Emniyet Kapatmasý Açýlan davlumbaz 10 saat süresince kullanýlmazsa, fan güvenlik açýýsndan otomatik olarak kapanýr. Ocak lambasý açýk kalýr. Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. 14

15 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrýnýz. Bunun için: - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Kasa Genel Davlumbazýn kasasý ve kumanda elemanlarý çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bunun için aþaðýdaki temizlik önerilerini dikkate alýnýz. Davlumbazýn tüm yüzeyini ve kumanda elemanlarýný yumuþak süngerli bir bez ve deterjanlý sýcak bir suyla siliniz. Kumanda elemanlarýný elektronik karta su kaçmamasý için çok ýslak bir bezle silmeyiniz. Þunlarý kullanmayýnýz: sodalý-, asitli-, kloridli veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar ve eski bulaþýk süngerleri. Çelik Gövdeli Cihazlar için Bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Renkli Cihazlar için Bilgiler (Özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzeylerin çizilmesi önlenemez. Bu özellikle koyu renk cihazlarda ve halojen lambalý mutfaklarda görünümü olumsuz etkiler. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. 15

16 Temizlik ve Bakým Kumanda Üniteleri için Bilgiler Kumanda ünitelerinin üzerindeki kirler uzun süre silinmediði takdirde, bunlarýn renkleri deðiþebilir. O nedenle buralarda biriken kirleri hemen temizleyiniz. Temizleme iþlemi için bu bölümdeki genel bilgileri dikkate alýnýz. Kumanda ünitelerinin temizliðinde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen yað filtresi mutfak buharýndaki katý maddeleri(yað, toz v.s.) tutar ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yaðlarýn filtreye yapýþýp kalmamasý için bu temizliðin 3-4 haftada bir yapýlmasý tavsiye edilir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! Yað filtresinin kilidini açýnýz, filtreyi yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðerek askýsýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtrenin ve ocak alanýnýn zarar görmemesi için filtreyi çýkartýrken çok dikkat ediniz. 16

17 Temizlik ve Bakým Yað Filtresinin Elde Yýkanmasý Filtreyi elde deterjanlý sýcak su ve bir bulaþýk fýrçasý ile yýkayabilirsiniz. Konsantre elde yýkama deterjaný kullanmayýnýz. Aþaðýdakiler kullanýlmamalýdýr: kireç çözücü deterjanlar, toz veya krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik maddeleri, Fýrýn spreyi Yað Filtresinin Makinede Yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Yað filtresini yýkamak üzere dýþarý aldýðýnýzda, filtrenin takýldýðý yuvayý da biriken yaðlardan arýndýrmak ve temizlemek gerekir. Böylece yangýn tehlikesini de önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yerine yerleþtirirken mandalýn aþaðýya doðru durmasýna dikkat ediniz. Eðer yað filtresi bir kere ters takýlmýþsa: Yað filtresini küçük bir tornavida ile yerinden çýkartýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. Makinede yýkanan yað filtresini kurumasý için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. 17

18 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresine bir koku filtresi takýlmasý lazýmdýr. Bu filtre piþirme iþlemi sýrasýnda oluþan kokularý çeker. Koku filtresi buhar siperinde yað filtresinin üzerine takýlýr. Koku filtresini daima yeterli derecede koku çekilmediði zaman deðiþtiriniz. En geç 6 ayda bir koku filtresi deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ eski filtreyi evdeki çöpe atabilirsiniz. Koku filtresini Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Filtrenin cinsi ve seri numarasý "Teknik Bilgiler" bölümünde yazýlýdýr. Koku filtresinin takýlmasý veya deðiþmesi gereken durumlarda daha önce de belirtildiði gibi yað filtresi dýþarý çýkarýlmalýdýr. Koku filtresini ambalajýndan çýkartýnýz. Koku filtresini çerçevenin içine sürünüz, öne doðru eðiniz ve içeri bastýrýnýz. Yað filtresini tekrar takýnýz. 18

19 Temizlik ve Bakým Lambalarýn Deðiþtirilmesi Davlumbaza gelen þebeke cereyanýný kesiniz. Bunun için: cihazýn fiþini prizden çekiniz, veya evdeki sigortayý kapatýnýz, veya vidalý sigortayý yuvasýndan tam olarak çýkartýnýz. Halojen lambalar açýkken çok fazla ýsýnýr. Hatta kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Dikkat yanýk tehlikesi! Yað filtresini davlumbazdan çýkartýnýz. Vidayý sola döndürünüz. Halojen lambayý aþaðýya doðru gövdeden çýkartýnýz. Halojen lambayý sola döndürünüz ve aþaðý doðru çekiniz. Halojen lamba ayný tipte bir lamba ile deðiþtirilebilir: GU/GZ 10, 230V, 50 W. Yeni lambayý ayný þekilde yerine takýnýz. Üreticisinin önerlilerine dikkat ediniz. Yað filtresini tekrar yerine takýnýz. 19

20 Cihaz Ölçüleri Bu resim ölçü olarak alýnamaz. 20

21 Cihaz Ölçüleri 1) Hava tahliyesi 2) Havalandýrma 3) Havalandýrmada hava çýkýþý yukarýya monte edilir 4) ve 5) Montaj alanlarý; sadece havalandýrmada 4) duvara ve tavana hava çýkýþý ve priz montajý ve mutfak dýþýna monte edilecek serilerde ( EXT tipi) baðlantý kablosunun geçiþi. Havalandýrma sisteminde sadece bir priz takýlmasý gereklidir. Hava tahliye baðlantýsý 150 mm, 125 mm'lik redüksiyon borularý ile birlikte. Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði takdirde, montaj yüksekliði seçiminde ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az þu güvenlik mesafesi korunmalýdýr: Elektrikli ocaklarda: 450 mm Gazlý ocaklarda: 650 mm Elektrikli-gril, fritözlerde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü okuyunuz. Davlumbazýn altýnda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için elektrikli-ocaklar üzerinde de en az 650 mm'lik bir mesafe býrakýnýz. Montaj yüksekliðini seçerken ocaðý kullanacak kiþinin boyunu da hesaba katmanýz doðru olacaktýr. Böylece davlumbazýn altýnda rahatça çalýþmak ve davlumbazý kullanmak mümkün olabilecektir. Davlumbazýn ocaklardan çok fazla yüksek olmasý halinde yemeklerden çýkan buharýn davlumbaz tarafýndan daha zor çekilebileceðini de göz ardý etmeyiniz. Teleskop tavana baðlanacaksa montaj yüksekliðini seçerken cihaz yüksekliðine dikkat ediniz. 21

22 Cihaz Ölçüleri Delik Mesafeleri Arka duvara yapýlacak montaj için duvarda delik araklýlarý belirlenmelidir ( 5 mm lik vidalar). *Sabitleme sacýnýn ölçüsü farklý olabilir. Bu ölçü hava tahliye deliði ve priz pozisyonuna göre ayarlanabilir. Mümkün olduðu kadar dibe monte edilmelidir. Davlumbaz doðrudan duvara takýlacaksa deliklerin delinmesi için ekteki montaj talimatýna bakýnýz. 22

23 Montaj Montaja baþlamadan önce bundan sonraki sayfalarda verilen bilgileri ve "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbazla birlikte ayný zamanda çalýþan ve mutfaðýn havasýný kullanarak yanan bir cihaz zehirlenme tehlikesi yaratabilir, unutmayýnýz! Davlumbazýn Yerinden Sökülmesi Davlumbazý sökmek için montajda yapýlan iþlemleri montaj sayfasýnda yazýldýðý üzere sýrasýyla tersten uygulayýnýz. Bacayý yerinden kaldýrmak için manivelayý kullanabilirsiniz. Montaj Talimatý Montaj hakkýndaki bilgiler cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda yazýlýdýr. Koruyucu Folyo (çelik-görünümlü cihazlarda) Cihazý bir yerden bir yere taþýrken zarar görmemesi için üzeri koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Gövde parçalarýnýn montajýný yapmadan önce koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Bunu yaparken herhangi bir malzeme kullanmaya gerek yoktur. Bacanýn her iki vidasýný söktükten sonra manivelayý baca ile teleskop arasýna takýnýz ve bacayý ayar yerinden kaldýrýnýz. 23

24 Montaj Montaj Malzemesi 24

25 Montaj 3 adet montaj koruma kaðýdý Bacanýn montajý için kullanýlýr. 1 ad. Hava tahliye borusu 150 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 1 ad. Redüksiyon borusu 125 mm lik bir hava tahliyesi içindir. 1 ad. Klepe Motorun üfleme borusu içine montajýnda kullanýlýr (sadece hava taliye sisteminde) Üst Duvar Sacý Teleskop borunun sabitlenmesi için kullanýlýr. Orta Duvar Sacý Teleskop borunun sabitlenmesi için kullanýlýr. Alt Duvar Sacý Cihaz gövdesinin takýlmasý için gereklidir. Havalandýrma sistemi için gerekli parçalar Dirsek ve aluminyum -hortum (cihazla birlikte verilmez, sonradan satýn alýnabilen aksesuar, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). 8 adet 5 x 40 mm Vida ve 8 adet Dübel S 8 Duvardaki saçlarýn sabitlenmesi için kullanýlýr. Vida ve dübeller masif duvar için uygundur. Baþka tür duvar yapýlarýnda onlara uygun sabitleme malzemeleri kullanýnýz. Duvarýn taþýma kapasitesinin yeterli olmasýna dikkat ediniz. 2 adet çentikli Somun M 6 Cihaz gövdesinin montajýnda kullanýlýr. 2 adet 3,9 x 7,5 mm Vida Bacanýn takýlmasýnda gereklidir. 1 Manivela Bacanýn sökülmesinde kullanýlýr. Montaj Talimatý 25

26 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 26

27 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Mutfak dýþ duvarýna takýlacak fan için hava tahliye borusunun saðlam olmasýna dikkat ediniz. dýþarýdaki fan hava tahliye borusunun formunu bozacak bir basýnç yaratabilir. Mümkün olan en büyük hava tahliyesini saðlarken mümkün olduðu kadar az gürültü olmasýný saðlamak için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. 27

28 Hava Tahliye Kanalý Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Kondense Suyun Kapatýlmasý (sonradan alýnabilen aksesuar) Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Harici fan (...EXT), takýlan davlumbazlarda kondense su musluðu cihazýn içindedir. 28

29 Hava Tahliye Kanalý Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. BU ilave bir izolasyon demektir......hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr.rbunun için izolasyon hav tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr....havalandýrmada: Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dirsek arasýna yerleþtirilebilir. Bu sistem arada bir kontrol edilmelidir....harici fanla hava tahliyesi: Mutfaktaki fan sesini en alt düzeye indirebilmek için ses izolasyonu mümkün olduðu kadar fanýn önüne takýlmalýdýr, hava tahliye borusu uzunsa o zaman hava tahliye borusunun önüne monte edilmelidir. Eðer binada bir harici fan mevcutsa, o zaman fan sesini azaltmak için izolasyonu harici fanýn arkasýna takýnýz. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 29

30 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý diðer cihazlarla birlikte çalýþtýrmak için Miele DSM 400 kumanda modülü parçasýný satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde: Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Çekiþ merkezi üniteleri Miele teslim programýnda yoktur. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Þalteri Baðlantýsý Kumanda modülü sayesinde davlumbazýn ocak lambalarýný evdeki bir lamba þalteri ile açabilirsiniz. Montaj Davlumbaz monte edilirken kumanda modülü fanýn olduðu bölüme monte edilir ve davlumbaz kumandasýna baðlanýr. DSM 400 kumanda modülünün serbest baðlantýsý bir hava çekiþ merkezine örneðin bir...ext model davlumbazýn içine takýlabilir. Bu baðlantý çekiþ merkezine takýlan elektrikle çalýþan bir klepeyi çalýþtýrmak için kullanýlabilir. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. 30

31 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 31

32 Teknik Bilgiler Toplam Baðlantý Deðeri* W Fan Motoru*...120W Ocak Lambasý...2x50W Þebeke akýmý.... AC 230 V Frekans...~ 50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA ,6 kg DA ,6 kg DA EXT...21,6 kg *... EXT serisi davlumbazlarýn baðlantý deðeri ve hava tahliye gücü dýþarý takýlan fan gücüne baðlýdýr. EXT serisi cihazlar: dýþarýdaki fana baðlantý kablosunun uzunluðu.... 1,9metredir. Fan Gücü EN sayýlý Avrupa Normuna Göre Hava Tahliye Gücü Hava Tahliye Sistemi 150 mm: Kademe I m 3 /h Kademe II...250m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...500m 3 /h Hava Tahliye Sistemi 125 mm: Kademe I m 3 /h Kademe II...230m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...450m 3 /h Koku Filtreli Havalandýrma Sistemi: Kademe I m 3 /h Kademe II...150m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...350m 3 /h Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar: - Montaj parçasý DUW 20 - Miele Aktif Kömür Filtre Koku Filtresi DKF

33 33

34 34

35 35

36 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5495 W DA 5495 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 289-4, DA 289-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3460 DA 3480 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Web: Web: http://www.vestel.com.tr/destek

Web: Web: http://www.vestel.com.tr/destek Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı